Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta
İrfan BİRİNCİ/İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
İrfan BİRİNCİ/İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

İrfan BİRİNCİ

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Dökümanlar
 • Müdürlük Görevleri

  a- Atıkların Yönetimi (Ambalaj Atıkları, Elektronik Atıklar, Atık Piller, Bitkisel Atık Yağlar vb..)
  b- Sıfır Atık İşlemleri
  c- Çevresel Denetimler (Gürültü, Koku vb..)
  d- İri Hacimli ve Tadilat Atıklarının Yönetimi
  e- Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı ve İklim Uyum Planı Hazırlanması

  Dökümanlar
 • Müdürlük Yönetmeliği

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç
  Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Çekmeköy Belediye Başkanlığı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

  Kapsam
  Madde 2- (1) Bu yönetmelik, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün görev ve çalışma esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Günün gelişen ve değişen koşullarına göre düzenlemelerin yapılabileceği bu yönetmelik, müdürlüğün ve personelin görev, yetki ve sorumlulukları da dahil çalışma esaslarını kapsar.

  Dayanak
  Madde 3- (1) Bu yönetmelik; 08.04.2020 tarih ve 31093 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” ile 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

  Tanımlar
  Madde 4- (1) Bu yönetmelikte geçen;

  1. Başkan: Çekmeköy Belediye Başkanını,
  2. Başkanlık: Çekmeköy Belediye Başkanlığını,
  3. Başkan Yardımcısı: Çekmeköy Belediyesi Başkan Yardımcısını,
  4. Belediye: Çekmeköy Belediyesini,
  5. Encümen: Çekmeköy Belediye Encümenini,
  6. Meclis: Çekmeköy Belediye Meclisini,
  7. Müdür: Çekmeköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürünü,
  8. Müdürlük: Çekmeköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünü,
  9. Personel: Çekmeköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne bağlı çalışanları ifade eder.
  10. Büyükşehir Belediyesi: İstanbul Büyükşehir Belediyesini,
  11. Harcama Yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir birimin üst yöneticisini,
  12. Yönetmelik: İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ni ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Müdürlüğün Kuruluşu, Bağlılığı ve Teşkilat Yapısı

  Kuruluş
  Madde 5- (1) Müdürlük, 08.04.2020 tarihli ve 31093 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’ hükümleri doğrultusunda Belediye Meclisinin 05.01.2023 tarihli, 2023/13 sayılı kararıyla kurulmuştur.

  Bağlılık
  Madde 6- (1) Müdürlük, Belediye Başkanına ve görevlendireceği Başkan yardımcısına bağlıdır.

  Teşkilat yapısı
  Madde 7- (1) Müdürlüğün örgütlenme yapısı aşağıdaki gibi oluşmaktadır.

  1. Müdür
  2. Sıfır Atık Birimi
  3. İklim Değişikliği ve Enerji Yönetimi Birimi
  4. İdari İşler Birimi

  (2) İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

  1. Müdür
  2. Şef
  3. Memurlar
  4. İşçiler
  5. Sözleşmeli memurlar
  6. Teknik personeller
  7. Hizmet alımı yoluyla istihdam edilen personeller

  (3) Birimlerin görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duydukları nitelik ve sayıda kadro ihdası ve personel görevlendirilmesi “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar” çerçevesinde yapılır.

  (4) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan kadrolu Şefler dâhil olmak üzere Yönetici Yardımcısı ve Büro Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Görev, Yetki ve Sorumluluk

  Müdürlüğün Görevleri
  Madde 8- İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü; Kamu kurumları, vatandaş talepleri ve Müdürlüğe ait oluşturulan stratejik planları doğrultusunda belirlenen iş planlarındaki görevlerini, ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, Başkanlık Makamının direktifleri doğrultusunda verilen görev ve yetkileri kullanarak görevini yapar. Müdürlük örgüt yapısında olan ve aşağıda tanımlanan tüm birimlerin görev yetki ve sorumlulukları, müdürlüğün çalışma faaliyet konularını kapsamaktadır. Bu kapsamda Müdürlüğün genel görev tanımları aşağıdaki gibidir:

