Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta
Mustafa FİLİZ/Sağlık İşleri Müdürlüğü
Mustafa FİLİZ/Sağlık İşleri Müdürlüğü

Mustafa FİLİZ

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Dökümanlar
 • Müdürlük Görevleri

  a) Sağlık Hizmetleri
  b) Veterinerlik Hizmetleri
  c) İlaçlama Hizmetleri
  ç) Sağlık Denetim Hizmetleri
  d) Hasta Nakli ve Ölüm Raporu Tanzimi

  Dökümanlar
 • Organizasyon Şeması

  Organizasyon şeması yukarıdaki gibidir. Büyütmek için üzerine tıklayın.

  Dökümanlar
 • Müdürlük Yönetmeliği

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak,Tanımlar,Kuruluş,Teşkilat Yapısı ve Temel ilkeler

  Amaç
  Madde 1- 
  (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çekmeköy Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğünün kuruluş,teşkilat yapısı,görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

  Kapsam
  Madde 2- 
  (1) Bu yönetmelik, Çekmeköy Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğünün kuruluş,teşkilat yapısı, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

  Dayanak
  Madde 3- 
  (1) Bu yönetmelik 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 22.4.2006 tarih ve 26147 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2006/ 9809 sayılı Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ile Çekmeköy Belediye Meclisinin 11.04.2009 tarih ve 16 sayılı kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar
  Madde 4- 
  (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

  Başkan : Çekmeköy Belediye Başkanını ve/veya adına yetki verdiği yardımcısını,
  Başkanlık : Çekmeköy Belediye Başkanlığını,
  Birim : Müdürlük teşkilat yapısına ve faaliyet nevine göre hizmet veren bölümü,
  Diğer Memur Personel : Müdürlükte görevlendirilen zabıta, tahsildar, yoklama memurları gibi memurları,
  Diğer Sağlık Personeli : Müdürlükte görevli biyologu, pedagogu, hemşireyi, sağlık memurunu, ebe’yi,
  İlçe : Çekmeköy ilçesini,
  İşçi : Müdürlükte görevli şoför, temizlik,sokak hayvanlarını rehabilitasyon işçilerini
  Kalem Personeli : Müdürlükte görevli taşınır kayıt ve kontrol yetkilisini, avans/avans kredi mutemedini bilgisayar işletmeni-  yazım memurunu, cenaze-nüfus-hasta nakil işleri memurunu,sağlık muayene cüzdanları takip memurunu,arşiv görevlisini,
  Müdür : Sağlık İşleri Müdürünü,
  Müdürlük : Sağlık İşleri Müdürlüğünü,
  Nöbetçi tabip : Müdürlükte resmi tatillerde görevli tabibi,
  Sağlık merkezi : Çekmeköy Belediyesi Sağlık Merkezi Bütçe İçi İktisadi İşletmesini,
  Şef : Müdürlükte görevli kalem şefini,
  Tabip : Müdürlükte görevli tabipleri,
  Veteriner hekim : Müdürlükte görevli veteriner hekimi, ifade eder.

  Kuruluş
  Madde 5- 
  (1) Müdürlük 5393 sayılı yasanın 48.maddesine istinaden Çekmeköy Belediye Meclisinin 11.04.2009tarih ve 16 sayılı kararı ile kurulmuştur.

  Teşkilat yapısı
  Madde 6- 
  (1) Müdürlük vermiş olduğu hizmet nevine göre;

  1. Sağlık İşleri,
  2. Veteriner İşleri,
  3. İdari İşler,
  4. Sağlık Merkezi “Çekmeköy Belediyesi Sağlık Merkezi Bütçe İçi İktisadi İşletmesi” Biriminden oluşur.

  (2) Hizmet nevine göre yapılanan müdürlük müdür, müdür yardımcısı, şef, baştabip, tabip, veteriner hekim, diğer sağlık personeli, kalem personeli, diğer memur personel ve işçilerden oluşur.

  Temel ilkeler
  Madde 7- 
  (1) Müdürlüğün varlık nedeni önce insan;önce sağlık ilkesinden hareketle sağlıklı birey, sağlıklı aile, sağlıklı çevre, sağlıklı toplum için katkıda bulunmaktır.

  2) Müdürlük genel olarak;

  1. Canlıya olan saygı ve sevgi
  2. Bireysel, kurumsal ve sosyal sorumluluk
  3. Beklentilerin mümkün olduğunca en kısa zamanda karşılanması
  4. Açıklık, güven ve doğallık
  5. Sahiplenme duygusu
  6. Hasta haklarına saygı
  7. Üretkenlik ve öncülük
  8. Misyon ve vizyon sahibi olmak
  9. İlkeli olmak gibi belirlenen temel değerler üzerinden görev yapar.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Müdürlüğün,Birimlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Müdürlüğün görev,yetki ve sorumlulukları
  Madde 8- 
  (1) Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluklarını ilgili mevzuat belirler.

  (2) Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları genel olarak şunlardır.

  1. Özelde insan ve hayvan sağlığı genelde toplum ve çevre sağlığı ilkesinden hareketle görev yapar. Bu kapsamda hekimlik,koruyucu hekimlik dahil,eğitici,öğretici panel,seminer,yayın ve benzeri her türlü faaliyette ve etkinlikte bulunmak.
  2. 5393 Sayılı Belediye Kanunu,5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,3285 Sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu,5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi Ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun,1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu, 6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına dair kanun, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile diğer ilgili kanun,tüzük,yönetmelik ve sair mevzuat hükümlerinin belediyeye dolayısıyla mesleğe dair tanıdığı görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirmek.
  3. Uluslararası kalite yönetim standartlarına uygun olarak belediyece kabul ve ilan edilen misyon, vizyon, temel değerler ile kalite politikası üzerine dayalı bir sistemi müdürlükte kurmak ve ona uygun faaliyeti uygulamak.
  4. Lüzumunda belediye diğer müdürlükleri ve/veya dış kurum ve kuruluşlar ile işbirliğine ve koordinasyona dayalı bir çalışma yürütmek.
  5. Birimlerin görev alanlarına bağlı olarak müdürlüğün stratejik hedeflerini belirlemek, stratejik planını yapmak,faaliyetlerini bu hedefler doğrultusunda sürdürmek.
  6. Müdürlük görevleri ile her türlü faaliyetlerini Müdürlüğün ve Belediyenin kabul ve ilan ettiği temel ilkeler doğrultusunda yapmak.
  7. Dengeli,gerçekçi uygulanabilir bir bütçe yapmak,harcamaları bütçesi dahilinde yapmak.
  8. Belediye teşkilat yapısı içerisinde görevleri,faaliyetleri ile belediyeyi temsil etmek;temsil bilinci ve duyarlılığı içerisinde görev yapmak.

  (3) Müdürlük görevlerini esas itibariyle mahiyetinde çalışan kadrolu personel eliyle yürütür. Kadrosunda göreve ve ihtiyaca uygun personel bulunmaması halinde temini için ilgili mevzuatın öngördüğü yetkileri kullanır.

  (4) Müdürlük görevlerini çalışan personelin aldıkları eğitime, mesleğine, kadro ve görevlendirme durumuna göre oluşturulan birimler vasıtasıyla yerine getirir. Faaliyetlerin daha hızlı,etkin,verimli ve düzenli olması bakımından birimler bazında yapılanmayı öngörür.

  (5) Müdürlüğün, görev, yetki ve sorumlulukları birimlerin dolayısıyla mahiyetinde bulunan personelin görev yetki ve sorumlulukları ile kaimdir. Kasıt, ihmal, kusur gibi sorumluluklar öncelikle görevli personel açısından şahsidir.

  Birimlerin görev yetki ve sorumlulukları
  Madde 9- 
  (1) Birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları genel olarak şunlardır.

