Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta
Emel DEĞER/Plan ve Proje Müdürlüğü
Emel DEĞER/Plan ve Proje Müdürlüğü

Emel DEĞER

Plan ve Proje Müdürlüğü

Plan ve Proje Müdürlüğü

Dökümanlar
 • Müdürlük Görevleri

  a) İmar Planı yapılması, İmar Planı Tadilatı ve İmar Programı İşlemleri
  b) İmar Uygulama İşlemleri

  Dökümanlar
 • Organizasyon Şeması

  Organizasyon şeması yukarıdaki gibidir. Büyütmek için üzerine tıklayın.

  Dökümanlar
 • Müdürlük Yönetmeliği

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam,  Dayanak ve Tanımlar

   

  Amaç:

  MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çekmeköy Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

             

  Kapsam:

  MADDE 2- (1)  Bu Yönetmelik Çekmeköy Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğü, Müdür, Büro Sorumlusu, Memur ve diğer personelin teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

   

  Dayanak:

  MADDE 3- (1) Çekmeköy Belediye Meclisi’nin 08.07.2009 tarih ve 2009/41 sayılı kararı ile kurulmuş olan Plan ve Proje Müdürlüğü’ne ait bu yönetmelik; 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

   

  Tanımlar:

  MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  1. Başkan: Çekmeköy Belediye Başkanı’nı
  2. Müdürlük: Plan ve Proje Müdürlüğü’nü
  3. Büro: Bağlı Büroları
  4. Personel: Müdürlüğe bağlı tüm çalışanları ifade eder.

   

  Müdürlüğün Tanımı:

  Plan ve Proje Müdürlüğü, Çekmeköy Belediyesi sınırları içinde yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre ve kent yaratmak, çağdaş yerleşim ve çağdaş toplum hedeflerine ulaşmak amacıyla, Çekmeköy İlçesi ve Çekmeköy halkı için; 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun kent kimliğini belirleyici ve geliştirici 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı üretir. Onaylı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında tadilat yapar, ilgililerince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliklerini inceleyerek, değerlendirip plan onaylanma sürecini başlatmak üzere gereğini yapar. Ayrıca, İmar Planları içinde bulunan arsa ve arazilerin, İmar Planlarına uygun ada veya parsellere ayırmak suretiyle hak sahiplerine dağıtılmasına yönelik 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması çalışmalarını yürütür.

   

  İKİNCİ BÖLÜM

  Müdürlüğün İdari Yapısı Görev, Yetki ve Sorumlulukları

   

  Plan ve Proje Müdürlüğü’nün İdari yapısı

  MADDE 5- (1) Müdürlüğün idari yapısı aşağıdaki gibidir;

  1. Müdür
  2. İmar Planı ve İmar Plan Tadilatı Bürosu
  3. Plan Uygulama Bürosu
  4. İdari İşler Bürosu

   

  Müdürlüğün Görevleri

  MADDE 6- (1) Müdürlüğün görevleri aşağıdaki gibidir;

  1. Yapılan veya yaptırılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını 5216 ve 3194 sayılı kanunlara uygun olarak Belediye Meclisine, Belediye Meclisinde onaylanan planları gereği için Büyükşehir Belediyesine sunmak,
  2. Onaylı plana askı süresi içinde yapılan yazılı itirazları, teknik değerlendirilmelerini yaparak karar alınmak üzere Belediye Meclisine sunmak,
  3. Mer’i 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarıyla ilgili plan tadilatı ve değişikliklerine ilişkin teklifleri değerlendirmek ve ilgili kurumlardan alınan görüşler doğrultusunda 5216 ve 3194 sayılı kanunlara uygun olarak inceleyerek meclise sunmak.
  4. Başkanlığın talebi halinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planları hakkında her türlü teknik raporu hazırlamak,
  5. Plan yapım süreci içinde veya mer’i planların uygulanması sırasında planlarda belirtilmiş fonksiyon alanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak ve talep edilmesi halinde Belediye adına bu alanlarla ilgili bilgiler vermek,
  6. Mer’i planlarda, planlama süreci içinde yapılmış maddi hatalardan dolayı ortaya çıkan veya çıkabilecek yanlışlıkları gidermek veya çözümsüz kalan konuların dosyasındaki işlemleri inceleyerek yanlışlığın giderilmesi için Belediye Meclisine plan tadilatı yapıp sunmak,
  7. İmar Planındaki değişiklikleri imar planı paftaları üzerine işleyerek imar planlarının güncelliğini sağlamak,
  8. Toplumu bilgilendirmek amacıyla Müdürlüğün faaliyet alanıyla ilgili yazılı ve görsel olarak halkı bilinçlendirecek, özendirecek afiş, kitap, kitapçık, broşür basmak veya bastırmak,
  9. Kentin gelişim potansiyelini değerlendirerek ekonomik, sosyal, fiziksel ve kültürel kalkınmaya destek verecek araştırmaları ve analitik etüdleri yapmak veya yaptırmak,
  10. Proje üretme konusunda yeni teknolojileri öğrenmek, takip etmek, personelin eğitimini sağlamak,
  11. Tarihi, Doğal ve Kültürel SİT Alanlarının mekânsal kalitelerini yükseltmek, altyapı ve üstyapıyı geliştirmek amacıyla proje çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
  12. Prestij mekanları, parklar, rekreasyon bölgeleri, deprem parkları, pasif yeşil alanlar gibi konularda bir bütünlük içinde Kentsel Tasarım projeleri yapmak veya yaptırmak,
  13. Kent Envanteri oluşturmak, doğal ve tarihi değerlerin korunmasına yönelik çalışmaları yaparak kentsel koruma politikalarının geliştirilmesini sağlamak,
  14. İlgili Bakanlıkla istişare edilerek Kentsel Yenileme ve Kentsel Dönüşüm Bölgelerini tespit etmek ve bu alanlarda proje üretmek,
  15. Kent içi ulaşımın rahatlatılması, şehir estetiğinin iyileştirilmesi ile ulaşım planlaması, sokak, meydan ve bahçe aydınlatmaları, yaya yolları ve meydanları düzenleme projeleri hazırlamak,
  16. Coğrafi Bilgi Sistemleri kapsamında mekânsal ve konumsal bilgi altyapı sistemleri ile uyumlu çalışmaları yaparak, tüm planların bilgisayar ortamında sorgulanmasının, erişilebilirliği, etkinliğini ve aleniliğini sağlanmak,
  17. İmar Plan hükümleri gereği ya da gerekli görülmesi durumunda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre İmar Uygulamalarını yapmak veya yaptırmak,
  18. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre gerçekleştirilecek ihalelere ait iş ve işlemlerin yürütülerek ilgili Fen İşleri Müdürlüğü ile koordinasyon sağlamak,
  19. Başkanlık Makamınca verilecek diğer görevleri yapmak.

