Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Müdürlük Yönetmeliği

ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Teşkilat Yapısı,Bağlılık

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı; Çekmeköy Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik Çekmeköy Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünün kuruluş, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3 - (1) Bu yönetmelik, Anayasanın 124’üncü maddesi, 03.07.2005 kabul tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu, 22.02.2007 tarihli 2006/9809 sayı ile Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar Hakkındaki yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu yönetmelikte geçen;

a) Başkan                       : Çekmeköy Belediye Başkanı’nı,

b) Başkan Yardımcısı    : Müdürlüğün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı’nı,

c) Başkanlık                   : Çekmeköy Belediye Başkanlığı’nı,

ç) Belediye                     : Çekmeköy Belediyesi’ni,

d) Müdür                         : Destek Hizmetleri Müdürü’nü,

e) Müdürlük                   : Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nü,

f) Şef                         : Müdürlük birim şeflerini

g) Personel                    : Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görevli tüm personeli,

h) Sivil Savunma           : Sivil Savunma Uzmanlığını

ı) Yönetmelik                 : Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği’ni ifade eder.

Teşkilat Yapısı

MADDE 5 - (1) Müdürlük, çalışmalarını aşağıdaki personel yapısıyla yürütülür.
a) Müdür
b) Şefler
c) Memurlar
ç) İşçiler
d) Diğer personeller

(2) Müdürlüğün Teşkilat Yapısı aşağıdaki gibidir.

a) Müdür
b) İdari İşler Şefliği
c) İhale ve Satınalma Şefliği
ç) Teknik Hizmetler Şefliği
d) Ulaşım Hizmetleri Şefliği
e) Sivil Savunma Bürosu

(3) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için birim amirinin talebi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile hizmet gereği personel görevlendirmesi yapılabilir.

Bağlılık

MADDE 6 - Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı veya Başkanın Görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

İKİNCİ BÖLÜM
Görev Yetki ve Sorumluluklar

Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 7 - 1) Belediye Başkanlığımıza ait Hizmet Binaları, Ek Hizmet Binaları, Sosyal ve Kültür Tesisleri, Yeşil Alanlar, Park ve Bahçeler, Mesire Alanları, Parklar içinde bulunan Mescitler, Kitap Evleri ve Kütüphaneler, Nikah Sarayı, Kapalı Pazar Alanlarının elektrik, su, telefon, doğalgaz ve mobil iletişim sistemi (GSM) sözleşmelerini yapmak, fatura işlemlerini takip etmek, zamanında ödenmesini sağlamak, verimli ve tasarruflu kullanılmasını sağlamak, Belediye İştirakleri tarafından yönetilen Sosyal tesislerin (Otopark, Kapalı Pazar alanı, Nikah Sarayı, Restoran, Cafeteryalar vb.) aboneliklerini devretmek.
2) Kurumumuz memur, işçi ve KHK personelinin çay, su ve içecek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; çay ocaklarını yönetmek.
3) Belediye Başkanlığımıza bağlı tüm hizmet binalarının (Kültür Merkezleri, Bilgi Evleri, Hizmet Binaları ve Ek Hizmet Binaları vb.) temizlik hizmetlerini yapmak ve yaptırmak, daha iyi temizlenmesi için yeni önlemler almak.
4) Araç havuzunu yönetmek, birimlerin araç ihtiyaçlarının karşılanması, personelin işe geliş-gidişlerini sağlamak amaçlı personel servisleri ile güzergâhlarını belirlemek, İlçe sınırlarında oturan vatandaşlarımız veya faaliyet gösteren Dernekler, Spor Kulüplerinin, Eğitim Kurumlarının talepleri halinde ve araç durumu dikkate alınarak talep edilen hizmetin niteliğine göre araç tahsisi sağlanır. Ayrıca İlçe içinde ikamet ettiğini belgeleyen tüm vatandaşlara cenaze için yolcu aracı sağlamak ve kurum içi hizmetlerde kullanılan araçların akaryakıt ihtiyaçlarını karşılamak.
5) Belediye mülkünde olan, kiralama veya tahsisle Belediyeye kullanım hakkı verilmiş olan;

a- Sosyal ve Kültürel Tesisleri,
b- Mesire Alanları,
c- Spor Tesisleri,
d- Nikah Sarayı,
e- Kapalı Pazar Yerleri,
f- Belediye Misafirhaneleri,
g- Bu tesislerde kurulu ve bağımsız açık, kapalı ve yol üstü otoparkları
İşletmek/işlettirmek ve küçük bakım, onarımlarını yapmak/yaptırmak.