  1. Sağlık İşleri Biriminin görev,yetki ve sorumlulukları
  1. Belediye memur ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile Birime gelen Sosyal Güvenlik Kurumu mensuplarına,kurumun tanıdığı izin dahilinde (Emekli Sandığı emeklisi,Bağ-Kur gibi) ve diğer sivil vatandaşlara birinci basamak resmi kurumlar sağlık hizmeti sunmak; ileri tetkik gerektirenleri bir üst sağlık kuruluşuna sevk etmek.
  2. Başkanlık tüm memur ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının, anlaşmalı eczanelerden almış oldukları ilaç bedellerinin ödenmesine ilişkin olarak adlarına düzenlenen reçetelerin ve fatura içeriğinin faturaya itiraz süresi içerisinde tetkiki ile varsa yanlışlığı düzeltir;itirazda bulunur ve neticeye göre fatura bedelinin tediyesi için ödeme emri hazırlar.
  3. Müdürlük kadrosunda çalışan memur ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının kurum dışı diğer sağlık kuruluşlarından almış oldukları hizmete dair fatura ve eklerini tetkik eder;fatura bedellerini ödeme emrine bağlar.
  4. İlçe dahilinde bulunan ve özellikle de sıhhi işyerlerinde çalışanların akciğer grafikleri ve portör muayeneleri sonucu periyodik olarak fiziki kontrollerini yapar;sağlık muayene cüzdanlarına “çalışır” kaşesi vurur.
  5. İlçede ikamet edenler esas olmak üzere başvuran vatandaşların bebeklerine / çocuklarına, Sağlık Bakanlığının zorunlu aşı takvimine uygun olarak İl Sağlık Müdürlüğünden temin edilen aşıları ücretsiz yapar.
  6. İlçe dahilinde vefat edenlerin muayenesi sonucunda normal ölüm hallerinde Mernis Ölüm Tutanağı düzenler;defin ruhsatı verir. Mernis Ölüm Tutanaklarını süresi içerisinde İlçe Nüfus Müdürlüğüne bildirir.
  7. Müdürlük Ölüm Kayıt Defterlerinde kaydı bulunup ancak nüfus kayıtlarında sağ gözükenlerin nüfus kayıtlarından düşümü için Nüfus Müdürlüğünün taleplerini mevzuatı dahilinde karşılar.
  8. Fakir,muhtaç,yoksul,kimsesiz,akıl hastası,yatalak gibi hastalar ile yangın, deprem herhangi bir kaza gibi hallerde ihtiyaca ve talebe binaen hastanın en yakın,en uygun,istenilen sağlık kuruluşuna naklini hasta nakil ambulansı ile yapar. Hasta nakil hizmetlerini imkanlar dahilinde 24 saat ücretsiz verir.
  9. Gıda ve gıda maddesi üreten, satan, depolayan işyerleri başta olmak üzere her türlü sıhhi müesseseler ile gayri sıhhi müesseseler ve diğer tüm işyerlerinin toplum ve çevre sağlığı açısından denetimini yapar. Gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordineli çalışır.
  10. Gerek başkanlık diğer müdürlüklerinin gerekse harici kurum ve kuruluşların personel, hizmet, araç-gereç ve benzeri taleplerini mevzuat ve imkanlar dahilinde karşılar.
  11. Herhangi bir sağlık kuruluşuna gidemeyecek durumdaki ağır, yatalak, uzun tedavi gerektiren yaşlı, ihtiyaç sahibi hastalara muayene,tetkik,bakım,tedavi,nakil gibi sağlıkla ilgili her türlü hizmeti imkanlar dahilinde hastanın ikametgahında “ev’de bakım hizmeti” sunar.
  12. Toplum ve çevre sağlığı açısından sağlık taramaları, eğitimleri, seminer,panel ve konferanslar yapar;bu konularla ilgili ilan, broşür,bülten,kitapçık gibi yayınlar hazırlayarak bastırır,dağıtır.
  13. Değişen, gelişen ve günün şartlarına ve özelliğine uygun olarak müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapar;geçerli olan sistemi ve teknolojiyi kullanır.
  14. Birim çalışmalarını öncelikle ve esas itibariyle aylık oluşturulan görev ve nöbet listeleri “ müdürlük ve başkanlık poliklinik;hafta sonu; icapçı, periyodik ve şikayet üzerine denetim; ambulans şoförü gibi” doğrultusunda yapar.
  15. Birimin, görev, yetki ve sorumlulukları mahiyetinde bulunan personelin görev yetki ve sorumlulukları ile kaimdir.
  1. Veteriner İşleri Biriminin görev,yetki ve sorumlulukları
  1. İlçeden ihraç edilen hayvan ve hayvansal menşe-i’li ürünlerin nakilleri için ‘ilçede zoonoz (hayvandan insana geçen) hastalıkların bulunmadığına dair’ menşe-i belgesi vermek.
  2. İlçe dahilinde aşısız, sağlıksız, kimliksiz ve sahipsiz bir halde başıboş dolaşan ve hayvanlardan insanlara geçen zoonoz hastalıklara neden olan/olabilecek hayvanların aşılanması, kısırlaştırılması, kayıt altına alınması, sahiplendirilmesi, hayvan barınaklarına nakledilmesi, alındığı yere bırakılması gibi rehabilitasyona yönelik çalışmaları yapmak, yaptırmak.
  3. İlçe dahilinde ki okul, emniyet birimleri, ibadethane ve sair ödeneği bulunmayan resmi kurumların, her türlü haşaratlara, rodentisitlere karşı kapalı alan ilaçlamalarını taleplerine ve/veya yapılan program dahilinde ücretsiz yapmak, yaptırmak.
  4. Konut, işyeri gibi özel mülkiyete ve kullanıma konu kapalı alanlar ile ödeneği bulunan resmi kurumların kapalı alan ilaçlamalarını talep üzere ücret mukabili yapmak, yaptırmak.
  5. Mevsimsel ihtiyaçlara ve ilçe halkının taleplerine göre sivrisinek, karasinek gibi insektisitlere karşı çevre (açık alan) ilaçlamalarını program dahilinde periyodik olarak yapmak, yaptırmak.
  6. Sahipli ve sahipsiz her türlü hayvana imkanlar dahilinde muayene, bakım, koruma, cerrahi müdahale, tedavi gibi hizmetleri yapmak, yaptırmak. İhtiyaca yeter hayvan polikliniği, müşahade yeri kurmak.
  7. İlçe dahilinde gerek kapalı gerekse açık alanda,insan,hayvan,toplum ve çevre sağlığı açısından izinsiz, şikayete konu hayvan beslenmesine, barındırılmasına,korunması, kollanması, ticaretine dair faaliyetlere izin vermemek.
  8. Hayvanların dolayısıyla insanların sağlığı açısından hekimlik,koruyucu hekimlik yapmak. Bu konuda öncelikle hayvanları kayıt altına almak, hayvan sağlığı açısından gerekli çalışmayı yapmak. Hayvan polikliniği, hastanesi, barınağı vs. olan kurum ve kuruluşlar ile işbirliğine gitmek.
  9. İhbarı zorunlu hastalık ve/veya herhangi bir salgın hastalık halinde durumu ilgili kuruluşlara derhal bildirmek,onlarla işbirliği içerisinde çalışmak.
  10. İlçe dahilinde ki hayvan,hayvansal menşeili ürün ile bulundukları mekanların sağlık ve hijyen açısından denetimini yapmak.
  11. Gıda ve gıda maddesi üreten, satan, depolayan işyerleri başta olmak üzere her türlü sıhhi müesseselerin toplum ve çevre sağlığı açısından denetimini yapmak. Gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordineli çalışmak.
  12. Gerek Başkanlık diğer müdürlükleri gerekse harici kurum ve kuruluşların personel, hizmet, araç-gereç ve benzeri taleplerini mevzuat ve imkanlar dahilinde karşılamak.
  13. Değişen, gelişen ve günün şartlarına ve özelliğine uygun olarak müdürlükçe verilen diğer görevleri yapar;geçerli olan sistemi ve teknolojiyi kullanmak.
  14. İnsan, hayvan, toplum ve çevre sağlığı açısından görev alanları ile ilgili sağlık taramaları, eğitimleri, seminer, panel ve konferanslar yapar;bu konularla ilgili ilan, broşür,bülten,kitapçık gibi yayınlar hazırlayarak bastırır,dağıtır.
  15. Birim çalışmalarını öncelikle ve esas itibariyle aylık oluşturulan görev ve nöbet listeleri “periyodik ve şikayet üzerine denetim; klinik muayene, rehabilitasyon ve ilaçlama, menşe-i belgesi gibi” doğrultusunda yapmak.
  16. Birimin, görev, yetki ve sorumlulukları mahiyetinde bulunan personelin görev yetki ve sorumlulukları ile kaimdir.
  1. İdari İşler Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları
  1. Birim,müdürlük kalemini ifade etmekte olup diğer birimlerin görev,yetki ve sorumluluk kapsamındaki işleri ile ilgili olanlar dahil müdürlüğün tüm yazışmalarını yapar.
  2. Müdürlüğe gelen ve giden evrakların otomasyon ve müdürlük içi sirkülasyonu dahil tamamının takibi ile gereğinin yapılması ve arşivlenmesi işlemlerini yapar.
  3. Müşteri Yönetim Sistemi olarak müdürlük faaliyetleri ile ilgili şikayet,öneri ve taleplerin takibini,değerlendirmesini, karşılanmasını, gerekiyorsa geri beslemenin yapılması işlemlerini yapar.
  4. Uluslararası kalite yönetim standartlarına uygun olarak Toplam Kalite Yönetimi kapsamında müdürlük dokümanlarının hazırlanması, güncellenmesi, iç ve dış tetkike hazır bulundurması ve benzeri iş ve işlemleri yapar.
  5. Birimlerce yapılan faaliyetleri toplar;müdürlük faaliyet raporunu,istatistiklerini hazırlar; ilgili yerlere bildirir.
  6. Müdürlük bütçesini diğer birimlerle işbirliği yaparak koordinasyonla hazırlar.
  7. Birimlerin stratejik hedeflerini toplayarak müdürlük stratejik hedeflerini,planını yapar.
  8. Müdürlük kaleminde çalışanların iş ve işlemlerini planlar,uygular;sonuçlarını denetler.
  9. Değişen, gelişen ve günün şartlarına ve özelliğine uygun olarak müdürlükçe verilen diğer görevleri yapar;geçerli olan sistemi ve teknolojiyi kurar, kullanır.
  10. Müdürlük faaliyetleri kapsamında, topluma ve/veya müdürlük personeline yönelik her türlü eğitim, seminer, panel ve konferanslar yapar;bu konularla ilgili ilan, broşür,bülten,kitapçık gibi yayınlar hazırlayarak bastırır,dağıtır.
  11. Birimlerin dolayısıyla müdürlüğün taşınmaz, ilaç,sarf malzemesi,araç-gereç,kırtasiye vs. tüm ihtiyaçlarını tespit etmek; avans,avans kredi, doğrudan temin ve diğer ihale usullerinden uygun olan ile alımı için iş ve işlemleri yapmak.
  12. Müdürlük personelinin özlük iş ve işlemlerini yapar.
  13. Birimin, görev, yetki ve sorumlulukları mahiyetinde bulunan personelin görev yetki ve sorumlulukları ile kaimdir.
  1. Sağlık Merkezi “Çekmeköy Belediyesi Sağlık Merkezi Bütçe İçi İktisadi İşletmesi” Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları
  1. Çekmeköy Belediyesi Sağlık Merkezi Bütçe İçi İktisadi İşletmesi kuruluş, görev ,yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları ayrı bir yönetmelikle düzenlenir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Müdürlük Personelinin atanma usulleri Görev Yetki ve Sorumlulukları,Vekalet

