Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

Mali Hizmetler Müdürlüğü Müdürlük Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
 Bu Yönetmeliğin amacı; Çekmeköy Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluk esaslarını belirlemek; çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – 
Bu Yönetmelik, Çekmeköy Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile bağlı birimlerinin kuruluş görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – 
Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin (b) fıkrası ile 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –  
Bu Yönetmelikte geçen;

 1. Başkan: Çekmeköy Belediye Başkanını,
 2. Başkan yardımcısı: Müdürlüğün bağlı olduğu Başkan Yardımcısını,
 3. Büyükşehir Belediyesi: İstanbul Büyükşehir Belediyesini,
 4. Belediye: Çekmeköy Belediyesini,
 5. Harcama birimi: Bütçe ile ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi,
 6. Harcama yetkilisi: Bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin harcama yetkisini kullanan yöneticisini,
 7. Meclis: Çekmeköy Belediye Meclisini,
 8. Müdürlük: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesinde belirtilen görevleri yerine getiren Mali Hizmetler Müdürlüğünü,
 9. Müdür: Mali Hizmetler Müdürlüğü yöneticisini,
 10. Mali hizmetler uzmanı: 5018 sayılı Kanunun 60. maddesinde belirtilen şartları taşıyan uzmanı,
 11. Mali hizmetler uzman yardımcısı: Mali hizmetler uzman yardımcısını,
 12. Muhasebe yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin yönetiminden sorumlu, usulüne göre atanmış sertifikalı yöneticiyi,
 13. Muhasebe yetkilisi mutemedi: Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye yetkili ve bu işlemlerle ilgili olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumlu olan kamu görevlilerini ve yetkili memurları,
 14. Muhasebe yetkilisi yardımcısı: Muhasebe yetkililerinin yardımcısını,
 15. Şef: Alt birim yöneticisi,
 16. Taşınır konsolide görevlisi: Kamu idaresinin taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinden aldığı harcama birimi taşınır hesaplarını konsolide ederek taşınır hesap cetvellerini hazırlamak ve biriminin bir üst teşkilattaki taşınır konsolide görevlisine vermekle sorumlu olan görevlileri,
 17. Üst yönetici: Çekmeköy Belediye Başkanını,
 18. Yönetmelik: Bu Yönetmeliği, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat ve Bağlılık

Teşkilat

MADDE 5  – 1) Mali Hizmetler Müdürlüğünün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir;

 1. Müdür
 2. Şef
 3. Memur
 4. İşçi
 5. Sözleşmeli Personel

            2) Mali Hizmetler Müdürlüğünün teşkilat yapısı aşağıda belirtilen kendine bağlı alt birimlerden oluşur;

 1. Muhasebe Birimi
 2. Gelir Tahakkuk, Takip ve Tahsil Birimi
 3. Yoklama Birimi
 4. Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi
 5. (Değişik:11/07/2014 - 2014/54) Ön Mali Kontrol Birimi
 6. (Mülga:11/07/2014 - 2014/54)
 7. Evrak Kayıt Birimi

Bağlılık

MADDE 6  –  Mali Hizmetler Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat ya da görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün görevleri

MADDE 7 –  1) Müdürlük görevlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 492 sayılı Harçlar Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Belediye Tahsilat Yönetmeliği, İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütür.

2) 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen aşağıdaki görevler, Müdürlük tarafından yürütülür.

 1. (Değişik: 11/07/2014 - 2014/54) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasında Stratejik Geliştirme Müdürlüğüne gerekli desteği sağlamak.
 2. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
 3. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
 4. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak,
 5. İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
 6. Muhasebe hizmetlerini yürütmek,
 7. (Değişik: 11/07/2014 - 2014/54) Birim faaliyet raporunu hazırlamak,
 8. İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,
 9. İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
 10. Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
 11. Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek,
 12. (Değişik: 11/07/2014 - 2014/54) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında Stratejik Geliştirme Müdürlüğüne gerekli desteği sağlamak,
 13. Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Stratejik plan hazırlıklarının koordinasyonu

MADDE 8 – (Mülga:11/07/2014 - 2014/54).