  1. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü olarak; yasa ve yönetmeliklerle verilmiş olan görevleri; Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak yürütmek, Müdürlüğün yıllık bütçe tekliflerini ve varsa yıllık ücret tarifelerini hazırlamak.
  2. Çekmeköy Belediyesi İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
  3. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; Müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ile yapım işlerini ihale yolu ile gerçekleştirmek, hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak. (Müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda yapılan mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri ile ilgili her türlü iş ve işlemleri 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu çerçevesinde yapılmasını sağlamak.)
  4. 5018 sayılı kanun ile müdürlüğe verilen iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
  5. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda İlçe Belediyelerinin uhdesine tevdi edilen ve Müdürlüğümüzü ilgilendiren görevleri yapmak/yaptırmak.
  6. 5393 sayılı Belediye Kanununun 59. maddesinin (e) fıkrasına istinaden ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak yapılacak/yaptırılacak hizmetlere karşılık ücret tarife listeleri oluşturarak Belediye Meclisine sunmak.
  7. Harcama birimi olarak müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek.
  8. Müdürlüğün aylık/ yıllık faaliyet raporu ve performans programını hazırlamak.
  9. Vatandaşlardan gelen dilek ve şikâyetleri değerlendirerek sonuçlandırılmasını sağlamak.
  10. Müdürlüğe ait yıl içerisinde Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında yapılacak iş ve işlemleri yapmak.
  11. Mal ve hizmet alımı, yapım işleri kapsamında çalışan yüklenici firmalar ile belediye arasındaki iletişim, bilgi ve belge akışının zamanında yapılmasını sağlamak.
  12. Çekmeköy İlçesi Sıfır Atık Yönetim Planı’nı yapmak, ilgili Bakanlığa onaylatmak. Sıfır Atık Yönetmeliği ve yönetim planı doğrultusunda çalışmalar yapmak, organize etmek, denetlemek ve kontrol etmek.
  13. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Elektronik Bilgi Sistemi(EÇBS), Sıfır Atık Bilgi Sistemi ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek.
  14. Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda oluşan atık suları için gerekli önlemleri almadan alıcı ortama verenleri denetlemek ve yasal gereğinin yapılması için raporlandırarak ilgili makamlara bildirmek.
  15. İlçe sınırları dâhilinde, düzenli depolanma alanlarına nakledilmesinde sakınca görülmeyen türden atığı çıkan (tehlikesiz, iri hacimli atıklar vb.)işletmelerin atıklarının Belediye Meclisimiz tarafından onaylanan ücret tarifesine göre toplanmasını, nakledilmesini ve bu hizmet sürecindeki iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.
  16. Yeni konut ve iş yeri projelerinin kazı ruhsatları aşamasında belirlenen Atık Toplama Merkezleri İle ilgili gerekli iş ve işlemlerin yapılmasında ilgili müdürlüklere talep edilmesi durumunda gerekli teknik bilgi desteğinde bulunmak.
  17. Kullanılmış ev eşyaları, vb. gibi evsel nitelikli olmayan atıkların toplanmasını sağlamak.
  18. İlgili mevzuatlar dâhilinde ilçe sınırlarımız içerisindeki tekstil-kullanılmış giysi, ahşap ve mobilya vb. atıklarının toplanmasına yönelik çalışmalar yapmak, organize etmek, denetlemek ve kontrol etmek.
  19. Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği ve Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğin de yer alan esaslara göre atık yağların toplanması ve geri kazanılmasına yönelik, çalışmaların kontrollerini yapmak.
  20. Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda Hava kirliliğine neden olan işyerlerini ve konutları denetlemek, kirlenmeye neden olan faktörleri ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri aldırmak ve kirletenler hakkında yasal işlem yapmak.
  21. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 31.07.2019 tarih ve E. 180077 sayılı olur yazısı ile yetkisi Çekmeköy Belediyesine devredilen; ‘’Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’’ kapsamında yetki ve sorumluklarında belirtilen gürültü kirliliğine neden olan işletme, tesis, işyerleri, şantiye alanları ile rekreasyon ve eğlence yerlerini denetlemek ve idari yaptırım uygulamak.
  22. Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğin de belirtilen esaslara uygun olarak elektrikli ve elektronik eşyaların toplanması ve geri kazanılmasına yönelik çalışmaları ve kontrolleri yapmak.
  23. Atık Yönetimi Yönetmeliği” çerçevesinde tekstil atıkları ve bazı tehlikesiz atıkların geri kazanımının toplanmasına yönelik çalışmalar yapmak, organize etmek ve denetlemek/kontrol etmek.
  24. Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde atık lastiklerin toplanmasına yönelik çalışmalar yapmak, organize etmek ve denetlemek/kontrol etmek.
  25. Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında; atık pil ve akümülatörlerin ayrı toplanmasını, geri kazanılmasını sağlamak üzere gerekli çalışmaları ve kontrolleri yapmak.
  26. Çevre ve çevresel faktörlerle ilgili planlama ve proje çalışmaları yürütmek.
  27. Çevre kirliliği ile ilgili değişik konulardaki şikâyet ve talepleri değerlendirmek, gereğinin yapılması için ilgili kişi, kurum, kuruluş ve işletmelere sorunu ileterek gereğinin yapılmasını ilgili mevzuat dâhilinde sağlamak. Çeşitli sebeplerle imhası gereken atıkların ilgili mevzuata uygun olarak imha edilmesini sağlamak.
  28. 30829 sayılı Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında yapılacak iş ve işlemleri organize etmek, yapmak, denetlemek ve kontrol etmek.
