Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta
Emrah ASLAN/Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Emrah ASLAN/Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Emrah ASLAN

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Dökümanlar
 • Müdürlük Görevleri

  a) Basın İle İlişkiler
  b) Halkla İlişkiler (Seri Nokta, İletişim Merkezleri, Sosyal Medya, Çekmeköy'e Hoşgeldiniz ve Hoşgeldin Bebek proje faaliyetleri vb.)
  c) Santral Hizmetleri
  ç) Çağrı Merkezi Hizmetleri
  d) Ana Hizmet Binası Danışma Hizmetleri
  e) Belediyenin Faaliyetlerini Video ve Fotoğrafla Arşivlemek
  f) Belediyenin Faaliyetlerini Basın ve Çeşitli Yollarla Halka Duyurma (Çekmeköy Çocuk Dergisi, Teneffüs Gençlik Dergisi vb.)
  g) Günlük Basın Özeti Hazırlama
  ğ) Halk Meclisleri

  Dökümanlar
 • Organizasyon Şeması

  Organizasyon şeması yukarıdaki gibidir. Büyütmek için üzerine tıklayın.

  Dökümanlar
 • Yönetmenlik

  T.C.

  ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

  BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

  ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
   

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün organizasyon yapısını, hukuki statüsünü, kuruluş, görev, yetki ve çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

  Kapsam

  MADDE 2 - Bu Yönetmelik, Basın Yayın ve   Halkla İlişkiler  Müdürlüğü’ndeki personelin görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.  

  Yasal Dayanak

  MADDE 3 - Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri ve tabi olduğu diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 4 - Bu yönetmelikte ifade edilen;

  a) Belediye                        : Çekmeköy Belediye Başkanlığı’nı,

  b )Başkan                           : Çekmeköy Belediye Başkanı’nı,

  c) Belediye Meclisi           : Çekmeköy Belediye Meclisini,

  d) Başkan Yardımcısı       : Müdürlüğü’ nün bağlı  olduğu  ilgili Başkan Yardımcısını,

  e) Müdür                             : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü’nü,

  f) Şef                                  : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde görevli şefi

  g) Personel                       : Memur,işçi , sözleşmeli memur ve  çalışan tüm personeli ifade eder.

   

  İKİNCİ BÖLÜM

  Kuruluş,Teşkilat ve Bağlılık

  Kuruluş

  MADDE 4 - Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 inci maddesi “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalle İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmetmelik” hükümlerine dayanarak, 09.05.2014 tarih ve 33 sayılı Meclis Kararı gereğince kurulmuştur.

  Teşkilat Yapısı

  MADDE 5 - (1) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir:

  a) Müdür

  b )Şef

  c) Memur

  d) Daimi İşçi

  e) Belediye İşçisi

  2)Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü doğrudan Belediye Başkanına veya Belediye Başkanının yetkilendireceği Belediye Başkan Yardımcısına bağlı çalışır. Şefliklerin ve büroların sayı ve görevlerini belirlemede müdür yetkilidir.

  MADDE 5 - (2) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün teşkilat yapısı aşağıda belirtilen alt birimlerden oluşur.

  a )İdari İşler Birimi

  b )Basın Yayın Birimi

  c) Halkla İlişkiler Birimi

  MADDE 5 - (3) Harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi, birim taşınır kayıt yetkilisi, birim EYS sorumlusu, stratejik yönetim süreçleri sorumlusu,  görev unvanları organizasyon şemasında belirlenmiştir. Personel görev unvanlarına ilişkin görev yetki ve sorumluluklar ile personelin eğitim, deneyim, kadro, öğrenim ve beceri gibi niteliklerine görev tanımlarında yer verilmiştir.

  Bağlılık

  MADDE 6 - Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Belediye Başkanına  veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat ya da görevlendireceği kişi ile yürütür.

