Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta
Halis Alp ÇAKMAK/Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Halis Alp ÇAKMAK/Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Halis Alp ÇAKMAK

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Dökümanlar
 • Müdürlük Görevleri

  Faaliyet alanlarına göre işyerlerinin ruhsatlandırılmasını sağlamak,
  İşyeri açma ve çalışma ruhsatı için başvuruda bulunan işyerlerinin komisyonlarca incelenerek uygunluğunu kontrol etmek,
  İçkili yer bölge tespitini yapmak,
  İşyerlerinin talepleri ve ilgili yönetmelik doğrultusunda mesafe ölçümleri yapmak,
  İşyeri açma ve çalışma ruhsatı iptali için başvuruda bulunan işletmecilerin gerekli denetimleri ve işlemlerinin yapılarak/yaptırılarak iptal işlemlerini sonuçlandırmak. İşyerlerinin açılış-kapanış saatlerini belirlemek,
  İşyerlerinin ilgili mevzuata uygun çalışıp çalışmadığını denetlemek,
  İşyerlerinin sınıf tespitini yapmak,
  Ruhsat alma zorunluluğu olan fakat ruhsat müracaatında bulunmayan işyerlerinin, re’sen tespit edilmesini ve tespit edilen bu ruhsatsız işyerlerine ruhsat almaları konusunda tebligatta bulunulması işlemlerinin yapılmasına, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasının takibini Zabıta Müdürlüğü vasıtası ile sağlamak
  Ruhsat harçlarının alt ve üst limitine göre (işyeri açma ve ruhsat harcı, muayene ve rapor harcı ve hafta tatili ruhsat harcı) Belediye Meclisine belirlenen ruhsat harçlarının ve ücret tarifelerinin tahakkuklarını düzenlemek,
  Ruhsat iptalini yapmak,
  Ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerlerinin Yönetmeliğin 6. maddesine istinaden faaliyetten men edilmesini Zabıta Müdürlüğü ile koordineli olarak sağlamak,
  İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğünden, yetkisi Müdürlüğümüze devrolunan (umuma açık işyerleri ve büyük ölçekli işyeri dışında) işyerlerinin itfaiye yönetmeliğine göre uygunluğunu denetlemek ve raporlamak,

  Dökümanlar
 • Organizasyon Şeması

  Organizasyon şeması yukarıdaki gibidir. Büyütmek için üzerine tıklayın.

  Dökümanlar
 • Müdürlük Yönetmeliği

  T.C.
  ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
  RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

  Amaç
  Madde 1-
  Bu Yönetmeliğin amacı; Çekmeköy Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları ile sorumluluk alanlarındaki iş ve işlemlerin yürütülmesindeki çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

  Kapsam
  Madde 2-
  Bu Yönetmelik, Çekmeköy Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

  Dayanak
  Madde 3-
  Bu yönetmelik, Anayasa 124 üncü ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü iş ve işlemlerinde;

  5393 sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 tarihli ve 486 numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun, 1072 sayılı Rulet Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun ve Makineleri Hakkında Kanun, 1380/3288 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 3308 sayılı Mesleki Eğitimi Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 5101 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ( PERBİS ), 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu ( TAPDK ), 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun, 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili meri yasa ve yönetmeliklerde belirtilen hükümler çerçevesinde yetkili ve sorumludur.

  Tanımlar
  Madde 4-
  Bu yönetmelikte geçen;

  4.1. Kuruma İlişkin Tanımlar

  a) Başkan : Çekmeköy Belediye Başkanını,
  b) Başkan Yardımcısı : Müdürlüğün bağlı olduğu başkan yardımcısını,
  c) Belediye : Çekmeköy Belediyesini,
  ç) Encümen : Çekmeköy Belediye Encümenini,
  d) Meclis : Çekmeköy Belediye Meclisini,
  e) Müdürlük : Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünü,
  f) Müdür : Ruhsat ve Denetim Müdürünü,
  g) Personel : Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde hizmet veren tüm teknik, idari ve işçi çalışanları,
  ğ) Şef : Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Şefini ifade eder.

  4.2. Görev Alanlarına İlişkin Tanımlar

  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin Tanımlar Başlığı esas alınacaktır.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Kuruluş, Teşkilat ve Bağlılık

  Kuruluş
  Madde 5-
  Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 inci maddesi ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanarak kurulmuştur.