  29. İlçe genelinde uygun görülen yerlere yeraltı veya yerüstü çöp konteynerleri yerleştirmesi sağlamak.
  30. Belediyenin EYS sistemi kapsamında çevre programının oluşturulması ve temel ilkelerinin belirlenmesini sağlamak.
  31. Çevre sorunları ile ilgili sosyal etkinlikler düzenlemek, diğer kuruluşların düzenlediği etkinliklere katılmak.
  32. Hava, toprak ve su kirliliğine neden olan ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen her türlü faaliyeti belirlemek ve izlemek, olumsuz etkilerin önlenmesi, ilgili mevzuatta belirtilen sınır değerlere çekilmesi ve/veya bertaraf edilmesi yönünden kontrol ve denetimleri yapmak, gerekli tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını sağlamak, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmak, ölçüm, analiz vb. yapmak ve/veya yaptırmak, verileri toplamak, değerlendirmek ve sonuçlandırmak,
  33. İlçe halkının çevre bilincini ve duyarlılığını arttıracak eğitim programları yapmak, bu amaca uygun görsel ve yazılı iletişim kaynaklarını kullanarak gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak. Çevre ve geri dönüşüm ile ilgili eğitimler, bayramlar, festivaller,(5 Haziran Çevre Günü, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü vb.) sergiler, eğlence ve yarışmalar düzenlemek.
  34. Müdürlüğümüz ile ilgili ihtiyaç duyulan araç, gereç ve makinaların tespiti, alım ve bakımını yapmak veya yaptırmak.
  35. Müdürlük bünyesinde bulunan araçların takip, kontrol, bakım ve onarım yakıt vb. işlemlerini yapmak ve yaptırmak.
  36. Belediyenin terkin ve diğer yollarla hurdaya ayrılan malzemelerini toplayarak muhafaza etmek ve satış işlemine hazır hale getirilmesini sağlamak.
  37. Müdürlüğe ait depoların, ahşap ve demir atölyelerinin düzenini, alınacak demirbaş, tüketim, mal ve malzemelerin temini ve dağıtılmasını sağlamak.
  38. Kamu kurum ve kuruluşlardan gelen taleplere, Müdürlüğün yürütmekte olduğu çalışmalar ve imkânları dâhilinde yardımcı olmak.
  39. Fuar, sergi, eğitim vb. etkinliklere katılmak, gelişen teknolojileri takip ederek çalışma alanlarımızda yenilikçi ve modern uygulamalar yapılmasını sağlamak.
  40. Çevre konusunda ulusal veya uluslararası hibe programlarını takip etmek.
  41. İlçemizde geri dönüşümü ve bertarafı gereken 14 atık türünün depolanacağı atık getirme merkezinde belirlenen standartlar ve yasal prosedürler çerçevesinde evsel atıklardan ayrı toplanan atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf sürecinde takip ve koordinasyonu sağlamak. Atıklara ait verilerin raporlarını hazırlar ve gerekli kurumlara iletimini sağlamak.
  42. Dönüşüm atölyesi (Ahşap ve demir atölyesi) çalışmalarını yürütmek
  43. Atık ilaçların toplanması, taşınmasını sağlamak.
  44. İlçe genelinde bulunan atık toplama ekipmanlarının (konteyner, kumbara v.b.) ihtiyaç dâhilinde teminini sağlamak, tüm konteyner, kumbara ve ekipmanlar ve toplama sistemi ile ilgili projeler üretmek ve sistemi geliştirmek. Teknik bakım ekibi oluşturarak çöp kovaları, konteynerler ve atölyelerin bakım ve onarımını yapmak.
  45. İklim değişikliği ve çevre sorunları ve politikaları konularında inceleme, araştırma yapmak, veri toplamak ve oluşturmak, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ile sonuçların sürdürülebilirliğini sağlamak,
  46. Belediyenin ve tüm paydaşların kontrolünde olan faaliyetlerle yapabileceği azaltım uygulamalarının belirlemek, Belediye içinde, eylem planının gerektirdiği uygulamaların gerçekleştirilmesi için diğer birimler ile kurulan proje çalışma grubu ile işbirliği içerisinde çalışmalar yapmak,
  47. Küresel iklim değişikliğiyle mücadele için yürütülen ulusal çabalara Çekmeköy olarak yerel düzeyde katkı sağlamak amacıyla Uluslararası anlaşmalara uygun enerji ve sera gazı salım azaltım hedefleri belirlenerek “Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı ve İklim Uyum Planı” hazırlanması çalışmalarını yürütmek,
  48. İlçe genelinde sera gazı azaltımına yönelik yürütülecek uygulamalara ilişkin eylem planlarının ve sera gazı envanter sonuçlarının farklı sektörlerden paydaşlar ile paylaşılması ve tüm paydaşların katılımının sağlanması amacıyla bilgilendirme çalışmaları (çalıştay, toplantı, seminer, vb.) organize etmek,
  49. “Sera Gazı Envanteri” ve “Enerji Eylem ve İklim Uyum Planları”nın çalışmalarını belirli aralıklarla güncellemek.
  50. İklim değişikliği ile mücadele konusunda yürütülen çalışmaların, Belediye Başkanlığı adına, yerel düzeydeki görevlerini yerine getirmek.
  51. Yerelde iklim değişikliği ile mücadele yaygınlaştırılmasına yönelik kurumsal ve kentsel kapasitenin geliştirmesi konusunda yürütülen projelerde yer almak.
  52. İklim değişikliği ve Yenilenebilir Enerji konularında yapılan çalışmaların görünürlüğünü artırmak için çalışmalar yapmak.
  53. Belediyenin enerji giderlerini takip etmek, tüketim fazlalığı olan birimlerde etüt ve proje çalışmaları yürüterek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.
  54. Belediyenin, enerji alanında, diğer kurumlara olan sorumluluklarının yerine getirilmesini sağlamak.
  55. Belediye bünyesinde bulunan yenilenebilir enerji kaynaklı cihaz, sistem ve araçlar hakkında bilgi sahibi olmak.
  56. Müdürlüğümüzün yetki ve sorumluluğuna giren mevzuatların gerektirdiği diğer görevleri yerine getirmek.
  57. Atölyelerin güvenlik, temizlik, çay vb. iş ve işlemlerini yapımını sağlamak.
  58. Müdürlük uhdesinde yer alan tüm resmi ve kiralık araç – gereç ve ekipmanların aylık listesini güncellemek
  59. Müdürlüğe ait tüm depolarla ilgili tüm iş ve işlemlerin takip ve kontrolünü yapmak.

  Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
  Müdürün Görev ve Yetkileri:

  Madde 9- Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

  1. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nü Başkanlık Makamına karşı temsil etmek. Başkanlık makamından gelen görev ve talimatları mevzuat dâhilinde yapılmasını sağlamak.
  2. “Müdürlüğün Görevleri” kısmında tanımlanmış tüm işleri koordine etmek, etkili ve verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak.
  3. Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin disiplin amiridir.
  4. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler ve Birimleri arasında koordinasyonu sağlamak, gereken tedbirleri almak ve yapılan işleri denetlemek.
  5. Müdürlüğün çalışmalarının stratejik plan ve performans programındaki hedeflerine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayarak buna bağlı olarak yıllık Bütçesini hazırlamak.
  6. Yönetmelik, stratejik plan, bütçe, performans programı ve faaliyet raporu hazırlayıp başkanlığa sunmak üzere ilgili müdürlüğü ile paylaşmak; hazırlanan yıllık faaliyet raporları hakkında İç Kontrol Güvence Beyanı vermek.
  7. Müdürlüğe yasa ve yönetmeliklerle verilmiş olan görevlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesinde birinci derecede sorumlu olup gerekli olan her türlü önlemi almak.
  8. Vatandaşa yönelik hizmetlerle ilgili “hizmet standartları” belirleyerek daha hızlı ve etkin hizmet vermek için tedbirler alır, süreç iyileştirmesi yapmak.
  9. Müdürlük çalışmalarını mevzuata uygun olarak yürütmek, her türlü mevzuat değişikliklerinde müdürlük çalışmalarını yeniden düzenlemek ve çalışanların mevzuata ve değişikliklere uyum sağlamasını temin etmek.
  10. Müdürlük adına yapılacak harcamalarda harcama yetkilisi ve ihalelerde ihale yetkilisi sıfatıyla gerekli işlemleri yapmak.
  11. Müdürlüğün geçmiş döneme ait bilgilerinin, dosyalarının, raporlarının kurumsal bir formatta Standart Dosya Planına göre arşivlenmesini sağlamak. Bu konuda Yazı İşleri Müdürlüğü ile koordineli çalışmak.
  12. Standart Dosya Planına göre sınıflandırılan matbu veya dijital ortamda muhafaza edilen birim dokümanları için “saklama planı” oluşturur, “imha süreler” belirlemek. Süresi gelen arşiv evrakının yine mevzuatta tarif edilen şekilde imha edilmesini sağlamak.
  13. İş güvenliğinin ilgili yönetmelik ve prosedürlere uygun olarak sağlanması için her türlü önlemi almak ve faaliyetlerin denetlenmesini sağlamak.
  14. Müdürlüğün yazışmalarının yazışma kurallarına uygun, süresi içinde ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlamak ve 1.derece imza yetkilisi sıfatıyla paraflamak veya imzalamak.
  15. Müdürlüğün iş ve işlemleri ile ilgili araştırma, soruşturma, denetim ve teftişlerde müdürlüğün çalışmaları hakkında bilgi ve belge vermek, teftiş ve denetim raporlarının gereğinin yapılmasını sağlayarak cevaplandırmak.
  16. Müdürlüğe gelen evrakları incelemek, ilgilisine havale etmek, süresi içinde gereğinin yapılmasını ve cevaplandırılmasını sağlamak.
  17. Müdürlüğün çalışma alanıyla ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen talepleri ve şikâyetleri değerlendirmek, süresi içinde gereğinin yapılmasını ve cevaplandırılmasını sağlamak.
  18. Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirerek plan ve programları yapmak ve çalışmaların programa uygunluğunu sağlamak.
  19. Görevi ile ilgili azami itinayı ve dikkati göstermek, personelin çalışma saatlerini denetlemek ve moral motivasyonunu artırmaya yönelik tedbirler almak, personellerin eğitim ihtiyacını tespit etmek ve eğitimlerini sağlamak suretiyle birim içi verimi arttırmak.
  20. Yapılacak işleri 7/24 esasına göre vardiya çalışma programına göre planlamak ve buna uygun iş akış programı hazırlatmak ve programa uyumunu denetlemek.
  21. Geçici olarak izinli veya raporlu olduğu dönemlerde, müdürlük birim şeflerinden veya diğer birim müdürlerinden birini müdürlüğe vekâlet etmesi için makamın onayına sunmak.
  22. Müdürlüğün yetki ve görev alanına giren konularda araştırma yapılmasına karar vermek, bu iş için gerekli her türlü harcama alım-satım, ihale işlerinin teklifini hazırlayıp ilgili birime sunmak, işlemlerin yürütülmesinin kontrolünü ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
  23. Toplumu bilinçlendirmek amacıyla müdürlüğün çalışmaları ve faaliyet alanlarıyla ilgili yazılı ve görsel materyaller bastırılmasını sağlamak.
  24. Yüklenici firmalar aracılığı ile yapılacak iş ve işlemlerde şartname ve sözleşmeye aykırılık görüldüğünde cezai işlem uygulamak.
  25. Yasalarla verilen ek görev ve sorumlulukları yapmak.
  26. Belediyenin karar organlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına ve gerektiğinde gerçek ve tüzel kişilere karşı ise başkanlık makamının izni ve onayıyla, şahsen ya da evrak üzerindeki imzasıyla temsil etmek.
  27. Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları sevk ve idare etmek.
  28. Bütçe ödeneklerini kullanmaya ve harcama talimatı vermek.
  29. Gerçekleştirme görevlilerini belirlemek ve görevlendirmek.
  30. İhalelerde ihale yetkilisi tarafından onaylanan ihale kararına istinaden sözleşmeyi imzalamak.
  31. Alt birimlerindeki personellere yetki devretmek ve gerektiğinde devrettiği yetkiyi geri almak.
  32. İdari ve teknik konularda talimatlar vermek, araştırma ve inceleme yapmak ve yaptırmak.
  33. Performans ölçümü ve istatistiki çalışma yapmak ve yaptırmak.
  34. İş ve işlemleri kontrol etmeye ve denetlemek, iş ve işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemek. Çalışma gurupları oluşturmak, görevlendirmeler yapmak.
  35. Taşınır mal kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek, görevlendirmek ve çalışmalarını denetlemek.
  36. Toplantı düzenlemek ve toplantıyı yönetmek.
  37. Bütçe Kanununda belirtilen sınırlarda olmak kaydıyla; gerekli durumlarda üst yönetici onayıyla personele fazla mesai yaptırmak.
  38. Gerekli gördüğü konularda Hukuk İşleri Müdürlüğü’nden Başkan Yardımcısı ve Başkan onayıyla görüş sormak.
  39. İşlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğu önlemek için kanuni her türlü tedbiri almak.

  Müdürün Sorumluluğu:
  Madde 10- İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü; kendisine verilen görevleri yasal mevzuatlara uygun olarak, zamanında yapmak ve neticelendirmek hususunda doğrudan Belediye Başkanı’na ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı’na karşı sorumludur. Müdürlüğün ve müdür olarak görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygun olarak yürütülmesinde;

  1) Belediye Başkanına ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına,

  2) Kollektif çalışma gerektiren konularda; çalışmanın öznesi durumundaki müdürlüklere veya müdürlere ya da kurullara karşı sorumludur.