6) Yeni tesisler için yerleri belirlemek ve işletmeye açmak ve işletmek,
7) İşletme ve Tesislerin ücretleri bölgesel bazda ve günün şartlarına göre belirlemek için çalışma yapmak ve belediye meclisine sunmak. Meclisten çıkan tarifelerin uygulanmasını sağlamak ve denetlemek,
8) İşletmeler ve Tesislerin her biri veya tamamı için gerekli durumlarda mevzuata uygun yönergeler hazırlamak.
9) Kültür Merkezlerinde ve Belediye bünyesindeki tüm tesislerde düzenlenecek Belediye etkinliği harici Sivil Toplum Kuruluşları vb. toplulukların yapacakları konser, tiyatro, sinema, sergi, vb. tüm görsel, işitsel sanatlar, kültür-sanat etkinlikleri ile genel kurul toplantılarının başvuru sürecinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce değerlendirilmesi ve uygun görülmesi halinde salonların kiralaması yapılacaktır.
10) Satın alınacak, üretilecek ve tamir ettirilecek tüm malzemeler için gerekli idari ve teknik şartnameyi kullanan veya talep eden birimlere hazırlatmak veya temin etmek.
11) Mali Yılbaşında ilgili birimlerce talep edilen veya senesi içerisinde yeniden gereksinim duyulan mal ve hizmetleri İç Piyasalardan mevcut yasa ve yönetmelikler dâhilinde temin etmek.
12) İlgili birimlerin onaylı ihtiyaç talepleri; Belediyemiz tüm birimlerinin cinsi ve miktarı belirtilmiş olan ihtiyaç talepleri satın alma talep formu ve başkanlık onayından sonra müdürlüğün zimmeti ile kayda alınır.
13) Piyasa araştırılması, teklif alımları; Harcama yetkilisince görevlendirilen memurlar tarafından piyasa araştırılması yapılarak teklifler alınır. Alınan fiyat teklifleri değerlendirilerek ilgili 4734 sayılı kamu ihale mevzuat çerçevesinde ihtiyaçlar karşılanır.
14) Mal alımı ve ilgili birime teslimi; Belediyemize alınan tüm ihtiyaçlar fatura ve irsaliye ile teslim alınır. Teslim alınan ihtiyaçların taşınır işlem fişi karşılığında depoya girişleri yapılır. Aynı taşınır işlem fişi karşılığında müdürlüklerin depolarına taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi vasıtasıyla çıkışı yapılır.
15) Ortak taleplerin karşılanması; Başkanlık makamı, Başkan yardımcıları ve diğer bazı müdürlüklerin demirbaş ve sarf ihtiyaç malzemelerinin alımı taşınır işlem fişi karşılığında müdürlüğümüzce karşılanmaktadır. Müdürlüğümüz satın almış olduğu malzemeleri aynı taşınır işlem fişi karşılığında ilgili müdürlüklerin taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine teslimi yapılır.
16) Defter ve cetveller; Müdürlüklerde görevli taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri tarafından alımı gerçekleştirilen malzeme tüketim malzemesi ise; tüketim malzemeleri defterine, demirbaş malzemesi ise; dayanaklı taşınırlar defterine kaydı yapılır. Yılsonunda müdürlüklere girişi ve çıkışı yapılan (Kırtasiye, demirbaş, yapı onarım, yedek parça vs.) tüm malzemelere ait taşınır hesap cetveli düzenlenerek konsolide görevlisine teslimi yapılır. Yılsonunda tüm hesap icmal cetvelleri konsolide görevlisi tarafından kontrolü yapılarak mali hizmetler müdürlüğüne teslimi yapılır.
17) Terkin İşlemleri; Taşınır mal yönetmeliğinin 28.maddesi gereğince; ekonomik değerinin olmadığı veya teknik, sağlık ve güvenlik ve benzeri nedenlerle imha edilmesinin şart olduğu tespit edilen malzemeler ise harcama yetkilisinin tespit edeceği 3 kişilik komisyon doğrultusunda imha edilir. İmha komisyonu uzman kişiler tarafından kurulur. İşleme ilişkin kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı tanzim edilir. Hurdaya ayrılan veya imha edilen taşınırlar taşınır işlem fişi düzenlenerek kayıttan çıkartılır. Fişin ekine kayıttan düşme teklif ve onay tutanağının bir nüshası konulur.
18) Araçların arıza, periyodik bakımlarını tespit ederek, birimine bildirmek, gerekli bakım-onarımın yaptırılması için ilgili şefliklerle koordinasyonu sağlamak.
19) Belediye Başkanlığımıza ait resmi araçların (binek, otobüs, minibüs vb.) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 34 üncü ve 91 inci maddelerine istinaden muayene ve zorunlu trafik sigortalarını takip etmek ve yaptırmak.
20) Belediyemize ait resmi araçlardan atıl durumda olanların tespitlerini yapmak ve hurdaya ayrılmasını sağlamak.
21) Belediye Başkanlığımıza bağlı tüm hizmet binalarının (Kültür Merkezleri, Bilgi Evleri, Hizmet Binaları ve Ek Hizmet Binaları) küçük bakım onarımlarını (boya, badana, tadilat, tamirat vb.) yapmak ve yaptırmak, hizmet binalarında kullanılan (Bilgi İşlem Müdürlüğü Sorumluğunda olanlar hariç) tüm makine ve teçhizatın (Jeneratör, Otomatik Kapı, İklimlendirme Sistemleri, Otomatik Bariyer, Telefon Santralleri, UPS, X-rey cihazlarının vb.) periyodik bakımını ve onarımlarını takip etmek gerekli bakım onarımlarını yapmak veya yaptırmak.
22) Sivil savunma uzmanlığı hizmetlerini yürütmek.

