Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta
Hasan Ragıp AKYAVAŞ/Bilgi İşlem Müdürlüğü
Hasan Ragıp AKYAVAŞ/Bilgi İşlem Müdürlüğü

Hasan Ragıp AKYAVAŞ

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Dökümanlar
 • Müdürlük Görevleri

  a) Web Tasarım ve Yönetim Hizmetleri
  b) e-belediyecilik ve e-Devlet Entegrasyon Hizmetleri
  c) Teknik Destek Hizmetleri
  ç) Bilgi Yönetim Sistemi, Ağ Altyapı ve Siber Güvenlik Hizmeti
  d) Donanım, Sistem, Network Altyapısı
  e) Yazılımların Temini, Güncellenme ve Lisanslanması İşlemleri
  f) Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin İş ve İşlemler
  g) Her Türlü Bilgisayar, Telsiz ve İletişim Altyapı Donanım Temini ve Bakım Onarımı

  Dökümanlar
 • Organizasyon Şeması

  Organizasyon şeması yukarıdaki gibidir. Büyütmek için üzerine tıklayın.

  Dökümanlar
 • Yönetmelik

  ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ
  BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
  GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

   

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

  Amaç ve kapsam

  MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı; Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.
  (2) Bu Yönetmelik; Çekmeköy Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün, Çekmeköy Belediyesi birimlerinin daha etkili ve verimli çalışmaları için ihtiyaç duyulan donanımların teminini ve yazılımları standart yöntemler üzerinden servis tabanlı mimari ve web tabanlı teknolojiler kullanarak üretmek veya ihtiyaçlar doğrultusunda en uygun programların teminini sağlamak amacıyla teşkilat ve kuruluşunun işleyiş şartlarına dâhil esas ve usulleri kapsar.

  Dayanak

  MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri ve tabi olduğu diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 3 - (l)  Bu Yönetmelikte ifade edilen,

  a) Başkan                      : Çekmeköy Belediye Başkanını,

  b) Belediye                   : Çekmeköy Belediyesini,

  c) Belediye Meclisi      : Çekmeköy Belediye Meclisini,

  ç) Başkan Yardımcısı   : Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısını,

  d) Çalışan Personel      : Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde görevli tüm memur, işçi, sözleşmeli personel ve diğer personeli,

  e) İlçe Belediyesi         : Çekmeköy İlçe Belediyesini,

  f) Müdürlük                  : Bilgi İşlem Müdürlüğünü,

  g) Müdür                      : Bilgi İşlem Müdürünü,

  h) Şef                            : Bilgi İşlem Müdürlüğü Şefini,

  ı) Personel                   : Bilgi İşlem Müdürlüğünde hizmet veren tüm teknik, idari ve işçi çalışanları ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Kuruluş,Teşkikat ve Bağlılık

  Kuruluş

  MADDE 4 - (1) Bilgi İşlem Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 inci maddesi “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalle İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmetmelik” hükümlerine dayanarak, 04.06.2009 tarih ve 2009/32 sayılı Meclis Kararı gereğince kurulmuştur.

  Teşkilat Yapısı

  MADDE 5 - (1) Bilgi İşlem Müdürlüğünün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir;
  a) Müdür
  b) Şef
  c) İdari İşler Personeli
  d) Sistem Sorumlusu
  e) Teknik Servis Sorumlusu
  f) Teknik Servis Destek Personeli
  g) Otomasyon Sorumlusu
  h) Otomasyon Destek Personeli
  i) Yazılım Sorumlusu
  j) Web Siteleri Sorumlusu
  k) Web Tasarım Destek Personeli
  l) Yazıcı Destek Personeli

  (2) Bilgi İşlem Müdürlüğünün teşkilat yapısı aşağıda belirtilen kendine bağlı alt birimlerden oluşur;
  a) İdari İşler Birimi
  b) Teknik Destek Birimi
  c) Yazılım Birimi
  d) Web Güncelleme Birimi

  (3) Harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi, birim taşınır kayıt yetkilisi, birim halkla ilişkiler sorumlusu, birim tanıtım sorumlusu, birim EYS sorumlusu, stratejik yönetim süreçleri sorumlusu, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sorumlusu vd. görev unvanları organizasyon şemasında belirlenmiştir. Personel görev unvanlarına ilişkin görev yetki ve sorumluluklar ile personelin eğitim, deneyim, kadro, öğrenim ve beceri gibi niteliklerine görev tanımlarında yer verilmiştir.

