Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta
Doğan KARAKAYA/Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Doğan KARAKAYA/Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Doğan KARAKAYA

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Dökümanlar
 • Müdürlük Görevleri

  a) Belediyemiz İle Muhtarlar Arasında Koordinasyonu Sağlamak,
  b) www.muhtar.gov.tr Adresi Üzerinde Oluşturulan Muhtar Bilgi Sistemi Üzerinden Belediyemize Gelen Talep, Şikayet ve Önerileri Sisteme Kaydederek Koordine Etmek, Sistem Üzerinden Üç Ayda Bir Rapor Hazırlamak
  c) 5393 Sayılı Yasanın 9’uncu Maddesi Gereği Yürütülecek İş ve İşlemler

  Dökümanlar
 • Müdürlük Görev Ve Çalışma Yönetmenliği

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç
  MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.

  Kapsam
  MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik; Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususları kapsar.

  Dayanak
  MADDE 3 - (1) Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20.2.2015 tarihli ve 2015/8 No.lu Genelgesi ile 3402 sayılı Kadastro Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar
  MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Belediye                 : Çekmeköy Belediyesini,
  b) Başkanlık               : Çekmeköy Belediye Başkanlığını,
  c) Başkan                   : Çekmeköy Belediye Başkanını,
  ç) Başkan Yardımcısı : Çekmeköy Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısını,
  d) Belediye                 : Çekmeköy Belediye Başkanlığını,
  e) Bilirkişi                    : 3402 sayılı Kadastro Kanununun 3. maddesine göre oluşturulan Kadastro ekibinde yer alacak, mesleki ve teknik bilgi açısından konusunda uzman ve belediye meclisi tarafından seçilen kişileri,
  f) Encümen                 : Çekmeköy Belediye Encümenini
  g) Genel Müdürlük      : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünü,
  h) Kaymakamlık          : Çekmeköy Kaymakamlığını,
  ı) MBS                         : İçişleri Bakanlığı Muhtarlık Bilgi Sistemi
  i) Meclis                       : Çekmeköy Belediye Meclisini,
  j) Muhtar                      : Çekmeköy sınırları içinde bulunan her bir mahallenin yönetiminden Sorumlu, seçimle işbaşına gelen kişiyi,
  k) Muhtarlık                  : Çekmeköy Mahalle Muhtarlarını
  l) Müdür                        : Çekmeköy Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürünü,
  m) Müdürlük                 : Çekmeköy Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğünü,
  n) Personel                  : Çekmeköy Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü personelini,
  o) Yönetmelik               : Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini, ifade eder.

  Temel İlkeler
  Madde 5 – (1) Müdürlük tüm çalışmalarında;

  a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde saydamlık,
  b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
  c) Hesap verebilirlik,
  d) d) Kurum içi yönetimde ve kenti ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
  e) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
  f) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
  g) g) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,

  İKİNCİ BÖLÜM
  Kuruluş, Teşkilat ve Bağlılık

  Kuruluş
  MADDE 6 - (1) Çekmeköy Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 20/02/2015 tarih ve 2015/8 sayılı Genelgesi uyarınca, Çekmeköy Belediye Meclisinin 09/04/2015 tarih ve 2015/96 sayılı kararı ile kurulmuştur.

  Teşkilat
  MADDE 7 - (1)Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün Personel Yapısı aşağıda belirtildiği şekildedir:

  a) Müdür,
  b) Şef,
  c) Memurlar,
  d) Kadrolu İşçiler,
  e) Sözleşmeli Personel,
  f) Diğer personel.

  (2) Teşkilat Yapısı

  a) Müdürr
  b) Şef
  c) Muhtar Bilgi Sistemi Koordinatörlüğü
  d) Sekretarya/İdari ve Mali İşler

  (3) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için Müdürlüğün hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak kadro karşılığı olmaksızın Müdürün talebi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi ve Belediye Başkanının Onayı ile ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda “Büro sorumlusu ve/veya Şef” görevlendirilmesi yapılabilir.

