Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

Kentsel Tasarım Müdürlüğü Müdürlük Yönetmeliği

ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Kentsel TasarımMüdürlüğü’nün
Görev ve Çalışma Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Amaç;
MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Çekmeköy Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün teşkilatını, hukuki statüsünü, görev alanını, yetkisini, sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam;
MADDE 2- (1) Bu yönetmelik Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün kuruluş, teşkilatlanma, görev ve çalışma düzenine ilişkin ilke ve kuralları ile personelin görev, yetki yükümlülükleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesindeki usul ve esasları kapsar.

Hukuki Dayanak;
MADDE 3 – Bu yönetmelik Anayasanın 124’üncü Maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Kentsel Tasarım Müdürlüğü; iş ve işlemlerinde; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve Genel Sağlığı Sigortası Kanunu 3194 sayılı İmar Kanunu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 492 sayılı Harçlar Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve tüm bu yasaların bağlı ikincil ve üçüncül mevzuat düzenlemelerini ve diğer ilgili meri yasa ve yönetmeliklerin verdiği yetkilere dayanarak; görev ve hizmetlerini yerine getirme hususunda yetkili ve sorumludur.

Tanımlar;
MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte gecen;

a)Belediye: Çekmeköy Belediyesini,
b)Başkan: Çekmeköy Belediye Başkanını,
c)Başkan Yardımcısı: ÇekmeköyBelediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısını,
ç)Müdürlük: Çekmeköy Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünü,
d)Müdür: Çekmeköy Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürünü,
e)Şef: ÇekmeköyBelediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünün kadrolu şefini,
f)Memur: ÇekmeköyBelediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğündeki memurları,
g)Personel: ÇekmeköyBelediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğüne bağlı çalışanların tümünü,
ğ)Harcama Yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini,
h)Gerçekleştirme Görevlisi: İhale sürecini işleten personeli,
ı)Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi: Taşınır Kayıt ve Kontrol işlerini gerçekleştiren personeli, ifade eder.

Temel İlkeler;
MADDE 5 - (1) Çekmeköy Belediye Başkanlığı Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çekmeköy ‘ün kentsel gelişimin Çekmeköy halkının eşitlik duygusuyla çağdaş yaşam kalitesini artıracak, özgün bir kimlik oluşturarak insan odaklı dünya kenti haline gelme misyonu; Belediyecilikte kurumsal kimliği ve geleneği olan şeffaf katılımcılığı ön planda tutan hizmette dünya standartlarını aşmış insan odaklı olma vizyonuyla aşağıda belirtilen temel ilkelere göre çalışmalarını yürütür.

a)Planlı, etkin verimli çalışmak adil güler yüzlü ve kalite esaslı hizmet üretmek,
b)Şeffaf hesap verebilir olmak,
c)Bilgi ve teknolojiden azami düzeyde faydalanmak,
ç)Karar ve uygulamada çalışanların katılımını sağlamak,
d)Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk prensibinde hareket etmek,
e)İnsan hak ve özgürlükler çerçevesinde çağdaş ve sosyal belediyecilik, karar alma, uygulama ve hizmette tarafsızlık,
f)Hizmette; Kalite ve vatandaş memnuniyetini sağlamak,
g)Diğer Kurum, Kuruluş ve Sivil Toplum Örgütleriyle koordinasyon sağlamak,

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Teşkilat

Kuruluş;
MADDE 6 -  (1) Çekmeköy Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü; 5393 sayılı Belediye Kanununun 48’inci maddesinde ifade edildiği amir hüküm dikkate alınarak 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve standartlarına uygun olarak kurulan Birim Müdürlüklerindendir.

