İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Tarık ASLANER
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

İletişim:
+90 (216) 600 0600

Dahili:
1800

E-posta:
tarikaslaner@cekmekoy.bel.tr

Müdürlük E-posta:
insankaynaklari@cekmekoy.bel.tr

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ
 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün görevleri aşağıdaki gibidir.

 1. Çekmeköy Belediyesi insan gücü politikası ve planlaması konusunda çalışmalar yapmak ve teklifte bulunmak,
 2. Müdürlük bütçesini stratejik plan doğrultusunda hazırlayarak, ilgili kanunlar çerçevesinde işlemleri yürütmek,
 3. Çekmeköy Belediyesi personelinin atama, nakil, terfi, disiplin, emeklilik vb. özlük işlemlerini yürütmek,
 4. Belediye teşkilatının personel eğitim planını hazırlamak, uygulamak, değerlendirmek ve diğer müdürlüklerle koordinasyonu sağlamak,
 5. Belediye personelinin iş yapma ve bireysel kapasitelerinin arttırılmasına yönelik hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak,
 6. Toplu İş Sözleşmeleri ile, işçi ve kamu görevlileri sendikaları ile ilgili işlemleri yürütmek,
 7. (Mülga Fıkra: 11.07.2014 tarih ve 2014/55 sayılı Meclis Kararı)
 8. Belediye çalışanlarının performans ölçüm faaliyetlerini koordine etmek
 9. Müdürlüğün temel işlevleri dikkate alınarak [1] amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,
 10. (Ek Bent: 09.04.2015 tarih ve 2015/89 sayılı Meclis Kararı) Belediyenin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin görevleri yürütmek.

Memur Personelle İlgili Görevler

 1. Belediyemize ilk defa memur olarak atanacaklarla ilgili kanun, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda gerekli işlemleri yapmak,
 2. Müdürlüklerin önerisi üzerine adaylıkla en az bir yılını tamamlayan başarılı memur adaylarının asaletlerinin tasdikini, başarısız olan adayların da ilişkilerinin kesilmesi işlemlerini yapmak,
 3. Memurların kurum içi ve kurumlar arası görevlendirme, nakil, emeklilik ve istifa ile ilgili işlemlerini yapmak,
 4. Göreve son verme ve görevden uzaklaştırma işlemlerini yapmak,
 5. Memur personelin derece terfi ve kademe ilerlemelerini yapmak ve bu işlemlerin kayıtlarını tutmak,
 6. İntibak işlemlerini yapmak,
 7. Kadro değişiklik, iptal ve ihdas işlemlerine ilişkin kadro tekliflerini hazırlamak,
 8. Mal bildirimi işlemlerini yapmak,
 9. Teşekkür, takdirname, ödül ve disiplin cezalarına ilişkin işlemleri yapmak,
 10. Yıllık, mazeret, hastalık, ücretsiz izin vb.. izinlere ilişkin işlemleri yapmak,
 11. İzne ayrılan müdürlerin ve Başkan Yardımcılarının izinli olduğu süre içinde görevini yürütecek personelin vekaleten görevlendirme işlemlerinin yapılması,
 12. İzinlerini yurtdışında geçirmek isteyen memur personellerin Valilik Makamından yurtdışı izin onaylarının alınması,
 13. Kamu görevlileri sendikaları ile ilgili işlemleri yürütmek,
 14. Mahkemelerde açılan personel davalarına ilişkin çalışmaları ve gerekli kanuni işlemleri yapmak,
 15. Yukarıda belirtilmeyen yürürlükteki mevzuatlar gereği Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak.

İşçi Personelle İlgili Görevler

 1. Belediyemize ilk defa işçi olarak alınacakların (özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru) ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda işçi alımlarında aranacak şartları tespit ederek, Türkiye İş Kurumu’ndan işçi talebinde bulunmak, her türlü sınav işlemlerini yürütmek ve talep şartlarını taşıyanların başvurularını kabul etmek,
 2. İşçi ve sözleşmeli personelin görevlendirme, emeklilik, hizmet akdi feshi, mahkeme yazışmaları, kadro değişiklikleri gibi özlük işlerinin yapılması
 3. İşçilerin iş akdinden kaynaklanan ve mahkemeye intikal eden konulara ilişkin gerekli kanuni işlemleri yapmak.
 4. Yıllık, hastalık, ücretsiz izin vb.. izinlere ilişkin işlemleri yapmak
 5. Toplu İş Sözleşmesi taslağının ve tutanaklarının hazırlanması.
 6. İşçi Disiplin Kurulunun oluşturulması, disiplin işlemleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesi,
 7. Geçici İşçi Vize Alınması için Belediye Meclisine Onay Hazırlanması,
 8. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili işlemleri yürütmek