  Teşkilat
  Madde 6-
  (1) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir;
  a) Müdür
  b) Şef
  c) Personel (Teknik, İdari, Yardımcı)

  Harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi, birim taşınır kayıt yetkilisi, taşınır kontrol yetkilisi, birim mutemedi, birim halkla ilişkiler sorumlusu, birim tanıtım sorumlusu, stratejik yönetim süreçleri sorumlusu vs. görev unvanları Entegre Yönetim Sistemi kapsamında müdürlük organizasyon şemasında belirlenmiştir. Personel görev unvanlarına ilişkin görev yetki ve sorumluluklar ile personelin eğitim, deneyim, kadro, öğrenim ve beceri gibi niteliklerine Entegre Yönetim Sistemi kapsamında görev tanımlarında yer verilmiştir.

  Bağlılık
  Madde 7-
  Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Belediye Başkanı ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Görev, Yetki, Sorumluluklar

  Müdürlüğün Görevleri
  Madde 8-
  (1) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün görevleri aşağıdaki şekildedir.
  a) Sıhhi Müessese, Gayrisıhhi Müessese (2. Sınıf ve 3. Sınıf) ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerini ruhsatlandırmak.
  b) Başkan ya da görevlendirilen başkan yardımcısınca kurulacak Denetim ve Muayene Komisyonlarınca işyerlerinin denetimini yapmak.
  c) Ruhsatlandırma yetkisi belediyemizde olan işyerlerinin ruhsatsız olarak faaliyete geçtiği, ruhsat şartlarına aykırı faaliyet gösterdiği veya çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyecek faaliyette bulunduğu tespit edilen işyerleri hakkında gerekli mevzuat çerçevesinde tedbirleri aldırmak, idari para cezası uygulamak, faaliyetten men ve ruhsat iptali dahil olmak üzere gerekli kararları almak ve ilgili birimlere bildirmek.
  ç) Müdürlüğe intikal eden tüm yazı, dilekçe ve şikayetleri değerlendirerek yasal süresi içerisinde gereğini yapmak.
  d) Yetki dahilindeki işyerlerini Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde denetlemek ve rapor düzenlemek.
  e)Ruhsatlandırma işlemlerinde mevzuatın öngördüğü harç, ücret vb. tahakkuk işlemlerini yapmak.
  f)Mesafe şartı gerekli işyerlerinin mesafe ölçümünü yapmak.
  g) İçkili yer bölgesi tespit etmek ve bu çerçevede ruhsatlandırma yapmak.
  ğ) İşyerlerinin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
  h)Gayrisıhhi Müesseselerin sınıflandırılması ya da bir üst sınıfa taşınması için gerekli incelemeyi yapmak, tereddüt hasıl olması durumunda Sağlık Bakanlığınca sınıf tespiti yapılması için bildirimde bulunmak.
  ı) Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin tespiti halinde Zabıta Müdürlüğüne gereği için bildirimde bulunmak.
  i) Müdürlük faaliyetlerini yürütülmesi için plan ve programlar hazırlamak takibini yaparak ve gerekli raporları üst yönetime düzenli olarak sunmak.
  j)Müdürlüğe gelen-giden evrakların kayıtlarını usulüne uygun tutulması ve ilgili birimlere havalesini sağmak, müdürlükte kalacak evrak ve dosyaların arşivlenmesini sağlamak.
  k)İhale mevzuatına göre gerekli iş ve işlemleri yapmak.
  l) Müdürlüğün gider bütçe teklifini hazırlamak.
  m)Müdürlüğün ücret tarife tekliflerini hazırlamak.
  n)Ölçü ve tartı aletleri 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa göre 2 yılda bir periyodik olarak kontrol edilir. Uygun olan ölçü ve tartı aletlerinin muayene ve damgalama işlemleri yapılır. Uygun olmayan ölçü ve tartı aletlerinin kullanımını yasaklanarak ilgililer hakkında işlemler yapılır. Bu işlemler ölçü ve ayar memuru tarafından yürütülür.
  o) Başkan ya da başkan yardımcısı tarafından verilen ve ilgili mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

  Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
  Madde 9-
  (1) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde görevli personeller, görevlerini kanunlar, yönetmelikler, tüzükler, Başkanlık Genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmeksizin ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler.

