Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

Mali Hizmetler Müdürlüğü Müdürlük KVKK Aydınlatma Metni

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİNDE

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

Çekmeköy Belediyesi, yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak gerekli her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

A. İşlenen Kişisel Veriler, Veri İşleme Amacı,Toplama Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebebi

Çekmeköy Belediyesi’nin, veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

  • Açık rızanın varlığı (“m.5/1, m.6”).
  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).
  • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (“m.5/2-b”).
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).
  • Sağlık hizmetleri ile finansmanını planlanması ve yönetimi (“m.6/3”)

Veri İşleme Amacı

İşlenen Kişisel Veriler

Veri İşleme Şartları

Veri Toplama Yöntemleri

Emlak Beyanı

Ad Soyad

Adres

TCKN

Tapu

Kimlik

İmza Sirküsü

Veraset İlamı Sureti

Vekaletname

Engel Durumu

Gazilik Durumu

Vergi Levhası

m. 5/2-ç, e ve f.

m. 6/3

İlgili kişiden

(Otomatik olmayan yollarla)

İhbarname İşlemi

Ad Soyad

TCKN

Borç Bilgisi

Belediye Sicil Numarası

Adres

Vergi Numarası

Unvan

m. 5/2-ç, e ve f.

 

Kurum kaynaklarından

(Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

Çevre Temizlik Beyanı

Ad Soyad

Kira Kontratı

TCKN

Vergi Levhası

Vekaletname

İmza

Kimlik Fotokopisi

Telefon Numarası

E-posta

m. 5/2-ç ve e.

Kurum kaynaklarından

(Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

Yoklama İşlemi

Yoklama Fişi

Ad Soyad

TCKN

İmza

Adres

Telefon Numarası

m. 5/2-ç.

 

Kurum kaynaklarından

(Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

İlan Reklam Vergisi

Vergi Bildirim Formu (Adres, Ad Soyad, İmza, Kimlik)

Fatura

TCKN

Araç Ruhsatı

Vergi Levhası

İmza Sirküsü

Telefon Numarası

E-posta

m. 5/2-a, ç ve e.

Kurum kaynaklarından

(Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

Eğlence Vergisi

Beyanname Formu

(Ad Soyad, Adres, Vergi Levhası, Kimlik, İmza Sirküsü)

TCKN

m. 5/2-a, ç ve e.

Kurum kaynaklarından

(Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

Harç Ödemeleri

Ad Soyad

Adres

Fatura Detayı

TCKN

Hesap No Bilgileri

Kimlik

m. 5/2-ç, e ve f.

Kurum kaynaklarından

(Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

Tahsilat İşlemleri

Adı Soyadı

TCKN

Borç Bilgileri

Hesap No-İBAN No

Belediye Sicil Numarası

m. 5/2-ç, e ve f.

İlgili kişiden

(Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

Gelir İcrası İşlemleri

 

Tebligat (Adı Soyadı, TCKN, Borç Bilgisi)

m. 5/2-ç, e ve f.

Kurum kaynaklarından

(Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

Haciz İşlemleri

Ad Soyad

Adres

TCKN

Belediye Sicil Numarası

m. 5/2-ç, e ve f.

Kurum kaynaklarından

(Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

Ödeme Emirleri

Ödeme Emri Formu

Ad Soyad

TCKN

İmza

Hesap Numarası/İBAN Numarası

Vergi Numarası

Unvan

m. 5/2-a, ç ve e.

 

Kurum kaynaklarından

(Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

Kesin ve Geçici Teminat Ödemeleri

Ad Soyad

TCKN

İmza Sirküsü

Kaşe

İş Bitirme Belgesi

Vekaletname

Kimlik Fotokopisi

SGK İlişiksizlik Yazısı

m. 5/2-a, ç ve e.

 

Kurum kaynaklarından

(Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

Maddi Yardım Ödemeleri

Ad Soyad

TCKN

Hesap No Bilgileri

Adres

Telefon Numarası

m. 5/2-a, ç ve e.

 

Kurum kaynaklarından

(Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

Yapı Denetim Ödemeleri

Firma Kimlik Bilgisi

Unvan

Fatura Detayı

TCKN

Hesap No Bilgileri Dilekçesi Eki (Vekaletname, İmza Sirküsü)

m. 5/2-c, ç ve e.

 

Kurum kaynaklarından

(Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

İmar alacağı Ödemeleri (İpotek)

Başvuru Dilekçesi (Ad Soyad

Adres

Telefon Numarası

İmza)

Kimlik Fotokopisi

TCKN

Vekaletname

Şuyulandırma Cetveli (Tapu bilgileri içerir)

Hesap No Bilgileri Dilekçe Eki (İmza Sirküsü, Vekaletname)

Feragatname

m. 5/2-a, ç ve e.

 

Kurum kaynaklarından

(Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

Muafiyet Evrakları

Kanunda belirtilen muafiyet durumu ile ilgili form (Adı Soyadı

TCKN

Adres

Telefon Numarası

E-Posta

İmza)

Emeklilik Bilgisi

Dava Dosyası

Engelli

Gazi

Emekli

Gelir Beyanı

Hesap Numarası

m. 5/2-a, ç ve e.

m. 6/3

 

İlgili kişiden ve Kurum kaynaklarından

(Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

İcra Dosyası Kaydı

Adı Soyadı

TCKN

Adres

Telefon Numarası

İcra Dosyası

Anne-Baba Adı

Kefil Bilgisi

Doğum Yeri-Tarihi

m. 5/2-ç, e ve f.

 

Kurum kaynaklarından

(Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

Evde Bakım Hizmetleri Kaydı

Adı Soyadı

TCKN

Adres

Nüfus Kayıt Örneği

Engel Durumu

Sağlık Durum

Taşınmaz Sorgusu

m. 5/2-ç ve e.

m. 6

 

İlgili kişiden

(Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

Mahkeme Taleplerinin Cevaplanması

Adı Soyadı

TCKN

Adres

Taşınmaz Sorgusu

Kimlik

İmza

Ödeme Bilgileri

m. 5/2-ç ve f

 

Kurum kaynaklarından

(Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

İaşe Bedeli

Adı Soyadı

TCKN

Adres

Nüfus Kayıt Örneği

Taşınmaz Sorgusu

Cezaevi Bilgileri

m. 5/2-ç.

Kurum kaynaklarından

(Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

Bağış Yolu ile Gelen Bilgiler

Dilekçe

(Adı Soyadı

TCKN

İmza

Adres

Telefon Numarası)

m. 5/2-f

Kurum kaynaklarından

(Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

Diğer Talep ve Şikayetlerin Yanıtlandırılması

Adı Soyadı

TCKN

Telefon Numarası

E-Posta

Başvuru Konusu

m.5/2-c, ç ve e.

İlgili kişinin kendisinden, telefon, e-posta, sözlü ve web aracılığıyla (Otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla)

B. Kişisel Verilerin Aktarılması  

İşlenen kişisel veriler yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde aktarılabilmektedir. Aktarıma ilişkin detaylı bilgi içeren tablo, aşağıda yer almaktadır:

Veri Aktarma Amacı

Aktarılan Alıcı Grupları

Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

İcra işlemlerinin devamlılığının sağlanması ve tahsilatın yapılması

Banka

Kesintiler ile ilgili sürecin devamının sağlanması

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Ödemelerin yapılması

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar

C. İlgili Kişinin Hakları

Herkes, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir;

1.Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Herkes bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde Belediyemize iletebilir. Talepler en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır.

Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Dökümanlar