Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Müdürlük Faaliyetleri

Faaliyet alanları

 • Belediye ait gayrimenkullerin envanterlerinin tutularak, en verimli şekilde değerlendirilmesini temin etmek bu amaçla projeler üretmek,
 • 5393 Belediye Kanunu, 3194 Sayılı imar Kanunu ,2886 Sayılı İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde taşınmaz mal alımı, satımı ve kamulaştırma işlemleri yapmak,
 • Belediye hudutları dahilinde Maliye Hazinesine ait taşınmazların 4706 sayılı yasa kapsamında ilgililerine devrini sağlamak,
 • Belediye hizmetlerinin yürütülmesi için yol meydan otopark çocuk bahçesi yeşil saha gibi kamu hizmetleri için ayrılan yerlerle ilgili kamulaştırma işlemlerini yürütmek,
 • Belediye mülkiyetindeki taşınmazların satışı trampası, tahsis, kiralanması ve bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisi işlemlerini yürütmek,
 • Kamu hizmetinin yürütümünü temin amacıyla kiralama işlemlerini yapmak,
 • Yoldan ihdas ve yola terk işlemlerini yürütmek,
 • Belediyeye ait veya belediyenin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların işgallerine engel olunması işgallerin mevcut olması halinde ecr-i misil takibi ve artış işlemlerinin yapılması,
 • Taktir kıymet komisyonu ve uzlaşma komisyonu sekretaryalığının yapılması,
 • Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere mülkiyeti diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait taşınmazların imar plan şartlarına göre belediye adına devri veya tahsisini sağlamak
 • Belediyeye ait veya belediyenin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin kiralama ve işlemlerini yapmak kira bedellerinin tahsili ve takibi işlemlerini yapmak,
 • Yönetmelikte belirtilen müdürlüğe ait sair hizmetleri yerine getirmek,

Gayrimenkullerin envanterlerinin çıkarılması amacıyla;

 • Emlak ve istimlak müdürlüğümüz belediyemize ait gayrimenkullerin envanterlerini Çekmeköy Tapu Sicil müdürlüğü ve belediye kayıtlarını inceleyerek oluşturulması çalışmalarına başlamıştır.

Çalışmalar sırasında her taşınmaz için:

 • Tapu kütüklerinin incelenerek örneklerinin alınması
 • Hali hazır haritalarının çıkarılması
 • Kent rehberinden taşınmazların hava fotoğraflarının alınması
 • İmar durum tespitleri
 • Yapılarak her taşınmaz yönünden ayrı dosya oluşturulmaktadır.

 

Dökümanlar
#NeGüzelsinÇekmeköy

Mobil Uygulamalarımız

Çekmeköy Belediyesi Android Uygulaması Çekmeköy Belediyesi IOS Uygulaması