  (2) Görev Kapsamı (Yasal Dayanak)

  1. Büyükşehir Belediye Kanunu
  1. Belediye Kanunu
  1. İmar Kanunu
  1. Kamu İhale Kanunu
  1. Devlet İhale Kanunu
  1. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
  1. Kamulaştırma Kanunu
  1. Bilgi Edinme Kanunu
  1. Gecekondu Kanunu
  1. Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu
  1. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu

      l. Orman Kanunu

  1. Hazineye ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu

       n. Çevre Kanunu

       o.Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

  1. Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu
  1. Yapı Denetim Kanunu
  1. Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun
  1. Kadastro Kanunu
  1. Tapu Kanunu
  1. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
  1. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği
  1. İmar Kanunu’nun 18 inci maddesi uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlenmesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik
  1. İ.B.B. İstanbul İmar Yönetmeliği
  1. İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği
  1. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği

         aa.Dilekçe Kanunu

         bb.Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği

         cc.657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

         dd.Karayolları Kenarında Yapılacak Ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik

         ee.Turizmi Teşvik Kanunu

         ff.Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

         gg. 2981-3290-3366 sayılı Kanunlar ve Uygulamasına Dair Yönetmelikler

   

  İmar Planı ve İmar Plan Tadilatı Bürosunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  MADDE 7- (1) İmar Planı ve İmar Plan Tadilatı bürosunun görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

  1. 3194 ve 5216 sayılı yasalar çerçevesinde hazırlanan her türlü plan, plan değişikliği için gerekli kadastral pafta ve hâlihazır paftaları temin eder.
  2. Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onaylanan üst ölçekli planlar gereği 1/1.000 ölçekli planları hazırlar veya hazırlatır.
  3. Plan yapımı için gerekli Kamu Kurum ve Kuruluş görüşlerini alır.
  4. Hazırlanan planları Çekmeköy Belediye Meclisine sunar.
  5. Çekmeköy Belediye Meslisi’nce uygun görülen planları 5216 sayılı yasa gereği tetkik ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na gönderir.
  6. Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Planlama ve Şehir Planlama Müdürlüğü ile İmar Komisyonunda planların takibini yapar.
  7. Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onaylanan planları 3194 sayılı yasa gereği askıya çıkartır.
  8. Askı süresince yapılan itirazları değerlendirerek Belediye Meclisine sunar.
  9. Onaylı planları, uygulama yapan Müdürlüklere gönderir.
  10. Planlarla ilgili, kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yaparak, uygulamada çıkan uyumsuzlukları giderir.
  11. Onaylı İmar Planları ve Plan Tadilatlarının Kent Bilgi Sistemine aktarılmasını sağlar.
  12. Yukarıda tanımlanan işleri şahıs ya da kamu teklifi olan plan tadilatları içinde gerçekleştirir.
  13. Kentsel Yenileme ve Kentsel Dönüşüm Alanlarının tespitini yapar.
  14. Kentsel Yenileme ve Kentsel Dönüşüm Alanlarında plan üretir ve ilgili Kurumlara iletir.
  15. Onaylı planlar hakkında açılan davalar için istenildiğinde teknik rapor hazırlar.

   

  Plan Uygulama Bürosunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  MADDE 8-(1) Plan Uygulama Bürosunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

  Plan Uygulama Bürosu, İmar Planı içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri, malikleri veya hak sahiplerinin muvafakati aranmaksızın birbirleri ile yol fazlalarıyla, Kamu Kurum veya Belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirme, bunları yeniden imar planlarına uygun ada veya parsellere ayırma, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtma ve re’sen tescilinin yapılması işlerini yürütür. Bu kapsamda;

  1. Düzenlenecek alan sınırı tespit edilir.
  2. Düzenleme sahasına alınacak umumi hizmet alanları, düzenlemeye giren parsellerden dengeli olarak Düzenleme Ortaklık Payı ile karşılanması sağlanır.
  3. Düzenleme sahasına giren kadastro ve imar parsellerinin tapu kayıtlarının ve haritaların elde edilmesi sağlanır.
  4. Uygulama haritaları hazırlanır.
  5. Uygulama haritaları kapsamında imar adaları belirlenerek, adaların araziye aplikasyonu sağlanır.
  6. Uygulama haritasına göre araziye uygulanan imar adalarının röleve ölçülerine dayanılarak parselasyon planlarının düzenlenmesi sağlanır.
  7. İmar parselasyon planları ve ekleri, kadastro tekniğine uygunluğunun tetkik, kontrol ve karar üretilmesi amacıyla Büyükşehir Belediye Encümenine iletilir.
  8. İmar Parselasyon Planları ve ekleri ile Encümen Kararları; Kadastro Müdürlüğünce kontrol edildikten sonra tescil işlemi için Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilir. Tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilmesi ve imar parsellerinin tescili sağlanır.
  9. İmar Planlarına göre yapılan parselasyon planları askıya çıkarılır.
  10. Yürürlüğe giren parselasyon planlarının Kent Bilgi Sistemine aktarılması sağlanır.
  11. Tapu Sicil Müdürlüğü’nden gelen tapular vatandaşlara dağıtılır.