  Müdürün unvan ve nitelikleri ile atanma usulleri;görev yetki ve sorumlulukları
  Madde 10- 
  (1) Müdürün unvan ve nitelikleri ile atanma usulleri genel olarak şunlardır.

  1. Sağlık Hizmetleri Sınıfından memur olmalıdır.
  2. Tıp,Diş Hekimliği,Veteriner,Eczacılık gibi en az lisans ve üzeri düzeyde eğitim veren Fakülte mezunu olmalıdır.
  3. Müdürlük kadro derecesine,atanma şartlarına uygun hizmet süresi olmalıdır.
  4. En az 5 yıl idarecilik deneyimi bulunmalıdır.
  5. Müdürlüğü temsil ile sevk ve idare edebilecek vasıflarda olmalıdır.
  6. Memur Disiplin Kurulunca verilmiş ve kesinleşmiş herhangi bir disiplin suçu
  7. Olumsuz sicili olmamalıdır.
  8. Atama merci tarafından atanmalıdır.

  (2) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları genel olarak şunlardır.

  1. Müdürlüğü temsil eder. Mevzuatın müdürlüğe verdiği görevler çerçevesinde müdürlüğün faaliyetlerini planlar, organize eder, uygulanmasını sağlar.
  2. Müdürlüğün faaliyet raporunu, istatistiklerini yaptırır.
  3. Müdürlüğün her türlü ihtiyacının karşılanması yönünde başkanlığa teklifte bulunur.Doğrudan veya ilgili müdürlükler vasıtasıyla dolayısıyla karşılar.
  4. Çalışanların performans değerlendirmesini yapar. Başarılı ve verimli olanların ödüllendirilmesini sağlar.
  5. Çalışanların sicil raporlarını düzenler.
  6. Gerektiğinde disiplin hükümlerini uygular.
  7. Mesai takibini yapar, çalışmaları denetler.
  8. Sıhhi işyerleri başta olmak üzere tüm işyerlerinin toplum, insan,hayvan ve çevre sağlığı açısından mevzuat dahilinde denetimini yapar, yaptırır.
  9. Müdürlüğün teşkilat yapısına göre birimleri; çalışanları arasında eşgüdümü sağlar.
  10. Müdürlüğün her türlü gelen giden evrak kayıtlarının düzgün yapılmasını ve arşivlenmesini sağlar.
  11. Hizmetin gerekli kıldığı durumlarda diğer müdürlük ve kurumlarla işbirliğini sağlar.
  12. Müdürlüğün stratejik planını yaptırır.
  13. Müdürlüğün bütçesini yaptırır.
  14. Faaliyetlerin yapılmasını, yürütümünü çalışanlara sözlü ve/veya yazılı talimatları ile sağlar.
  15. Öncelikle bağlı olunan Başkan Yardımcısına ve Başkana karşı sorumludur.
  16. Müdürlük tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapar.
  17. Müdüre, öncelikle bağlı olunan Başkan Yardımcısına ve Başkana karşı hiyerarşi sorumludur.

  Şef’in unvan ve nitelikleri ile atanma usulleri;görev yetki ve sorumlulukları
  Madde 11- 
  (1) Müdürlük kalem şefinin unvan ve nitelikleri ile atanma usulleri genel olarak şunlardır.

  1. Müdürlüğün ihtiyacına ve teklifine binaen atama merciince en az iki yıl ön lisans eğitimi almış memurlar arasından atanır/görevlendirilir.
  2. Şef olarak atamanın/görevlendirmenin yapılmış olması durumunda aynı zamanda Müşteri Yönetim Sistemi (MYS) temsilcisi ünvanını taşımak.
  3. En az 5 yıl kalem işlerinde deneyimi bulunmalıdır.
  4. Şef’liği temsil ile birimi sevk ve idare edebilecek vasıflarda olmalıdır.
  5. Memur Disiplin Kurulunca verilmiş ve kesinleşmiş herhangi bir disiplin suçu ve cezası olmamalıdır.
  6. Olumsuz sicili olmamalıdır.

  (2) Şefin görev, yetki ve sorumlulukları genel olarak şunlardır.

  1. Birimde çalışan personelin mesai takibini yapar; çalışmalarının görev,yetki ve sorumlulukları dahilinde yapılıp yapılmadığını kontrol eder, yapılmasını sözlü ve/veya yazılı talimatları ile sağlar.
  2. Müşteri Yönetim Sistemi temsilcisi olarak beyaz masa,e-mail veya başka herhangi bir yolla gelen müdürlüğe dair şikayet talep ve önerileri kayıt altına alarak/aldırarak, müdür havalesi ile ilgililerine tevdiini sağlar. Görevli personel tarafından yerine getirilen işlem sonucunu müdürün bilgisi dahilinde ve müdürlük adına bildirir.(geri besleme).
  3. Müdürlük içi, dışı toplantı tutanaklarını düzenlemek, alınan kararları işlemek ve buna dair iş ve işlemleri yapmak.
  4. Gelen-giden evrakların sirkülasyonunu takip etmek, yönlendirmek, zamanında yapılmasını sağlamak. Aksayan yönlerin ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için ilgilisine ve müdüre bilgi vermek.
  5. Veteriner İşleri Birimine ait her türlü gelen -giden evrakların veteriner hekim ve müdürün işarı üzerine kayıt ve yazışmalarını yapmak, denetim sonuçlarını tutmak, süreli olanları takip etmek; her türlü istatistikleri güncel bir şekilde tutmak, düzenlemek, birime ait faaliyet raporunu hazırlamak.
  6. Müdürlüğün faaliyet raporunu diğer görevlilerle işbirliği halinde hazırlamak.
  7. Müdürlük tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.
  8. Müdür yardımcısına, müdüre, öncelikle bağlı olunan Başkan Yardımcısına ve Başkana karşı hiyerarşi sorumludur.

  Tabip’in unvan ve nitelikleri ile atanma usulleri;görev yetki ve sorumlulukları
  Madde 12- 
  (1) Tabip’in unvan ve nitelikleri ile atanma usulleri genel olarak şunlardır.

  1. Tıp Fakültesi mezunu olup Sağlık Hizmetleri Sınıfında tabip/doktor kadrosunda Sağlık İşleri Biriminde çalışan hekimlerdir.
  2. Memur atanma usul ve esaslarına göre atama merciince atanır.

  (2) Tabip’in görev, yetki ve sorumlulukları genel olarak şunlardır.

