Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Müdürlük KVKK Aydınlatma Metni

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİNDE

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

 

Çekmeköy Belediyesi, yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak gerekli her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

A. İşlenen Kişisel Veriler, Veri İşleme Amacı,Toplama Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebebi

Çekmeköy Belediyesi’nin, veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

  • Açık rızanın varlığı (“m.5/1, m.6”).
  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).
  • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (“m.5/2-b”).
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

Veri İşleme Amacı

İşlenen Kişisel Veriler

Veri İşleme Şartları

Veri Toplama Yöntemleri

İmar Durum

Adı Soyadı

Dilekçe

İmza

Adres

Tapu

TCKN

Telefon Numarası

Vekaletname (Kimlik Fotokopisi)

Harç Makbuzu

m. 5/2-ç ve e.

Kurum kaynaklarından

(Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

Avan Proje Onayı

Adı Soyadı

TCKN

Dilekçe

İmza

Adres

Tapu

TCKN

Telefon Numarası

Vekaletname (Kimlik Fotokopisi)

m. 5/2-ç, e ve f.

Kurum kaynaklarından

(Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

Yıkım Ruhsatı (vatandaş)

Adı Soyadı

Dilekçe

İmza

Adres

Tapu

TCKN

Telefon Numarası

Vekaletname (Kimlik Fotokopisi)

Harç Makbuzu

m. 5/2-ç ve e.

Kurum kaynaklarından

(Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

Yıkım Ruhsatı (müteahhit)

Adı Soyadı

İmza

TCKN

Ticari Sicil Kaydı

Vergi Levhası

Adres

İmza Sirküsü (Kimlik fotokopisi)

Noter Onaylı Taahhütname

E-Posta

Telefon Numarası

m. 5/2-ç ve e.

Kurum kaynaklarından

(Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

Yıkım Ruhsatı (şantiye şefi)

Adı Soyadı

İmza

TCKN

Adres

Noter Onaylı Sorumluluk Beyanı

Büro Tescil Belgesi

Kayıtlı olduğu Oda Belgesi

m. 5/2-ç ve e.

İlgili kişiden

(Otomatik olmayan yollarla)

Yapı Ruhsatı İşlemleri (vatandaş)

Dilekçe

Adı Soyadı

İmza

Telefon Numarası

TCKN

Adres

Tapu

m. 5/2-ç ve e.

Kurum kaynaklarından

(Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

Yıkım Ruhsatı (yapı denetim firması çalışanı)

İmza Sirküsü (Kimlik fotokopisi)

Yapı Denetim Sözleşmesi

Adı Soyadı

TCKN

İmza

Telefon Numarası

Adres

Mesleki Yetkinlik Belgesi (Oda Sicil numarası)

Üniversite Bilgisi

 

m. 5/2-ç ve e.

Kurum kaynaklarından (Kısmen otomatik yollarla)

Yıkım Ruhsatı (müteahhit)

Adı Soyadı

İmza

TCKN

Ticari Sicil Kaydı

Vergi Levhası

Adres

İmza Sirküsü (Kimlik fotokopisi)

Noter Onaylı Taahhütname

E-Posta

Telefon Numarası

m. 5/2-ç ve e.

Kurum kaynaklarından

(Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

Yıkım Ruhsatı (Şantiye şefi)

Adı Soyadı

İmza

TCKN

Adres

Noter Onaylı Sözleşme

Kayıtlı olduğu Oda Belgesi

m. 5/2-ç ve e.

Kurum kaynaklarından

(Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

Yıkım Ruhsatı (Proje müellifleri)

Adı Soyadı

İmza

TCKN

Noter Onaylı Sorumluluk Beyanı

Büro Tescil Belgesi

Oda Sicil Numarası

Adres

m. 5/2-ç ve e.

Kurum kaynaklarından

(Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

Yapı Ruhsatı Onay Belgesi

Adı Soyadı

TCKN

Unvan

Adres

Oda Sicil Numaraları

 

m. 5/2-ç ve e.

Kurum kaynaklarından

(Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

Riskli Yapı Onayı

Dilekçe

Kimlik Fotokopisi

Adı Soyadı

İmza

Telefon Numarası

Adres

Vekaletname

Tapu

TCKN

Emlak Beyanı

m. 5/2-a, ç ve e.

İlgili kişinin kendisinden ve formlardan

(Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

Kira Yardımı Talebi

Adı Soyadı

Hesap Numarası

TCKN

Adres

Telefon Numarası

Kimlik Fotokopisi

Fatura

Emlak Beyanı

Vekaletname

Takyidat

m. 5/2-a, ç ve e.

İlgili kişinin kendisinden ve formlardan

(Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

Takyidat Belgesi

Adı Soyadı

Unvan

İmza

m. 5/2-e.

 

Hisse Satışı

Adı Soyadı

TCKN

Telefon Numarası

Mesleki Yetkinlik Belgesi

m. 5/2-e ve f.

İlgili kişinin kendisinden ve formlardan

(Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

Diğer Talep ve Şikayetlerin Yanıtlandırılması

Adı Soyadı

TCKN

Telefon Numarası

E-Posta

Başvuru Konusu

m.5/2-c, ç ve e.

İlgili kişinin kendisinden, telefon, e-posta, sözlü ve web aracılığıyla (Otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla)

B. Kişisel Verilerin Aktarılması  

İşlenen kişisel veriler yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde aktarılabilmektedir. Aktarıma ilişkin detaylı bilgi içeren tablo, aşağıda yer almaktadır:

Veri Aktarma Amacı

Aktarılan Alıcı Grupları

Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Takyidat belgesi ve hisse satışı süreçlerinde ihtiyaç duyulması halinde

Yetkili kamu ya da özel tüzel kişilikler

C. İlgili Kişinin Hakları

Herkes, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir;

1.Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Herkes bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde Belediyemize iletebilir. Talepler en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır.

Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

 

Dökümanlar