Müdürlüğün yetkisi

MADDE 8 - Müdürlük, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Müdürlüğün sorumluluğu

MADDE 9 - Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müdürlük Personellerinin Görev Yetki ve Sorumlulukları, Vekalet

Müdürün görev yetki ve sorumlulukları

MADDE 10 - (1) Müdürün görev yetki ve sorumlulukları şunlardır.
a) Müdürlük görevlerinin yerine getirilmesinde bağlı bulunduğu başkan ve başkan yardımcısına karşı sorumludur.
b) Müdürlük tahakkuk amiri ve personelinin sicil ve birinci tezkiye amiridir.
c) Müdürlüğün görevleri başlığı altında belirtilen tüm görevleri zamanında, düzenli, verimli ve eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlar.
ç) Müdürlük yönetiminde tam yetkili olup, Müdürlük görevlerini birimlere ayırarak her birimden sorumlu bir şef belirler.
d) Müdürlük personeli arasında görev dağılımı yapar, görev dağılımına uygun iş veya işlemlerin yerine getirilmesini sağlar.
e) Şef ve memurların görevlerini tam ve zamanında verimli hukuka uygun yürütülmesi denetimini yapar.
f) Stratejik plan ve performans hedeflerini belirler. Belirlenen hedefler doğrultusunda yürütülmesini sağlar.
g) Personelin mesaiye devamını sağlar ve takip eder.
ğ) Müdürlükte görevli personelin izinli hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılanların yerlerine bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri alır.
h)Müdürlük servislerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek,
ı) Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak, başkanlığın onayına sunmak,
i) Başkanlıkça onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzemeyi temin etmek,
j) Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek,
k) Müdüriyetin kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük hedefler göstermek,
l) Müdürlüğe bağlı baş şoförler, şoförler, ustalar ve ustabaşlarını yönetmek için direktifler hazırlayarak hizmet usullerini ve iş akışını sağlamak,
m) Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda kesin kararlar vermek, çeşitli konulara ilişkin farklı yollar ve çözümler arasında son ve kesin seçim yapmak,
n) 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu gereğince Kamu idarelerince hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkında yönetmelik çerçevesinde yıllık birim faaliyet raporunu hazırlar.

Destek Hizmetleri Müdürüne Vekalet

MADDE 11 - (1) Müdürün izinli veya raporlu olduğu durumlarda, Müdürlük görevlerinin devamı için, Başkanlık onayı ile uygun görülen personel Müdür olarak görevlendirilir.

İdari İşler Şefinin Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 12 - (1) Şefin Atanması ve bağlılığı,
a) En az lise tahsili yapmış bilgi, beceri ve deneyimi ile şeflik yapmak için yeterli vasıfları taşıyan, olumlu sicil almış memurlar veya yetkinlik, bilgi birikim beceriye sahip kadrolu işçiler arasından mevzuata uygun olarak atanır veya görevlendirilir.
b) Birim müdüre bağlı olarak çalışır.