  Bağlılık

  MADDE 6 - (1) Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat ya da görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Görev, Yetki ve Sorumluluk

  Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları

  MADDE 7 - (1) Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
  a) İç ve dış müdürlükler ile diğer ilgili kurumlar arasında network bağlantılarını kurarak veri iletişimini ve bilgi alışverişini sağlamak.
  b) Müdürlükler arası iletişim ve veri alışverişini sağlamak üzere intranet ve iç haberleşme sistemi oluşturmak.
  c) Belediye birimlerinin donanım ihtiyaçlarının belirlenmesini, temin edilmesini, kurulmasını ve devreye alınmasını sağlamak, bunlarla ilgili teknik destekte bulunur.
  ç) Belediyedeki Bilgisayarlar (PC), sunucular, ,yazıcı, çevre birimleri, network cihazları vb. donanımların bakım ve tamirlerini yapmak veya yaptırmak.
  d) Sistemin teknolojik gelişmeler doğrultusunda büyümesini sağlamak.
  e) Gelecekteki ihtiyaçları analiz etmek ve teminini sağlamak.
  f) Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere, gerekli emniyet tedbirlerini almak ve uygulamak.
  g) Sistemi sürekli faal halde tutmak için diğer çevresel destek birimlerin uyumluluğunu sağlamak.
  ğ) Veri güvenliğini sağlamak ve uygulamak, mevcut verilerin yedeğini düzenli bir şekilde alarak güvenli bir ortamda saklamak.
  h) Belediyede bünyesindeki internet kullanıcılarının girdikleri web sitelerinin ve iç ip dağıtım log kayıtlarının tutulmasını ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirir.
  ı) Belediye internet web sitesi kurulmasını sağlayarak, çağdaş haberleşme ve bilgi alışverişini temin etmek. Belediye web sitelerinin barındırma, bakım, geliştirme ve güncellemesini sağlar. Belediyecilik hizmetlerini mevzuatın izin verdiği ölçüde internet ortamına taşımak ve vatandaşa dönük hizmetleri internet üzerinden sunmak üzere e-belediye sistemini kurar ve geliştirir.
  i) Mobil belediyecilik uygulamaları hazırlayarak vatandaşların mobil cihazları üzerinden belediyecilik hizmetlerine ve belediyenin faaliyetleri hakkında bilgilere ulaşabilmelerini sağlamak.
  j) Belediye birimlerinin ihtiyaçları ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda Belediye Otomasyon Sistemi, Haritacılık/CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) ve diğer yazılımların alımını, kurulumunu, sorunsuz şekilde çalışmasını temin etmek, yazılım firmalarıyla bakım ve güncelleme sözleşmelerini yapmak, birimlerin istekleri doğrultusunda yeni modül ilavelerinin ve değişiklerin yapılmasını sağlamak.
  k) Belediyede kullanılan yazılımların birbirleriyle ve KPS (Kimlik Paylaşım Sistemi), UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı), TAKBİS (Tapu Kadastro Bilgi Sistemi) gibi dış sistemlerle entegrasyonunu ve veri paylaşımını sağlamak.
  l) Belediye birimlerinin itiyaçları doğrultusunda yeni yazılım lisanslarının (İşletim Sistemi, Ofis, CAD vb.) temin edilmesini ve süreli lisanslar için (Firewall, Antivirüs vb.) lisans yenilemelerinin yapılmasını sağlamak.
  m) Yazılımları kullanacak olan personellerin kullanıcı tanımlarının yapılmasını, yetkilerinin verilmesini ve bilgisayarlarına kurulumlarının yapılmasını sağlamak.
  n) Kullanılan yazılımlarla ilgili toplu veya yerinde eğitimler vermek veya verilmesini sağlamak.
  o) Kurumsal elektronik posta (e-mail) sisteminin kurulmasını, e-posta hesaplarının açılmasını, bakımını, düzenli çalışmasını ve yönetimini sağlamak.
  ö) XRAY Çanta ve Paket kontrol sistemlerinin kurulumu, bakımı ve düzenli çalışmasını sağlamak.
  p) Yazıcı ve Yazıcı sarf malzemelerinin temini ve bakımını sağlamak.
  r) Güvenlik kameralarının kurulum, bakım ve düzenli çalışmasını sağlamak.
  s) Ses ve görüntü sistemlerinin kurulum, bakım ve düzenli çalışmasını sağlamak.
  ş) Personel Devam Kontrol Sistemlerinin kurulum, bakım ve düzenli çalışmasını sağlamak.
  t) Fiziksel ve sanal sunucuların kurulumunu, bakımını ve düzenli çalışmasını sağlamak.
  u) Veri depolama sistemleri, Fiziksel ve sanal sunucuların günlük, haftalık ve aylık olmak üzere felakte kurma merkezi ve tape ünitelerine yedeklemesini yapmak.
  ü) KVK Kanuna uyum sürecini koordine eder.Kişisel verileri sızmasını engellemek için teknolojik önlerler almak.
  v) Bilgi Güveliği çerçevesinde; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenler.Bilgi Güveliği çerçevesinde; bilgi varlıkları ve bu varlıklara yönelik tehditleri belirler, bilgi güvenliği ihlallerini değerlendirir.

