Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girin :
 
x
Seri Nokta Başvuru
Seri Nokta Başvuru Sorgulama

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

Müdürlükler Yapı Kontrol Müdürlüğü
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Yapı Kontrol Müdürü
Ahmet Selman ALBAYRAK
0(216) 600 0 600 dahili 1247
ahmetselmanalbayrak@cekmekoy.bel.tr

Özgeçmiş

Rize Çayeli doğumlu olan Ahmet Selman ALBAYRAK ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Yükseköğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde yaptı. İş hayatına özel sektörde çeşitli projelerde yer alarak başladı. Hâlihazırda Çekmeköy Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

 

 


 

            Müdürlüğün görevleri şunlardır:
            a) Kişilerin, resmi veya özel kurumların dilekçelerinin/yazılarının incelenerek dilekçelerine/yazılarına yanıt vermek.
            b) Çekmeköy sınırları içerisinde yasalara uygun inşaat yapılmasını sağlamak.
            c) İnşaatların yapı ruhsatı ve ekleri doğrultusunda arazide kontrolünün yapılarak gerekli vizelerinin verilmesine müteakip iş bitirme belgelerini düzenlemek.
            ç) Vizeleri düzenlenen inşaatların hak edişleri kontrol ederek ödenmesi için ilgili müdürlüğe göndermek.
            d) Hatalı hafriyat ve tehlikeli yapılarla ilgili olarak Mer-i Mevzuat hükümlerini İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile koordineli uygulamak.
            e)  Çekmeköy ilçesindeki tüm mahallelerde düzenli bir program dahilinde yapıların  kontrolünü yapmak.
            f) İnşaat safhasında temel, bodrum, zemin ve tüm normal kat beton numunelerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan izin belgesine haiz laboratuarlarda kırılarak statik projedeki değerleri ile karşılaştırılıp uygunluğunu kontrol etmek.
            g) Su basman seviyesini geçen inşaatlara temel üstü vizesini vermek.
            ğ) İşbitirme öncesi, hazır olan binalarda Yalıtım İzini vermek. 
            h) İnşaatın onaylı projesine uygun tamamlanmasını sağlamak, kaçak ve projesine aykırı yapılarla ilgili 3194 sayılı İmar Kanunun 32. ve 42. Maddelerine göre gerekli yazışmaları ve uygulamaları yapmak, ayrıca aynı kanunun 39. Maddesine göre yıkılma tehlikesi olan yapılar ile ilgili yasal işlemleri ve gerekli uygulamaları yapmak.                                                                                                                                                                                                                             ı) 3194 sayılı yasanın 21. maddesine göre yapı izin belgesi alan ve 29.maddeye göre süresi içinde projesine uygun tamamlanarak,müracaatı yapılan binaların: Yasanın 30, Yönetmeliğin 14.07 maddelerine ve 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununa göre Yapı Kullanma izin belgesi vermek.
            i) Onarım-iskele belgesi ve basit onarım izinlerini vermek.
            j) Denetim firmalarının ve denetim elemanlarının sicillerini tutmak ve Bakanlığa bildirmek.
            k) Denetim firmalarının tahakkuklarının hazırlanması, ödeme yapılması için Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesi ile 4708 sayılı Yasa ile ilgili tüm işlemleri yapmak.
            l) Müdürlükçe gerekli görünen hallerde bina kontürleri için zeminde ölçüm yapmak
            m) Kot kesit ve inşaat istikamet rölevesi düzenlemek 
            n) Mevcut binaların kontur gabarilerinin kontrolünü yapmak. 
            o)  Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile irtibatlı olarak Numarataj çalışmalarını yapmak. 
           ö) Sayısal halihazır haritaların ve sayısal kadastral Pafta bilgilerinin Kent Bilgi Sistemi ortamına aktarılmasını sağlamak.

            p) 5393 sayılı Kanun ve   diğer Mer’i Mevzuat hükümleriyle yüklenilen görevleri yerine getirmek.

            r)Bölgede denetim yapılması sırasında hazine arazisi veya belediye mülklerinin işgali tespiti halinde Zabıta ve Emlak İstimlak Müdürlüğüne bildirmek.

   

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1
- (1)  Bu yönetmeliğin amacı Çekmeköy Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün,  hukuki statüsünü, görev alanını, yetki ve sorumluluklarıyla, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamaktır.


Kapsam
MADDE 2- (1) Bu yönetmelik Yapı Kontrol Müdürlüğü kuruluş, görev ve çalışma düzenine ilişkin ilke ve kuralları, faaliyet alanları, teşkilatlanma, yönetim statüsü şeması ile yönetici ve diğer personelin görev, yetki, ve yükümlülükleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesindeki çalışma usul ve esasları kapsar,

 

Hukuki dayanak;

MADDE 3 – (1) Bu yönetmelik Anayasanın 124’üncü Maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

(2)(Değişik 05.02.2015 tarihli ve 22 sayılı Meclis Kararı) Yapı Kontrol Müdürlüğü iş ve işlemlerinde; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu,4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve Genel Sağlığı Sigortası Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu , 492 sayılı Harçlar Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun,5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve tüm bu yasalara bağlı çıkarılan yönetmelik genelge ve diğer ilgili mevzuatın verdiği yetkilere dayanarak, görev ve hizmetlerini yerine getirme hususunda yetkili ve sorumludur.