Performans programı hazırlıklarının koordinasyonu

MADDE 9 – (Mülga:11/07/2014 - 2014/54)

Bütçenin hazırlanması

MADDE 10 –  Belediye Başkanının Haziran ayı sonuna kadar stratejik plân ve performans programına uygun olarak gider bütçelerini hazırlamak üzere harcama birimlerine çağrı yapması üzerine birimler bütçe fişini kullanarak gerekçeli bütçe yılı gider teklifleri  ve izleyen iki yılın gider tahminleri ile ödenek cetveli ve ayrıntılı harcama programını Müdürlüğünün koordinasyonunda hazırlayarak hizmet gerekçesi ile birlikte Temmuz ayının sonuna kadar Müdürlüğe verir. Müdürlük, diğer birimlerden gelen gider tekliflerini birleştirip, gelir bütçesini ve izleyen iki yılın gelir tahminlerini hazırlayarak, bütçe ilke ve hedefleri doğrultusunda Belediyenin bütçe tasarısını oluşturur. Bütçe tasarısına, Müdürlük tarafından hazırlanan ayrıntılı harcama programı ve finansman programı da eklenerek Belediye Başkanı tarafından Ağustos ayı sonuna kadar Encümene havale edilir.

 Encümene sunulan bütçe tasarısı ve izleyen iki yıla ait gelir ve gider tahminleri ile bir önceki yıla ve içinde bulunulan yıla ait (bütçe hazırlığının yapıldığı ay itibariyle) bütçe gerçekleşmeleri, Eylül ayının ilk haftası içinde Müdürlük tarafından İçişleri Bakanlığına gönderilir.

 Encümene tarafından incelenerek Encümen görüşü ile birlikte en geç Eylül ayının son haftası içinde Belediye Başkanına sunulan bütçe tasarısı, Ekim ayı toplantısında görüşülmek üzere Ekim ayının birinci gününden önce  Belediye Meclisine sunulur.  Mecliste görüşülüp kabul edilen bütçe Büyükşehir Belediye Meclisinde karara, bağlanarak kesinleşir. Bütçenin hazırlanmasında Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat dikkate alınır.

Bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kaydedilmesi

MADDE 11  –  Bütçe işlemleri, harcama birimleriyle koordinasyon sağlanarak Müdürlük tarafından Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir, kayıtları tutulur ve izlenir. Bütçe kayıt ve işlemleri, Mali Hizmetler Müdürü veya yetki verdiği personelin onayıyla gerçekleştirilir ve harcama birimlerine açık tutulur.

Ödenek İşlemleri

MADDE 12  –  Ödenek aktarma, ek ödenek, yedek ödenek ile ilgili belgelerin hazırlanması ve işlemlerin yürütülmesi Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda Müdürlük tarafından yerine getirilir.

Gelirlerin tahakkuku, gelir ve alacakların takip ve tahsili

MADDE 13 – Belediyenin gelirlerinin tahakkuku, gelir ve alacakların takibi ve tahsil işlemleri, ilgili mevzuatında özel bir düzenleme bulunmadığı takdirde, Müdürlük tarafından yürütülür.  İdarelerin işlemleri sonucunda, herhangi bir gelir tahakkuku veya gelir ve alacakların takip ve tahsilini gerektiren bir durumun ortaya çıkması halinde, gereğinin yapılması amacıyla ilgili birim tarafından Müdürlüğe bildirilir.

Ön mali kontrol işlemleri

MADDE 14  –  Ön malî kontrol görevi harcama birimleri ve Müdürlük tarafından yapılır. Ön malî kontrol süreci malî karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur.

 Harcama birimlerinde yapılacak asgarî kontroller, Müdürlük tarafından ön malî kontrole tabi tutulacak malî karar ve işlemlerin usul ve esasları ile ön malî kontrole ilişkin standart ve yöntemler Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. Harcama birimleri ve Müdürlük Bakanlıkça yapılacak düzenlemelere uygun olarak ön malî kontrol işlemlerini yürütür. Bakanlıkça belirlenen malî karar ve işlemlerin dışında kalan malî karar ve işlemlerin de aynı usul ve esaslar çerçevesinde Müdürlük kontrol ettirilmesine yönelik düzenleme yapılabilir. Bu düzenlemelerde, Müdürlüğün ön malî kontrolüne tabi tutulacak malî karar ve işlemler riskli alanlar dikkate alınarak tür, tutar ve konu itibarıyla belirlenir.

