Mevzuatlarda Ara
Mevzuat No Mevzuat Adı Türü Resmi Gaz. No Resmi Gaz. Tar.
2709 1982 Anayasası Anayasa 17844 20.10.1982 İndir
5393 5393 Sayılı Belediye Kanunu Kanun İndir
5018 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Kanun 25326 24.12.2013 İndir
5216 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Kanun 25531 23.07.2004 İndir
657 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Kanun 12056 23.07.1965 İndir
237 237 Sayılı Taşıt Kanunu Kanun 12.01.1961 İndir
5944 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Kanun 27449 31.12.2009 İndir
2872 2872 Sayılı Çevre Kanunu Kanun 18132 11.08.1983 İndir
3194 3194 Sayılı İmar Kanunu Kanun 18749 09.05.1985 İndir
4734 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kanun 24648 22.01.2002 İndir
4735 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Kanun 24648 22.01.2002 İndir
4749 4749 Sayılı Kamu Finansmanı Ve Borç Yönetimi Kanun 24721 09.04.2002 İndir
5302 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu Kanun 25745 04.03.2005 İndir
6292 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun 28275 26.04.2012 İndir
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmelik 26040 31.12.2005 İndir
iç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Yönetmelik 25960 08.10.2005 İndir
İç Denetçi Adayları Belirleme Egitim ve Sertifika Yönetmeliği Yönetmelik 25960 08.10.2005 İndir
Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik Yönetmelik 27467 19.01.2010 İndir
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yönetmelik 26179 26.05.266 İndir
7/6913 Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği Yönetmelik 14622 11.08.1973 İndir
9864 Belediye Tahsilat Yönetmeliği 21.03.1958 İndir
6183 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanun 8469 28.07.1953 İndir
5548 5548 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Kanun İndir
2960 2960 Boğaziçi Kanunu Kanun 18229 06.03.2020 İndir
2577 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Kanun 17580 20.01.1982 İndir
2489 Sayılı Kefalet Kanunu Kanun 2720 06.06.1934 İndir
832 832 Sayılı Sayıştay Kanunu Kanun 12538 27.02.1967 İndir
213 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Kanun 10703 – 10705 10.01.1961 İndir
2005/62 Yurtdışı İlişkiler Genelge İndir
2007/39 Yönetmelik Çalışmaları Genelge İndir
2007/ 75 Yerel Gündem 21 Programı Genelge İndir
2006/16 Turizm Alanlarında Alt Yapı Hizmetleri Genelge İndir
Teftiş Layiha ve Raporlarının İzlenmesi Genelge İndir
200710 Sözleşmeli Personel Genelge İndir
2004/142 Resmi Mühür Genelge İndir
Sözleşmeli Personel İstihdamı Genelge İndir
Muhtar izinleri Genelge İndir
2004/125 Orman Köyleri Genelge İndir
Mahalli İdarelerce Yürürlüğe Konulacak Sicil Amirleri Yönetmeliği Yönetmelik İndir
2006/75 Mahalli İdareler Tarafından İstenen Görüşler Genelge İndir
2006/12 Köydes Projesi Genelge İndir
2006/13 Kamu Sertifikasyon Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Genelge 25575 06.09.2004 İndir
Hayvanların Korunması Genelge İndir
Eğitim Faaliyetleri Genelge İndir
Belediye Harcama Yetkilisi Ve İhale Yetkilisi İndir
Belediye Borçlanmalar Genelge İndir
2007/25 Atamalar Genelge 26442 22.02.2007 İndir
Todaie Yerel Yönetimler Merkezi Yönetmeliği Yönetmelik 27499 20.02.2010 İndir
2006/9972 Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Yönetmelik İndir
Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik 26470 22.03.2007 İndir
Yönetmeliği 23419 06.03.2020 İndir
Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği Yönetmeliği 25716 03.02.2005 İndir
Kıyı Kanununun Uygulanmasna Dair Yönetmelik Yönetmelik 20594 03.08.1990 İndir
Karayolları Kenarlnda Yapılacak Ve Açılacak Kanun 22990 15.05.1997 İndir
İmar Kanununun 18 İnci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi Ve Arsa Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik Yönetmelik 18916 02.11.1985 İndir
Hava Kalitesi Değerlendirme Ve Yönetimi Yönetmeliği Yönetmeliği 26898 06.06.2008 İndir
Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği Yönetmeliği 19269 01.11.2004 İndir
Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği Yönetmeliği 12428 17.10.1966 İndir
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik Yönetmelik 26454 06.07.2007 İndir
Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu Ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik Yönetmelik 26386 24.12.2006 İndir
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Yönetmeliği 25318 16.12.2003 İndir
Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği Yönetmeliği 24043 08.05.2000 İndir
1380/3046 Balıkçı Barınakları Yönetmeliği Yönetmeliği 22846 13.12.1996 İndir
95/16/AT Asansör Yönetmeliği Yönetmeliği 26420 31.01.2007 İndir
Belediye İtfaiye Yönetmeliği Yönetmeliği 26326 21.10.2006 İndir
Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği Yönetmeliği 26023 14.12.2005 İndir
Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sinav Yönetmeliği Yönetmeliği 26490 11.04.2007 İndir
Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği Yönetmeliği 25186 01.08.2003 İndir
Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarina Dair Yönetmelik Yönetmelik 27278 04.07.2009 İndir
Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği Yönetmeliği 26614 15.08.2007 İndir
Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği Yönetmeliği 26104 10.03.2006 İndir
İşyeri Açma Ve Çalişma Ruhsatlarina İlişkin Yönetmelik Yönetmelik İndir
Memurlarin Görevde Yükselme Esaslarina Dair Yönetmelik Yönetmelik İndir
İçişleri Bakanliği Mahalli İdareler Kontrolörleri Yönetmeliği Yönetmeliği 18369 11.04.1984 İndir
Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği Yönetmeliği 26261 16.08.2006 İndir
Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği Yönetmeliği 26199 15.06.2006 İndir
Belediyelerin Arsa, Konut Ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması Ve Satışına Dair Genel Yönetmelik Yönetmelik 25951 29.09.2005 İndir
Belediye Zabıta Yönetmeliği Yönetmeliği 26490 11.04.2007 İndir
Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik Yönetmelik 26442 22.02.2007 İndir
Belediye Tahsilat Yönetmeliği Yönetmeliği 9864 21.03.1958 İndir
Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği Yönetmeliği 25961 09.10.2005 İndir
Adres Ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik Yönetmelik 26245 31.07.2006 İndir
2464 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Yönetmelik 17435 21.08.1981 İndir
2464 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları İle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Yönetmelik 17435 21.08.1981 İndir
6831 6831 Sayılı Orman Kanunu Kanun 9402 08.09.1956 İndir
6245 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Kanun 8637 18.02.1954 İndir
5737 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu Kanun 26800 27.02.2008 İndir
5706 5706 Sayılı İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun Kanun 26700 14.11.2007 İndir
5403 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Kanun İndir
5326 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Kanun 25772 31.03.2005 İndir
Güncelleme Tarihi : 2 Nisan 2020 Perşembe

Lütfen telefonunuzu dik konuma getirin.