Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta
Fatih YAZICI/İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Fatih YAZICI/İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Fatih YAZICI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Dökümanlar
 • Müdürlük Görevleri

  a) İmar Durumu
  b) Yıkım Ruhsatı
  c) İnşaat Proje İşlemleri
  ç) Yapı Ruhsat İşlemleri
  d) Kentsel Dönüşüm ve Yenileme
  e) Kot Kesit ve Plan Kote İşlemleri
  f) Harita ve Numarataj İşlemleri

  Dökümanlar
 • Organizasyon Şeması

  Organizasyon şeması yukarıdaki gibidir. Büyütmek için üzerine tıklayın.

  Dökümanlar
 • Müdürlük Yönetmeliği

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

  Amaç;

  MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı Çekmeköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Teşkilatını, Hukuki statüsünü, görev alanını yetki ve sorumluluklarıyla, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

  Kapsam;

  MADDE 2 - Bu yönetmelik İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün kuruluş, teşkilatlanma, görev ve çalışma düzenine ilişkin ilke ve kuralları ile personelin görev, yetki, yükümlülükleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesindeki usul ve esasları kapsar.

  Hukuki Dayanak;

  MADDE 3 -

  (1) Bu yönetmelik Anayasanın 124’üncü Maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  (2) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü iş ve işlemlerinde; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve Genel Sağlığı Sigortası Kanunu 3194 sayılı İmar Kanunu,4708 sayılı Yapı Denetim kanunu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 492 sayılı Harçlar Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve tüm bu yasaların bağlı ikincil ve üçüncül mevzuat düzenlemelerini ve diğer ilgili meri yasa ve yönetmeliklerin verdiği yetkilere dayanarak; görev ve hizmetlerini yerine getirme hususunda yetkili ve sorumludurlar.

  Tanımlar;

  MADDE 4 - Bu Yönetmelikte Geçen;

  a) Belediye: Çekmeköy Belediyesini,
  b) Başkan: Çekmeköy Belediye Başkanını,
  c) Başkan Yardımcısı: ÇekmeköyBelediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısını,
  ç) Müdürlük: Çekmeköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü,
  d) Müdür: Çekmeköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürünü,
  e) Şef: ÇekmeköyBelediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün kadrolu şefini,
  f) Memur: ÇekmeköyBelediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğündeki memurları,
  g) Personel: ÇekmeköyBelediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlı çalışanların tümünü,
  ğ)Harcama Yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini,
  h) Gerçekleştirme Görevlisi: İhale sürecini işleten personeli,
  ı) Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi: Taşınır Kayıt ve Kontrol işlerini gerçekleştiren personeli, ifade eder.

  Temel İlkeler;

  MADDE 5 - ÇekmeköyBelediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Çekmeköy‘ün kentsel gelişimin Çekmeköy halkının eşitlik duygusuyla çağdaş yaşam kalitesini artıracak, özgün bir kimlik oluşturarak insan odaklı dünya kenti haline gelme misyonu; Belediyecilikte kurumsal kimliği ve geleneği olan şeffaf katılımcılığı ön planda tutan hizmette dünya standartlarını aşmış insan odaklı olma vizyonuyla aşağıda belirtilen temel ilkelere göre çalışmalarını yürütür.

  a) Planlı, etkin verimli çalışmak, adil güler yüzlü ve kalite esaslı hizmet üretmek.
  b) Şeffaf hesap verebilir olmak.
  c) Bilgi ve teknolojiden azami düzeyde faydalanmak.
  ç) Karar ve uygulamada çalışanların katılımını sağlamak.
  d) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk prensibinde hareket etmek.
  e) İnsan hak ve özgürlükler çerçevesinde çağdaş ve sosyal belediyecilik, karar alma, uygulama ve hizmette tarafsızlık.
  f) Hizmette; Kalite ve vatandaş memnuniyetini sağlamak.
  g) Diğer Kurum, Kuruluş ve Sivil Toplum Örgütleriyle koordinasyon sağlamak.

   

  İKİNCİ BÖLÜM
  Kuruluş ve Teşkilat

   

  Kuruluş;

  MADDE 6 - Çekmeköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48’inci maddesinde ifade edildiği amir hükmü dikkate alınarak 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve standartlarına uygun olarak kurulan Birim Müdürlüklerindendir

  Teşkilat;

  MADDE 7 - (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Teşkilat yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

  a) Müdür
  b) Şef
  c) Memur
  ç) Sözleşmeli Memur
  d) İşçi
  e) Diğer Personel

  (2) İşlerin yoğunluğu ve çeşitliliğine göre müdür, şeflik ve büroların sayı ve görevlerini belirlemeye yetkilidir.

  (3) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                             

  - Müdür
  - İmar Durum ve İstikamet Şefliği
  - İmar Kalem ve İdari İşler Şefliği
  - Ruhsat Büro Şefliği
  - Statik, Zemin, Tesisat Büro Şefliği
  - Kentsel Dönüşüm, Tasarım ve Proje Şefliği
  - Kot Kesit, Tescil ve Numarataj Birimi’nden oluşur.

   

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

   

  Personelin Unvan ve Nitelikleri;

  MADDE 8 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir;

  a)İmar ve Şehircilik Müdürü: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddelerinde öngörülen hükümleri ile “İl Özel İdareleri Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” doğrultusunda atanır.
  b) Şef: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl Özel İdareleri Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır
  c) Memurlar: KPSS sınavı ile 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır.
  ç) Sözleşmeli Memur: 657 sayılı Devlet Memurları kanunun 4/b maddesi ile 5393 sayılı yasanın 49. maddesine göre kadro karşılığı gösterilmek ve sözleşme yapılmak suretiyle çalıştırılır.
  d) İşçiler: Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre atanır.
  e) a, b, c, dbentlerine tabi olmayan çeşitli usullerle müdürlükte istihdam edilerek yardım alarak görevlendirmek.

  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri;

  MADDE 9 - Belediye Başkanının ve diğer üst yönetimin belirleyeceği esaslar kapsamında; stratejik plan, bu plana uygun yıllık performans programı bu programa uygun bütçesinin ve faaliyet raporlarının değerlendirmesine esas olacak rapor istatistiklerin oluşturulması. Süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuç üretilerek, amaç ve hedeflere ulaşmadaki sapmalar belirlemek, tedbirlerin alınması, uygulamaya geçme çalışmalarını yürütmek ve bütçeyi etkili, ekonomik, verimli kullanmak. Belediye Başkanı’nın ve/veya yetkili Başkan Yardımcısı’nın yasalara uygun olan emir, onay ve görüşünü dikkate alarak aşağıdaki görevleri yapar;