  1. Genelde çalışmalarını önceden oluşturulmuş görev ve nöbet listesine bağlı olarak yapmak.
  2. Sağlık eğitimi sağlık taraması dahil müdürlükçe planlanan organize edilen tüm eğitim,tarama,panel ve sair etkinliklerin hazırlanmasından, yapılıp sonuçlandırılmasına kadar fiilen katılmak,yapmak, yapılmasını sağlamak sonuçlarını rapor etmek.
  3. Genel ve özel mevzuatın tanımladığı hekimlik mesleğinin icrasına dair yükümlülükleri tanınan yetki dahilinde yerine getirmek. Mevzuatın belediye tabibine yüklediği görevleri icra etmek.
  4. Belediye memurlarına ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerine  birinci basamak resmi sağlık kuruluşu sıfatı ile Devlet Memurları Tedavi Yönetmenliğine göre sağlık hizmeti sunmak.
  5. Mevzuatı dahilinde kurum dışı başvuran vatandaşa birinci basamak resmi sağlık kuruluşu sıfatı ile sağlık hizmeti sunmak,”muayene, sevk, reçete yazımı,rapor gibi”
  6. Aşı yapılacak çocukları aşı öncesi muayene etmek;aşı sonrası olası komplikasyonlara müdahale etmek.
  7. Müdürlüğe gelemeyecek durumda olan, yatalak, aciz ve benzeri hastaları evinde muayene ve tedavi etmek.
  8. Acil vakalar, bulaşıcı hastalıklar ve benzeri durumlarda anında tıbbi müdahalede bulunmak.
  9. Hasta nakil ambulansında görevli bir tabip olarak devamlı kullanılır durumda olmasını temin için  gördüğü eksiklikleri anında baştabibe bildirmek. Baştabip bulunmadığı durumlarda görülen eksiklikleri derhal gidermek,ambulans hizmetlerini planlamak, yönlendirmek, sevk ve idare etmek.
  10. İlk yardım çantasındaki tıbbi malzeme ve ilaçları kontrol etmek, eksiklerini tamamlayıp, devamlı kullanıma hazır durumda bulundurmak;bulunmasını sağlamak.
  11. Sıhhi işyerlerinde çalışanların akciğer grafiği ve portör tetkikleri sonucuna göre fiziki muayenelerini yaparak, adlarına düzenlenmiş sağlık muayene kartlarına çalışır kaşesi vurmak, imzalamak. Akciğer grafiği ve portör tetkik raporlarının birer suretini alıkoyarak müdürlük arşivinde saklanmasını temin etmek.
  12. Bildirim üzerine ilçemizde ölen kişinin muayenesini yapar. Ölüm Mernis Tutanağını eksiksiz doldurarak düzenler. Cenaze sahiplerine “Gömme İzin Belgesi-Defin Ruhsatı düzenleyip verir.
  13. Mesai içi ve dışı ölüm bildirimlerinde normal olmayan ölümlerin tespiti halinde (cenaze şüpheli, kimliği belirsiz,sahipsiz, misafir ve benzeri hallerde) durumu rapor ederek Cumhuriyet Savcılığı Adli Tabipliğine sevk eder.
  14. Mesai dışı ölüm bildirimlerinde icapçı tabip sıfatı ile görev yapar.Ölü sahipli ve normal; aciliyeti olmayıp yerinde beklemesinde mahsur yok ise cenaze muayenesi mesai başlangıcına bırakılabilir.
  15. Hafta sonu “cumartesi-pazar” olası cenaze için müdürlük hizmet binasında nöbetçi tabip sıfatıyla görev yapar.
  16. Mevzuat dahilinde işyeri, gıda, ve diğer maddelerin denetimlerini yapar.
  17. İşyeri ruhsatlandırma komisyonlarına katılarak gerekli incelemeleri yapar.
  18. Eczanelerden gelen reçeteleri bütçe uygulama talimatı hükümlerine göre faturaya itiraz süresi içerisinde kontrol ile sonucu geciktirmeden müdürlüğe rapor eder.
  19. Yapılan bütün görevleri ilgili formlara, defterlere işleyerek kayıt altına alır.
  20. Yapılan işlerden gerektiğinde baştabip ve/veya müdüre bilgi verir.
  21. Görevleri mevzuatın, baştabip ve müdürün sözlü ve/veya yazılı talimatları ile yerine getirir.
  22. Gerektiğinde mesleği ve görev tanımları ile ilgili olarak mal, hizmet, yapım ihalesi için ihale dosyası hazırlanmasından ödeme emri düzenlenmesine kadar olan tüm safhalarda görev yapmak.
  23. Müdürlük tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapar.
  24. Tabibe,müdüre, öncelikle bağlı olunan Başkan Yardımcısına ve Başkana karşı hiyerarşi sorumludur.

  Veteriner hekim’in unvan ve nitelikleri ile atanma usulleri;görev yetki ve sorumlulukları
  Madde 13- 
  (1) Veteriner hekim’in unvan ve nitelikleri ile atanma usulleri genel olarak şunlardır.

  1. Veteriner Fakültesi mezunu olup Sağlık Hizmetleri Sınıfında veteriner hekim kadrosunda Veteriner İşleri Biriminde çalışan hekimlerdir.
  2. Memur atanma usul ve esaslarına göre atama merciince atanır.

  (2) Veteriner hekim’in görev, yetki ve sorumlulukları genel olarak şunlardır.

  1. Bulaşıcı hayvan hastalıkları yönünden gerekli önlemleri almak, koruyucu aşılamalar yapmak, gerektiğinde ihbarı mecburi hastalıklar dahil Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ilgili birimleri ile birlikte koordineli çalışmak.
  2. Salgın hastalıkların görülmesi halinde gerekli önlemlerle birlikte yasal işlemleri yürütmek.
  3. elediye sınırları içinde olan/olası hayvan topluluklarının bulunduğu yerlerde (pazar, panayır,kurban kesim-satış, ve benzeri yerlerin) sağlık-hijyen denetimlerini yapmak.
  4. Hayvan Sağlığını korumak amacıyla klinik hizmetleri yapmak.
  5. Zoonoz (Hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların) ve diğer salgın hastalıklarla (başta Kuduz olmak üzere) mücadelede gerekli tecrit ve müşahade yerlerini yaptırmak.
  6. Tüm hayvansal ürünlerin insan sağlığına zararlı olabilecek etkenlerden ve zoonozlardan arındırılması için gerekli önlemleri almak.
  7. Hayvansal gıda maddeleri (et, süt, yumurta ve bunların mamulleri) satan iş yerlerinin denetlenmesini yapmak ve gerekli yasal önlemleri almak.
  8. Hayvan ve hayvansal ürün nakilleri için kontrolünü yapmak,menşe-i şahadetnamesi (belgesi) hazırlamak, vermek.
  9. Belediye sınırları içindeki hayvan tedavi kliniklerini yetkisi dahilinde denetlemek ve gerekli yasal işlemleri yapmak.
  10. Başıboş sokak hayvanlarını rehabilite işlemlerini planlamak, organize etmek, yönlendirmek, yürütmek,yapılmasını sağlamak.
  11. Kapalı alan ve açık alan ilaçlamalarını planlamak, organize etmek, yönlendirmek, yürütmek,yapılmasını sağlamak.
  12. Görevle ilgili bütün iş ve işlemlerde gerekli önlemleri almak.
  13. Müstakil veya işbirliği halinde (dış müdürlüklere destek hizmeti dahil) işyeri ve gıda denetimleri yapmak.
  14. İlaç, araç gereç ve diğer sarf malzeme ihtiyaçlarını tespit etmek, teknik şartnamesini hazırlamak,alımını sağlamak.
  15. Gerektiğinde mesleği ve görev tanımları ile ilgili olarak mal, hizmet, yapım ihalesi için ihale dosyası hazırlanmasından ödeme emri düzenlenmesine kadar olan tüm safhalarda görev yapmak.
  16. Eğitsel ve Kültürel faaliyetlerde bulunmak, görev almak.
  17. Müdürlük tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.
  18. Tüm iş ve işlem sonuçları ile ilgili olarak sözlü veya yazılı müdüre bilgi vermek, onayını almak.
  19. Genel ve özel mevzuatın tanımladığı veteriner hekimlik mesleğinin icrasına dair diğer görev, yetki ve yükümlülükleri yerine getirmek. Mevzuatın veteriner hekime yüklediği görevleri icra etmek.
  20. Lüzumu halinde işyeri ruhsatlandırma komisyonlarına katılarak gerekli incelemeleri yapar.

  Hemşire’nin unvan ve nitelikleri ile atanma usulleri;görev yetki ve sorumlulukları
  Madde 14- 
  (1) Hemşire’nin unvan ve nitelikleri ile atanma usulleri genel olarak şunlardır.

  1. Sağlık Meslek Lisesi veya Meslek Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü mezunu olmak veya diğer bölümlerden mezun olmakla hemşirelik mesleğini yapabileceğine dair sertifikası bulunmak.
  2. Yardımcı sağlık personelidir.
  3. Memur atanma usul ve esaslarına göre atama merciince atanır.

  (2) Hemşire’nin görev, yetki ve sorumlulukları genel olarak şunlardır.

  1. Genel ve özel mevzuatın tanımladığı hemşirelik mesleğinin icrasına dair yükümlülükleri yerine getirmek.
  2. Aşıları temin etmek kullanılır durumda muhafaza etmek.
  3. Müracaat eden sağlıklı çocuk ve bebeklerin aşı’larını yapmak, kayıtlarını tutmak, Sağlık Bakanlığı aşı takviminin takibi ile aşıların tamamlanmasını sağlamak.
  4. Aşı İstatistiklerini güncel tutmak, yapmak.
  5. Tabip poliklinik hizmetlerine yardım etmek.
  6. Poliklinik defter kayıtlarını tutmak.
  7. Müdürlüğe gelemeyecek durumda olan, yatalak, aciz ve benzeri hastalara evinde hemşire hizmeti sunmak.
  8. Hizmet binası dışında yapılacak her türlü sağlık hizmeti faaliyetine katılarak, yapmak.
  9. Hasta nakil ambulansında görev yapmak.
  10. Müdürlük tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.
  11. Şef’e,müdür yardımcısına, tabibe, baştabibe, müdüre, öncelikle bağlı olunan Başkan Yardımcısına ve Başkana karşı hiyerarşi sorumludur.