Teşkilat;
MADDE7 -

(1) Kentsel Tasarım Müdürlüğünün Teşkilat yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.
a) Müdür
b) Şef
c) Memur
ç) İşçi
d) Diğer Personel
(2) İşlerin yoğunluğu ve çeşitliliğine göre müdür, şeflik ve büroların sayı ve görevlerini belirlemeye yetkilidir.
(3) Kentsel TasarımMüdürlüğü
-Müdür                                                                  
-Kalem, Tescil ve idari Büro
-Kentsel Tasarım ve Proje Bürolarından oluşur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Personelin Unvan ve Nitelikleri;
MADDE 8 - (1) Kentsel Tasarım Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

a) Kentsel Tasarım Müdürü:  657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddelerinde öngörülen hükümleri ile “İl Özel İdareleri Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” doğrultusunda atanır.
b) Şef: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl Özel İdareleri Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır
c) Memurlar: KPSS sınavı ile 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır,
ç) Sözleşmeli Personel: 657 sayılı Devlet Memurları kanunun 4/b maddesi ile 5393 sayılı yasanın 49. maddesine göre kadro karşılığı gösterilmek ve sözleşme yapılmak suretiyle çalıştırılır.
d) İşçiler: Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre atanır.
e) a,b,c,dbentlerine tabi olmayan çeşitli usullerle müdürlükte istihdam edilerek yardım alarak görevlendirmek.

Kentsel TasarımMüdürlüğünün görevleri;
MADDE 9 - (1) Belediye Başkanının ve diğer üst yönetimin belirleyeceği esaslar kapsamında; stratejik plan, bu plana uygun yıllık performans programı bu programa uygun bütçesinin ve faaliyet raporlarının değerlendirmesine esas olacak rapor istatistiklerin oluşturulması. Süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuç üretilerek, amaç ve hedeflere ulaşmadaki sapmalar belirlemek, tedbirlerin alınması, uygulamaya geçme çalışmalarını yürütmek ve bütçeyi etkili, ekonomik, verimli kullanmak. Belediye Başkanı’nın ve/veya yetkili Başkan Yardımcısı’nın yasalara uygun olan emir, onay ve görüşünü dikkate alarak aşağıdaki görevleri yapar;

a) 5018 sayılı yasa ile müdürlüğe verilen iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,

b) Müdürlük görev alanı ile ilgili4734, 4735 ve 2886 sayılı yasalarla belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

c) Müdürlük gider bütçe taslağını 5018 sayılı yasa ve diğer mer’i mevzuat kapsamında hazırlanmasını sağlamak,

ç) Satın alınacak, mal ve hizmetler için gerekli idari ve teknik şartnameyi yapmak ve/veya temin etmek,

d) İhale Kararının kesinleşmesinden sonra ilgili firmalara tebligat yaptırmak, gerekli sözleşmelerin hazırlanmasını sağlamak,

e) Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlatmak ve en ekonomik şekilde kullanılmasını, planlanmasını ve gerçekleşmesini sağlamak,

f) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisini belirlemek, kendi birimince edinilen taşınırları muayene ve kabulü yapmaları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak ve ölçerek teslim alınmasını sağlamak, doğrudan tüketilmeyen, kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğunda ki alanlarda (ambarda) muhafaza ettirtmek. Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,

g) Müdürlükçe yapılan sözleşmelerinin imzalanmasını izleyen gün ilgili mevzuat hükümlerine ve bütçelerinde ön görülen düzenlemelere uygunluk yönünde incelenmek üzere gerekli belgelerle Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak,”

ğ) Kurumlardan ve vatandaşlardan gelen yazılı ve sözlü taleplerini karşılamak.

ı) Kentsel Tasarım amacı ile hazırlanan Avan proje tekliflerini imar ve şehircilik müdürlüğüne sunmak.

i) Belediye ve/veya diğer kamu kurumlarından gelen taleple gerçekleştirilecek yapıların mer’i plan ve mevzuat ışığında projelerini hazırlamak veya hazırlatmak.

j) İmar ve şehircilik Müdürlüğünün teklifi ve Başkanlık Makamının onayı ile 6306 sayılı yasa ve ilgili mevzuat gereği “Riskli Alan” ve “Rezerv Konut Alanları” çalışmaları yapılan bu alanlarda Kentsel Tasarım çalışmalarını yapmak veya yaptırmak.

k) İmar ve şehircilik Müdürlüğünün teklifi ile5393 sayılı Belediye Kanunun 73.maddesine göre Kentsel dönüşüm ve gelişim alanları ilan edilen yerlerin Kentsel Tasarım çalışmalarını yapmak veya yaptırmak.