2) Şefin Görev Yetki ve Sorumlulukları;

a) Müdürlüğe intikal eden her türlü evrakın kayda alınmasını ve cevap verilmesinin koordinasyonunu sağlar.
b) Birimdeki personelin çalışmalarından büro işlerinden evrak düzeninden birinci derecede müdüre karşı sorumludur.
c) Müdürlükte görevli diğer personelin işlerinin zamanında düzenli ve etkin yapılmasını kontrol etmeye yetkilidir.
ç) Personelin mesaiye devamını sağlar ve takip eder.
d) Müdürlükte görevli personelin izinli hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılanların yerlerine bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri alır.
e) İş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uyulmasını sağlamak

İhale ve Satınalma Şefinin Görev yetki ve Sorumlulukları

MADDE 13 - (1) Şefin Atanması ve bağlılığı,
a) En az Ön Lisans ve Lisans tahsili yapmış, bilgi, beceri ve deneyimi ile şeflik yapmak için yeterli vasıfları taşıyan, olumlu sicil almış memurlar veya yetkinlik, bilgi birikim beceriye sahip kadrolu işçiler arasından mevzuata uygun olarak atanır veya görevlendirilir.
b) Birim müdürüne bağlı olarak çalışır.

2) Şefin Görev Yetki ve Sorumlulukları;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi ihale ve 22. maddesinin satın alma işlemlerinin belirli bir düzen, disiplin ve yöntem doğrultusunda, ihale ve satın alma işlemlerine ait tüm iş ve işlemlerin takibi, denetimi ve yürütülmesini sağlayarak satın alma ve ihale işlem dosyalarının sonuçlandırılması. Hazırlanacak dosyalarda İzlenecek İşlem Sıralaması;

1) İhtiyaç listesinin oluşturulması: İhtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanabilmesi için gereken özen gösterilmeli ve oluşturulan listeler hazırlanırken kaynakların verimli kullanılmasına dikkat edilmelidir.
2) Müdürlük Makamı’ndan olur alınması: Makam olurunda ihale konusu işin alım gerekçeleri belirtilmeli alım konusu malın-hizmetin ve yapım işlerinin kullanım/ yapım yerleri belirtilmelidir. İhtiyacın oluşma sebepleri ve miktarlarının neye göre tespit edildiği açık bir şekilde ifade edilmelidir.
3) Teknik Şartnamelerin hazırlanması: İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterleri’ ne ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır. Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.
4) Yaklaşık maliyetin belirlenmesi: İhale onay belgesi düzenlenmeden önce, Mal-Hizmet-Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliklerinde belirlenen esas ve usullere göre miktar tespiti ve fiyat araştırması yapılmak suretiyle ihale konusu işin KDV hariç yaklaşık maliyeti hesaplanır ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilecektir.
5) İhale Onay Belgesinin düzenlenmesi: Mal-Hizmet-Yapım işleri ne ait standart forma uygun olarak düzenlenip yetkililerce onaylatılması gerekmektedir.
6) Ödenek taahhüt kaydının yapılması: Mali Hizmetler Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar sonucu ihaleye ait ödenek taahhüt kaydı yapılacaktır.
7) İhaleye katılımda yeterlik kurallarının belirlenmesi: İhaleye katılacak isteklilerden, Mal-Hizmet ve Yapım İşleri Yönetmeliklerinde belirtilen, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin hangi bilgi ve belgelerin istendiği belirtilecektir. (Bankalardan temin edilecek belgeler, bilanço veya eşdeğer belgeler, isteklinin iş hacmini gösteren belgeler, iş deneyimini gösteren belgeler, organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler, kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi)
8) İhaleye ait belirtilmesi gereken diğer hususlar: İhale konusu işin süresi:
İhale konusu işin başlama tarihi:
İhale konusu işin bitim tarihi:
İhale konusu iş ile ilgili cezai hususlar belirtilecektir.
9) İhale Komisyonu ile ilgili işlemler: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 6. maddesi gereğince ihale yetkilisi, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirecektir. Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine imza karşılığı verilecektir.
10) Muayene Kabul/ Kontrol Teşkilatı/Yapı Denetim ile ilgili işlemler: Mal –hizmet ve yapım işlerine ait muayene kabul yönetmelikleri doğrultusunda komisyonların ve görevlilerin belirlenmesi ve bu yönetmelikler doğrultusunda kabul işlemlerinin yapılması.
11) Hakediş işlemleri: ihale ve satın alma işlerine ait hak edişlerin düzenlenmesi, ödeme emir belgesine bağlanması.
12) Satın alma ve ihale işlemlerine ait ilgili yazışmaların yapılası: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi ihale ve 22. maddesinin satın alma işlemlerinin tüm yazışmalarının ilgili kanun ve bağlı alt mevzuatı çerçevesinde yapılarak tüm çalışmaların veri bilgilerinin arşivlenmesini sağlamak.

