Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta
Bahattin PUSAT/Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Bahattin PUSAT/Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Bahattin PUSAT

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Dökümanlar
 • Müdürlük Görevleri

  a) İşyeri Ruhsatlandırma İşlemleri
  b) İşyeri Denetim İşlemleri
  c) İşyerlerinin Açma- Kapama Saatlerinin Belirlenmesi

  Dökümanlar
 • Organizasyon Şeması

  Organizasyon şeması yukarıdaki gibidir. Büyütmek için üzerine tıklayın.

  Dökümanlar
 • Müdürlük Yönetmeliği

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Teşkilat yapısı

  Amaç
  Madde 1- 
  Bu yönetmelik, Müdürlüğün görev ve sorumluluk alanlarına giren tüm iş ve işlemlerin yürütülmesinde uygulanacak esas ve usulleri düzenler.

  Kapsam
  Madde 2- 
  (1) Bu yönetmelik, Çekmeköy Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını Müdürlük hizmetlerinin Belediyemiz vizyon, misyon ve hedeflerine uygun etkin ve planlı bir şekilde yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlemektir.

  Dayanak
  Madde 3- 
  (1) Bu yönetmelik, 24/4/1930 tarih ve 1593 Umumu Hıfzıssıhha Kanunu,

  4/7/1934 tarih ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 09.05.1985 tarih ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 02.07.1965 tarih ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 20.05.1930 tarih ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun,14/6/1989 tarih ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 10/7/2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 31.03.2005 tarih ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 22/2/2005 tarih ve 3/7/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu , Türk Ceza Kanunu, 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 11.01.1989 tarih ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve 14/7/2005 tarih ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik ile 2006/9809 sayılı Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ve diğer mevzuatlarda belirlenen esaslara dayanarak hazırlanılmıştır.

  Tanımlar
  Madde 3- 
  (1) Bu yönetmelik uygulamasında;

  4.1. Kuruma İlişkin Tanımlar

  a) Başkan : Çekmeköy Belediye Başkanını,
  b) Başkan Yardımcısı :Belediye Başkanı tarafından birim için görevlendirilen sorumlu başkan yardımcısını,
  c) Başkanlık : Çekmeköy Belediye Başkanlığını
  ç) Encümen : Çekmeköy Belediye Encümenini,
  d) Meclis : Çekmeköy Belediye Başkanlığı Meclisini,
  e) Müdür : Ruhsat ve Denetim Müdürünü,
  f) Müdürlük : Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünü,
  g) Personel : Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde hizmet veren tüm teknik, idari ve işçi çalışanlarını,
  ğ) Şef : Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü şefini,

  4.2. Görev Alanlarına İlişkin Tanımlar

  1. Açık Alan: Sabit veya seyyar bir tavanı veya çatısı (çadır, güneşlik vb. dahil) olan, kapıları, pencereleri ve giriş yolları dışında bütün yan yüzeyleri ile ön kısmının yarısına kadar veya daha az kapalı olan yerlerin açık olarak değerlendirilmesi,

  2. Çevre sağlığı: İnsan sağlığının çevredeki fiziki, kimyevi, biyolojik, sosyal ve psiko-sosyal faktörlerle tespit edilen yaşam kalitesini,

  3. Doğal kaynaklar: Hava, su, toprak ve doğada bulunan cansız varlıkları,

  4. Gayrisıhhi Müessese : Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri,

   İkinci Sınıf Gayrisıhhi Müessese: Meskenlerden mutlaka uzaklaştırılması gerekmemekle beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması gereken işyerlerini,

   Üçüncü Sınıf Gayrisıhhi Müessese: Meskenlerin yanında açılabilmekle beraber denetim altında tutulması gereken işyerlerini,

  5. İçkili Yer Bölgesi: Çekmeköy Belediye Başkanlığı ile birleşen belde belediyelerince belirlenen içkili yer bölgesinin kullanılması veya Başkanlık Makamının uygun görmesi halinde yeniden belirlenecek olan içkili yer bölgesi, belirlenen içkili yer bölgesinin kullanılması veya Başkanlık Makamının uygun görmesi halinde yeniden belirlenecek olan içkili yer bölgesi,

  6. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı: Yetkili idareler tarafından bu Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izni,

  7. İşyeri Tespit ve Değerlendirme Komisyonu: İlçe sınırları içinde açılan ve işletilen işletmelerin kanun, yönetmelik, hukuki kararlar ile belediyenin uygulamakta olduğu emir ve yasaklara uygun faaliyette olup olmadığını denetleyen ve mesafe gerektiren işyerlerinin ölçümünü yapan komisyonu,

  8. Kapalı Alan: Sabit veya seyyar bir tavanı veya çatısı (çadır, güneşlik vb. dahil) olan, kapıları, pencereleri ve giriş yolları dışında bütün yan yüzeyleri ve ön kısmının geçici veya kalıcı olarak yarısından fazlası veya tamamen kapatılmış yerlerin kapalı alan olarak değerlendirilmesi,

  9. Kolluk: Polis ve Jandarma teşkilatını,

  10. Konaklama Yeri: Otel, motel, pansiyon ve kampingler gibi, asıl fonksiyonları müşterilerin geceleme ihtiyaçlarını sağlamakta olan yerleri,

  11. Mahallin En Büyük Mülki İdare Amiri: İllerde valiyi, büyükşehir belediyesi hudutları içinde kalanlar dahil ilçelerde kaymakamı,

  12. Mesafe: Açılan işyeri ile mesafe şartı gerektiren işyeri arasındaki uzaklığı,

  13. Mesafe Ölçümü: Bina ve tesislerin varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları; kapıların birden fazla olması durumunda en yakın kapının esas alınır. Uzaklığın ölçümünde, mevcut cadde ve sokaklar üzerinden yaya yolu kullanılarak, yaya kurallarına göre gidilebilecek en kısa mesafenin dikkate alınması,

  14. Ölçüler ve Ayar İşlemlerinin Yapılması: İlçemizde ekonominin ve ticaretin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak her türlü ölçü ve ölçü aletlerinin (uzunluk, alan, hacim ve ağırlık ölçüleri) doğru ayarlı olarak kullanılmasını sağlamaktır.

  15. Ölçüler ve Ayar İşlemlerinde İlk Muayene: Bakanlık tarafından üretim izni verilen şahıs veya firmalar olup, ayarları bağlı bulunduğu yere göre ayarlanmış ölçü ve ölçü aletlerinin her yer değiştirmeleri aşamasında uygulanır.

  16. Ölçüler ve Ayar İşlemlerinde Periyodik Muayene: Belli sürelerde olmak üzere, bu Kanun kapsamına giren ölçü ve ölçü aletleri için yapılan genel muayenedir.

  17. Ölçüler ve Ayar İşlemlerinde Ani muayene: Ölçüler ve ayar memurunun gördüğü lüzum veya ihbar üzerine, ölçü ve ölçü aletlerinin bulundukları yerlerde habersizce yapılan muayenedir.

  18. Ölçüler ve Ayar İşlemlerinde Şikayet muayenesi: Bir ölçü ve ölçü aletinin doğru çalışıp çalışmadığını tespit etmek üzere, ölçü ve ölçü aleti sahibi veya diğer bir kimsenin yazılı müracaatı üzerine yapılan muayenedir.

  19. Ölçüler ve Ayar İşlemlerinde Stok muayenesi: İlk muayene damgasını taşıdıkları halde satılmayıp depo, atölye, imal veya satış yerlerinden, yahut henüz kullanılmasına ihtiyaç duyulmayarak stok halinde bulundurulan ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene süreleri içinde tekrar tabi tutuldukları bir muayene şeklidir.

  20. Ruhsat Denetim Komisyonu: İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerlerini, ruhsatın verildiği tarihten itibaren bir ay içinde kontrol eden, mevzuata uygun olmayan unsurların ve noksanlıkların tespiti halinde, eksiklik ve hatalarını gidermesi için bir defaya mahsus olmak üzere onbeş günlük süre veren, verilen süre içinde eksiklik ve aykırılığın giderilmediği takdirde, ruhsat iptali için yapılan işlemlerini başkanlığa sunan komisyonu,

  21. Semt Pazarlarının Denetimi Komisyonu: Projeye dayalı semt pazarlarının teslim alınması, tezgah kurulacak yerlerin belirlenmesi, düzenlenmesi, pazarın kurulması, pazara yerleştirilecek esnafın müracaatlarının değerlendirilmesi, esnafın yerleştirilmesi, pazarın işletilmesi, pazarın işletilmesinde kurallar belirleyerek rapor haline getirilmesi, pazarın açılış- kapanış saatleri hakkında rapor hazırlanması, belge iptalleri gerektiğinde rapor hazırlanması, pazar esnafının denetlenmesi işlemlerini yürüten komisyonu,

  22. Sıhhi Müessese : Gayrisıhhi müesseseler dışında kalan her türlü işyerini,

  23. Tezgah Kurma Belgesi: Projeye dayalı kurulan semt pazarlarına yerleştirilen pazarcı esnafına verilen izin belgesini,

  24. Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri: Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, bar, birahane, kahvehane ve benzeri yerleri; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun yerleri ve internet salonları lunaparklar, sirkler ve benzeri yerlerini, ifade eder.

  Teşkilat Yapısı
  MADDE 5- 
  (1) Müdürlük; müdür, teknik personel, şef veya şefler, memur ve işçilerin görev aldığı personellerden oluşur.

  (2) Müdürlüğün görev ve sorumluluk alanlarına göre personel ihtiyacını belirleme, personelin birimlerde etkin ve verimli çalışabilmesi için görevlendirme yapma, işyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimi işlemlerinde ihtiyaç duyulan personelin görevlendirilmesi işlemini yapar.

  (3) İlçemizde faaliyet gösteren işyerlerinin periyodik olarak takip edilmesi, yeni açılan işyerlerinin kayıt altına alınması, kapatılan işyerlerinin kayıttan düşürülmesi, mevcut işyerlerinin ve yeni açılan işyerlerinin kontrol ve denetimlerinde çevre ve insan sağlığı açısından herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmemesi için denetimlerin devam ettirilmesi ve Ülkemizdeki gelişmeleri takip ederek ihtiyaçlara cevap verilebilmesi için yeni birimlerin oluşturulması,

  (4) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Başkanlık Makamınca gerekli görüldüğünde başkan yardımcısına bağlı olarak görevini yürütür.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Müdürlüğün Görev Yetki ve Sorumlulukları

  Görev Yetki ve Sorumlulukları
  MADDE 6- 
  (1) Müdürlüğün görev ve yetkileri:

  1. Amirlerin kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak vereceği her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,

  2. Birim yazışmalarını yapmak.

  3. Diğer müdürlüklere ihtiyaç duyulduğu konularda yardımcı olmak,

  4. Faaliyet alanlarına göre işyerlerinin ruhsatlandırılmasını sağlamak.

  5. G. Sıhhi Müesseselere (2. ve 3. Sınıf) ruhsat vermek ve denetlemek,

   Gayrısıhhi Müesseseler: Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri ifade eder. (her türlü imalat ve üretim yerleri, depolamalar, ocaklar ve inşaat malzeme satışı vb. yerlerdir.)