  a)5018 sayılı yasa ile müdürlüğe verilen iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,
  b)Müdürlük görev alanı ile ilgili4734, 4735 ve 2886 sayılı yasalarla belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,
  c) Müdürlük gider bütçe taslağını 5018 sayılı yasa ve diğer mer’i mevzuat kapsamında hazırlanmasını sağlamak,
  ç)Satın alınacak, mal ve hizmetler için gerekli idari ve teknik şartnameyi yapmak ve/veya temin etmek,
  d) İhale Kararının kesinleşmesinden sonra ilgili firmalara tebligat yaptırmak, gerekli sözleşmelerin hazırlanmasını sağlamak,
  e)Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlatmak ve en ekonomik şekilde kullanılmasını, planlanmasını ve gerçekleşmesini sağlamak,
  f)Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisini belirlemek, kendi birimince edinilen taşınırları muayene ve kabulü yapmaları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak ve ölçerek teslim alınmasını sağlamak, doğrudan tüketilmeyen, kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğunda ki alanlarda (ambarda) muhafaza ettirtmek. Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,
  g)Müdürlükçe yapılan sözleşmelerinin imzalanmasını izleyen gün ilgili mevzuat hükümlerine ve bütçelerinde ön görülen düzenlemelere uygunluk yönünde incelenmek üzere gerekli belgelerle Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak,
  ğ)Kurumlardan ve vatandaşlardan gelen yazılı ve sözlü imar durumu taleplerini karşılamak,
  h)İlgililerinin talebi veya plan gereği parsellerin irtifak tesisi ile ilgili hazırlanmış folyeleri kontrol ederek Encümene karar alınmak için sunmak, alınan Encümen kararlarını Tapu Sicil Müdürlüğüne iletmek, sonuçlandıktan sonra ilgili Müdürlüklere dağıtımının yapılmasını sağlamak,
  ı) Kamu alanlarında ve müstakil yapılaşmaya müsait olmayan parsellerde imar kanunu ve imar yönetmeliğinde belirlenen koşul ve sürelerde geçici inşaat izni (muvakkat) için Encümen Kararı alınmasını ve alınan Encümen Karalarının tapu kütüğüne işlenmesini sağlamak,
  i)Blok uygulama yapılan parsellerde yerinde inceleme yaparak blok etüdü (ada revizyonu) hazırlayıp onay almak,
  j)Ada revizyonu düzenlemek ve teklif edilen vaziyet planlarını imar mevzuatına uygunluğunu inceleyerek onaylamak,
  k)Plan uygulama hükümleri (plan notları) hususunda uygulama esas plan yapan birime öneri ve itiraz sunar,
  l) Tevhit ve ifraz talepleriyle ilgili Harita Bürosu tarafından hazırlanan Encümen Teklif folyelerini plan ve plan notlarına göre inceleyerek karar alınmak üzere Belediye encümenine sevk etmek, alınan kararların tescili için ilgili makamlara bildirmek,
  m)Müdürlüğün diğer birimlerinin talebi üzerine plan ve plan notları hakkında yazılı ve sözlü bilgi vermek,
  n) Avan proje tekliflerini imar mevzuatına uygunluğunu inceleyerek onaylamak,
  o) İnşaat ruhsatı almak üzere ilgililerce ibraz edilen mimari proje ve eklerini 3194 sayılı imar kanunu, imar yönetmeliği, imar planı ilgili diğer kanun, yönetmelik ile genelge ve bildirilere uygunluğunu inceleyerek onaylamak ve ruhsat harç ve ücretlerinin tahsilini sağlayarak inşaat ruhsatını vermek,
  ö) Statik, mekanik, elektrik vb. tesisat projelerin, ısı yalıtım projelerinin ilgili yönetmeliklere ve onaylanmış mimari projeye uygunluğunu incelemek ve onaylamak,
  p) Tadilat, ilave kat vb. gibi iş ve işlemlerde statik analiz, rapor ve projelerinin, mekanik, elektrik tesisat projelerin, ısı yalıtım projelerinin ve raporlarının uygunluğunu kontrol etmek ve onaylamak,
  r) Ruhsat süresi biten inşaatların yeniden ruhsatlama işlemini yapmak,
  s) Tadilat ruhsatı taleplerinde binayı yerinde inceleyerek, imar planı ilgili diğer kanun, yönetmelik ile genelge ve bildirilere uygunluğunu inceleyerek onaylamak ve ruhsat harç ve ücretlerinin tahsilini sağlayarak tadilat ruhsatını vermek,
  ş)Kamu alanlarında ve müstakil yapılaşmaya müsait olmayan parsellerde imar kanunu ve imar yönetmeliğinde belirlenen koşul ve sürelerde geçici inşaat izni (Muvakkat ruhsat) için Başkanlık Onayı almak, alınan Başkanlık onayına göre Belediye Encümeni kararı alınmak üzere işlemleri yürütmek, Başkanlık Onayı doğrultusunda geçici inşaat ruhsatı için, alınan Encümen kararının Tapu siciline işlenmesini sağlamak,
  t) Belediye ve/veya diğer kamu kurumlarından gelen taleple gerçekleştirilecek yapıların mer’i plan ve mevzuat ışığında projelerini hazırlamak veya hazırlatmak. İnşaat ruhsat işlemlerini yürütmek,
  u) 6306 sayılı“Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde tüm işleri yapmak veya yaptırmak,
  ü) Müdürlüğün teklifi ve Başkanlık Makamının onayı ile 6306 sayılı yasa ve ilgili mevzuat gereği “Riskli Alan”, “Rezerv Konut Alanları” ve resen “Riskli Yapı” çalışmalarını başlatmak ve bu alanlarda Kentsel Tasarım çalışmalarını yapmak veya yaptırmak. ”Riskli Alan”, “Rezerv Konut Alanları” için Bakanlığın istediği şekliyle dosyalarını hazırlamak ve Bakanlığa sunmak,
  v) 5393 sayılı Belediye Kanunun 73.maddesine göre Kentsel dönüşüm ve gelişim alanları ilan eder bu alanların dönüşüm, tasarım işlemlerini yürütür projeler hazırlar ilgililerin taleplerine göre mer’i mevzuat çerçevesinde ilgili işlemleri yapmak ve ruhsatını vermek,