   

  İdari İşler Bürosu Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  MADDE 9-(1) İdari İşler bürosu görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

  1. Müdürlüğün evrak giriş-çıkış işlemlerini yapmak, arşiv dosyalarını düzenlemek.
  2. Personelin özlük işlerini düzenlemek ve Müdürlüğün ayniyat işlemlerini yapmak.
  3. Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde gelen başvuruların kayıt işlemlerini yapmak, işlem sürecini takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak,
  4. BİMER (Başbakanlık İletişim Merkezi) yoluyla gelen başvuruların kayıt işlemlerini yapmak, işlem sürecini takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak,
  5. Başkanlığımız bünyesinde daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla kurulmuş olan Seri Nokta İletişim Merkezinden gelen başvuruların kayıt işlemlerini yapmak, işlem sürecini takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak,
  6. Kalite Yönetim Sisteminin standartlarına uygun olarak hizmetlerin yürütülmesine yönelik faaliyetleri yapmak.

   

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Müdür, Müdürlük Personeli, Teşkilat Görev, Yetki ve Sorumlulukları

   

  Teşkilat

  MADDE 10- (1)Müdürlük personeli Müdür, Büro sorumluları ve Memurlar ve Teknik elemanlardan oluşur.

   

  Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  MADDE 11- (1) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

  1. Belediye Başkanı adına Müdürlük Makamını temsil eder,
  2. Müdürlüğün idari ve teknik her türlü iş ve işlemlerini, kanun, yönetmelik, bildiri, genelge ve Başkanlık direktifleri çerçevesinde sevk ve idare eder,
  3. Müdürlük tahakkuk amiri, personelin sicil ve birinci tezkiye amiridir,
  4. Müdürlük yönetiminde tam yetkili olup, personele gerekli bilgilerin dağıtımını, personelin eğitimini sağlar,
  5. Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirerek plan ve programları yapar ve çalışmaların programa uygunluğunu sağlar,
  6. Bürolar arasında koordinasyonu sağlayıcı tedbirleri alır ve denetler,
  7. İhtiyaçları tespit eder ve yerine getirilmesini takip eder,
  8. Müdürlüğün görev alanına giren konularda araştırma yapılmasına karar vermek, bu iş için gerekli alım-satım, ihale işlerinin teklifini ilgili birime sunarak işlemlerin yürütülmesini, kontrolünü ve sonuçlandırılmasını sağlar,
  9. Stratejik plan ve performans programına uygun olarak gider bütçesini hazırlar, harcama yetkilisi olarak kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını ve süreç kontrolünün etkin olarak uygulanmasını sağlar,
  10. Müdürlüğün görevleri ile ilgili olarak diğer kurumlarla veya kurum içi müdürlüklerle koordinasyonu sağlayarak, yasalarla verilen her türlü görevi yerine getirir,
  11. Müdürlüğe ait tüm yazışmaların havalesini ve kontrolünü yapar.
  12. Başkan ve Başkan Yardımcılarına yapılan çalışmalar ve planlar hakkında bilgi ve belge aktarımı sağlar,
  13. Çekmeköy Belediye Meclis ve İmar Komisyonu ile Büyükşehir Belediye Meclis ve İmar Komisyonu toplantılarına katılarak bilgi aktarımı sağlar.
  14. 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince Kamu idarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yıllık Birim Faaliyet Raporunu hazırlar.

  Büro Sorumlusu Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  MADDE 12- (1) Büro sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

  1. Yazışmaların ve havale edilen evrakların yasal sürelerinin takibini sağlar ve gerekli işlemleri yerine getirir.
  2. Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin Müdürlük ve Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesini sağlar.
  3. Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Müdürlük makamına önerilerde bulunur.
  4. Büroda görev yapan personelin düzenli çalışmalarını sağlar ve denetler, personelin devamlılığını takip eder.
  5. Kendisine bağlı personeli yönetir, öneri ve talimat verir.
  6. Büroda yürütülen tüm faaliyetleri yetki ve sorumluluğu çerçevesinde koordine eder, planlar ve programlar.
  7. Müdürlük makamınca verilen diğer görev ve yetkileri yerine getirir.
  8. Tüm görev ve yetkilerini yerine getirme hususunda Müdüre karşı sorumludur.

   

  Teknik Elemanların (Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı, Tekniker) Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  MADDE 13- (1) Teknik Elemanların (Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı, Tekniker) görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

  1. Havale edilen evrakları süresi içerisinde inceler, yasal mevzuat çerçevesinde uygun şekilde hazırlayarak, yasal süreleri içinde kontrol ve takibini yapar.
  2. İmar planı ve imar plan tadilatı bürosunda yapılan bütün teknik, mühendislik ve Şehir Plancısının yapması gereken hizmetlerini yasal süreleri içerisinde yapar ve sonuçlandırır.
  3. Plan uygulama bürosunda yapılan bütün teknik ve mühendislik hizmetlerini yasal süreleri içerisinde yaparak sonuçlandırır.
  4. Müdürlüğün diğer teknik çalışmalarını yerine getirir.
  5. İhalelerde Kontrol Mühendisliği yapar.
  6. Yaptığı tüm işlerde Müdür ve Büro Sorumlusuna karşı sorumludur.

