T.C. ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

 

Çekmeköy Belediyesi, yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak gerekli her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye işbu aydınlatma metninden ulaşabilirler.

Ayrıca, müdürlükler özelinde yürütülen faaliyetlerde kişisel veri işlenmesine yönelik olarak lütfen müdürlük özelinde oluşturulan aydınlatma metnini inceleyiniz.

Çekmeköy Belediyesiolarak kişisel verilerinizin korunmasına önem gösteriyoruz.

 

A. İşlenen Kişisel Veriler, Veri İşleme Amacı,Toplama Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebebi

Çekmeköy Belediyesi’nin, KVKK kapsamında veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

  • Açık rızanın varlığı (“md.5/1, md.6/2”).
  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“md.5/2-a, md. 6/3”),
  • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (“md.5/2-b”).
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“md.5/2-c”).
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“md.5/2-ç”).
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“md.5/2-d”).
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“md.5/2-e”).
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“md.5/2-f”).

 

 

 

Veri İşleme Amacı

İşlenen Kişisel Veriler

Veri İşleme Şartları

Veri Toplama Yöntemleri

İhale ve sözleşme işlemlerinin yürütülmesi

Adı Soyadı

Telefon Numarası

Adres

İmza

TCKN

Vergi Levhası

Borcu Yoktur Yazısı

İmza Sirküleri

Ticari Sicil Gazetesi

İhaleden Men Durumu

Teminat Mektubu

Sözleşme

Mesleki Yetkinlik Belgesi

Oda Kayıt Belgesi

Diploma

SGK Borcu

Adli Sicil Kaydı

Yıllık Bilançosu

Gelir Tablosu

Birim Fiyat Teklif Mektubu

Kapasite Raporu

Satış Yetki Belgesi

Kalite Belgeleri

md. 5/2-a, c, ç, e ve f.

md. 6/2

İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile Birlikte Vatandaşların Yazılı Taleplerinin Değerlendirilmesi

Dilekçe

Adı Soyadı

Adres

Telefon Numarası

TCKN

İmza

Talep Konusu

md. 5/2-a, ç, e ve f.

İlgili kişinin kendisinden, kurum içi kaynaklardan (Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

Program Katılımı Süreci

Katılım Formu

Adı Soyadı

Unvan

İmza

TCKN

Telefon Numarası

E-Posta

md. 5/2-e ve f.

Program katılım başvuru formundan

(Otomatik olmayan yollarla)

Proje Yönetimi Süreçleri/Gizlilik Sözleşmesi Hazırlanması

CV

Adı Soyadı

Telefon Numarası

Adres

TCKN

Mesleki Yetkinlik

Eğitim Durumu

Fotoğraf

Hesap Numarası

md. 5/2- e ve f.

İlgili kişinin kendisinden

(Otomatik olmayan yollarla)

Randevu Taleplerinin Değerlendirilmesi

Adı Soyadı

Telefon

Adres

Randevu Talep Konusu

CV

md. 5/2-e ve f.

İlgili kişinin kendisinden

(Otomatik olmayan yollarla)

Resmi Törenlerin Hazırlığı Yapılması

Ad Soyad

Telefon

Unvan

E-Posta

md. 5/2-e ve f.

İlgili kişinin kendisinden

(Otomatik olmayan yollarla)

Belediye Başkanının Temsil Edilmesi

Ad Soyad

Telefon

Cenaze- Nikah Bilgileri

md. 5/2-e ve f.

İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

Anma Programları Düzenlenmesi

Adı Soyadı

Telefon Numarası

E-Posta

md. 5/2-f.

İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

Evrak Kayıtlarının Yapılması, dilekçe ve evrak yönetim işlemleri

Adı Soyadı

Telefon Numarası

TCKN

Adres

E-Posta

md.5/2-e ve f.

İlgili kişinin kendisinden

(Otomatik olmayan yollarla)

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Resmi Evrak Takibinin Sağlanması, Evrak Doğrulaması

TCKN

Evrak Tarihi

Evrak Sayı

İsim/ Unvan

md.5/2-e ve f.

Web site üzerinden

(Otomatik yollarla)

Vergi Affı Kontrol ve Ön Başvuru İşlemlerinin Yürütülmesi

TCKN

Vergi No

Belediye Sicili

Cep Telefonu

E-Posta Adresi

Dilekçe Tarihi

md.5/2-e

Web site üzerinden

(Otomatik yollarla)

Dilekçelerin İşleme Alınması

Dilekçe

Adı Soyadı

Telefon Numarası

Adres

İmza

TCKN

E-Posta

Dilekçe Konusu

Vekaletname (Kimlik Fotokopisi)

md.5/2-a ve e.