  y) 6306 sayılı yasa ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 73.maddesine göre ilgili mevzuatlar çerçevesinde yapılması gereken plan çalışmaları için Encümen Kararı alınması gereken hallerde Encümene dosya hazırlamak, sunmak, takip etmek ve sonuçlandırmak,
  z)6306 sayılı yasa ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 73.maddesine göre ilgili mevzuatlar çerçevesinde yapılması gereken plan çalışmaları için Meclis Kararı alınması gereken durumlarda dosya hazırlayarak Belediye Meclisine sunmak,
  aa) 6306 sayılı yasa ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 73.maddesine göre ilgili mevzuatlar Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlıkla her türlü yazışma yapmak,
  bb) Kentsel Tasarım Projeleri yapmak veya yaptırmak,
  cc) Ruhsat verilecek yapılarda estetiğe, tarihi ve doğal değerlere uygunluk esasını sağlamak üzere kurulan Estetik Kurul bünyesinde çalışmalar yapmak veya yaptırmak. Estetik Kurul bünyesinde ruhsat projelerini incelemek ve estetik olarak onaylamak. Ayrıca Estetik Kurul marifeti ile tüm ruhsat projelerini estetik olarak incelemek,
  dd)Toplumu bilgilendirmek amacıyla Kentsel Dönüşüm, Tasarım ve Yenileme faaliyet alanları ile ilgili yazılı ve görsel olarak halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, özendirmek için kitap, kitapçık, broşür, maket vb. bastırmak,  ilan yolu ile tanıtım yapmak, Kentsel Dönüşüm/Tasarım Kılavuzu hazırlamak veya hazırlatmak,
  ee) Çekmeköy genelinde toplumsal ihtiyaç ve isteklerin belirlenmesi, uygulamalarda halkın katılımının sağlanması amaçlı sosyolojik araştırmalar ve anketler yapmak veya yaptırmak,
  ff)6306 sayılı Kanun hükümleri ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 73.maddesine göre Kentsel Dönüşüm, Tasarım ve Yenileme faaliyet alanlarındamüdürlüğümüzce projeleri hazırlanan veya hazırlatılarak alınan ruhsatların imar mevzuatı gereği alanlarındaki yapılaşma faaliyetlerini takip etmek,
  gg) Her türlü tehlikeli yapıyı kontrol etmek, statik yönden inceleyerek statik rapor ve analiz düzenlenmek veya düzenlenmesini sağlamak,
  ğğ). 6306 sayılı Kanun hükümleri ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 73.maddesine göreKentsel Dönüşüm, Tasarım ve Yenileme faaliyet alanlarındabelirlenmesi için mevcut durumun (arsa, bina, vb. gibi)   stok envanterinin çıkarılması veya mevcut binaların statik yönden tahkiklerinin yaptırılmasını sağlamak,
  gg )İmar kanunun 39. Maddesi kapsamına giren, statik açıdan tehlikeli olan bina ve inşaatların yıkılması yönünde görüş bildirmek,
  ğğ )Zemin durum ön bilgi formu düzenlemek,
  hh )Zemin etüt raporlarında belirtilen zemin parametrelerine göre ve belirtilen temel derinliğine uygun tasarlandığının denetlenmesini sağlamak,
  ıı) Statik projelerin incelenmesi sırasındaki statik hesaplara esas teşkil edecek zemin araştırmaları ile ilgili özel kuruluşlarca yapılan zemin etüt raporlarını ilgili yönetmeliklere ve zemin etüt ön bilgi formuna göre kontrol etmek,
  ii) Kot kesit ve inşaat istikamet rölevesi düzenlemek,
  jj) Tescili yapılmış hatalı daire, blok vb işlemlerin mer’i mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek düzeltilmiş halinin ilgili makamlara bildirmek,
  kk)Kat mülkiyeti işlemlerinde belediyelerin yapacağı proje-yapı uygunluğuna esas belgelerin ilgili müdürlükçe İskân aşamasında onanan belgeleri referans olarak onaylamak,
  ll) Mevcut binaların kontür gabarilerinin kontrolünü yapmak,
  mm) Bankalar tarafından yazı ile talep edilen dosyalarda yerinde inceleme yapılarak (ekspertiz) rapor hazırlamak,
  nn) Yasa ve Yönetmeliklerle belirlenmiş görevler doğrultusunda gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,
  oo)Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca ya da mevzuatla belirlenen diğer görevleri yapmak,
  öö) Gerektiğinde imar mevzuatı ile ilgili hususlarda resmi ve özel kuruluşlara görüş vermek,
  pp) Taşınmaz dosyalarının yapılan başvurularının işlemleri yapıldıktan sonra kurum arşivine hıfzedilmesini sağlamak,
  rr) Binaların yangından korunması yönetmeliğine göre Mimari proje, mekanik - elektrik vb. tesisat projelerin, ısı yalıtım projelerinin uygunluğunu incelemek ve onaylamak,
  ss)Tadilat, ilave kat vb. gibi iş ve işlemlerde statik analiz, rapor ve projelerinin uygunluğunu kontrol etmek ve onaylamak,
  şş)Tadilat, ilave kat vb. gibi iş ve işlemlerde mekanik - elektrik tesisat projelerin, ısı yalıtım projelerinin ve raporlarının uygunluğunu incelemek ve onaylamak,
  tt) Yıkım ruhsatı alınması amacıyla yapılan her türlü başvuruyu incelemek ve onaylamak,
  uu)Kentsel dönüşüm ve kentsel yenileme alanlarında kadastral güncellemeleri yaptırmak, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 15 ve 16. maddeleri uygulamaları ile 18. maddesine göre imar uygulaması yaptırmak,
  üü)Belediyenin yapacağı kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili tüm yapım, hizmet alımı, danışmanlık hizmet alımı, ihale işlemleri ve kontrollük hizmetlerini (ihale dosyalarının hazırlanması, kontrollük, muayene ve kabul, kesin hesap işlemleri dahil) yapmak veya yaptırmak,
  vv)Belediyenin yapacağı kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm alanlarındaAnlaşma sağlanamaması durumlarında ise ilgili mevzuat gereği kamulaştırma işlemlerinin yapılması için Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile Hukuk İşleri Müdürlüğü arasında gerekli yazışmaları yaparak, kamulaştırma sürecini başlatmak,

