Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girin :
 
x
Seri Nokta Başvuru
Seri Nokta Başvuru Sorgulama

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

İhaleler Taşdelen C Tipi Mesire Alanı Düzenleme İşi
Taşdelen C Tipi Mesire Alanı Düzenleme İşi

Taşdelen C Tipi Mesire Alanı Düzenleme İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2017/411923

1-İdarenin

a) Adresi

:

MERKEZ MAHALLESİ PİRİ REİS CADDESİ 5 34782 ÇEKMEKÖY/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2164291232 - 2164290949

c) Elektronik Posta Adresi

:

bahadiraktug@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

TAŞDELEN C TİPİ MESİRE ALANI DÜZENLEME YAPIM İŞİ (295 KALEM YAPIM İŞ) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

ÇEKMEKÖY İLÇESİ

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 284 (iki yüz seksen dört) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

MERKEZ MAH. PİRİ REİS CAD. NO:5 ÇEKMEKÖY/İST.

b) Tarihi ve saati

:

11.09.2017 - 11:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

 

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

1 Adet 50 Hp motor gücünde kazıcı ve yükleyici (KENDİ MALI)

1 Adet Vinç (Bom uzunluğu enaz 15 mt. olacaktır.) (KENDİ MALI)

Yukarıda belirtilen toplam 2 adet aracın isteklinin kendi malı olması gerekmektedir. İstekli, kendi malı olarak istenilen araçlarla ilgili teknik özelliklerini belirtir bilgi ve belgeleri ihale teklif zarfı içinde sunmak  zorundadır.

İsteklinin kendi malı olan makine, techizat ve diğer ekipmanlar: Ruhsat, Demirbaş veya Amortisman Defterlerinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı, yada yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yolu edinilmiş makine ve ekipman kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının  ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler : Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde Yer Alan A-18 Grubu İşler Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.

 

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri : Peyzaj Mimarlığı veya İnşaat Mühendisliği bölümüne ait diplomalar benzer iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif fiyatı puanlaması (TFP: 70 PUAN)

Teklif fiyatı puanlaması 70 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 70 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TFP = (TFmin x 70) / TF formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

TFP: Teklif puanı,

TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder.

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (KTP: 30 PUAN)

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 30 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

S. No

İş Kalemi Grup No

İş Kalemi / Grubu adı

Mak. Teklif Oranı (%)

Min. Teklif Oranı (%)

Puan

1

HM 100

Her Renk Ve Desende (6Mm) Kompakt Laminant Tavan Ve Duvar Kaplaması Yapılması.

8.34

4,49

3

2

HM 001

Ahşap Travers İle Merdiven,Bordür,Yer Döşemesi Vb. Yapılması

7,29

3,92

3

3

HM 042

Yerinde Dökme 30 Mm Epdm Mulch Fiyatı

5,37

2,89

3

4

​Y.23.176

Lama Ve Profil Demirlerden Çeşitli Demir İşleri Yapılması Ve Yerine Konulması

5,23

2,82

3

5

SNBF.27

Şantiye Dışına Kamyonla Kazı Malz. Ve Moloz Nakli

4.94

2,66

2

6

​HM 048

Volkanik Tüf ( 10-13 Mm ) Temini, Serimi Ve Sıkıştırılması

4,62

2,48

2

7

​Y.23.101

Her Çeşit Profil, Çelik Çubuk Ve Çelik Saçlarla Karkas, (Çerçeve) İnşaat Yapılması, Yerine Tespiti

4,27

2,3

1

8

HM 065

4 Kule Oyun Gurubu Temini Ve Montajı

4,25

2,29

1

9

Y.17.031

Ocaktan Çaplanmış Moloz Taşı İle 200 Dozlu Çimento Harçlı Kargir İnşaat Yapılması

4,05

2,18

1

10

HM 050

Isıl İşlem Görmüş Birinci Sınıf Çam Kereste İle Ahşap Kirişli Döşeme Yapılması

3,82

2,06

1

11

​HM 006

Çatılı Piknik Masası Temini Ve Nakli

3,74

2,01

1

12

HM 090

200W Led Projektör Temini Ve Montajı

3,71

2,00

1

13

HM 043

Hazır Rulo Çim Temini Ve Serimi

3,69

1,99

1

14

HM 104

Kale Temalı Oyun Grubu Temini Ve Montajı

3,54

1,91

1

15

MSB.686

Andezit U Harpuşta Yapılması (6 Cm Kalınlığında Ve Her Boyutta)

3,45

1,89

1

16

Y.27.583/A

4 Cm Kalınlığında 400 Kg Çimento Dozlu Şap Yapılması

3,29

1,77

1

17

HM 088

Aydınlatma Direği Temini Ve Montajı

2,98

1,60

1

18

​Y.17.002

Ocak Taşı İle 200 Dozlu Çimento Harçlı Kargir İnşaat Yapılması

2,25

1,21

1

20

​SNBF.10

Moloz Taş Nakli

2,22

1,20

1

21

​18.233/6A

8 Cm Taş Yünü Dolg.Üstvealtı 0.65 Mm Trap.Boyalı Galv.Saçtan Isı Yalıtımlı(Sandviç)Kenetli Çatı Ört.

1,93

1,04

1

A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen fiyatların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimim teklif oranları aralığında (mimimum-maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıda tabloda yer alan puanlar verilecektir.

 A.2.2. Teklif oranlar hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır. Ayrıca puanlarda enterpolasyon yapılmayacaktır.

A.2.3. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri için puan alamayacaklardır.

A.2.4. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için yukarıda verilen puanların toplamıdır.

A.3. Toplam puan (TP):

Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.

TP=TFP + KTP

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı MERKEZ MAH. PİRİ REİS CAD. NO:5 ÇEKMEKÖY/İST. adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MERKEZ MAH. PİRİ REİS CAD. NO:5 ÇEKMEKÖY/İST. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.