  Ebe’nin unvan ve nitelikleri ile atanma usulleri;görev yetki ve sorumlulukları
  Madde 15- 
  (1) Ebe’nin unvan ve nitelikleri ile atanma usulleri genel olarak şunlardır.

  1. Sağlık Meslek Lisesi veya Meslek Yüksek Okulu Ebelik Bölümü mezunu olmak.
  2. Yardımcı sağlık personelidir.
  3. Memur atanma usul ve esaslarına göre atama merciince atanır.

  (2) Ebe’nin görev, yetki ve sorumlulukları genel olarak şunlardır.

  1. Uluslararası kalite yönetim standartlarına uygun olarak müdürlüğe ait dokümantasyonları iç ve dış tetkike hazır hale getirmek.
  2. Genel ve özel mevzuatın tanımladığı ebelik mesleğinin icrasına dair yükümlülükleri yerine getirmek.
  3. Hasta nakil ambulansında görev yapmak.
  4. İhtiyaç halinde tabip poliklinik hizmetlerine yardım etmek, poliklinik defter kayıtlarını tutmak.
  5. Müdürlüğün sosyal amaçlı yapacağı sağlık taraması, eğitim, tanıtım vb faaliyetlerinin planlanmasını, organizasyonunu, yapılmasını doğrudan veya işbirliği halinde yapmak.
  6. Ebe talebinde bulunanlara mesleğe dair yükümlülükleri yerine getirmek.
  7. Hizmet binası dışında yapılacak her türlü sağlık hizmeti faaliyetine katılarak yapmak.
  8. Müdürlüğün faaliyetlerinin Başkanlık Web sayfasında güncellenmesini,yayınlanmasını sağlamak.
  9. Müdürlükçe verilen diğer işleri yapmak.
  10. Şef’e, tabibe, ,müdüre, öncelikle bağlı olunan Başkan Yardımcısına ve Başkana karşı hiyerarşi sorumludur.

  Sağlık memuru’nun unvan ve nitelikleri ile atanma usulleri;görev yetki ve sorumlulukları
  Madde 16- 
  (1) Sağlık memurunun unvan ve nitelikleri ile atanma usulleri genel olarak şunlardır.

  1. Sağlık Meslek Lisesi,Hayvan Sağlığı Meslek Lisesi veya bunların Meslek Yüksek Okulu Sağlık Memuru Bölümünden mezunu olmak.
  2. Yardımcı sağlık personelidir.
  3. Memur atanma usul ve esaslarına göre atama merciince atanır.

  (2) Sağlık memurunun görev, yetki ve sorumlulukları genel olarak şunlardır.

  1. Müdürlüğün, Uluslararası Kalite Yönetim Sistemi temsilciliğini ve bununla ilgili iş ve işlemleri yapmak.
  2. Personel özlük işleri (izin,rapor gibi) ile ilgili yazışmaları yapmak.
  3. Sağlık İşleri Birimine ait istatistikleri diğer görevlilerle işbirliği halinde hazırlamak.
  4. Tabip,veteriner hekim eşliğinde lüzumu halinde işyeri ve gıda denetimlerine katılmak.
  5. Genel ve özel mevzuatın tanımladığı sağlık memurluğu mesleğinin icrasına dair yükümlülükleri yerine getirmek.
  6. Sağlık alanında eğitim, tarama ve benzeri faaliyetlerde, görevlerde bulunmak.
  7. Hasta nakil ambulansında görev yapmak.
  8. Müdürlükçe verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.
  9. Şef’e, ,tabibe, müdüre, öncelikle bağlı olunan Başkan Yardımcısına ve Başkana karşı hiyerarşi sorumludur.

  Evrak kabul kayıt memurunun unvan ve nitelikleri ile atanma usulleri;görev yetki ve sorumlulukları
  Madde 17- 
  (1) Evrak kabul kayıt memurunun unvan ve nitelikleri ile atanma usulleri genel olarak şunlardır.

  1. Müdürlük memur kadrosunda olmalı.
  2. Memur atanma usul ve esaslarına göre atama merciince atanır.
  3. Müdürlük tarafından evrak kabul kayıt memuru olarak görevlendirilmeli.

  (2) Evrak kabul kayıt memurunun görev, yetki ve sorumlulukları genel olarak şunlardır.

  1. Gelen evrakları otomasyon programından alarak, kabul ederek müdürlük havalesi sonrası, ait olduğu deftere kaydını yapar. İlgililere dağıtımı için görevli memura zimmetle verir.
  2. Giden evrakların otomasyon programından gönderilmesini yaparak asıllarını evrak dağıtıcısına zimmetle verir.
  3. Gelen ve giden evrak kaydını düzenli tutmak, defter dahil diğer kayıtlarda kazıntı ve silintiye sebep olmamak.
  4. Gelen ve giden evrakların dosya suretlerini ait olduğu dosyada hıfzı için arşiv görevlisine vermek.
  5. Müdürlük tarafından sözlü ve/veya yazılı verilen diğer iş ve işlemleri yapar.
  6. Şef’e, müdüre, öncelikle bağlı olunan Başkan Yardımcısına ve Başkana karşı hiyerarşi sorumludur.

  Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi ’nin unvan ve nitelikleri ile atanma usulleri;görev yetki ve sorumlulukları
  Madde 18- 
  (1) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin unvan ve nitelikleri ile atanma usulleri genel olarak şunlardır.

  1. Müdürlük memur kadrosunda olmalı.
  2. Memur atanma usul ve esaslarına göre atama merciince atanır.
  3. Müdürlük tarafından taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi olarak görevlendirilmeli.

  (2) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin görev, yetki ve sorumlulukları genel olarak şunlardır.

  1. Görevini Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak yerine getirir; yönetmeliğe uygun kayıtları ile zimmet tutanaklarını titizlikle düzenleyip muhafaza eder.
  2. İlaç,sarf malzemesi, demirbaş dahil alınan her türlü malzemenin taşınır mal yönetmeliğine uygun kayıtların tutulması; Sarf edilen, terkin edilen/ edilecek malzemelere dair gerekli iş ve işlemleri zamanında yaparak ait olduğu kayıttan düşülmesi ile devamlı olarak güncelliğinin sağlanması ve benzeri işleri yapar.
  3. Bir sonraki yıla devir olunan malzeme sayımını yaparak listesini oluşturur.
  4. Müdürlüğe alınan tüm malzemelerin depo girişini yaparak kayıt altına alır. İhtiyaca binaen malzeme talebinde bulunan müdürlük personelinin yazılı talebinin müdür havalesi sonrası malzemeyi talep sahibine/kullanıcıya tutanakla veya ilgili belge karşılığı zimmetle verir. Zimmetle teslim sonrası sorumluluk alan kişiye geçer.
  5. Müdürlük birimlerinin ihtiyacı olan sarf ve demirbaş malzemelerinin alımına dair (talep’ten depo girişine kadar) satın alma iş ve işlemlerini yürütür.
  6. Müdürlük tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.
  7. Mevcut tüm malzemelerin depoda düzenli tutulmasından, korunup, kollanmasından depoya giren ve çıkan malzemelerin usulüne uygun sirkülasyonundan sorumludur.
  8. Şefe, , müdüre, öncelikle bağlı olunan Başkan Yardımcısına ve Başkana karşı hiyerarşi sorumludur.

  Sağlık muayene cüzdanları takip memurunun unvan ve nitelikleri ile atanma usulleri;görev yetki ve sorumlulukları
  Madde 19- 
  (1) Sağlık muayene cüzdanları takip memurunun unvan ve nitelikleri ile atanma usulleri genel olarak şunlardır.

  1. Müdürlük memur kadrosunda olmalı.
  2. Memur atanma usul ve esaslarına göre atama merciince atanır.
  3. Müdürlük tarafından sağlık muayene cüzdanları takip memuru olarak görevlendirilmeli.

  (2) Sağlık muayene cüzdanları takip memuru’nun görev, yetki ve sorumlulukları genel olarak şunlardır.