  Müdürün Sorumluluğu;

  MADDE 10 - İmar ve Şehircilik Müdürü iş ve işlemlerinden dolayı doğrudan Belediye Başkanına ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup ayrıca; Kendisine verilen görevleri yürütürken, işlemlerini Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve diğer yasal mevzuata uygun olarak zamanında yapmak ve neticelendirmekten sorumludur.

  Müdürün Görev ve Yetkileri;

  MADDE 11 - İmar ve Şehircilik Müdürü görev ve hizmetlerinden dolayı doğrudan Belediye Başkanına ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup;

  a) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü Başkanlık Makamı’na karşı temsil etmek.
  b) Üstlerinden aldığı emirleri kanun, tüzük, yönetmelik, kararname, genelge ve tebliğler çerçevesinde yerine getirmek.
  c) Başkanlığın prensipleri ve direktifleri doğrultusunda emrinde bulunan personele zamanında ve mevzuata uygun olarak çalışmalar yaptırmak.
  ç) Kendi emrine verilen personelin vazifelerini tam yapmaları için iş bölümü, özlük ve muamelat işlerini mevcut mevzuat içinde yürütülmesinde, günlük evraklarla raporların zamanında verilmesinde ve bünyesinde çalışan personelin yerlerinin değiştirilmesini yapmak.
  d) Sorumluluk ve yetkilerini her kademe seviyesi derecesinde dağıtıp koordinasyon sağlamak.
  e) Belediye dışı kurumların taleplerini değerlendirip çözümlemek.
  f) Emrinde çalışan personelin özlük ve disiplin amirliği görevini yürütmek, disiplin amiri sıfatı ile personeli hakkında yapılması gereken soruşturmalarla ilgili ifade alma, görevden uzaklaştırma için gerekli işlemlerin gizlilik ve titizlikle yapılmasını sağlamak.
  g) Gerekli yazışmaları hazırlatıp, onaylamak. Müdürlüğün aylık yıllık periyotlarla hazırlanan faaliyet raporlarını Başkanlık Makamına sunmak, faaliyet raporları doğrultusunda düzenleyici ve önleyici işlemleri tespit ederek bu konuda emir ve direktiflerini vermek.
  ğ)Müdürlük gider bütçe taslağını hazırlamak.
  h)Yapılan çalışmalar hakkında üst amirlerine rapor vermek.
  ı) Birimin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak Müdürlük adına yapılacak harcamalarda, harcama yetkilisi ve yetki devri yapılan ihalelerde ihale yetkilisi sıfatıyla gerekli işlemleri yapmak.
  i) Birim personelinin hastalık ve izin gibi işlemleri; Çekmeköy Belediyesi yetki devrine ve Yazışma Kuralları ile ilgili İmza Yetkileri Yönergesi hükümlerine uygun olarak yürütmek, devam durumunu takip etmek ve denetlemek, ilgili diğer birimlerle koordinasyonu sağlamak,
  j) Bürolar arasında koordinasyon sağlar. Personele eğitim, meslek ve yeteneklerine göre iş dağılımı yapmak. Müdürlüğün faaliyet alanına göre ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla koordinasyonunu sağlamak,
  k) Görevle ilgili her türlü iç ve dış yazışmalar yapmak, Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunmak, alınan karaların uygulanmasını sağlamak,
  l) Belediyenin amaçları prensip ve politikaları doğrultusunda, Müdürlüğün kalite politikası, hedefleri ve stratejilerini belirleme çalışmalarını sonuçlandırmak,
  m) Müdürlüğün hedef ve amaçlarını; kurumun hedef ve amaçlarına hizmet edecek biçimde organize etmek,
  n) Birim personelinin mesai ve çalışma saatlerini denetlemek, çalışmaların verimli olması hususunda gerekli tedbirleri almak,
  o) Müdürlüğün çalışma sistemini kurarak organizasyon içinde doğru bilgi ve iş akışını sağlamak, personelin çalışmalarını organize etmek,
  ö) Kurumu zorda bırakacak bilgilerin dışarı sızmaması hususunda azami itinayı ve dikkati göstermek, personelin moral motivasyonunu artırmaya dönük tedbirler almak,
  p) Bu yönetmelik Müdürlüğün görev alanına ilişkin olarak belirlenen tüm görevlerin etkin biçimde ve bütünlük içerisinde geciktirilmeden ilgili mer’i mevzuata uygun icra edilmesini, denetlenmesini ve raporlanmasını sağlamak,
  r) Her kademe sorumluluğu derecesinde bilme durumunda olduğu konular üzerinde aydınlatmak. Yetkisi derecesinde “ bilmek hakkı” nı kullanmak.
  s) Birim amirleri, imzaladıkları yazılarda üst makamların bilmesi gerekenlerin doğru takdir edilerek zamanında doğru bilgiyi vermekle yükümlüdür,
  ş) Gizli ve hassas konuları, yalnızca bilmesi gerekenlere bilmesi gerektiği kadarıyla açıklamak,
  t) Gizli ve hassas evraklar hakkında Başkana bilgi verilmek sureti ile mahremiyet ilkesi de gözetilerek sadece ilgili müdürlüğe teslim etmek,
  u) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tahakkuk amiri, harcama yetkilisi ve müdürlük personelinin disiplin amiridir.
  ü) Müdürlüğün hedef ve amaçlarını; kurumun hedef ve amaçlarına hizmet edecek biçimde organize etmek,
  v) İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylık sağlamak,
  y) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak.
  z) Müdürlüğün faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak,
  aa) Astların performansını periyodik olarak değerlendirmek, birimde moral ve motivasyonu artırıcı çalışmalar yapmak,
  bb) Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını sağlamak, personelin konularıyla ilgili eğitimini ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapmak,
  cc) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,
  çç) Müdürlüğün görevlerini yerine getirecek her türlü malzeme, mal, araç ve personel teminini yasaların mevzuatı çerçevesinde sağlamak,
  dd) Ekonomiklilik, üretkenlik, yüksek verimlilik ve performans artırıcı etki oluşturma amacıyla mer’i mevzuat ve stratejik hedefler çerçevesinde dış hizmet alım yoluyla yapılması mümkün olan hizmetleri uzman özel ve / veya tüzel kişilere usulüne uygun yaptırılmasını sağlamak,
  ee) Biriminin istihdam yönetimi, işgücü planlaması, organizasyonu ve performans değerlendirme, öneri ödül sistemi, müdürlük personeline yönelik hizmet içi eğitim ve diğer eğitim faaliyetlerini yasal mevzuat çerçevesinde yönetimce belirlenmiş genel politika ve prensiplere uygun olarak planlamak, organize etmek ve yürütmekten, bu amaçla öneriler hazırlamak, araştırmalar yapmak, tüm birimlerin uyum içinde çalışabilmesi için eleman seçim ve yerleştirmesini yapmak kendisine bağlı elemanların eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve eğitimlerini sağlamak sureti ile birim içi verimi arttırmak, personele yönelik verimi arttırıcı çalışmalar yapmak, ayrıca yasalarla verilen ek görev ve sorumlulukları yapmak.
  ff) Zemin durum ön bilgi formu düzenlemek, zemin etüt raporlarında belirtilen zemin emniyet kat sayısı ve zemin özelliklerine göre planlanan projelerin raporlarda belirtilen temel derinliğine uygun tasarlandığının denetlenmesini sağlamak,
  gg) Harcama yetkilisi olarak 5018 sayılı yasada belirmenmiş iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
  ğğ) İhale yetkilisi olarak ilgili yasada belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,
  hh) Güvence beyanı vermek,
  ıı)İç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesini sağlamak, Süreç Akış Şemaları düzenlenerek, görev ayrılık ilkelerini uygulamak.

  Vekâlet;

  MADDE 12 - İmar ve Şehircilik Müdürü geçici nedenlerle görevden ayrıldığında müdürlüğe Belediye Başkanı veya yetki verdiği Belediye Başkan Yardımcısının uygun göreceği kişi vekâlet eder.

  Gerçekleştirme Görevlisinin Görevleri;

  MADDE 13 - Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütmekte olup;

  a) Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu yapım işleri ile mal ve hizmet alımlarına ilişkin işlemleri ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlere uygun biçimde yürüterek, temin edilmesini sağlamak.
  b) İş ve hizmetlerin; etkin, verimli, ekonomik, en az emek ve malzeme kullanılarak temin edilmesi ve yapılmasını sağlayacak tedbirleri uygulamak ve tekliflerde bulunmak,
  c) Kanun, tüzük, yönetmelik, kararname, genelge ve tebliğler doğrultusunda yetkili organlarca belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmak veya yaptırmak,
  ç) Piyasa araştırması ve analizlerini yaptırmak,
  d) İlgili birimlerin talepleri doğrultusunda teknik ve idari şartnameler, ihale ilanı, ihaleyi gerçekleştirecek yazışmaları ve ihale sonrası işlemleri neticelendirmek,
  e) Doğrudan temin usulü dışındaki; mal ve hizmet alımlarında alımları ile ilgili yaklaşık maliyet tespit komisyonu onayını almak,
  f) Belgeleri incelemek, araştırmak,
  g) Doğrudan temin usulü ile yapılan; hizmet ve mal alımları ile ilgili yaklaşık maliyeti tespit için şahıs, firma, kurum veya kuruluşlardan teklifler almak,
  ğ) Hizmetin doğru ve zamanında yapılabilmesi için ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğleri günlük takip etmek ve piyasa hakkında bilgiye sahip olmak için her açıdan gelişmeleri takip etmek.
  h) İhale öncesi, ihale anı ve ihale sonrasına ait iş ve yazışmaları doğru ve zamanında yapmak
  ı) Çalışmalarla ilgili olarak Harcama Yetkilisine bilgi ve rapor vermek.
  i) İhale sürecini başlatmak, gerçekleştirmek ve sonuçlandırmak.
  j) İhale Kararının kesinleşmesinden sonra ilgili firmalara tebligat yapmak, sözleşmeler hazırlamak ve sonuçlarını talep etmek.