  Ruhsat ve Denetim Müdürü’nün görev, yetki ve sorumlulukları:
  a) Müdürlüğü temsil etmek.
  b) Personelin mevzuata çerçevesinde iş ve işlemelerini yapmasını sağlamak.
  c) Müdürlüğün iş ve işlemlerini programlamak.
  ç) Müdürlüğün iş ve işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlamak.
  d) Personelin görev dağılımı yapmak ve bu hususlara uygun çalışmasını sağlamak.
  e) Personelin yetersiz kaldığı hususlarda gerekli eğitimin verilmesini sağlamak.
  f) Personelin yaptığı iş ve işlemleri kontrol ederek uygun yapılmasını sağlamak.
  g) Gerekli olduğu hallerde komisyona başkanlık etmek.
  ğ)Harcama yetkilisi olarak ödeme emirlerinin zamanında hazırlanmasını sağlamak.
  h)Personelin hazırladığı evrakların kontrolünü yapmak onaylanmasına müteakip gerekli ise başkanlık makamına sunmak.
  ı)Gelen/giden evrakların kontrolünün yapılarak ilgili personele havalesini yapmak.
  i)Kalite, çevre ve iş sağlığı güvenliği, müşteri memnuniyeti ve şikâyet yönetim sistemi ile bilgi güvenliği yönetim sisteminin politika ve hedeflerine uygun sistem gereklerine, yasal ve müşteri şartlarına, risk analiz ve değerlendirmesi sonucu oluşturulan faaliyet planlarının uygulanmasını, geliştirilmesini ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için; bilgi akışını sağlamak, eğitimlere katılmak, doküman ve kayıtları güncel tutmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleştirmek, sürekli iyileştirme çalışmalarına katılmak.
  j)İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları kapsamında oluşturulmuş İSG Kurulunca alınmış olan kararların saha denetim raporlarında ve Risk analizlerinde tespit edilen uygunsuzlukları ivedilikle gidermek.
  k)Kişisel koruyucu donanım (KKD) gerektiren faaliyetlerde çalışanlar için KKD temin edilmesini, ,zimmetle teslim edilmesini ve gerekli kontrolleri yapmak.
  l)Tehlikeli ortamlarda (kapalı, sıcak ve elektrikli ortamlar ile yüksekte) yapılacak olan çalışmalarda belgesi olmayan personeli çalıştırılmamak ve iş izin sistemi oluşturulmak.
  m)Acil Durum Tahliye Planına göre acil durumlarda (yangın, sel, deprem vb.)özel politika gerektiren çalışanlara (engelli, hamile vb.)öncelik verilmesini sağlamak.
  n)Çalışanların İSG kurallarına ve Görev Tanımlarına uygun olarak çalışmalarını ve bunun için gerekli olan Müdürlük organizasyonunu sağlamak.
  o)Belediyenin diğer birimlerinden gelen ve çalışma alanına giren diğer görevleri mevzuata uygun olarak yerine getirmek.
  ö)Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri mevzuata uygun olarak yerine getirmek.
  p)Görevlerini yerine getirmekte Başkan ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

  Şefin görev, yetki ve sorumlulukları:
  a) Birimlerin iş ve işlemlerinin takibi ve sonuçlandırmak.
  b) Personelin görev dağılımına uygun çalışmasını sağlamak.
  c) Personelin hazırladığı evrakların kontrolünü yaparak paraflamak ve müdürlük makamına sunmak.
  ç) Ruhsatlandırma işlemlerini takip etmek.
  d) Kalite, çevre ve iş sağlığı güvenliği, müşteri memnuniyeti ve şikâyet yönetim sistemi ile bilgi güvenliği yönetim sisteminin politika ve hedeflerine uygun sistem gereklerine, yasal ve müşteri şartlarına, risk analiz ve değerlendirmesi sonucu oluşturulan faaliyet planlarının uygulanmasını, geliştirilmesini ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için; bilgi akışını sağlamak, eğitimlere katılmak, doküman ve kayıtları güncel tutmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleştirmek, sürekli iyileştirme çalışmalarına katılmak.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  İşbirliği ve Koordinasyon

  İş Yeri Ruhsatlandırma çalışmalarının koordinasyonu
  Madde 10-
  İş yeri ruhsatlandırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün koordinesinde, Çekmeköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı Zabıta Ruhsat Ekibi tarafından yapılan ruhsatsız iş yerlerinin tespiti, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından gerekli görülmesi durumunda mahallen tetkiki, komisyon kararlarının ve iş yerleri ile yapılan yazışmaların tebliğ edilmesi ve mühürleme işlemleri konularında Zabıta Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak sağlanmaktadır.

  Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen işlemler sırasında iş yerlerinin yapı ve imar durumları ile ilgili bilgilerin gerekliliği halinde; Çekmeköy Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü, Emlak İstimlak Müdürlüğü, Plan Proje Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü ile gerekli bilgi ve belgelerin sağlanması hususunda iş birliği yapılmaktadır.