    Görev alanları çerçevesinde, iç kontrol ve ön malî kontrole ilişkin olarak yapılan düzenlemeler üst yöneticinin onayıyla yürürlüğe konulur. Müdürlük tarafından yapılan ön malî kontrolün sonucu ilgili harcama birimine yazılı görüş vermek veya dayanak belge üzerine şerh düşülmek suretiyle bildirilir. Ön malî kontrol sonucunda düzenlenen yazılı görüşün ilgili malî işleme ilişkin dosyada muhafaza edilmesi ve bir örneğinin de ödeme emri belgesine eklenmesi zorunludur. Müdürlük tarafından ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği durumlarda harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin kayıtları tutulur ve aylık dönemler itibarıyla üst yöneticiye bildirilir. Söz konusu kayıtlar iç ve dış denetim sırasında denetçilere de sunulur.

Taşınır ve taşınmaz kayıtlarının tutulması

MADDE 15  –  Belediyenin mülkiyetinde veya idareye tahsisli olan ya da idarenin kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlar ile bunlara ilişkin işlemlerin kaydı ilgili mevzuatında belirlenen kişiler tarafından tutulur. Taşınır kayıtları birimler bazında düzenlenerek mevzuatında belirlenen sürede Müdürlüğe gönderilir. Müdürlük tarafından bu kayıtlar Belediye bazında konsolide edilir ve taşınmaz kayıtları da eklenerek icmal cetvelleri hazırlanır.

Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi

MADDE 16  –  Muhasebe hizmetleri, muhasebe ilke ve kurallarının dayanağını oluşturan temel muhasebe kavramları ile faaliyet sonuçları, bütçe uygulama sonuçları, nazım hesaplara ilişkin ilkeler ve varlıklar, yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar ilkelerinden oluşan bilanço ilkeleri ile muhasebe standartları, kurallar ve uygulamalara ilişkin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Müdürlükte muhasebe yetkilisi tarafından yerine getirilir.

Bütçe kesin hesabının hazırlanması

MADDE 17  –  Kesin hesap; Müdürlük tarafından mali yılın bitiminden itibaren hazırlanarak, Belediye Başkanı tarafından Nisan ayı içinde Encümene sunulur. Encümen kesin hesabı en geç Nisan ayının sonuna kadar inceleyip, görüşü ile birlikte Meclisin Mayıs ayı toplantısında  görüşülmek üzere  Belediye Başkanına sunar. Kesin hesap Meclisçe görüşülerek kabul edilir. Kesin hesap Haziran ayının sonuna kadar Sayıştay Başkanlığına gönderilir.

İdare faaliyet raporunun hazırlanması

MADDE 18  –  (Mülga:11/07/2014 - 2014/54)

Danışmanlık hizmeti sunma ve bilgilendirme yükümlülüğü

MADDE 19  –  Müdürlük, harcama birimleri tarafından birimlerine ilişkin olarak istenilen bilgileri sağlamak ve harcama birimlerine malî konularda danışmanlık hizmeti sunmakla yükümlüdür. Bu amaçla malî yönetim ve kontrol ile denetim konularında gerekli bilgi ve dokümantasyon, yetki ve görevleri çerçevesinde, Müdürlük tarafından oluşturulur ve izlenir. Harcama birimleri, malî mevzuatta meydana gelen değişiklikler konusunda Müdürlük tarafından uygun araçlarla bilgilendirilir. Malî konulardaki düzenleme ve kararların uygulanması konusunda, gerektiğinde ilgili idarelerin görüşü de alınarak, Müdürlük tarafından uygulamaya açıklık getirici ve yönlendirici yazılı bilgilendirme yapılabilir.

İç kontrol sistemi ve standartları

MADDE 20  –  (Mülga:11/07/2014 - 2014/54)

Muhasebe Birimi

MADDE 21  –  Muhasebe Birimi aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekten sorumludur.

