Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Müdürlük Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Teşkilat, Bağlılık

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çekmeköy Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik, Çekmeköy Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün kuruluş, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Hukuki dayanak
MADDE 3 - (1) Bu yönetmelik, Anayasanın 124’ üncü maddesi, 03.07.2005 kabul  tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu, 22.02.2007 tarih ve 2006/9809 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar Hakkındaki yönetmelik ve diğer meri mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

            “ Emlak ve İstimlak Müdürlüğü iş ve eylemlerinde; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 492 sayılı Harçlar Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve tüm bu yasalara bağlı olarak çıkartılan yönetmelik genelge ve diğer ilgili mevzuatın verdiği yetkilere dayanarak, görev ve hizmetlerini yerine getirmekle yetkili ve sorumludur. “

Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 

a) Belediye                          : Çekmeköy Belediye Başkanlığını,

b) Başkan                            : Çekmeköy Belediye Başkanını,

c) Müdür                              : Emlak ve İstimlâk Müdürünü,

ç) Müdürlük                         : Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünü,

d) Mühendis                        : Müdürlükte görevli mühendisleri,

e) Tekniker                          : Müdürlükte görevli teknikerleri,

f) Teknisyen                        : Müdürlükte görevli teknisyenleri

g) Şef                                  : Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Şeflerini,

ğ) Memurlar                        : Müdürlükte evrak takibini yapan görevliyi,

h) Yardımcı Personel          : Müdürlükte görevli şoför ve diğer çalışan görevlileri,

İfade eder.

Teşkilat
MADDE 5 - (1) Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

(a) “Müdür,  Şefler, Mühendisler, Teknik Personel, memurlar ve diğer personellerden oluşur.”

(2) Müdürlüğün iç organizasyon yapısının teşkili, birimde görev yapan tüm personelin görev yetki ve sorumlulukları birim amirince belirlenir ve tüm personele tebliği ile yürürlük kazanır.

Bağlılık
MADDE 6 - (1) Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, Belediye Başkanı veya Başkanın görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Görev Yetki ve Sorumluluklar
MADDE 7 - (1) Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluklar aşağıdaki gibidir.

A)Belediyeye ait taşınmaz malların envanterini güncelleyerek tutmak; Bu amaçla:

1- Belediye adına kayıtlı taşınmazların tapu verilerini alarak her bir taşınmaz yönünden bir dosya açmak,

2- Her bir taşınmaz yönünden fiili durumları, imar durumları, ada, parsel ve büyüklük bilgilerinin yer aldığı kimlik kartı oluşturarak dosyalayarak arşivlemek.

B) Belediyeye şartlı veya şartsız olarak bağışlanan taşınmaz işlemlerini yürütmek; bu amaçla:

1- Belediye Meclis Kararı veya Başkan onayı almak,

2- Tapuda tescillerini gerçekleştirmek, işbu maddenin (a) fıkrasına göre taşınmaz dosyası oluşturarak arşivlemek.

C) İmar planları doğrultusunda imar uygulaması yapılan alanlarda yer alan ve mevzuat gereği Belediye adına tescili gereken taşınmazları tapu tescil işlemlerini yürütmek veya ilgili müdürlükçe yapılan imar uygulaması neticesinde tapusu teslim olunan taşınmaza işbu maddenin (a) fıkrasına göre taşınmaz dosyası oluşturarak arşivlemek,

Ç) Belediyenin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların tespitini yaparak envanter oluşturmak, meri planlar kapsamında ihdas olunabilecek taşınmazların ihdas işlemlerini yapmak, Belediye adına tescilini sağlamak; Bu amaçla;

1- Belediyenin hüküm ve tasarrufu altında olup, tapuda kaydı bulunmayan bağımsız parsel niteliğinde bulunan taşınmazların tespitini yapmak

2- Kadastro Müdürlüğünden aplikasyon krokisini almak

3- Parsel ihdası hususunda Encümene karar alınmak üzere dosyayı sunmak

4- Encümen Kararından sonra Kadastro ve Tapu Müdürlüğünde işlemlerini tamamlayarak taşınmazın Belediye adına tescilini sağlamak

5- Belediye adına tescil olunan taşınmazın bu maddenin (a) bendi hükmü uyarınca kimlik kartının oluşturulmasını sağlamak.