  (4) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan kadrolu şefler dahil olmak üzere ve Büro Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

  Bağlılık
  MADDE 8 - (1) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Görev, Yetki ve Sorumluluk

  Müdürlüğün görevleri
  MADDE 9 - (1) Müdürlüğün görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

  a) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 20.02.2015 tarihli 2015/8 sayılı Genelgesinde belirtilen iş ve işlemlerin tamamının etkin ve verimli bir şekilde yapılmasından sorumludur.
  b) İçişleri Bakanlığı tarafından www.muhtar.gov.tr üzerinden oluşturulan Muhtar Bilgi Sistemi (MBS) aracılığı ile belediyemize iletilen talep, şikayet, öneri ve isteklerin mevzuatta belirtilen sürelerde karşılanmasını sonuçlandırılmasını sağlamak.
  c) MBS haricinde muhtarlıklardan gelen (bizzat, telefonla, maille, dilekçe vb.) her türlü talebin uygun birime yönlendirilmesini sağlamak ve sonuçlarını takip etmek.
  ç) MBS üzerinden veya başka yollarla muhtarlardan gelen tüm talep, şikayet, öneri ve isteklerle ilgili istatistiki kayıtları tutmak, raporlamak ve başkanlığa sunmak, muhtarlara geri dönüş yapılarak bilgilendirmek.
  d) Yılın belirli zamanlarında Muhtarlarla istişare toplantıları düzenlemek ve mahalle temelinde hizmetlerin değerlendirmesini yapmak.
  e) Belediyemiz müdürlükleri tarafından yapılan tüm hizmetlerin mahalle temelinde raporlanmasını sağlamak, ilgili müdürlüklerde mahalle esasında raporlama ve arşiv oluşturulmasını sağlamak.
  f) 5393 sayılı Belediye Kanunun 9. Maddesi gereğince belediye meclisince alınacak kararları yerine getirmek.
  g) Başkanlık makamı ile Muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak
  ğ) Başkanın, muhtarlarla ilgili yazılı ve sözlü talimatlarını ilgili birimlere ulaştırmak, takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak
  h) Müdürlükle ilgili gelen resmi evrakları kayda alınmasını sağlamak.
  ı) Yargı ve diğer kamu kurumlarından gelen bilirkişi taleplerini karşılamak.
  i) Bilirkişi envanterini hazırlamak, güncellemek ve muhtarlara tebliğ etmek.

  Müdürlüğün yetkisi
  MADDE 10 – (1) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, ilgili mevzuatta müdürlüğü ilgilendiren görevler, bu yönetmelikte belirtilen görevler, Belediye başkanı veya Başkan Yardımcısı tarafından Müdürlüğe tevdi edilen görevleri yapmakla yetkilidir.

  Müdürlüğün sorumluluğu
  MADDE 11 – (1) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, ilgili mevzuatta müdürlüğü ilgilendiren görevler, bu yönetmelikte belirtilen görevler, Belediye Başkanı veya Başkan Yardımcısı tarafından Müdürlüğe tevdi edilen görevleri özen, titizlik ve süresinde yapmakla sorumludur.

  Müdürün görev ve yetki sorumluluğu
  MADDE 12 – (1) Müdür’ün Görevleri;

  a) Müdürlüğü Başkana karşı temsil eder.
  b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.
  c) Çalışmaları yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.
  ç) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.
  d) Personel arasında görev dağılımı yapar.
  e) Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup, memur, işçi ve diğer personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.
  f) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını geçerli mevzuatlar çerçevesinde Görev ve Çalışma Yönetmeliğini hazırlık çalışmalarını yürütür.
  g) Müdürlüğün tahakkuk amiri ve harcama yetkilisidir.
  ğ) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler ve ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlar.
  h) Müdürlüğün yıllık performans programını ve buna bağlı olarak yıllık bütçesini hazırlar.
  ı) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporlarını hazırlar.
  i) Müdürlüğün yazışmalarını Resmi Yazışma Kurallarına göre yapılmasını ve Standart Dosya Planına göre arşivlenmesini sağlar.
  j) Müdürlüğe ait taşınırlarla ilgili taşınır kayıt ve kontrol yetkilisini görevlendirir ve işlemlerin yürütülmesini sağlar.
  k) İş Sağlığı ve Güvenliği Prosedürü çerçevesinde tüm çalışanların iş güvenliğini sağlamak.
  l) Üst birimlerce kendisine verilen diğer görevleri hukuka uygun olarak yerine getirir.
  m) Müdürlüğün görev ve yetki alanları ile ilişkili stratejik plan yapmak.
  n) Stratejik plana bağlı performans hedeflerini belirlemek ve takip ekmek.
  o) Müdürlük çalışmaları ve yapılandırmaları ile ilgili Başkana teklif ve öneri sunmak.