  BEŞİNCİ BÖLÜM
  Çeşitli ve Son Hükümleri

  Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
  Madde 11-
  Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

  Yürürlük
  Madde 12-
  Bu Yönetmelik, Belediye Meclisince kabulü ve 3011 sayılı Kanun gereği ilanı ile yürürlüğe girer.

  Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
  Madde 13-
  Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, 10.10.2013 tarih ve 2013/127 sayılı meclis kararıyla yürürlükte olan Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kalkar.

  Dökümanlar
 • Müdürlük Hizmetleri

  Sıhhi Müesseselerin Ruhsatlandırılması:

  Gayrisıhhî müesseseler dışında kalan her türlü işyerini kapsar. (Bakkal, manav, kasap, büfe, lokanta, kafeterya, su ve meşrubat satış yerleri, büro, kuyumcu, züccaciye, düğmeci, şarküteri, market, süpermarket, balıkçı vb. işyerleri).

  Sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılması aşamasında başvuru formu, tapu sureti (WEB TAPU sisteminden alınır), kira sözleşmesinin aslı (tasdik edilmek üzere), vergi levhasının sureti (elektronik ortamdan alınır), oda kaydı ve sicil tasdiknamesi (ticaret odasına ait kayıtlar elektronik ortamdan alınır), yangın söndürme cihazının faturası istenir. Ayrıca işyerinin konumuna ve özelliklerine göre kolluk görüşü, itfaiye raporu, muvaffakatname, 12.10.2004 tarihinden önce yapıldığına dair belge, yabancı uyrukluların işyeri açması ve çalıştırması halinde yabancılarla ilgili mevzuat hükümlerine uyulması, diğer kurumlara ait izin belgesi, mesafe krokisi veya tespit raporu, ustalık belgesi ve çalışan personel bilgi formu istenir. İstenen evraklar matbu form şeklinde hem Müdürlüğümüzden hem de e-posta adresinden temin edilebilir. Ruhsatlandırma işlemi istenen evrakların eksiksiz olarak kuruma teslim edilmesi ile başlar. Evrakların eksiksiz olarak teslimine müteakip işyeri ruhsatı aynı gün içinde hazırlanır ve ilgilisine verilir.

  Gayrisıhhi Müesseselerin Ruhsatlandırılması:

  Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri ifade eder. (Her türlü imalat ve üretim yerleri, depolar, ocaklar ve inşaat malzeme satışı vb. yerlerdir.)

  İkinci ve üçüncü sınıf gayrısıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılması aşamasında başvuru formu, tapu sureti (WEB TAPU sisteminden alınır), kira sözleşmesinin aslı (tasdik edilmek üzere), vergi levhasının sureti (elektronik ortamda alınır), oda kaydı ve sicil tasdiknamesi (ticaret odasına ait kayıtlar elektronik ortamda alınır), itfaiye raporu istenir. Ayrıca işyerinin konumuna ve özelliklerine göre kolluk görüşü, yapı kullanma izin belgesi, 12.10.2004 tarihinden önce yapıldığına dair belge, yabancı ve çalıştırması halinde yabancılarla ilgili mevzuat hükümlerine uyulması, diğer kurumlara ait izin belgesi (gürültü ölçüm raporu, İSKİ uygunluk raporu, çevre izni, kapasite raporu veya motor beyannamesi, UKOME kararı vb.) mesafe krokisi veya tespit raporu, muvaffakatname, ustalık belgesi, mes’ul müdürlük belgesi ve çalışan personel bilgi formu istenir. İstenen evraklar matbuu form şeklinde hem Müdürlüğümüzden hem de e-posta adresinden temin edilebilir. Ruhsatlandırma işlemi istenen evrakların eksiksiz olarak kuruma teslim edilmesine müteakip; ruhsat 5 iş günü içinde hazırlanır ve ilgilisine verilir.

  Sıhhi ve Gayrisıhhi Müesseslerin Mevzuata Aykırı Faaliyet Göstermesi: İşyerinin mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilmesi halinde 1608 sayılı Kanun ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereği idari para cezaları ile hesaplanan faaliyetin men’ine karar verilebilir. Bu cezai işlemler Belediye Encümenince uygulanır.

  Umuma Açık Müesseselerin Ruhsatlandırılması:

  Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet salonları lunaparklar, sirkler ve benzeri yerlerdir.