D) 3194 sayılı İmar Kanunun 11’ inci maddesi kapsamında bulunan meydan, yol, park, yeşil alan vb. kamu hizmetine ayrılmış ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazların Belediye adına bedelsiz terk veya devir işlemlerini yapmak; Bu amaçla;

1- İmar planlarında yol, yeşil alan, park gibi kamu hizmet alanında kalan ve Tapuda Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazları 3194 sayılı kanunun 11’ inci maddesine göre Maliye Hazinesinden Belediyeye devri veya bedelsiz terk talebinde bulunmak,

2- Maliye Hazinesinde bedelsiz terk veya devri halinde tapuya şerh verilmesini sağlayarak, devir alınan taşınmazın imar planındaki fonksiyonuna göre ilgili müdürlüğü bilgilendirmek,

E) Belediye tarafından yapılan, yaptırılan veya satın alınan binaları yerinde durum tespiti yaparak teslim almak.

F) Belediye taşınmazlarının kamu kurum ve kuruluşlarına veya kamu yararına çalışan derneklere veya vakıflara takas, tahsis, irtifak hakkı tesis edilmesine ilişkin işlemleri yürütmek; Bu amaçla;

1- Belediye Meclisinden kararı almak talep eden kurumun niteliğine göre İçişleri Bakanlığından muvafakat almak,

2- Kararının uygulanması yönünde Encümen Kararının alınması,

3- İşlemin konusuna göre protokol yapılması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi,

G) Kamulaştırma işlemlerini yürütmek. Bu amaçla;

1- Tapu kaydının teyidi alınarak Kadastro müdürlüğünden taşınmazın aplikasyonunun getirtilmesi, taşınmazın ölçümlerinin ilgili Müdürlükten talep edilmesi

2-  Kamulaştırılacak taşınmazın imar programında yer alıyor ise doğrudan, programında yer almaması halinde Belediye Meclisinden kamu yararı kararı alınarak, 2942 Sayılı Yasa hükümlerine göre Başkanlık Değerlendirme Komisyonunca kıymet taktirinin yaptırılması,

3- Malikin uzlaşmaya davet edilmesi, uzlaşılması halinde tutanak tutularak bedelin ödenerek tapunun Belediye adına devrinin gerçekleştirilmesi,

4- Uzlaşılamama halinde, Hukuk İşleri Müdürlüğüne hükmen tescil hususunda işlemlerin yürütülmesi hususunda onay alınarak gönderilmesi,

Ğ) Belediye Taşınmazlarının 2886 Sayılı Kanuna göre Satış veya kiralama ihalesi işlemlerini yürütmek. Bu amaçla:

1- Taşınmaz satış işlemleri;

a) Belediye Meclisi Kararı almak,

b) Taşınmazın kıymet takdirinin yapılması amacıyla Başkanlık Değerleme Komisyonuna sunmak,

c) Belediye Başkanından ihale onayı alınması,

ç) Taslak ihale genel ve özel şartnamenin hazırlanarak ihale gününün belirlenmesi yönünde Belediye Encümene sunmak, İlan işlemlerini yürütmek,

d) İhale Komisyonunca taşınmazın satılması ve ihalenin ita amirince onaylanması halinde ihale alıcısına kesin ihale kararının tebliğ etmek,

e) satış bedelinin tahsili ve tapuda devrin gerçekleştirilmesini sağlamak.

2- Belediye taşınmazlarının kiralama ihalesi bölümünün görevleri;

a) Belediyenin mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların Belediyeye gelir getirmesi amacıyla kiralama ihalenin yapılması hususunda teklif hazırlanarak süresine göre Belediye Encümeni veya Meclise karar alınması yönünde sunmak,

b) Taşınmazın kıymet takdirinin yapılması amacıyla Başkanlık Değerleme Komisyonuna sunarak, Belediye Başkanından ihale onayı alınması,

ç) Taslak ihale genel ve özel şartnamenin hazırlanarak ihale gününün belirlenmesi yönünde

Belediye Encümene sunmak, İlan işlemlerini yürütmek,

d) ihalenin yapılması ve ita amirince ihalenin onaylanması halinde; İhale alıcısına kira sözleşmesi hazırlanarak imzalatıp notere onaylattırılmasını temin etmek,

g) Yer teslimi yapmak, kira bedelinin tahsili hususunda program üzerinden tahakkukları yaparak Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirmek,