  Evrak Kayıt (Kalem) ve Arşiv Büro Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  MADDE 14- (1) Evrak Kayıt ve Arşiv Büro Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

  1. Müdürlüğe gelen ve Müdürlükten giden yazıların, belgelerin, dosyaların kayıt, havale ve dosyalama işlemlerini yürüterek Müdürlüğün tüm büro hizmetlerini yerine getirir.
  2. Müdürlük arşivini düzenler ve sürdürülebilirliğini sağlar.
  3. Personelin özlük işlerini düzenler.
  4. Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde gelen başvuruların kayıt işlemlerini yapar, işlem sürecini takip ederek sonuçlandırır.

   

  KYS Sorumlusunun Görev, Yetki ve SorumluluklarI

  MADDE 15- (1) Kalite Yönetim Sistemi sorumlusunun görev, yetki ve sorumluluklar aşağıdaki gibidir;

  1. Kalite Yönetim Sistemi standartlarına uygun olarak hizmetlerin yürütülmesine yönelik tüm faaliyetleri yapar.

  Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin Görev, Yetki ve Sorumlusu

  MADDE 16- (1) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

  1. Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.
  2. Muayene ve kabul işlemi yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.
  3. Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek,
  4. Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.
  5. Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.
  6. Depoda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek.
  7. Depo sayımını ve stok kontrolunü yapmak, harcama yetkilisinde Belediyenin asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.
  8. Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak veya yaptırmak,
  9. Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak
  10. Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.

   

  Avans Maaş Memuru(Mutemet) Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  MADDE 17- (1) Avans maaş memuru görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

  1. Müdürün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmakla sorumludur.
  2. Müdürlüğün işlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bütçe ile tahsis edilen ödenekten avans çeker ve kapatır. Verilen ek görevleri yerine getirir.
  3. Harcama yetkilisi tarafından yazılı olarak görevlendirilen ve kendisine verilen avans veya adına açılan kredilerle sınırlı olarak yapacağı harcamalar konusunda harcama yetkilisine karşı sorumlu, bunların mahsubuna ilişkin belgeleri muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutarı iade etmekle yükümlüdür,
  4. Ön ödemelerden harcadığı tutara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri, ilgili kanunlarında belirtilmemiş olması halinde avanslarda bir ay, kredilerde üç ay içinde muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutarı iade etmekle yükümlüdür.

   

  Gerçekleştirme Görevlisi Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  MADDE 18- (1) Gerçekleştirme görevlisinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

  1. Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütmek.
  2. Ödeme Emri Belgesi düzenlemek.
  3. Ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî kontrol yapmak. Bu kontrol sonucunda, Ödeme Emri Belgesi üzerine “Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhi düşerek imzalamak
  4. Stratejik plana uygun bütçe hazırlama ve ekonomik şekilde kullanmayı sağlama görevinin yerine getirilmesini sağlamak.

  İhale Takip Sorumlusu Görev, Yetki ve Sorumlulukları

   

  MADDE 19- (1) İhale takip sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

  1. Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlukları kapsamında, 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre gerçekleştirilen ihalelere ait iş ve işlemleri gerçekleştirir, takibini ve diğer müdürlüklerle koordinasyonunu sağlar.

   

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi

  Görevin Alınması

  MADDE 20- (1) Görev alınması aşağıdaki gibidir.

  1. Müdürlüğe gelen tüm yazılar Evrak kayıt ve Arşiv Bürosunda kaydedilir.
  2. Gelenler evrak ve dokümanlar dosyalanır, gelen evrak defterine işlenir ve Müdüre iletilir.
  3. Müdür gerekli dağıtımı (havalesi) yapar, gerektiğinde bu konuda başka personeli yetkili kılabilir.
  4. Havale olan evraklar zimmet karşılığı büro sorumlularına teslim edilir.

   

  Görevin Planlaması

  MADDE 21- (1) Müdürlük çalışmaları Müdürlük tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür. Müdürlük görevlerinin yürütülmesinde yardımlaşma, bilgi ve görüş birliğinin sağlanmasına özen gösterilir.

   

  Görevin Yürütülmesi

  MADDE 22- (1) Müdürlüğün tüm personeli kendilerine verilen görevleri dikkat ve itina içinde süratle mevzuata uygun olarak yapmak zorundadır.

   

  Evraka Yapılacak İşlem

  MADDE 23- (1) Müdürlüğe gelen ve dağıtılan yazılar, ilgili memurlar tarafından işlem yapıldıktan sonra defter kaydı kapatılmak, diğer yazılar içinse deftere işlenmek suretiyle ilgili Müdürlüğe zimmetle teslim edilir. Diğer kişi ve kurumlara Posta ile gönderilecek yazılar belediyenin Yazı İşleri Müdürlüğü ya da Müdürlük eliyle Taahhütlü olarak hazırlanır ve gönderilir.

   

  Arşivleme

  MADDE 24- (1) Müdürlükte işlem Gören Taşınmazlar pafta, ada, parsel bazında dosyalanır. Kayıt ve arşiv işlemlerinde bilgisayar kullanılarak güncel sistemler üzerinden gerçekleştirilir. Dosyalama ve saklama işlemleri Arşiv memurları tarafından sağlanır.