  Umuma Açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması aşamasında; başvuru formu, tapu sureti (WEB TAPU sisteminden alınır), kira sözleşmesinin aslı (tasdik edilmek üzere), vergi levhasının sureti (elektronik ortamdan alınır), oda kaydı ve sicil tasdiknamesi (ticaret odasına ait kayıtlar elektronik ortamdan alınır), itfaiye raporu, mesafe krokisi veya tespit raporu, kolluk görüşü istenir. Ayrıca işyerinin konumuna ve özelliklerine göre yapı kullanma izin belgesi, 12.10.2004 tarihinden önce yapıldığına dair belge, yabancı uyrukluların işyeri açması ve çalıştırması halinde yabancılarla ilgili mevzuat hükümlerine uyulması, diğer kurumlara ait izin belgesi (gürültü ölçüm raporu, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün verdiği spor salonu izni vb.), ustalık belgesi, muvaffakatname, mes’ul müdürlük belgesi ve çalışan personel bilgi formu, sağlık raporu (işyerinde bulundurulması), sabıka kaydı (işyerinde bulundurulması) istenir. İstenen evraklar matbuu form şeklinde hem Müdürlüğümüzden hem de e-posta adresinden temin edilebilir. Ruhsatlandırma işlemi istenen evrakların eksiksiz olarak kuruma teslim edilmesine müteakip; ruhsat bir ay içinde hazırlanır ve ilgilisine verilir.

  Umuma Açık İşyerlerinin Aykırı Faaliyet Göstermesi: Umuma açık işyeri işletmecilerinden 2559 sayılı PVSK’nun 6. maddesinde belirtilen hususlara riayet etmeyenler hakkında Belediye Encümenince idari para cezaları uygulanı

  İşyeri Denetimi Yapılması:

  İş yeri denetimi ,işyerlerinin mevzuata uygun çalışıp çalışmadığını ifade eder.

  Müdürlüğümüzce oluşturulan İşyeri Tespit ve Denetim Komisyonu tarafından yapılır. Ruhsatlı işyerlerinin mevzuata uygun çalışıp çalışmadığını, yeni ruhsatlandırılan işyerlerinin süresi içinde denetlenmesini, uygun olanların onayını, eksiklikler var ise süre verilmesini, süresi içinde eksikliğinin tamamlamayan işyerlerinin ruhsatlarının iptal işlemlerini başlatılması ve sonuçlandırılmasını içeren raporu hazırlayan komisyonu ifade eder.

  İtfaiye Denetimi Yapmak: İtfaiye Denetimi,10.08.2009 tarih ve 2009/15316 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre işyerlerinin yangından korunması için alınması gereken önlemlerle ilgili yapılan denetimi ifade eder.

  İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğünden, yetkisi Müdürlüğümüze devrolunan (umuma açık işyerleri ile büyük ölçekli işyerleri dışında) işyerlerinin itfaiye yönetmeliğine göre uygunluğunu denetlemek ve raporlamak adına Müdürlüğümüzce oluşturulan İtfaiye Muayene Komisyonu tarafından yapılır.

  Ruhsatların Teslimini Yapmak: Ruhsat müracaatında bulunan işyeri sahiplerinin başvurularının değerlendirilmesi sırasında, uygun olması halinde, İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatları geciktirilmeden hazırlanarak Müdürümüz ve/veya görevli personelimiz tarafından çerçevelenerek iş yerinde elden teslim edilmektedir.

  E-Başvuru süreci: 2020 yılında pandemi ile birlikte başlatmış olduğumuz İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı başvurularının web sitemiz üzerinden e-başvuru ile yapılabilmesi hizmeti sayesinde vatandaşlarımız için salgın hastalık döneminde sağlıklarını korumanın yanı sıra halen devam etmekte olan bu hizmetle vatandaşlarımızın başvuru işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde online olarak gerçekleştirmelerine olanak sağlamaktayız.

  İçkili Yerlerin Bölge Tespiti

  İçkili Yer Bölgesi, içkili müessese açılabilecek yerleri ifade eder.

  Müdürlüğümüzce komisyon oluşturularak gerekli tespit çalışması yapılır. Yapılan tespit çalışması mülki amire sunulur. Mülki amirin uygun görüşü alındıktan sonra Belediye Meclisine sunulur. Belediye Meclisi tarafından uygun görülmesi halinde haritaya işlenerek bölge tespit çalışması tamamlanır.

  İçkili Yer Tespit Krokisinin Uygulanması: Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması için 5747 sayılı Kanun ile devredilen Belde Belediyelerince yapılan içkili yer tespit krokileri kullanılır.

  İşyerlerinin Açılış- Kapanış Saatlerinin Belirleme: Müdürlüğümüzce uygulamada birlikteliğin sağlanması açısından Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerinin açılış- kapanış saatleri incelenerek halkın huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu esas alınarak hazırlanır, hazırlanmasına müteakip Belediye Encümenine sunmak, onaylanmasına müteakip uygulamaya konulur, ayrıca kolluğa bildirilir.