  3)Müdürlüğün ve müdür olarak kendilerinin görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi sürecinde, başkanlık makamını bilgilendirmek kaydıyla; Sayıştay’a, İlgili bakanlıkların denetim organlarına, Belediye meclisinin denetim komisyonuna, İç denetim organlarına, gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırmakla sorumludur.

  4)Başkanlık Makamını bilgilendirmek kaydıyla; Adli ya da idari inceleme ve soruşturma aşamasında, adli ya da idari inceleme ve soruşturmayı yürüten organlara gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırmakla sorumludur.

  Müdüre Vekalet
  Madde 11- Müdürün izinli veya raporlu olduğu durumlarda, Müdürlük görevlerinin devamı için, Başkanlık onayı ile uygun görülen personel Müdür olarak görevlendirilir.

  İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne Bağlı Birimlerin Görev,
  Yetki ve Sorumluluğu

  Madde 12- İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde bulunan birimlere ait görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda ilgili madde başlıkları içinde tanımlanmıştır.

  Sıfır Atık Birimi Görev, Yetki ve Sorumluluğu
  Madde 13- Sıfır Atık Şefi, Sıfır Atık Biriminin amiri olup, Müdürlük yetki alanına giren aşağıdaki işlerden Müdüre karşı birinci derecede sorumludur. Sıfır Atık Şefliği görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

  1. Müdürün bilgisi dâhilinde bu yönetmeliğin 8. Maddesinin (3), (4), (5), (7) (9), (11), (12), (13),(14) (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32),(33), (34), (35), (36), (37),(39), (40),(41),(42),(43),(44), bentlerinde belirtilen müdürlüğün görevleri ile ilgili yapılacak iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak.
  2. Günlük çalışma programlarını oluşturmak.
  3. Yukarıda sayılan görevler ile Müdür tarafından verilen diğer tüm görevleri, kanunlar çerçevesinde gereken özen ve çabukluğu göstererek yerine getirmekten sorumludur.

  İklim Değişikliği ve Enerji Verimliliği Birimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları
  Madde 14- İklim Değişikliği ve Enerji Verimliliği Şefi, İklim Değişikliği ve Enerji Verimliliği Biriminin amiri olup, Müdürlük yetki alanına giren aşağıdaki işlerden Müdüre karşı birinci derecede sorumludur. İklim Değişikliği ve Enerji Verimliliği Şefliği görev,yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

  1. Müdürün bilgisi dâhilinde bu yönetmeliğin 8. Maddesinin (3), (4), (5), (7), (9), (26),(38), (39), (40),(45), (46), (47), (48), (49), (50), (51) , (52), (53), (54), (55), (56), bentlerinde belirtilen müdürlüğün görevleri ile ilgili yapılacak iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak.
  2. Yukarıda sayılan görevler ile Müdür tarafından verilen diğer tüm görevleri, kanunlar çerçevesinde gereken özen ve çabukluğu göstererek yerine getirmekten sorumludur.

  İdari İşler Birimi Görev, Yetki ve Sorumluluğu
  Madde 15- İdari İşler Şefi, İdare İşler Biriminin amiri olup, Müdürlük yetki alanına giren aşağıdaki işlerden Müdüre karşı birinci derecede sorumludur. İdare İşler Şefliği görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

  Müdürün bilgisi dâhilinde bu yönetmeliğin 8. Maddesinin (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (34) , (35), (36), (37), (38), (56), (57) ,(58) ,(59) bentlerinde belirtilen müdürlüğün görevleri ile ilgili yapılacak iş ve işlemleri yapmak ve/veya yaptırmak.

  1. Birimler arası koordinasyonu sağlamak için koordinatörlük görevi yapmak veya yaptırmak.
  2. Müdürlüğe havale edilen her türlü evrakın kanun, talimat bilgileri ve genelgeler çerçevesinde cevaplandırılması takibi ve dosyalama işlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak. Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak, yaptırmak; dosyalama düzeni ve müdürlük arşivini oluşturmak.
  3. Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak.
  4. Personelin her türlü özlük işlerinin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak.
  5. Müdürlüğün talimatları doğrultusunda stratejik plan hazırlamak.
  6. Entegre Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Sistemiyle ilgili müdürlük çalışmalarını yürütmek ve ilgili müdürlükle koordinasyonu sağlamak.
  7. Müdürlüğün avans ve kredi işlemlerini yürütmek.
  8. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına uygun olarak birim içerisinde gerekli kontrolleri gerçekleştirmesi için Kurum İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlarına yardımcı olmak.
  9. CİMER, Seri Nokta, telefon, sosyal medya, dilekçe ile ya da şahsen gelen vatandaş taleplerini ilgili personele iletmek ve zamanında cevaplanmasını sağlamak.
  10. Müdür tarafından verilen diğer görevleri ilgili mevzuat çerçevesinde yapmak.
  11. Yukarıda sayılan görevler ile Müdür tarafından verilen diğer tüm görevleri, kanunlar çerçevesinde gereken özen ve çabukluğu göstererek yerine getirmekten sorumludur.

  Birim Şeflerinin Görev, Yetki ve Sorumluluğu
  Madde 16- Şeflerin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