  Şef’in Görev Yetki ve Sorumlulukları;

  MADDE 14 - Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişi olup; Şefliğinde yapılan tüm iş ve işlemlerden Müdürüne karşı sorumludur.

  a) Personele havale edilen evraklarla ilgili olarak yapılan işleri kontrol etmek, işlemlerin eksiksiz mevzuata uygun ve zamanında yapılmasını sağlamak.
  b) Satın alınacak, mal ve hizmetler için gerekli idari ve teknik şartnameyi hazırlamak veya temin etmek,
  ç) Müdürlüğün kırtasiye ve diğer ihtiyaçlarını tespit ve temin etmek,
  d)Şeflikte personelin performansı işlemlerdeki verimlilik tespitlerini yaparak müdürüne periyodik raporlar sunmak.

  Memurların Görev ve Sorumlulukları;

  MADDE 15 - Müdürlük emrinde görevli memurlar kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler. Müdürlüğün iç ve dış yazışmalarını hazırlar ve takip ederler.

  MADDE 16 - İmar Durum ve İstikamet Şefliğinin Görevleri;

  a) Kurumlardan ve vatandaşlardan gelen yazılı ve sözlü imar durumu taleplerini karşılamak,
  b) Resmi İmar Durum ve İnşaat İstikamet Rölevesi düzenlemek,
  c)Verilmiş İmar Durumlarına, uygunluğu kontrol edilerek “Değişiklik Yoktur “ yapmak,
  d) Blok uygulama yapılan parsellerde yerinde inceleme yaparak blok etüdü (ada revizyonu) hazırlayıp onay almak,
  e) Plan uygulama hükümleri (plan notları) hususunda uygulama esas plan yapan birime öneri ve itiraz sunmak,
  f) Tevhit ve ifraz talepleriyle ilgili hazırlanan Encümen Teklif folyelerini plan ve plan notlarına göre inceleyerek karar alınmak üzere Belediye encümenine sevk etmek, alınan kararların tescili için ilgili makamlara bildirmek.
  g) Müdürlüğün diğer birimlerinin talebi üzerine plan ve plan notları hakkında yazılı ve sözlü bilgi vermek, 
  ğ) Bankalar tarafından yazı ile talep edilen dosyalarda yerinde inceleme yapılarak (ekspertiz) rapor hazırlamak.
  h) Ada revizyonu düzenlemek, İmar planı ve ilgili mevzuatlara göre teklif edilen Vaziyet planı onaylamak.
  ı)İlgililerinin talebi veya plan gereği parsellerin irtifak tesisi ile ilgili hazırlanmış folyeleri kontrol ederek Encümene karar alınmak için sunmak, alınan Encümen kararlarını Tapu Müdürlüğüne iletmek, sonuçlandıktan sonra ilgili Müdürlüklere dağıtımının yapılmasını sağlamak,
  i) Sayısal halihazır haritaların ve sayısal Kadastral pafta bilgilerinin, Kent Bilgi Sistemi ortamına aktarılmasını sağlamak

  MADDE 17 - Ruhsat Büro Şefliğinin Görevleri;

  a) İnşaat ruhsatı almak üzere ilgililerce ibraz edilen mimari proje ve eklerini imar kanunu, imar yönetmeliği, imar planı ilgili diğer kanun, yönetmelik ile genelge ve bildirilere uygunluğunu inceleyerek onaylamak ve ruhsat harç ve ücretlerinin tahsilini sağlayarak inşaat ruhsatını vermek,
  b) Avan proje tekliflerini imar mevzuatına uygunluğunu inceleyerek onaylamak,
  c) Ruhsat süresi biten inşaatların yasal ruhsatlama işlemini yapmak,
  ç) Tadilat ruhsatı taleplerinde binayı yerinde inceleyerek, imar planı ilgili diğer kanun, yönetmelik ile genelge ve bildirilere uygunluğunu inceleyerek onaylamak ve ruhsat harç ve ücretlerinin tahsilini sağlayarak tadilat ruhsatını vermek,
  d) Gerektiğinde imar mevzuatı ile ilgili hususlarda resmi ve özel kuruluşlara görüş vermek,
  e) Kamu alanlarında ve müstakil yapılaşmaya müsait olmayan parsellerde imar kanunu ve imar yönetmeliğinde belirlenen koşul ve sürelerde geçici inşaat (muvakkat) izni için Başkanlık Onayı almak, alınan Başkanlık onayına göre Belediye Encümeni kararı alınmak üzere işlemleri yürütmek,     Başkanlık Onayı doğrultusunda geçici inşaat ruhsatı için, alınan Encümen kararının Tapu siciline işlenmesini sağlamak,
  f)Kat mülkiyeti işlemlerinde belediyelerin yapacağı proje-yapı uygunluğuna esas belgelerin ilgili müdürlükçe İskân aşamasında onanan belgeleri referans olarak onaylamak.
  g)Binaların yangından korunması yönetmeliğine göre Mimari projelerin ruhsata esas uygunluğunu incelemek ve onaylamak.
  ğ)Belediye ve/veya diğer kamu kurumlarından gelen taleple gerçekleştirilecek yapıların mer’i plan ve mevzuat ışığında projelerini hazırlamak veya hazırlatmak. İnşaat ruhsat işlemlerini yürütmek.                     

  MADDE 18 - Statik, Zemin, Tesisat Büro ŞefliğininGörevleri;

  a) Zemin durum ön bilgi formu düzenlemek,
  b) Zemin etüt raporlarında belirtilen zemin parametrelerine göre ve belirtilen temel derinliğine uygun tasarlandığının denetlenmesini sağlamak,
  c) Statik projelerin incelenmesi sırasındaki hesaplara esas teşkil edecek zemin parametrelerinin arazi çalışmaları ile ilgili özel kuruluşlarca yapılan zemin etüt raporlarını ilgili mevzuatlara göre kontrol etmek,
  ç) Statik, mekanik, elektrik vb. tesisat projelerin, ısı yalıtım projelerinin ilgili yönetmeliklere ve onaylanmış mimari projeye uygunluğunu incelemek ve onaylamak,
  d)Tadilat, ilave kat vb. gibi iş ve işlemlerde statik analiz, rapor ve projelerinin, mekanik, elektrik tesisat projelerin, ısı yalıtım projelerinin ve raporlarının uygunluğunu kontrol etmek ve onaylamak

  MADDE 19 - Kentsel Dönüşüm, Tasarım ve Proje Şefliğinin Görevleri;