  Sınıf Tespitlerini Yapmak:

  İşyerlerinin Sınıflandırılması: İşyerlerinin birinci, ikinci ve üçüncü sınıf olmak üzere sınıflandırılmasını ifade eder.

  Sıhhi ve Umuma Açık iş yeri ruhsatları genelde üçüncü sınıf olarak düzenlenir. Ancak işyeri ilgilisinin talebi halinde, mevzuata uygunluğu incelenerek bir üst sınıfa yükseltilebilir. Sınıf yükseltmesini yaparken işyerinin boya-badanası kullanılan eşya ve malzemeleri ile işyerinin fiziki özellikleri esas alınır. Sınıf tespitleri İş Yeri Tespit ve Denetim Komisyonunca yapılır.

  Gayrısıhhhi İş Yerlerinin sınıf tespitleri Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmakta olup, 1.sınıf olanların Ruhsatları Büyükşehir Belediyelerince düzenlenmektedir. 2.ve 3. Sınıf Gayrısıhhi Müesseselerin sınıf tespitleri İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak İş Yeri Tespit ve Denetim Komisyonunca belirlenir ve Ruhsatlandırma işlemleri Müdürlüğümüzce gerçekleştirilir.

  Ruhsatsız İşyeri Açılması: Ruhsat almadan açıldığı tespit edilen işyeri; yönetmelik gereğince Zabıta Müdürlüğü ile koordineli olarak ruhsat alıncaya kadar faaliyetten men edilir.

  Ruhsat İptali: Ruhsat vasıflarına uygun olmayan veya ruhsat vasıflarını kaybettiği tespit edilen işyerinin ruhsatının iptal edilmesidir.

  Evrak-Kayıt İşlemleri: Müdürlüğe havale edilen evrakların kayıt numarası verilmesi, konularına göre tasnif edilerek cevap verilmesi gereken evrakların süresi içerisinde cevaplandırılmasıdır.

  Müdürlük İşlemleri: Müdürlük faaliyetlerini yürütmek için programlar hazırlamak,

  Tahakkuk İşlemlerinin Yapılması: Ruhsatlandırma işlemlerinde mevzuatın öngördüğü harçların tahakkuklarını yapmak.

  Dökümanlar
 • Müdürlük Faaliyetleri

  S. No

  Performans Göstergesi

  2020

  2021

  2022

  2023

  1

  Ruhsatlandırılan Sıhhi İşletme sayısı

  355

  353

  378

  300

  2

  Ruhsatlandırılan Gayrısıhhi İşletme Sayısı

  80

  73

  95

  94

  3

  Ruhsatlandırılan Umuma Açık İşletme sayısı

  29

  2

  49

  21

   

  Toplam Ruhsatlı İşletme Sayısı

  464

  448

  522

  415

  4

  İtfaiye denetim sayısı

  433

  391

  395

  453

  5

  İşyeri denetim sayısı

  489

  489

  551

  463

  Dökümanlar
 • Müdürlük KVKK Aydınlatma Metni

  Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü İşlemlerinde Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik
  Aydınlatma Metni

   

              Değerli vatandaşlarımız, Çekmeköy Belediyesi olarak kamusal hizmetlerimizi ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek, vatandaşlarımıza hizmet vermek, bilgilendirmek, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek gibi süreçlerimizde sizlere ait kişisel verileri işleyebilmekteyiz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu olarak Çekmeköy Belediyesi tarafından işlenmektedir. Kişisel verilerinizi genel ilkelere uygun olarak işlediğimizi ve kişisel verilerin güvenliğini sağlamak üzere gerekli tedbirleri aldığımızı belirtmek isteriz. İşbu aydınlatma metni Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

   

  Ne Tür Veriler Topluyoruz?

  Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün süreçlerinde işlediğimiz kişisel veriler şunlardır;

  o   Kimlik bilgileriniz (Ad, soyad, imza, unvan, doğum tarihi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, kimlik bilgileri, imza sirküsü, ticaret unvanı),

  o   İletişim bilgileriniz (Telefon numarası, elektronik posta adresi, adres),

  o   Hukuki işlem bilgileriniz (Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler),

  o   Mesleki deneyim bilgilerinizi (Ticaret odası kaydı, vergi levhası, ustalık belgesi),

  o   Finansal bilgilerinizi (Harç ücreti, SGK/vergi borcu bilgisi, hesap numarası, banka bilgileri),

  o   Tapu bilgilerinizi (Tapu bilgisi, emlak beyanı)

  o   Diğer (Kira kontratı, itfaiye raporu, SGK beyanı, yapı ruhsatı, yapı kayıt belgesi, kapasite raporu, faaliyet alanı, şikayet-talep-başvuru detayı, sözleşmeler, vekaletname)

   

  Bu Verileri Nereden Alıyoruz?