Tanımlar;

MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen;

a)Belediye: Çekmeköy Belediyesini,

b)Başkan: Çekmeköy Belediye Başkanını,

c)Başkan Yardımcısı: Çekmeköy Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısını,

ç)Müdürlük: Çekmeköy Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünü,

d)Müdür: Çekmeköy Belediyesi Yapı Kontrol Müdürünü,

e ) Müdürlüğün Tanımı: (Değişik 05.02.2015 tarihli ve 22 sayılı Meclis Kararı) Müdürlüğün Tanımı: Yapı Kontrol Müdürlüğü;  yapılarının ruhsatına uygun yapılıp yapılmadığının kotrolünü sağlamak, kaçak ve ruhsata aykırı yapılarla ilgili 3194 sayılı İmar Kanunun 32. ve 42. Maddelerine göre gerekli yazışmaları ve uygulamaları yapmak, ayrıca aynı kanunun 39. Maddesine göre yıkılma tehlikesi olan yapılar ile ilgili yasal işlemleri ve gerekli uygulamaları yapmak, işyeri teslim tutanağı, temelüstü izni, yalıtım izni, tamamlanmış yapılara yapı kullanma izin belgesi vermek, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun gereğince gerekli yazışmaları ve işlemleri yapıp takip etmek, yapıları yangın mevzuatı açısından denetlemek, 4708 sayılı yapı denetim kanununa göre denetim firmalarının ve denetim elemanlarının sicillerini tutmak ve bakanlığa bildirmek, hak ediş ve iş bitirme işlemlerini yapmak, kot kesit belgesi, inşaat istikamet rölevesi düzenlemek, kontur gabari kontrolü yapmak, numarataj çalışmalarını yapmak, yola terk, yoldan ihdas, ifraz (ayırma) , tevhid (birleştirme) ve  irtifak hakkı tesisi ile ilgili Belediye encümenine teklif folyelerinin  kontrolünü sağlamak. Yola, parka , yeşile alana terk ve irtifak hakkı tesisi ile ilgili dosyaları encümene sunmak.

 

 

Bağlılık

MADDE 5 –Yapı Kontrol Müdürlüğü Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır.Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Müdürlüğün İdari Yapısı, Görev, Yetki ve Sorumlulukları


Yapı Kontrol Müdürlüğün İdari yapısı
MADDE  6- (1)
Müdürlüğün idari yapısı aşağıdaki gibidir.
a)   Müdür
b)   Yapı Kontrol Büro Şefliği
1- Yapı Kullanma İzin Belgesi Sorumlusu

2- Isı Yalıtım Sorumlusu

3- Bölge Yapılaşma ve Şikayet Takip Sorumlusu
 c)   Harita ve Numarataj Şefliği

1-Harita İşleri Teknik Takip Personeli

2-Numarataj İşleri Teknik Takip Personeli

3-Kot Kesit-Arazi-Sayısal Veri Toplama Destek Personeli
ç) İdari İşler Şefliği
1-Büro Personeli

2-Büro Destek Personeli

3-Birim Halkla İlişkiler Sorumlusu

4-Birim Tanıtım Sorumlusu

5-Birim KYS Sorumlusu

6-Müdür Asistanı

7-Arşiv Sorumlusu

8-Birim Mutemedi

9-Birim Taşınır Sorumlusu

10-Gerçekleştirme Görevlisi

11-(Değişik 05.02.2015 tarihli ve 22 sayılı Meclis Kararı)  Stratejik Yönetim Süreçleri Sorumlusu
Yapı Kontrol Müdürlüğünün Görev ve Sorumlulukları

MADDE 7- (1) Müdürlüğün görevleri şunlardır:
            a) Kişilerin, resmi veya özel kurumların dilekçelerinin/yazılarının incelenerek dilekçelerine/yazılarına yanıt vermek.
            b) Çekmeköy sınırları içerisinde yasalara uygun inşaat yapılmasını sağlamak.
            c) İnşaatların yapı ruhsatı ve ekleri doğrultusunda arazide kontrolünün yapılarak gerekli vizelerinin verilmesine müteakip iş bitirme belgelerini düzenlemek.
            ç) Vizeleri düzenlenen inşaatların hak edişleri kontrol ederek ödenmesi için ilgili müdürlüğe göndermek.
            d) Hatalı hafriyat ve tehlikeli yapılarla ilgili olarak Mer-i Mevzuat hükümlerini İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile koordineli uygulamak.
            e)  Çekmeköy ilçesindeki tüm mahallelerde düzenli bir program dahilinde yapıların   kontrolünü yapmak.
            f) İnşaat safhasında temel, bodrum, zemin ve tüm normal kat beton numunelerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan izin belgesine haiz laboratuarlarda kırılarak statik projedeki değerleri ile karşılaştırılıp uygunluğunu kontrol etmek.
            g) Su basman seviyesini geçen inşaatlara temel üstü vizesini vermek.
            ğ) İşbitirme öncesi, hazır olan binalarda Yalıtım İzini vermek. 
            h) İnşaatın onaylı projesine uygun tamamlanmasını sağlamak, kaçak ve projesine aykırı yapılarla ilgili 3194 sayılı İmar Kanunun 32. ve 42. Maddelerine göre gerekli yazışmaları ve uygulamaları yapmak, ayrıca aynı kanunun 39. Maddesine göre yıkılma tehlikesi olan yapılar ile ilgili yasal işlemleri  ve  gerekli uygulamaları yapmak.                                                                                                                                                                                     ı) 3194 sayılı yasanın 21. maddesine göre yapı izin belgesi alan ve 29.maddeye göre süresi içinde projesine uygun tamamlanarak,müracaatı yapılan binaların: Yasanın 30, Yönetmeliğin 14.07 maddelerine ve 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununa göre Yapı Kullanma izin belgesi vermek.
            i) Onarım-iskele belgesi ve basit onarım izinlerini vermek.
            j) Denetim firmalarının ve denetim elemanlarının sicillerini tutmak ve Bakanlığa bildirmek.
            k) (Değişik 05.02.2015 tarihli ve 22 sayılı Meclis Kararı)  Denetim firmalarının tahakkuklarının hazırlanması, ödeme yapılması için Mali Hizmetler Müdürlüğü veya Mal Müdürlüğü’ne gönderilmesi ile 4708 sayılı Yasa ile ilgili tüm işlemleri yapmak.
            l) Müdürlükçe gerekli görünen hallerde bina kontürleri için zeminde ölçüm yapmak
            m) Kot kesit ve inşaat istikamet rölevesi düzenlemek 
            n) Mevcut binaların kontur gabarilerinin kontrolünü yapmak. 
            o)  Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile irtibatlı olarak Numarataj çalışmalarını yapmak. 
           ö) Sayısal halihazır haritaların ve sayısal kadastral Pafta bilgilerinin Kent Bilgi Sistemi ortamına aktarılmasını sağlamak.