   

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Denetim ve Siciller

  Denetim ve siciller

  MADDE 25- (1) Plan ve Proje Müdürü, Müdürlüğün tüm personelini her zaman denetlemek yetkisine sahiptir. Yürütülen işlemlerin her aşamasında personelinden bilgi isteyebilir.

   

  (2) Müdürlük personelinin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemeleri, ödüllendirme ve cezalandırmalara ilişkin belgeler düzenleyip, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilir.

   

  (3) Müdür, çalışan personelin yürüttüğü iş ve işlemlerde, çalışanın işlerin yönetimi sırasında, yaptığı hatalı işlemlerinin incelenmesi amacıyla başkanlık onayı ile teftiş kuruluna gönderebilir.

   

  ALTINCI BÖLÜM

  Son Hükümler

   

  Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

  MADDE 26- (1) 08.09.2009 tarih ve 2009/68 sayılı Çekmeköy Belediye Meclis Kararı ile yürürlüğe konulan Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

   

  Yürürlük

  MADDE 27- (1) Yönetmelik Çekmeköy Belediye Meclisinin kabulü ile yürürlüğe girer.

   

  Yürütme

  MADDE 28- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çekmeköy Belediye Başkanlığı yürütür.

  Dökümanlar
 • Müdürlük Hizmetleri

  Müdürlüğümüzün görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında hizmet sunumu olarak ortaya koyduğu faaliyetler;

  Planlama Hizmetleri

  • İmar planı yapmak ve yaptırmak
  • İmar planı değişikliklerini yapmak ve teklifleri değerlendirmek
  • İmar planları ile ilgili her türlü yazışmayı yapmak
  • Kurumlar arası ilişkileri yürütmek
  • Vatandaşların planla ilgili taleplerini değerlendirmek

  İmar Uygulama Birim Hizmetleri

  • Vatandaşların ilgili taleplerini değerlendirmek
  • 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine uyarınca parselasyon planları yapmak, yaptırmak, bu çalışmaların arazi ve büro kontrollerini yapmak.
  • Parselasyon planlarını imar uygulamalarına ilişkin itirazları Belediye Encümenine sunmak.
  • Onaylanan parselasyon planının ortak veri tabanına işlenmesi.
  • Önceden kalma ipotekleri tahsil etmek, ya da talep halinde terkini sağlamak.
  Dökümanlar
 • Müdürlük Faaliyetleri

  Müdürlüğümüz 2017 yılı itibariyle gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler aşağıdaki gibidir;

  1. Planlama Birimi
  • TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 22.08.2010 t.t. 1/1000 ölçekli Çekmeköy Revizyon İlave Uygulama İmar Planı ile bu plana itirazın örtülü reddine ilişkin 26.10.2010 tarih ve 2010.10.016 sayılı işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması talepli olarak İstanbul 9. İdare Mahkemesince 2014/2131 Esas sayı ile dava açılmış, dava sonucu olacak İstanbul 9. İdare Mahkemesinin 30.06.2016 tarih ve 2014/2131 Esas, 2016/1168 sayılı kararı ile 22.08.2010t.t. 1/1000 ölçekli Çekmeköy Revizyon İlave Uygulama İmar Planının İptaline karar verilmiştir. Kararın Müdürlüğümüzce 02.09.2016 tarihi ile intikal etmesi üzerine Uygulama İmar Planına esas çalışmalar başlamış ve;
  • Plan yapımı aşamasında
   • Analitik Etüd Çalışmaları
   • Sentez Çalışmaları 
   • Plan Kararlarının ve Plan Notlarının Üretilmesi süreçleri tamamlanmıştır

  • Nüfus projeksiyonları yapılmış,
  • Bölgenin sosyal ve fiziksel her türlü araştırılması tamamlanmış
  • Bölgeye ilişkin ilgili kamu kurum ve kuruluş görüşleri alınarak plana aktarılmıştır.

  • Çekmeköy Belediye Meclisi’nin 10.02.2017 tarih ve 2017/20 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar Planı Önerisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.05.2017 tarih ve 2017/798 sayılı kararı ile tadilen uygun görülerek, Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 12.05.2017 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

  Resim 1: 1/1000 Ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar Planı 

  • 14.07.2017/14.08.2017 Tarihleri arasında askıya çıkan Çekmeköy Uygulama İmar Planı ilgililerince itirazlar gerçekleşmiş, Çekmeköy Belediye Meclisince değerlendirmeye alınarak uygun görülen itirazlar hazırlanıp tetkik ve karar için Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilmiş, Çekmeköy Belediye Meclisince uygun görülmeyen itirazlar ise ilgililerine bildirilmiş olup, itirazların değerlendirme ve onama süreçleri bitmiştir.

  Resim 2: 1/1000 Ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar Planı tanıtım süreci.

  2. Plan Tadilatları

  • İSKİ Genel Müdürlüğü’nce Islah projeleri yenilenen Palamutdere kollarından biri olan Çoban Dere ve Taşdelen Deresinin Islah çalışmalarının yapılabilmesi amacıyla İSKİ Genel Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanarak ıslah projesinin 1/1000 Alemdağ Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planı kararlarında belirlenmesine yönelik çalışmalar tamamlanmıştır.
  • TEİAŞ’dan gelen yeni ENH doğrultusunda hazırlanan plan değişikliği önerisi 5216 sayılı yasa kapsamında değerlendirilerek, mer’i planlar üzerine aktarılarak 12.05.2017 tarihinde onanmıştır.