Teknik Hizmetler Şefinin Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 14 - (1) Şefin Atanması ve bağlılığı,
a) En az lisans tahsili yapmış, bilgi, beceri ve deneyimi ile şeflik yapmak için yeterli vasıfları taşıyan, olumlu sicil almış memurlar veya yetkinlik, bilgi birikim beceriye sahip kadrolu işçiler arasından mevzuata uygun olarak atanır veya görevlendirilir.
b) Birim müdürüne bağlı olarak çalışır.

2) Şefin Görev Yetki ve Sorumlulukları;

a) Müdürlük sorumluluğunda bulunan binaları faaliyet icra etmeye hazır hale getirir ve hizmeti aksatacak sorunlar için acil tedbir alır.
b) Hizmet binalarını günün şartlarına göre ekonomik koşullar içinde üretimlerini arttırıcı mali ve teknik etütler yapmak,
c) Küçük bakım onarımların yapılması için Satınalma Bürosu ile koordineli çalışmak.
d) İşletme ve Tesislerin küçük bakım onarımları ile ilgili raporları müdüre sunmak.
e) Belediye Başkanlığımıza bağlı tüm hizmet binalarının (Kültür Merkezleri, Bilgi Evleri, Hizmet Binaları ve Ek Hizmet Binaları) küçük bakım onarımlarını (boya, badana, tadilat, tamirat vb.) yapmak ve yaptırmak, hizmet binalarında kullanılan (Bilgi İşlem Müdürlüğü Sorumluğunda olanlar hariç) tüm makine ve teçhizatın (Jeneratör, otomatik kapı, İklimlendirme Sistemleri, Otomatik Bariyer, Telefon Santralleri , ubs, X-rey cihazlarının vb.) periyodik bakımını ve onarımlarını takip etmek gerekli bakım onarımlarını yapmak veya yaptırmak.
f) İş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uyulmasını sağlamak

Ulaşım Hizmetleri Şefinin Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 15 - (1) Şefin Atanması ve bağlılığı,
a) En az lise tahsili yapmış, bilgi, beceri ve deneyimi ile şeflik yapmak için yeterli vasıfları taşıyan, olumlu sicil almış memurlar veya yetkinlik, bilgi birikim beceri sahip kadrolu işçiler arasından mevzuata uygun olarak atanır veya görevlendirilir.
b) Birim müdürüne bağlı olarak çalışır.

2) Şefin Görev Yetki ve Sorumlulukları;

a) İş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uyulmasını sağlamak
b) Personelin izin programını hazırlamak ve takibini yapmak.
c) Müdürün kendisine verdiği görevleri kanun ve mevzuatlar çerçevesinde yerine getirmek.
d) Belediyemizin Kültür, tanıtım ve diğer toplu organizasyonlarında, otobüslerin organizasyonlarını yapmak, görevlerin yerinde ve zamanında yapılmasını sağlamak.
e) Bütün araçların kayıtlarını tutmak.
f) Araçların durumu ile ilgili aylık ve yıllık raporları hazırlamak.
g) Belediye makine parkında bulunan araçların zorunlu trafik sigortalarını ve fenni muayenelerini kontrollerini yapmak.
h) Şoför Personelin eğitim ve izin programını ayarlamak.
ı) Araçların kaza yapması ile ilgili Kazalarda oluşan maddi hasar bedellerinin sigorta şirketlerinden tahsili için gerekli prosedürleri yerine getirmek ve işlemlerin takibini yapmak.
i) Araçların trafik tescil, alım-satım, sigorta, işlerinin yürütülmesini sağlamak.
j)Araçların arıza, periyodik bakımlarını tespit ederek, birimine bildirmek, gerekli bakım-onarımın yaptırılması için ilgili şefliklerle koordinasyonu sağlamak.
k)Belediye Başkanlığımıza ait resmi araçların (binek, otobüs, minibüs vb.) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 34 üncü ve 91 inci maddelerine istinaden muayene ve zorunlu trafik sigortalarını takip etmek ve yaptırmak.
l)Belediyemize ait resmi araçlardan atıl durumda olanların tespitlerini yapmak ve hurdaya ayrılmasını sağlamak.
m) Kiralanan, kiraya verilen ve protokol yapılan araçların işlemlerini yapmak.
n) Tadilleri yapılan araçların ruhsat işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
o) Araçların sevk ve idaresini yapmak.
ö) Araçları giriş-çıkışlarında yaptıkları kilometreler ile gittikleri yerleri ve aracın genel durumunu kontrol etmek.