  1. Birimini Görev, Yetki ve Sorumlulukları dâhilinde; Müdürlük Makamına karşı temsil etmek.
  2. Biriminin yönetiminde tam yetkili kişi olmak. Birimine tanımlanmış tüm işleri koordine etmek, etkili ve verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak.
  3. Biriminin Gerçekleştirme Görevlisi olmak.
  4. Yapılacak tüm çalışmalarla ilgili diğer birimlerle ve diğer kurumlarla koordinasyonu sağlamak.
  5. Biriminin yıllık Performans Programını ve buna bağlı olarak yıllık Bütçesini hazırlamak.
  6. Performans Hedefleri, İş kapasitesi ve Faaliyet alanlarını dikkate alarak günlük, haftalık, aylık ve yıllık İş planları hazırlamak ve bu planların uygulanmasını ve denetimini sağlamak.
  7. Yatırım programı dâhilinde ihalesi yapılacak işlere ait ihale dosyalarını hazırlamak veya ilgili birimlere hazırlatmak.
  8. Yapılan çalışmalarla ilgili tüm bilgileri dijital sisteme girmek veya girilmesi için ilgili personellere göndererek faaliyet raporuna altlık oluşturmak.
  9. Seri Nokta, telefon, sosyal medya, dilekçe ile ya da şahsen gelen talep ve şikâyetleri görevlendirilmesi yapılan personel vasıtasıyla zamanında cevaplar/cevaplanmasını sağlamak.
  10. Günlük, haftalık, aylık iş programları yaparak işlerin bir plan dâhilinde yürütülmesini sağlamak.
  11. Birimindeki personelin performansını ölçmek, izlemek ve personelin sürekli gelişimini sağlamak. İhtiyaç duyulan alanlarda personelin eğitim almasını sağlamak.
  12. Biriminden ayrılacak veya görev yeri değişecek olan personelin zimmetinde bulunan iş ve evrakları bir zabıt ile teslimini sağlamak, kontrol ve takibini yapmak.
  13. Performans Hedefleri ve Bütçesine göre bir yıl boyunca kullandığı kaynakları ve yaptığı faaliyetleri gösteren “Yıllık Faaliyet Raporu” nu hazırlamak.
  14. Yapılan tüm çalışmaların Çevre ve İş Güvenliğine uygun olarak tertipli ve düzenli yürütülmesini sağlamak.
  15. Müdür tarafından verilen diğer görevleri ilgili mevzuat çerçevesinde yapmak.
  16. Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapmak.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Görev ve Hizmetlerin İcrası

  Görevlerin Alınması
  Madde 17- Kalem memurları dışında kalan Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verir.

  Görevin Planlanması
  Madde 18- İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğündeki çalışmalar, stratejik planlar, performans hedefleri, iş planları ve yönetmeliğe uygun yapılacak plan dâhilinde yürütülür.

  Görevin Yürütülmesi
  Madde 19- Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  İşbirliği ve Koordinasyon

  Müdürlük birimleri arasında işbirliği
  Madde 20- Müdürlük birimleri arasındaki işbirliliği ve koordinasyonu aşağıda ilgili maddelerde belirtilmiştir.

  1. Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.
  2. Müdürlüğe gelen tüm evraklar İdari İşler Birim Şefinde toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra birim müdürüne iletilir.
  3. Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi etmesi için ilgili birimine gönderir.
  4. Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.
  5. Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

  Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon
  Madde 21- Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ ün imzası ile yürütülür.

  1. Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

  ALTINCI BÖLÜM

  Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

  Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem
  Madde 22- Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele tevzi etmesi için şefliğe havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

  1. Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

  Arşivleme ve dosyalama
  Madde 23- Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.

  1. İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.
  2. Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.
  3. Müdürlükte üretilen ve müdürlüğe gelen tüm evrak ve belgeler Standart Dosya Planı’na göre sınıflandırılır ve dosyalama yapılır.

  YEDİNCİ BÖLÜM

  Denetim

  Denetim, personel sicil ve disiplin hükümleri
  Madde 24- İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

  1. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.
  2. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma vb. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan gölge dosya tutulur.

  SEKİZİNCİ BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler

  Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
  Madde 25- İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

  Yürürlük
  Madde 26- Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunun 23. Maddesi doğrultusunda, Belediye Meclisi tarafından onaylanmasından itibaren yürürlüğe girer.

  Yürütme
  Madde 27- Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

  Dökümanlar
 • Müdürlük KVKK Aydınlatma Metni

  T.C. ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK

  6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

  AYDINLATMA METNİ

  Çekmeköy Belediyesi, yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak gerekli her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye işbu aydınlatma metninden ulaşabilirler.

  Ayrıca, müdürlükler özelinde yürütülen faaliyetlerde kişisel veri işlenmesine yönelik olarak lütfen müdürlük özelinde oluşturulan aydınlatma metnini inceleyiniz.

  Çekmeköy Belediyesi olarak kişisel verilerinizin korunmasına önem gösteriyoruz.

  A. İşlenen Kişisel Veriler, Veri İşleme Amacı,Toplama Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebebi

  Çekmeköy Belediyesi’nin, veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır

  • Açık rızanın varlığı (“m.51, m.62”).
  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.52-a, m. 63”),
  • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (“m.52-b”).
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.52-c”).
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.52-ç”).
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.52-d”).
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.52-e”).
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.52-f”).

  Veri İşleme Amacı

  İşlenen Kişisel Veriler

  Veri İşleme Şartları

  Veri Toplama Yöntemleri

  İhale ve sözleşme işlemlerinin yürütülmesi

  Adı Soyadı
  Telefon Numarası
  Adres
  İmza
  TCKN
  Vergi Levhası
  Borcu Yoktur Yazısı
  İmza Sirküleri
  Ticari Sicil Gazetesi
  İhaleden Men Durumu
  Teminat Mektubu
  Sözleşme
  Mesleki Yetkinlik Belgesi
  Oda Kayıt Belgesi
  Diploma
  SGK Borcu
  Adli Sicil Kaydı
  Yıllık Bilançosu
  Gelir Tablosu
  Birim Fiyat Teklif Mektubu
  Kapasite Raporu
  Satış Yetki Belgesi
  Kalite Belgeleri

  m. 5/2-a, c, ç, e ve f. m. 6/2

  İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

  Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile Birlikte Vatandaşların Yazılı Taleplerinin Değerlendirilmesi

  Dilekçe
  Adı Soyadı
  Adres
  Telefon Numarası
  TCKN
  İmza
  Talep Konusu

  m. 5/2-a, ç, e ve f.