ğ) Kiralama süresince dönem dönem taşınmazda fiili kontrol ve kira bedeli ödenip ödenmediği kontrollerini yapmak, kira dönemleri sonlarında kira artış işlemlerini yürütmek,

H) Belediye taşınmazlarının 3194 sayılı kanunun 17’ inci maddesi gereğince satılmasına karar verilmesi halinde satışa ilişkin işlemleri yürütmek. Bu amaçla;

1- Taşınmazın yer tespiti yapmak. (Adres, mevkii, işgalcisi, elinde bulunan evrakları vs.)

2- Taşınmazın mülkiyet ve imar durumu getirtilmesi,

3- Taşınmazın Başkanlık Değerleme Komisyonunca bedelinin yaptırılması,

4- Belediye Encümenince satılması hususunda teklifte bulunmak,

5- Encümence satılması halinde, arsa bedelinin tahsili ile tapuda devir işlemlerini gerçekleştirmek,

I) Belediye mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların ilişkin işgallerinin tespiti halinde ecr-i misil ve terk işlemlerini yürütmek; Bu amaçla;

1- Belediye mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar işgal olunmuş ise tespit tutanağı ile tespitinin yapmak,

2- İşgal olunan alanın ölçümünün yapılmasını sağlamak,

3- Ecrimisil ihbarnamesi tanzim ederek işgalciye tebliğ etmek,

4- Program üzerinden tahakkukun yapılarak, Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirmek.

İ) 4706 sayılı yasaya göre Maliye Hazinesi taşınmazlarının satışı işlemlerinin yürütmek. Bu amaçla;

1- Vatandaş başvurusunun kabul etmek, tapu ve imar durumu bilgilerini getirtmek,

2- Maliye Hazinesine taşınmazın Belediyeye devir talebi yazısını göndermek,

3- Maliye Hazinesince taşınmazın Belediyeye işgalcisine satılmak üzere devrinin kabul edilmesi halinde,

4- Ortak komisyon oluşturulması işlemlerinin yapılması, taşınmazın kıymetinin taktiri,

5- Belediye Encümenince satılması hususunda karar alınması hususunda teklifte bulunarak Encümen Kararı almak, Maliye Hazinesine ve İlgilisine kararın bildirilmesi,

6- Bedelin ödenmesi halinde Taşınmazın Tapu Müdürlüğünde devrinin gerçekleştirilmesi.

J) 2981sayılı İmar Affı Kanunu kapsamındaki işlemleri yürütmek Bu amaçla;

1- Vatandaş başvurusunun kabulü,

2- Tapu Tahsis Belgesi veya başvuru belgesinin ilgili mercilerden celbi,

3- Maliye Hazinesinden taşınmazın talebi,

4- Maliye Hazinesince taşınmazın ilgilisine satılmak üzere Belediyeye devir yazısı sonucu,

5- Encümen kararı alınması ve taşınmazın devrinin yapılması.

K)  4734 Sayılı Kanuna göre taşınmaz kiralanması işlemlerini yürütmek. Bu amaçla;

1- Kiralama işleminin yapılması hususunda Başkan Onayı almak, piyasa fiyat araştırması yapmak,

2- Başkanlık Değerlendirme Komisyonunca bulunan taşınmazın kira bedelinin tespit etmek,

3- Taşınmazın kiralanması hususunda Encümene teklif sunmak,

4- Encümence taşınmazın kiralanmasına karar verilmesi halinde sözleşme imzalanarak, talep eden müdürlüğe veya kuruma tahsis etmek.

L) Başkanlık Değerleme Komisyonu ve Uzlaşma Komisyonu sekretarya hizmetlerini yürütmek

M) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gönderilmiş olan ihdas, irtifak hakkı tesisi işlemlerinin Kadastro ve Tapu Müdürlüğünde işlemlerin yapılabilmesi için Belediye Encümenine  havalesini sağlamak,

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müdürün Atanması, Müdürün Görev Yetki ve Sorumlulukları, Vekâlet

 Müdürün Atanması
MADDE 8 - (1) Müdürün Kadroya atanabilmesi için en az 4 yıllık eğitim veren ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli ve yabancı fakültelerin birinden mezun olmak ve diğer üst normlardaki şartları taşıması aranır.