  Müdürün görevleri

  MADDE 8 - (1) Müdürün görevleri aşağıda sıralanmıştır;
  a) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.
  b) Bu Yönetmelikle Bilgi İşlem Müdürlüğüne verilen görevleri mevzuata uygun olarak yapar ve yaptırır.
  c) Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve 5018 sayılı Kanun çerçevesinde yapması gereken diğer işlemlerden sorumludur
  ç) Çalışmaları yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.
  d) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.
  e) Personel arasında görev dağılımı yapmak.
  f) Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup, memur, işçi ve sözleşmeli personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak.
  g) Müdürlüğün bu yönetmelikte yer alan hizmetlerinin zamanında, verimli ve düzenli bir şekilde Kanun ve Yönetmelikler uyarınca yerine getirilmesini sağlamak.
  ğ) Müdürlük ile diğer Müdürlükler ve ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamak.
  h) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar vermek, tedbirler almak ve uygulatmak.
  ı) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak.
  i) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda Birinci Derece imza yetkilisidir.
  j) Müdürlüğün Harcama Yetkilisidir.
  k) Müdürlüğe bağlı çalışanları denetlemek ve karşılaştığı aksaklıkları gidermek.
  l) Birimdeki tüm personelin görev dağılımını yapmak.
  m) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşmek.
  n) Birim faaliyet raporu ve aylık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak.
  o) Belediye Mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.
  ö) Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kuruluna başkanlık eder.
  p) Kişisel Verileri Koruma Kurulunu koordine eder.
  r) Üst yönetici ve başkan yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
  s) Kalite, çevre ve iş sağlığı güvenliği, müşteri memnuniyeti ve şikâyet yönetim sistemi ile bilgi güvenliği yönetim sisteminin politika ve hedeflerine uygun sistem gereklerine, yasal ve müşteri şartlarına, risk analiz ve değerlendirmesi sonucu oluşturulan faaliyet planlarının uygulanmasını, geliştirilmesini ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için; bilgi akışını sağlamak, eğitimlere katılmak, doküman ve kayıtları güncel tutmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleştirir, sürekli iyileştirme çalışmalarına katılır.

  Müdürün yetkileri

  MADDE 9 - (1) Müdürün yetkileri şunlardır;
  a) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar vermek, tedbirler almak ve uygulatmak.
  b) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur.
  c) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda Birinci Derece imza yetkisidir.
  ç) Müdürlüğün Harcama Yetkilisidir.
  d) Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele, gerektiğinde mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını vermek.
  e) Müdürlüğe bağlı çalışanları denetlemek ve karşılaştığı aksaklıkları gidermek.
  f) Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek.
  g) Mazeretine binaen bir güne kadar mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etmek.
  ğ) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarına haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirlemek ve makamın onayına sunar.
  h) Birimdeki tüm personelin görev dağılımını yapmak.
  ı) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme sağlamak.
  i) Başkanlık makamı tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

  Müdürün sorumlulukları

  MADDE 10 - (1) Müdürün sorumlulukları:
  a) Belediye Mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu BaşkanYardımcısına karşı sorumludur.

  Müdürün atanması

  MADDE 11 - (1) Kadroya atanabilmek için üniversitelerin en az 4 yıl eğitim veren Lisans bölümü ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli, yabancı fakültelerin birinden mezun olmak ve diğer üst normlardaki şartları taşıması aranır.

  Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sorumlusu

  MADDE 12 - (1) Aşağıda belirtilen görevler Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Birimi tarafından yerine getirilir:
  a) Tüm birimlerin BGYS çalışmalarına yön vermek, izlemek, kontrol etmek sonuçlarını değerlendirmek.
  b) BGYS’ nin tüm birimlerde uygulanmasını sağlamak ve sonuçlarını takip etmek.
  c) BGYS dokümanlarının hazırlanması, onay işlemlerinin yapılması, yayınlanması, dağıtımı ve revizyonlarının yapılması ve arşivin tutulması süreçlerini yönetmek.
  ç) BGYS nin devamı ve sürekli gelişimi için ihtiyaç duyulan kaynakları tespit etmek.
  Sürekli gelişim prensibi doğrultusunda, sürekli gelişime ait çalışmalar düzenlemek, önerileri toplamak.
  d) Her türlü düzeltici ve önleyici faaliyet isteklerini değerlendirerek, bu faaliyetleri yapacak sorumluları ve tamamlanma tarihlerini belirleyerek, çalışmaları yönetmek.
  ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gerektirdiği şartların personel tarafından uygulanmasını sağlamak.
  e) BGYS nin sürekli olarak, içeriden veya dışarıdan gelen istekler doğrultusunda iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
  Müşteri veya üçüncü parti denetimler için ilgili kuruluşlar ile teması yönetmek.
  f) Entegre Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmaları yürütmek ve kontrolünü sağlamak.
  g) Kalite, çevre ve iş sağlığı güvenliği, müşteri memnuniyeti ve şikâyet yönetim sistemi ile bilgi güvenliği yönetim sisteminin politika ve hedeflerine uygun sistem gereklerine, yasal ve müşteri şartlarına, risk analiz ve değerlendirmesi sonucu oluşturulan faaliyet planlarının uygulanmasını, geliştirilmesini ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için; bilgi akışını sağlamak, eğitimlere katılmak, doküman ve kayıtları güncel tutmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleştirmek, sürekli iyileştirme çalışmalarını yönetmek.

