ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

     6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Çekmeköy Belediyesi (“Belediye”); veri sorumlusu sıfatıyla ve Kanun’da yer alan ilkeler doğrultusunda gerçek kişilerin kişisel verilerini işlemektedir. Belediye bünyesinde kişisel verilerin işlenmesinde Kanun’a uygun olarak her türlü teknik ve idari tedbiri almaktayız ve gerekli denetimleri periyodik olarak gerçekleştirmekteyiz. İlgili kişilerin haklarını ve veri sorumlusu olarak kendi sorumluluklarımızı bilerek Kanun kapsamında çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız, Belediye personelleri, tedarikçi personelleri, tedarikçi firmaları, çözüm ortakları ve ziyaretçilerimize ait kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile Kanun’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiyi kamuoyuna duyurmak adına işbu aydınlatma metnini hazırladık.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

     Belediyemiz nezdinde kişisel veriler, gerek 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın kurumumuza yüklemiş olduğu sorumluluklar ve yükümlülükler, gerekse sosyal belediyecilik anlayışımız çerçevesinde; Kanun’un temel ilkelerine bağlı kalmak kaydıyla Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olacak şekilde tarafımızca veya görevlendireceğimiz gerçek/tüzel kişi veri işleyenlerce işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel veriler aşağıda belirtilen durum ve koşullardakiişleme amaçlarımız doğrultusunda işlenmektedir:

 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla,
 • Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan ve çeşitli nedenlerle ilçemizde bulunan kişilerin/kurumların hayat kalitesini ve yaşam standardını arttırmak, kamu hizmetlerinden etkin ve hızlı bir şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla,
 • Belediyemizin ifa ettiği kamu hizmetlerini iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunabilmek amacıyla,
 • Hizmet standartlarımızı yükseltmek, geliştirmek, yeni teknoloji ve uygulamaların değerlendirmeleri ile iş ve hizmet stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla,
 • İlgi kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Belediyemizin meşru menfaatlerinin korunması amacıyla,
 • İnsan kaynakları politikalarımızın yürütülmesinin temini amacı doğrultusunda; personel temini ve insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla,
 • Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi amacıyla,
 • Hukuki yükümlülüğümüz kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile resmî kurumlardan ve yetkili kurumlardan gelen taleplerin cevaplandırılması amacıyla,
 • İlgili kanunlar uyarınca iş birliği içerisinde olduğumuz dernek, vakıf ve meslek odaları vb. kuruluşlarla hizmet projelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanının sağlanması amaçlarıyla,
 • Kamu güvenliğinin ve kamu düzeninin devamını sağlamak amacıyla,
 • Personelimizin, Belediye’nin iş yürütme süreçlerinde etkin ve verimli bir şekilde çalışabilmesini sağlamak amacıyla,
 • Resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik oluşturmak amacıyla,
 • Etkinlik, toplantı, konferans, vb. kültürel faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla,
 • Sosyal, kültürel vb. hizmetler ile yardıma muhtaç kişilerin tespiti, hizmetin planlanması ve yerine getirilmesini sağlamak amacıyla,
 • Şikâyet, öneri ve taleplerinizin gereğini yerine getirebilmek; yerine getirilen/cevaplandırılan başvuruların geri bildirimini gerçekleştirmek amacıyla,
 • Kullanılan internet sitesi ve diğer elektronik sistemleri içeren dijital ortamların ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması amacıyla,
 • İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması amacıyla,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla,
 • İlgili kanunlar uyarınca tarafımızca imzalanan sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi ve bu sözleşmeler kapsamında hizmet alımlarının sağlanması amacıyla,
 • Çalışanlarımızın performans düzeyinin ve memnuniyetinin arttırılması, sağlık durumlarının işe uygunluk açısından kontrolü, ücretlerinin ödenmesi, şikâyetlerinin değerlendirilmesi, eğitim ve kariyer planlarının belirlenmesi veya iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla,
 • İş veya staj başvurunda bulunan adayların değerlendirilmesi, işe alım için internet üzerinden yapılan başvuruların değerlendirilmesi, işe alınanların işe başlatma işlemlerinin yapılması,
 • Çalışanların kanuni izinlerinin düzenlenmesi, işten ayrılma işlemlerinin yapılması, işe devamlılıklarının tespiti amacıyla,
 • Çalışanlarımızın performans düzeyinin ve çalışan memnuniyetinin arttırılması, sağlık durumlarının işe uygunluk açısından kontrolü, ücretlerinin ödenmesi, şikâyetlerinin değerlendirilmesi, eğitim ve kariyer planlarının belirlenmesi veya iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla,
 • Güvenlik ve sair nedenlerle binalarımızda ve ilçemiz genelinde kamera görüntülerini kaydetmek ve bu yerlerde bulunan vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak, trafik kontrolünü sağlamak ve gerektiğinde ilgili kurumlara bilgi vermek amacıyla,
 • Çağrı merkezlerimizle iletişim sağlanması halinde iletişimin kaydedilmesi, tespiti ve içeriğin belirlenebilmesi amacıyla,
 • Belediyemizi ziyaret eden kişiler, kurumumuz tarafından düzenlenen toplantı seminer ve diğer sosyal organizasyonlar, kurumsal toplantılarda çekilen fotoğraf ve videolar; Belediyemizin ve etkinliğin tanıtımı, duyurulması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla,
 • Bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlarla,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, KVKK’da ve sair mevzuatta belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla,
 • Araç tahsisi veya kiralık araç verilmesi durumunda bu sürecin yönetilmesi amacıyla,
 • Belediyemiz ile iletişime geçmek adına her türlü sözlü, yazılı ve elektronik ortamda yapılan başvurularda başvurucunun kimliğinin tespiti amacıyla,
 • Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası ve takibi amacıyla,
 • Mevzuatta veya Belediye olarak belirlediğimiz politika ve prosedürlerde meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya ilgili kişileri ilgilendiren bildirimlerin yapılması amacıyla,
 • İlçe genelinde gerçekleşecek etkinliklerin vatandaşlarımıza duyurulması, özel gün tebriklerinin gerçekleştirilmesi amacıyla,
 • Yaşanabilecek su, elektrik, doğal gaz kesintileri ve çeşitli problemlerin vatandaşlarımıza bildirilerek mağduriyetin önlenmesi amacıyla,
 • Yukarıda sayılanlar ile sınırlı olmaksızın Belediyemizin yasalar tarafından yükümlü ve yetkili kıldığı her türlü hizmetin ifası ve sosyal belediyecilik anlayışı gereğince vatandaşlarımıza hizmetin gerçekleştirilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.
 1. Kişisel Verilerin Aktarılması  