   

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Görev,Yetki ve Sorumluluk

  Müdürlüğün Görev,Yetki ve Sorumlulukları

  MADDE 7 - Belediye Başkanının ve diğer üst yönetimin belirleyeceği esaslar kapsamında; stratejik plan, bu plana uygun yıllık performans programı ve bu programa uygun bütçe, faaliyet raporlarının değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistikleri oluşturur. Süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçlar üretilerek, amaç ve hedeflere ulaşmadaki sapmaları belirler. Tedbirlerin alınması, uygulamaya geçilmesi çalışmalarını yürütür. Bütçeyi etkili, ekonomik, verimli kullanıp; Belediye Başkanının yasalara uygun olan emir, onay ve görüşünü dikkate alarak aşağıdaki görevleri yapar.

  a) Yazılı ve görsel basın kuruluşları ile Belediye ilişkilerinin yürütülmesini sağlar.

  b) Belediyenin ve Belediye Başkanının tüm medya kuruluşları (gazeteler, dergiler, televizyonlar ,radyolar  ve internet medyası) ile iletişimini sağlar. Başkanlık makamının, basın mensuplarını kurumlarında ziyaretlerini koordine etmek,basın mensuplarının ilçede misafir edilmesini sağlamak, özel gün ve haftalarda ilgili kişi ve kurumlara, Belediyemizin tanıtımına yönelik materyallerin hazırlatılmasını ve gönderilmesini sağlar.

  c) Başkanlık makamının uygun gördüğü etkinliklere basının davet edilmesi, etkinlik süresince ağırlanması, etkinlikle ilgili bilgilendirme yapılması, basın mensuplarının istediği materyallerin temin edilmesini sağlar.

  d) Basın kuruluşlarında Belediyemizle ilgili çıkan günlük haber ve yorumlar takip edilir. Çıkan haber ve yorumlar tasnif edilip,başkanlık makamını bilgilendirir.Lehte ve aleyhte çıkan haberler değerlendirilir. Başkanlık Makamının isteği doğrultusunda gerekli açıklamaları yapar.

  e) Belediyemizin amaç, prensip ve faaliyet programları hakkında bağlı bulunan mevzuat ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde, ilçeye kazandırılan hizmetlerin tanıtımı ve halka duyurusunun yapılmasını sağlar.

  f) Belediyenin yapmış olduğu tüm imar, altyapı, sosyal ve kültürel etkinlik ve hizmetleri kamuoyunu bilgilendirmek maksadıyla tanıtım çalışmalarını yürütür, basın kuruluşlarını, basın bültenleri ve basın bildirileri ile bilgilendirilmesini, sağlar.

  g) Yıl içerisinde düzenlenen etkinliklerde kamera ve fotoğraf çekimleri yaptırır ,ihtiyaç duyan müdürlüklerle bu çekimleri paylaşarak arşivleme çalışmalarını yürütür.

  h) Belediyenin ve başkanlık makamının sosyal medya mecralarının kullanılması, takip edilmesi ve koordinasyonunun yapılmasını sağlar.

  i) Halkın, yönetimden bilgi  edinme  hakkı  göz önüne  alınarak yürütülen  faaliyetler  ve        işlerle ilgili olarak halkın bilgilendirilmesini sağlar.

  j) Kurumun yürüttüğü faaliyetlerin kültür ve sanat etkinliklerinin sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler ile tanıtım ve duyuru materyallerinin kurumsal kimliğe uygun basım yayım çalışmalarını yürütür. Etkin bir  biçimde  yapılması için  gerekli organizasyonu  ve    etkinliklerin verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlar.

  k) Kurumun basın yayın bağlamında sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler organize etmesine yönelik öneriler ve projeler geliştirir.

  l) Halkla İlişkiler kapsamında belediyemiz ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görerek, vatandaşlarımızın sorunlarını gidermek , bilgilendirmek ve çeşitli ziyaretlerle vatandaşlarımızın memnuniyetini artırılmasını sağlar.

  m) Bilgi Edinme Kanunu  kapsamında yapılan müracaatlarla ilgili gerekli çalışmaları yerine getirir.