  İdari İşler Birimi

  MADDE 13 - (1) Aşağıda belirtilen görevler İdare İşler Birimi tarafından yerine getirilir:
  a) Müdürlüğe intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve ilgili personele sevk etmek.
  b) Müdürlükte üretilen evrakların tasnifi, dosyalanması, sıralanması ve yerlerine yerleştirilmesine ilişkin arşiv işlemlerini yapmak.
  c) İhale mevzuatına göre gerekli iş ve işlemleri yapmak.
  ç) Bilgi edinme evrakını, CİMER başvuru evrakını takip etmek ve süresinde cevaplamasını sağlamak.
  d) Müdürlüğe gelen istek, şikayet ve önerileri cevaplamak.
  e) Müdürlüğün gider bütçe teklifini hazırlamak.
  f) Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek.
  g) Müdürlüğün haber yapılması istenilen faaliyetler ile proje ve özel programlar hakkında ilgili Müdürlüklere bilgi vermek.
  ğ) İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına uygun olarak birim içerisinde gerekli kontrolleri gerçekleştirmek, muhtemel iş kazası ve meslek hastalığı risklerini, tehlikeli durum vakalarını (kazaya ramak kala olayları) tespit etmek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.
  h) Başkan yardımcısı ile Müdür tarafından verilen ve ilgili mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.
  ı) Birimin aylık performans raporlarını hazırlayıp Müdüre sunar.
  i) Birimin yıllık iş planını hazırlamak.
  j)Birimde üretilen evrakların tasnifi, dosyalanması, sıralanması ve yerlerine yerleştirilmesine ilişkin arşiv işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

  (2) Aşağıda belirtilen görevler Büro Personeli tarafından yerine getirilir:

  a) Gelen Evrak İşlemlerini yapar.
  b) Müdürlüğe gelen her türlü evrakı incelemek.
  c) Birimi ilgilendirmeyen evrakları kayda alınmayarak geldiği yere gönderir.
  ç) Birimi ilgilendirmeyen bir evrak eğer yanlışlıkla kayda alınmış ise gereği yapılmak üzere ilgili birime bir üst yazı ekinde (Otomasyon Programı Doküman Yönetim Sistemi) göndermek.
  d) Birimi ilgilendiren bir evrak ise zimmetle teslim almak; yazılı ve bilgisayar ortamında (Otomasyon Programı Doküman Yönetim Sistemi) referans numarası vererek Standart Dosya Planına uygun şekilde kaydetmek, evrak gelen sayısı almak ve taranmamış ise tarayıcıdan taramak.
  e) Gelen evrakları ilgili personele havale etmesi için müdüre sunmak.
  f) Müdürün havalesine doğrultusunda gelen evrakı Doküman Yönetim Sistemi üzerinden niteliğine göre (bilgi, gereği için, süreli, acele, gizli vb.) evrak cevap/sonuç tarihi girerek ilgili büroya veya personele havalesini yapmak.
  g) Havalesi yapılan evrak kayda alındıktan sonra ilgili büro sorumlusuna veya personele tebliğ etmek.
  ğ) Gelen evrakların cevaplanma/ sonuçlanmasına ilişkin takip yapmak, süresi içerisinde cevaplandırılmayan evrakların takibi yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak, bu süreçte tespit ettiği sorunları müdürüne iletmek ve sonuçlanan evrakı kayıttan düşmek.
  h) Evrakları tarihine göre ve standart doya planı usulüne uygun olarak klasörlere kayarak muhafaza altına almak.
  ı) Muhafaza için klasörlere konulan evraklar için yazılı ve bilgisayar ortamında dizi pusulası tutmak ve klasöre asmak.
  i) Birimde kalan suretleri büroda kalma süresi bitince Birim Arşiv Sorumlusu varsa Birim Arşiv Sorumlusuna yoksa Kurum Arşiv Sorumlusuna teslim etmek.
  j) Giden Evrak İşlemleri yapmak.
  k) Giden evrak, gelen bir yazının (bilgi için-gereği için) cevabı niteliğinde ise; referans numarasını takip ederek, Standart Dosya Planına uygun şekilde giden evrak sayısı almak ve niteliğine göre (bilgi, gereği için, süreli, acele, gizli vb.) ilgili birim, kurum kuruluş ya da kişiye göndermek. Evrak kurum dışına gidecek evrak ise evraka ayrıca kurum giden evrak sayısı verilmesini sağlamak.
  l) Yeni üretilen bir evrak ise; Standart Dosya Planına uygun şekilde giden evrak sayısı almak ve niteliğine göre (bilgi, gereği için, süreli, acele, gizli vb.) ilgili birim, kurum kuruluş ya da kişiye göndermek. Evrak kurum dışına gönderilecek evrak ise, evraka ayrıca kurum giden evrak sayısı vermek.
  m) Evrak posta ile gönderilecek bir evrak değilse; zimmet defterine kaydederek imza karşılığı kurum içine ve kurum dışına elden teslim etmek.
  n) Evrak posta ile gönderilecek bir evrak ise; Posta (Tebligat, iadeli taahhütlü, adi posta) şeklinde gönderilmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne imza karşılığı teslim etmek.
  o) Başkan yardımcısı ile Müdür tarafından verilen ve ilgili mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

  (3) Aşağıda belirtilen görevler Birim Taşınır Kayıt Yetkilisi tarafından yerine getirilir:

  a) Müdürlüğün edinilen taşınırlarının muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.
  b) Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.
  c) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek, konsolide görevlisine göndermek.
  ç) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak.
  d) Tüketime ve kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.
  e) Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.
  f) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.
  g) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.
  Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak, harcama yetkilisine sunmak üzere Birim Taşınır Kontrol Yetkilisine teslim etmek.
  ğ) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek ve sayımlarını yapmak ve yaptırmak.
  h) Sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlardan sorumlu olmak.
  ı) Kullanıma verilen taşınırları Taşınır Teslim Belgesi düzenleyerek kullanıcıya teslim etmek.
  i) Dönemsel Tüketim Raporlarını (3 aylık) hazırlayarak en geç dönemin son iş günü Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.
  j) Sorumluluklarında bulunan ambarları devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılmamak.