p) 5393 sayılı Kanun ve   diğer Mer’i Mevzuat hükümleriyle yüklenilen görevleri yerine getirmek.

r)Bölgede denetim yapılması sırasında hazine arazisi veya belediye mülklerinin işgali tespiti halinde Zabıta ve Emlak İstimlak Müdürlüğüne bildirmek.

s) (Değişik 05.02.2015 tarihli ve 22 sayılı Meclis Kararı) Yapıları yangın mevzuatı açısından denetlemek ve muayene tutanağı düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev ,Yetki ve Sorumluluk


Müdürün sorumluluğu;

MADDE 8-(1)Yapı Kontrol Müdürü iş ve işlemlerinden dolayı doğrudan Belediye Başkanına ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup, ayrıca; Kendisine verilen görevleri yürütürken, işlemlerini Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve diğer yasal Mevzuata uygun olarak zamanında yapmak ve neticelendirmekten sorumludur.

Müdürün görev ve yetkileri;

MADDE 9- (1)Yapı Kontrol Müdürü görev ve hizmetlerinden dolayı doğrudan Belediye Başkanına ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup:

a)Yapı Kontrol Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil etmek.

b)Harcama yetkilisi olarak 5018 sayılı yasada belirmenmiş iş ve işlemleri gerçekleştirmek

c)Satın alınacak, mal ve hizmetler için gerekli idari ve teknik şartnameyi hazırlamak veya temin etmek,

ç)Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca ya da mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak,

d)Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanılmasını planlamak ve gerçekleşmesini sağlamak,

e) Üstlerinden aldığı emirleri kanun, tüzük, yönetmelik, kararname, genelge ve tebliğler çerçevesinde yerine getirmek

f) Kendi emrine verilen personelin vazifelerini tam yapmaları için iş bölümünü, özlük ve muamelat işlerini mevcut mevzuat içinde yürütülmesini sağlamak .

g) Sorumluluk ve yetkilerini her kademe seviyesi derecesinde dağıtmak ve koordinasyon sağlamak,

ğ)Emrinde çalışan personelin özlük ve disiplin amirliği görevini yürütmek, disiplin amiri sıfatı ile personeli hakkında yapılması gereken soruşturmalarla ilgili ifade alma, görevden uzaklaştırma için gerekli işlemlerin gizlilik ve titizlikle yapılmasını sağlamak,

h)Gerekli yazışmaları hazırlatıp, onaylamak, müdürlüğün aylık yıllık periyotlarla hazırlanan faaliyet raporlarını Başkanlık Makamına sunmak, faaliyet raporları doğrultusunda düzenleyici ve önleyici işlemleri tespit ederek bu konuda emir ve direktiflerini vermek, hazırlanan yıllık faaliyet raporları hakkında Güvence Beyanı vermek,

ı) Birimin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak Müdürlük adına yapılacak harcamalarda, harcama yetkilisi ve yetki devri yapılan ihalelerde ihale yetkilisi sıfatıyla gerekli işlemleri yapmak,

i)Birim personelinin hastalık ve izin gibi işlemleri; Çekmeköy Belediyesi yetki devrine ve Yazışma Kuralları ile ilgili İmza Yetkileri Yönergesi hükümlerine uygun olarak yürütmek, devam durumunu takip etmek ve denetlemek, ilgili diğer birimlerle koordinasyonu sağlamak

j)Bürolar arasında koordinasyon sağlamak. Personele eğitim, meslek ve yeteneklerine göre iş dağılımı yapmak Müdürlüğün faaliyet alanına göre ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak

k)Görevle ilgili her türlü iç ve dış yazışmaları yapmak, Başkanlık makamına ve Encümene, teklifler sunmak, verilen karaların uygulanmasını sağlamak,

l)Belediyenin amaçları prensip ve politikaları doğrultusunda, Müdürlüğün kalite politikası, hedefleri ve stratejilerini belirleme çalışmalarını sonuçlandırmak,

m) Birim personelinin mesai ve çalışma saatlerini denetlemek, çalışmaların verimli olması hususunda gerekli tedbirleri almak,

n) Bu yönetmelikle Müdürlüğün görev alanına ilişkin olarak belirlenen tüm görevlerin etkin biçimde ve bütünlük içerisinde geciktirilmeden ilgili Mer’i Mevzuata uygun icra edilmesini, denetlenmesini ve raporlanmasını sağlamak,

o) Birim amirleri, imzaladıkları yazılarda üst makamların bilmesi gerekenlerin doğru takdir edilerek zamanında doğru bilgiyi vermekle yükümlüdür,

ö)Gizlilik kurallarının uygulanacağı evrak bulunması halinde ;ilgili belge gizlilik kuralları içerisinde kapalı zarf içerisine konulmak suretiyle gizlidir kaşesi basılarak işlemlere devam edilmesini sağlamak.

p)Yapı Kontrol Müdürlüğünün tahakkuk amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin disiplin amiridir .

r) Müdürlüğün hedef ve amaçlarını; kurumun hedef ve amaçlarına hizmet edecek biçimde organize etmek,

s) İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylık sağlamak,

ş)Yapı Kontrol Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak,

t) Astların performansını periyodik olarak değerlendirmek, birimde moral ve motivasyonu artırıcı çalışmalar yapmak,

u) Müdürlüğün görevlerini yerine getirecek her türlü malzeme, mal, araç ve personel teminini yasaların mevzuatı çerçevesinde sağlamak,

 