Sivil Savunma Uzmanlığının Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 16 - (a) Sivil Savunma Uzmanlığı Müdürlük Makamına karşı temsil eder.
1- Sivil savunma planlarını hazırlamak ve bu planları güncellemek,
2- Sivil savunma servislerinin kuruluşunu sağlamak ve eğitimlerini yaptırmak,
3- Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlik hizmetleri için gerekli ödeneği ilgili birimlerle koordine ederek belirlemek ve bütçeye konulmasını sağlamak,
4- Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri bilgilendirmek,
5- Bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla; Kurumu ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
6- Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
7- Kurum içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesi ve siren sisteminin işletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,
8- Kurumun sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek,
9- Afet, sivil savunma, acil durum, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikeler, koruyucu güvenlik ve ilk yardım konularında kurum personeli ile, kurumun denetimine tabi özel kuruluş personeline eğitim vermek veya verdirmek,
10- Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırılmasını sağlamak,
11- Doğal afetlere karşı afet öncesi planlama çalışmalarını yapar ve afet esnasında planları uygulamaya koyarak lojistik destek verir gerektiğinde afet çalışmalarına bizzat katılır,
12- Gizlilik dereceli evrak ve gerecin güvenliği hakkında kurumu adına çalışmalarda bulunur ve uygulatır,
13- Belediyemizi teşkil etmek üzere bünyesinde kurulan Arama Kurtarma Ekibinin malzeme ve teçhizatını temin ettirerek, gerektiğinde sevk ve idaresini sağlamak,
14- Kurulmuş olan Arama Kurtarma Ekibine gerekli eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim almalarını sağlamak ve ilimiz dâhilinde yapılacak olan tatbikatlara bizzat katılmasını sağlamak,
15- Uzmanlığımızın görev alanı ile ilgili kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik, genelge, tebliğ v.b. gibi takibini yapar güncellenmesini sağlar ve personelini bilgilendirir,
16- Kurumumuz tarafından Türkiye Afet Müdahale Planında diğer hizmet gruplarına görevlendirilmesi gereken personel görevlendirmelerini yapmak ve her yıl güncellemesini yapmak,
17- Afet ve acil durumlarda tüm kaynakları etkin bir şekilde yönetilebilmesi için Tüm kurumun kaynaklarını belirleyerek Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemine (AYDES) giriş yapmak,
18- Sivil Savunma Uzmanlığı emrinde görev yapan personelin Sivil Savunma Uzmanlığınca belirlenen dürüstlük ve etik kuralları çerçevesinde görev yapmasını sağlamak,
19- Mesai saatlerinin etkin, verimli kullanılması ve Sivil Savunma Uzmanlığı personelinin uyum içerisinde çalışmasını sağlar,
20- İlgili mevzuat uyarınca Belediye Başkanı tarafından verilen görevleri yapmak,

Birim Entegre Yönetim Sistemi (EYS) Sorumlusunun görev yetki ve sorumlulukları

MADDE 17 - (1) EYS kapsamında birim içinde süreçler, görev tanımları, talimatlar, formalar, iş akış şemaları hazırlamak ve gerekli güncellemeleri yapmak.
(2) EYS kapsamındaki dokümanların birim içinde kullanılması sağlamak.
(3) Mevcut durumu etkinlik, verimlilik ve hizmet kalitesi yönünden değerlendirerek, birimin kaynaklarını, kurum tarafından belirlenen politika ve hazırlanan planlar doğrultusunda verimli uygulanmasında, izlenmesinde ve yeni durumlara göre hizmetin kalite ve verimliliğinde sürekliliği sağlamak üzere gerekli tedbirlerin alınması için bilgi vermeyi sağlamak,
(4) Birimde oluşacak uygunsuzluklara düzeltici/önleyici faaliyet hazırlamak ve takibini yapmak. Düzeltici/önleyici faaliyet sonucunda ulaşılan çözümlerin standartlaştırılması için bilgilendirmede bulunmak.
(5) Birim ile ilgili dokümanları hazırlamak ve birimde dokümanların takibini yapmak.
(6) Bütün çalışanların iş ve görev tanımına uygun olarak çalıştırılması, birim içi koordinasyonun sağlanması ve sürekli gelişmeye dayalı bir ortamın oluşturulmasını sağlamak.
(7) Yapılan EYS çalışmaları hakkında birim çalışanlarına bilgi vermek.
(8) Yönetim Sistemleri ile ilgili faaliyetlerin kaydedilmesini ve birime bilgi verilmesini sağlamak.
(9) Birimlerde EYS kapsamında kullanılacak dosya ve dokümanları muhafaza etmek,
(10) Birim Müdürü tarafından EYS ile ilgili olarak kendilerine verilen diğer işleri yerine getirmek.