  1. İşyeri çalışanlarının sağlık muayene cüzdan (SMC) işlemleri ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapar varsa ödenmesi gereken ücret, harca dair tahakkuk düzenler;tahsilini yapar veya yaptırır.
  2. Sağlık muayene cüzdan ile ilgili kayıtları, istatistik’i bilgileri tutar, periyodik olarak muayene işlemlerini yaptırmayanları Zabıta Müdürlüğüne gerekli işlem için bildirir.
  3. İşyeri çalışanlarının akciğer grafiği, portör tetkik sonuçlarını alarak ilgili beraberinde fiziki muayene için tabibe sunar. Fiziki muayene sonrası akciğer grafiği, portör tetkik sonuçlarını ilgilinin dosyasında hıfz eder.
  4. Çekmeköy Belediyesi Sağlık Merkezi Bütçe İçi İktisadi İşletmesine ait iş ve işlemleri yapar.
  5. Müdürlük tarafından sözlü ve/veya yazılı verilen diğer iş ve işlemleri yapar.
  6. Şefe, ,müdüre, öncelikle bağlı olunan Başkan Yardımcısına ve Başkana karşı hiyerarşi sorumludur.

  Avans/avans kredi mutemedinin unvan ve nitelikleri ile atanma usulleri;görev yetki ve sorumlulukları
  Madde 20- 
  (1) Avans/Avans kredi mutemedi unvan ve nitelikleri ile atanma usulleri genel olarak şunlardır.

  1. Müdürlük memur kadrosunda olmalı.
  2. Memur atanma usul ve esaslarına göre atama merciince atanır.
  3. Müdürlük tarafından avans/avans kredi mutemedi olarak görevlendirilmeli.

  (2) Avans/avans kredi mutemedinin görev, yetki ve sorumlulukları genel olarak şunlardır.

  1. Müdürlüğün avans, avans kredi ile karşılayabileceği ihtiyaçların temini için gerekli her türlü iş ve işlemleri mevzuatı dahilinde yapmak.
  2. Mevzuatın göreve dair yükümlülüklerinin yerine getirmek.
  3. Avans/avans kredi mutemedi sıfatı ile almış olduğu malzemeleri zimmet karşılığı taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine teslim etmek.
  4. Müdürlük tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.
  5. Şefe,müdüre, öncelikle bağlı olunan Başkan Yardımcısına ve Başkana karşı hiyerarşi sorumludur.

  Bilgisayar işletmeninin unvan ve nitelikleri ile atanma usulleri;görev yetki ve sorumlulukları
  Madde 21- 
  (1) Bilgisayar İşletmeni’nin unvan ve nitelikleri ile atanma usulleri genel olarak şunlardır.

  1. Müdürlük memur kadrosunda olmalı.
  2. Memur atanma usul ve esaslarına göre atama merciince atanır.
  3. Müdürlük tarafından bilgisayar işletmeni (yazım memuru) olarak görevlendirilmeli.

  (2) Bilgisayar işletmeninin görev, yetki ve sorumlulukları genel olarak şunlardır.

  1. Müdürlük çalışanlarına, faaliyetlerine ve diğer iş ve işlemlere dair her türlü yazışmaları yapmak, paraflamak bir üst amire imzaya sunmak.
  2. Müdürlük tarafından sözlü ve /veya yazılı verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.
  3. Şefe,müdüre, öncelikle bağlı olunan Başkan Yardımcısına ve Başkana karşı hiyerarşi sorumludur.

  Cenaze-nüfus-hasta nakil işleri memurunun unvan ve nitelikleri ile atanma usulleri;görev yetki ve sorumlulukları
  Madde 22- 
  (1) Cenaze-nüfus- hasta nakil işleri memurunun unvan ve nitelikleri ile atanma usulleri genel olarak şunlardır.

  1. Müdürlük memur kadrosunda olmalı.
  2. Memur atanma usul ve esaslarına göre atama merciince atanır.
  3. Müdürlük tarafından cenaze-nüfus- hasta nakil işleri memuru olarak görevlendirilmeli.

  (2) Cenaze-nüfus- hasta nakil işleri memurunun görev, yetki ve sorumlulukları genel olarak şunlardır.

  1. Müdürlüğe intikal eden ölüm vakalarını, baştabip dahil görevli tabibe, müdüre, bağlı olunan Başkan Yardımcısına, Başkanlık özel kalemine bildirir.
  2. Tabip muayenesi sonrası düzenlenen Mernis Ölüm Tutanağını daktilo ederek süresi içerisinde Nüfus Müdürlüğüne teslimini sağlar.
  3. Vefat edenlerin yakınlarına taziye mektubu yazarak göndermek.
  4. Vefat edenleri ölüm kayıt defterine anında işler. Ölüm kayıt defterlerini, gömme izin belge (defin ruhsatı) dip koçanını, mernis ölüm tutanağı müdürlük suretini muhafaza eder.
  5. Nüfus Müdürlüğünün Müdürlük ile ilgili her türlü iş ve işlemlerini yapmak.
  6. Hasta nakil ambulans hizmetlerinin kaydını tutmak,istatistiklerini düzenlemek.
  7. Müdürlük tarafından sözlü ve/veya yazılı verilen diğer iş ve işlemleri yapar.
  8. Şefe, tabip’e,müdüre, öncelikle bağlı olunan Başkan Yardımcısına ve Başkana karşı hiyerarşi sorumludur.

  Arşiv görevlisi memur’un unvan ve nitelikleri ile atanma usulleri;görev yetki ve sorumlulukları
  Madde 23- 
  (1) Arşiv görevlisi memur’un unvan ve nitelikleri ile atanma usulleri genel olarak şunlardır.

  1. Müdürlük memur kadrosunda olmalı.
  2. Memur atanma usul ve esaslarına göre atama merciince atanır.
  3. Müdürlük tarafından arşiv görevlisi olarak görevlendirilmeli.

  (2) Arşiv görevlisi memurun görev, yetki ve sorumlulukları genel olarak şunlardır.

  1. Müdürlüğe ait gelen-giden evrakları,evrak kabul-kayıt memurundan alarak zimmet defterine işler; ilgililere zimmetle verir, ilgililerden zimmetle alır.
  2. Müdürlüğe ait gelen-giden evrakları arşiv yönetmeliğine ve ihtiyaca göre oluşturulan ilgili klasörlere yerleştirir. Düzenli arşivleme işini yapar.
  3. Birim arşiv görevlisi olup yıla ait evrakları ihtiva eden dosyaları/klasörleri birim arşivine naklederek muhafaza altına alır, kurum arşivine nakle/teslime kadar korur.
  4. Müdürlük tarafından sözlü ve/veya yazılı verilen diğer iş ve işlemleri yapar.
  5. Şefe, , müdüre, öncelikle bağlı olunan Başkan Yardımcısına ve Başkana karşı hiyerarşi sorumludur.

  Diğer memur personelin unvan ve nitelikleri ile atanma usulleri;görev yetki ve sorumlulukları
  Madde 24- 
  (1) Diğer memur personelin unvan ve nitelikleri ile atanma usulleri genel olarak şunlardır.

  1. Zabıta memuru, yoklama memuru,tahsildar gibi hizmete,göreve uygun memur olmalı,
  2. Müdürlüğün ihtiyacına istinaden teklifi ve talebi olmalı
  3. Atama merciince Başkanlık diğer müdürlüklerinden veya harici her hangi bir kamu kurum ve kuruluşundan görevlendirilmeli.

  (2) Diğer memur personelin görev, yetki ve sorumlulukları genel olarak şunlardır.

  1. Müdürlüğün ihtiyacına istinaden görevlendirilen memur,kadro müdürlüğündeki asıl görevli olduğu iş ve işlemleri mevzuatı dahilinde aynen yapmakla görevli ve yükümlüdür.
  2. Şefe, , müdüre, öncelikle bağlı olunan Başkan Yardımcısına ve Başkana karşı hiyerarşi sorumludur.

  İşçi Personel
  Madde 25- 
  (1) Müdürlük hizmetinin yürütülmesinde yeteri kadar işçi personel görev yapar

  (2) İşçi personel müdürlük görevleri kapsamında müdür tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirir.

  (3) Müdür tarafından tevdi edilen görevleri dikkat ve özenle yerine getirir

  Vekalet
  Madde 26- 
  (1) Müdür dahil tüm personelin izinli veya hastalık nedeni ile istirahatte bulunduğu durumlarda izinli veya raporlu olan personelin görevi;yerine vekaleten bırakılacak personel vasıtasıyla yerine getirilir.

  (2) Vekaleten görevlendirme,göreve uygun nitelikte kişiler arasından,müdürün uygun görmesi/önerisi üzerine Başkanlık onayı ile müdürlük içinden veya dışından yapılır.

  (3) Vekil,vekaleten yürütülen görevin idari,mali,cezai ve sair tüm sorumluluğundan mesuldür.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  İşbirliği ve Koordinasyon,Görevin Planlanması,Kullanılan Program,Defterler, Standart Formlar ve Klasörler

  İşbirliği ve koordinasyon
  Madde 27- 
  (1) İşbirliği ve koordinasyon sözlü,yazılı diyalogla kurulabilir.

  (2) Müdürlük içi birimler ile her birimde çalışan personel arası işbirliği ve koordinasyon müdür tarafından sağlanır.

  (3) Birimde çalışanlar görevlerini işbirliğine ve koordinasyona dayalı bilinçle yerine getirmek zorundadır.

  (4) İşbirliği ve koordinasyon konuları gerektiğinde ilgili personellerin katılacağı müdürlük içi toplantılarda görüşülür,karara bağlanır.