   Gayrisıhhi Müesseselerin Ruhsatlandırılması: Gayrisıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılması aşamasında başvuru formu, tapu sureti (TAKBİS sisteminden alınır), kira sözleşmesinin aslı (tasdik edilmek üzere), vergi levhasının sureti (elektronik ortamdan alınır), oda kaydı ve sicil tasdiknamesi (ticaret odasına ait kayıtlar elektronik ortamdan alınır), itfaiye raporu istenir. Ayrıca işyerinin konumuna ve özelliklerine göre kolluk görüşü, yapı kullanma izin belgesi, 12.10.2004 tarihinden önce yapıldığına dair belge, yabancı uyrukluların işyeri açması ve çalıştırması halinde yabancılarla ilgili mevzuat hükümlerine uyulması, diğer kurumlara ait izin belgesi (gürültü ölçüm raporu, İSKİ uygunluk raporu, çevre izni, kapasite raporu veya motor beyannamesi, UKOME kararı vb.), mesafe krokisi veya tespit raporu, muvaffakatname, ustalık belgesi, mes’ul müdürlük belgesi ve çalışan personel bilgi formu istenir. İstenen evraklar matbu form şeklinde hem Müdürlüğümüzden hem de e-posta adresinden temin edilebilir. Ruhsatlandırma işlemi istenen evrakların eksiksiz olarak kuruma teslim edilmesine müteakip; ruhsat beş iş günü içinde hazırlanır ve ilgilisine verilir.

  6. Hafta Tatili Kanununa (394 sayılı) göre Belediye Meclisinin uygun gördüğü işyerlerine Hafta Tatili Ruhsatı düzenlemek,

  7. Hafta Tatili Ruhsatı: İşyerlerini tatil günleri açmak isteyen mükelleflerin işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının birer sureti ile Başkanlığımıza müracaatı ile başlar. Belediye Meclisinin uygun gördüğü iş kollarına verilir.

  8. İçkili Yer Bölge Tespiti: Müdürlüğümüzce komisyon oluşturularak gerekli tespit çalışması yapılır. Yapılan tespit çalışması mülki amire sunulur. Mülki amirin uygun görüşü alındıktan sonra Belediye Meclisine sunulur. Belediye Meclisi tarafından uygun görülmesi halinde haritaya işlenerek bölge tespit çalışması tamamlanır.

  9. İçkili Yer Tespit Krokisinin Uygulanması: Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması için yeni tespit krokisi yapılmamış ise; vatandaş mağduriyetinin önlenmesi bakımından 5747 sayılı Kanun ile devredilen Belde Belediyelerince yapılan içkili yer tespit krokileri kullanılır.

  10. İlçedeki ruhsatsız işyerlerinin tespitine müteakip, mevzuata uygun işyerlerine ruhsat verilmesini, ruhsat vasıflarına uygun olmayan veya vasıflarının kaybedilmesi halinde ruhsatın iptal edilmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

  11. İlgili mer’i mevzuat gereğince "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı" almak için yapılan müracaatların süresi içerisinde tamamlanmasını, ruhsatların teslim edilmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

  12. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı için başvuruda bulunan işletmecilerin işyerlerinin komisyonca incelenerek uygunluğunu kontrol etmek,

  13. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı iptali için başvuruda bulunan işletmecilerin gerekli denetimleri ve işlemlerinin yapılarak/yaptırılarak iptal işlemlerini sonuçlandırmak,

  14. İşyerlerinin Açılış- Kapanış Saatlerini Belirleme: Müdürlüğümüzce uygulamada birlikteliğin sağlanması açısından Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerinin açılış- kapanış saatleri incelenerek halkın huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu esas alınarak hazırlamak, hazırlanmasına müteakip Belediye Encümenine sunmak, onaylanmasına müteakip uygulamaya koymak, ayrıca kolluğa bildirmek.

  15. l) İşyeri Denetimi: Müdürlüğümüzce oluşturulan Ruhsat Denetim Komisyonu ve İşyeri Tespit ve Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılır. Ruhsatlı işyerlerinin mevzuata uygun çalışıp çalışmadığını, yeni ruhsatlandırılan işyerlerinin süresi içerisinde denetlenmesini, uygun olanların onayını, eksiklikler var ise süre verilmesini, süresi içerisinde eksikliğini tamamlamayan işyerlerinin ruhsatlarının iptal işlemlerinin başlatılması ve sonuçlandırmasını içeren raporunu hazırlayarak Müdürlüğe teslim eder. İşyerlerinin denetlenmesi aşamasında; hazırlanan bu Yönetmeliğin EK-1’ de yer alan “

   İşyerlerinde Sınıflarına ve Özelliklerine Göre Aranacak Nitelikler” şartları esas alınır.

  16. İşyeri Denetim komisyon raporlarının gereğini yapmak.

  17. İşyeri ilgilisinin talebi halinde ruhsatlı bir işyerinin bulunduğu sınıftan daha üst bir sınıf özelliklerini taşıyıp taşımadığının tespitini yapmak, taşıyanların sınıfını yükseltmek veya gerektiğinde düşürme işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

  18. İşyerlerinin, kanun, yönetmelik ve mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediğini denetlemek,

  19. Müdürlüğe havale edilen evrakları konularına göre düzenleyerek cevap verilmesi gereken evrakları gününde cevaplamak,

  20. Müdürlüğün görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda diğer müdürlüklerden üye isteyerek komisyonlar oluşturmak,

  21. Müdürlük faaliyetlerini yürütmek için programlar hazırlamak,

  22. Ölçü ve tartı aletlerinin muayene ve damgalama işlemlerini yapmak.

   Ölçü ve tartı aletlerinin muayene ve damgalama işlemleri 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında yürütülür. Muayeneler; ilk muayene, periyodik muayene, ani muayene, şikayet muayenesi ve stok muayenesi olmak üzere muayenelere tabi tutulur. Muayene sonucunda uygun olan ölçüler damgalanır. Uygun olmayanlar hakkında gerekli cezai işlemler uygulanır. Bu iş ve işlemler ölçü ve ayar memuru tarafından yürütülür.

  23. Projeye dayalı oluşturulan halk pazarlarının kurulması, belgelendirilmesi, denetlenmesi ve uygun olmayan pazarcı esnafına ait belgelerin iptal işlemlerinin yapılması,

   Projeye dayalı halk pazarlarında tezgah kurma belgesi almak isteyen mükellefin talebinin değerlendirilebilmesi için; başvuru formu veya dilekçe, vergi levhası, oda kaydı ve sicil tasdiknamesi, yerin adına tahsis edildiğine dair belgesi ile müracaat eder. Mükellefin yere ait herhangi bir borcunun bulunmaması halinde belge aynı gün içinde düzenlenerek ilgiliye verilir.

   Belge beş yıllık süreler için düzenlenir.

   Belge devam ettiği sürece belge birim müdürü tarafından her yıl vizelenir.

   Belge mükellefin faaliyeti süresince geçerlidir (varislerinin hakları saklıdır).

   Tezgah Kurma Belgelerinin devir işlemi yapılamaz.

   Yıl içerisinde mazeretsiz tezgahını üç defa açmayan mükellefin belgeleri iptal edilmiş sayılır.

   Tezgah sahibinin işinin başında bulunmaması halinde mes’ul müdür görevlendirmesi zorunludur.

   Tezgahın bir başkasına kiraya verildiğinin tespiti halinde belge iptal edilmiş sayılır.

  24. Ruhsat alma zorunluluğu olan fakat ruhsat müracaatında bulunmayan işyerlerinin, re’sen tespit edilmesini ve tespit edilen bu ruhsatsız işyerlerine ruhsat almaları konusunda tebligatta bulunulması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

  25. Ruhsat harçlarının alt ve üst limitine göre (işyeri açma ve ruhsat harcı, muayene ve rapor harcı ve hafta tatili ruhsat harcı) Belediye Meclisince belirlenen ruhsat harçlarının ve ücret tarifelerinin tahakkuklarını düzenlemek,

  26. Ruhsat İptalini Yapmak: Ruhsat vasıflarını kaybetmiş işyerlerinin tespiti halinde ruhsat iptali işlemlerini yapmak,

  27. Ruhsat verme, ruhsat iptali ve kapama kararlarının ilgililere tebliğ edilmesini ve ruhsat sahibinin alınan kararlara itirazı halinde işlemlerin ne şekilde yürütüldüğünün kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

  28. Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerini zabıta müdürlüğünce müşterek çalışma yaparak yönetmeliğin 6.maddesine istinaden faaliyetten men edilmesini sağlamak,

  29. Sıhhi Müesseseler: Gayrisıhhi müesseseler dışında kalan her türlü işyerini kapsar. (bakkal, manav, kasap, büfe, lokanta, kafeterya, su ve meşrubat satış yerleri, büro, kuyumcu, züccaciye, düğmeci, şarküteri, market, süpermarket, balıkçı vb. işyerleri),

  30. Sıhhi müesseselere işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermek, denetim ve kontrollerini yaparak işlem dosyalarını takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak,

  31. Sıhhi müesseselere işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermek, denetim ve kontrollerini yaparak işlem dosyalarını takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak,

  32. Sıhhi Müesseselerin Ruhsatlandırılması: Sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılması aşamasında başvuru formu, tapu sureti (TAKBİS sisteminden alınır), kira sözleşmesinin aslı (tasdik edilmek üzere), vergi levhasının sureti (elektronik ortamdan alınır), oda kaydı ve sicil tasdiknamesi (ticaret odasına ait kayıtlar elektronik ortamdan alınır), yangın söndürme cihazının faturası istenir. Ayrıca işyerinin konumuna ve özelliklerine göre kolluk görüşü, itfaiye raporu, muvaffakatname, 12.10.2004 tarihinden önce yapıldığına dair belge, yabancı uyrukluların işyeri açması ve çalıştırması halinde yabancılarla ilgili mevzuat hükümlerine uyulması, diğer kurumlara ait izin belgesi, mesafe krokisi veya tespit raporu, ustalık belgesi ve çalışan personel bilgi formu istenir. İstenen evraklar matbu form şeklinde hem Müdürlüğümüzden hem de e-posta adresinden temin edilebilir. Ruhsatlandırma işlemi istenen evrakların eksiksiz olarak kuruma teslim edilmesi ile başlar. Evrakların eksiksiz olarak teslimine müteakip işyeri ruhsatı aynı gün içinde hazırlanır ve ilgilisine verilir.