Birim Halkla İlişkiler Sorumlusunun görev yetki ve sorumlulukları

MADDE 18 - (1) Birim faaliyetlerinin duyurulması amacıyla, basın yayın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini yürüten birime bilgileri iletilmek ve gerektiğinde bu hususta işlem yapılmasını sağlamak.
(2) Müdürlüğüne SAYSİS otomasyon sistemi üzerinde gelen vatandaş başvurularının istenildiği takdirde raporlar hazırlayarak Birim amirini bilgilendirmek.
(3) Aylık olarak düzenlenen halkla ilişkiler koordinasyon toplantılarına katılmak ve alınan kararları birim dahilin de uygulatmak.
(4) Kurumsal halkla ilişkiler faaliyetlerinde bulunduğu konum itibarıyla elinden gelen desteği verir.

İdari Personelin Görev yetki ve sorumluluğu,

MADDE 19 - (1) İdari personelin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır.
1.Birimler arası koordinasyonu sağlamak için koordinatörlük görevi yapmak veya yaptırmak.
2.Müdürlüğe havale edilen her türlü evrakın kanun, talimat bilgileri ve genelgeler çerçevesinde cevaplandırılması takibi ve dosyalama işlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak. Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak, yaptırmak; dosyalama düzeni ve müdürlük arşivini oluşturmak.
3.Vatandaşlardan gelen dilek ve şikâyetleri değerlendirerek sonuçlandırılmasını sağlamak ve ilgilisini bilgilendirmek.
4.Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak.
5.Müdürlüğün talimatları doğrultusunda stratejik plan hazırlamak.
6.Aylık/ Yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, müdürlük çalışmaları ile ilgili sunumlar hazırlamak.
7.Entegre Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Sistemiyle ilgili müdürlük çalışmalarını yürütmek ve ilgili müdürlükle koordinasyonu sağlamak.
8.İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına uygun olarak birim içerisinde gerekli kontrolleri gerçekleştirmesi için Kurum İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlarına yardımcı olmak.
9.CİMER, Seri Nokta, telefon, sosyal medya, dilekçe ile ya da şahsen gelen vatandaş taleplerini ilgili personele iletmek ve zamanında cevaplanmasını sağlamak.
10.Müdür tarafından verilen diğer görevleri ilgili mevzuat çerçevesinde yapmak.
11.Yukarıda sayılan görevler ile Müdür tarafından verilen diğer tüm görevleri, kanunlar çerçevesinde gereken özen ve çabukluğu göstererek yerine getirmekten sorumludur.

Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin görev yetki ve sorumlulukları,

MADDE 20 - (1) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin görev yetki ve sorumlulukları şunlardır.
a) Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak tartarak ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek,
b) Muayene ve kabul işlemi yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak , bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek,
c) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek,
ç) Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek ,
d) Taşınırların yangına, ıslanmaya , bozulmaya çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak,
e) Depoda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek,
f) Depo Sayımını ve stok kontrolünü yapmak , harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek,
g) Kullanımda bulunan dayanaklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak,
ğ) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak,
h) Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmaktır.