Yapı Kontrol Büro Şefi Görev ve Yetkileri

            MADDE 10-  a)Büroda çalışan memurların ve yardımcı personelin devamlılığını takip eder.
            b) Disiplini sağlar.
            c)  Yazışmaları takip eder.
            ç)Evrakları havale eder, havale edilen evrakların yasal sürelerinin takibini sağlar ve gerekli işlemleri yerine getirir.
            d) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin Müdürlük ve Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesini sağlar.
            e) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Müdürlük makamına önerilerde bulunur.
            f) Büroda görev yapan personelin düzenli çalışmalarını sağlar ve denetler.

g)Kendisine bağlı personeli yönetir, öneri ve talimat verir.
            ğ) Büroda yürütülen tüm faaliyetleri yetki ve sorumluluğu çerçevesinde koordine eder, planlar ve programlar.
            h) Büro ve üst amirler arasındaki koordinasyonu sağlar.
            ı) Müdürlük makamınca verilen diğer görev ve yetkileri yerine getirir.
            i) Tüm görev ve yetkilerini yerine getirme hususunda Müdüre karşı sorumludur.

 

10-1-Isı Yalıtım Sorumlusu Görev Tanımı

10-1-a) (Değişik 05.02.2015 tarihli ve 22 sayılı Meclis Kararı) Yapıyı %95 (Mekanik Ve Elektrik Tesisatı İle Kalan Yapı Bölümü) aşamasında ısı yalıtım yönünden inceleyerek ısı yalıtım vize işlemini yapmak.

10-2-Yapı Kullanma İzin Belgesi Sorumlusu Görev Tanımı

10-2-a).Ruhsat süresi içerisinde projesine uygun olarak tamamlanmış,ilgili bölge mühendisi tarafından İş Bitirme Tutanağı düzenlenmiş yapılar için Yapı Kullanma izin Belgesi başvurusunda 3194 sayılı İmar Kanunu ve İ.B.B İmar Yönetmeliği çerçevesinde istenilen evrakların kontrolünü yapar.

10-2-b) Müracaat sonrası ilgili kurumlar arası yazışmaları yapar,gelen yazıları kontrol eder.

10-2-c) Yapı Kullanma İzin Belgesi için başvuru yapılan parselin Net Cad ortamında kontrolünü yapar.

10-2-ç)Evrak bazında eksiği kalmayan dosyaların incelenmesinden sonra iskan harcının hesaplanması için ilgili teknik personele gönderilmesini sağlar.

10-3-d)Yapı Kullanma İzin Belgesi formunun kontrolünü yapar, imzaya gönderir.

10-3-Bölge Yapılaşma ve Şikayet Takip Sorumlusu Görev Tanımı

            10-3-a) Müdür tarafından teknik elamanlar  sorumlu olarak görevlendirilir.
            10-3-b)Müdürlüğün görevleri arasında sayılan teknik büroların yönetmelikte belirtilen görevlerinin hukuka uygun yürütülmesini sağlar.
            10-3-c)Müdürlüğün mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin yapar ve sonuçlandırır.
            10-4-ç) Sorumluluğu altında raportörlük yapar.
            10-5-d) Müdür tarafından kendilerine tevdi edilen, müdürlüğün görevleri arasında sayılan tüm teknik işler ile ilgili görevleri yapar. 
            10-6-e) (Değişik 05.02.2015 tarihli ve 22 sayılı Meclis Kararı) Denetim firmalarının tahakkukların hazırlanması, ödeme yapılması için Mali Hizmetler Müdürlüğü veya Mal Müdürlüğüne gönderilmesi ile 4708 sayılı yasa ile ilgili tüm işlemleri yapar.

10-6-f) (Değişik 05.02.2015 tarihli ve 22 sayılı Meclis Kararı)  27.11.2007 tarihli ve2007/12937 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında yönetmelik gereği yapı kullanma izin belgesi için binaları uygunluk açısından muayene etmek.

 

Harita ve Numarataj Şefi Görev Tanımı

MADDE 11

a)  Büroda çalışan memurların ve yardımcı personelin devamlılığını takip eder.
               b) Disiplini sağlar.
             c)  Yazışmaları takip eder.
             ç)Evrakları havale eder, havale edilen evrakların yasal sürelerinin takibini sağlar ve gerekli tenkitleri yerine getirir.
              d) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin Müdürlük ve Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesini sağlar.
            e) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Müdürlük makamına önerilerde bulunur.
            f) Büroda görev yapan personelin düzenli çalışmalarını sağlar ve denetler.
            g)Kendisine bağlı personeli yönetir, öneri ve talimat verir.
            ğ) Büroda yürütülen tüm faaliyetleri yetki ve sorumluluğu çerçevesinde koordine eder, planlar ve programlar.
            h) Büro ve üst amirler arasındaki koordinasyonu sağlar.

ı) Müdürlük makamınca verilen diğer görev ve yetkileri yerine getirir.
            i) Tüm görev ve yetkilerini yerine getirme hususunda Müdüre karşı sorumludur.

 

11-1-Harita İşleri Teknik Takip Personeli Görev Tanımı

11-1-a)İmar planlarının hazırlanabilmesi için gerekli halihazır revizyonlarını yapar veya yaptırır.

11-1-b) (Değişik 05.02.2015 tarihli ve 22 sayılı Meclis Kararı)  İmar mevzuatı gereğince öngörülen imar ya da ıslah imar planı uygulamaları kapsamında ifraz, tevhit, yola terk, yoldan ihdas, irtifak hakkı tesisi gibi işlemlere ilişkin belediye encümenine sunulacak olan teklif belgelerini hazırlar ve ilgili müdürlüğe sevkini sağlar.

11-1-c)Kot kesit ve inşaat istikamet rölevesi düzenler.

11-1-ç)Mevcut binaların kontür gabarilerinin kontrolünü yapar.

11-1-d) (Değişik 05.02.2015 tarihli ve 22 sayılı Meclis Kararı)  İmar mevzuatı gereğince öngörülen imar ya da ıslah imar planı uygulamaları kapsamında yola, parka , yeşile alana terk ve irtifak hakkı tesisi ile ilgili dosyaları encümene sunar..

