Mali Hizmetler Müdürlüğü

Nalan IRMAK
Mali Hizmetler Müdürü

İletişim:
+90 (216) 600 0600

Dahili:
2000

E-posta:
nalanirmak@cekmekoy.bel.tr

Müdürlük E-posta:
malihizmetler@cekmekoy.bel.tr

Özgeçmiş

Özgeçmiş

    1966 yılında İstanbul’da doğdu. İlkokulu, Ortaokulu ve Liseyi İstanbul’da tamamladıktan sonra, 1994 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi bölümünden mezun oldu. 1985 yılında memuriyete başlamış olup halen Çekmeköy Belediyesinde Mali hizmetler Müdürü olarak görev yapmaktadır.

1- İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasında gerekli desteği sağlar.

2- İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak.

3- Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

4- Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.

5- İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

6-Muhasebe hizmetlerini yürütmek.

7-Birim faaliyet raporunu hazırlamak.

8- İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.

10- İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

11- Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

12- Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.

13- İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında gerekli desteği sağlamak.

14- Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Güncelleme Tarihi : 17 Eylül 2020 Perşembe

Lütfen telefonunuzu dik konuma getirin.