Sözleşmeli Personelle İlgili Görevler

 1. 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi gereği kadro karşılığı çalıştırılan sözleşmeli personelin ücretinin belirlenmesi için Belediye Meclisine sunulmak üzere Onay hazırlanması
 2. Sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek personel ile ilgili sözleşme işlemlerini yapmak.
 3. Mal bildirimi işlemlerini yapmak,
 4. İzinlerini yurtdışında geçirmek isteyen sözleşmeli personellerin Valilik Makamından yurtdışı izin onaylarının alınması,
 5. Kanunlar ve üst makamlarca verilen benzer nitelikteki diğer görevleri de yapmak.
 6. Yıllık, mazeret, ücretsiz izin ile hastalık raporlarına ilişkin işlemleri yapmak.

Hizmet Alımı Personeli ile İlgili Görevler

 1. (Değişik Bent: 10.09.2015 tarih ve 2015/195 sayılı Meclis Kararı) İhale kapsamında tüm müdürlüklerce çalıştırılan personellerin özlük dosyalarının birer örneklerinin temini ve muhafazası
 2. Yıllık izin, mazeret izni, ücretsiz izin ve hastalık raporlarına ilişkin işlemleri hizmet satın alınan firma ile birlikte takip etmek.
 3. Yürürlükteki mevzuat doğrultusunda tazminatlara ilişkin işlemler ile diğer özlük işlemlerini takip etmek.
 4. (Ek Bent: 10.09.2015 tarih ve 2015/195 sayılı Meclis Kararı) Kurumun personel hizmet alım ihalesi ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek

Eğitim Bürosunun Görevleri

 1. Belediye personelinin görevleri ile ilgili olarak pratik ve teorik bilgilerinin arttırılması, göreve ilişkin beceriler kazandırılması, davranışlarının geliştirilmesi, hizmet içinde yetiştirilmesi ve üst görevlere hazırlanması ile hizmette verimlilik, etkinlik ve toplam kalitenin sağlanması amacıyla, Belediye tarafından hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 2. Her düzeydeki Belediye personelinin eğitimi amacıyla, hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve bu programların, Belediye personelinin eğitim ihtiyaç ve türüne göre, Belediyede veya yurt içindeki ya da yurt dışındaki kuruluşlarda uygulanmasına da olanak sağlanması.
 3. Kurum ve kuruluşlardan gelen seminer yazılarına istinaden eğitime gönderilecek personelin belirlenmesi,
 4. Tüm birimlerin eğitim taleplerinin belirlenerek bu talepler doğrultusunda yıllık eğitim planının hazırlanması ve Başkanın onayına sunulması.
 5. Yapılan eğitimlere katılanlara ve eğitimcilere anket düzenlenmesi, anket sonuçlarının değerlendirilmesi,
 6. Kurum içi ve Kurum dışı eğitimlerde verilecek sertifikaların kişilerin özlük dosyalarında muhafazasının sağlanması.
 7. İşe yeni alınan personele, çalıştığı müdürlük ve kurumla ilgili bilgilendirilmesi amacıyla oryantasyon eğitimi verilmesi.
 8. 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında Belediyemizde staj yapacak olan meslek lisesi öğrencilerine staj yerlerinin belirlenmesi, staj dosyasının hazırlanması ve maaş birimine gönderilmesi
 9. Zorunlu ücretsiz stajını yapacak olan yüksekokul öğrencilerine Belediyemizde, branşlarına uygun Müdürlüklerde görevlendirilmelerini sağlamak.
 10. Eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi, yürütümü çıkartılacak bir yönetmelikle belirlenir.

(Mülga Fıkra: 11.07.2014 tarih ve 2014/55 sayılı Meclis Kararı)

İş Sağlığı ve Güvenliği Bürosunun Görevleri

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunu kurmak.
 2. Yıllık İş Sağlığı ve Güvenliği çalışma planını hazırlamak ve yürütmek.
 3. Yıllık İş Sağlığı ve Güvenliği eğitim planını hazırlamak ve yürütmek.
 4. Kurumun Acil Durum planını hazırlatmak ve tatbikatların yapılmasını sağlatmak.
 5. Kurumda risk analizleri yapmak ve risklerinin giderilmesi için işverenin onayına sunmak.
 6. Alt işverenleri İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında denetlemek.
 7. Çalışma ortamı denetimi yapmak.
 8. Çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin bilgilerin kayıt altına alınması sağlamak.
 9. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi standardı kapsamında çalışmaların yapılmasını takip etmek.
Güncelleme Tarihi : 17 Eylül 2020 Perşembe

Lütfen telefonunuzu dik konuma getirin.