  33. Umuma açık istirahat ve eğlence yeri: Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet salonları lunaparklar, sirkler ve benzeri yerlerdir.

  34. Umuma Açık Müesseselere ruhsat vermek ve denetlemek,

  35. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat verilmesi aşamasında İlçe Emniyet Müdürlüğünden görüş istenmesine müteakip, olumlu olan yerlerin kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

  36. Umuma açık işyeri işletmecilerinden 2559 sayılı PVSK’ nun 6. maddesinde belirtilen hususlara riayet etmeyenlerin Encümene sunulması,

  37. Umuma Açık Müesseselerin Ruhsatlandırılması: Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması aşamasında başvuru formu, tapu sureti (TAKBİS sisteminden alınır), kira sözleşmesinin aslı (tasdik edilmek üzere), vergi levhasının sureti (elektronik ortamdan alınır), oda kaydı ve sicil tasdiknamesi (ticaret odasına ait kayıtlar elektronik ortamdan alınır), itfaiye raporu, mesafe krokisi veya tespit raporu, kolluk görüşü istenir. Ayrıca işyerinin konumuna ve özelliklerine göre yapı kullanma izin belgesi, 12.10.2004 tarihinden önce yapıldığına dair belge, yabancı uyrukluların işyeri açması ve çalıştırması halinde yabancılarla ilgili mevzuat hükümlerine uyulması, diğer kurumlara ait izin belgesi (gürültü ölçüm raporu, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün verdiği spor salonu izni vb.), ustalık belgesi, muvaffakatname, mes’ul müdürlük belgesi ve çalışan personel bilgi formu, sağlık raporu (işyerinde bulundurulması), sabıka kaydı (işyerinde bulundurulması) istenir. İstenen evraklar matbu form şeklinde hem Müdürlüğümüzden hem de e-posta adresinden temin edilebilir. Ruhsatlandırma işlemi istenen evrakların eksiksiz olarak kuruma teslim edilmesine müteakip; ruhsat bir ay içinde hazırlanır ve ilgilisine verilir.

  38. 1608 sayılı Kanunun belediyelere vermiş olduğu görev ve sorumluluklara aykırı hareket eden işyeri işletmelerinin dosyalarının hazırlanarak Belediye Encümenine sunulması,

  6.2. Müdürlüğün Sorumlulukları:

  Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevleri hukuka uygun, gereken özen ve dikkati göstererek yapmak ve yürütmekle sorumludur.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Müdür, Teknik Personel, Şef ve Personel, Atama, Görev Yetki ve Sorumlulukları, Vekalet Etme.

  Müdürün atanması
  MADDE 7- 
  (1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar arasından eğitim veren veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli ve yabancı fakültelerin birinden mezun olmak ve diğer üst normlardaki şartları taşıması aranır.

  Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
  MADDE 8- 
  (1) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır.

  1. Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında, verimli ve düzenli şekilde Kanun ve Yönetmelikler uyarınca yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak,

  2. Müdürlük bünyesinde çalışan personel arasında görev dağılımını yapmak, herhangi bir nedenle ayrılanların yerine bir başkasını görevlendirmek ve hizmetin aksamamasını sağlamak,

  3. Personel arasında uyum ve işbirliğini sağlamak,

  4. Çalışanların verilen iş ve işlemleri yapıp yapmadığını kontrol etmek,

  5. Personel gizli sicil bilgilerini düzenlemek her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek,

  6. Diğer müdürlükler ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlayarak işlemlerin ve denetimlerin yeterli şekilde yerine getirilmesini temin etmek,

  7. Encümende gerektiğinde müdürlüğü ilgilendiren konularda üyelere bilgi vermek,

  8. Müdürlük ile ilgili karar alınmak üzere Meclise sunulacak teklifleri hazırlatmak,

  9. Müdürlüğün çalışma programlarını hazırlamak, stratejik plan çalışmaları kapsamında müdürlük stratejileri belirlemek ve uygulatmak,

  10. Yapılan çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla belirli aralıklarla toplantı yapmak,

  11. Görev alanı ile alakalı uygulamada ortaya çıkan aksaklıklar ile ilgili tedbir almak ve Başkanlık makamına teklifte bulunmak,

  12. Başkanlık Makamınca verilen işleri yerine getirmek,

  13. İşlerin büroda ve arazide sağlık kurallarına, çevrenin korunmasına uygun şekilde gerçekleşmesini gözetmek,

  14. Harcama birimi bütçesini düzenlemek, uygulamak, harcama birimi yetkilisi görevini yapmak.

  Müdüre vekalet
  MADDE 9- 
  (1) Müdürün izinli veya raporlu olduğu durumlarda Başkanlık onayı ile uygun görülen personel Müdür olarak görevlendirilir.

  Teknik Personel ve Sorumlulukları:
  MADDE 10- 
  (1) Müdürün izinli veya raporlu olduğu durumlarda Başkanlık onayı ile uygun görülen personel Müdür olarak görevlendirilir.

  1. Teknik konularda müdürlüğe yardımcı olmak,

  2. Müdürün verdiği görevleri yasalar çerçevesinde tam ve zamanında yerine getirmek,

  3. Görevli olduğu birimle ilgili tüm teknik konuların takibini ve yerine getirilmesini sağlamak,

  4. İşyeri denetimlerinde makine ve tesisatın uygunluğunu denetlemek,

  5. GSM’ lerin kapasite raporlarında belirtilen şartlara uygun faaliyet göstermelerini sağlamak,

  6. İşyerlerinin Gürültü Yönetmeliğinde belirtilen değerlere uygun faaliyet göstermelerini sağlamak.

  Şeflerin atanması
  MADDE 11- 
  (1) Büro Şeflerinin en az 5 yıl görev yapmış olan personeller arasından, başkanlık onayı ile atanır. Gereği halinde birden fazla büro için tek bir şef atanabilir.

  Şeflerin görev yetki ve sorumlulukları
  MADDE 12- 
  (1) Şeflerin görev yetki ve sorumlulukları şunlardır.

  1. Müdürlük iş ve işlemlerinin yapılması ile ilgili olarak Müdüre karşı birinci derecede sorumludur.

  2. Büro bünyesindeki personelin düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak amacı ile görev dağılımını yapar,

  3. Sorumlu olduğu personel arasında uyum ve işbirliğini sağlamak,

  4. Müdürün verdiği görevleri yasalar çerçevesinde tam ve zamanında yerine getirir.

  5. Kendine bağlı bürolar ve diğer bürolarla koordinasyonu sağlar.

  6. İşlemleri başlatılan ve ilgili personelden gelen evrakların kontrolünü yaparak Müdüre tevdi eder.

  Personelin görev yetki ve sorumlulukları
  MADDE 13- 
  (1) Personel görev yetki ve sorumlulukları şunlardır.

  1. Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili Müdürü veya şefi tarafından kendisine havale edilen dosyaları, konuları, tevdi edilen görevleri, kamu yararı ve ilgili mevzuatı dikkate alarak zamanında yerine getirilmesi,

  2. Gelen resmi evrak, BİMER bildirimleri, dilekçe, e-posta ve seri nokta bildirimlerinin Müdürlük havalesi sağlanarak otomasyona kayıt edilmesi ve ilgili birimlere zimmet karşılığı teslim edilmesi, cevap verilmesi gerekenlerin gününde cevaplandırılması,

  3. Doğrudan yapılan yazışmaların bilgilerinin otomasyona kayıt edilerek numarası verildikten sonra gönderilmesi,

  4. Evrakların kayıt, arşiv ve çıkış işlemlerinin işlem dosyası üzerinden koordineli çalışmasının sağlanması,

  5. Kamu kurum ve kuruluşlarına periyodik olarak gönderilmesi gereken evrakların (istatistiki formlar, bilgi formları, kurum yazışmaları, vb.) aksamadan gönderilmesini sağlamak,

  6. Personelin özlük işlemleri ile ilgili yazışmaların yapılması,

  7. Arşivde muhafaza edilen formların, dosyaların emniyetinin, kontrolünün ve bakımının yapılması,

  8. Müdürlükte bulunan demirbaşların kaydı (bilgisayar, fotokopi makinesi, faks ve diğer cihaz ve makinelerin) bakım ve tamirinin takibinin yapılması,

  9. Müdürlük harcamaları ile ilgili avans alınması ve mahsup edilmesi,

  10. Müdürlük faaliyet raporlarını hazırlanması,

  11. Müdürlük arşivinin düzenlenmesi,

  12. İşleyişle ilgili sorunların şefe ve müdüre iletilmesi,

  13. Elektronik ortamda alınması gereken evrakların onaylanarak alınması,

  14. Evrak ve dosyaların genel arşiv görevlilerine zimmet karşılığı teslim edilmesi, iş ve işlemlerinden yetkili ve sorumludur.

  Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görev yetki ve sorumlulukları
  MADDE 14- 
  (1) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi, harcama yetkilisi tarafından memuriyet ya da çalışma ünvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini usule uygun şekilde yapabilecek niteliğe sahip personel arasından seçilir.

  (2) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görev yetki ve sorumlulukları şunlardır.

  1. Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasını yapmasına yardımcı olmak,

  2. Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak,

  3. Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak,

  4. Taşınırları niteliğine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen taşınırları muhafaza etmek ve taşınırları yangına, ıslanmaya, bozulmaya ve çalınmaya karşı korumak amacıyla gerekli tedbirleri almak,

  5. Taşınırların giriş ve çıkışına dair kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belgeleri tanzim etmek ve kesin kabulü yapılmayan taşınırların kullanımına engel olmak.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Çalışma şekli, esasları, yürürlük ve yürütme

  Görevin planlanması
  MADDE 15- 
  (1) Müdürlük çalışmaları stratejik plan ve performans hedeflerine bağlı olarak belirlenir ve yürütülür.

  Görevin yürütülmesi
  MADDE 16- 
  (1) Müdürlük personeli kendisine verilen görevi kanun ve yönetmelikler çerçevesinde özenle ve süratle yapmak zorundadır.

  Gelen evrak işlemleri
  MADDE 17- 
  (1) Müdürlük kalemine gelen her türlü dilekçe, BİMER, e-posta ve serinokta bildirimleri ile resmi yazışmaları Müdür havalesi alındıktan sonra otomasyona kaydedilerek dosyasına bağlanması için arşive gönderilir.

  Giden evrak işlemleri
  MADDE 18- 
  (1) İşlemi tamamlanarak cevap verilen evrakın dosyası cevap yazısı otomasyona kaydedildikten sonra bir sonraki işleme kadar saklanmak üzere arşive kaldırılır, cevap yazısı ilgili şahıs veya kuruma gönderilir.