11-2- Numarataj İşleri Teknik Takip Personeli Görev Tanımı

11-2-a) Büyükşehir Belediyesi Harita Müdürlüğü’nce yapılan Numarataj çalışmalarının altlıklarını oluşturur.

11-2-b) Numarataj çalışmalarını yapar.

11-3- Kot Kesit , Arazi ,Sayısal Veri Toplama Destek Personeli

11-3-a)Teknik personele arazi çalışmalarında ve büro çalışmalarında yardımcı olur.

11-3-b)Teknik personelin talebi üzerine Kurum arşivinden dosya çıkarılmasını sonrasında dosyaların arşive götürülmesini sağlar.

 

İdari İşler Şefi Görev Tanımı

MADDE12

a)Görevi gereği kendine havale edilen işleri mevzuat esaslarına göre yapar veya yaptırır

b) İşlerin plan ve programa bağlayarak iyi bir şekilde yapılmasını, vaktinde bitirilmesini sağlar.

c)Emrindeki personele iş dağıtımı yaparak onlara görev verir ve sonuçlarını takip eder.

ç) Personelin durumunu takip ve kontrol ederek denetim altında bulundurur.

d)İş yerinin emniyetini sağlayıcı tedbirler alır ve aldırır.

e)Bürodan ayrılacak veya görev yeri değişecek olan personelin zimmetinde bulunan iş ve evrakları müşterek bir zabıt ile teslimini sağlar.

f) Büroya gelen evrağı ilgili personele direktif vererek yaptırır, takip eder ,evrağın gerekli sürede çıkışını sağlar.

g) Personelin devamı ve mesai durumlarını kontrol eder.

ğ)Büro sorumlusu resmi yazıların hazırlanmasını , genelge esaslarına göre tanzim ederek veya ettirerek işleme koyar.

h)Müdür tarafından verilen görevleri Müdür adına yürütür.

ı)Büroya ait iş ve işlemlerden Müdüre karşı sorumludur.

i)Müteahhitlerin ve Yapı denetim Firmalarının sicillerinin tutulmasından sorumludur.

12-1-Büro Personeli Görev Tanımı

1-Gelen Evrak İşlemleri

12-1-1-a)Müdürlüğe gelen her türlü evrakı incelemek

12-1-1-b)Birimi ilgilendirmeyen evrakları kayda alınmayarak geldiği yere göndermek.

12-1-1-c)Birimi ilgilendirmeyen bir evrak eğer yanlışlıkla kayda alınmış ise gereği yapılmak üzere ilgili birime bir üst yazı ekinde (Otomasyon Programı Doküman Yönetim Sistemi) göndermek.

12-1-1-ç)Birimi ilgilendiren bir evrak ise zimmetle teslim almak; yazılı ve bilgisayar ortamında (Otomasyon Programı Doküman Yönetim Sistemi) referans numarası vererek Standart Dosya Planına uygun şekilde kaydetmek, evrak gelen sayısı almak ve taranmamış ise tarayıcıdan taramak.

12-1-1-d)Gelen evrakları ilgili personele havale etmesi için müdüre sunmak.

12-1-1-e)Müdürün havalesine doğrultusunda gelen evrakı Doküman Yönetim Sistemi üzerinden niteliğine göre (bilgi, gereği için, süreli, acele, gizli vb.) evrak cevap/sonuç tarihi girerek ilgili büroya veya personele havalesini yapmak

12-1-1-f)Havalesi yapılan evrak kayda alındıktan sonra ilgili büro sorumlusuna veya personele tebliğ etmek.

12-1-1-g)Gelen evrakların cevaplanma/ sonuçlanmasına ilişkin takip yapmak, süresi içerisinde cevaplandırılmayan evrakların takibi yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak, bu süreçte tespit ettiği sorunları müdürüne iletmek ve sonuçlanan evrakı kayıttan düşmek.

12-1-1-ğ)Evrakları tarihine göre ve standart doya planı usulüne uygun olarak klasörlere kayarak muhafaza altına almak.

12-1-1-h)Muhafaza için klasörlere konulan evraklar için yazılı ve bilgisayar ortamında dizi pusulası tutmak ve klasöre asmak.

12-1-1-ı)Birimde kalan suretleri büroda kalma süresi bitince Birim Arşiv Sorumlusu varsa Birim Arşiv Sorumlusuna yoksa Kurum Arşiv Sorumlusuna teslim etmek.

2- Giden Evrak İşlemleri

12-1-2-a)Giden evrak, gelen bir yazının (bilgi için-gereği için) cevabı niteliğinde ise; referans numarasını takip ederek, Standart Dosya Planına uygun şekilde giden evrak sayısı almak ve niteliğine göre (bilgi, gereği için, süreli, acele, gizli vb.) ilgili birim, kurum kuruluş ya da kişiye göndermek. Evrak kurum dışına gidecek evrak ise evraka ayrıca kurum giden evrak sayısı verilmesini sağlamak.

12-1-2-b)Yeni üretilen bir evrak ise; Standart Dosya Planına uygun şekilde giden evrak sayısı almak ve niteliğine göre (bilgi, gereği için, süreli, acele, gizli vb.) ilgili birim, kurum kuruluş ya da kişiye göndermek. Evrak kurum dışına gönderilecek evrak ise, evraka ayrıca kurum giden evrak sayısı vermek.

12-1-2-c)Evrak posta ile gönderilecek bir evrak değilse; zimmet defterine kaydederek imza karşılığı kurum içine ve kurum dışına elden teslim etmek.

12-1-2-ç)Evrak posta ile gönderilecek bir evrak ise; Posta (Tebligat, iadeli taahhütlü, adi posta) şeklinde gönderilmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne imza karşılığı teslim etmek.