Müdürün Görev Yetki ve Sorumlulukları
MADDE  9 - (1) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır.

a) Müdürlüğü Başkanlık Makamına karşı temsil eder. Müdürlük yönetiminde tam yetkilidir.

b) Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında, verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini ve koordinasyonu sağlamak,

c) Müdürlükte çalışanlar arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılanların yerine, bir başkasını görevlendirilmek ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak, mesai takibini yapmak,

ç) Personelin performans belgelerini düzenlemek, her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek,

d) Müdürlük işlerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını  düzenleyerek personel arasında uyum ve işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak, çalışmalarını izlemek,

e) Müdürlüğe ait stratejik planları hazırlamak ve müdürlük işlerinin stratejik planlara uygun olarak yürütülmesin sağlamak,      

f) Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek, gerektiğinde müdürlük işlerinin düzenli yürümesi adına önlemler almak,

g) Görev alanına giren konularda, uygulamada ortaya çıkan aksaklıklarla ilgili inceleme ve araştırma yaparak alınması gereken tedbirler konusunda Başkanlık Makamına tekliflerde bulunmak,

ğ) Harcama yetkilisi olarak, her yıl, iş ve işlemlerin amaçlara,  mali yönetim ilkelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak, iç kontrol güvence beyanını hazırlamak ve birim faaliyet raporlarını yapmak/yaptırmak,

h) Müdürlüğün yıllık bütçesini şeflikten gelen talepler doğrultusunda hazırlayıp/hazırlatıp Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne göndermek,

ı) Müdürlükle diğer müdürlükler arası koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

i) Başkanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmek

Emlak ve İstimlâk Müdürüne Vekâlet
MADDE 10 - (1) Müdürün  izinli veya raporlu olduğu durumlarda, Müdürlük görevlerinin devamı için, Başkanlık Onayı ile uygun görülen personel  Müdür olarak görevlendirilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Emlak ve İstimlak Şefi ve Şeflik Personelinin Görev Yetki ve Sorumlulukları

Teknik personellerin yetki  ve sorumlulukları,
MADDE 11 – (1) Emlak ve İstimlak Şefliği;

 Emlak ve İstimlak Müdürünün emri altında bir şef ile şefliğe bağlı personellerden oluşur

(2) Emlak ve İstimlak Şefi;

Emlak ve İstimlak Şefliğinin amiri olup; Yönetmeliğin, Müdürlüğün Görev Yetki ve Sorumlulukları başlıklı 7. Maddesinde belirtilen, havalesi yapılmış olan iş ve işlemlerin zamanında tamamlanması ile sorumlu olan Şeflik personelinin çalışmalarını kontrol etmekte Müdüre karşı birinci dereceden sorumludur.

(3) Emlak ve İstimlak Şefliği personeli görev ve yetkileri

Yönetmeliğin, Müdürlüğün Görev Yetki ve Sorumlulukları başlıklı 7. Maddesinde belirtilen, kendisine havale edilmiş olan iş ve işlemlerin zamanında işlemlerinin yapılarak tamamlanması ile sorumludur.

Kalem Şefi ve Kalem Memurlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 12 - (1) Kalem Şefliği;

a) Emlak ve İstimlâk Müdürünün emri altında bir şef ile yeterli sayıda personelden teşekkül eder.

(2) Kalem Şefi;

a)  Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü kaleminin amiri olup, büro iş ve işlemleri, adli makamlarda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki iş ve işlemlerinin yapılması kurum içi yazışma ve koordinasyonun düzenli bir şekilde yürütülmesinden Müdüre karşı birinci derecede sorumludur.