  (5) Diğer müdürlükler dahil harici kurum ve kuruluşlarla olası işbirliği ve koordinasyon duruma göre müdür,Başkan Yardımcısı,Başkan tarafından sağlanır.

  Görevin planlanması
  Madde 28- 
  (1) Müdürlük,görevlerini ifa ve stratejik hedeflerini gerçekleştirmek için verimli etkin ve düzenli bir çalışmayı öngörür.

  (2) Bu kapsamda özellikle teknik personel “tabip,veteriner hekim,hemşire gibi” bakımından iş programı yapar. Aylık görev ve nöbet listeleri düzenleyerek ilgililere tebliğ eder.

  (3) Her birim personeli görev,yetki ve sorumlulukları dahilinde Müdürlük Stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur.

  Kullanılan defterler
  Madde 29- 
  (1) Müdürlükte kullanılan defterler mevzuata ve ihtiyaca göre belirlenir.

  (2) Müdürlükte kullanılan ve belirlenen defterler genel olarak şunlardır.

  1. Gelen evrak kayıt defteri,
  2. Giden evrak kayıt defteri,
  3. Zimmet defteri,
  4. Poliklinik (protokol) defteri,
  5. Aşı kayıt defteri,
  6. Ölüm kayıt defteri,
  7. Numune (Zabıt Varakası) kayıt defteri,
  8. Menşe-i Belgesi Zabıt Varakası
  9. Hasta nakil ambulansı kayıt defteri,
  10. Müfettiş teftiş defteri,
  11. Taşınır mal yönetmeliğinde adı geçen defterler,belge ve cetveller

  Kullanılan standart formlar
  Madde 30- 
  (1) Müdürlükte kullanılan formlar standart olup dahili ve harici olarak belirlenir.

  (2) Müdürlükte kullanılan dahili (müdürlük kaynaklı) formlar genel olarak şunlardır.

  1. Çalışma raporu formu
  2. Sivil istirahat rapor formu
  3. İşe girecekler için sağlık raporu formu
  4. İşyeri çalışanlarının sağlık muayene işlem formu
  5. İşyeri sağlık denetim formu (1,2,3)
  6. Numune etiket formu
  7. Personel çalışma formu
  8. Aylık faaliyet bildirim formu
  9. Adli tabipliğe bildirim formu
  10. Belediye sağlık karnesi
  11. Aylık görev ve nöbet listeleri formu
  12. Kalibrasyon takip formu
  13. İş emri formu

  (3) Müdürlükte kullanılan harici (dış kaynaklı) formlar genel olarak şunlardır.

  1. Aylık personel ve çalışma çizelgesi formu (Sağlık Bakanlığı)
  2. Ölümlerin yaş grupları ve nedenlerine göre dağılım tablosu formu (Sağlık Bakanlığı)
  3. Çevre sağlığı kontrol çizelgesi formu (Sağlık Bakanlığı)
  4. Mernis ölüm tutanağı formu (İçişleri Bakanlığı)
  5. Ölüm istatistik formu- defin izin kağıdı (Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü-Sağlık Bakanlığı)
  6. Kontrole tabi ilaçlara mahsus (yeşil)  reçete (Sağlık Bakanlığı)
  7. Sosyal Güvenlik Kurumu mensuplarına ait sağlık karnesi (Reçete)
  8. Kuduzla mücadele cetveli formu
  9. Taşınır mal yönetmeliğinde adı geçen belge ve cetvel formları
  10. Diğer müdürlük formları

  Kullanılan klasörler
  Madde 31- 
  (1) Müdürlükte kullanılan klasörler arşiv yönetmeliğine ve ihtiyaca göre belirlenir.

  (2) Müdürlükte kullanılan klasörler genel olarak şunlardır.

  1. Belediye müdürlük adlarına göre gelen-giden evrak klasörü
  2. Harici kurum ve kuruluş adlarına göre gelen-giden evrak klasörü
  3. Kanun,tüzük,yönetmelik,tebliğ,genelge,yönergeler klasörü
  4. Bütçe klasörü
  5. Maaş klasörü
  6. Avans/avans kredi klasörü
  7. Satın alma klasörü
  8. Eczane ödeme emirleri klasörü
  9. Diğer sağlık kurumları ödeme emirleri klasörü
  10. Mernis ölüm tutanakları klasörü
  11. Adli tabipliğe bildirim klasörü
  12. İşyeri denetim klasörü
  13. Numune alma,gıda imha klasörü
  14. İş emirleri klasörü
  15. Puantajlar klasörü
  16. Müdürlük personeli adına özlük klasörleri
  17. İstatistik klasörü
  18. Görev-nöbet listeleri klasörü
  19. İl ve ilçe hıfzısıhha kararlar klasörü
  20. Hayvan teslim tutanak klasörü
  21. İlaçlama klasörü (resmi,özel,çevre)
  22. Hayvan sağlığı zabıtası komisyon kararları klasörü
  23. Sağlık muayene cüzdan klasörü

  Dosyalama ve arşivleme
  Madde 32- 
  (1) Hizmet yılı içerisinde müdürlüğe gelen ve giden evrak ile ekleri,üzerinde yapılacak herhangi bir işlem kalmadığında arşiv görevlisince,kullanılan ait olduğu klasörde hıfz edilir. (dosyalanır.)

  (2) Dosyalama,ait olduğu yıl için geçerlidir.

  (3) Yıl sonu geldiğinde,klasörler birim arşivine “her an ihtiyaç olacakmış düşüncesinden hareketle” nakledilir. Kurum arşivine teslime kadar aynı ad altında düzenli bir şekilde muhafaza edilir.

  (4) Arşivleme konusunda mümkün olduğunca teknolojiden yararlanılır.

  BEŞİNCİ BÖLÜM
  Çeşitli ve Son Hükümler

  Yürürlükten kaldırılan hükümler
  Madde 33- 
  (1) Belediye yasası gereği hazırlanmış olan Sağlık İşleri Müdürlüklerine ait yönetmelikler bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle yürürlükten kalkar.

  Yürürlük
  Madde 34- 
  (1) Bu yönetmelik;Çekmeköy Belediye Meclisinin kabulü ve Mahallin en büyük mülki idare amirine sunulmasıyla yürürlüğe girer.

  Yürütme
  Madde 35- 
  (1) Bu yönetmelik hükümlerini Çekmeköy Belediye Başkanı yürütür.

  Dökümanlar
 • Müdürlük Hizmetleri

  1. Muayene Hizmetleri : Müdürlük Sağlık İşleri ve Veteriner İşleri Birimleri olarak hayvan sağlığına yönelik muayene klinik hizmetleri yapmaktadır.

  2. Denetim hizmetleri : Müdürlük Sağlık İşleri ve Veteriner İşleri birimleri olarak gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinin denetim hizmetlerini yapmaktadır.

  3. İlaçlama Hizmetleri : Çevresel sağlık alanında kapalı alanlar,açık alanlar,dereler v.s vektörle mücadelede ilaçlama çalışmalarını yapmaktadır.

  4. Ambulans Hizmetleri : Hastalarımızın sağlık kuruluşlarına nakli ve sağlık kuruluşlarından adreslerine nakli konusunda hizmet verilmektedir.

  5. Koruyucu Sağlık Hizmetleri : Halk sağlığına yönelik belediye mücavir alanında mevcut bulunan sağlık konularında halkı bilinçlendirmek amacı ile panel,seminer ve eğitim hizmetleri vermektedir.

  6. Kısırlaştırma ve Islah hizmetleri : Sınırlarımız dahilindeki başıboş hayvanların toplatılması,kısırlaştırılması ve aşılanması hizmetlerini sağlanmaktadır.

  Dökümanlar
 • Müdürlük Faaliyetleri

  1.Muayene Hizmetleri : Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı Veteriner İşleri Birimimizce hayvan sağlığına yönelik muayene klinik hizmetleri yapmaktadır.

  2.Denetim hizmetleri : Sağlık İşleri Müdürlüğümüz e bağlı Veteriner İşleri birimleri tarafından gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinin denetim hizmetleri yapılmaktadır.

  3.İlaçlama Hizmetleri : Çevre sağlığına yönelik kapalı ve açık alanlarda ilaçlama çalışmaları yapılmaktadır.

  4.Ambulans Hizmetleri : Hastalarımızın sağlık kuruluşlarına nakli ve sağlık kuruluşlarından adreslerine nakli konusunda hizmet verilmektedir.

  5.Koruyucu Sağlık Hizmetleri : Halk sağlığına yönelik belediye mücavir alanında mevcut bulunan sağlık konularında halkı bilinçlendirmek amacı ile panel ,seminer ve eğitim hizmetleri verilmektedir.

  6.Kısırlaştırma ve Islah hizmetleri : Sınırlarımız dahilindeki başıboş sokak hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması ve aşılanması hizmetleri sağlanmaktadır.