12-2-Yapı Kontrol Müdürü Asistanı Görev Tanımı

12-2-a)Müdüre gelen telefonlara bakar.

12-2-b) Müdürle olan görüşmeleri planlar.

12-2-c)Toplantı ve organizasyonları Müdüre iletir ve hatırlatır.

12-2-ç)Müdüre imzaya gelen evrakların kontrolünü yapar ve imzaya sunar.

12-2-d)Müdürün verdiği görev talimatları yerine getirir.

12-3 Büro Destek Personeli Görev Tanımı

12-3-a)Müdürlüğe gelen evrakların Yapı Kontrol Müdürlüğünün gelen evrak servisinden geçmesinin ardından kayda almak.

12-3-b)Gelen evrağın , varsa arşiv evveliyatıyla birleştirilerek havalesi yapıldıktan sonra ilgili kişiye iletmek veya tebliğini yapmak.

12-3-c)Diğer müdürlükler ve Belediyemiz dışındaki kurumlarla olan yazışmaların düzenlenmesini takip etmek,kayıtlarını tutmak,ilgili kurumlara ulaştırmak üzere ilgili birimlere zimmet karşılığı teslim etmek.

12-3-ç)Tüm evrakların düzenlenmesi ,dosyalanması ve arşivlenmesini sağlamak.

12-3-d)Müdürün vereceği görev alanı ile ilgili benzeri işleri yapmak.

12-4 Birim Halkla İlişkiler Sorumlusu Görev Tanımı

1-Bilgi Edinme Kanunu Çerçevesinde Gelen Başvurular

12-4-1-a)Bilgi Edinme görevlisi tarafından üst yazıyla gönderilen Bilgi Edinme evrakını, standart dosya planına uygun şekilde kayıt numarasıyla almak, havalesi için müdüre sunmak.

12-4-1-b)Müdürün havalesi doğrultusunda evrakı ilgili büro ve kişiye Doküman Yönetim Sistemi üzerinden havale etmek.

12-4-1-c)Evrakın sonuçlanması sürecini takip etmek ve süresi içerisinde müdürlüğün cevap vermesini sağlamak, evrakta gecikme olmaması için problem olduğu durumlarda müdürü bilgilendirmek.

2-Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) Yoluyla Gelen Başvurular

12-4-2-a) BİMER görevlisi tarafından üst yazıyla gönderilen BİMER başvuru evrakını, standart dosya planına uygun şekilde kayıt numarasıyla almak, havalesi için müdüre sunmak.

12-4-2-b)Müdürün havalesi doğrultusunda evrakı ilgili büro ve kişiye Doküman Yönetim Sistemi üzerinden havale etmek.

12-4-2-c)Evrakın sonuçlanması sürecini takip etmek ve 4982 sayılı Kanun gereğince 15 gün içerisinde müdürlüğün cevap vermesini sağlamak, evrakta gecikme olmaması için problem olduğu durumlarda müdürü bilgilendirmek.

3-Serinokta Programı Üzerinden Gelen Başvurular

12-4-3-a)Serinokta Programı üzerinden müdürlüğe gelen istek, şikâyet, öneri ve teşekkürleri kabul etmek

12-4-3-b)Serinokta Programı üzerinden gelen başvuruları müdürle paylaşarak ilgili personele yönlendirmek

12-4-3-c)Başvuru sonucunu Saysis’e girmek ve bu başvuru ile ilgili 3 iş günü içinde müspet veya menfi vatandaşa geri dönüş sağlamak.

12-4-3-ç)Çözüme ulaşmayan başvuru ile ilgili gerekiyorsa ilgili müdürünü bilgilendirmek

12-4-3-d)Her ay düzenlenen Halkla İlişkiler Koordinasyon Toplantısına katılmak

12-4-3-e)Müdürlükte yaşanan sıkıntıları koordinasyon toplantısında rapor olarak sunmak

12-4-3-f)Koordinasyon toplantısı tutanaklarını müdürü ile paylaşmak.

12-5-Birim Tanıtım Sorumlusu Görev Tanımı

12-5-a) Müdürlükle ilgili hizmet ,faaliyet ,proje, haber,duyuru,resim vs. ile ilgili değişiklik ve güncellemelerin yapılarak Belediye Web Sitesinde yayımlanmak üzere ilgili Müdürlüğe göndermek.

12-6- Birim KYS Sorumlusu Görev Tanımı

12-6-a)Kalite Yönetim Sistemi için gerekli proseslerin oluşturulmasını, uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak

12-6-b)Kalite Yönetim Sisteminin performansı ve iyileştirilmesi için Birim Müdürüne rapor vermek.

12-6-c)Kurumun tüm birimlerine, kalite yönetim sistemi faaliyetlerinde karşılaşılacak sorun ve ihtiyaçlar için rehberlik yapmak, bunların çözümü için birimler arası koordineli bir çalışmanın yürütülmesini sağlamak

12-6-ç)Kaliteye ilişkin bölüm dokümanları (prosedür, görev tanımları, iş akış şemaları, talimat ve formlar) kontrol etmek, revize etmek ve yayımlanmasını sağlamak

12-6-d)Belediye içerisinde kalite sisteminin sürdürülmesi için iç denetimlerin planlamasına, İç denetimlerin diğer belediye birimleri ile birlikte uygulanmasını sağlamak,

12-6-e)İç denetimler tamamlandıktan sonra denetlenen birim ile ilgili raporlamanın yapılmasını sağlamak,

12-6-f)Gerekli durumlarda, sorumlu olduğu birimle ilgili olarak düzeltici, önleyici faaliyetleri hazırlamak ve diğer birimlerden gelen düzeltici önleyici faaliyetlere yardımcı olmak,

12-6-g)El kitaplarının hazırlanmasına yardımcı olmak,

12-6-ğ)Her yılsonunda performans raporu hazırlayarak birim müdürüne sistem ile ilgili bilgi vermek,

12-6-h)Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantılarının yönetiminde görev almak,