l) İlgili mevzuatlar gereği Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlıkla her türlü yazışma yapmak,

m) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce belirlenmiş alanlara Kentsel Tasarım Projeleri yapmak veya yaptırmak,

n) Toplumu bilgilendirmek amacıyla Kentsel Tasarım ve Yenileme faaliyet alanları ile ilgili yazılı ve görsel olarak halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, özendirmek için kitap, kitapçık, broşür, maket vb. bastırmak,  ilan yolu ile tanıtım yapmak, Kentsel Tasarım Kılavuzu hazırlamak veya hazırlatmak ve bu alanda toplumsal ihtiyaç ve isteklerin belirlenmesi, uygulamalarda halkın katılımının sağlanması amaçlı sosyolojik araştırmalar ve anketler yapmak veya yaptırmak.

ö) Yasa ve Yönetmeliklerle belirlenmiş görevler doğrultusunda gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,

p) Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca ya da mevzuatla belirlenen diğer görevleri yapmak,

r) GerektiğindeKentsel Tasarım ve Yenileme faaliyet alanlarındaile ilgili hususlarda resmi ve özel kuruluşlara görüş vermek,

s) Taşınmaz dosyalarının yapılan başvurularının işlemleri yapıldıktan sonra kurum arşivine hıfzedilmesini sağlamak,

ş) Belediyenin yapacağı Kentsel Tasarımilgili tüm yapım, hizmet alımı, danışmanlık hizmet alımı, ihale işlemleri ve kontrollük hizmetlerini (ihale dosyalarının hazırlanması, kontrollük, muayene ve kabul, kesin hesap işlemleri dâhil) yapmak veya yaptırmak,

Müdürün sorumluluğu;
MADDE 10-  (1) Kentsel Tasarım Müdürü iş ve işlemlerinden dolayı doğrudan Belediye Başkanına ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup ayrıca; Kendisine verilen görevleri yürütürken, işlemlerini Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve diğer yasal mevzuata uygun olarak zamanında yapmak ve neticelendirmekten sorumludur.

Müdürün görev ve yetkileri;
MADDE 11 - (1) Kentsel TasarımMüdürü görev ve hizmetlerinden dolayı doğrudan belediye başkanına ve bağlı bulunduğu başkan yardımcısına karşı sorumlu olup:

a) Kentsel Tasarım Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil etmek.

b) Üstlerinden aldığı emirleri kanun, tüzük, yönetmelik, kararname, genelge ve tebliğler çerçevesinde yerine getirmek.

c) Başkanlığın prensipleri ve direktifleri doğrultusunda emrinde bulunan personele zamanında ve mevzuata uygun olarak çalışmalar yaptırmak.

ç) Kendi emrine verilen personelin vazifelerini tam yapmaları için iş bölümü, özlük ve muamelat işlerini mevcut mevzuat içinde yürütülmesinde, günlük evraklarla raporların zamanında verilmesinde ve bünyesinde çalışan personelin yerlerinin değiştirilmesini yapmak.

d) Sorumluluk ve yetkilerini her kademe seviyesi derecesinde dağıtıp koordinasyon sağlamak.

e) Belediye dışı kurumların taleplerini değerlendirip çözümlemek.

f) Emrinde çalışan personelin özlük ve disiplin amirliği görevini yürütmek, disiplin amiri sıfatı ile personeli hakkında yapılması gereken soruşturmalarla ilgili ifade alma, görevden uzaklaştırma için gerekli işlemlerin gizlilik ve titizlikle yapılmasını sağlamak.

g) Gerekli yazışmaları hazırlatıp, onaylamak. Müdürlüğün aylık yıllık periyotlarla hazırlanan faaliyet raporlarını Başkanlık Makamına sunmak, faaliyet raporları doğrultusunda düzenleyici ve önleyici işlemleri tespit ederek bu konuda emir ve direktiflerini vermek.

ğ) Müdürlük; gider bütçe taslağını hazırlamak.

h) Yapılan çalışmalar hakkında üst amirlerine rapor vermek.