(3) Kalem Şefinin görevleri şunlardır;

a) Müdürlüğe intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak,  evrakı evveliyatı ile birleştirmek, müdürlük makamı incelemesine sunmak,

b) Müdür tarafından havale olunan evrakları sistem üzerinden ilgili memura havalesini sağlamak, memur tarafından yazı gereğinin yerine getirilmesini sağlamak, takibini yapmak,

c) Memur tarafından oluşturulan yazıların son kontrollerini sağlamak imzalanması amacıyla müdürlük makamına sunmak

ç) Beklenilen cevaplar ya da raporlar üzerinde ilgili birimlerce yapılması gereken işlemlerin sonuçlarını takip etmek ve geciken işler hakkında Müdüre bilgi vermek,

d) Müdürlüğe mal edilen demirbaş, mefruşat ve büro malzemelerinin kayıt ve korunmasını sağlamak, kırtasiye ve matbu evrakın ihtiyaca göre temin, muhafaza ve dağıtımını yapmak,

e) İşlemi  biten yazı,  rapor ve her türlü evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek,

f) Vaktinde cevapları alınmamış olan rapor ve yazılar hakkında Müdürlüğe malumat vermek ve tekit yazılarını hazırlamak,

g) Müdürlük personelinin özlük işleri ile ilgili işlemlerini yapmak, gölge dosyalarını oluşturmak ve saklamak, ödeme belgeleri düzenlemek, ayniyat işlemlerini ve harcamalarla ilgili avans işlemlerini yürütmek,

ğ) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek, yapmak.

(4) Kalem memurlarının görev yetkisi;

a) Müdür ve Büro Şefi tarafından kendilerine tevdi edilen her türlü büro iş ve işlemlerini yapmak.

(5) Kalem memurlarının sorumlulukları;

a) Memurlar,  kendilerine tevdi edilen  görevleri tam  ve zamanında yapmakla müdüre karşı sorumludurlar.

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 13 - (1) Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi, harcama yetkilisi tarafından memuriyet ya da çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini usule uygun şekilde yapabilecek niteliğe sahip personel arasından seçilir.

(2) Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi görev yetki ve sorumlulukları şunlardır.

a) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasını yapmasına yardımcı olmak,

b) Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak,

c) Kullanımda  bulunan  dayanıklı  taşınırları  bulundukları  yerde  kontrol  etmek,  sayımlarını yapmak ve yaptırmak,

ç) Taşınırları  niteliğine göre  sayarak,  tartarak,  ölçerek  teslim  almak, doğrudan tüketilmeyen taşınırları muhafaza etmek ve taşınırları yangına, ıslanmaya, bozulmaya ve çalınmaya karşı korumak amacıyla gerekli tedbirleri almak,

d) Taşınırların giriş ve çıkışına dair kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belgeleri tanzim etmek ve kesin kabulü yapılmayan taşınırların kullanımına engel olmak.

(3) Sorumlulukları;

a) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri,  kendilerine tevdi edilen  görevleri tam  ve zamanında yapmakla müdüre karşı sorumludurlar.

KYS sorumlusu, Mutemedin görev yetki ve sorumlulukları
MADDE 14 - (1) Birim KYS Sorumlusunun görev yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a) KYS kapsamında birim içinde süreçler, görev tanımları, talimatlar, formalar, iş akış şemaları hazırlamak ve gerekli güncellemeleri yapmak

b) KYS kapsamındaki dokümanların birim içinde kullanılması sağlamak

c) Mevcut durumu etkinlik, verimlilik ve hizmet kalitesi yönünden değerlendirerek, birimin kaynaklarını, kurum tarafından belirlenen politika ve hazırlanan planlar doğrultusunda verimli uygulanmasında, izlenmesinde ve yeni durumlara göre hizmetin kalite ve verimliliğinde sürekliliği sağlamak üzere gerekli tedbirlerin alınması için bilgi vermeyi sağlamak

ç) Birimde oluşacak uygunsuzluklara düzeltici/önleyici faaliyet hazırlamak ve takibini yapmak. Düzeltici/önleyici faaliyet sonucunda ulaşılan çözümlerin standartlaştırılması için bilgilendirmede bulunmak

d) Birim ile ilgili dokümanları hazırlamak ve birimde dokümanların takibini yapmak

e) Bütün çalışanların iş ve görev tanımına uygun olarak çalıştırılması, birim içi koordinasyonun sağlanması ve sürekli gelişmeye dayalı bir ortamın oluşturulmasını sağlamak

f) Yapılan KYS çalışmaları hakkında birim çalışanlarına bilgi vermek

g) Yönetim Sistemleri ile ilgili faaliyetlerin kaydedilmesini ve birime bilgi verilmesini sağlamak

ğ) Birimlerde KYS kapsamında kullanılacak dosya ve dokümanları muhafaza etmek

h) Birim Müdürü tarafından KYS ile ilgili olarak kendilerine verilen diğer işleri yerine getirmek.

