Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

Mali Hizmetler Müdürlüğü Müdürlük KVKK Aydınlatma Metni

Mali Hizmetler Müdürlüğü İşlemlerinde Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik
Aydınlatma Metni

 

            Değerli vatandaşlarımız, Çekmeköy Belediyesi olarak kamusal hizmetlerimizi ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek, vatandaşlarımıza hizmet vermek, bilgilendirmek, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek gibi süreçlerimizde sizlere ait kişisel verileri işleyebilmekteyiz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu olarak Çekmeköy Belediyesi tarafından işlenmektedir. Kişisel verilerinizi genel ilkelere uygun olarak işlediğimizi ve kişisel verilerin güvenliğini sağlamak üzere gerekli tedbirleri aldığımızı belirtmek isteriz. İşbu aydınlatma metni Mali Hizmetler Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Ne Tür Veriler Topluyoruz?

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün süreçlerinde işlediğimiz kişisel veriler şunlardır;

o   Kimlik bilgileriniz (Ad, soyad, belediye sicil numarası, imza, unvan, doğum tarihi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, kimlik bilgileri, imza sirküsü, ticaret unvanı),

o   İletişim bilgileriniz (Telefon numarası, elektronik posta adresi, adres, ikametgah bilgisi),

o   Hukuki işlem bilgileriniz (Veraset ilamı, adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler),

o   Mesleki deneyim bilgilerinizi (Mesleki yeterlilik belgesi, iş bitirme belgesi, oda kayıt belgesi, ticaret sicil kaydı, vergi levhası),

o   Finansal bilgilerinizi (Borç bilgisi, fatura bilgisi, hakediş bilgisi, gelir beyanı, SGK/vergi borcu bilgisi, hesap numarası, banka bilgileri),

o   Tapu bilgilerinizi (Tapu bilgisi, şuyulandırma cetveli, taşınmaz bilgisi),

o   Sağlık bilgilerinizi (Engel durumu, gazilik durumu),

o   Araç bilgileriniz (Araç ruhsatı),

o   Diğer (Kira kontratı, SGK ilişiksizlik yazısı, feragatname, emeklilik bilgisi, SGK dökümü, dilekçe detayı, şikayet-talep-başvuru detayı, sözleşmeler, vekaletname, çiftçi kayıt sistemi kaydı)

 

Bu Verileri Nereden Alıyoruz?

İşlemiş olduğumuz verileri;

o   Kurumumuza iletmiş olduğunuz veya yetkilendirdiğiniz kişilerce iletilen dokümanlar ve sözlü bildirimleriniz aracılığıyla, kurum personelimizce tespit işlemleriyle otomatik olmayan yollarla,

o   Çeşitli dilekçe, sözleşme, form, tutanak aracılığı ile otomatik olmayan yollarla,

o   İlgili kamu kurum ve kuruluşlarından otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla,

o   Elektronik posta, telefon gibi araçlarla kısmen otomatik yollarla,

o   İnternet adresimiz, sosyal medya hesaplarımız, çağrı merkezimiz, Seri Nokta merkezlerimiz ve bu alanlarda yer alan formlar aracılığıyla otomatik yollarla, elde etmekteyiz. İlgili kişilerin, yakınlarına ve/veya üçüncü kişilere ait kişisel verileri paylaşmaları durumunda bu kişileri bilgilendirdiği ve gerekli hallerde açık rızalarını aldığı kabul edilir.

 

Bu Verileri İşlemekteki Amaçlarımız Neler ve Hangi Hukuki Şarta Dayanıyoruz?

Kanun kapsamında öngörülen veri işleme şartları şunlardır;

o    Açık rızanın varlığı (“m.5/1”, “m.6”)

o    Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”),

o    Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (“m.5/2-b”)

o    Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”),

o    Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”),

o     İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”),

o    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”),

o    İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

 

Elde ettiğimiz bu verileri şu amaçlarımızı gerçekleştirmek için sizlerden talep etmekteyiz:

o   Kimlik bilgilerinizi,

o   Kimliğinizi tespit etmek, evrak kayıt süreçlerini gerçekleştirmek amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),

o   Müdürlüğümüze ait yönetmelikler, faaliyet kapsamımız, ilgili mevzuat kapsamında yer alan çeşitli beyan, vergi, ihbarname, yoklama iş ve işlemleri ile yetkili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon halinde çalışma iş ve işlemlerimizin yürütülmesi, yerine getirilmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

o   İlgili mevzuat kapsamında yer alan çeşitli ödeme, tahsilat, icra, haciz, teminat iadesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

o   Kurumsal yardım ödemelerini gerçekleştirmek, taşınır bağışlarını kayıt altına almak amaçlarıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),