     Kişisel veriler, yukarıda belirtilenamaçlarla ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirlenenkoşullar çerçevesinde:

 • İlgili mevzuat hükümlerine göre kamu hizmeti niteliğindeki faaliyetlerimizin denetimi amacıyla T.C. İçişleri Bakanlığı, T.C. İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (“İBB”), Çekmeköy Kaymakamlığı, Kamu İhale Kurumu, Sayıştay, Nüfus Müdürlükleri, diğer ilçe belediyeleri ile sözleşmesel ve hukuki sorumluluğumuz gereği ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilere,
 • Kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi ile vatandaş taleplerinin yürütülebilmesi amacıyla, çözüm ortaklarımıza, İBB'ye, İBB iştirak şirketlerine, diğer ilçe belediyelerine,
 • Kamusal nitelikteki hizmetlerimize ve faaliyetlerimize ilişkin stratejilerin hazırlanması ve uygulanması amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize,
 • Belediye’nininternet altyapısını geliştirmek ve güncelliği korumak amacıyla özel ve kamu tüzel kişiliklerine,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Belediye’mizin kurulma amaçlarından biri olan kamu hizmetlerini gerçekleştirebilmek amacıyla iş birliği içinde olduğumuz muhtarlıklar, sivil toplum kuruluşları, gönüllü teşekküller, gerçek/tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları ile çözüm ortaklarımıza,
 • Belediyemiz iştiraki Yeditepe Yapı Danışmanlık İnş. San. Ve Tic. AŞ’nin kuruluş amacına uygun bir şekilde faaliyetlerinin ve hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla Yeditepe Yapı Danışmanlık İnş. San. Ve Tic. AŞ’ye,
 • Belediye'miz tarafından kullanılan e-belediye gibi işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımının yapılabilmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine; bulut hizmetleri kapsamında dijital verilerin anlaşmalı olduğumuz bulut hizmeti veren kurum/kuruluşlara,
 • İş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hizmet aldığımız üçüncü kişilere
 • Acil ve tıbbi müdahalelerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla hastaneler ve sağlık kuruluşlarına,
 • Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve çözüm ortaklarımızın kişisel verilerini  bankacılık ve finans işlemleri ile maaş ödemelerini gerçekleştirmek amacıyla, sınırlı olarak anlaşmalı olduğumuz banka ve finans kurumlarına;
 • Taraf olduğumuz sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi veya sözleşmeler kapsamında hizmet alımlarının sağlanması için gerekli olduğu ölçüde ilgili kurum, kuruluş veya anlaşmalı olduğumuz firmalara, aktarılabilmektedir.
 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

     Kişisel veriler, Belediye veya Belediye adına veri işleyen gerçek/tüzel kişiler tarafından, başvuru formları, Elden Ele Yardım Merkezi, Beyaz Masa, CİMER,internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, toplantılar, yüz yüze görüşmeler, seminerler, konferanslar, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal medya uygulamaları aracılığıyla, tedarikçilerimizden, iştirakimizden, sosyal ve kültürel proje yürüttüğümüz dernek, vakıf ya da kuruluşlardangelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, çağrı merkezleri, e-posta ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile Kanun’da öngörülen veri işleme şartları veya açık rıza kapsamında toplanmaktadır.

     Söz konusu kişisel veriler, kamusal ve idari faaliyetlerimizin, yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda Belediye’nin hizmetlerini yürütebilmesi ile yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Saklanması, İmha edilmesi ve Anonimleştirilmesi

     Belediyemiz; kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre veya saklama amacı ile bağlantılı süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında Belediye bünyesinde bulunan kişisel veriler imha edilir.

 1. İlgili Kişinin Hakları

     Herkes, Kanun’un 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

     İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu doldurarak, aşağıda yazılı adresimize noter aracılığıyla göndereceği ihtarname ile, cekmekoybelediyesi@hs01.kep.tr kep adresimize e-imza ile veya kimlik ibraz etmek suretiyle şahsen başvuru yöntemiyle iletebilir. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. 

      Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

İnternet Adresi                        :

Telefon Numarası                   :

Fax                                          :

E-Posta Adresi                        :

KEP Adresi                             :

Adres                                      :

Güncelleme Tarihi : 6 Nisan 2020 Pazartesi

Lütfen telefonunuzu dik konuma getirin.