  a) 6306 sayılı“Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde tüm işleri yapmak veya yaptırmak,
  b) Müdürlüğün teklifi ve Başkanlık Makamının onayı ile 6306 sayılı yasa ve ilgili mevzuat gereği “Riskli Alan”, “Rezerv Konut Alanları” ve resen “Riskli Yapı” çalışmalarını başlatmak ve bu alanlarda Kentsel Tasarım çalışmalarını yapmak veya yaptırmak. ”Riskli Alan”, “Rezerv Konut Alanları” için Bakanlığın istediği şekliyle dosyalarını hazırlamak ve Bakanlığa sunmak,
  c)5393 sayılı Belediye Kanunun 73.maddesine göre Kentsel dönüşüm ve gelişim alanları ilan eder bu alanların dönüşüm, tasarım işlemlerini yürütür projeler hazırlar ilgililerin taleplerine göre mer’i mevzuat çerçevesinde ilgili işlemleri yapmak,
  d) 6306 sayılı yasa ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 73.maddesine göre ilgili mevzuatlar çerçevesinde yapılması gereken plan çalışmaları için Encümen Kararı alınması gereken hallerde Encümene dosya hazırlamak, sunmak, takip etmek ve sonuçlandırmak,
  e)6306 sayılı yasa ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 73.maddesine göre Meclis Kararı alınması gereken durumlarda dosya hazırlayarak Belediye Meclisine sunmak,
  f)6306 sayılı yasa ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 73.maddesine göre ilgili mevzuatlar Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlıkla her türlü yazışma yapmak,
  g)Kentsel Tasarım Projeleri yapmak veya yaptırmak,
  ğ)Ruhsat verilecek yapılarda estetiğe, tarihi ve doğal değerlere uygunluk esasını sağlamak üzere kurulan Estetik Kurul bünyesinde çalışmalar yapmak veya yaptırmak. Estetik Kurul bünyesinde ruhsat projelerini incelemek ve estetik olarak onaylamak. Ayrıca Estetik Kuul marifeti ile tüm ruhsat projelerini estetik olarak incelemek,
  h)Toplumu bilgilendirmek amacıyla Kentsel Dönüşüm, Tasarım ve Yenileme faaliyet alanları ile ilgili yazılı ve görsel olarak halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, özendirmek için kitap, kitapçık, broşür, maket vb. bastırmak,  ilan yolu ile tanıtım yapmak, Kentsel Dönüşüm/Tasarım Kılavuzu hazırlamak veya hazırlatmak,
  ı)6306 sayılı Kanun hükümleri ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 73.maddesine göre Kentsel Dönüşüm, Tasarım ve Yenileme faaliyet alanlarındamüdürlüğümüzce projeleri hazırlanan veya hazırlatılarak alınan ruhsatların imar mevzuatı gereği alanlarındaki yapılaşma faaliyetlerini takip etmek,
  i)Çekmeköy genelinde toplumsal ihtiyaç ve isteklerin belirlenmesi, uygulamalarda halkın katılımının sağlanması amaçlı sosyolojik araştırmalar ve anketler yapmak veya yaptırmak,
  j)Her türlü tehlikeli yapıyı kontrol etmek, statik yönden inceleyerek statik analiz ve rapor düzenlenmek veya düzenlenmesini sağlamak,
  k)6306 sayılı Kanun hükümleri ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 73.maddesine göreKentsel Dönüşüm, Tasarım ve Yenileme faaliyet alanlarındabelirlenmesi için mevcut durumun (arsa, bina, vb. gibi)   stok envanterinin çıkarılması veya mevcut binaların statik yönden tahkiklerinin yaptırılmasını sağlamak,
  l)İmar kanunun 39. Maddesi kapsamına giren, statik açıdan tehlikeli olan bina ve inşaatların yıkılması yönünde görüş bildirmek,
  m)Yıkım ruhsatı alınması amacıyla yapılan her türlü başvuruyu incelemek ve onaylamak,
  n)6306 sayılı Kanun hükümleri ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 73.maddesine göreKentsel Dönüşüm, Tasarım ve Yenileme faaliyet alanlarındakadastral güncellemeleri yaptırmak, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 15. ve 16. maddeleri uygulamaları ile 18. maddesine göre imar uygulaması yaptırmak,
  o)Belediyenin yapacağı kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili tüm yapım, hizmet alımı, danışmanlık hizmet alımı, ihale işlemleri ve kontrollük hizmetlerini (ihale dosyalarının hazırlanması, kontrollük, muayene ve kabul, kesin hesap işlemleri dahil) yapmak veya yaptırmak,
  ö)Belediyenin yapacağı kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm alanlarındaAnlaşma sağlanamaması durumlarında ise ilgili mevzuat gereği kamulaştırma işlemlerinin yapılması için Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile Hukuk İşleri Müdürlüğü arasında gerekli yazışmaları yaparak, kamulaştırma sürecini başlatmak.

  MADDE 20 - İmar Kalem ve İdari İşler Şefliğinin Görevleri;

  a) Şahıs ve Resmi Kurumdan gelen evraklara bilgisayar ortamında kayıt verilerek evrakın ada, pafta, parsel bazında dosyasıyla birleştirilmek üzere kurum arşivine yönlendirmek, dosyası yoksa yeni dosya açılmasını sağlamak,
  b) Şahıs ve Resmi Kurumdan gelen evrakın konusuna göre ilgili büroya havalesinin bilgisayar ortamında yapılmasını ve dosyanın Büro personeline teslimini sağlamak,
  c) İşlemi tamamlanan evrak ve dilekçelerin tamamlanabilmesi için Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesinin yapılmasını sağlamak,
  ç) Belediye Bünyesindeki Müdürlüklerden gelen evrakların ilgili bürolara tesliminin bilgisayar ortamında kayıt yapılarak teslimini sağlamak,
  d) Belediye Bünyesindeki Müdürlüklerden gelen yazılara cevap veya görüş sormak amacıyla yapılan yazışmaların tesliminin bilgisayar ortamında kayıt yapılarak teslimini sağlamak,
  e) İşlemi biten dosyaların kurum arşiv sorumlularına teslimini sağlamak,
  f) Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamaya yardımcı olmak,
  g) Personelin özlük hakları, puantaj, izine çıkış ve dönüş işlemlerinin yapılması,
  ğ) Müdürlüğümüzün kalite ve süreç iyileştirmesi işlemlerinin sekretarya işlemlerini yürütmek,
  h) Müdürlüğümüz işlemlerini koordineli bir şekilde yürütebilmesi için gerekli malzeme temini için ayniyat mutemetlik ve ödeme emirleri ile ilgili belgelerin düzenlenerek malzemenin teminini ve personele dağıtımını sağlanmak,
  ı) Müdürlük bilgilerinin internet ortamında güncel tutulması hususunda bilgi işlem birimine veri göndermek ve güncellemeleri takip etmek,
  i)Yapı, yıkım vb. ruhsat belgelerinin ilgili birimden gelen bilgilere göre dosyalamak ve raporlamak.
  j) İnternet ortamında müdüre ve müdürlüğe gelen şikâyet ve talepleri müdürün talimatları doğrultusunda yürütmek.
  k)Yapı Ruhsat yazımı yapılması ve imzaları tamamlanan yapı ruhsatlarının çıkış, evrak ve Tabela teslim işlemini yapmak,
  l) Müdürlüğün encümen ve meclise havalesinin yapılabilmesi için ilgili müdürlüğe bilgisayar ortamında ve zimmet defterine kayıt yapılarak teslimini sağlamak,
  m) Mahkemelerden, İcra Dairelerinden, Kurumlardan ve vatandaşlardan gelen, bilgi istekli yazı ve dilekçelere cevap vermek,
  n) Proje, ruhsat, vb. evrakların “Aslı Gibidir” onaylarını yapmak,   
  o) Müdürlüğün tüm gelen – giden evrak koordinasyonunu sağlamak.