İlgili kişinin kendisinden

(Otomatik olmayan yollarla)

e-Belediye Üyelikleri

Adı Soyadı

TCKN

Doğum Tarihi

E-Posta

Cinsiyet

Anne Adı-Baba Adı

Adres

Meslek

Şifre

Uyruk

Pasaport Numarası

Belediye Sicil Numarası

Güvenlik Soru-Cevabı

md. 5/2-e, ç ve f.

İlgili kişinin kendisinden, portal üzerinden

(Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

Mevcut Borç Sorgulama Ve Online Ödeme İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

TCKN

Vergi No

Sicil No

Banka Bilgisi

md. 5/2-e ve f.

Web site üzerinden

(Otomatik yollarla)

Yapı Ruhsatı İşlemleri

Dilekçe

Adı Soyadı

İmza

Telefon Numarası

TCKN

Adres

Tapu

md. 5/2-ç ve e.

Kurum kaynaklarından

(Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

Yıkım Ruhsatı (vatandaş)

Adı Soyadı

Dilekçe

İmza

Adres

Tapu

TCKN

Telefon Numarası

Vekaletname (Kimlik Fotokopisi)

Harç Makbuzu

md. 5/2-ç ve e.

Kurum kaynaklarından

(Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

Kaçak Yapı Tespiti

Yapı Tatil Tutanağı

Ad Soyad

TCKN (Kaçak Yapı Sahibi)

İmza

md.5/2-ç ve e

Tutanaktan (Otomatik olmayan yollarla)

Kaçak Yapı Tespiti

Tebliğ İlmühaberi

Ad Soyad

TCKN- Adres (Kaçak Yapı Sahibi)

İmza

md.5/2-ç ve e.

Kurum kaynaklarından (Otomatik olmayan yollarla)

Sıhhi Müesseseler için Ruhsat Alımı/ Gayri Sıhhi Müesseseler için Ruhsat Alımı/ Umuma Açık Müesseseler için Ruhsat Alımı

Başvuru Formu

(Adı Soyadı

TCKN

Telefon Numarası

Adres)

İmza

Kimlik Fotokopisi

Tapu

Vergi Levhası

Kira Kontratı

Ticaret Odası Kaydı

Yangın Söndürme Cihazı Faturası

İtfaiye Raporu (Sıhhi)

Muvaffakkatname

Emlak Beyanı

Ustalık Belgesi

Harç Ücreti

Kolluk Görüşü

md. 5/2-a, ç ve e.

Başvuru formu

(Otomatik olmayan yollarla)

Kent Bilgi Sistemi İşlemlerinin Yürütülmesi

Adı Soyadı

TCKN

Adres

Kimlik

Telefon Numarası

md. 5/2-e ve f.

Web Portalı üzerinden (Kısmen otomatik yollarla)

Seri Nokta Çözüm Merkezi-Vergi Borcu Sorgulama

Ad Soyad

TCKN

Telefon Numarası

Vergi Borcu

md. 5/2-a, e ve f.

Çağrı merkezi aracılığıyla (kısmen otomatik yollarla)

Seri Nokta Çözüm Merkezi-Organizasyon Kayıtlarının Alınması

Ad Soyad

Telefon Numarası

TCKN

md. 5/2-e ve f.

İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

Çağrı Merkezi-Şikayet, Talep, Öneri ve Bilgilendirme

Ad Soyad

Telefon Numarası

TCKN

Şikayet-Talep Konusu

md. 5/2-a, e ve f.

Çağrı merkezi aracılığıyla (kısmen otomatik yollarla)

Çağrı Merkezi-Anket Çalışması

Ad Soyad

Telefon Numarası

TCKN

Şikayet-Talep Konusu

 

md. 5/2-e ve f.

Çağrı merkezi aracılığıyla (kısmen otomatik yollarla)

Yazılı ve Görsel Faaliyetlerin Yürütülmesi (Medya)

Ad Soyad

Unvan

Görüntü

Ses

md.5/1

İlgili kişinin kendisinden, kamera aracılığıyla

(Otomatik olmayan ve otomatik yollarla)

Yazılı ve Görsel Basın Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Ödüllü Yarışmalar-Kitap

Ad Soyad (Çocuk-genç)

Telefon Numarası (Veli)

Adres (Veli)

md.5/2-e ve f.

İlgili kişinin kendisinden

(Otomatik olmayan yollarla)

Yazılı ve Görsel Basın Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Ödüllü Yarışmalar-Sinema-Konser

Ad Soyad (Genç)

Telefon Numarası

TCKN

Adres

md.5/2-e ve f.