Sarf Malzeme Depo Sorumlusu görev yetki ve sorumlulukları

MADDE 21 - Sarf malzeme depo sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır.
a) Ambara giren malzemelerin kaydını tutmak, bunları yangın, çürüme, bozulma, akma gibi her türlü tehlike ve zararlardan korumak, kendilerinin alamayacakları koruma tedbirleri için ilgililere yazılı olarak bilgi vermek, önerilerde bulunmak,
b) Ambar stoklarının kayıtlarını tutmak, yılda iki kez ambar sayımı yapmak,
c) Ambara giren malzeme ve malları tasnif etmek, etiketlemek, düzenli bir şekilde korumak,
ç) Ambardaki malzeme ve eşyayı yetkililerin yazılı isteğine dayanan alındı karşılığında ilgililere vermek,
d) Gelen ve satın alınan malların muayene komisyonunca muayenesinden sonra ambara girişlerini düzenlemek,
e) Ambardan sevk edilen mal ve malzemelerin sevk belgelerini düzenlemek,
f) Ambar mizanlarını çıkarmak ve muhasebe ile uygunluğunu sağlamak,
g) Ambarda saklanan malzeme ve eşyalarda meydana gelen hasarlar için gerekli belgeleri düzenlemek, kayıtlardan çıkarılacak veya imha edilecek malzeme ve eşya için gerekli işlemleri yaparak Ayniyat Saymanına vermek,
ğ) Ayniyat Saymanının ve diğer yetkililerin verecekleri diğer işlemleri yapmak.
h) Ambar Memurunun görevden ayrı kaldığı hallerde, Ayniyat Saymanı hakkındaki hükümler uygulanır. Ambar ve Depo Memuru Ayniyat Saymanının mutemedidir.
Ayniyat Saymanı ile Ambar Memuru ayniyat ve ambar işlemlerinden dolayı müteselsilen sorumludur.

Memurların görev yetki ve sorumlulukları,

MADDE 22 - (1) Müdür ve müdürlük şefleri tarafından kendilerine tevdi edilen her türlü büro iş ve işlemlerini yapmak.
(2) Arşivleme işlemlerini yapmak.

Mutemetin görev yetki ve sorumlulukları,

MADDE 23 - (1) Memurlar arasından Müdür tarafından görevlendirilir. Acil ödemeler için avans-kredi çeker ve işlem sonucu ile fatura ve benzeri belgeleri mali hizmetler müdürlüğüne göndererek kapama işlemlerini yürütür. Müdürün verdiği diğer görevleri yerine getirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Şekli ve Esasları

Görevin planlanması

MADDE 24 - (1) Destek Hizmetleri Müdürlüğündeki çalışmalar stratejik planlar, performans hedefleri ve yönetmeliğe uygun yapılacak plan dahilinde yürütülür.

Görevin yürütülmesi

MADDE 25 - (1) Müdürlükteki görevli tüm personel kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler ışığında gereken özen ve süratla yapmak zorundadır.

Gelen giden evrak işlemleri

MADDE 26 - (1) Başkanlığımız birim içi müdürlükleri dış kurumlardan gelen evraklar görevli personelce otomasyonda kaydı yapılır. Evraklar müdüre havaleye gönderilir. Müdür ve şefler tarafından ilgili bürolara evraklar havale edilir. Havale edilen evraklar zimmet defteriyle ilgili personele dağıtımı yapılır.

Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon

MADDE 27 - (1) Müdürlükler arası yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.
(2)Müdürlüğün tüm dış kurum ve kuruşlara düzenlediği yazılar müdürün parafı, Başkan Yardımcısı veya Belediye Başkanının imzası ile gönderilir.

Müdürlükler arası işbirliği

MADDE 28 - (1) Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.
(2) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.
(3) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

Arşivleme ve dosyalama

MADDE 29 - (1) Müdürlük tarafından yapılan tüm yazışmaların birer paraflı nüshası konusuna göre Standart Dosya Planı’na uygun olarak muhafaza edilir.
(2) Müdürlükte üretilen ve müdürlüğe gelen tüm evrak ve belgeler Standart Dosya Planı’na göre sınıflandırılır ve dosyalama yapılır.
(3) İşlemi biten evraklar “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik”e uygun olarak arşive kaldırılır.
(4) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

Müdürlük içi çalışma usulü

MADDE 30 - (1) Müdürlüğe bağlı idari işler, ihale ve satın alma, makine ikmal, sivil savunma, kalite yönetim sistem biriminde bulunan işlerden ve personel arasındaki işbirliği müdürün sevk ve idaresinde şefler ve birim sorumlularınca sağlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Denetim

Denetim ve disiplin hükümleri

MADDE 31 - (1) Müdür tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.
(2) Müdür 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.
(3) Müdürlükte çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma vd. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan gölge dosya tutulur.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 32 - (1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

MADDE 33 - (1) Bu yönetmelik Meclisin kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 34 - Bu yönetmenliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, 04.12.2019 tarih ve 120 sayılı meclis kararıyla yürürlükte olan Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kalkar.

Yürütme

MADDE 35 - (1) Bu yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

Dökümanlar
#NeGüzelsinÇekmeköy

Mobil Uygulamalarımız

Çekmeköy Belediyesi Android Uygulaması Çekmeköy Belediyesi IOS Uygulaması