  İşlemiş olduğumuz verileri;

  o   Kurumumuza iletmiş olduğunuz veya yetkilendirdiğiniz kişilerce iletilen dokümanlar ve sözlü bildirimleriniz aracılığıyla, kurum personelimizce tespit işlemleriyle otomatik olmayan yollarla,

  o   Çeşitli dilekçe, sözleşme, form, tutanak aracılığı ile otomatik olmayan yollarla,

  o   İlgili kamu kurum ve kuruluşlarından otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla,

  o   Elektronik posta, telefon gibi araçlarla kısmen otomatik yollarla,

  o   İnternet adresimiz, sosyal medya hesaplarımız, çağrı merkezimiz, Seri Nokta merkezlerimiz ve bu alanlarda yer alan formlar aracılığıyla otomatik yollarla, elde etmekteyiz. İlgili kişilerin, yakınlarına ve/veya üçüncü kişilere ait kişisel verileri paylaşmaları durumunda bu kişileri bilgilendirdiği ve gerekli hallerde açık rızalarını aldığı kabul edilir.

   

  Bu Verileri İşlemekteki Amaçlarımız Neler ve Hangi Hukuki Şarta Dayanıyoruz?

  Kanun kapsamında öngörülen veri işleme şartları şunlardır;

  o    Açık rızanın varlığı (“m.5/1”, “m.6”)

  o    Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”),

  o    Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (“m.5/2-b”)

  o    Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”),

  o    Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”),

  o     İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”),

  o    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”),

  o    İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

   

  Elde ettiğimiz bu verileri şu amaçlarımızı gerçekleştirmek için sizlerden talep etmekteyiz:

  o   Kimlik bilgilerinizi,

  o   Kimliğinizi tespit etmek, evrak kayıt süreçlerini gerçekleştirmek amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Müdürlüğümüze ait yönetmelikler, faaliyet kapsamımız, ilgili mevzuat kapsamında yer alan ruhsat alım, onay, denetim, işyeri devir, kontrol, iş ve işlemlerimizin yürütülmesi, yetkili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon halinde çalışma iş ve işlemlerimizin yürütülmesi, yerine getirilmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Kurumumuzda yer alan diğer birimler ve yetkili kurumlar ile koordinasyon, ortak süreç yürütülmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, destek sağlama amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e),

  o   Müdürlüğümüz yetki alanı dahilinde gerçekleştirilen başvurularda talep doğrultusunda işlemleri yürütmek, ilgili kişiye talebi ve/veya talep sonucu hakkında bilgi vermek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Tedarikçilerimiz ile ön görüşme, ihale ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara karşı bilgi verme, bildirimde bulunma yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)

  o   İletişim bilgilerinizi,

  o   Kimliğinizi tespit etmek, evrak kayıt süreçlerini gerçekleştirmek amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Müdürlüğümüze ait yönetmelikler, faaliyet kapsamımız, ilgili mevzuat kapsamında yer alan ruhsat alım, onay, denetim, işyeri devir, kontrol, iş ve işlemlerimizin yürütülmesi, yetkili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon halinde çalışma iş ve işlemlerimizin yürütülmesi, yerine getirilmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Kurumumuzda yer alan diğer birimler ve yetkili kurumlar ile koordinasyon, ortak süreç yürütülmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, destek sağlama amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e),

  o   Müdürlüğümüz yetki alanı dahilinde gerçekleştirilen başvurularda talep doğrultusunda işlemleri yürütmek, ilgili kişiye talebi ve/veya talep sonucu hakkında bilgi vermek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Tedarikçilerimiz ile ön görüşme, ihale ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara karşı bilgi verme, bildirimde bulunma yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)

  o   Hukuki işlem bilgilerinizi,

  o   Kurumumuzda yer alan diğer birimler ve yetkili kurumlar ile koordinasyon, ortak süreç yürütülmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, destek sağlama amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e),

  o   Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara karşı bilgi verme, bildirimde bulunma yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)