  MADDE 21 – Harita, Tescil, Numarataj Biriminin Görevleri;

  1. Kot kesit belgesi düzenlemek.
  2. Mevcut binaların kontür gabarilerinin kontrolünü yapmak.
  3. Yapı Ruhsatı almaya yönelik yapılan tüm başvuru evraklarını incelemek ve beyanların doğruluğunu kontrol etmek,
  4. Yapı ruhsatına esas yapılan tüm projelerin tescillerini yapmak,
  5. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan numarataj çalışmalarının altlıklarını oluşturmak ve numarataj ile ilgili işlemleri yazışmaları yapmak

  MADDE 22 - Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin Görevleri;

  a) Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek,
  b) Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.
  c) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek. 
  ç)Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek
  d) Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.
  e)Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine
  f)Taşınır yönetim hesap cetvellerinin Mali hizmetler Müdürlüğüne gönderilmek üzere hazırlayarak harcama yetkilisine sunar.
  g) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri sorumluluklarında bulunan ambarları devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar,
  ğ)Ayrıca taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludurlar.
  h)Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak,

   

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon
  Hizmetin İcrası;

  MADDE 23 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir;

  a) Görevin kabulü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne Başkanlık Makamından havale edilen her türlü evrak kayda geçirilip, Müdürlük Makamı tarafından ilgili kısma havale edildikten sonra görev alınmış olur.
  b) Görevin Planlanması; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne havale edilmiş evrakı alan memur, bu evraka yasal mevzuata uygun olarak işlemini yapar. Eğer evrakta bir eksiklik veya yanlış varsa Müdürün bilgisi dâhilinde ilgililere bu yanlışlık düzelttirilir ve eksiklikler tamamlattırılır. Tamamlanamayacak veya düzeltilemeyecek bir durum söz konusu olduğunda işlem yapılmaz. İlgililere bilgi verilir.
  c) Görevin Yürütülmesi; Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

  Müdürlükler Arasında İşbirliği ve Koordinasyon;

  MADDE 24 - Müdürlük içindeki işbirliği müdürün denetimi ve gözetimi altında kendi inisiyatif ve sorumluluğu altında gerçekleştirilir. Birimler arasında yazışma doğrudan ilgili birimle yapılır, dosyalama, arşivleme gibi konularda standartlaşmaya gidilmesi için zaman, zaman iş akış şemaları ve ölçümlemeler kontrol edilir. Müdürlükte gizli işsizliğin önlenmesi, çalışanların motivasyonunun sağlanması, rasyonel ve verimli çalışma ortamının yaratılması müdürün yetki ve sorumluluğundadır. Belediyenin diğer müdürlükleri ile yazışmaları doğrudan ilgili müdürlükle yapılır ve üst yönetim ile olan işbirliği Belediye Başkanı veya yetki verdiği makamın denetim ve gözetimi altında Müdür tarafından gerçekleştirilir.

  Diğer Kuruluşlarla Yazışma ve Koordinasyon;

  MADDE 24 - Belediye Başkanı veya Müdürlüğün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısının denetim ve gözetiminde, Belediyenin diğer Müdürlükleri, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile diğer şahıslarla olan yazışmalarda Çekmeköy Belediyesi yetki devrine ve yazışma kuralları ile ilgili ” İmza Yetkileri Yönergesi, Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik “ hükümlerine uygun olarak yapılır.

   

  BEŞİNCİ BÖLÜM
  Evraka Yapılacak İşlem, Arşivleme ve Defter Kayıtları

   

  Gelen ve Giden Evrak;

  MADDE 25 - Gerek elektronik ortamda gerekse zimmetle teslim edilen evraklarda yapılacak işlemler;

  a) Kurum ve kuruluşlarda zimmetle veya elektronik ortamda gelen evrak; İmza karşılığı alınır, evrakın kaydı yapıldıktan ve numara verildikten sonra tasnif edilerek havalesi için müdüre sunulur. Müdür tarafından ilgili birim ve beyana havalesi yapılır, ilgili birim tarafından teslim alınan evraka gereği yapılarak; yasal süresi içerisinde cevap verilir ve ilgilisine gönderilir.
  b) Giden Evrak; Müdürlüğümüz iş ve işlemleri sonucu yazılan veya Kamu Kurum ve Kuruluşlarına gönderilecek evraklara, Standart Dosya Planına göre, evraka kayıt numarası verilir, nereye yazıldığı, tarihi, eki ve özü bilgisayar üzerinden giden evrak kayıt programına kayıt edilerek zimmet defterine kaydı yapılır ve ilgililere imza karşılığı verilerek gönderilir”

  Zimmet ve kayıt defterleri;

  MADDE 26 - Defterler; kayıt defterlerinin sayfa birleşim yerleri sayfa numarası verilip mühürlenir. Her takvim yılının ilk ve son iş günü defterin gelinen sayfasına gerekli açıklama yazılır, mühürlenir ve imzalanır. En son sayfalarına kaç sayfadan ibaret olduğu yazılır, sonra bu sayfalar onay mahiyetinde mühürlenip imzalanır.

  a)Zimmet Defterleri: Gönderilen yazılar bu deftere kaydedilir. Kayıtta evrakın sıra numarası, cinsi, eki, teslim edilip, zimmetle teslim alınır.
  b)Kozmik Evrak Kayıt Defteri: Gizli evrakın kayıtlarında kullanılır. Müdürün sorumluluğunda bulunur. Bu defter, gizlilik derecesi taşıyan evrak ve dokümanın usulüne uygun olarak alınmasını, gizlilik ihlaline meydan vermeden muhafazasını ve ilgili yerlere teslimini sağlamak amacıyla kaydedildiği defterdir.
  c)Demirbaş Kayıt ve Sayım Klasörü: Taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından teslim alınan ve demirbaştan düşülen mal ve malzeme bilgisayar ortamında kayıt edilir ve usulüne uygun düşülür. Taşınır kayıt kontrol yetkilisinin sorumluluğundadır.

  Arşiv;

  MADDE 27 - Tüm işlemleri yapılarak ilgilisine gönderilen evrakın Müdürlükte kalan sureti konusuna göre dosyasına konur. Arşiv; Standart Dosya Planına ve Arşiv Mevzuatına, uygun olarak işlemleri yapılır

   

  ALTINCI BÖLÜM
  Denetim, Özlük Dosyaları ve Disiplin

             

  Müdürlük İçi Denetim;

  MADDE 28 - İmar ve Şehircilik Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetleme ve yönlendirme yetkisine sahiptir.

  Personel özlük dosyaları;

  MADDE 29 - Özlük Dosyalarının önemi; Devlet Memurlarının liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde Özlük Dosyaları başlıca dayanaktır. Bu nedenle;

  a) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde çalışan tüm personel için birer gölge (özlük)dosyası düzenlenir.
  b) Özlük dosyaların da; Nüfus cüzdan örneği, öğrenim belgesi, askerlik belgesi, sağlık kurulu raporu, sabıka kaydı belgesi, nakil evraklarıyla göreve başlama onayından itibaren almış oldukları izin, rapor, performans değerlendirme formları, derece ve kademe ilerlemesi onayları ile diğer evraklar saklanır,

  Disiplin cezaları;

  MADDE 30 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün emrinde çalışan tüm personelle ilgili disiplin ve cezai işlemlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yapılır. Ayrıca; Yukarıda anılan yasa ve yönetmelikleri kapsamından, Diğer müdürlüklerde gelen Disiplin ve İnceleme sonuçlarını personelin özlük dosyalarına işlenir ve yasaların ön gördüğü diğer iş ve işlemleri yapar.

   

  YEDİNCİ BÖLÜM
  Çeşitli ve Son Hükümler

   

  Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar;

  MADDE 31 - Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

  Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik;

  MADDE 32 – 06.07.2009 tarih ve 2009/40 sayılı, 05.02.2015 tarih ve 2015/23 sayılı ve 12.06.2019 tarih ve 2019/80 sayılı Meclis Kararları ile kabul edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği ve Değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük;

  MADDE 33 - Bu Yönetmelik, Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben 3011 sayılı kanunu 2’inci maddesi çerçevesinde ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

  Yürütme;       

  MADDE 34 - Bu yönetmelik hükümlerini Çekmeköy Belediye Başkanı yürütür.