 1. Harcama birimlerinin muhasebe işlemlerini yürütmek,
 2. Stratejik plan ve performans programına uygun şekilde mali yıl bütçesini hazırlamak,
 3. Ayrıntılı harcama ve finansman programını hazırlamak,
 4. Bütçe uygulama sonuçlarının uygunluğunu izlemek, değerlendirmek ve rapor etmek,
 5. Bütçe kesin hesabını ve yönetim dönemi hesabını hazırlayarak Sayıştaya göndermek,
 6. Ödenek taahhüt kayıtlarını yapmak,
 7. Yevmiye kayıtlarını tutmak,
 8. Kesin teminat ve geçici teminat mektuplarının kaydını yaparak muhafazasını sağlamak ve gerektiğinde iadesini yapmak,
 9. Görev alanı ile ilgili danışmanlık ve koordinasyon görevini yerine getirmek,
 10. Tahakkuk eden kişi borçlarını hesaba almak ve kayıtlara işlemek,
 11. İller Bankasından gelen Belediye paylarının takibini yaparak muhasebe kayıtlarını tutmak,
 12. Kuruma ait bütçe, muhasebe raporlarını ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek,
 13. İç ve dış denetimlerde mali yıl evraklarını denetime hazır hale getirilmesini sağlamak,
 14. Belediyenin gelirleri ve giderlerine ait mali bilgileri aylık olarak Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün KBS sistemine girmek,
 15. Belediyenin Muhtasar, Damga Vergisi, KDV ve Kurumlar Vergisi beyannamelerini hazırlayıp vermek ve ödemelerinin yapılmasını sağlamak,
 16. Belediyenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak,
 17. Muhtaç asker ailelerine yapılan yardımların ödemesini yapmak,
 18. Belediye bünyesinde çalışan memur, sözleşmeli personel ile işçi personelin aylık özlük alacaklarının tahakkuku ve sosyal güvenlik işlemlerinin yapılması, konuyla ilgili olarak mevzuatın takip edilmesi, personel hakkında yasalarda meydana gelecek değişikliklerin ve yeni mevzuatın uygulanmasını sağlamak.
 19. Belediyede çalışan personelin maaşla ilgili gelen her türlü, bilgi ve belgelerinin işlemlerini yapmak,
 20. Belediyede görevli personel yapılması gereken ödemelerde mevzuatlara uygun olarak bordroların çekilip kesinti listeleri ve ödeme evrakları ile birlikte tahakkuka bağlanıp, ödeme yapılması için Muhasebe Şefliğine göndermek,
 21. Belediyemizdeki 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapmakta olan personelin emekli kesenekleri ile ilgili her türlü işlemleri yapmak ve elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermek,
 22. Belediyemizde 4857 sayılı İş Kanuna tabi olarak görev yapmakta olan personel ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 ncu maddesine göre görev yapmakta olan sözleşmeli personelin aylık prim ve hizmet belgelerinin tanzim edilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumuna internet ortamında göndermek, Yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerini uygulamak,
 23. 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi personel kadrolarının; Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellere” uygun olarak hazırlanması ve onay (vize) için Valilik Makamına zamanında göndermek,

z) Başkan yardımcısı ve Mali Hizmetler Müdürü tarafından verilen ve mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

Gelir Tahakkuk, Takip ve Tahsil Birimi

MADDE 22  –  Gelirler Tahakkuk, Takip ve Tahsil Birimi aşağıda belirtilen  görevleri yerine getirmekten sorumludur.