ı) Birimin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak Müdürlük adına yapılacak harcamalarda, harcama yetkilisi ve yetki devri yapılan ihalelerde ihale yetkilisi sıfatıyla gerekli işlemleri yapmak,

i) Birim personelinin hastalık ve izin gibi işlemleri; Çekmeköy Belediyesi yetki devrine ve Yazışma Kuralları ile ilgili İmza Yetkileri Yönergesi hükümlerine uygun olarak yürütmek, devam durumunu takip eder ve denetler, ilgili diğer birimlerle koordinasyonu sağlamak,

j) Bürolar arasında koordinasyon sağlar. Personele eğitim, meslek ve yeteneklerine göre iş dağılımı yapmak. Müdürlüğün faaliyet alanına göre ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla koordinasyonunu sağlamak,

k) Görevle ilgili her türlü iç ve dış yazışmalar yapmak, Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunmak, alınan karaların uygulanmasını sağlamak,

l) Belediyenin amaçları prensip ve politikaları doğrultusunda, Müdürlüğün kalite politikası, hedefleri ve stratejilerini belirleme çalışmalarını sonuçlandırmak,

m) Müdürlüğün hedef ve amaçlarını; kurumun hedef ve amaçlarına hizmet edecek biçimde organize etmek,

n) Birim personelinin mesai ve çalışma saatlerini denetlemek, çalışmaların verimli olması hususunda gerekli tedbirleri almak,

o) Müdürlüğün çalışma sistemini kurarak organizasyon içinde doğru bilgi ve iş akışını sağlamak, personelin çalışmalarını organize etmek,

ö) Kurumu zorda bırakacak bilgilerin dışarı sızmaması hususunda azami itinayı ve dikkati göstermek, personelin moral motivasyonunu artırmaya dönük tedbirler almak,

p) Bu yönetmelik Müdürlüğün görev alanına ilişkin olarak belirlenen tüm görevlerin etkin biçimde ve bütünlük içerisinde geciktirilmeden ilgili mer’i mevzuata uygun icra edilmesini, denetlenmesini ve raporlanmasını sağlamak,

r) Her kademe sorumluluğu derecesinde bilme durumunda olduğu konular üzerinde aydınlatmak. Yetkisi derecesinde “ bilmek hakkı” nı kullanmak.

s) Birim amirleri, imzaladıkları yazılarda üst makamların bilmesi gerekenlerin doğru takdir edilerek zamanında doğru bilgiyi vermekle yükümlüdür,

ş) Gizli ve hassas konuları, yalnızca bilmesi gerekenlere bilmesi gerektiği kadarıyla açıklamak,

t) Gizli ve hassas evraklar Başkana bilgi verilmek sureti ile mahremiyet ilkesi de gözetilerek sadece ilgili müdürlüğe teslim edilir,

u) Kentsel TasarımMüdürlüğünün tahakkuk amiri, harcama yetkilisi ve müdürlük personelinin disiplin amiridir.

ü) Müdürlüğün hedef ve amaçlarını; kurumun hedef ve amaçlarına hizmet edecek biçimde organize etmek,

v) İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylık sağlamak,

y) Kentsel Tasarım Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak

z) Müdürlüğün faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak,

aa) Astların performansını periyodik olarak değerlendirmek, birimde moral ve motivasyonu artırıcı çalışmalar yapmak,

bb) Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını sağlamak, personelin konularıyla ilgili eğitimini ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapmak,

cc) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

çç) Müdürlüğün görevlerini yerine getirecek her türlü malzeme, mal, araç ve personel teminini yasaların mevzuatı çerçevesinde sağlamak,

dd) Ekonomiklik, üretkenlik, yüksek verimlilik ve performans artırıcı etki oluşturma amacıyla mer’i mevzuat ve stratejik hedefler çerçevesinde dış hizmet alım yoluyla yapılması mümkün olan hizmetleri uzman özel ve / veya tüzel kişilere usulüne uygun yaptırılmasını sağlamak,