  n) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisini belirleyerek, kendi birimince edinilen taşınırları muayene ve kabulü yapmaları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak ve ölçerek teslim alınmasını sağlar. Doğrudan tüketilmeyen, kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki alanlarda (ambarda) muhafaza ettirerek, Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını sağlar.

  o) Satın alınacak, mal ve hizmetler için gerekli evrakların hazırlanması, ihale kararının kesinleşmesinden sonra sözleşmelerin  hazırlanmasını sağlamak ve uygunluk yönünde incelenmesi amacıyla Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesini sağlar.

  ö) Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlar ve en ekonomik şekilde kullanılmasını, planlanmasını ve gerçekleşmesini sağlar.

  Müdürün Görev ve Yetkileri

  MADDE 8 - Müdürün görevleri aşağıda sıralanmıştır.

  a) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.

  b) Bu   yönetmelikle Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne verilen görevleri mevzuata uygun olarak yapar ve yaptırır.

  c) Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve 5018 sayılı Kanun çerçevesinde yapması gereken diğer işlemlerden sorumludur.

  d) Çalışmaları yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.

  e) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.

  f) Personel arasında görev dağılımını yapar.

  g) Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup memur, işçi ve sözleşmeli personelin başarı ve performans değerlendirilmesini yapar.

  h) Müdürlüğün bu yönetmelikte yer alan hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli bir şekilde kanun ve yönetmelikler uyarınca yerine getirilmesini sağlar.

  i) Müdürlük ile diğer Müdürlükler ve ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlar.

  j) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verir, tedbirler alır ve bu tedbirlerin uygulanmasını sağlar.

  k) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur.

  l) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkilisidir.

  m) Müdürlüğün harcama yetkilisidir.

  n) Müdürlüğe bağlı çalışanları denetler ve karşılaştığı aksaklıkları giderir.

  o) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşmeyi sağlar.

  ö) Birim faaliyet raporu ve aylık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlar.

  p) Belediye mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

  r) Üst yönetici ve başkan yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapar.

  s) ) Kalite, çevre ve iş sağlığı güvenliği, müşteri memnuniyeti ve şikâyet yönetim sistemi ile bilgi güvenliği yönetim sisteminin politika ve hedeflerine uygun sistem gereklerine, yasal ve müşteri şartlarına, risk analiz ve değerlendirmesi sonucu oluşturulan faaliyet planlarının uygulanmasını, geliştirilmesini ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için; bilgi akışını sağlamak, eğitimlere katılmak, doküman ve kayıtları güncel tutmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleştirir, sürekli iyileştirme çalışmalarına katılır.

  ş) Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele, gerektiğinde mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verir.

  t) Mazeretine binaen bir güne kadar mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkanlık Makamına önerilerde bulunur, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit eder.

  u) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarına haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirler ve makamın onayına sunar.

  Müdürün sorumlulukları

  MADDE 9 -

  a)Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü iş ve işlemlerinden dolayı doğrudan Belediye Başkanı’na ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı’na karşı sorumlu olup ayrıca; kendisine verilen görevleri yürütürken, işlemlerini kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer yasal mevzuata uygun olarak zamanında yapmak ve neticelendirmekten sorumludur. 

   

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Şef ve Diğer Personelin Görev,Yetki ve Sorumlulukları

  Birim Şefinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  MADDE 10 - Şef, müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, başkanlık genelge ve bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde müdürlük makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişi olup; şefliğinde yapılan tüm iş ve işlemlerden müdürüne karşı sorumludur.

  a) Kendisine müdür tarafından havale edilen işleri, mevzuata uygun olarak yapar veya bu işleri emri altında çalışan personele yaptırır. İşleri zamanında ve ekonomik olarak sonuçlanması için plan ve program çerçevesinde yerine getirir. Emrindeki personele verdiği görevleri takip ederek görevin en iyi ve en doğru şekilde sonuçlanmasını sağlar.

  b) Resmi tebliğleri müdürlük adına tebliğ eder.

  c) Kalem şefi bünyesinde çalışan personeller vasıtasıyla müdürlüğün yazılarını en kısa süre içerisinde yazışma kurallarına uygun yazarak, ilgili makamlara teslim edilmesini sağlar.