  o   Mesleki deneyim bilgileriniz,

  o   Evrak kayıt süreçlerini gerçekleştirmek amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Müdürlüğümüze ait yönetmelikler, faaliyet kapsamımız, ilgili mevzuat kapsamında yer alan ruhsat alım, onay iş ve işlemlerimizin yürütülmesi, yetkili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon halinde çalışma iş ve işlemlerimizin yürütülmesi, yerine getirilmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Kurumumuzda yer alan diğer birimler ve yetkili kurumlar ile koordinasyon, ortak süreç yürütülmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, destek sağlama amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e),

  o   Tedarikçilerimiz ile ihale ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara karşı bilgi verme, bildirimde bulunma yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)

  o   Finansal bilgilerinizi,

  o   Müdürlüğümüze ait yönetmelikler, faaliyet kapsamımız, ilgili mevzuat kapsamında yer alan ruhsat alım, onay iş ve işlemlerimizin yürütülmesi, yetkili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon halinde çalışma iş ve işlemlerimizin yürütülmesi, yerine getirilmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Tedarikçilerimiz ile ihale ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara karşı bilgi verme, bildirimde bulunma yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)

  o   Tapu bilgilerinizi,

  o   Müdürlüğümüze ait yönetmelikler, faaliyet kapsamımız, ilgili mevzuat kapsamında yer alan ruhsat alım, onay iş ve işlemlerimizin yürütülmesi, yetkili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon halinde çalışma iş ve işlemlerimizin yürütülmesi, yerine getirilmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara karşı bilgi verme, bildirimde bulunma yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)

  o   Diğer bilgilerinizi,

  o   Müdürlüğümüze ait yönetmelikler, faaliyet kapsamımız, ilgili mevzuat kapsamında yer alan ruhsat alım, onay, denetim, işyeri devir, kontrol, iş ve işlemlerimizin yürütülmesi, yetkili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon halinde çalışma iş ve işlemlerimizin yürütülmesi, yerine getirilmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Kurumumuzda yer alan diğer birimler ve yetkili kurumlar ile koordinasyon, ortak süreç yürütülmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, destek sağlama amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e),

  o   Tedarikçilerimiz ile ihale ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara karşı bilgi verme, bildirimde bulunma yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)

  işlemekteyiz. Bu verileri işlerken dayandığımız veri işleme şartları parantez içerisinde belirtilmiştir.

  Verileri Kimlerle Paylaşıyoruz?

  İşlemiş olduğumuz kişisel verileri

  o   İlgili yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, bildirim gerçekleştirilmesi, görüş alınması amaçlarıyla görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, denetçilere,

  o   Yasal süreçlerin takip edilmesi ve/veya yürütülmesi amacıyla hizmet alınan tedarikçilerimize, yetkili kurum ve kuruluşlara,

  o   İş süreçlerinin yürütülmesi, takibi, denetimi, iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında bilgi almak, bildirimde bulunmak amaçlarıyla hizmet alınan tedarikçilerimize, yetkili kurum ve kuruluşlara,

  o   İlgili kişi talebine ilişkin iş süreçlerinin yürütülmesi, işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlara

  aktarabilmekteyiz. Belirtilen üçüncü kişiler dışında kişisel verilerini ilgisiz ve yetkisiz üçüncü kişilerle paylaşmamaktayız.

   

  Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi

  Kişisel verileriniz işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla bağlantılı ve ölçülü bir şekilde genel ilkelere uygun olarak işlenmekte ve saklanmaktadır. Kişisel verilerin güvenliği için Kanun kapsamında öngörülen her türlü teknik ve idari tedbir almaktayız. Kişisel verilerinizi işleme amacı ve sebebi, ilgili mevzuatın gerektirdiği süre ve hukuki yükümlülüklerimiz gibi unsurları gözeterek saklamaktayız.

   

  Kanun Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir

  İlgili kişiler, kurumumuza başvuruda bulunarak;

  o   Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  o   Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  o   Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  o   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  o   Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  o   Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  o   İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  o   Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

  haklarına sahiptir. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.cekmekoy.bel.tr/sayfa/kvkk-basvuru-formu adresinde yer alan formu kullanarak iletebilirsiniz. Talepleriz en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

   

  İnternet Sitesi            : https://www.cekmekoy.bel.tr/

  Telefon Numarası     : 0 216 600 06 00

  E-Posta Adresi          : info@cekmekoy.bel.tr

  Adres                         : Merkez Mahallesi Piri Reis Caddesi No:5 Çekmeköy/İstanbul

  Dökümanlar
#NeGüzelsinÇekmeköy

Mobil Uygulamalarımız

Çekmeköy Belediyesi Android Uygulaması Çekmeköy Belediyesi IOS Uygulaması