 1. Belediyenin vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk işlemlerini kanun hükümlerine uygun surette ve zamanında yaptırmak,
 2. Tahakkuku tahsiline bağlı gelirlerin tahsilinin izlemek,
 3. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında kalan vergi, resim ve harçların ücretlerinin düzeltilmesi işlemleri (terkin-red) yapmak,
 4. Belediye gelirlerine yönelik kişi ve kuruluşlar tarafından idari ve yargı organları nezdinde yapılan itirazlara ilişkin yazılı ya da sözlü savunmalara esas bilgi ve belgeleri yasal süresi içerisinde ilgili merciye ulaşmasını sağlamak,
 5. Yasal mevzuat çerçevesinde gelir arttırıcı ve gelir kaybını önleyici tedbirler almak,
 6. Tahsil safhasındaki alacakların 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun çerçevesinde izlenerek tahsil edilmesini sağlamak,
 7. Belediyenin başka kurum ve kuruluşlara dağıtımı yapılacak payların, ilgili yasal mevzuatı gereğince tahakkuklarının yapılması, hesaplarının incelenmesi ve takibi kayıtlarının tutulmasını sağlamak,
 8. Tahsilat ve ödemelerle ilgili gerekli kontrolleri yaparak günlük olarak Muhasebe Birimine vermek,
 9. Yapılan tahsilatları gün sonunda toplanan paraları bankaya teslim etmek,
 10. Mesai saatleri içinde ihtiyaca cevap verecek kadar vezneyi açık tutmak, veznedar ve tahsildar arası görev bölümünü sağlamak,
 11. Belediye alacakları tahsilinde kullanılan alındı belgesini, mahsup alındısını, teslimat müzekkeresini, tahsildar alındısını, muhasebe yetkilisi mutemedi alındısını, muhasebe yetkilisi mutemetleri kasa defterini imza karşılığında vermek, almak, makbuzlarla tahsil edilen paraların noksansız bir şekilde tahsilat bordrosuna kaydedilip kaydedilmediğini kontrol etmek,
 12. Matbaaca bastırılan makbuzların teslimi sırasında hatalı olup olmadıklarını kontrol etmek, makbuz ve alındı belgelerini muhafaza etmek,
 13. Borçlarını rızaen ödemeyen borçlulara ödeme emri tebliğ etmek, ödeme emrine rağmen borçlarını ödemeyen veya mal bildiriminde bulunmayanlar hakkında 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun ilgili hükümleri doğrultusunda kovuşturma işlemleri yapmak (mal varlığı- haciz-satış)
 14. Haciz varakaları düzenlemek ve sonuçlandırmak,
 15. Çeşitli nedenlerle fazla ödemede bulunmuş yükümlülerin başvuruları üzerine kayıtlarını inceleyerek fazla ödenmiş miktarların ilgililere iadesi için gerekli işlemleri yapmak,
 16. Başkan yardımcısı ve Mali Hizmetler Müdürü tarafından verilen ve mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

Yoklama Birimi

MADDE 23  –  Yoklama Birimi aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekten sorumludur.

 1. Vergi, harç, katılım payı ve diğer gelirlerle alakalı vergi kayıp ve kaçak kontrolleriyle Emlak Vergisi Kanununda belirtilen emlak vergilerinin kayıp ve kaçak kontrolleriyle mükelleflerin bütün kayıt kontrollerinin yapmak,
 2. Mükelleflerle ilgili yapılan tespitleri yoklama tutanağına geçirmek,
 3. Müdürlüğe intikal eden mükelleflerle ilgili dilekçeleri cevaplandırmak,
 4. Mükelleflere elden tebliğ edilmesi gereken ihbarname, tebligat vb. evrakları hazırlanmak,
 5. Tebliğ edilecek evrakın Tebligat Kanunu hükümlerince tebliğ edilmesini sağlamak, 
 6. Başkan yardımcısı ve Mali Hizmetler Müdürü tarafından verilen ve mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi

MADDE 24  –  Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekten sorumludur.

 1. Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen taşınırların kayıt ve kontrol işlemlerine ilişkin esas ve usulleri uygulamak,
 2. Tüketim malzemeleri niteliğindeki taşınırların kayıt ve işlemlerini usulüne uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından taşınır kayıt kontrol yetkililerini tespit ederek harcama yetkilisinin onayına sunmak, 
 3. Taşınır kayıt kontrol yetkilileri arasında devir işlemlerinin esas ve usullerini belirlemek ve devir işlemlerinin yapılmasını sağlamak
 4. Taşınır kayıt kontrol yetkililerince yapılan işlemleri kontrol etmek, taşınır işlemlerine ilişkin kayıtları dosyalamak, arşiv hizmetlerini yürütmek,
 5. Taşınır kayıt kontrol yetkililerinin eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak,
 6. Taşınırların takibine ilişkin olarak barkod sistemini uygulatmak,
 7. Belediye harcama birimlerinin taşınır hesaplarını, konsolide edilmesi işlemlerini yürütmek,
 8. Taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının yapılmasını sağlamak üzere taşınır işlemlerine ilişkin belgelerin Muhasebe Şefliğine gönderilmesini sağlamak,
 9. Taşınırların tüm giriş ve çıkış kayıtları ile kullanılacak defter, belge ve cetvellerin bilgisayar ortamında tutulması ve düzenlenmesini sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak, taşınır kaydına ilişkin yazılımların etkin ve verimli bir biçimde kullanılmasını sağlamaya yönelik yazılım programlarında gerekli değişiklikleri yapmak,
 10. Sayıştay Başkanlığına sunulacak olan taşınır yönetim hesabına ait belgeleri düzenlemek,
 11. Belediyenin taşınır kesin hesabını hazırlamak,
 12. Belediyenin ambarlarının yönetim esas ve usullerini belirlemek,
 13. Başkan yardımcısı ve Mali Hizmetler Müdürü tarafından verilen ve mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

Ön Mali Kontrol Birimi

MADDE 25 – (Değişik:11/07/2014 - 2014/54)  Ön Mali Kontrol Birimi aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekten sorumludur.