  Şef görev ve yetkileri ile sorumluluğu

  MADDE 14 - (1) Aşağıda belirtilen görevler Şef tarafından yerine getirilir:
  a) Müdür tarafından kendine havale edilen işleri mevzuata uygun şekilde yapmak.
  b) Birimin yazışmalarını parafe eder.
  c) Birim personelinin devamlılığını takip etmek.
  ç) Birim personelleri arasında görev dağılımı yapmak.
  d) Birimde görev yapan personelin düzenli çalışmasını sağlar ve takibini yapmak.
  e) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Müdürlük makamına önerilerde bulunur.
  f) Birimde yürütülen tüm faaliyetleri yetki ve sorumluluğu çerçevesinde planlamak ve programlamak.
  g) Sorumlu olduğu birimin işlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sağlamak üzere birim faaliyetlerini düzenlemek.
  ğ) Kanun, yönetmelik ve yönergelerle Strateji Geliştirme Müdürlüğüne verilen görevlerden kendilerine verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.
  h) Birime ait işlerden Müdüre karşı sorumludur.

  Teknik Destek Birimi

  MADDE 15 - (1) Aşağıda belirtilen görevler Sistem Sorumlusu tarafından yerine getirilir:
  a) Belediye bünyesinde kurulu olan yerel ve geniş alan bilgisayar ağları ile bunlara bağlı olan yönlendiriciler, anahtarlar, modemler, firewall-saldırı tespit ve önleme sistemi, antivirüs gibi ağ cihazları ve ağ sistemini koruyan cihazların sorunsuz bir şekilde işletilebilmesi için gerekli tüm önlemleri almak. Yerel ve geniş alan ağ sistemlerinin performanslarını izlemek, yedeklerini almak ve iyileştirme çalışmalarını yürütmek.
  b) Bilgisayar ağı ile ilgili meydana gelen arızaların en kısa sürede onarımını sağlamak. bunun için gerekli donanım, yazılım ve altyapı ihtiyaçlarını belirleyerek üst yöneticiye bildirmek, onay doğrultusunda gerekli işlemleri yapmak.
  c) Belediye birimlerinin kullanmakta olduğu iletişim hatlarının (metro ethernet, adsl, fiberoptik vb.) kesintisiz işleyişini sağlamak.
  ç) Belediyenin Bilgi Güvenliği Politikasının (E-Posta kullanım, Şifre kullanım, Anti-Virüs kullanım, İnternet kullanım, Genel bilgisayar Kullanım vs.) etkin bir şekilde sürdürülmesini sağlamak.
  d) Kullanıcıların bilgi güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapmak.
  e) Bilişim Sistemlerinin her türlü iç ve dış tehdide, yetkisiz erişime, zararlı kod ve yazılımlara karşı korunmasına yönelik tedbirleri almak ve uygulamak.
  f) Bilişim Sistemlerinin her türlü iç ve dış tehdide, yetkisiz erişime, zararlı kod ve yazılımlara karşı korunmasına yönelik tedbirleri almak ve uygulamak.
  g) 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi hakkında kanun ve ilgili mevzuat gereğince sağlanan hizmetlere ilişkin ağ trafik bilgilerini saklamak ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini korumak için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.
  ğ) Sistem odasının ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak, üst yöneticiye bilgi vermek, sonuçların uygulamaya geçirilmesini sağlamak ve kontrol etmek.
  h) Ağ sistemlerinin güvenliği için kurulan anti-virüs sistemi, içerik filtreleme sistemi, güvenlik duvarı sistemi, saldırı tespit önleme sistemi ve bunlara bağlı kayıtları, güncellemeleri kontrol etmek ve bunların bakım takip planlarına göre işlemek.
  ı) Ağ sisteminde bulunan sunucuları(server) kontrol etmek, bakımını, güncellemesini yapmak.
  i) Belediye personelinin veya belediye bünyesinde çalışma yapmaya gelen diğer kurum personellerinin internet ve ağ kullanımı için hesap açma işlemlerini ilgili Müdürlüklerden gelen yazılı evraka istinaden açmak ve kullanıcı hesapları işlemlerini yürütmek.
  j) Belediyede ve diğer dış müdürlüklerde/lokasyonlarda bulunan bilgisayarların işletim sistemlerinin, virüs koruma programlarının ve diğer yazılımların teknik olabilirlik çerçevesinde merkezi olarak dağılımını ve güncellemesini sağlamak.
  k) Sunucu(server) odasını yönetmek, izlemek ve sunucuların (server) düzenli yedeğini almak, gelişen sanallaştırma teknolojileri doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapar.
  l)İlgili müdürlüklerden gelen yazılı talepler doğrultusunda kullanıcı elektronik posta hesapları, yazılım talepleri, paylaşılmış klasörler yetkisinin verilmesini sağlamak.
  m) Sistem Yönetimi ve Planlama Servisi sorumluluğunda bulunan tüm sunucuların kurulum, bakım, onarım çalışmalarını yapmak.
  n) Sistem Yönetimi ve Planlama Servisi sorumluluğunda bulunan tüm sunucuların, sistem kontrol ve güvenliğini (sistem yedekleme, zararlı yazılımlardan korunma, sistem enerji ünitelerinin devamlılığı vb.) sağlamak, bununla ilgili yöntemler geliştirmek ve yazılı talimatlarını hazırlatmak.
  o) Sunucuları kontrol etmek, sorun halinde en kısa sürede müdahale etmek.
  ö) Görev alanına giren konularda gerektiğinde üst yönetimine bilgilendirme, raporlama görüş ve önerilerde bulunmak.
  p) Kurum sistem odasında bulunan tüm sunucuları ve internet servislerini yönetmek.
  r) Sunucuların günlük yedeklemelerini yapmak ve sürekliliği sağlamak.
  s) Antivirüs ve Antispam Sistemlerini yönetmek.
  ş) Elektronik posta hesaplarını açmak ve sorunlarını çözmek.
  t) Web tabanlı e-posta servisini işletmek.
  u) Kurumun genel ağ kurulum ile ilgili gerekli işlemlerin yapılması, mevcut ağ sisteminin uygun çalışmasının sağlamak.
  ü) Kurumun mevcut ağ sistemi ile ilgili tasarım ve dokümantasyon çalışmalarının yapılması, kurum içindeki ağ sorunlarına teknik destek verilmesini sağlamak.
  v) Firewall sistemlerini yönetir, Kablosuz Ağ yapısını yönetmek, ağ güvenliğini sağlamak.
  y) Başkan yardımcısı ile Müdür tarafından verilen ve ilgili mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