  ç) Birim personelinin devamlılığını sağlamak ,personelin düzenli çalışmasını sağlamak ve takip eder.

  d) Birimde yürütülen tüm faaliyetleri yetki ve sorumluluğu çerçevesinde planlar ve programlar, birim işlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

  e) Kanun, yönetmelik ve yönergelerle Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne verilen görevlerden kendilerine verilen diğer iş ve işlemleri yapar.

  f) Müdürlüğün işlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için müdürlük makamına önerilerde bulunur.

  İdari İşler Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  MADDE 11-  İdari işler biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

  a) Müdürlük bünyesinde yapılan işlerin, mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde müdürlük makamına karşı sorumludur.

  b) Kurumlar arası koordinasyonu sağlamak için koordinatörlük görevi yapar.

  c) Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapar, dosyalama düzeni ve müdürlük arşivini oluşturur.

  d) Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve başkanlık emirlerini ilgili personele duyurur.

  e) Müdürlüğün gider bütçe taslağını, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlar.

  f) Aylık performans göstergelerinin otomasyon programına girişi ve takibini yapar.

  g) Harcama birimi olarak müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütür.

  h) Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, sayım, devir işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini yapar.

  i) Müdürlük “entegre yönetim sistemi” çalışmalarını yapar.

  j) Müdürlük bünyesinde yapılan tüm toplantılara ait tutanakların sisteme girişini sağlar.

  k) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre portal.cimer.gov.tr sistemi üzerinden Çekmeköy Kaymakamlığınca kurumumuza yönlendirilen şikayet, talep ve önerileri kapsayan başvuruların kurum cimer koordinatörü tarafından ilgili müdürlüklere Cimer sistemi üzerinden  yönlendirerek yasal süre içerisinde sonuçlandırılmasını  sağlar.

  Basın Yayın Biriminin Görev, yetki ve Sorumlulukları şunlardır;

  MADDE 12 - Basın Yayın  biriminin  görev,yetki ve sorumlulukları şunlardır;

  a) Görevi    gereği   müdür tarafından kendilerine verilen görevleri yasalar ve yönetmelik esaslarına göre yapar.

  b) Basın Yayın birimi verilen görevleri  basın yayın koordinatörü tarafından  plan ve programa bağlayarak, bunların en iyi bir şekilde yapılmasını ve zamanında bitirilmesini sağlar.

  c) Basınla ilişkiler, web   sitesinin   düzenlenmesine   yardımcı   olma,    tanıtım malzemelerinin yayımı, kültürel etkinlik vb. çalışmaların koordinasyonunu sağlar.

  d) Basın Yayın birimi medyada belediye ile ilgili çıkan her türlü haber, yayın ve bilgiyi günlük olarak takip eder.

  e) Basın Yayın birimi, müdürlüklerle gerekli koordinasyonu kurarak basın bültenleri içindeki bilgileri inceler, cevap verilmesi gereken hususlarda taslak hazırlayarak, başkanlık makamına sunulmak üzere müdüre sunar.

  f) Basın toplantılarının organizasyonu yapar.

  g) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün belirlediği konularla ilgili düzenlenecek  sempozyum vb. toplantıların tanıtımı, organizasyonun yürütülmesini sağlar. Basın ile ilgili düzenlenen sempozyum, seminer vb. toplantılara katılımın koordinasyonunu yapar.

  h) Belediye hizmetlerinin tanıtımı için kanun ve yönetmeliklere uygun her tür tanıtım yönetimini ve gelişen teknolojiye paralel her tür dijital  imkânları kullanarak yerine getirir.