 1. Ön mali kontrol görevini Mali Hizmetler Müdürü adına yürütmek,
 2. Harcama birimlerinin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerinin; birim bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden kontrolünü yapmak,
 3. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde yer alan Müdürlüğün ön mali kontrolüne tabi aşağıda belirtilmiş olan işlemlerini yapmak,
 4. Kanun Tasarılarının Mali Yükünün Hesaplanması: Belediye gelirlerinin azalmasına veya giderlerin artmasına neden olacak ve Belediyeye yükümlülük getirecek mevzuat değişiklikleri Belediyenin stratejik planı, performans programı, bütçesi, kullanılabilir ödenekleri ve nakit yönetimi üzerindeki etkileri açısından değerlendirmek,
 5. Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları: İhale kanunlarına tabi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek tutarı mal ve hizmet alımlarında katma değer vergisi hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22/d maddesinde belirtilmiş parasal limitin dışında kalan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının ön mali kontrolünü yapmak,
 6. Bütçe içi ödenek aktarma işlemlerinin kontrolünü yapmak,
 7. Kadro dağılım cetvellerinin ilgili personel mevzuatına uygunluğunu kontrol etmek,
 8. Seyahat kartı listelerini, 6245 sayılı Harcırah Kanununa uygunluğu yönünden kontrol etmek,
 9. Yan ödeme cetvellerini, ilgili personel mevzuatı çerçevesinde kontrol etmek,
 10. Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmelerini, personel ve ilgili diğer mevzuata uygunluk yönünden kontrol etmek.
 11. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilmiş olan parasal limit üzerinde kalan ödeme emri belgeleri ve eki belgeler üzerinde ön mali kontrol yapmak,
 12. İdare harcama birimlerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesi konusunda danışmanlık yapmak,
 13. (Değişik:11/07/2014 - 2014/54) İdare harcama birimlerinde uygulanacak İç kontrole ilişkin standartlar hazırlanmasında Strateji Geliştirme Müdürlüğüne gerekli desteği sağlamak,
 14. (Değişik:11/07/2014 - 2014/54) İdarenin iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi Strateji Geliştirme Müdürlüğüne gerekli desteği sağlamak,
 15. İdarenin harcama birimlerinde tereddüt oluşturan mali karar ve işlemler hakkında görüş bildirmek,
 16. Malî konularla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda Belediye Başkanına, harcama yetkililerine, Mali Hizmetler Müdürüne ve Başkan Yardımcısına gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

Strateji Geliştirme Birimi

MADDE 26 – (Mülga:11/07/2014 - 2014/54)

Evrak Kayıt Birimi

MADDE 27  – Evrak Kayıt Birimi aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekten sorumludur.

 1. Müdürlüğün yazışmalarını yapmak,
 2. Müdürlüğe gelen evrakları zimmetle teslim almak,
 3. Gelen/ giden evrakları Otomasyon Programı içinde Müdürlük Gelen/ Giden Evrak'a kaydetmek ve numarasını vermek,
 4. Harcama birimlerine ya da ilgili personele dağıtılacak evrakları zimmetle imza karşılığı teslim etmek,
 5. Diğer kamu kurum ve kuruluşlara giden evrakların bir suretlerinin dosyalanarak saklanmasını sağlamak,
 6. Müdürlükte üretilen evrakların tasnifi, dosyalanması, sıralanması ve yerlerine yerleştirilmesine ilişkin arşiv işlemlerini yapmak,
 7. Başkan yardımcısı ve Mali Hizmetler Müdürü tarafından verilen ve mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

Mali hizmetler müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 28 – 1) Mali Hizmetler Müdürünün görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