12-6-ı)Kalite Sistemi ile ilgili alınan hizmetlerin takibini yapmak,

12-6-i)Birime bağlı olarak çalışan personeli (Kalite Yönetim ve Dokümantasyon) Birim Müdürünün isteği doğrultusunda yönlendirmek,

12-6-j)Bölüm hedeflerinin takip edilmesini ve izlenebilirliğin arttırılmasını sağlamak,

12-6-k)Sisteme kayıtlı tüm dokümanların belirlenen periyotlarda kontrol edilmesini sağlamak,

12-6-l)Birimle ilgili dokümanları, ilgili kişilere dağıtılmasını sağlamak

12-7 -Birim Arşiv Sorumlusu Görev Tanımı

12-7-a)Müdürlüğü’nde evrakların oluşturulması, tasnif edilmesi vd. işlemlerin Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde yapılmasını sağlamak

12-7-b)Müdürlüğü’nde dokuman ve belgelerin Çekmeköy Belediyesi Standart Dosya ve Saklama Planı tasnif edilmesini ve saklanmasını sağlamak

12-7-c)Birimlerde işlemi biten evrakın uygunluk kontrolü yapılarak, birim arşivine düzenli olarak teslim almak.

12-7-ç)Müdürlüğü’nde Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin 4. Maddesi gereği koruma yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak.

12-7-d)Birim arşivlerinde bekleme süresini tamamlayan evrakın düzenli bir şekilde Kurum Arşivi'ne teslim etmek.

12-8-Birim Mutemedi Görev Tanımı

12-8-a)Harcama yetkilisi tarafından yazılı olarak görevlendirilen ve kendisine verilen avans veya adına açılan kredilerle sınırlı olarak yapacağı harcamalar konusunda harcama yetkilisine karşı sorumlu, bunların mahsubuna ilişkin belgeleri muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutarı iade etmekle yükümlü olan kişidir.

12-8-b)Ön ödemelerden harcadığı tutara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri, ilgili kanunlarında belirtilmemiş olması halinde avanslarda bir ay, kredilerde üç ay içinde muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutarı iade etmekle yükümlüdür.

c) (Değişik 05.02.2015 tarihli ve 22 sayılı Meclis Kararı)  Birim Müdürü tarafından birim mutemedi işlemleriyle ilgili olarak,kendilerine verilen diğer işleri yerine getirmek.

12-9-Birim Taşınır Sorumlusu Görev Tanımı

1- Görevlendirme

12-9-1-a)Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, harcama yetkililerince, memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini bu Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilir.

12-9-1-b)Dış temsilciliklerde taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri misyon şefleri tarafından görevlendirilir.

12-9-1-c)Taşınır işlemleri yoğun olan harcama birimlerinde birden fazla taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevlendirilebilir.

2-Görev Ve Sorumlulukları

12-9-2-a)Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.

12-9-2-b)Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.

12-9-2-c)Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek.

12-9-2-ç)Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek,

12-9-2-d)Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.

12-9-2-e)Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek.

12-9-2-f)Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.

12-9-2-g)Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak,

12-9-2-ğ)Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.

12-9-2-h)Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.

12-9-2-ı)Ayrıca taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludurlar.

12-9-2-i)Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri sorumluluklarında bulunan ambarları devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar.

 

12-10- Gerçekleştirme Görevlisi Görev, Yetki ve Sorumluluk

12-10-a)Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütmek.

12-10-b)Ödeme Emri Belgesi düzenlemek.

12-10-c)Ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî kontrol yapmak. Bu kontrol sonucunda, Ödeme Emri Belgesi üzerine “Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhi düşerek imzalamak.

12-11 (Değişik 05.02.2015 tarihli ve 22 sayılı Meclis Kararı) Stratejik Yönetim Süreçleri Sorumlusu Görev Yetki Ve Sorumluluk

11-a)Birim stratejik planlama çalışmalarını yürütmek.

11-b)Birim stratejik planlamasına ilişkin diğer destek hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

11-c)Birim faaliyet raporu hazırlık çalışmalarını yürütmek.

11-ç)Belediyenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarına katılmak.

11-d)Birimin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.

11-f)Birime ilişkin yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkilik ve verimliği önleyen tehditlere tedbirler almak.

11-g)Kurum içi kapasite araştırma, hizmetlerin etkiliği ile yararlanıcı memnuniyeti analiz ve genel araştırma çalışmalarına katılmak.

11-ğ)Belediyenin üstünlük ve zayıflıklarının tespit edilmesi çalışmalarına katılmak.

11-h)Birimin üstünlük ve zayıflıklarının tespit edilmesi çalışmalarını yürütmek.

11-ı)Birimin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek.

11-i)Birim faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.

11-j)Belediyenin görev alanına giren konularda performans ölçütleri geliştirilmesi çalışmalarına katılmak.

11-k)Birimin görev alanına giren konularda performans ölçütleri geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.

11-l)Birimin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak,  Müdür koordinasyonunda analiz etmek ve yorumlamak.

11-m)Birimin belirlenen performans ölçütlerine uyumunu Müdür koordinasyonunda değerlendirerek Strateji Geliştirme Müdürlüğüne sunmak.

11-n)Performans programı Birim hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak.

11-o)Birimin yatırım programı hazırlıklarına ilişkin çalışmaları yürütmek ve uygulama sonuçlarını izlemek.

12-11-ö)Birim faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

11-p)Biriminde iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.

11-r)Birimin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak.

11-s)Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklığı giderici ve etkiliği artırıcı tedbirler önermek.

11-ş)Başkan yardımcısı ile Müdür tarafından verilen ve ilgili mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi

 

Görevin Alınması
Madde 13- (1)
Müdürlüğe gelen tüm yazılar Evrak kayıt ve Arşiv Bürosunda kaydedilir. Gelenler dosyalanır, gelen evrak defterine işlenir ve Müdüre iletilir. Müdür gerekli dağıtımı (havalesi) yapar, gerektiğinde bu konuda başka personeli yetkili kılabilir. Havale olan evraklar zimmet karşılığı şefliklere teslim edilir.
 