  Kullanılan defter ve programlar
  MADDE 19- 
  (1) Müdürlük yazışmalarının tamamı otomasyon programında kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca Sıhhi Ruhsat, Gayrısıhhi Ruhsat, Umuma Açık Ruhsat Defteri ve Hafta Tatili Ruhsat Defteri ile zimmet defteri tutulmaktadır.

  MÜDÜRLÜK MEVZUATI

  Bu yönetmelik, 24/4/1930 tarih ve 1593 Umumu Hıfzıssıhha Kanunu, 4/7/1934 tarih ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 09.05.1985 tarih ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 02.07.1965 tarih ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 20.05.1930 tarih ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun, 14/6/1989 tarih ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 10/7/2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 31.03.2005 tarih ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 22/2/2005 tarih ve 3/7/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu , Türk Ceza Kanunu, 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 11.01.1989 tarih ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve 14/7/2005 tarih ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik ile 2006/9809 sayılı Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ve diğer mevzuatlarda belirlenen esaslara dayanarak hazırlanılmıştır.

  Uygulamaya İlişkin Esaslar:
  MADDE 20- 
  (1) Bu Yönetmelikte yer alan hükümlerin uygulanmasına ilişkin istenecek görüşler İstanbul Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünden istenir.

  (2) Bu Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2 başlıklı bölümlerinde yer alan faaliyet alanlarının dışında herhangi bir işyerinin müracaatı halinde; belirtilen faaliyet alanlarına en yakın faaliyet alanında aranan şartlar esas alınır.

  (3) Yönetmeliğin EK-1’ de yer alan “sıhhi ve umuma açık müesseseler için sınıflarına ve özelliklerine göre aranacak nitelikler” başlıklı “C, Ç, D, G, Ğ” ve “İ” bölümlerinde yer alan işyerleri üçüncü sınıf müesseselere göre yapılmıştır.

  (4) Aynı bölümün “E, F, H” ve “I” başlıklı bölümlerinde yer alan işyerleri ise ikinci sınıf müesseselere göre yapılmıştır.

  (5) Bir üst sınıfa yükselmek üzere müracaat eden işyerlerinin talepleri ilgili mevzuat hükümlerine göre yeniden değerlendirilir.

  (6) Bu Yönetmelikte belirtilen şartların yetersiz ve eksik kaldığı durumlarda ilgili mevzuat hükümlerinden yararlanılır.

  (7) Kamu kurumları veya malikler tarafından büfe olarak kiraya verilen yerlerin; açık büfe şeklinde faaliyet gösterdiğinin komisyonca tespiti halinde, ruhsatlandırmanın komisyon görüşünün esas alınarak hazırlanması.

  (8) Şarküteri ve marketlerde kahvaltı verilmesi; büfe ve kantinlerde yemek çeşitleri veya ızgara çeşitleri verilmesi halinde kullanım alanına bakılmaksızın “Ç” bölümünde yer alan lokanta, kebap salonu vb. işyerlerinde istenen şartlar aranır.

  Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
  MADDE 21- 
  08.09.2009 tarihli ve 2009/58 sayılı Belediye Meclis Kararı ile yürürlüğe konulan Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Geçici Madde 1- Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce mevzuatına uygun olarak ruhsatlandırılmış bulunan işyerleri yeniden ruhsatlandırılmaz. Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yapılmış bulunan işyeri açma ve çalışma ruhsat başvuruları bu Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

  Yürürlük
  MADDE 22- 
  (1) Bu yönetmelik hükümleri, Çekmeköy Belediyesi Meclisince karara bağlandıktan sonra mülki idare amirine sunulması ile yürürlüğe girer.

  Yürütme
  MADDE 23- 
  (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Çekmeköy Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

  EKLER:

  EK-1 Sıhhi ve Umuma Açık Müesseselerde Aranan Şartlar.

  EK-2 Gayrisıhhi Müesseselerde Aranan Şartlar.

   

  EK-1

  SIHHİ VE UMUMA AÇIK MÜESSESELER İÇİN SINIFLARINA VE

  ÖZELLİKLERİNE GÖRE ARANACAK NİTELİKLER

   

  A- SIHHİ VE UMUMA AÇIK İŞYERLERİNİN FAALİYET ALANLARINA GÖRE ARANACAK ORTAK ŞARTLAR:

  1.İşyeri amaca uygun bir şekilde tasarlanmış, temiz ve aydınlık olacaktır.

  2.İşyerinin havalandırma ve ısıtma tertibatından uygun olanı yapılacaktır.

  3.İşyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirler alınacaktır.

  4.İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen tedbirler aldırılacaktır.

  5.Engellilerin işyerine giriş ve çıkışları için gereken kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmış olması.

  6.Oda kaydı ve sicil tasdiknamesi istenecektir.

  B- SIHHİ VE UMUMA AÇIK İŞYERLERİNDE ÖZELLİKLERİNE GÖRE ARANACAK ASGARİ ORTAK ŞARTLAR

  1.Yapı kullanma izin belgesi istenecektir.

  2.İşyerinin 12.10.2004 tarihinden önce yapıldığına dair belgesi istenecektir.

  3.Genel asayiş ve güvenlik yönünden yetkili kolluk kuvvetinin görüşü istenecektir.

  4.Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan, kullanılan, depolanan yerler ile gaz dolum tesislerine uzaklığında itfaiye müdürlüğünün vereceği rapor esas alınacaktır.

  5.İtfaiye raporunun istenmesi,

  6.İtfaiye raporu alması gerekmeyen işyerlerinden yeteri kadar yangın söndürme cihazı istenecektir.

  7.Açılan işyerinin okul, yurt, mabet vb. kurumlara mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması şartı aranacaktır.

  8.Kişilerin yoğun olarak giriş-çıkış yaptığı diğer işyerlerinde giriş ve çıkışlar ayrı kapıdan olacaktır.

  9.Yiyecek hazırlama ve pişirme bölümünde oluşan buhar, koku, duman ve benzeri kirleticileri tahliye edecek baca sistemi bulunacaktır.

  10.Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır. Bulaşık yıkamak için sıcak ve soğuk su tesisatı bulunacaktır.

  11.Yiyecek ve içecek verilen işyerlerinde şehir şebekesine bağlı su bulunması, ayrıca işyerinin özelliğine göre sıcak su tertibatı istenmesi.

  12.Yiyecek ve içecek satılan ve servisi yapılan işyerlerinin tabanları ve duvarları seramik mermer veya paslanmaz çelik gibi kolay temizlenebilir nitelikte olacaktır.

  13.İşyerinde kullanılan kaşık, çatal, bıçak vb. malzemelerin çekmecelerde; bardak ve fincan tipi malzemeler ile kullanılan tabakların kapalı dolaplarda muhafaza edilmesi,

  14.Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.

  15.On kişiden fazla çalışanı bulunan müstakil işyerlerinde dinlenme yeri, kıyafet değiştirme kabini, bay ve bayanlar için ayrı tuvalet bulunacaktır.

  16.Ustalık Belgesi istenecektir (ticaret odasına kayıtlı olanlardan istenmez).

  17.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından UKOME Kararının istenmesi.

  18.Karayolu kenarındaki işyerleri için karayolu trafik güvenliğinin sağlanmış olması,

  19.Aynı işyerinde birden fazla faaliyet alanı var ise; her faaliyet dalı için öngörülen şartlar yerine getirilecektir.

  20.Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin, tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde açılan işyerleri için kat maliklerinden muvafakat alınacaktır.

  21.Yabancı uyrukluların işyeri açması ve çalıştırması konusunda, yabancılarla ilgili mevzuat hükümlerine uyulması.

  22.Yeteri kadar steril aletinin bulundurulması.

  23.Sağlık raporu bulundurulacaktır.

  24.Sabıka kaydı bulundurulacaktır.

  25.Bitkisel atık yağ sözleşmesi istenecektir.

  C- BAKKAL, MARKET, KASAP, ET VE ET ÜRÜNLERİ SATIŞ YERLERİ, ŞARKÜTERİ, KURUYEMİŞÇİ, BÜFE, MANAV, KANTİN, EKMEK BAYİLERİ, PASTANELER, UNLU MAMÜLLER SATIŞ YERLERİ VE DİĞER SATIŞ YERLERİ.

  Bakkal, Market, Kasap, Et ve Et Ürünleri Satış Yerleri, Şarküteri,Kuruyemişçi, Büfe, Manav, Kantin, Ekmek Bayileri, Pastaneler, Unlu Mamüller Satış Yerleri ve Diğer Satış Yerleri için A ve B grubunda yer alan ilgili maddelere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır:

  1.Tüm tezgah ve raflar zeminden en az 15 cm yükseklikte olacaktır.

  2.Gıda maddeleri ile diğer maddeler farklı raf ve tezgahlarda satışa sunulacaktır.

  3.Ekmekler ve unlu mamuller kapalı dolaplarda ve vitrinli tezgahlarda satışa sunulacaktır.

  4.Kuruyemiş ve kuru kahve satılan işyerlerinde kavurma ve ısıtma işlemi yapılacak ise bunun için gereken donanım kurulacaktır.

  5.Hipermarket, grosmarket ve megamarketlerde giriş ve çıkış olmak üzere iki kapı, çocuk emzirme yeri ile satış alanının en az yarısı kadar olmak üzere otopark ve yeteri kadar depo alanı bulunacaktır.

  6.Manavlarda, sebze ve meyveler için kolayca yıkanabilecek şekilde yapılmış masa ve raflar olacak, iki metre yüksekliğe kadar duvarlar su geçirmez malzeme ile kaplanacaktır.

  7.Soğuk meze, et ve süt ürünleri, sakatat ve balık gibi farklı gıda maddeleri için ayrı ayrı veya bölümlere ayrılmış soğutma tertibatlı dolap veya tezgah bulunacaktır.

  8.Etlerin parçalandığı, işlendiği ve temas ettiği her türlü yüzey, malzeme ve makine kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir olacaktır.

  9.Et ve balıkların muhafazası amacıyla işyerinin kapasitesine uygun soğuk hava deposu bulunacaktır.

  10.Et ve balıkların satışa hazırlandığı kısımlar şeffaf ve müşteriler tarafından görülebilir şekilde düzenlenecektir.

  11.Sakatat ürünlerinin satıldığı işyerlerinde sakatat hazırlama bölmesi ve bol akan suyu olan bir havuz bulunacaktır.

