Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girin :
 
x
Seri Nokta Başvuru
Seri Nokta Başvuru Sorgulama

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

İhaleler Ambalaj Atıkları Satış İhalesi İlanı
Ambalaj Atıkları Satış İhalesi İlanı

Ambalaj Atıkları  Satış İhalesi İlanı

Çekmeköy Belediye Başkanlığından;

 1. İlçemiz sınırları içerisinde 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümlerince toplanan Karışık Ambalaj Atıkları 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.
 2. Şartname bedeli 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) olup, Çekmeköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden satın alınabilir.
 3. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen ihaleden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
 1. İhaleye İlişkin
 1. İhale tarihi: 05.10.2017
 2. Saat: 09.30 Belediye Merkez Hizmet Binası 2. Kat Encümen Toplantı Salonu
 3. Adres: Merkez Mahallesi, Piri Reis Caddesi, No:5 Çekmeköy/İstanbul adresindeki Çekmeköy Belediye Binası 2. Kattaki Encümen toplantı salonu.
 4. Miktar: 2000 Ton
 5. Nitelik: Karışık Ambalaj Atıkları (kâğıt, plastik, melal (cam hariç))
 1. İhaleye katılmak isteyenler, tekliflerini ve aşağıda belirtilen belgeleri (İhalenin yapıldığı tarih esas alınarak geriye doğru 6 (altı) ay içinde alınmış olmak şartıyla) ibraz etmeleri gereklidir.

     İhaleye Katılabilme Şartları;

 1. Gerçek Kişilerden;
 2. Teklif mektubu,
 3. Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu,
 4. İmza beyannamesi,
 5. Temsil durumunda noterden onaylı Vekaletname ile vekil adına düzenlenmiş İmza Beyannamesi
 6. İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,
 7. İkametgah belgesi,
 8. Nüfus cüzdanı örneği,
 9. İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz,
 10. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevre İzin ve Lisans Belgesi
 11. İsteklinin ambalaj atıklarını depolayacağı yere ait adres bilgileri, ( Depolama alanı Çekmeköy ilçe sınırlarına en fazla kuş uçuşu 20 km uzaklıkta olacaktır.)
 1. Tüzel Kişilerden; ,
 1. Teklif mektubu,
 2. Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici   teminat mektubu,
 3. İmza sirküleri,
 4. Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname ile vekil adına düzenlenmiş İmza Beyannamesi
 5. İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,
 6. İlgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, ,
 7. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler,
 8. İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz,
 9. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevre İzin ve Lisans Belgesi
 10. İsteklerinin ambalaj atıklarını depolayacağı yere ait adres bilgileri (Depolama alanı Çekmeköy ilçe sınırlarına en fazla kuş uçuşu 20 km uzaklıkta olacaktır)
 1. Ortak Girişimlerden;
  1. Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, işbu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.
  2.  Türkiye’de tebligat için adres beyanı, yabancı istekliler gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre (A) veya (B) bentlerine göre ibraz edeceği belgeler, işbu belgeler yurtdışında düzenlenmiş ise her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gereklidir.
 1.  Belgelerin sunuluş şekli
 1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak İsteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlilik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.
 2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
 3. İstekliler, istenen belgelerin aslını yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebiliriz.
 1. İhaleye Katılmayacak Olanlar

                      Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

 1. İhaleyi yapan idarenin;
 1. İta amiri
 2. İhale işlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar.
 3. (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dahil) kan ve sıhri hısımları,
 4. (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları  (bu şahısların yönetim kurulunda görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),
 1. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile diğer Kanunlardaki geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

                  Bu yasaklara rağmen ihaleye girenlerin teminatları gelir kaydedilir, üzerine ihale veya sözleşme yapılmışsa iptal edilir.

 1.  Geçici ve Kesin teminat olarak alınacak belgeler

     Tedavüldeki Türk Parası, Bankalar ve Özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır)

 1.  2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 6’ncı maddesindeki kişiler veya 83’üncü maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışta bulunan kişiler ihaleye katılamazlar.
 2.  İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgeleri ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayarak en geç ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar, Çekmeköy Belediye Başkanlığı, Merkez Binası 2’inci Katta bulunan Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler dikkate alınmayacaktır.
 3.  Bu ilan kapsamında yapılacak olan satış işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri ve şartname hükümleri uygulanır.
 4.  İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.