  Resim 3: Çoban Dere ve Taşdelen Deresinin ıslah çalışması Resim 4: ENH doğrultusunda hazırlanan plan değişikliği önerisi

   3. Plan Uygulamalarına Yönelik Çalışmalarımız (18. Madde İmar Uygulaması)

  • İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeninin 30/05/2018 tarih 2174-2115 sayılı Encümen kararı ile onaylanarak Çekmeköy İlçesi, Merkez Mahallesi (Dereler Merkez 1. Bölge), 9 pafta, 976, 1025, 1027, 1029, 1030, 1031, 1032, 1034, 1035, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070 ve 3812 parsellerde imar uygulaması işlemleri tamamlanmış, ilgililerine talepleri doğrultusunda yeni tapularının verilmesi işlemleri devam etmektedir.

  Resim 4: Çekmeköy Merkez Mahallesi Dereler 1. Bölge Parselasyon Paftası

  • İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeninin 01.08.2018 tarih 2651-2591   sayılı Encümen Kararı ile onaylanarak, Çekmeköy Merkez Mahallesi (Dereler 2. Bölge) F22D24B4A – F22D24B1D paftalar 47, 48, 49, 53, 56, 86, 1022, 1054, 1055, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 3901 parseller ve 459 ada 5 parseli kapsayan alanda imar uygulaması işlemleri tamamlanmış, ilgililerine talepleri doğrultusunda yeni tapularının verilmesi işlemleri devam etmektedir.

  Resim 5: Çekmeköy Merkez Mahallesi Dereler 2. Bölge Parselasyon Paftası

  • İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeninin 07/11/2018 tarih 3956-3861 sayılı Encümen Kararı ile onaylanarak, Çekmeköy Merkez Mahallesi (Dereler 3. Bölge) 69, 71, 72, 73, 1081, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 4002, 4003, 4004 ve 4005 parselleri kapsayan alanda imar uygulaması işlemleri tamamlanmış, ilgililerine talepleri doğrultusunda yeni tapularının verilmesi işlemleri devam etmektedir.

  Resim 6: Çekmeköy Merkez Mahallesi Dereler 3. Bölge Parselasyon Paftası

  • İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeninin 27/03/2019 tarih 647-626 sayılı Encümen Kararı ile onaylanarak,  Alemdağ Mahallesi, 1 pafta 2 ve 294 parseller ile F22D20C4C pafta, 115 ada 13, 14 parseller, 116 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 parseller,  127 ada 1, 2, 3, 4 parseller, 128 ada 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 parselleri kapsayan alanda imar uygulaması işlemleri tamamlanmış, ilgililerine talepleri doğrultusunda yeni tapularının verilmesi işlemleri devam etmektedir.

  Resim 7: Alemdağ Mahallesi Parselasyon Paftası

  • İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeninin 04/07/2018 tarih 2379-2320  sayılı Encümen Kararı ile onaylanarak,  Güngören Mahallesi 10. Etap 2 pafta 374 ve 375 parsellerin imar uygulaması ile oluşan 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 adalar ve bu adalara bağlı parseller ile  883 parseli de kapsayacak alanda geri dönüşüm ve imar uygulaması işlemleri tamamlanmış, ilgililerine talepleri doğrultusunda yeni tapularının verilmesi işlemleri devam etmektedir.

  Resim 8: Taşdelen Güngören Mahallesi Parselasyon Paftası 

  • İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeninin 27.03.2019 tarih 664-643 sayılı Encümen Kararı ile onaylanarak,  Taşdelen Mahallesi, 1 pafta 874 parsel ile Ekşioğlu Mahallesi F22D25B3C ve F22D25B3D pafta, 240 ada 1 ilâ 7,  241 ada 1, 2, 3, 4, 243 ada 1, 2, 3, 4, 5, 255 ada 1 ilâ 10,  262 ada 3, 5, 6, 9 ilâ 17, 19, 20, 23, 263 ada 1 ilâ 13, 264 ada 4 ilâ 16, 18, 19, 20, 265 ada 1 ilâ 39, 269 ada 1 ilâ 8, 270 ada 1 ilâ 10, 272 ada 1 ilâ 9, 278 ada 1 ila 8, 281 ada 1 ilâ 5,  282 ada 1 ilâ 5, 283 ada 1 no.lu parsellerde imar uygulaması işlemleri tamamlanmış, ilgililerine talepleri doğrultusunda yeni tapularının verilmesi işlemleri devam etmektedir.

  Resim 9: Ekşioğlu Mahallesi 2. Bölge Parselasyon Paftası

  4. 2B Yasası Kapsamında

  • 2B Yasası (6292) kapsamında orman vasfını yitirmiş ve Milli Emlak Müdürlüğünce satışı yapılan parsellerle ilgili plan çalışmaları yapılmasına yönelik olarak ilgili Müdürlüklerle yazışmalar yapılmaktadır.

   5. Müdürlükler Arası Koordinasyon Sağlanması

  Müdürlüğümüz görev tanımlarına 
  giren konularda, ilgili Kurum ve Kuruluşlarla ve parsel ilgilileriyle yazışmalar yapılmış, Başkanlığımız dahilinde diğer müdürlüklerle yazışmalar yapılarak mer’i imar planları ve müdürlüğümüzce hazırlanacak planlar hakkında bilgi verilmiştir.

  Dökümanlar
 • Müdürlük KVKK Aydınlatma Metni

  Plan ve Proje Müdürlüğü İşlemlerinde Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik

  Aydınlatma Metni

             

  Değerli vatandaşlarımız, Çekmeköy Belediyesi olarak kamusal hizmetlerimizi ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek, vatandaşlarımıza hizmet vermek, bilgilendirmek, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek gibi süreçlerimizde sizlere ait kişisel verileri işleyebilmekteyiz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu olarak Çekmeköy Belediyesi tarafından işlenmektedir. Kişisel verilerinizi genel ilkelere uygun olarak işlediğimizi ve kişisel verilerin güvenliğini sağlamak üzere gerekli tedbirleri aldığımızı belirtmek isteriz. İşbu aydınlatma metni Plan ve Proje Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

   

  Ne Tür Veriler Topluyoruz?