  Ç- LOKANTA, KEBAP SALONU, PİDE VE LAHMACUN SALONU, KAFETERYA, PİZZA SALONU, AYAKTA YEMEK YENİLEN YERLER, YEMEĞİ PAKETTE SATAN YERLER, GEZİCİ PİLİÇ VE KÖFTE SATIŞ YERLERİ, SU ÜRÜNLERİ SATIŞ YERLERİ.

  Üçüncü Sınıf Lokanta, Kebap Salonu, Pide ve Lahmacun Salonu, Kafeterya, Pizza Salonu, Ayakta Yemek Yenilen Yerler, Yemeği Pakette Satan Yerler, Gezici Piliç ve Köfte Satış Yerleri, Su Ürünleri Satış Yerleri ve Benzeri yerleri için A ve B grubunda yer alan ilgili maddelere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır:

  1.Ayakta yemek yenilen yerler, kafeterya, yemeği pakette satan yerler; yemek pişirme ve kapları temizleme yeri olmak üzere en az iki bölümden oluşacaktır.

  2.Gezici piliç ve köfte satış yerleriyle Su ürünleri seyyar satış araçlarında, sattıkları ürünleri muhafaza etmek için merkez depoları ve satış yapmak için özel ızgara kasalı araçları bulunacaktır.

  3.Cadde ve sokak üzerinde gezici piliç ve köfte satış yeri ile su ürünleri satış yeri açılmasının istenmesi halinde sorumluluk alanlarına göre Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğünden izin alınması zorunludur.

  4.Gezici piliç ve köfte satış yerleriyle, su ürünleri seyyar satış yeri açılması halinde; bu işyerlerinden 10.08.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Yönetmeliğinde istenen şartlar aranır.

  D- KAHVEHANE, KIR KAHVESİ, OYUN SALONU, İNTERNET SALONU, ÇAY BAHÇESİ, ÇAY OCAĞI VE BENZERİ İŞYERLERİ

  Kahvehane, kır kahvesi, oyun salonu, internet salonu, çay bahçesi ve çay ocağı ve benzeri işyerleri için A ve B grubunda yer alan ilgili maddelere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır:

  a) Kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi ve benzeri işyerleri

  1.İyi cins malzemeden yapılmış sandalye ve masa bulunacaktır.

  2.Biri bölgesel veya yerel olmak üzere en az iki adet günlük gazete bulunacaktır.

  3.En az 25 farklı kitabın yer aldığı kütüphane kurulacaktır.

  4.Masalar arasında müşteri ve servis yapanların rahat geçebileceği kadar boşluk bırakılacaktır.

  5.İşyerinin zemini en az mozaik ve benzeri sert madde ile kaplı olacaktır.

  6.Aynalı ve sıvı sabunlu en az bir tuvalet bulunacaktır.

  7.Ocağın bulunduğu yer cam ile salondan ayrı olacaktır.

  b) Oyun yeri

  Bilgi ve maharet artırıcı, beden veya zeka geliştirici nitelikteki oyunların oynandığı işyerleri için A ve B grubunda yer alan ilgili maddelere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır:

  1.Girişte yeterli büyüklükte bir antre ve vestiyer bulunması, giriş ve salon dahil bütün duvarlar yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış olması,

  2.Gürültü çıkaran oyunlar veya oyun aletleri ayrı bir bölümde bulundurulacaktır.

  3.Otomatik veya yarı otomatik, mekanik veya elektronik oyun aletleri arasında yeterli mesafe bırakılacaktır.

  4.Çocuklar ve ebeveynlerin oturabilmeleri için yeterli sayıda koltuk bulundurulacaktır.

  5.Gürültünün yayılmasını engellemek üzere ses izolasyonu yapılacaktır.

  c) İnternet Salonu

  1.Sandalye ve masalar iyi cins malzemeden yapılmış üzeri kumaş veya deri ile kaplı bulunacaktır.

  2.Masalar arasında müşteri ve servis yapanların rahat geçebileceği kadar boşluk bırakılacaktır.

  3.Girişte yeterli büyüklükte bir antre bulunacaktır. Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır.

  4.Isıtma, soğutma ve havalandırma için yeterli tesisat bulunacaktır.

  5.Giriş ve salonun zemini mozaik, mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert madde ile kaplı olacaktır.

  6.İşyerinde mekanik ve elektronik oyun alet ve makineleri bulunamaz.

  7.İşyerlerinde sürekli güncellenen filtre programı kullanılması zorunludur.

  8.İnternet salonlarında her türlü televizyon yayını yasaktır.

  ç) Çay ocağı

  1.Çay ocakları için A ve B grubunda yer alan şartlar ve özelliklerden uygun olanı aranır.

  2.Bu işyerlerine masa ve sandalye konulamaz. Mekanı uygunsa tabure konulabilir.

  3.Çay ocaklarında mutfağın uygun olarak düzenlenmesi şartıyla tost ve sandviç verilebilir.

  E- GAZİNO, DANS SALONU, DİSKOTEK, PAVYON, TAVERNA, AÇIK HAVA GAZİNOSU, BAR, KOKTEYL SALONU, TOPLANTI SALONU VE BENZERİ EĞLENCE YERLERİ

  Gazino, Dans Salonu, Diskotek, Pavyon, Taverna, Açık Hava Gazinosu, Bar, Kokteyl Salonu, Toplantı Salonu ve Benzeri Eğlence Yerleri için A ve B grubunda yer alan ilgili maddelere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır:

  1.Masalar üzerinde örtü ve peçete bulunacaktır.

  2.Girişte salonun büyüklüğüyle orantılı bir antre bulunacaktır.

  3.Girişte vestiyer bulunacaktır.

  4.Sanatçıların soyunmaları, makyaj ve benzeri hazırlıkları için uygun bir yer bulunacaktır.

  5.Orkestra yeri ve dans pisti bulunacaktır.

  6.Gazinonun salondan ayrı bir yerinde hizmetliler için bir soyunma yeri bulunacaktır.

  F- TİYATRO, SİNEMA, DÜĞÜN SALONLARI, SİRK, LUNAPARKLAR VE GÖSTERİ MERKEZLERİ

  Tiyatro, sinema, düğün salonları, sirk, lunapark ve gösteri merkezleri için A ve B grubunda yer alan ilgili maddelere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır:

  a) Tiyatro, sinema ve gösteri merkezi

  1.Sahne, sinemaskop filmler gösterilmesine uygun şekilde ve büyüklükte yapılmış olacaktır.

  2.Makine dairesi;

  2.1.Projesine uygun tamamen kagir olacak, makinistin herhangi bir tehlike anında burayı terk etmesi için ikinci bir kapısı bulunacaktır.

  2.2.Herhangi bir yangın halinde alevlerin tehlikesini azaltmak için makine dairesinin kapı ve pencerelerinin dış tarafından 50 cm genişliğinde sağlı sollu saçtan bir markiz bulunacaktır.

  2.3.Makine dairesindeki baca ve pencereler bu bölümün havalandırmasına yeterli nitelikte olacaktır.

  3.Giriş ve salonun zemini ahşap parke, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert madde ile kaplanacaktır.

  b) Düğün salonu

  1.Giriş ve çıkış kapıları ayrı ayrı olmak üzere en az ikişer adet olacaktır.

  2.Girişte bankolu vestiyer ve boy aynası olacaktır.

  3.Salonda orkestra yeri ile oyun pisti olacaktır.

  4.Çalışanlar, sanatçılar ve gelin ile damat için soyunup giyinmeye elverişli ayrı ayrı odalar bulunacaktır.

  5.Servis odası bulunacaktır.

  6.Salonun dışında işçilerin soyunma dolapları bulunacaktır.

  7.Mutfak, salondan ayrı bir yerde olacak ve mutfağın dışarıya açılan kapı ve pencerelerinde sineklik telleri bulunacaktır.

  c) Sirkler ve lunaparklar

  1.Sirk ve lunaparkta bulunan oyun ve eğlence makinelerinin kontrol ve bakımından sorumlu olmak üzere, teknik bilgi ve yeterliğe sahip en az bir mühendis ve bir teknisyen bulunacaktır.

  2.Hareket eden makine ve oyun araçlarında emniyet kemeri bulundurulacaktır.

  3.Can ve mal emniyeti için gerekli tedbirler alınacaktır.

  4.Elektrik kesilmesinde otomatik devreye girecek yeterli kapasiteye sahip jeneratör bulunacaktır.

  5.Zemin toz kaldırmayacak uygun malzeme ile kaplanacaktır.

  6.Bilgi ve zeka geliştirici, yetenek ve maharete dayanan oyunlar dışında kumar ve benzeri şans oyunları oynatılmayacaktır.

  7.Sirklerde oturma yerleri uygun nitelikte olacaktır.

  8.Sirk ve lunaparklarda bulunan işyeri niteliğindeki yerler benzer işyerlerinde aranan şartları taşıyacaktır.

  G- OTEL VE PANSİYONLAR

  Otel ve pansiyon lar için A ve B grubunda yer alan ilgili maddelere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır:

  Otel ve pansiyonlardan;

  1.Isıtma, odalar dahil kalorifer veya merkezi ısıtma sistemi ile yapılacaktır.

  2.Zemin en az mozaik gibi malzeme ile kaplanacaktır.

  3.Giriş ve salonlarda duvarlar alçı sıva, plastik veya yağlı boya ile kaplı olacaktır.

  4.Müracaat yeri ve vestiyer bulunacaktır.

  5.Dinlenme salonunda yeterli sayıda masa, sandalye ve televizyon bulunacaktır.

  6.Dinlenme salonlarındaki koltuk, sehpa ve benzeri eşya iyi cins malzemeden yapılmış olacaktır.

  7.Odalarda;

  7.1. En az % 20’si banyolu ve tuvaletli olacaktır.

  7.2. Gardırop, ayna, sandalye ve sehpa bulunacaktır.

  7.3. Yatak ortopedik, yatak takımları iyi cins olacaktır.

  8.Katlarda her 10 yatağa bir banyo ve tuvalet bulunacaktır.

  9.Tuvalet ve banyolar kolay yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olacaktır.

  10.Yemek verilmesi halinde üçüncü sınıf lokanta niteliğinde lokantası ve mutfağı bulunacaktır.

  11.Odalarda yatak sayısı her beş metrekareye bir olmak üzere en fazla üç adet olacaktır.

  Ğ- GÜZELLİK SALONLARI

  Güzellik salonları için A ve B grubunda yer alan ilgili maddelere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır:

  1.Salonun zemini düz, pürüzsüz, dezenfeksiyona uygun ve kolayca temizlenebilir özellikte döşenmiş olacaktır. Birim ve bölümler faaliyet alanlarının özelliğine göre beton, alçıpan, suntalam ve benzeri malzemelerle yapılmış bölmeler ile birbirinden ayrılacak, tüm birimlerde havalandırma ve aydınlatma yeterli olacak şekilde sağlanacaktır.