 1. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanununun 60. maddesinde sayılan mali hizmetler birimi için sayılan görevleri mevzuata uygun olarak yapmak ve yaptırmak,
 2. Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin eğitimini ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmaları yapmak,
 3. Müdürlüğün farklı iş ve işlemlerini yürütmek üzere Birim Sorumlusu ve diğer personelin atanması için Başkana/Üst Yöneticiye öneride bulunmak,
 4. Müdürlükte görev dağılımını yaparak hizmetlerin etkili, süratli ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamak,
 5. Müdürlüğün yazışmalarını yürütmek, Belediyenin diğer idareler nezdinde mali iş ve işlemlerini takip etmek ve sonuçlandırılmasını sağlamak,
 6. (Değişik:11/07/2014 - 2014/54) Bütçe, mali tablolar, kesin hesap, idare faaliyet raporu ve diğer raporların süresinde hazırlanmasını, onaylanmasını ve ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak,
 7. Gerektiğinde mali mevzuatın uygulanmasına yönelik genelgeler hazırlamak,
 8. Mali hizmetlerin saydam, planlı, Belediyenin amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri almak.

2) Müdürün sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

 1. Üst Yöneticiye karşı Müdürlüğün görevlerinin zamanında ve etkin bir şekilde yerine getirilmesinden,
 2. Harcama birimleri arasında mali yönetim ve kontrol alanında koordinasyon sağlanmasından,
 3. Diğer idareler nezdinde mali iş ve işlemlerin izlenmesinden,
 4. Birim hizmetlerinin etkili, süratli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden,
 5. Gelirlerin zamanında tahakkuku, süresinde takip ve tahsilinin sağlanmasından,
 6. (Değişik:11/07/2014 - 2014/54) Müdürlük tarafından hazırlanması gereken plan, program, bütçe, kesin hesap, mali tablolar, diğer raporlar ile mali istatistiklerin zamanında hazırlanarak ilgili idarelere gönderilmesinden sorumludur.

Harcama yetkilisinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 29 – 1) Harcama yetkilisinin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

 1. Harcama talimatı vermek,
 2. Harcama yetkisini devretmek,
 3. İhale yetkililiği görevini yürütmek,
 4. Ödeme emri belgesini düzenleyecek gerçekleştirme görevlisini belirlemek,
 5. Ödeme emri belgesini imzalamak,
 6. Ön ödeme yapılması için onay vermek,
 7. Harcama yetkilisi mutemedi görevlendirmek,
 8. Harcama yetkilisi mutemetlerinin görevlendirilmesi veya değişiklik hallerinde mutemede ait bilgileri muhasebe birimine bildirmek,
 9. Harcama yetkilisi mutemedinin üzerinde bulunan ön ödemenin başka bir mutemede devrine izin vermek,
 10. Birim faaliyet raporunu düzenlemek,
 11. Muhasebe yetkilisinin de uygun görüşünü almak suretiyle muhasebe yetkilisi mutemedi görevlendirmek.

2)   Harcama yetkilisinin sorumluluğu aşağıda belirtilmiştir.

Harcama yetkilisi, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve 5018 sayılı Kanun çerçevesinde yapması gereken diğer işlemlerden sorumludur.

Muhasebe yetkilisinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 30 – 1) Muhasebe yetkilisinin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

 1. Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek,
 2. Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek,
 3. Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek,
 4. Yukarıdaki bentlerde sayılan işlemlere ve diğer mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek,
 5. Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek,
 6. Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak,
 7. Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak,
 8. Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek,
 9. Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak,
 10. Muhasebe birimini yönetmek,
 11. Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.  

2)  Muhasebe yetkilisinin sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

 1. Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi İle Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde sayılan hizmetlerin zamanında yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından,
 2. Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve parayla ifade edilen değerler ile bunlarda meydana gelen kayıplardan,
 3. Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarında ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünden,
 4. Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde, geri verilecek tutarın, düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olmasından,
 5. Ödemelerin, ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırası da göz önünde bulundurularak, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmasından,
 6. Rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla, kendinden önceki muhasebe yetkilisinden hesabı devralırken göstermediği noksanlıklardan,
 7. Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuata göre kontrol etmekten,
 8. Yetkili mercilere hesap vermekten, sorumludurlar.

