Hukuk İşleri Müdürlüğü

Av. Ayşe Melek SAĞLAM
Hukuk İşleri Müdürü

İletişim:
+90 (216) 600 0600

Dahili:
1600

E-posta:
meleksaglam@cekmekoy.bel.tr

Müdürlük E-posta:
hukukisleri@cekmekoy.bel.tr

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır.


a) müdürlük hizmetlerinin zamanında, verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini ve koordinasyonu sağlamak.


b) Müdürlükte çalışanlar arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılanların yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak, mesai takibini yapmak.


c) Personelin gizli sicillerini düzenlemek, her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek, müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak.


ç) Müdürlük işlerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını  düzenleyerek personel arasında uyumlu işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek


d) Müdürlüğe ait stratejik planları hazırlamak ve faaliyetleri stratejik planlara uygun olarak yapmak.

    
e) Çalışma verimini arttırma amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personellerin yararlanmasını sağlamak.


f) Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek.


g) Avukatlardan gelen rapor ve yazıları usul ve esas yönünden inceleyip değerlendirmek, varsa eksikliklerinin giderilmesini istemek veya eksiklikleri bizzat tamamlamak, ilgili mercilere göndermek, sonuçlarını takip etmek ve alınması gereken tedbirlerle ilgili tekliflerde bulunmak.


ğ) Görev alanına giren konularda, uygulamada ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak alınması gereken tedbirler konusunda Başkanlık Makamına tekliflerde bulunmak.


h) Başkanlıkça verilen diğer hukuki işleri yerine getirmek.


ı) Gerektiğinde bizzat inceleme ve araştırma yaparak avukatları ve kalem personelinin işlemlerini dikkatli yapmaları konusunda uyarmak.

Güncelleme Tarihi : 17 Eylül 2020 Perşembe

Lütfen telefonunuzu dik konuma getirin.