ee) Biriminin istihdam yönetimi, işgücü planlaması, organizasyonu ve performans değerlendirme, öneri ödül sistemi, müdürlük personeline yönelik hizmet içi eğitim ve diğer eğitim faaliyetlerini yasal mevzuat çerçevesinde yönetimce belirlenmiş genel politika ve prensiplere uygun olarak planlamak, organize etmek ve yürütmekten, bu amaçla öneriler hazırlamak, araştırmalar yapmak, tüm birimlerin uyum içinde çalışabilmesi için eleman seçim ve yerleştirmesini yapmak kendisine bağlı elemanların eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve eğitimlerini sağlamak sureti ile birim içi verimi arttırmak, personele yönelik verimi arttırıcı çalışmalar yapmak, ayrıca yasalarla verilen ek görev ve sorumlulukları yapmak

gg) Harcama yetkilisi olarak 5018 sayılı yasada belirmenmiş iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

ğğ) İhale yetkilisi olarak ilgili yasada belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

hh) Güvence beyanı vermek,

ıı) İç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesini sağlamak, Süreç Akış Şemaları düzenlenerek, görev ayrılık ilkelerini uygulamak

Vekâlet;
MADDE 12 - (1) Kentsel Tasarım Müdürü geçici nedenlerle görevden ayrıldığında müdürlüğe Belediye Başkanı veya yetki verdiği Belediye Başkan Yardımcısının uygun göreceği kişi vekâlet eder,

Gerçekleştirme görevlisinin görevleri;
MADDE 13 - (1) Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütmekte olup;

a) Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu yapım işleri ile mal ve hizmet alımlarına ilişkin işlemleri ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlere uygun biçimde yürüterek, temin edilmesini sağlamak.
b) İş ve hizmetlerin; etkin, verimli, ekonomik, en az emek ve malzeme kullanılarak temin edilmesi ve yapılmasını sağlayacak tedbirleri uygulamak ve tekliflerde bulunmak,
c) Kanun, tüzük, yönetmelik, kararname, genelge ve tebliğler doğrultusunda yetkili organlarca belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmak veya yaptırmak,
ç) Piyasa araştırması ve analizlerini yaptırmak,
d) İlgili birimlerin talepleri doğrultusunda teknik ve idari şartnameler, ihale ilanı, ihaleyi gerçekleştirecek yazışmaları ve ihale sonrası işlemleri neticelendirmek,
e) Doğrudan temin usulü dışındaki; mal ve hizmet alımlarında alımları ile ilgili yaklaşık maliyet tespit komisyonu onayını almak,
f) Belgeleri incelemek, araştırmak,
g) Doğrudan temin usulü ile yapılan; hizmet ve mal alımları ile ilgili yaklaşık maliyeti tespit için şahıs, firma, kurum veya kuruluşlardan teklifler almak,
ğ) Hizmetin doğru ve zamanında yapılabilmesi için ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğleri günlük takip etmek ve piyasa hakkında bilgiye sahip olmak için her açıdan gelişmeleri takip etmek
h) İhale öncesi, ihale anı ve ihale sonrasına ait iş ve yazışmaları doğru ve zamanında yapmak
ı) Çalışmalarla ilgili olarak Harcama Yetkilisine bilgi ve rapor vermek
i) İhale sürecini başlatmak, gerçekleştirmek ve sonuçlandırmak
j) İhale Kararının kesinleşmesinden sonra ilgili firmalara tebligat yapmak, sözleşmeler hazırlamak ve sonuçlarını talep etmek.

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin Görevleri;
MADDE 14 - (1) Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin Görevleri;

a) Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek,
b) Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.
c) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek. 
ç) Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek
d) Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.
e) Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine
f) Taşınır yönetim hesap cetvellerinin Mali hizmetler Müdürlüğüne gönderilmek üzere hazırlayarak harcama yetkilisine sunar.
g) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri sorumluluklarında bulunan ambarları devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar,
ğ) Ayrıca taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludurlar.
h) Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak,

Şef’in görev yetki ve sorumlulukları;
MADDE 15 - (1) Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişi olup; şefliğinde yapılan tüm iş ve işlemlerden Müdürüne karşı sorumludur.

a) Personele havale edilen evraklarla ilgili olarak yapılan işleri kontrol etmek, işlemlerin  eksiksiz ve zamanında yapılmasını sağlamak.
b) Satın alınacak, mal ve hizmetler için gerekli idari ve teknik şartnameyi hazırlamak veya temin etmek,
c) Personele havale edilen evraklarla ilgili olarak yapılan işleri kontrol etmek, işlemlerin eksiksiz ve zamanında yapılmasını sağlamak.
ç) Müdürlüğün kırtasiye ve diğer ihtiyaçlarını tespit ve temin etmek,”
d) Şeflikte personelin performansı işlemlerdeki verimlilik tespitlerini yaparak müdürüne periyodik raporlar.