  2.İçerisinde işlemlerin gerçekleştirileceği cilt (yüz ve boyun) bakım birimi, epilasyon/depilasyon birimi, vücut bakım birimi, el ve ayak bakım birimi, bronzlaştırma birimi ile makyaj biriminden en az birinin bulunması zorunlu olmakla birlikte isteğe bağlı olarak kuaför birimi de bulundurulabilecektir. İçerisine yatak konulacak birim 6 m²’den küçük olmayacak ve birimlerin özelliğine göre mekanlar, müstakil ya da ortak mekan halinde düzenlenecektir.

  3.Kişilerin kullanımına uygun şekilde döşenmiş, kişinin karşılandığı ve yapılacak uygulama ve işlemlere kadar beklediği, içerisinde sekreterya bölümünün yer aldığı en az 15 m² büyüklüğünde bir bekleme salonu; kişilerin kullanım alanlarından izole edilmiş ve atıklar için kapalı bir konteynır veya kabinin bulunduğu bir atık toplama birimi; uygulanacak işlemlerde kullanılan malzemelerin sterilizasyonunu sağlamak için kimyasal dezenfektanlar veya ısılı sterilizatörler veya UV sterilizatörlerin bulunduğu bir sterilizasyon birimi bulunacaktır.

  4.Çalışan personelin ustalık veya kalfalık belgeleri, güzellik salonunun çalışma izniyle ilgili belgeler ve ilgili esnaf odasından onaylı ücret tarifesi bekleme salonunun görünür bir yerine asılacaktır. Ayrıca her birimin girişinde birimin adının yazılı olduğu bir tabela bulunacaktır.

  5.Devamlı akar şekilde sıcak su tertibatı ve ihtiyacı karşılayacak sayıda duş bulunacaktır.

  6.Bay ve bayanlar için sıcak suyu akan, aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli ayrı tuvaletler bulunacaktır.

  7.Görevli personel, hizmetlerine uygun önlük veya üniforma giyecektir.

  8.Güzellik salonunda, faaliyet gösterilen süre boyunca, güzellik uzmanı olan bir sorumlu müdür bulunacaktır.

  9.Güzellik uzmanları, yetkili oldukları uygulamalardan ve bu uygulamalar sonucu oluşabilecek komplikasyonlardan sorumlu müdür ile birlikte sorumludur.

  10.Güzellik salonlarına alınan epilasyon ve depilasyon amaçlı cihazlar ile bu cihazların taşıdığı teknik özellikler yıllık olarak her yılın Aralık ayı sonuna kadar; yeni cihaz alınması durumunda ise on işgünü içinde, yetkili idareye bildirilir.

  Güzellik salonlarında görevlendirilen sorumlu müdür ve güzellik uzmanının görev ve sorumlulukları ile güzellik salonlarında bulunan birimler için 10.08.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Yönetmeliğine eklenen şartlar aranacaktır.

  11.Tıbbi atık sözleşmesi istenecektir.

  H- MASAJ SALONLARI

  Masaj salonları için A ve B grubunda yer alan ilgili maddelere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır:

  1.Salonun zemini düz, pürüzsüz, dezenfeksiyona uygun ve kolayca temizlenebilir özellikte döşenmiş olması, birim ve bölümlerin faaliyet alanlarının özelliğine göre beton, alçıpan, suntalam ve benzeri malzemelerle yapılmış bölmeler ile birbirinden ayrılması, tüm birimlerde yeterli havalandırma ve aydınlatma bulunması,

  2.Kişilerin kullanımına uygun şekilde döşenmiş, kişinin karşılandığı ve yapılacak uygulama ve işlemlere kadar beklediği, içinde sekreterya bölümünün yer aldığı en az 15 m² büyüklüğünde bir bekleme salonu; içinde masaj yapılacak 6 m2 den küçük olmamak üzere hazırlanmış masaj masası bulunan uygulama odası; kıyafetlerin değiştirilebileceği soyunma odası; masajdan sonra dinlenmek için kullanılmak üzere dinlenme odası; sadece personelin kullanımı ve ihtiyaçlarının karşılanması için ayrılmış personel odası; kişilerin kullanım alanlarından izole edilmiş ve atıklar için kapalı bir konteynır veya kabinin bulunduğu bir atık toplama birimi; uygulanacak işlemlerde kullanılan malzemelerin sterilizasyonunu sağlamak için bir sterilizasyon birimi bulunacaktır.

  3.Masaj salonunda; uygulanacak masaj tekniğine uygun masaj masası, destek minderleri, tabure, masaj uygulamalarında kullanılacak tekstil ürünleri, terlik, masaj kremi, masaj yağı, pudra, losyon gibi diğer tür ürünler bulunacaktır.

  4.Masaj salonunun çalışma izniyle ilgili belgeler ve ilgili esnaf odasından onaylı ücret tarifesi bekleme salonunun görünür bir yerine asılacak, ayrıca her birimin girişinde birimin adının yazılı olduğu bir tabela bulunacaktır.

  5.Uygulama odalarının her birinde devamlı akar şekilde sıcak su tertibatı, duş kabini, tuvalet ve saç kurutma makinesi bulunacaktır.

  6.Görevli personel, hizmetlerine uygun beyaz önlük veya üniforma giyecektir.

  7.Masaj salonlarında faaliyet gösterilen süre boyunca, güzellik uzmanı olan bir sorumlu Müdür bulunacaktır.

  Masaj salonlarında görevlendirilen sorumlu müdür ve güzellik uzmanının görev ve sorumlulukları ile güzellik salonlarında bulunan birimler için 10.08.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Yönetmeliğine eklenen şartlar aranacaktır.

  I- HAMAM, SAUNA VE BENZERİ YERLER

  Hamam ve saunalar için A ve B grubunda yer alan ilgili maddelere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır:

  a) Hamamlar

  1.Hamam soyunma, yıkanma ve dinlenme yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır.

  2.Çalışanların saç, sakal ve tırnakları kesilmiş ve temizlenmiş olacak, hastalıklarının bulunmadığına ilişkin sağlık raporu bulunacaktır. Bu raporlar altı ayda bir yenilenecektir.

  3.Müşteriler için kullanılan havlu ve benzeri takımlar ayrı olacak ve her kullanımdan sonra yıkanacak ve dezenfekte edilecektir.

  4.Kese, lif, sünger gibi müşteri temizliğinde kullanılacak malzemeler sıhhi şartları haiz olacak ve her kullanımdan sonra usulünce temizlenecektir.

  b) Saunalar

  1.En az beş adet soyunma kabini bulunacaktır. Yıkanma yerlerinden başka en az iki adet soğuk ve sıcak duş yeri bulunacaktır.

  2.Sauna odası en az 9 m3 olacaktır. Sauna odasının etrafı fırınlanmış gürgen ağacı ile kaplı olacak ve kademeli oturma yerleri bulunacaktır.

  3.Sağlık ve hijyen yönünden saunaya girmesinde sakınca bulunan kişilere yönelik uyarıcı levhalar konulacaktır.

  4.İç sıcaklığı gösteren termometreler bulundurulacaktır.

  Hamam ve saunalar yetkili idareler tarafından özelliklerine ve sunduğu hizmet durumuna göre birinci sınıf, ikinci sınıf ve üçüncü sınıf olarak sınıflandırılabilir.

  İ- BERBER ve KUAFÖRLER

  Berber ve kuaförlerde için A ve B grubunda yer alan ilgili maddelere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır:

  1.Çalışanlar ustalık ve kalfalık belgesine veya çıraklık sözleşmesine sahip olacaktır.

  2.Çalışanlar işyerince belirlenen elbiseyi giyecektir.

  3.Şehir şebekesine bağlı akar sıcak ve soğuk su tesisatı bulunacak veya musluklu yeterli deposu bulunacaktır.

  4.Pencereler dışarıdan içerinin görünmesini engelleyecek şekilde dizayn edilecektir.

  5.Çalışma masaları mermer veya su geçirmez bir madde ile kaplı olacaktır.

  6.Askılık bulunacaktır.

  J) TAKSİ DURAĞI VE YAZIHANESİ, OTO GALERİLERİ

  Taksi durağı ve yazıhanesi, oto galerileri için A ve B grubunda yer alan ilgili maddelere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır:

  a) Taksi durağı

  1. En az sekiz araba park edebilecek alana sahip olacaktır.

  2. İşletme yazıhanesinde bir ecza dolabı bulunacaktır.

  3. Park alanın tabanı beton, asfalt gibi etrafın kirlenmesine neden olmayacak bir madde ile kaplanacak ve birikinti sular toplama rögarlarına verilecektir.

  4. Yollar üzerinde bulunan duraklar trafiğe mani olmayacak şekilde tespit edilecektir.

  5. Telefon ve telsiz sistemi bulunacaktır.

  6. Taksi duraklarında şoförlerin isimleri ve fotoğrafları görünür şekilde asılacaktır.

  7.Taksilerde şoförle ilgili kimlik bilgileri müşterinin görebileceği şekilde asılacaktır.

  8. Çalışanlar, işyerinin belirlediği kıyafeti giyecektir.

  b) Oto galerileri

  1. Oto galerilerinin kapalı kısmında sıvılaştırılmış petrol gazı ve sıkıştırılmış doğalgaz kullanan araç bulundurulamaz.

  2. Oto galerileri mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.

   

  EK-2

  GAYRİSIHHİ MÜESSESELER İÇİN SINIFLARINA VE ÖZELLİKLERİNE

  GÖRE ARANACAK NİTELİKLER

   

  A- GIDA MADDESİ ÜRETEN İŞYERLERİNDE FAALİYET ALANINA GÖRE ARANACAK ORTAK ŞARTLAR:

  1.İşyeri amaca uygun bir şekilde tasarlanmış, temiz ve aydınlık olacaktır.

  2.İşyerinin havalandırma ve ısıtma tertibatı uygun yapılacaktır.

  3.İşyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirler alınacaktır.

  4.Yiyecek hazırlama ve pişirme bölümünde oluşan buhar, koku, duman ve benzeri kirleticileri tahliye edecek baca sistemi bulunacaktır.

  5.Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden Oluşacak, bulaşık yıkamak için sıcak ve soğuk su tesisatı bulunacaktır.

  6.Yiyecek ve içecek üreten işyerlerinde şehir şebekesine bağlı su bulunması, ayrıca işyerinin özelliğine göre sıcak su tertibatı bulunacaktır.

  7.Yiyecek ve içecek üretimi yapılan işyerlerinin tabanları ve duvarları seramik mermer veya paslanmaz çelik gibi kolay temizlenebilir nitelikte olacaktır.