o   Vatandaş vergi muafiyet işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e),

o   Kurumumuzda yer alan diğer birimler ve yetkili kurumlar ile koordinasyon, ortak süreç yürütülmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, destek sağlama amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e),

o   Müdürlüğümüz yetki alanı dahilinde gerçekleştirilen başvurularda talep doğrultusunda işlemleri yürütmek, ilgili kişiye talebi ve/veya talep sonucu hakkında bilgi vermek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

o   Tedarikçilerimiz ile ön görüşme, ihale ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

o   Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara karşı bilgi verme, bildirimde bulunma yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)

o   İletişim bilgilerinizi,

o   Kimliğinizi tespit etmek, evrak kayıt süreçlerini gerçekleştirmek amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),

o   Müdürlüğümüze ait yönetmelikler, faaliyet kapsamımız, ilgili mevzuat kapsamında yer alan çeşitli beyan, vergi, ihbarname, yoklama iş ve işlemleri ile yetkili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon halinde çalışma iş ve işlemlerimizin yürütülmesi, yerine getirilmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

o   İlgili mevzuat kapsamında yer alan çeşitli ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

o   Kurumsal yardım ödemelerini gerçekleştirmek, taşınır bağışlarını kayıt altına almak amaçlarıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),

o   Vatandaş vergi muafiyet işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e),

o   Kurumumuzda yer alan diğer birimler ve yetkili kurumlar ile koordinasyon, ortak süreç yürütülmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, destek sağlama amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e),

o   Müdürlüğümüz yetki alanı dahilinde gerçekleştirilen başvurularda talep doğrultusunda işlemleri yürütmek, ilgili kişiye talebi ve/veya talep sonucu hakkında bilgi vermek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

o   Tedarikçilerimiz ile ön görüşme, ihale ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

o   Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara karşı bilgi verme, bildirimde bulunma yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)

o   Hukuki işlem bilgilerinizi,

o   Kurumumuzda yer alan diğer birimler ve yetkili kurumlar ile koordinasyon, ortak süreç yürütülmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, destek sağlama amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e),

o   Müdürlüğümüze ait yönetmelikler, faaliyet kapsamımız, ilgili mevzuat kapsamında yer alan çeşitli beyan iş ve işlemlerimizin yürütülmesi, yerine getirilmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

o   Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara karşı bilgi verme, bildirimde bulunma yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)

o   Mesleki deneyim bilgileriniz,

o   Evrak kayıt süreçlerini gerçekleştirmek amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),

o   Kurumumuzda yer alan diğer birimler ve yetkili kurumlar ile koordinasyon, ortak süreç yürütülmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, destek sağlama amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e),

o   Teminat iadesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

o   Tedarikçilerimiz ile ihale ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

o   Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara karşı bilgi verme, bildirimde bulunma yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)

o   Finansal bilgilerinizi,

o   Evrak kayıt süreçlerini gerçekleştirmek amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),

o   Müdürlüğümüze ait yönetmelikler, faaliyet kapsamımız, ilgili mevzuat kapsamında yer alan vergi, ihbarname iş ve işlemleri ile yetkili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon halinde çalışma iş ve işlemlerimizin yürütülmesi, yerine getirilmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

o   İlgili mevzuat kapsamında yer alan çeşitli ödeme, tahsilat, icra, haciz, teminat iadesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

o   Kurumsal yardım ödemelerini gerçekleştirmek amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),

o   Vatandaş vergi muafiyet işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e),

o   Kurumumuzda yer alan diğer birimler ve yetkili kurumlar ile koordinasyon, ortak süreç yürütülmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, destek sağlama amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e),

o   Müdürlüğümüz yetki alanı dahilinde gerçekleştirilen başvurularda talep doğrultusunda işlemleri yürütmek, ilgili kişiye talebi ve/veya talep sonucu hakkında bilgi vermek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

o   Tedarikçilerimiz ile ihale ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

o   Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara karşı bilgi verme, bildirimde bulunma yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)

o   Tapu bilgilerinizi,

o   Evrak kayıt süreçlerini gerçekleştirmek amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),

o   Müdürlüğümüze ait yönetmelikler, faaliyet kapsamımız, ilgili mevzuat kapsamında yer alan çeşitli beyan iş ve işlemleri ile yetkili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon halinde çalışma iş ve işlemlerimizin yürütülmesi, yerine getirilmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

o   Vatandaş vergi muafiyet işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e),

o   Kurumumuzda yer alan diğer birimler ve yetkili kurumlar ile koordinasyon, ortak süreç yürütülmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, destek sağlama amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e),