Memurların Görev ve Sorumlulukları;
MADDE 16 - (1) Müdürlük emrinde görevli memurlar kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler. Müdürlüğün iç ve dış yazışmalarını hazırlar ve takip ederler.

Evrak Kayıt, Tescil ve idari Büro;
MADDE17 - (1) Evrak Kayıt, Tescil ve İdari Bürosunun görevleri;

a)Şahıs ve Resmi Kurumdan gelen evraklara bilgisayar ortamında kayıt verilerek evrakın ada, pafta, parsel bazında dosyasıyla birleştirilmek üzere kurumsal arşive yönlendirilmek, dosyası yoksa yeni dosya açılmasını sağlamak,

b)Şahıs ve Resmi Kurumdan gelen evrakın konusuna göre ilgili büroya havalesinin bilgisayar ortamın da yapılmasını ve dosyanın Büro personeline zimmetle teslimini sağlamak,

c)İşlemi tamamlanan evrak ve dilekçelerin tamamlanabilmesi için Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesinin yapılmasını sağlamak,

ç)Belediye Bünyesindeki Müdürlüklerden gelen evrakların ilgili bürolara tesliminin bilgisayar ortamında ve zimmet defterine kayıt yapılarak teslimini sağlamak,

d)Belediye Bünyesindeki Müdürlüklerden gelen yazılara cevap veya görüş sormak amacıyla yapılan yazışmaların tesliminin bilgisayar ortamında ve zimmet defterine kayıt yapılarak teslimini sağlamak,

e)İşlemi biten dosyaların kurumsal arşiv sorumlularına teslimini sağlamak,

f)Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamaya yardımcı olmak,

g)Personelin özlük hakları, puantaj, izine çıkış ve dönüş işlemlerinin yapılması,

ğ)Müdürlüğümüzün kalite ve süreç iyileştirmesi işlemlerinin sekretarya işlemlerini yürütmek,

h)Müdürlüğümüz işlemlerini koordineli bir şekilde yürütebilmesi için gerekli malzeme temini için ayniyat mutemetlik ve ödeme emirleri ile ilgili belgelerin düzenlenerek malzemenin teminini ve personele dağıtımını sağlanmak,

ı)Müdürlük bilgilerinin internet ortamında güncel tutulması hususunda bilgi işlem birimine veri göndermek ve güncellemeleri takip etmek,

i)İnternet ortamında müdüre ve müdürlüğe gelen şikâyet ve talepleri müdürün talimatları doğrultusunda yürütmek.

j)Kentsel Tasarıma esas yapılan tüm projelerin tescillerini yapmak

k)Müdürlüğün encümen ve meclise havalesinin yapılabilmesi için ilgili müdürlüğe bilgisayar ortamında ve zimmet defterine kayıt yapılarak teslimini sağlamak,

Kentsel Dönüşüm, Tasarım ve Proje Bürosu;
MADDE 18 - (1)  Kentsel Tasarım ve Proje Bürosunun görevleri;

a) Kentsel Tasarım Projeleri yapmak veya yaptırmak,

b) İmar ve ŞehircilikMüdürlüğün teklifi ve Başkanlık Makamının onayı ile 6306 sayılı yasa ve ilgili mevzuat gereği “Riskli Alan”, “Rezerv Konut Alanları” bu alanlarda Kentsel Tasarım çalışmalarını yapmak veya yaptırmak.

cİmar ve Şehircilik müdürlüğünün teklifi ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 73.maddesine göre Kentsel dönüşüm ve gelişim alanları ilan edilen yerlerin Kentsel Tasarım çalışmalarını yapmak veya yaptırmak.