  i) Belediyenin  tüm hizmetlerinin halka  duyurulması amacıyla yazılı ve görsellerin iletişim kanalları yoluyla, halka duyurulmasını sağlar.

  j) Basında   çıkan   yanlış,   hatalı   ve   eksik   haberleri   tespit eder,  konuya ilişkin ilgili müdürlüklerden doğru bilgileri alıp, Hukuk İşleri Müdürlüğü nezaretinde tekzip metinleri hazırlar ve bunları basına iletir.

  k) İlçemizin tanıtımı, ülkemizin tarihi, coğrafi yapısını, sanat, spor ve güncel konular hakkında basılı yayım çıkarır.

  l) Müdürlük tarafından yayımlanan Çekmeköy Çocuk Dergisi ve Teneffüs Dergisi için aylık  konu yazıları, görsel ve grafik taslağı oluşturur.

  m) Dergilerin basımdan sonra kontrollerini yaparak ilçe genelinde bulunan ilkokul, lise, kültür merkezlerine dağıtımını sağlar.

  n) Bütün etkinliklerin ve ilçenin doğal güzelliklerinin fotoğraf ve kamera çekimini yapar veya yaptırır bu görüntüleri arşivler ve ilgili müdürlüklerle paylaşır.

  o) Yıl içerisinde arşivlenen fotoğraf ve görüntüleri kullanarak İlçenin ve belediyenin tanıtım filmini hazırlar veya hazırlatır.

  ö) Belediyenin tanıtımını yapmak ve faaliyetlerini duyurmak amacıyla, internet ortamında sosyal paylaşım sitelerini kullanır, gerektiğinde en fazla girilen sitelerin tespitini yaparak o sitelerde tanıtım amaçlı haberlerin yayılmasını sağlar.

  p) Başkanlık   Makamınca   uygun   görülen    konu   ve   etkinliklerde   sosyal    medyada gündem oluşturulmasını ve tanıtımının yapılmasını sağlar.

  r) Sosyal medya üzerinden gelen talep, şikâyet ve önerileri otomasyon sistemi üzerinden ilgili birime ileterek çözümlenmesini sağlar.

  s) İlçe halkını ilgilendiren ve ülkemiz için önemli olan tüm gelişmeleri, belediyenin tüm faaliyetlerini, özel gün ve programlara ait görüntüleri belediye web kanalından yayınlanmasını sağlar.


  Halkla İlişkiler Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  MADDE 13 - Halkla İlişkiler biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

  a) Belediyenin      Halkla    İlişkiler   stratejisinin    oluşturulması   ve    uygulaması faaliyetlerinde bulunur.

  b) Kurum birimleri ile ilçe halkı arasında etkin bir iletişimin kurulması faaliyetlerini yürütür.

  c) Belediyemizin sunduğu hizmetlerle ilgili ilçe halkına yönelik anket, kamuoyu araştırmaların yapılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi faaliyetlerini sürdürür.

  d) Birimlerde sonuçlanan başvurular için vatandaşlar ile memnuniyet anketi yapar veya yaptırır.

  e)İlçe halkını belediyemiz faaliyetleri hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla, etkinlik ve toplantıların düzenlenmesi faaliyetlerini yürütür.

  f) İlçe halkının sorunlarını çözmek, şikâyetleri ve ihtiyaçlarını gidermek için başkanlık ve diğer birimlere gerekli bilgilerin sağlanması amacıyla kurulan “Seri Nokta Çözüm Masası” nın faaliyetlerini sürdürülmesini sağlar.

  g) İlçe halkının    şikâyet ve taleplerini,  Belediyemize  iletmeleri  adına oluşturulan Çağrı Merkezi”nin 24 saat esasına göre çalışması, gelen şikâyet ve taleplerin ilgili birimlere yönlendirilmesi ve çözülmesi faaliyetlerini yürütür.

  h) Birim müdürü tarafından halkla ilişkiler işlemleriyle ilgili olarak, kendilerine verilen diğer işleri yerine getirir.