  Dökümanlar
 • Müdürlük Hizmetleri

  • İmar Durum Belgesi İşlemleri
  • Vaziyet Planı Onay İşlemleri
  • Ön Tasdik (Avan) İşlemleri
  • Yanan ve Yıkılan Yapılar Belgesi (Yıkım Ruhsatı) İşlemleri
  • Yapı Ruhsatı İşlemleri
   • Mimari Proje Onay
   • Tesisat Proje Onay
   • Statik Proje Onay
   • Zemin Etüt Onay
  • Kat İrtifakı Onay İşlemleri
  • Geçici Ustalık Belgesi İşlemleri
  • Asansör Tescil Belgesi İşlemleri
  • Kamu Projeleri Üretim ve Ruhsatlandırma İşlemleri
  Dökümanlar
 • Müdürlük KVKK Aydınlatma Metni

  İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİNDE

  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK

  6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

  AYDINLATMA METNİ

   

  Çekmeköy Belediyesi, yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak gerekli her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

  A. İşlenen Kişisel Veriler, Veri İşleme Amacı,Toplama Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebebi

  Çekmeköy Belediyesi’nin, veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

  • Açık rızanın varlığı (“m.5/1, m.6”).
  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).
  • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (“m.5/2-b”).
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

  Veri İşleme Amacı

  İşlenen Kişisel Veriler

  Veri İşleme Şartları

  Veri Toplama Yöntemleri

  İmar Durum

  Adı Soyadı

  Dilekçe

  İmza

  Adres

  Tapu

  TCKN

  Telefon Numarası

  Vekaletname (Kimlik Fotokopisi)

  Harç Makbuzu

  m. 5/2-ç ve e.

  Kurum kaynaklarından

  (Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

  Avan Proje Onayı

  Adı Soyadı

  TCKN

  Dilekçe

  İmza

  Adres

  Tapu

  TCKN

  Telefon Numarası

  Vekaletname (Kimlik Fotokopisi)

  m. 5/2-ç, e ve f.

  Kurum kaynaklarından

  (Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

  Yıkım Ruhsatı (vatandaş)

  Adı Soyadı

  Dilekçe

  İmza

  Adres

  Tapu

  TCKN

  Telefon Numarası

  Vekaletname (Kimlik Fotokopisi)

  Harç Makbuzu

  m. 5/2-ç ve e.

  Kurum kaynaklarından

  (Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

  Yıkım Ruhsatı (müteahhit)

  Adı Soyadı

  İmza

  TCKN

  Ticari Sicil Kaydı

  Vergi Levhası

  Adres

  İmza Sirküsü (Kimlik fotokopisi)

  Noter Onaylı Taahhütname

  E-Posta

  Telefon Numarası

  m. 5/2-ç ve e.

  Kurum kaynaklarından

  (Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

  Yıkım Ruhsatı (şantiye şefi)

  Adı Soyadı

  İmza

  TCKN

  Adres

  Noter Onaylı Sorumluluk Beyanı

  Büro Tescil Belgesi

  Kayıtlı olduğu Oda Belgesi

  m. 5/2-ç ve e.

  İlgili kişiden

  (Otomatik olmayan yollarla)

  Yapı Ruhsatı İşlemleri (vatandaş)

  Dilekçe

  Adı Soyadı

  İmza

  Telefon Numarası

  TCKN

  Adres

  Tapu

  m. 5/2-ç ve e.

  Kurum kaynaklarından

  (Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

  Yıkım Ruhsatı (yapı denetim firması çalışanı)

  İmza Sirküsü (Kimlik fotokopisi)

  Yapı Denetim Sözleşmesi

  Adı Soyadı

  TCKN

  İmza

  Telefon Numarası

  Adres

  Mesleki Yetkinlik Belgesi (Oda Sicil numarası)

  Üniversite Bilgisi

   

  m. 5/2-ç ve e.

  Kurum kaynaklarından (Kısmen otomatik yollarla)

  Yıkım Ruhsatı (müteahhit)

  Adı Soyadı

  İmza

  TCKN

  Ticari Sicil Kaydı

  Vergi Levhası

  Adres

  İmza Sirküsü (Kimlik fotokopisi)

  Noter Onaylı Taahhütname

  E-Posta

  Telefon Numarası

  m. 5/2-ç ve e.

  Kurum kaynaklarından

  (Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

  Yıkım Ruhsatı (Şantiye şefi)

  Adı Soyadı

  İmza

  TCKN

  Adres

  Noter Onaylı Sözleşme

  Kayıtlı olduğu Oda Belgesi

  m. 5/2-ç ve e.

  Kurum kaynaklarından

  (Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

  Yıkım Ruhsatı (Proje müellifleri)

  Adı Soyadı

  İmza

  TCKN

  Noter Onaylı Sorumluluk Beyanı

  Büro Tescil Belgesi

  Oda Sicil Numarası

  Adres

  m. 5/2-ç ve e.

  Kurum kaynaklarından

  (Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

  Yapı Ruhsatı Onay Belgesi

  Adı Soyadı

  TCKN

  Unvan

  Adres

  Oda Sicil Numaraları

   

  m. 5/2-ç ve e.

  Kurum kaynaklarından

  (Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

  Riskli Yapı Onayı

  Dilekçe

  Kimlik Fotokopisi

  Adı Soyadı

  İmza

  Telefon Numarası

  Adres

  Vekaletname

  Tapu

  TCKN

  Emlak Beyanı

  m. 5/2-a, ç ve e.

  İlgili kişinin kendisinden ve formlardan

  (Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

  Kira Yardımı Talebi

  Adı Soyadı

  Hesap Numarası

  TCKN

  Adres

  Telefon Numarası

  Kimlik Fotokopisi

  Fatura

  Emlak Beyanı

  Vekaletname

  Takyidat

  m. 5/2-a, ç ve e.

  İlgili kişinin kendisinden ve formlardan

  (Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

  Takyidat Belgesi

  Adı Soyadı

  Unvan

  İmza

  m. 5/2-e.

   

  Hisse Satışı

  Adı Soyadı

  TCKN

  Telefon Numarası

  Mesleki Yetkinlik Belgesi

  m. 5/2-e ve f.

  İlgili kişinin kendisinden ve formlardan

  (Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

  Diğer Talep ve Şikayetlerin Yanıtlandırılması

  Adı Soyadı

  TCKN

  Telefon Numarası

  E-Posta

  Başvuru Konusu

  m.5/2-c, ç ve e.

  İlgili kişinin kendisinden, telefon, e-posta, sözlü ve web aracılığıyla (Otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla)

  B. Kişisel Verilerin Aktarılması  

  İşlenen kişisel veriler yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde aktarılabilmektedir. Aktarıma ilişkin detaylı bilgi içeren tablo, aşağıda yer almaktadır:

  Veri Aktarma Amacı

  Aktarılan Alıcı Grupları

  Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi

  Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

  Takyidat belgesi ve hisse satışı süreçlerinde ihtiyaç duyulması halinde

  Yetkili kamu ya da özel tüzel kişilikler

  C. İlgili Kişinin Hakları

  Herkes, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir;

  1.Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  Herkes bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde Belediyemize iletebilir. Talepler en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır.

  Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

   

  Dökümanlar