d) Toplumu bilgilendirmek amacıyla Kentsel Tasarım ve Yenileme faaliyet alanları ile ilgili yazılı ve görsel olarak halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, özendirmek için kitap, kitapçık, broşür, maket vb. bastırmak,  ilan yolu ile tanıtım yapmak, Kentsel Tasarım Kılavuzu hazırlamak veya hazırlatmak,

e) Kentsel Tasarım ve Yenileme faaliyet alanlarındamüdürlüğümüzce projeleri hazırlanan veya hazırlatılan yerlerin faaliyetlerini takip etmek,

f) Çekmeköy genelinde toplumsal ihtiyaç ve isteklerin belirlenmesi, uygulamalarda halkın katılımının sağlanması amaçlı sosyolojik araştırmalar ve anketler yapmak veya yaptırmak,

g) Belediyenin yapacağı Kentsel Tasarım projeleri ile ilgili tüm yapım, hizmet alımı, danışmanlık hizmet alımı, ihale işlemleri ve kontrollük hizmetlerini (ihale dosyalarının hazırlanması, kontrollük, muayene ve kabul, kesin hesap işlemleri dahil) yapmak veya yaptırmak,

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

Hizmetin İcrası;
MADDE 19 - (1) Kentsel Tasarım Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

a) Görevin kabulü: Kentsel Tasarım Müdürlüğü?ne Başkanlık Makamından havale edilen her türlü evrak kayda geçirilip, Müdürlük Makamı tarafından ilgili kısma havale edildikten sonra görev alınmış olur.
b) Görevin Planlanması; Kentsel Tasarım Müdürlüğü?ne havale edilmiş evrakı alan memur, bu evraka yasal mevzuata uygun olarak işlemini yapar. Eğer evrakta bir eksiklik veya yanlış varsa Müdürün bilgisi dâhilinde ilgililere bu yanlışlık düzelttirilir ve eksiklikler tamamlattırılır. Tamamlanamayacak veya düzeltilemeyecek bir durum söz konusu olduğunda işlem yapılmaz. İlgililere bilgi verilir.
c) Görevin Yürütülmesi; Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

Müdürlükler Arasında İşbirliği ve Koordinasyon;
MADDE 20 - (1) Müdürlük içindeki işbirliği müdürün denetimi ve gözetimi altında kendi inisiyatif ve sorumluluğu altında gerçekleştirilir. Birimler arasında yazışma doğrudan ilgili birimle yapılır, dosyalama, arşivleme gibi konularda standartlaşmaya gidilmesi için zaman, zaman iş akış şemaları ve ölçümlemeler kontrol edilir. Müdürlükte gizli işsizliğin önlenmesi, çalışanların motivasyonunun sağlanması, rasyonel ve verimli çalışma ortamının yaratılması müdürün yetki ve sorumluluğundadır. Belediyenin diğer müdürlükleri ile yazışmaları doğrudan ilgili müdürlükle yapılır ve üst yönetim ile olan işbirliği Belediye Başkanı veya yetki verdiği makamın denetim ve gözetimi altında Müdür tarafından gerçekleştirilir.

Diğer Kuruluşlarla Yazışma ve Koordinasyon;
MADDE 21 - (1) Belediye Başkanı veya Müdürlüğün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısının denetim ve gözetiminde, Belediyenin diğer Müdürlükleri, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile diğer şahıslarla olan yazışmalarda Çekmeköy Belediyesi yetki devrine ve yazışma kuralları ile ilgili ” İmza Yetkileri Yönergesi, Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik “ hükümlerine uygun olarak yapılmasının,