  İlgili kişinin kendisinden, kurum içi kaynaklardan (Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

  Program Katılımı Süreci

  Katılım Formu
  Adı Soyadı
  Unvan
  İmza
  TCKN
  Telefon Numarası
  E-Posta

  m. 5/2-e ve f.

  Program katılım başvuru formundan (Otomatik olmayan yollarla)

  Proje Yönetimi Süreçleri/Gizlilik Sözleşmesi Hazırlanması

  CV
  Adı Soyadı
  Telefon Numarası
  Adres
  TCKN
  Mesleki Yetkinlik
  Eğitim Durumu
  Fotoğraf
  Hesap Numarası

  m. 5/2- e ve f.

  İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

  Randevu Taleplerinin Değerlendirilmesi

  Adı Soyadı
  Telefon
  Adres
  Randevu Talep Konusu
  CV

  m. 5/2-e ve f.

  İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

  Resmi Törenlerin Hazırlığı Yapılması

  Ad Soyad
  Telefon
  Unvan
  E-Posta

  m. 5/2-e ve f.

  İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

  Belediye Başkanının Temsil Edilmesi

  Ad Soyad
  Telefon
  Cenaze- Nikah Bilgileri

  m. 5/2-e ve f.

  İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

  Anma Programları Düzenlenmesi

  Adı Soyadı
  Telefon Numarası
  E-Posta

  m. 5/2-f.

  İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

  Evrak Kayıtlarının Yapılması, dilekçe ve evrak yönetim işlemleri

  Adı Soyadı
  Telefon Numarası
  TCKN
  Adres
  E-Posta

  m.5/2-e ve f.

  İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

  Elektronik Belge Yönetim Sistemi Resmi Evrak Takibinin Sağlanması, Evrak Doğrulaması

  TCKN
  Evrak Tarihi
  Evrak Sayı
  İsim/ Unvan

  m.5/2-e ve f.

  Web site üzerinden (Otomatik yollarla)

  Vergi Affı Kontrol ve Ön Başvuru İşlemlerinin Yürütülmesi

  TCKN
  Vergi No
  Belediye Sicili
  Cep Telefonu
  E-Posta Adresi
  Dilekçe Tarihi

  m.5/2-e

  Web site üzerinden (Otomatik yollarla)

  Dilekçelerin İşleme Alınması

  Dilekçe
  Adı Soyadı
  Telefon Numarası
  Adres
  İmza
  TCKN
  E-Posta
  Dilekçe Konusu
  Vekaletname (Kimlik Fotokopisi)

  m.5/2-a ve e.

  İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

  e-Belediye Üyelikleri

  Adı Soyadı
  TCKN
  Doğum Tarihi
  E-Posta
  Cinsiyet
  Anne Adı-Baba Adı
  Adres
  Meslek
  Şifre
  Uyruk
  Pasaport Numarası
  Belediye Sicil Numarası
  Güvenlik Soru-Cevabı

  m. 5/2-e, ç ve f.

  İlgili kişinin kendisinden, portal üzerinden (Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

  Mevcut Borç Sorgulama Ve Online Ödeme İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

  TCKN
  Vergi No
  Sicil No
  Banka Bilgisi

  m. 5/2-e ve f.

  Web site üzerinden (Otomatik yollarla)

  Yapı Ruhsatı İşlemleri

  Dilekçe
  Adı Soyadı
  İmza
  Telefon Numarası
  TCKN
  Adres
  Tapu

  m. 5/2-ç ve e.

  Kurum kaynaklarından (Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

  Yıkım Ruhsatı (vatandaş)

  Adı Soyadı
  Dilekçe
  İmza
  Adres
  Tapu
  TCKN
  Telefon Numarası
  Vekaletname (Kimlik Fotokopisi)
  Harç Makbuzu

  m. 5/2-ç ve e.

  Kurum kaynaklarından (Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

  Kaçak Yapı Tespiti
  Yapı Tatil Tutanağı

  Ad Soyad
  TCKN (Kaçak Yapı Sahibi)
  İmza

  m.5/2-ç ve e

  Tutanaktan (Otomatik olmayan yollarla)

  Kaçak Yapı Tespiti
  Tebliğ İlmühaberi

  Ad Soyad
  TCKN- Adres (Kaçak Yapı Sahibi)
  İmza

  m.5/2-ç ve e.

  Kurum kaynaklarından (Otomatik olmayan yollarla)

  Sıhhi Müesseseler için Ruhsat Alımı/ Gayri Sıhhi Müesseseler için Ruhsat Alımı/ Umuma Açık Müesseseler için Ruhsat Alımı

  Başvuru Formu
  (Adı Soyadı
  TCKN
  Telefon Numarası
  Adres)
  İmza
  Kimlik Fotokopisi
  Tapu
  Vergi Levhası
  Kira Kontratı
  Ticaret Odası Kaydı
  Yangın Söndürme Cihazı Faturası
  İtfaiye Raporu (Sıhhi)
  Muvaffakkatname
  Emlak Beyanı
  Ustalık Belgesi
  Harç Ücreti
  Kolluk Görüşü

  m. 5/2-a, ç ve e.

  Başvuru formu (Otomatik olmayan yollarla)

  Kent Bilgi Sistemi İşlemlerinin Yürütülmesi

  Adı Soyadı
  TCKN
  Adres
  Kimlik
  Telefon Numarası

  m. 5/2-e ve f.

  Web Portalı üzerinden (Kısmen otomatik yollarla)

  Seri Nokta Çözüm Merkezi-Vergi Borcu Sorgulama

  Ad Soyad
  TCKN
  Telefon Numarası
  Vergi Borcu

  m. 5/2-a, e ve f.

  Çağrı merkezi aracılığıyla (kısmen otomatik yollarla)

  Seri Nokta Çözüm Merkezi-Organizasyon Kayıtlarının Alınması

  Ad Soyad
  Telefon Numarası
  TCKN

  m. 5/2-e ve f.

  İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

  Çağrı Merkezi-Şikayet, Talep, Öneri ve Bilgilendirme

  Ad Soyad
  Telefon Numarası
  TCKN
  Şikayet-Talep Konusu

  m. 5/2-a, e ve f.

  Çağrı merkezi aracılığıyla (kısmen otomatik yollarla)

  Çağrı Merkezi-Anket Çalışması

  Ad Soyad
  Telefon Numarası
  TCKN
  Şikayet-Talep Konusu

  m. 5/2-e ve f.

  Çağrı merkezi aracılığıyla (kısmen otomatik yollarla)

  Yazılı ve Görsel Faaliyetlerin Yürütülmesi (Medya)

  Ad Soyad
  Unvan
  Görüntü
  Ses

  m.5/1

  İlgili kişinin kendisinden, kamera aracılığıyla (Otomatik olmayan ve otomatik yollarla)

  Yazılı ve Görsel Basın Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Ödüllü Yarışmalar-Kitap

  Ad Soyad (Çocuk-genç)
  Telefon Numarası (Veli)
  Adres (Veli)

  m.5/2-e ve f.

  İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

  Yazılı ve Görsel Basın Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Ödüllü Yarışmalar-Sinema-Konser

  Ad Soyad (Genç)
  Telefon Numarası
  TCKN
  Adres

  m.5/2-e ve f.

  İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

  Meclis Toplantı İşlemleri

  Tutanak
  Ad Soyad
  Unvan
  İmza

  m.5/2-f

  İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

  Stratejik Plan Paydaş Anketi Çalışmaları

  Adı Soyadı
  Telefon Numarası
  Dernek Üyelik Bilgileri
  Fotoğraf

  m.5/2-ç ve f.

  İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

  İletişim Faaliyetlerinin yürütülmesi

  Adı Soyadı
  Telefon Numarası
  E-Posta

  m. 5/2-c, ç, e ve f.

  Kurum kaynaklarından, ilgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

  Çocuk Koruma Programının Uygulanması

  Ad Soyad
  Telefon Numarası Adres
  TCKN

  m.5/2-e

  İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

  Yeni Doğan Bebek Hediye Gönderimi

  Ad Soyad
  Adres
  TCKN
  Telefon Numarası

  m. 5/2-e ve f.

  Kurum kaynaklarından, ilgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

  Taziye hizmetlerinin yürütülmesi

  Vefat Edenin Adı Soyadı, TCKN, Yakınının Telefon Numarası

  m.5/2-e

  İlgili kişinin kendisinden

  Belediye Sınırları İçerisinde Fiziksel Mekan Güvenliğinin Sağlanması

  Görüntü Kaydı

  m.5/2-ç ve f.

  Kamera (Otomatik yollarla)

  Kurum Ziyaretçi Kayıtlarının oluşturulması

  Adı Soyadı
  Ziyaret Edeceği Kişi
  Ziyaret Tarihi ve Saati

  m.5/2- f.

  İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

  İç Ve Dış Denetim Süreçlerinin Yürütülmesi

  Denetime konu kişisel veriler

  m.5/2-ç ve f.

  Kurum kaynaklarından (Otomatik olmayan yollarla)

  Yetkili ekspertiz işlemlerinin yürütülmesi, bilgi verilmesi

  Ad Soyad Unvan
  İmza
  Yetki Belgesi
  Taahhütname

  m.5/2-e

  İlgili kişinin kendisi (Kısmen otomatik yollarla)

  Yetkili kurum ve kuruluşlar ile yazışmaların yürütülmesi

  Yazışmaya konu kişisel veriler

  m.5/2-ç, e, f.

  Kurum kaynaklarından, ilgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

  Dava, İcra, Arabuluculuk Süreçlerinin Yürütülmesi

  Dosyaya konu olabilecek kişisel veriler

  m.5/2-a, ç, e ve f.

  Kurum kaynaklarından (Otomatik olmayan yollarla)

  Diğer Talep ve Şikayetlerin Yanıtlandırılması

  Adı Soyadı
  TCKN
  Telefon Numarası
  E-Posta
  Başvuru Konusu

  m.5/2-c, ç ve e.

  İlgili kişinin kendisinden, telefon, e-posta, CİMER, sözlü ve web aracılığıyla (Otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla)

   

  B. Kişisel Verilerin Aktarılması

  İşlenen kişisel veriler yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde aktarılabilmektedir. Aktarıma ilişkin detaylı bilgi içeren tablo, aşağıda yer almaktadır:

  Veri Aktarma Amacı

  Aktarılan Alıcı Grupları

  Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi

  Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

  Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi ve sürekliliğin sağlanması

  Yetkili kamu kurum ve kuruluşları, çözüm ortakları, tedarikçiler, İştirak Şirketi

  İnternet altyapısını geliştirmek ve güncelliğini korumak

  Özel ve kamu tüzel kişilikleri

  Acil tıbbi müdahalelerin gerçekleştirilmesi amacıyla

  Sağlık kuruluşlarına

  Sözleşmelerin yerine getirilmesi

  Tedarikçiler

  Görüş alınması

  Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına

  Ruhsat, yapı kontrol, plan, proje, emlak, istimlak, imar, şehircilik, fen işleri, mali hizmetler, destek hizmetleri süreçlerinin yerine getirilmesi

  Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara

  Denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesi

  Özel ve kamu denetçileri

  İpotek ile ilgili bilgi alınması

  Tapu ve Kadastro Müdürlüğü

  Birlikte çalışma ve koordinasyon

  Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile İştirak Şirketi

  Medya faaliyetlerinin yürütülmesi

  Herkese açık

   

  C. İlgili Kişinin Hakları

  Herkes, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir;

  1.Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  Herkes bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde Belediyemize iletebilir. Talepler en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır.

  Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

  Dökümanlar
#NeGüzelsinÇekmeköy

Mobil Uygulamalarımız

Çekmeköy Belediyesi Android Uygulaması Çekmeköy Belediyesi IOS Uygulaması