o   Müdürlüğümüz yetki alanı dahilinde gerçekleştirilen başvurularda talep doğrultusunda işlemleri yürütmek, ilgili kişiye talebi ve/veya talep sonucu hakkında bilgi vermek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

o   Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara karşı bilgi verme, bildirimde bulunma yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)

o   Sağlık bilgilerinizi,

o   Müdürlüğümüze ait yönetmelikler, faaliyet kapsamımız, ilgili mevzuat kapsamında yer alan çeşitli beyan iş ve işlemleri ile yetkili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon halinde çalışma iş ve işlemlerimizin yürütülmesi, yerine getirilmesi amacıyla (m.6),

o   Vatandaş vergi muafiyet işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla (m.6),

o   Araç bilgilerinizi,

o   Müdürlüğümüze ait yönetmelikler, faaliyet kapsamımız, ilgili mevzuat kapsamında yer alan çeşitli vergi iş ve işlemleri ile yetkili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon halinde çalışma iş ve işlemlerimizin yürütülmesi, yerine getirilmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

o   Müdürlüğümüz yetki alanı dahilinde gerçekleştirilen başvurularda talep doğrultusunda işlemleri yürütmek, ilgili kişiye talebi ve/veya talep sonucu hakkında bilgi vermek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

o   Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara karşı bilgi verme, bildirimde bulunma yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)

o   Diğer bilgilerinizi,

o   Evrak kayıt süreçlerini gerçekleştirmek amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),

o   Müdürlüğümüze ait yönetmelikler, faaliyet kapsamımız, ilgili mevzuat kapsamında yer alan çeşitli beyan, vergi, yoklama iş ve işlemleri ile yetkili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon halinde çalışma iş ve işlemlerimizin yürütülmesi, yerine getirilmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

o   İlgili mevzuat kapsamında yer alan çeşitli ödeme, teminat iadesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

o   Vatandaş vergi muafiyet işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e),

o   Kurumumuzda yer alan diğer birimler ve yetkili kurumlar ile koordinasyon, ortak süreç yürütülmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, destek sağlama amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e),

o   Müdürlüğümüz yetki alanı dahilinde gerçekleştirilen başvurularda talep doğrultusunda işlemleri yürütmek, ilgili kişiye talebi ve/veya talep sonucu hakkında bilgi vermek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

o   Tedarikçilerimiz ile ihale ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

o   Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara karşı bilgi verme, bildirimde bulunma yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)

işlemekteyiz. Bu verileri işlerken dayandığımız veri işleme şartları parantez içerisinde belirtilmiştir.

Verileri Kimlerle Paylaşıyoruz?

İşlemiş olduğumuz kişisel verileri

o   İlgili yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, bildirim gerçekleştirilmesi amacıyla görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, denetçilere,

o   Yasal süreçlerin takip edilmesi ve/veya yürütülmesi amacıyla hizmet alınan tedarikçilerimize, yetkili kurum ve kuruluşlara,

o   İş süreçlerinin yürütülmesi, takibi, denetimi, iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında bilgi almak, bildirimde bulunmak amaçlarıyla hizmet alınan tedarikçilerimize, yetkili kurum ve kuruluşlara,

o   İlgili kişi talebine ilişkin iş süreçlerinin yürütülmesi, işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlara

aktarabilmekteyiz. Belirtilen üçüncü kişiler dışında kişisel verilerini ilgisiz ve yetkisiz üçüncü kişilerle paylaşmamaktayız.

 

Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi

Kişisel verileriniz işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla bağlantılı ve ölçülü bir şekilde genel ilkelere uygun olarak işlenmekte ve saklanmaktadır. Kişisel verilerin güvenliği için Kanun kapsamında öngörülen her türlü teknik ve idari tedbir almaktayız. Kişisel verilerinizi işleme amacı ve sebebi, ilgili mevzuatın gerektirdiği süre ve hukuki yükümlülüklerimiz gibi unsurları gözeterek saklamaktayız.

 

Kanun Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir

İlgili kişiler, kurumumuza başvuruda bulunarak;

o   Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

o   Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

o   Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

o   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

o   Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

o   Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

o   İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

o   Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.cekmekoy.bel.tr/sayfa/kvkk-basvuru-formu adresinde yer alan formu kullanarak iletebilirsiniz. Talepleriz en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

 

İnternet Sitesi            : https://www.cekmekoy.bel.tr/

Telefon Numarası     : 0 216 600 06 00

E-Posta Adresi          : info@cekmekoy.bel.tr

Adres                         : Merkez Mahallesi Piri Reis Caddesi No:5 Çekmeköy/İstanbul

Dökümanlar