  i) Toplu sünnet, toplu nikah, gezi organizasyon başvuruları, yaz spor okulu,,kış spor okulu başvurularının alınmasını sağlar.

  j) 10002 müşteri ilişkileri yönetim sisteminin tüm birimlerde uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını takip eder.

  k) 10002 müşteri ilişkileri yönetim sisteminin içeriden ve dışarıdan gelen istekler doğrultusunda iyileştirilmesi ve geliştirilmesini sağlar.

  l) Entegre yönetim sistemi kapsamında müşteri ilişkileri yönetim sistemi çalışmalarını yürütür ve kontrolünü sağlar.

  m) Halkla İlişkiler Birimi tarafından hayata geçirilen Çekmeköy’e Hoş Geldiniz” ve  Çekmeköy’e Hoş Geldin Bebek” projelerinde görev alan personelin etkin ve verimli çalışmasını sağlar.

  n) Projelerle ilgili verilerin dijital ortamda girişlerinin yapılmasını ve arşivlenmesini sağlar.

   

  BEŞİNCİ  BÖLÜM

  Çalışma şekli, esasları yürürlük ve yürütme

  Görevin Kabulü

  MADDE 14 - Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne Başkanlık Makamından havale edilen her türlü evrak kayda geçirilip, Müdürlük Makamı tarafından ilgili kısma havale edildikten sonra görev alınmış olur.

  Görevin Planlanması

  MADDE 15 - Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne havale edilmiş evrakı alan memur, bu evraka yasal mevzuata uygun olarak işlemini yapar. Eğer evrakta bir eksiklik veya yanlış varsa müdürün bilgisi dâhilinde ilgililere bu yanlışlık düzelttirilir ve eksiklikler tamamlattırılır.

  tamamlanamayacak veya düzeltilemeyecek bir durum söz konusu olduğunda işlem yapılmaz ve ilgililere bilgi verilir.

  Görevin Yürütülmesi

  MADDE 16 - Müdürlükteki görevli tüm personel, kendilerine  verilen görevleri kanun ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır. 

  Kullanılacak defter, kayıt ve belgeler

  MADDE 17 - Müdürlükte kullanılacak defter, kayıt ve belgeler aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerce imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.

  Arşivleme

  MADDE 18 - Müdürlüğe gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden evrak defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır. İşlemi biten her türlü yazıya ilişkin evraklar klasörlerine konularak müdürlüğün onayı ile müdürlük arşivine kaldırılır.

   

  ALTINCI BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler

  Yönetmelikte yer Almayan Hususlar

  MADDE 19 - İş  bu    yönetmelikte   yer almayan    hususlarda   yürürlükteki   ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

  Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

  MADDE 20 - 07.07.2014 Tarih ve 2014/61 sayılı meclis kararı ile kabul edilen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün görev ve çalışma yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  MADDE 21 - Bu Yönetmelik, hükümleri Çekmeköy Belediye Başkanlığı Belediye Meclisince uygun bulunduktan sonra yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 22 - Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

  Dökümanlar
 • Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

  Madde 1-(1) 09.05.2014 tarihli ve 33 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliğinin Müdürlüğün Görevleri başlıklı 8’inci maddesinin (i) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki şekilde (j) bendi eklenmiştir.

  (j) BİMER (Doğrudan Başbakanlık İletişim Merkezi) ve bilgi edinme sorumlularından oluşan bilgi edinme kalemi genel olarak,”4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak başvuruların kabul edilmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve başvuru sahibine bilgi verilmesi” iş ve işlemlerini yürütmek.

  Madde 2-(1)09.05.2014 tarihli ve 33 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliğinin Müdürün Görev Yetki ve Sorumlulukları başlıklı 12’inci maddesinin (i)bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki şekilde (j) bendi eklenmiştir.