İlgili kişinin kendisinden

(Otomatik olmayan yollarla)

Meclis Toplantı İşlemleri

Tutanak

Ad Soyad

Unvan

İmza

md.5/2-f

İlgili kişinin kendisinden

(Otomatik olmayan yollarla)

Stratejik Plan Paydaş Anketi Çalışmaları

Adı Soyadı

Telefon Numarası

Dernek Üyelik Bilgileri

Fotoğraf

md.5/2-ç ve f.

İlgili kişinin kendisinden

(Otomatik olmayan yollarla)

İletişim Faaliyetlerinin yürütülmesi

Adı Soyadı

Telefon Numarası

E-Posta

md. 5/2-c, ç, e ve f.

 

Kurum kaynaklarından, ilgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

Çocuk Koruma Programının Uygulanması

Ad Soyad

Telefon Numarası Adres

TCKN

md.5/2-e

İlgili kişinin kendisinden

(Otomatik olmayan yollarla)

Yeni Doğan Bebek Hediye Gönderimi

Ad Soyad

Adres

TCKN

Telefon Numarası

md. 5/2-e ve f.

Kurum kaynaklarından, ilgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

Taziye hizmetlerinin yürütülmesi

Vefat Edenin Adı Soyadı, TCKN, Yakınının Telefon Numarası

md.5/2-e

İlgili kişinin kendisinden

Belediye Sınırları İçerisinde Fiziksel Mekan Güvenliğinin Sağlanması

Görüntü Kaydı

md.5/2-ç ve f.

Kamera (Otomatik yollarla)

Kurum Ziyaretçi Kayıtlarının oluşturulması

Adı Soyadı

Ziyaret Edeceği Kişi

Ziyaret Tarihi ve Saati

md.5/2- f.

İlgili kişinin kendisinden

(Otomatik olmayan yollarla)

İç Ve Dış Denetim Süreçlerinin Yürütülmesi

Denetime konu kişisel veriler

md.5/2-ç ve f.

Kurum kaynaklarından (Otomatik olmayan yollarla)

Yetkili ekspertiz işlemlerinin yürütülmesi, bilgi verilmesi

Ad Soyad Unvan

İmza

Yetki Belgesi

Taahhütname

md.5/2-e

İlgili kişinin kendisi

(Kısmen otomatik yollarla)

Yetkili kurum ve kuruluşlar ile yazışmaların yürütülmesi

Yazışmaya konu kişisel veriler

md.5/2-ç, e, f.

Kurum kaynaklarından, ilgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

Dava, İcra, Arabuluculuk Süreçlerinin Yürütülmesi

Dosyaya konu olabilecek kişisel veriler

md.5/2-a, ç, e ve f.

Kurum kaynaklarından (Otomatik olmayan yollarla)

Diğer Talep ve Şikayetlerin Yanıtlandırılması

Adı Soyadı

TCKN

Telefon Numarası

E-Posta

Başvuru Konusu

md.5/2-c, ç ve e.

İlgili kişinin kendisinden, telefon, e-posta, CİMER, sözlü ve web aracılığıyla (Otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla)

 

B. Kişisel Verilerin Aktarılması  

İşlenen kişisel veriler yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde aktarılabilmektedir. Aktarıma ilişkin detaylı bilgi içeren tablo, aşağıda yer almaktadır:

Veri Aktarma Amacı

Aktarılan Alıcı Grupları

Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi ve sürekliliğin sağlanması

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları, çözüm ortakları, tedarikçiler, İştirak Şirketi

İnternet altyapısını geliştirmek ve güncelliğini korumak

Özel ve kamu tüzel kişilikleri

Acil tıbbi müdahalelerin gerçekleştirilmesi amacıyla

Sağlık kuruluşlarına

Sözleşmelerin yerine getirilmesi

Tedarikçiler

Görüş alınması

Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına

Ruhsat, yapı kontrol, plan, proje, emlak, istimlak, imar, şehircilik, fen işleri, mali hizmetler, destek hizmetleri süreçlerinin yerine getirilmesi

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara

Denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesi

Özel ve kamu denetçileri

İpotek ile ilgili bilgi alınması

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü

Birlikte çalışma ve koordinasyon

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile İştirak Şirketi

Medya faaliyetlerinin yürütülmesi

Herkese açık

 

C. İlgili Kişinin Hakları

Herkes, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir;

1.Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Herkes bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde Belediyemize iletebilir. Talepler en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır.

Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

 

D. Veri Sorumlusunun Kimliği

İnternet Adresi            :

Telefon Numarası       :

E-Posta Adresi            :

Adres                          :          

Güncelleme Tarihi : 23 Haziran 2021 Çarşamba

Lütfen telefonunuzu dik konuma getirin.