  Yetkileri
  MADDE 13 - (1) Müdür’ün Yetkileri;

  a) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi,
  b) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi,
  c) Müdürlükler arası müdürlüğün iş ve işlemleriyle ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisi,
  ç) Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi,
  d) Müdürlüğe bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları gidermesinde uyarma yetkisi,
  e) Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenleme yetkisi,
  f) Mazeretine binaen bir güne kadar mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm personelin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi,
  g) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi,
  ğ) Birimdeki tüm personele görev dağılımını yapma yetkisi,
  h) Personelin özlük haklarının korunması ve kontrolünü sağlanması gerektiğinde ilgili makamlarla görüşüp sorunları çözme yetkileri bulunmaktadır.

  Sorumlulukları
  MADDE 14 - (1)Müdür’ün Sorumlukları;

  a) Belediye Mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

  Muhtar Bilgi Sistemi şefi/koordinatörü görev, yetki ve sorumluluğu
  MADDE 15 – (1)İçişleri Bakanlığı tarafından www.muhtar.gov.tr üzerinden oluşturulan Muhtar Bilgi Sisteminin (MBS) koordinasyonunu sağlar.
  (2) MBS aracılığı ile Belediyemize iletilen talep, şikayet, öneri ve isteklerin mevzuatta belirtilen sürelerde karşılanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlar.
  (3) Müdürlükler tarafından yapılacak geri dönüşlerin MBS talep, şikayet, öneri ve isteğinin tam karşılığı olup olmadığını sorgular, sonuçların etkinliğini denetler ve iyileştirilmesini sağlar.
  (4) MBS haricinde muhtarlıklardan gelen (bizzat, telefonla, maille, dilekçe vb.) her türlü talebin uygun birime, uygun kişilere yönlendirilmesini sağlar ve sonuçların uygunluğunu denetler.
  (5) MBS üzerinden veya başka yollarla muhtarlardan gelen tüm talep, şikayet, öneri ve isteklerle ilgili kayıtları tutar, raporlar ve başkanlığı sunar.
  (6) Özellikle karşılanamayan taleplerle ilgili, neden karşılanamadığına dair gerekçe raporları oluşturur.
  (7) Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar.
  (8) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini ve takibini, önemli olan evrakın muhafaza edilmesini, bu konulardaki mevzuat ve usullere göre hareket edilmesini sağlar.
  (9) Müdürlüğün görev alanıyla ilgili ihale konusu iş ve işlemlerin geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmenlikler çerçevesinde yapılmasını sağlar.
  (10) Müdürlükle ilgili mal ve hizmet alımıyla ilgili şartname oluşturulmasını sağlamak.
  (11) Müdürlükle ilgili mal ve hizmet alımlarıyla ilgili gerekli onayları alarak, Belediye Satın Alma ve İhale Bürosuna gönderilmesini sağlamak.
  (12) Aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlanmasını sağlamak.
  (13) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun amirlerinin vereceği diğer tüm görevleri yerine getirir.

  Müdürlük kaleminin görev, yetki ve sorumluluğu
  MADDE 16 - (1)Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

  a) Müdürlüğümüzle ilgili resmi yazışmaları gerçekleştirir.
  b) Müdürlüğümüzle ilgili gelen resmi evrakları kayda alarak dosyalar.
  c) Müdürlük Makamından havale edilen evrakları ilgili personele zimmet ve imza karşılığında teslim eder.
  d) Gelen ve giden evrakları ilgili bilgisayar programına kaydını yapar, dış müdürlük evraklarını yine zimmetle Müdürlüğe teslim eder.
  e) Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemlerini elektronik ortamda yapar.
  f) Müdürlükte çalışan personelin izin programını müdürün onayı ile hazırlar.
  g) Müdürlüğün sekretarya işlerini yürütür.
  h) Müdürlüklerle yapılan tüm yazışmaların birer suretini konularına Standart Dosya Planına göre tasnif ederek ayrı klasörlerde saklar.
  i) İşlemi biten evrakları Müdürlük Makamının oluru ile arşive kaldırır.
  g) Arşivdeki evrakların değerlendirilmesi, tasnifi, muhafazası Müdür veya Şef tarafından istenildiği takdirde çıkarılmalarından görevlidir.
  j) Gerektiğinde her türlü sosyal organizasyonlarda görev alır.
  h) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’in vereceği diğer talimatları yerine getirir.

  Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin görev, yetki ve sorumluluğu
  MADDE 17 - (1) Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

  a) Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim alır, doğrudan tüketilmeyen ve kullanımı verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza eder.
  b) Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim alır, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önler.
  c) Taşınırların giriş ve çıkışlarına ilişkin kayıtları tutar, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyerek taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine gönderir.
  d) Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim eder.
  e) Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri alır ve alınmasını sağlar.
  f) Üst makamların isteği doğrultusunda aylık ve yıllık raporlar hazırlar.
  g) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’in vereceği diğer talimatları yerine getirir.
  h) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol eder, sayımlarını yapar.
  i) Malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olur.
  i) Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlar ve harcama yetkilisine sunar.