  (j) BİMER (Doğrudan Başbakanlık İletişim Merkezi) ve Bilgi Edinme Kanunu kapsamında alınan istek ve şikayetlerin kayıt altına alınması, ilgili müdürlüklere yönlendirilmesi ve süresi içinde sonuçlandırılması iş ve işlemlerinin takibi ,kontrolü ve koordinasyonunu sağlar.

  Madde 3-(1) 09.05.2014 tarihli ve 33 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliğinin 16. Maddesi Birim Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Sorumlusu, Birim Bilgi Edinme Sorumlusu, BİMER Sorumlusu olarak değiştirilmiş olup 16-(1)’inci fıkrasından sonra gelmek üzere 16-(2) Birim Bilgi Edinme Sorumlusu,16(3) BİMER Sorumlusu olarak yeni fıkralar eklenmiştir.

  Birim Bilgi Edinme Sorumlusu

  Madde 16-(2) Bilgi Edinme Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır,

  (a) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre bilgi edinme başvuruları ,Çekmeköy Belediyesinin resmi web sitesinde yer alan başvuru formunun bilgiedinme@cekmekoy.bel.tr adresine gönderilen bilgi edinme başvurularının otomasyon programı üzerinden kabul edilmesini sağlar.

  (b) Kabul edilen başvuruların müdürlüklerin görev ve sorumluluk alanlarına göre tasnif edilerek, otomasyon programı üzerinden ilgili müdürlüklere gönderilmesini sağlar.

  (c) Müdürlüklerce süresi . içerisinde verilen cevaplar otomasyon programı üzerinden gelen bilgi edinme başvurusunun cevapla bölümüne girilerek, cevapla/kaydet butonuna basılması ile başvuru sahibine bilgi verilmesini sağlar.

  (ç) Süresi içinde cevaplanmayan bilgi edinme başvuruları, otomasyon programı üzerinden takip edildiğinden, cevaplandırılması konusunda birim amirine bilgi verilmesini sağlar.

  (d) Gerektiğinde başvurular hakkında rapor alınması ve birim amirlerine bilgi verilmesini sağlar.

  (e) Bilgi Edinme İşlerinde, yazışma yapılması halinde ise yazışmaların standart dosya planına uygun şekilde yapılmasını sağlar.

  (f) Birim Müdürü tarafından BİMER iş ve işlemleriyle ilgili olarak, kendilerine verilen diğer işleri yerine getirmek.

  BİMER Sorumlusu

  Madde 16-(3) BİMER Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır,
  (a) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak BİMER başvurularının http://bimer.basbakanlık.gov.tr)üzerinden kabul edilmesini sağlar.

  (b) Kabul edilen başvuruların, müdürlüklerin görev ve sorumluluk alanlarına göre tasnif edilerek, ilgili müdürlüğe süresi içerisinde cevaplandırılmak üzere fiziki ve elektronik ortamda gönderilmesini sağlar.

  (c) Müdürlüklerce fiziki veya elektronik ortamda verilen cevaplar, cevapla /kaydet butonuna basılması ile ilgili kuruma bilgi verilmesini sağlar.

  (ç) Ayrıca, başvuru sahibinin e-posta adresinin bulunması halinde ise bilgi@cekmekoy.bel.tr e-posta adresi üzerinden başvuru sahibine bilgi verilmesini sağlar.

  (d) Süresi içinde cevaplanmayan BİMER başvuruları, web üzerinden takip edildiğinden cevaplandırılması konusunda birim amirine bilgi verilmesini sağlar.

  (e) Gerektiğinde başvurular hakkında rapor alınması ve birim amirlerine bilgi verilmesini sağlar.

  (f) Yapılan yazışmaların standart dosya planına uygun yapılmasını sağlar.

  (g) Birim müdürü tarafından BİMER iş ve işlemleriyle ilgili olarak ,kendilerine verilen diğer işleri yerine getirmek.

  Yürürlülük

  Madde 4-(1) Bu Yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben 3011 sayılı kanun doğrultusunda ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 6-(1) Bu yönetmelik hükümlerini Çekmeköy Belediye Başkanı yürütür.

  Dökümanlar