  (2) Aşağıda belirtilen görevler Teknik Servis Sorumlusu tarafından yerine getirilir:

  a) Tüm teknik servis sürecini yönetmek.
  b)Teknik servise Yardım Masası aracılığı ile gelen talepleri planlama yaparak teknik servis personeli arasında dağıtıp ve takip etmek.
  c) Bilgi İşlem Müdürü Tarafından verilen görevlerin zamanında tamamlanabilmesi amacıyla teknik servis personeli arasında iş paylaşımı yapmak.
  d) Yardım Masasından gelen isteklere ait aylık bilgi raporu hazırlamak.
  e) Pardus Göç Sürecini takip ederek göç takvimine uygun ilerlemesini sağlamak.
  f) Teknik servisde görevli stajerlerin kontrol altında işlem yapmasını sağlamak.
  g) İnternet üzerinden gelebilecek saldırılara karşı önlem almak, güvenlik ayarları yapmak ve güvenlik açıkları varsa tespit edilip müdahale etmek.
  ğ) Antivirüs programının kurulumu ve güncellemesini yapmak.
  h) Antivirüs sisteminin kullanıcı bazlı izlenmesini sağlamak.
  I) Başkan yardımcısı ile Müdür tarafından verilen ve ilgili mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

  (3) Aşağıda belirtilen görevler Teknik Servis Destek Personeli tarafından yerine getirilir:

  a) Belediyemizde kullanılan, masa üstü ve diz üstü bilgisayar, yerel ve dış güvenlik cihazlarıyla bunlar üzerine yüklenmiş bulunan işletim sistemi yazılımları ile ilgili arızalara bakım hizmeti vermek.
  b) Donanım ve yazılımlar (işletim sistemi, cihazlara ait özel yazılımlar, sistem yazılımları, kurallar, scriptler vb.) , üretici tarafından duyurusu yapılan BIOS/ROM ve utility programlan güncellemeleri periyodik olarak yapmak.
  c) Yapılan tüm bakım, onarım ve teknik destek faaliyetlerinin ilgili yazılıma girişini yapmak.
  d) Belediye birimleri tarafından Bilgi İşlem Müdürlüğü’ne ilgili yazılım üzerinden gönderilen bakım, onarım ve teknik destek taleplerini alarak, iş tamamlandıktan sonra gerekli açıklamalar yazarak kapatmak.
  e)Bakım kapsamındaki cihazların içi ve dış yüzey temizliği, cihazların kontrolü, çalışma performans testleri, ağ bağlantı kontrolleri ile gerekli diğer iş ve işlemlerini yapmak.
  f) Yazıcı, tarayıcı gibi bilgisayar çevre birimlerinin bilgisayarlara bağlanması, kurulması, tanımlanması, yazılımlarının yüklenmesi vb. hizmetleri yapmak.
  g) Belediyemizdeki bütün data kabloları, bilgisayar aktif/pasif ağ cihazları (router, modem, switch, hub, firewall) ile alakalı donanım ve teknik bakım hizmetleri ile bunlardan doğan arızaları gidermek.
  ğ) Sisteme bağlı cihazların içi ve dış yüzey temizliği, cihazların kontrolü, sistem birimlerinin çalışma performans testleri, ağ bağlantı kontrolleri ile gerekli diğer iş ve işlemleri yapmak ve ilgili raporlar ile sunmak.
  h) İnternet üzerinden gelebilecek saldırılara karşı önlem almak, güvenlik ayarları yapmak ve güvenlik açıkları varsa tespit edilip müdahale etmek.
  ı) Anti Virüs programının kurulumu ve güncellemesini yapmak.
  i) Anti Virüs sisteminin kullanıcı bazlı izlenmesini sağlamak.
  j) Başkan yardımcısı ile Müdür tarafından verilen ve ilgili mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