Muhasebe yetkilisi yardımcısı

MADDE 31 – Muhasebe yetkilisi yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir;

 1. Devredilen yetki dahilinde, gelirlerin ve alacakların tahsil edilmesini,  giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi ve gönderilmesine ilişkin işlemlerin yapılmasını sağlamak,
 2. Yetki sınırını aşan ve sorumlu olduğu iş ve işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda tetkik ederek muhasebe yetkilisine sunmak,
 3. Sorumlu olunan hesap ve işlemlere ilişkin raporları sistem üzerinden alarak mutabakatı sağlamak,
 4. Defterlerin, kayıtların ve belgelerin usulüne uygun olarak tutulması, muhafazası, denetim için hazır bulundurulması ve arşivleme işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 5. Mevzuatta yapılan değişiklikleri takip etmek ve muhasebe biriminde görev yapan personeli mevzuat yönünden bilgilendirmek ve eğitmek,
 6. Muhasebe biriminin ay ve yılsonu hesap ve cetvellerinin doğruluğunu kontrol etmek ve imzalayarak muhasebe yetkilisine sunmak,
 7. Muhasebe yetkilisinin havalesi ile gelen evrakların ilgililere dağıtımını yapmak,
 8. Muhasebe yetkilisinin görevinden ayrılması halinde yerine vekalet etmek.

Gerçekleştirme görevlisinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 32  – Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler. Gerçekleştirme görevlileri, 5018 sayılı Kanun çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumludurlar.

Taşınır konsolide görevlisinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 33 – Taşınır konsolide görevlisi Mali Hizmetler Müdürüne bağlı olarak taşınır kayıt işlemlerinden sorumludur ve Taşınır Hesap Cetvellerini konsolide ederek, idarenin Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Hesabı İcmal Cetvelini üst yönetici adına hazırlamakla yükümlüdürler.

Şefin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 34 – Müdürün talimatları doğrultusunda Biriminin görevlerinin yürütülmesi ve personelin düzenli, tertipli çalışmasını sağlamakla görevlidir. Personel tarafından yapılan işleri kontrol eder, işlerin eksiksiz ve zamanında yapılmasını sağlar.

Memurun görev, yetki ve sorumlukları

MADDE 35 – Memurlar kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesine göre Mali Hizmetler Müdürlüğünde malî hizmetler uzman yardımcısı ve malî hizmetler uzmanı çalıştırılabilir.

İşçilerin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 36 – Kendisine verilen işleri mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapmakla görevlidir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Usul ve Esasları

Çalışmalarda işbirliği ve uyum

MADDE 37 – Müdürlüğün faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla, Müdürün başkanlığında alt birim yöneticilerinin katılımı ile ayda bir defadan az olmamak üzere düzenli toplantılar yapılır. Bu toplantılarda, Müdürlüğün faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır.

Görevin Planlanması

MADDE 38- Mali Hizmetler Müdürlüğündeki çalışmalar; stratejik planlar, performans hedefleri yönetmeliğe uygun yapılacak plan dahilinde yürütülür.

Görevin Yürütülmesi

MADDE 39
-  Müdürlükte görevli tüm personel kendilerine verilen görevleri gereken özenle dikkat ve süratle yapmak zorundadır.

Görevler ayrılığı

MADDE 40 – (Değişik ikinci cümle:11/07/2014 - 2014/54) Harcama yetkililiği ile muhasebe yetkililiği görevi aynı kişide birleşemez. Mali Hizmetler ön malî kontrol görevini yürütenler, onay belgesi ve ekleri ile şartname ve sözleşme tasarılarının hazırlanması, malî karar ve işlemlerin belgelendirilmesi, mal ve hizmetlerin teslim alınması gibi malî karar ve işlemlerin hazırlanması ve uygulanması aşamalarında görevlendirilemezler ve ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunda başkan veya üye olamazlar.

Kullanılacak defter, kayıt ve belgeler

MADDE 41 – Müdürlükte kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.

Arşivleme

MADDE 42 – Müdürlüğe gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden evrak defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır. İşlemi biten her türlü yazıya ilişkin evraklar klasörlerine konularak Müdürlüğün onayı ile birim arşivine kaldırılır.


BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümleri

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

MADDE 43–  Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle daha önce yürürlükte bulunan 04/09/2013 tarihli ve 114  sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü Yönetmeliği yürürlükten kalkar.

Yürürlük

MADDE 44 – Bu Yönetmelik, Belediye Meclisince kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 45 –  Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Dökümanlar