  8.İşyerinde kullanılan kaşık, çatal, bıçak vb. malzemelerin çekmecelerde; bardak ve fincan tipi malzemeler ile kullanılan tabakların kapalı dolaplarda muhafaza edilmesi,

  9.İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen tedbirler aldırılacaktır.

  10.Engellilerin işyerine giriş ve çıkışları için gereken kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmış olması,

  11.İtfaiye raporu istenecektir.

  12.Oda kaydı ve sicil tasdiknamesi istenecektir.

  13.İşyerinin periyodik olarak ilaçlandığını gösteren belge istenecektir.

  14.Sağlık raporları istenecektir.

  15.Sorumlu müdür görevlendirilecektir.

  B- GIDA MADDESİ ÜRETEN İŞYERLERİNDE ÖZELLİKLERİNE GÖRE ARANACAK ASGARİ ORTAK ŞARTLAR:

  1.Yapı kullanma izin belgesi istenecektir.

  2.İşyerinin 12.10.2004 tarihinden önce yapıldığına dair belgesi istenecektir.

  3.İSKİ Uygunluk Raporu istenecektir.

  4.Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin, tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde açılan işyerleri için kat maliklerinden muvafakat istenecektir.

  5.ÇED, Çevre İzni, Gürültü Ölçüm Raporlarından uygun olanı istenecektir.

  6.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından UKOME Kararının istenecektir.

  7.İşyerinin özelliğine göre yetkili kurumlardan uygunluk görüşü istenecektir.

  8.Mesafe şartı gerektiren işyerinin açılması halinde (okul, yurt, mabet vb. kurumlara) mevzuatın öngördüğü uzaklıkta olacaktır.

  9.Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.

  10.Ustalık Belgesi istenecektir (ticaret odasına kayıtlı olanlardan istenmez).

  11.Aynı işyerinde birden fazla faaliyet alanı var ise; her faaliyet dalı için öngörülen şartlar yerine getirilecektir.

  12.On kişiden fazla çalışanı bulunan müstakil işyerlerinde dinlenme yeri, kıyafet değiştirme kabini, bay ve bayanlar için ayrı tuvalet bulunacaktır.

  13.Yabancı uyrukluların işyeri açması ve çalıştırması konusunda, yabancılarla ilgili mevzuat hükümlerine uyulacaktır.

  14.Karayolu kenarındaki işyerleri için karayolu trafik güvenliği sağlanacaktır.

  15.Bitkisel atık yağ sözleşmesi istenecektir.

  C- GIDA DIŞI ÜRETİM YAPAN İŞYERLERİNDE FAALİYET ALANINA GÖRE ARANACAK ORTAK ŞARTLAR:

  1.İşyeri amaca uygun bir şekilde tasarlanmış, temiz ve aydınlık olacaktır.

  2.İşyerinin havalandırma ve ısıtma tertibatı uygun yapılacaktır.

  3.İşyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirler alınacaktır.

  4.İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen tedbirler aldırılacaktır.

  5.Engellilerin işyerine giriş ve çıkışları için gereken kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmış olması.

  6.İtfaiye raporu istenecektir.

  7.İşyerlerinde şehir şebekesine bağlı su bulunması, ayrıca işyerinin özelliğine göre sıcak su tertibatı bulunacaktır.

  8.Oda kaydı ve sicil tasdiknamesi istenecektir.

  D- GIDA DIŞI ÜRETİM YAPAN İŞYERLERİNDE ÖZELLİKLERİNE GÖRE ARANACAK ASGARİ ORTAK ŞARTLAR:

  1.Yapı kullanma izin belgesi istenecektir.

  2.İşyerinin 12.10.2004 tarihinden önce yapıldığına dair belgesi istenecektir.

  3.İSKİ Uygunluk Raporu istenecektir.

  4.ÇED, Çevre İzni, Gürültü Ölçüm Raporlarından uygun olanı istenecektir.

  5.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından UKOME Kararının istenecektir.

  6.İşyerinin özelliğine göre yetkili kurumlardan uygunluk görüşünün istenecektir.

  7.Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin, tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde açılan işyerleri için kat maliklerinden muvafakat alınacaktır.

  8.İşyerinde personeller için yemekhane bulunması ve üretimin bu yemekhanede yapılması halinde, mutfağın; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacak, bulaşık yıkamak için sıcak ve soğuk su tesisatı bulunacaktır.

  9.İşyerinde personel için yemekhane bulunması halinde; yiyecek hazırlama ve pişirme bölümünde oluşan buhar, koku, duman ve benzeri kirleticileri tahliye edecek baca sistemi bulunacaktır.

  10.İşyerinde yemekhane bulunması halinde, kullanılan kaşık, çatal, bıçak vb. malzemelerin çekmecelerde; bardak ve fincan tipi malzemeler ile kullanılan tabakların kapalı dolaplarda muhafaza edilmesi,

  11.İşyerinde yemekhane bulunması halinde bitkiel atık yağ sözleşmesi istenecektir.

  12.Mesafe şartı gerektiren işyerinin açılması halinde (okul, yurt, mabet vb. kurumlara) mevzuatın öngördüğü uzaklıkta olacaktır.

  13.Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.

  14.Ustalık Belgesi istenecektir (ticaret odasına kayıtlı olanlardan istenmez).

  15.Aynı işyerinde birden fazla faaliyet alanı var ise; her faaliyet dalı için öngörülen şartlar yerine getirilecektir.

  16.On kişiden fazla çalışanı bulunan müstakil işyerlerinde dinlenme yeri, kıyafet değiştirme kabini, bay ve bayanlar için ayrı tuvalet bulunacaktır.

  17.Yabancı uyrukluların işyeri açması ve çalıştırması konusunda, yabancılarla ilgili mevzuat hükümlerine uyulacaktır.

  18.Karayolu kenarındaki işyerleri için karayolu trafik güvenliği sağlanacaktır.

  Dökümanlar
 • Müdürlük Hizmetleri

  Müdürlüğümüzce Sunulan Hizmetler :

  Sıhhi Müesseseler: Gayrisıhhî müesseseler dışında kalan her türlü işyerini kapsar. (bakkal, manav, kasap, büfe, lokanta, kafeterya, su ve meşrubat satış yerleri, büro, kuyumcu, züccaciye, düğmeci, şarküteri, market, süpermarket, balıkçı vb. işyerleri),

  Sıhhi Müesseselerin Ruhsatlandırılması: Sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılması aşamasında başvuru formu, tapu sureti (TAKBİS sisteminden alınır), kira sözleşmesinin aslı (tasdik edilmek üzere), vergi levhasının sureti (elektronik ortamdan alınır), oda kaydı ve sicil tasdiknamesi (ticaret odasına ait kayıtlar elektronik ortamdan alınır), yangın söndürme cihazının faturası istenir. Ayrıca işyerinin konumuna ve özelliklerine göre kolluk görüşü, itfaiye raporu, muvaffakatname, 12.10.2004 tarihinden önce yapıldığına dair belge, yabancı uyrukluların işyeri açması ve çalıştırması halinde yabancılarla ilgili mevzuat hükümlerine uyulması, diğer kurumlara ait izin belgesi, mesafe krokisi veya tespit raporu, ustalık belgesi ve çalışan personel bilgi formu istenir. İstenen evraklar matbu form şeklinde hem Müdürlüğümüzden hem de e-posta adresinden temin edilebilir. Ruhsatlandırma işlemi istenen evrakların eksiksiz olarak kuruma teslim edilmesi ile başlar. Evrakların eksiksiz olarak teslimine müteakip işyeri ruhsatı aynı gün içinde hazırlanır ve ilgilisine verilir.

  Gayrısıhhi Müesseseler: Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri ifade eder. (her türlü imalat ve üretim yerleri, depolamalar, ocaklar ve inşaat malzeme satışı vb. yerlerdir.)

  Gayrisıhhi Müesseselerin Ruhsatlandırılması: İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılması aşamasında başvuru formu, tapu sureti (TAKBİS sisteminden alınır), kira sözleşmesinin aslı (tasdik edilmek üzere), vergi levhasının sureti (elektronik ortamdan alınır), oda kaydı ve sicil tasdiknamesi (ticaret odasına ait kayıtlar elektronik ortamdan alınır), itfaiye raporu istenir. Ayrıca işyerinin konumuna ve özelliklerine göre kolluk görüşü, yapı kullanma izin belgesi, 12.10.2004 tarihinden önce yapıldığına dair belge, yabancı uyrukluların işyeri açması ve çalıştırması halinde yabancılarla ilgili mevzuat hükümlerine uyulması, diğer kurumlara ait izin belgesi (gürültü ölçüm raporu, İSKİ uygunluk raporu, çevre izni, kapasite raporu veya motor beyannamesi, UKOME kararı vb.), mesafe krokisi veya tespit raporu, muvaffakatname, ustalık belgesi, mes’ul müdürlük belgesi ve çalışan personel bilgi formu istenir. İstenen evraklar matbu form şeklinde hem Müdürlüğümüzden hem de e-posta adresinden temin edilebilir. Ruhsatlandırma işlemi istenen evrakların eksiksiz olarak kuruma teslim edilmesine müteakip; ruhsat beş iş günü içinde hazırlanır ve ilgilisine verilir.

  Sıhhi ve Gayrisıhhi Müesseselerin Mevzuata Aykırı Faaliyet Göstermesi: İşyerinin mevzuata aykırı hareket ettiğinin tespit edilmesi halinde 1608 sayılı Kanun ve 5326 sayılı Kabahatler Kanun gereği idari para cezaları ile yasaklanan faaliyetin men’ ine karar verilebilir. Bu cezai işlemler Belediye Encümenince uygulanır.

  Umuma açık istirahat ve eğlence yeri: Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet salonları lunaparklar, sirkler ve benzeri yerlerdir.

  Umuma Açık Müesseselerin Ruhsatlandırılması: Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması aşamasında başvuru formu, tapu sureti (TAKBİS sisteminden alınır), kira sözleşmesinin aslı (tasdik edilmek üzere), vergi levhasının sureti (elektronik ortamdan alınır), oda kaydı ve sicil tasdiknamesi (ticaret odasına ait kayıtlar elektronik ortamdan alınır), itfaiye raporu, mesafe krokisi veya tespit raporu, kolluk görüşü istenir. Ayrıca işyerinin konumuna ve özelliklerine göre yapı kullanma izin belgesi, 12.10.2004 tarihinden önce yapıldığına dair belge, yabancı uyrukluların işyeri açması ve çalıştırması halinde yabancılarla ilgili mevzuat hükümlerine uyulması, diğer kurumlara ait izin belgesi (gürültü ölçüm raporu, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün verdiği spor salonu izni vb.), ustalık belgesi, muvaffakatname, mes’ul müdürlük belgesi ve çalışan personel bilgi formu, sağlık raporu (işyerinde bulundurulması), sabıka kaydı (işyerinde bulundurulması) istenir. İstenen evraklar matbu form şeklinde hem Müdürlüğümüzden hem de e-posta adresinden temin edilebilir. Ruhsatlandırma işlemi istenen evrakların eksiksiz olarak kuruma teslim edilmesine müteakip; ruhsat bir ay içinde hazırlanır ve ilgilisine verilir.