  Müdürlük mutemedinin görev, yetki ve sorumluluğu
  MADDE 18 - (1) Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

  a) Müdürün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmakla sorumludur.
  b) Müdürlüğün işlerini yürütülmesi için gerekli olan ve bütçe ile tahsis edilen ödenekten avans çeker ve kapatır.
  c) Üst makamların isteği doğrultusunda aylık ve yıllık raporlar hazırlar.
  d) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’in vereceği diğer talimatları yerine getirir.

  Bilirkişi seçimi
  MADDE 19 - (1) Çekmeköy İlçesi kadastro çalışma alanı içerisindeki taşınmaz malların sınırlandırma ve tespitlerinde bilgisine başvurulmak üzere, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca kadastro ekiplerinde görevlendirilecek (kadastro mahkemeleri hariç) bilirkişilerin seçimi, nitelikleri, görev yapma usul ve esasları ile ödenecek ücretlerin belirlendiği, “Kadastro Bilirkişileri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak Müdürlükçe belirlenecek bilirkişilerin seçilmeleri için Belediye Meclisine teklifte bulunulur.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Yürürlük ve Yürütme

  Çeşitli Hükümler
  MADDE 20 - (1) Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili kanun ve mevzuat hükümleri uygulanır.

  (2) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte 09/04/2015 tarih ve 2015/96 sayılı Meclis Kararı ile yürürlüğe giren Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürütme
  MADDE 21 - (1)Bu Yönetmelik hükümlerini Çekmeköy Belediye Başkanı yürütür.

  Yürürlük
  MADDE 22 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri Çekmeköy Belediye Başkanlığı Belediye Meclisinin kabulü ve 3011 sayılı Kanunun 2’nci maddesi hükmü doğrultusunda belediyenin kurumsal web sayfasında yayınlanmasıyla yürürlüğe girer.

  Dökümanlar
 • Organizasyon Şeması

  Organizasyon şeması yukarıdaki gibidir. Büyütmek için üzerine tıklayın.

  Dökümanlar
 • Müdürlük KVKK Aydınlatma Metni

  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK

  6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

  AYDINLATMA METNİ

  Çekmeköy Belediyesi, yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak gerekli her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

  A. İşlenen Kişisel Veriler, Veri İşleme Amacı,Toplama Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebebi

  Çekmeköy Belediyesi’nin, veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

  • Açık rızanın varlığı (“m.5/1, m.6”).
  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).
  • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (“m.5/2-b”).
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

  Veri İşleme Amacı

  İşlenen Kişisel Veriler

  Veri İşleme Şartları

  Veri Toplama Yöntemleri

  MBS Süreçlerinin Yürütülmesi / Talep, Şikayet ve Öneri Süreçlerinin Yürütülmesi

  Adı Soyadı

  Telefon Numarası

  TCKN

  E-Posta

  Talep, Şikayet Konusu

  m. 5/2-ç, e ve f.

  MBS, telefon, dilekçe (Otomatik olmayan ve kısmen otomatik olan yollarla)

  Muhtarlık Nakdi Yardımı Yapılması

  Adı Soyadı

  İBAN Numarası

  TCKN

  m. 5/2- e ve f.

  İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

  Muhtarlara Yurtiçi-Yurt Dışı Eğitim Semineri Verilmesi

  Adı Soyadı

  Adres

  Telefon Numarası

  TCKN

  İmza

  m. 5/2- e

  İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

  CİMER süreçlerinin yürütülmesi

  Adı Soyadı

  TCKN

  Telefon Numarası

  E-Posta

  Başvuru Konusu

  m.5/2-a, ç ve e.

  CİMER aracılığıyla (Otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla)

  B. Kişisel Verilerin Aktarılması  

  İşlenen kişisel veriler yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde aktarılabilmektedir. Aktarıma ilişkin detaylı bilgi içeren tablo, aşağıda yer almaktadır:

  Veri Aktarma Amacı

  Aktarılan Alıcı Grupları

  Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi

  İlgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları

  Eğitim ve seyahat organizasyonlarının gerçekleştirilmesi

  Yetkili kamu kurumu, tedarikçi firma ve konsolosluk

  C. İlgili Kişinin Hakları

  Herkes, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir;

  1.Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  Herkes bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde Belediyemize iletebilir. Talepler en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır.

  Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

  Dökümanlar
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Haberleri