(2) Sorumlulukları;

a) KYS sorumlusu,  kendilerine tevdi edilen  görevleri tam  ve zamanında yapmakla müdüre karşı sorumludurlar.

Birim Halkla İlişkiler Sorumlusu:
MADDE 15 - (1) Birim Halkla İlişkiler Sorumlusunun görev yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a) Birim faaliyetlerinin duyurulması amacıyla, basın yayın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini yürüten birime bilgileri iletilmek ve gerektiğinde bu hususta işlem yapılmasını sağlamak.

b) Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü’nün birimimizdeki Halkla İlişkiler sorumlusu olarak, Çekmeköy Belediyesi SAYSİS otomasyon sisteminde yer alan sosyal yardım formlarını bilgisayar ortamında kayda alır ve işlemlerini takip etmek. Vatandaşa mümkün olan en kısa sürede geri dönüş yaparak vatandaşı bilgilendirmek.

c) Müdürlüğüne SAYSİS otomasyon sistemi üzerinde gelen vatandaş başvurularının istenildiği takdirde raporlar hazırlayarak Birim amirini bilgilendirmek.

ç) Aylık olarak düzenlenen halkla ilişkiler koordinasyon toplantılarına katılmak ve alınan kararları birim dâhilinde uygulatmak.

d) Kurumsal halkla ilişkiler faaliyetlerinde bulunduğu konum itibarıyla elinden gelen desteği verir.

Memur ve Diğer Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 16 - (1) Memurun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Müdürün ve Şeflerin kendilerine tevdi ettikleri görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmakla sorumludurlar.

(2) Memur, gerçekleştirme görevlisi, mutemet ve diğer personelin görevleri aşağıda belirtilmiştir

a) Müdürlüğe ait bilcümle yazıları temiz ve itinalı bir şekilde yazmak, arşiv dosyalarını çıkarmak, bilgisayar ve tüm yazı işlerini yapmak,

b) Belediyenin muhtelif müdürlük ve sair resmi ve hususi dairelerden gelen her çeşit evrakı zimmetle alıp kaydını yapmak ve aynı şekilde kayıt yaparak zimmetle iade etmek,

c) Emlak ve İstimlâk kalem şefinin mevcut bulunmadığı hallerde onun görev alanındaki tüm görev ve sorumluluklar müdürün görevlendirdiği memur veya memurlar tarafından gerçekleştirilir,

ç) Gerçekleştirme görevlileri: müdürlüğe ait ödeme belgelerini usulune uygun düzenlemek ve imza etmekle görevli yetkili ve sorumludur,

d)  Kamu görevinin yerine getirilmesi amacıyla yapılacak harcamalara ilişkin para çekme, harcama yapma ve kalan parayı iadesine ilişkin işlemleri yürütür,

ç) Müdürlükte görevli diğer yardımcı personel müdür, teknik personel, kalem şefi tarafından kendilerine tevdii edilen görevleri yerine getirir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çalışma Şekli ve Esasları

Görevin Planlanması
MADDE 17 - (1) Emlak ve İstimlâk Müdürlüğündeki çalışmalar stratejik planlar, performans hedefleri ve yönetmeliğe uygun yapılacak plan dâhilinde yürütülür.

Görevin Yürütülmesi
MADDE 18 - (1) Müdürlükte görevli tüm personel kendilerine verilen görevleri gereken dikkat, özen,  süratle ve hukuka uygun yapmak zorundadır.

Gelen Evraka Yapılacak İşlem
MADDE 19 - (1) Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne gelen evraklar bilgisayar programında  kaydedildikten ve arşiv dosyası ile beraber müdürce evrakın konusuna göre teknik personele, şefe veya memura havale yapmasından sonra yine bilgisayar ortamına havale kayıtları işlenerek dağıtımı kalem memurunca sağlanır.

Giden Evraka Yapılacak İşlem
MADDE 20 - (1) Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünce cevaplandırılan yazılar otomasyon programında kaydı kapatılmak suretiyle ilgili Müdürlük kalemine zimmetle teslim edilir.       

(2)  Belediye Merkez ve Daire Müdürlükleri, belediyeye bağlı kuruluşlara, şahıslara gönderilecek yazılar belediye genel evrak bürosuna zimmet mukabili teslim edilir.