  Plan ve Proje Müdürlüğü’nün süreçlerinde işlediğimiz kişisel veriler şunlardır;

  o   Kimlik bilgileriniz (Ad, soyad, imza, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, kimlik bilgisi, unvan, İmza Sirküsü)

  o   İletişim bilgileriniz (Telefon numarası, adresi, elektronik posta adresi)

  o   Mesleki deneyim bilgileriniz (Oda kayıt belge, mesleki yeterlik belgesi, diploma)

  o   Finansal bilgileriniz (Teminat mektubu, Vergi/SGK borcu yoktur yazısı, İBAN numarası)

  o   Hukuki işlem bilgileriniz (Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler)

  o   Tapu bilgileriniz (Tapu bilgisi, ipotek durumu)

  o   Diğer bilgileriniz (Vekaletname, ihale yasak durumu, vergi levhası, Ticari Sicil Gazetesi)

   

  Bu rileri Nereden Alıyoruz?

  İşlemiş olduğumuz verileri;

  o   Kurumumuza iletmiş olduğunuz dokümanlar ve sözlü bildirimleriniz aracılığıyla otomatik olmayan yollarla,

  o   Çeşitli dilekçe, sözleşme, form, tutanak aracılığı ile otomatik olmayan yollarla,

  o   Kurum personelimizce gerçekleştirilen inceleme ve araştırmalar ile otomatik olmayan yollarla,

  o   İlgili kamu kurum ve kuruluşlarından otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla,

  o   Elektronik posta, telefon gibi araçlarla kısmen otomatik yollarla,

  o   İnternet adresimiz, sosyal medya hesaplarımız, Seri Nokta merkezlerimiz ve bu alanlarda yer alan formlar aracılığıyla otomatik yollarla, elde etmekteyiz. İlgili kişilerin, yakınlarına ve/veya üçüncü kişilere ait kişisel verileri paylaşmaları durumunda bu kişileri bilgilendirdiği ve gerekli hallerde açık rızalarını aldığı kabul edilir.

   

  Bu Verileri İşlemekteki Amaçlarımız Neler ve Hangi Hukuki Şarta Dayanıyoruz?

  Kanun kapsamında öngörülen veri işleme şartları şunlardır;

  o    Açık rızanın varlığı (“m.5/1”, “m.6”)

  o    Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”),

  o    Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (“m.5/2-b”)

  o    Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”),

  o    Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”),

  o     İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”),

  o    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”),

  o    İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

   

  Elde ettiğimiz bu verileri şu amaçlarımızı gerçekleştirmek için sizlerden talep etmekteyiz:

   

  o   Kimlik bilgilerinizi,

  o   Kimliğinizi tespit etmek, evrak kayıt süreçlerini gerçekleştirmek amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Müdürlüğümüze ait yönetmelikler, faaliyet kapsamımız, ilgili mevzuat kapsamında yer alan plan değişikliği işlemlerinin yürütülmesi, imar uygulaması süreçlerinin yürütülmesi, uygulama itiraz süreçlerinin yürütülmesi, ipotek işlemlerinin yürütülmesi, kontrol, takip, düzen sağlama, yetkili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon halinde çalışma iş ve işlemlerimizin yürütülmesi, yerine getirilmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Kurumumuzda yer alan diğer birimler ve yetkili kurumlar ile koordinasyon, ortak süreç yürütülmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, destek sağlama amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e),

  o   Müdürlüğümüz yetki alanı dahilinde gerçekleştirilen başvurularda talep doğrultusunda işlemleri yürütmek, ilgili kişiye talebi ve/veya talep sonucu hakkında bilgi vermek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Tedarikçilerimiz ile ön görüşme, ihale ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara karşı bilgi verme, bildirimde bulunma yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)

  o   İletişim bilgilerinizi,

  o   Kimliğinizi tespit etmek, evrak kayıt süreçlerini gerçekleştirmek amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Müdürlüğümüze ait yönetmelikler, faaliyet kapsamımız, ilgili mevzuat kapsamında yer alan plan değişikliği işlemlerinin yürütülmesi, imar uygulaması süreçlerinin yürütülmesi, uygulama itiraz süreçlerinin yürütülmesi, ipotek işlemlerinin yürütülmesi, kontrol, takip, düzen sağlama, yetkili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon halinde çalışma iş ve işlemlerimizin yürütülmesi, yerine getirilmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Kurumumuzda yer alan diğer birimler ve yetkili kurumlar ile koordinasyon, ortak süreç yürütülmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, destek sağlama amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e),

  o   Müdürlüğümüz yetki alanı dahilinde gerçekleştirilen başvurularda talep doğrultusunda işlemleri yürütmek, ilgili kişiye talebi ve/veya talep sonucu hakkında bilgi vermek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Tedarikçilerimiz ile ön görüşme, ihale ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara karşı bilgi verme, bildirimde bulunma yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)

  o   Mesleki deneyim bilgilerinizi,

  o   Müdürlüğümüze ait yönetmelikler, faaliyet kapsamımız, ilgili mevzuat kapsamında yer alan plan değişikliği işlemlerinin yürütülmesi, imar uygulaması süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon halinde çalışma iş ve işlemlerimizin yürütülmesi, yerine getirilmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Kurumumuzda yer alan diğer birimler ve yetkili kurumlar ile koordinasyon, ortak süreç yürütülmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, destek sağlama amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e),