BEŞİNCİ BÖLÜM
Evraka Yapılacak İşlem, Arşivleme ve Defter Kayıtları

“Gelen ve giden evrak;
MADDE 22 - (1) Gerek elektronik ortamda gerekse zimmetle teslim edilen evraklarda yapılacak işlemler;

a) Kurum ve kuruluşlarda zimmetle veya elektronik ortamda gelen evrak; İmza karşılığı alınır, evrakın kaydı yapıldıktan ve numara verildikten sonra tasnif edilerek havalesi için müdüre sunulur. Müdür tarafından ilgili birim ve beyana havalesi yapılır, ilgili birim tarafından teslim alınan evraka gereği yapılarak; Yasal süresi içerisinde cevap verilir ve ilgilisine gönderilir.
b) Giden Evrak; Müdürlüğümüz iş ve işlemleri sonucu yazılan veya Kamu Kurum ve Kuruluşlarına gönderilecek evraklara, Standart Dosya Planına göre, evraka kayıt numarası verilir, nereye yazıldığı, tarihi, eki ve özü bilgisayar üzerinden giden evrak kayıt programına kayıt edilerek zimmet defterine kaydı yapılır ve ilgililere imza karşılığı verilerek gönderilir”

“Zimmet ve kayıt defterleri;
MADDE 23 - (1) Defterler; kayıt defterlerinin sayfa birleşim yerleri sayfa numarası verilip mühürlenir. Her takvim yılının ilk ve son iş günü defterin gelinen sayfasına gerekli açıklama yazılır,mühürlenir ve imzalanır. En son sayfalarına kaç sayfadan ibaret olduğu yazılır, sonra bu sayfalar onay mahiyetinde mühürlenip imzalanır.

a) Zimmet Defterleri: Gönderilen yazılar bu deftere kaydedilir. Kayıtta evrakın sıra numarası, cinsi, eki, teslim edilip, zimmetle teslim alınır.
b) Kozmik Evrak Kayıt Defteri: Gizli evrakın kayıtlarında kullanılır. Müdürün sorumluluğunda bulunur. Bu defter, gizlilik derecesi taşıyan evrak ve dokümanın usulüne uygun olarak alınmasını, gizlilik ihlaline meydan vermeden muhafazasını ve ilgili yerlere teslimini sağlamak amacıyla kaydedildiği defterdir.
c) Demirbaş Kayıt ve Sayım Klasörü: Taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından teslim alınan ve demirbaştan düşülen mal ve malzeme bilgisayar ortamında kayıt edilir ve usulüne uygun düşülür. Taşınır kayıt kontrol yetkilisinin sorumluluğundadır.

Arşiv;
MADDE 24 - (1) Tüm işlemleri yapılarak ilgilisine gönderilen evrakın Müdürlükte kalan sureti konusuna göre dosyasına konur. Arşiv; Standart Dosya Planına ve Arşiv Mevzuatına, uygun olarak işlemleri yapılır

ALTINCI BÖLÜM
Denetim, Özlük Dosyaları ve Disiplin

Müdürlük İçi Denetim;
MADDE 25 - (1) Kentsel Tasarım Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetleme ve yönlendirme yetkisine sahiptir.

Personel özlük dosyaları;
MADDE 26 - (1) Özlük Dosyalarının önemi; Devlet Memurlarının liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde Özlük Dosyaları başlıca dayanaktır. Bu nedenle;

a) Kentsel Tasarım Müdürlüğünde çalışan tüm personel için birer gölge (özlük)dosyası düzenlenir.
b) Özlük dosyaların da; Nüfus cüzdan örneği, öğrenim belgesi, askerlik belgesi, sağlık kurulu raporu, sabıka kaydı belgesi, nakil evraklarıyla göreve başlama onayından itibaren almış oldukları izin, rapor, performans değerlendirme formları, derece ve kademe ilerlemesi onayları ile diğer evraklar saklanır,

Disiplin cezaları;
MADDE 27 - (1) Kentsel Tasarım Müdürlüğünün emrinde çalışan tüm personelle ilgili disiplin ve cezai işlemlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yapılır. Ayrıca; Yukarıda anılan yasa ve yönetmelikleri kapsamından, Diğer müdürlüklerde gelen Disiplin ve İnceleme sonuçlarını personelin özlük dosyalarına işlenir ve yasaların ön gördüğü diğer iş ve işlemleri yapar.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar;
MADDE 28 - (1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük;
MADDE 29 - (1) Bu Yönetmelik, Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben 3011 sayılı kanunu 2?inci maddesi çerçevesinde ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer,

Yürütme;
MADDE 30 - (1) Bu yönetmelik hükümlerini Çekmeköy Belediye Başkanı yürütür.

 

Dökümanlar