Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Müdürlük KVKK Aydınlatma Metni

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİNDE

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

Çekmeköy Belediyesi, yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak gerekli her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

A. İşlenen Kişisel Veriler, Veri İşleme Amacı,Toplama Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebebi

Çekmeköy Belediyesi’nin, veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

  • Açık rızanın varlığı (“m.5/1, m.6”).
  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).
  • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (“m.5/2-b”).
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

Veri İşleme Amacı

İşlenen Kişisel Veriler

Veri İşleme Şartları

Veri Toplama Yöntemleri

4706 Süreci Başvuru İşlemleri

Ad Soyad

Telefon Numarası

TCKN

Hesap Numarası

E-Posta

Dilekçe

İmza

Adres

m. 5/2-ç ve e.

Kurum kaynaklarından ve ilgili kişiden

(Otomatik olmayan yollarla)

Satış Süreci

Başvuru Dilekçesi (İmza)

Teminat Mektubu

Kimlik

Adres

İmza Sirküsü

Ad Soyad

Telefon Numarası

E-Posta

Tapu

m. 5/2-c, ç, e ve f.

Kurum kaynaklarından (Kısmen otomatik yollarla)

Hisse Satış Süreci

Başvuru Dilekçesi (İmza)

Kimlik

Adres

İmza Sirküsü

Ad Soyad

Telefon Numarası

E-Posta

Tapu

m. 5/2-c, ç, e ve f.

Kurum kaynaklarından (Kısmen otomatik yollarla)

Yoldan İhdas Satış Süreci

Başvuru Dilekçesi (İmza)

Kimlik

Adres

İmza Sirküsü

Ad Soyad

Telefon Numarası

E-Posta

Tapu

m. 5/2-c, ç, e ve f.

Kurum kaynaklarından (Kısmen otomatik yollarla)

Tapu Tahsis Belgesi

Başvuru Dilekçesi

Tapu Tahsis Belgesi

Kimlik Fotokopisi

Ad Soyad

Telefon Numarası

E-posta

m. 5/2-c, ç, e ve f.

Kurum kaynaklarından (Kısmen otomatik yollarla)

Taşınmaz Tahsis Başvurusu

Başvuru Dilekçesi

Ad Soyad

Adres

İmza

E-Posta

Telefon Numarası

İmza Sirküsü (Kimlik Fotokopisi)

m. 5/2-ç, e ve f.

Kurum kaynaklarından (Kısmen otomatik yollarla)

Hibe-Bağış

Ad Soyad

Telefon Numarası

TCKN

E-Posta

Dilekçe

İmza

Adres

Tapu

Kimlik

m. 5/2-ç, e ve f.

Kurum kaynaklarından (Kısmen otomatik yollarla)

Uzlaşma Talebi

Başvuru Dilekçesi

Kimlik Fotokopisi

Ad Soyad

İmza

Adres

E-Posta

Telefon Numarası

m. 5/2-e ve f.

Kurum kaynaklarından (Kısmen otomatik yollarla)

Ecrimisil İşlemleri

Tespit Tutanağı

Ad Soyad

İmza

Adres

Telefon Numarası

İhbarname

Kimlik

m. 5/2-ç, e ve f.

Tespit tutanağı ve ihbarnameden (Otomatik olmayan yollarla)

Diğer Talep ve Şikayetlerin Yanıtlandırılması

Adı Soyadı

TCKN

Telefon Numarası

E-Posta

Başvuru Konusu

m.5/2-c, ç ve e.

İlgili kişinin kendisinden, telefon, e-posta, sözlü ve web aracılığıyla (Otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla)

B. Kişisel Verilerin Aktarılması  

İşlenen kişisel veriler yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde aktarılabilmektedir. Aktarıma ilişkin detaylı bilgi içeren tablo, aşağıda yer almaktadır:

Veri Aktarma Amacı

Aktarılan Alıcı Grupları

Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Onay alınması

İçişleri Bakanlığı

İhbarname gönderilmesi

İlgili kamu ya da özel tüzel kişilikler

C. İlgili Kişinin Hakları

Herkes, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir;

1.Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Herkes bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde Belediyemize iletebilir. Talepler en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır.

Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Dökümanlar