  o   Müdürlüğümüz yetki alanı dahilinde gerçekleştirilen başvurularda talep doğrultusunda işlemleri yürütmek, ilgili kişiye talebi ve/veya talep sonucu hakkında bilgi vermek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Tedarikçilerimiz ile ihale ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara karşı bilgi verme, bildirimde bulunma yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)

  o   Finansal bilgilerinizi,

  o   Müdürlüğümüze ait yönetmelikler, faaliyet kapsamımız, ilgili mevzuat kapsamında yer alan imar uygulaması süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon halinde çalışma iş ve işlemlerimizin yürütülmesi, yerine getirilmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Kurumumuzda yer alan diğer birimler ve yetkili kurumlar ile koordinasyon, ortak süreç yürütülmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, destek sağlama amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e),

  o   Müdürlüğümüz yetki alanı dahilinde gerçekleştirilen başvurularda talep doğrultusunda işlemleri yürütmek, ilgili kişiye talebi ve/veya talep sonucu hakkında bilgi vermek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Tedarikçilerimiz ile ihale ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara karşı bilgi verme, bildirimde bulunma yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)

  o   Hukuki işlem Bilgileriniz,

  o   Kurumumuzda yer alan diğer birimler ve yetkili kurumlar ile koordinasyon, ortak süreç yürütülmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, destek sağlama amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e),

  o   Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara karşı bilgi verme, bildirimde bulunma yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)

  o   Tapu Bilgilerinizi,

  o   Müdürlüğümüze ait yönetmelikler, faaliyet kapsamımız, ilgili mevzuat kapsamında yer alan plan değişikliği işlemlerinin yürütülmesi, uygulama itiraz süreçlerinin yürütülmesi, ipotek işlemlerinin yürütülmesi, yetkili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon halinde çalışma iş ve işlemlerimizin yürütülmesi, yerine getirilmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Kurumumuzda yer alan diğer birimler ve yetkili kurumlar ile koordinasyon, ortak süreç yürütülmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, destek sağlama amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e),

  o   Müdürlüğümüz yetki alanı dahilinde gerçekleştirilen başvurularda talep doğrultusunda işlemleri yürütmek, ilgili kişiye talebi ve/veya talep sonucu hakkında bilgi vermek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara karşı bilgi verme, bildirimde bulunma yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)

  o   Diğer bilgilerinizi,

  o   Müdürlüğümüze ait yönetmelikler, faaliyet kapsamımız, ilgili mevzuat kapsamında yer alan ve yetkili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon halinde çalışma iş ve işlemlerimizin yürütülmesi, yerine getirilmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Kurumumuzda yer alan diğer birimler ve yetkili kurumlar ile koordinasyon, ortak süreç yürütülmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, destek sağlama amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e),

  o   Müdürlüğümüz yetki alanı dahilinde gerçekleştirilen başvurularda talep doğrultusunda işlemleri yürütmek, ilgili kişiye talebi ve/veya talep sonucu hakkında bilgi vermek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Tedarikçilerimiz ile ihale ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara karşı bilgi verme, bildirimde bulunma yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)

  işlemekteyiz. Bu verileri işlerken dayandığımız veri işleme şartları parantez içerisinde belirtilmiştir.

   

  Verileri Kimlerle Paylaşıyoruz?

  İşlemiş olduğumuz kişisel verileri

  o   İlgili yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, bildirim gerçekleştirilmesi, görüş alınması amaçlarıyla görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

  o   Yasal süreçlerin takip edilmesi ve/veya yürütülmesi amacıyla hizmet alınan tedarikçilerimize, yetkili kurum ve kuruluşlara,

  o   İş süreçlerinin yürütülmesi, takibi, denetimi amaçlarıyla hizmet alınan tedarikçilerimize, yetkili kurum ve kuruluşlara,

  o   İlgili kişi talebine ilişkin iş süreçlerinin yürütülmesi, işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlara

  aktarabilmekteyiz. Belirtilen üçüncü kişiler dışında kişisel verilerini ilgisiz ve yetkisiz üçüncü kişilerle paylaşmamaktayız.

   

  Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi

  Kişisel verileriniz işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla bağlantılı ve ölçülü bir şekilde genel ilkelere uygun olarak işlenmekte ve saklanmaktadır. Kişisel verilerin güvenliği için Kanun kapsamında öngörülen her türlü teknik ve idari tedbir almaktayız. Kişisel verilerinizi işleme amacı ve sebebi, ilgili mevzuatın gerektirdiği süre ve hukuki yükümlülüklerimiz gibi unsurları gözeterek saklamaktayız.

   

  Kanun Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir

  İlgili kişiler, kurumumuza başvuruda bulunarak;

  o   Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  o   Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  o   Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  o   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  o   Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  o   Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  o   İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  o   Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

  haklarına sahiptir. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.cekmekoy.bel.tr/sayfa/kvkk-basvuru-formu adresinde yer alan formu kullanarak iletebilirsiniz. Talepleriz en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

   

  İnternet Sitesi            : https://www.cekmekoy.bel.tr/

  Telefon Numarası     : 0 216 600 06 00

  E-Posta Adresi          : info@cekmekoy.bel.tr

  Adres                         : Merkez Mahallesi Piri Reis Caddesi No:5 Çekmeköy/İstanbul

  Dökümanlar
#NeGüzelsinÇekmeköy

Mobil Uygulamalarımız

Çekmeköy Belediyesi Android Uygulaması Çekmeköy Belediyesi IOS Uygulaması