  (4) Aşağıda belirtilen görevler Yazıcı Destek Personeli tarafından yerine getirilir:

  a) Belediyemizdeki yazıcı, faks ve fotokopi cihazlarının takibini ve rutin bakımlarını yapmak.
  b) Bu cihazlarda meydana gelen arızalara yerinde müdahale ederek arızaların giderilmesini sağlamak. Belediyede giderilemeyen arızaların yüklenici firmada giderilmesini sağlamak.
  c) Arızalanan cihazların yedek parça ihtiyaçlarını tespit ederek Bilgi İşlem Müdürlüğüne bildirir, Temin edilen yedek parçaların montajını yapmak.
  d) Birimlerin talepleri doğrultusunda alınan toner ve kartuşların değişimlerini yapmak.
  e) Başkan yardımcısı ile Müdür tarafından verilen ve ilgili mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

  Yazılım Birimi

  MADDE 16 - (1) Aşağıda belirtilen görevler Otomasyon Sorumlusu tarafından yerine
  a) Belediye otomasyonu kullanan bütün kullanıcıların otomasyon sisteminde yaşadıkları sorunları çözmek.
  b)Kullanıcı yetkilerini düzenler, dışarıya gönderilecek tetkikleri tanımlamak.
  c)Hatalı giriş yapılan kullanıcıların/hizmetlerin iptali, tarih ve adet değişikliklerini yapmak.
  d) Otomasyondaki yenilik ve değişikliklerin kullanıcılara aktarılmasını ve eğitim verilmesini sağlamak.
  e) Otomasyon isteklerinin otomasyon firmasına aktarılmasını sağlar ve takibini yapmak.
  f) Otomasyon sisteminden İhtiyaç duyulan verilerin yazılımcılar tarafından alınmasını sağlamak.
  g) Başkan yardımcısı ile Müdür tarafından verilen ve ilgili mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

  (2) Aşağıda belirtilen görevler Yazılım Destek Personeli tarafından yerine getirilir:

  a) Belediye Otomasyon Sistemi Modüllerinde Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda yetki vermek ve takibini yapmak.
  b) Belediye Otomasyon Sistemi Modüllerinde Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda istekleri gerçekleştirmek veya gerçekleşemiyorsa Yüklenici Firma’ya iletir.
  c) Yüklenici Firma’ya gönderilen taleplerin takibini yapmak.
  d) Belediye Otomasyon Sistemi’nde anlık oluşabilecek hataları gidermek ve çözüm bulmak.
  e) Belediye Otomasyon Sistemi Modülleri ile alakalı Belediye Personeline eğitim, destek vermek.
  d) Başkan yardımcısı ile Müdür tarafından verilen ve ilgili mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

  (3) Aşağıda belirtilen görevler Yazılım Sorumlusu tarafından yerine getirilir:

  a) Belediyemizde kullanılan çeşitli yazılımların ( Otomasyon, PDKS, Çağrı Merkezi vb..) güncellenmesinin, kullanıcı yetkilendirmelerinin ve birim taleplerinin karşılanmasının yüklenici firma ve ilgili personelle koordinasyon sağlanarak takibini yapmak.
  b) Kullanılan yazılımlar ile alakalı oluşan sorunları firma yetkilileri ile görüşür ve giderir.
  c) Başkan yardımcısı ile Müdür tarafından verilen ve ilgili mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

  Web Güncelleme Birimi

  MADDE 17 - (1)Aşağıda belirtilen görevler Web Siteleri Sorumlusu tarafından yerine getirilir:
  a) Çekmeköy Belediyesine ait Bilgi İşlem Müdürlüğü sorumluluğunda olan web sitelerinin genel görünümünün güncellenmesi, genel kontrollerinin yapılmasını ve veri girişinin yapılmasını sağlamak.
  b) Web sitelerindeki güncelleme ve yeni modül taleplerinden Müdürün onayladıklarının gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.
  c) Web sitelerinin geliştirilmesi, teknoljik gelişmelere uyum ve iyileştirilmesi için araştırma yaparak önerilerde bulunur.
  d) İngilizce web sitesinin (www.cekmekoy.bel.tr/en) ingilizce içerik güncellenmesini sağlamak.
  e) www.cekmekoycocuk.com sitesi için çeşitli yarışmalar düzenlemek ve takibini yapmak, gelen verileri ilgili Müdürlüklere iletmek.
  f) Bütün web sitelerine ait aylık ve yıllık detaylı ziyaretçi bilgilerini raporlamak belediyelere göre Alexa bilgilerini raporlamak.
  g) İnternet üzerinden gelen e-belediye üyelerini onaylamak, şifrelerini unutan kullanıcılara yeni şifre verilmesini sağlamak.
  ğ) Çekmeköy Belediyesi mobil uygulamarının geliştirilmesini, güncellenmesini ve işleyişini takip etmek.
  h) Başkan yardımcısı ile Müdür tarafından verilen ve ilgili mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