Kullanılan Defter ve Programlar
MADDE 21 - (1) Belediye birimleri veya harici birimlere dağıtımı yapılacak evrakın dağıtım ve kontrolü amacıyla harici ve dâhili zimmet defteri kullanılır.

(2) Gelen giden evraklar bilgisayar programında kayıt altına alınır.

Kullanılan Klasörler
MADDE 22 - (1) Taşınmaz Takip Klasörleri, Ecrimisil Takip Klasörleri, Bütçe, Kaymakamlık, Personel Özlük, Ayrılan Personel ve Stajyer Özlük, Koordinasyon Toplantı Raporları, Stratejik Planlama, Eğitim, Süreç Yönetimi, müdürlüklerine göre ayrılmış Gelen-Giden Evrak Klasörleri, Genelgeler,  Başkanlık, Taşınır Kayıt,  Bimer, Seri Nokta, 4706 Sayılı Yasaya göre yapılan başvurulara reddedilenler klasörü ve ihtiyaca göre oluşturulacak yeni klasörler kullanılır.

(2)  Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde görev yapan tüm personel hakkında göreve başlama onayından itibaren almış oldukları izin, rapor ve kademe ilerlemeleri ile ödüllendirme ve cezalandırmalarına ilişkin belgeleri kapsayan şahsi gölge klasörleri  oluşturulur.

Arşivleme
MADDE  23 - (1) İşlemi biten  her türlü yazı, rapor  ve dosyaya ilişkin evraklar klasörlere konularak Müdürlüğün onayı ile birim arşivine kaldırılır.

(2) Bunların saklanmasından ve istendiğinde çıkarılmasından Kalem Şefi ile Kalem Memurları sorumludur. 

Müdürlük İçi Çalışma Usulü
MADDE 24 - (1) Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne bağlı kalem şefliği personeli arasındaki işbirliği Kalem Şefi tarafından, Emlak ve İstimlak Şefliği personeli arasındaki işbirliği ve iş paylaşımı Emlak ve İstimlak Şefi tarafından sağlanır.

(2) Müdürlüğe gelen tüm yazılar, kalem şefliğinde toplanır, bilgisayar ortamında kabul olunarak kayıt altına alınarak arşiv dosyası ile beraber Müdüre iletilir. Müdür gelen evrakı ilgili dosyaları ile birlikte işlemi yapacak olan Emlak ve İstimlak Personeli veya kalem personeline havalesini sırası ile yapar.

(3) Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin görevden ayrılma, emeklilik veya başka yerlere  atanmaları halinde, görevlerinden ayrılabilmeleri için kendilerine verilmiş bulunan dosyaları, belgeleri, her türlü yazıları, yerlerine atanmış veya bu konuda amirlerce görevlendirilmiş olanlara, bunların o günkü durumunu açıkça belirten bir çizelge düzenleyerek teslim etmeleri, devir alanların ise bu dosyaları ve belgeleri her türlü yazıları inceleyerek, bunların çizelgede gösterilen durumda olduğunu belirleyerek teslim almaları zorunlu ve gereklidir. Teslim Tutanağı; Müdür, Teslim Alan ve Teslim Eden tarafından üçlü imza ile tamamlanır.

(4) Yukarıda adı geçen görevlilerin ölümü halinde; daha önce kendilerine verilmiş olan her türlü dosyalar, belgeler ve yazılar ilgili amir tarafından son durumları düzenlenecek tutanak ile belirtilerek yeni görevliye teslim edilir.

Diğer Kuruluşlarla Koordinasyon:
MADDE 25 - (1) Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün, Valilik ve Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel  ve Tüzel Kişilerle yapacağı yazışmalar Müdürün parafı ve Belediye Başkanının  imzası ile yürütülür.

 

ALTINCI BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük
MADDE 26 - Bu yönetmelik, Çekmeköy Meclisinin kabul etmesi ile yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 27 - (1) Bu yönetmelik hükümleri, Çekmeköy Belediye Başkanı  tarafından yürütülür.

Dökümanlar
#NeGüzelsinÇekmeköy

Mobil Uygulamalarımız

Çekmeköy Belediyesi Android Uygulaması Çekmeköy Belediyesi IOS Uygulaması