Görevin Planlaması
Madde 14- (1)
Müdürlük çalışmaları Müdürlük tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür. Müdürlük görevlerinin yürütülmesinde yardımlaşma, bilgi ve görüş birliğinin sağlanmasına özen gösterilir.
 
Görevin Yürütülmesi
Madde 15- (1)
Müdürlüğün tüm personeli kendilerine verilen görevleri özen ve itina içinde süratle mevzuata uygun olarak yapmak zorundadır.
 
Evraka Yapılacak İşlem
Madde 16- (1)
Müdürlüğe gelen ve dağıtılan yazılar, ilgili memurlar tarafından işlem yapıldıktan sonra defter kaydı kapatılmak, diğer yazılar içinse deftere işlenmek suretiyle ilgili Müdürlüğe zimmetle teslim edilir. Diğer kişi ve kurumlara Posta ile gönderilecek yazılar belediyenin Yazı İşleri Müdürlüğü ya da Müdürlük eliyle Taahhütlü olarak hazırlanır ve gönderilir. 
 
Arşivleme
Madde 17- (1)
Müdürlükte işlem Gören Taşınmazlar pafta, ada, parsel bazında dosyalanır. Karteks kayıtları tutulur. Kayıt ve arşiv işlemlerinde bilgisayar da kullanılır. Dosyalama ve saklama işlemleri Arşiv memurları tarafından sağlanır.

 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Denetim ve Siciller

 

Denetim ve Siciller
Madde 18- (1)
Yapı Kontrol Müdürü, Müdürlüğün tüm personelini her zaman denetlemek yetkisine sahiptir. Yürütülen işlemlerin son durumu hakkında personelinden bilgi isteyebilir.
(2) Müdürlük personelinin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemeleri, ödüllendirme ve cezalandırmana ilişkin belgeler düzenleyip, Belediyemiz insan Kaynakları ve eğitim Müdürüne gönderir. Müdürlük bünyesinde her personel için birer gölge dosya oluşturur.
(3) Müdür, Müdürlükte görevli tüm personelin görevlerini yerine getirmede hukuka aykırı hareket edildiğinin kanaatiyle her zaman Başkan Onayı ile Teftiş Kurulu Müdürlüğünce inceleme yapılmasını isteyebilir.

 

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler


Yürürlük
Madde 19- (1) (Değişik 05.02.2015 tarihli ve 22 sayılı Meclis Kararı)  Çekmeköy Belediye Meclisinin kabulü ve mahallin en büyük mülki idare amirine gönderilmesi ile yürürlüğe girecek iş bu yönetmelik değişikliğiyle 04.09.2013 tarihli ve 2013/116 nolu Meclis kararı ile yürürlüğe girmiş olan yönetmeliğin ilgili madde hükümleri yürürlükten kalkacaktır.


Yürütme
Madde 20- (1)
Bu Yönetmelik hükümleri Çekmeköy Belediye Başkanlığı tarafından yürütülür.

 

 • Çekmeköy sınırları içerisinde yasalara uygun inşaat yapılmasını sağlamak.
 • İnşaatların yapı ruhsatı ve ekleri 3194 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde, 4708 sayılı Yapı Denetim kanununa göre, arazide kontrolünün yapılarak gerekli vizelerinin verilmesine müteakip iş bitirme belgelerini düzenlemek.
 • 4708 sayılı Yapı Denetim kanununa göre vizeleri düzenlenen inşaatların hak edişlerini kontrol ederek ödenmesi için ilgili müdürlüğe göndermek.
 • Ruhsatlarına uygun olan yapılar için 3194 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde yapı kullanma izin belgesi (iskan) düzenlemek.
 • 3194 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde yıkılacak derecede tehlikeli ve metruk binalar için yıkım ruhsatı düzenlemek.
 • Hatalı hafriyat ve tehlikeli yapılarla ilgili olarak meri mevzuat hükümlerini İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile koordineli uygulamak.
 • Sözlü, yazılı ve iletişim yoluyla gelen şikâyetleri ilgili kanun ve yönetmeliklere göre değerlendirmek ve sonuçlandırmak.
 • Kaçak, Ruhsat ve eklerine aykırı yapıları tespit etmek ve haklarında 3194 sayılı kanun ve Türk ceza kanunu 184 maddesi’ ne göre yasal işlemleri yapmak.
 • Çekmeköy ilçesindeki 17 mahalle ve 4 köyün düzenli bir program dâhilinde yapı kontrolünü yapmak.
 • 775 sayılı yasanın 18. maddesi gereği tapusuz bölgelerde tespit edilen kaçak yapıları Zabıta Müdürlüğüne bildirmek.
 • Müteahhitlerin ve Yapı Denetim firmalarının sicillerinin tutulması.

Tarihi                                    Raporun Adı

09/24/2010                2010 Yılı Yapı Denetim Toplantısı

Eylül                            Eylül Ayı Faaliyet Raporu 

Ekim                                    Ekim Ayı Faaliyet Raporu   

Kasım                                  Kasım Ayı Faaliyet Raporu   

Ocak 2011                           Ocak 2011 Faaliyet Raporu

Şubat                                   Şubat 2011 Faaliyet Raporu

Mart                                     Mart 2011 Faaliyet Raporu

Nisan                                   Nisan 2011 Faaliyet Raporu

Mayıs                                   Mayıs 2011 Faaliyet Raporu

Haziran                                Haziran 2011 Faaliyet Raporu

Temmuz                              Temmuz  2011 Faaliyet Raporu

Ağustos                               Ağustos  2011 Faaliyet Raporu

Eylül                                    Eylül 2011 Faaliyet Raporu

Ekim                                    Ekim 2011 Faaliyet Raporu

Kasım                                  Kasım 2011 Faaliyet Raporu