Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girin :
 
x
Seri Nokta Başvuru
Seri Nokta Başvuru Sorgulama

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

İhaleler Ambalaj Atıkları Satış İhalesi İlanı
Ambalaj Atıkları Satış İhalesi İlanı

Çekmeköy Belediye Başkanlığından;

 1. İlçemiz sınırları içerisinde 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümlerince toplanan 1.200 ton Karışık Ambalaj Atığının (kağıt, plastik, metal (cam hariç)) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.
 2. Şartname bedeli 150,00 TL (Yüz Türk Lirası) olup, Çekmeköy Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne şartname bedeli yatırılarak Temizlik İşleri Müdürlüğünden makbuz karşılığında alınacaktır.
 3. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen ihaleden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
 4. İhaleye İlişkin
 1. İhale tarihi: 28.12.2017
 2. Saat: 09.30
 3. Adres: Merkez Mahallesi, Piri Reis Caddesi, No:5 Çekmeköy/İstanbul adresindeki Çekmeköy Belediye Binası 2. Kattaki Encümen Toplantı Salonu.
 4. Miktar: 1 200 Ton (Bin iki yüz ton)
 5. Nitelik: Karışık Ambalaj Atıkları (kâğıt, plastik, melal (cam hariç))
 6. Muhammen Bedel: 516.000,00 TL
 7. Geçici Teminat      : 15.480,00 TL     
 1. İhaleye Katılabilme Şartları Ve Gereken Belgeler

İhaleye katılmak isteyenler, tekliflerini ve aşağıda belirtilen belgeleri (İhalenin yapıldığı tarih esas alınarak geriye doğru 6 (altı) ay içinde alınmış olmak şartıyla) ibraz etmeleri gereklidir.

İhaleye katılabilmek için;

 1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak,
 2. Türkiye’de tebligat için adres bildirmek,
 3. İstenilen Teminatları yatırmak,
 4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevre İzin ve Lisans Belgesini sunmak.
 5. İsteklinin Depolama alanı Çekmeköy ilçe sınırlarına en fazla kuş uçuşu 20 km uzaklıkta olacaktır.
 6. İstenilen diğer belgeleri vermek, mecburidir.
 1. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler

7.1. İhaleye Katılabilmek için Gereken Belgeler

 1. Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu,
 2. İmza sirküleri,
 3. Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname ile vekil adına düzenlenmiş İmza Beyannamesi
 4. İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,
 5. İlgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 6. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler,
 7. İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz,
 8. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevre İzin ve Lisans Belgesi
 9. İsteklerinin ambalaj atıklarını depolayacağı yere ait adres bilgileri (Depolama alanı Çekmeköy ilçe sınırlarına en fazla kuş uçuşu 20 km uzaklıkta olacaktır.