  (2)Aşağıda belirtilen görevler Web Siteleri Destek Personeli tarafından yerine getirilir:

  a) Web sitelerinde istenen değişiklik ve güncellemeleri yapmak.
  b) Web sitelerine eklenmesi istenen yeni modüllerin tasarım ve yazılımını yapmak.
  c) Web sitelerinde çıkan sorunları gidermek.
  d) Yeni web sitelerinin tasarım ve yazılımını yapmak.
  e) Var olan web sitelerini güncel teknolojik standartlara uygun yapıya getirmek.
  f) Yazılım sürümlerini takip edip oluşabilecek açıkları Sistem Yöneticisine bildirmek ve web sunucusunun güncel kalmasını sağlamak.
  g) Diğer uygulamaların (Mobil uygulama, web sitesi vb.) web sitelerindeki verileri çekebilmesi için uygun web servislerini sağlamak.
  ğ) Sistem günlüklerini takip ederek web sitesine saldırı yapan IP ‘leri tespit edip engeller.
  h)Başkan yardımcısı ile Müdür tarafından verilen ve ilgili mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Çalışma şekli, esasları, yürürlük ve yürütme

  Görevin planlanması

  MADDE 18 - (1) Müdürlükteki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür.

  Görevin yürütülmesi

  MADDE 19 - (1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

  Kullanılacak defter, kayıt ve belgeler

  MADDE 20 - (1) Müdürlükte kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.

  Arşivleme

  MADDE 21 - (1) Müdürlüğe gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden evrak defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır. İşlemi biten her türlü yazıya ilişkin evraklar klasörlerine konularak Müdürlüğün onayı ile Müdürlük arşivine kaldırılır.

  BEŞİNCİ BÖLÜM
  Çeşitli ve Son Hükümler

  Yönetmelikte yer almayan hususlar

  MADDE 22 - (1) İş bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

  Yürürlük

  MADDE 23 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri Çekmeköy Belediye Başkanlığı Belediye Meclisince uygun bulunduktan ve Kaymakamlık makamına sunulduktan sonra yürürlüğe girer.
  (2) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte 04.12.2019 tarih ve 2019/113 sayılı meclis kararı ile yürürlüğe giren Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kalkar.

  Yürütme

  MADDE 24 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

  Dökümanlar
 • Müdürlük Hizmetleri

  Teknik Destek Hizmetleri: Belediyemizin birimlerinde ve tesislerinde bilgisayar ve network donanımlarında meydana gelen arızalara kısa zamanda müdahale edilmekte, işlerin aksamadan ve kesintisiz devam etmesi için destek verilmektedir.

  Yazılım Destek ve Eğitim Hizmetleri: Birimlerimizin kullandıkları yazılımlarda meydana gelen sorunlar kısa zamanda giderilmekte, kullanıcılara eğitimler verilmekte ve yazılımlar konusunda telefonla, uzaktan erişimle ve yerinde destek verilmektedir.

  Web Sitesi İçerik Yönetimi: Belediyemizin kurumsal web sitesinin yönetimi ve güncellemeleri Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmektedir.

  E-posta Sistemi Yönetimi: Belediyemiz personelinin e-posta hesaplarının açılması, bakımı ve yönetimi gerçekleştirilmektedir.

  E-Belediye Sistemi Yönetimi: İnternetten vatandaşlarımızın ödeme yapabilmesi, tahakkuk ve tahsilat bilgilerini görebilmeleri için yaptıkları üyelik başvuruları kontrol edilip uygun görülenler onaylanmakta, sistemle ilgili aksaklıklar giderilmekte, kullanıcılara telefonla ve e-mail yoluyla destek verilmektedir.

  Personel Devam Kontrol Sistemi Yönetimi: Personellerin ve ziyaretçilerin giriş-çıkış bilgilerinin tutulduğu sistemin yönetimi ve faal halde kalması sağlanmakta, yeni gelen personellerin kartlarının sisteme tanıtımı yapılmaktadır.

  Yedekleme ve Güvenlik Yönetimi: Sunucularımızda bulunan veritabanlarının, uygulamaların ve diğer dosyaların düzenli olarak yedekleri alınmaktadır. Ayrıca belediyemizdeki personelin internette zararlı içeriklere ve programlara girişi engellenmekte, virüs, trojan gibi zararlı yazılımların sisteme bulaşmaması için tedbirler alınmaktadır.

  Dökümanlar
#NeGüzelsinÇekmeköy

Mobil Uygulamalarımız

Çekmeköy Belediyesi Android Uygulaması Çekmeköy Belediyesi IOS Uygulaması