  Umuma Açık İşyerlerinin Aykırı Faaliyet Göstermesi: Umuma açık işyeri işletmecilerinden 2559 sayılı PVSK’ nun 6. maddesinde belirtilen hususlara riayet etmeyenler hakkında Belediye Encümenince idari para cezaları uygulanır.

  İşyeri Denetimi: İşyerlerinin mevzuata uygun çalışıp çalışmadığını ifade eder.

  İşyeri Denetiminin Yapılması: Müdürlüğümüzce oluşturulan Ruhsat Denetim Komisyonu ve İşyeri Tespit ve Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılır. Ruhsatlı işyerlerinin mevzuata uygun çalışıp çalışmadığını, yeni ruhsatlandırılan işyerlerinin süresi içerisinde denetlenmesini, uygun olanların onayını, eksiklikler var ise süre verilmesini, süresi içerisinde eksikliğini tamamlamayan işyerlerinin ruhsatlarının iptal işlemlerinin başlatılması ve sonuçlandırmasını içeren raporu hazırlayan komisyonu ifade eder.

  İçkili Yer Bölgesi: İçkili müesseselerin açılabileceği yerleri ifade eder.

  İçkili Yerlerin Bölge Tespiti: Müdürlüğümüzce komisyon oluşturularak gerekli tespit çalışması yapılır. Yapılan tespit çalışması mülki amire sunulur. Mülki amirin uygun görüşü alındıktan sonra Belediye Meclisine sunulur. Belediye Meclisi tarafından uygun görülmesi halinde haritaya işlenerek bölge tespit çalışması tamamlanır.

  İçkili Yer Tespit Krokisinin Uygulanması: Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması için 5747 sayılı Kanun ile devredilen Belde Belediyelerince yapılan içkili yer tespit krokileri kullanılır.

  İşyerlerinin Açılış- Kapanış Saatleri: İşyerlerinin açılış-kapanış saatlerini ifade eder.

  İşyerlerinin Açılış- Kapanış Saatlerini Belirleme: Müdürlüğümüzce uygulamada birlikteliğin sağlanması açısından Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerinin açılış- kapanış saatleri incelenerek halkın huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu esas alınarak hazırlamak, hazırlanmasına müteakip Belediye Encümenine sunmak, onaylanmasına müteakip uygulamaya koymak, ayrıca kolluğa bildirmek.

  İşyerlerinin Sınıflandırılması: İşyerlerinin birinci, ikinci ve üçüncü sınıf olmak üzere sınıflandırılmasını ifade eder.

  Sınıf Tespitlerini Yapmak: İşyeri ruhsatları genelde üçüncü sınıf olarak düzenlenir. Ancak işyeri ilgilisinin talebi halinde bir üst sınıfa yükseltilebilir. Sınıf yükseltmesini yaparken işyerinin boya- badanası, kullanılan eşya ve malzemeleri ile işyerinin fiziki özellikleri esas alınır. Sınıf tespitleri komisyonca yapılır.

  Ruhsatsız İşyeri Açılması: Ruhsat almadan açıldığı tespit edilen işyeri; ruhsat alıncaya kadar faaliyetten men edilir.

  Ruhsat İptali: Ruhsat vasıflarına uygun olmayan veya ruhsat vasıflarını kaybettiği tespit edilen işyerinin ruhsatının iptal dilmesidir.

  Evrak- Kayıt İşlemleri: Müdürlüğe havale edilen evraklara kayıt numarası verilmesi, konularına göre tasnif edilerek cevap verilmesi gereken evrakların süresi içerisinde cevaplandırılmasıdır.

  Müdürlük İşlemleri: Müdürlük faaliyetlerini yürütmek için programlar hazırlamak,

  Ölçü ve Tartı Aletleri: Ölçü ve tartı aletlerini ifade eder.

  Ölçü ve Tartı Aletlerinin Kontrolü: Ölçü ve tartı aletleri periyodik olarak kontrol edilir. Uygun olan ölçü ve tartı aletlerinin muayene ve damgalama işlemleri yapılır. Uygun olmayan ölçü ve tartı aletlerinin kullanımı yasaklanarak ilgililer hakkında işlem yapılır. Bu işlemler ölçü ve ayar memuru tarafından yürütülür.
  Tahakkuk İşleminin Yapılması: Ruhsatlandırma işlemlerinde mevzuatın öngördüğü harç ve ücretlerin tahakkuklarını yapmak.

  Ruhsatların Teslimini Yapmak: Ruhsat müracaatında bulunan işyeri sahiplerinin; ruhsatlarını teslim etmek.

  Şeffaf Mutfak-Sağlıklı ve Güvenilir İşletmeler Projesi denetim ve danışmanlık hizmeti: Şeffaf Mutfak Projemize gönüllü olarak başvuru yapan işletmelerin denetimlerinin gerçekleştirilerek yüzde 80 barajını aşan işletmelere Şeffaf Mutfak Bayrağı ve Sertifikası teslim edilir ve Bayrak alan işletmelerin yılda 2 kez takip denetimleri gerçekleştirilir. Ayrıca projenin halka duyurulması ve gıda güvenliği konusunda bilinç oluşturulması için her yıl geleneksel olarak Güvenli Gıda Festivali düzenlenir.

  İtfaiye muayene hizmeti: Müdürlüğümüze İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almak için başvuruda bulunan işletmelerin İtfaiye Muayene Hizmetleri ,Büyükşehir Belediyesinin yetki alanının dışında olan yerler için, Müdürlüğümüze bağlı İtfaiye Muayene Komisyonu tarafından verilmektedir. İşlemler Ruhsat başvurusu ile birlikte gerekli görülen ve yetkimiz sınırlarında olan yerlerin İftaiye Muayene Komisyonuna yönlendirilmesi ile başlar ve ilgili iş yerine 15 gün içerisinde İtfaiye Muayene Raporu düzenlenerek geri dönüş yapılır.

  Dökümanlar
 • Müdürlük Faaliyetleri

  Ruhsat Bilgileri

  2009 YILI

  2010 YILI

  2011 YILI

  2012 YILI

  2013 YILI

  Verilen Sıhhi Ruhsat

  282

  570

  351

  409

  290

  Verilen Gayrisıhhi Ruhsat

  47

  105

  77

  100

  50

  Verilen Umuma Açık Ruhsat

  61

  83

  40

  44

  34

  Toplam

  390

  758

  468

  553

  374

             

  Gelir Durumu

  2009 YILI

  2010 YILI

  2011 YILI

  2012 YILI

  2013 YILI

  Ruhsat Geliri

  280.000,00-TL

  755.736,00-TL.

  1.611.400,03-TL.

  1.967.077,52-TL.

  1683062,43- TL

             

  İşlemi Devam Eden Dosyalar

  2009-2013

         

  Sıhhi, G. Sıhhi ve U. Açık İşyeri Sayısı 

  781

         
             

  Geçici Ruhsatların Daimiye Dönüştürülmesi

  Geçici Ruhsat

  Daimiye Dönüştürülen

  Kalan

   

  Beldelerden Devir Alınan

  711

  660

  51

   
   

  Geçici ruhsatların daimiye dönüştürülmesi ile; işletmecilere en önemli katkımız esnafın her yıl ruhsat yenileme ücretleri kaldırılarak ekonomik yönden katkı sağlanmıştır.

   

  Hıfz Edilen Ruhsat Dosyaları

  2009 YILI

  2010 YILI

  2011 YILI

  2012 YILI

  2013 YILI

  Hıfz Edilen Dosya Sayısı

  488

  1318

  485

  574

  340

             

  Yapılan Denetim

  2009 YILI

  2010 YILI

  2011 YILI

  2012 YILI

  2013 YILI

  Denetlenen İşyeri Sayısı

  257

  720

  487

  579

  394

  Dökümanlar
 • Müdürlük KVKK Aydınlatma Metni

  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK

  6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

  AYDINLATMA METNİ

   

  Çekmeköy Belediyesi, yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak gerekli her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

  A. İşlenen Kişisel Veriler, Veri İşleme Amacı,Toplama Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebebi

  Çekmeköy Belediyesi’nin, veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

  • Açık rızanın varlığı (“m.5/1, m.6”).
  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).
  • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (“m.5/2-b”).
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

  Veri İşleme Amacı

  İşlenen Kişisel Veriler

  Veri İşleme Şartları

  Veri Toplama Yöntemleri

  Sıhhi Müesseseler/ Gayrisıhhi Müesseseler/ Umuma Açık Müesseseler için Ruhsat Alımı

  Başvuru Formu

  (Adı Soyadı

  TCKN

  Telefon Numarası

  Adres)

  İmza

  Kimlik Fotokopisi

  Tapu

  Vergi Levhası

  Kira Kontratı

  Ticaret Odası Kaydı

  Yangın Söndürme Cihazı Faturası

  İtfaiye Raporu (Sıhhi ve Umuma Açık)

  Muvaffakkatname

  Emlak Beyanı

  Ustalık Belgesi

  Harç Ücreti

  Kolluk Görüşü (Umuma Açık)

  m. 5/2-a, ç ve e.

  Başvuru formu aracılığıyla

  (Otomatik olmayan yollarla)

  İşyeri Tespit ve Denetim Komisyonu

  Adı Soyadı

  Unvan

  İmza

  Tespit Tutanağı

  m. 5/2-ç ve e.

  Tespit tutanağından

  (Otomatik olmayan yollarla)

  Diğer Talep ve Şikayetlerin Yanıtlandırılması

  Adı Soyadı

  TCKN

  Telefon Numarası

  E-Posta

  Başvuru Konusu

  m.5/2-c, ç ve e.

  İlgili kişinin kendisinden, telefon, e-posta, sözlü ve web aracılığıyla (Otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla)

  B. Kişisel Verilerin Aktarılması  

  İşlenen kişisel veriler yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde aktarılabilmektedir. Aktarıma ilişkin detaylı bilgi içeren tablo, aşağıda yer almaktadır:

  Veri Aktarma Amacı

  Aktarılan Alıcı Grupları

  Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi

  Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

  İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliği kapsamında gerekliliklerin sağlanması

  Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile odalar

  C. İlgili Kişinin Hakları

  Herkes, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir;

  1.Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  Herkes bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde Belediyemize iletebilir. Talepler en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır.

  Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

   

  Dökümanlar