  Sağlik İşleri Müdürlüğü  2015 Yılı Faaliyet Bilgileri

  S. No

  Faaliyet Konusu

  Faaliyet Sayısı

  Sağlık Hizmetleri

  1

  Cenaze Nakil Sayısı

  43

  2

  Ölüm Belgesi Verilen Kişi Sayısı

  250

  3

  Hasta Nakil Hizmeti verilen Kişi Sayısı

  1462

  Veterinerlik Hizmetleri

  1

  Muayene Edilen Hayvan Sayısı

  707

  2

  Sahiplendirilen Köpek Sayısı

  310

  3

  Toplanan Hayvan Sayısı

  1945

  4

  Kısırlaştırılan Köpek Sayısı

  527

  5

  Kısırlaştırılan Kedi Sayısı

  180

  6

  Aşılanan Köpek Sayısı

  951

  7

  Aşılanan Kedi Sayısı

  277

  8

  Vektör İlaçlama Sayısı

  240

  9

  Kemirgen İlaçlama Sayısı

  96

  10

  Dezenfeksiyon Sayısı

  29

   

   

  • Cenaze Nakil Hizmetleri :

  • Ölüm Belgesi Verilmesi Hizmeti : Belediyemiz sınırları içerisinde vefat eden vatandaşlarımızın ölüm belgeleri düzenlenmiş olup ulusal veri tabanına işlenmesi sağlanmıştır.

  • Ambulans Hizmetleri : Belediyemize müracaat eden hastalarımızın sağlık kuruluşlarına naklinde ve sağlık kuruluşlarından ikamet ettikleri adreslere bırakılması hizmetleri hasta nakil ambulanslarımızca yaptırılmıştır.

  Belediyemize müracaat eden hastalarımızın sağlık kuruluşlarına naklinde ve sağlık kuruluşlarında ikamet ettikleri adreslere bırakılması hizmetleri hasta nakil ambulanslarımızca yaptırılmıştır.
  01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında hasta nakli gerçekleştirilmiştir.

  • Denetleme Faaliyeti : Belediye sınırları içerisinde, sıhhi müesseseler ve Semt pazarlarında gıda satışı yapan tezgahlar Sağlık İşleri Müdürlüğümüz tarafından denetlenmiştir

  VETERİNER İŞLERİ FAALİYETLERİ

  • Muayene Hizmetleri : Sağlık işleri Müdürlüğümüze bağlı Veterinerlik Birimine müracaat eden vatandaşlarımızın kedi ve köpeklerinin muayeneleri yapılmıştır. 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında müdürlüğümüzce 707 adet hayvan muayenesi yapılmıştır.

  • Hayvan Toplama Faaliyetleri : Belediyemiz sorumluluk alanı içerisinde 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu doğrultusunda sahipsiz ve başıboş sokak hayvanları işaretlenmek, ( kulak küpesi ve çip uygulanmak) tedavileri aşıları yapılmak ve kısırlaştırılmak üzere toplatılmıştır.

  01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında ekiplerimizce 1945 Adet sokak hayvanı toplatılmıştır.

  • Kısırlaştırma Hizmetleri : Ekiplerimizce toplanan başıboş hayvanlar geçici hayvan bakım evinde kısırlaştırılıp aşılanıp kulaklarına küpe takılmak suretiyle tekrar alındıkları ortama bırakılmıştır. 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında 527 köpek ve 180 kedi kısırlaştırması yapılmıştır.

  • Aşılama Hizmetleri : sağlık İşleri Müdürlüğümüze bağlı veteriner işleri birimine müracaat eden vatandaşlarımızın sahipli oldukları hayvanlara dönemsel aşılar yapılmıştır.01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında 1228 adet hayvanın aşılama işlemleri yapılmıştır.

  • Sahiplendirme : Geçici hayvan bakım evinde kısırlaştırılan ve aşılanan kedi ve köpekler 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu doğrultusunda 310 adet sahiplendirme yapılmıştır.

  Belediyemiz sınırları içerisinde ekiplerimizce toplanan sokak hayvanları Geçici Hayvan Bakımevine götürülerek, muayeneleri, gerektiğinde tedavileri aşıları yapılıp, kısırlaştırılıp kulak küpesi takıldıktan sonra mikroçip uygulanarak 5199 Sayılı Kanun gereği alındığı yere bırakılmaktadır.

  • laçlama Hizmetleri : Vatandaşlarımızın müracaatları doğrultusunda konut ve işyerlerinde vektörel ilaçlama yapılmıştır.

  İlaçlanan Mesken Sayısı:240

  Belediyemize ait parklarımızın ilaçlanması yapılmıştır.

   

  Dökümanlar
 • Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi

  Dökümanlar
 • Müdürlük KVKK Aydınlatma Metni

  Sağlık İşleri Müdürlüğü İşlemlerinde Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik
  Aydınlatma Metni

   

              Değerli vatandaşlarımız, Çekmeköy Belediyesi olarak kamusal hizmetlerimizi ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek, vatandaşlarımıza hizmet vermek, bilgilendirmek, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek gibi süreçlerimizde sizlere ait kişisel verileri işleyebilmekteyiz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu olarak Çekmeköy Belediyesi tarafından işlenmektedir. Kişisel verilerinizi genel ilkelere uygun olarak işlediğimizi ve kişisel verilerin güvenliğini sağlamak üzere gerekli tedbirleri aldığımızı belirtmek isteriz. İşbu aydınlatma metni Sağlık İşleri Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

   

  Ne Tür Veriler Topluyoruz?

  Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün süreçlerinde işlediğimiz kişisel veriler şunlardır;

  o   Kimlik bilgileriniz (Ad, soyad, yakınlık derecesi, imza, unvan, doğum tarihi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, kimlik bilgileri, imza sirküsü, ticaret unvanı),

  o   İletişim bilgileriniz (Telefon numarası, elektronik posta adresi, adres),

  o   Hukuki işlem bilgileriniz (Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler),

  o   Mesleki deneyim bilgilerinizi (Ticaret odası kaydı, vergi levhası, meslek),

  o   Finansal bilgilerinizi (Fakirlik belgesi, SGK/vergi borcu bilgisi, hesap numarası, banka bilgileri),

  o   Sağlık bilgilerinizi (Hastanın durumu)

  o   Diğer (Şikayet-talep-başvuru detayı, sözleşmeler, vekaletname)

   

  Bu Verileri Nereden Alıyoruz?

  İşlemiş olduğumuz verileri;

  o   Kurumumuza iletmiş olduğunuz veya yetkilendirdiğiniz kişilerce iletilen dokümanlar ve sözlü bildirimleriniz aracılığıyla, kurum personelimizce tespit işlemleriyle otomatik olmayan yollarla,

  o   Çeşitli dilekçe, sözleşme, form, tutanak aracılığı ile otomatik olmayan yollarla,

  o   İlgili kamu kurum ve kuruluşlarından otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla,

  o   Elektronik posta, telefon gibi araçlarla kısmen otomatik yollarla,

  o   İnternet adresimiz, sosyal medya hesaplarımız, çağrı merkezimiz, Seri Nokta merkezlerimiz ve bu alanlarda yer alan formlar aracılığıyla otomatik yollarla, elde etmekteyiz. İlgili kişilerin, yakınlarına ve/veya üçüncü kişilere ait kişisel verileri paylaşmaları durumunda bu kişileri bilgilendirdiği ve gerekli hallerde açık rızalarını aldığı kabul edilir.

   

  Bu Verileri İşlemekteki Amaçlarımız Neler ve Hangi Hukuki Şarta Dayanıyoruz?

  Kanun kapsamında öngörülen veri işleme şartları şunlardır;

  o    Açık rızanın varlığı (“m.5/1”, “m.6”)

  o    Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”),

  o    Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (“m.5/2-b”)

  o    Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”),

  o    Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”),

  o     İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”),

  o    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”),

  o    İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

   

  Elde ettiğimiz bu verileri şu amaçlarımızı gerçekleştirmek için sizlerden talep etmekteyiz:

  o   Kimlik bilgilerinizi,

  o   Kimliğinizi tespit etmek, evrak kayıt süreçlerini gerçekleştirmek amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Müdürlüğümüze ait yönetmelikler, faaliyet kapsamımız, ilgili mevzuat kapsamında yer alan iş ve işlemlerimizin yürütülmesi, yetkili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon halinde çalışma iş ve işlemlerimizin yürütülmesi, yerine getirilmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Kurumumuzda yer alan diğer birimler ve yetkili kurumlar ile koordinasyon, ortak süreç yürütülmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, destek sağlama amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e),

  o   Müdürlüğümüz yetkisi dahilinde hayvan muayene ve rehabilitasyon, sahiplendirme işlemlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ilaçlama, hasta nakil, ölüm belgesi verilmesi ve cenaze nakil hizmetlerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla (m.5/2-e),

  o   Müdürlüğümüz yetki alanı dahilinde gerçekleştirilen başvurularda talep doğrultusunda işlemleri yürütmek, ilgili kişiye talebi ve/veya talep sonucu hakkında bilgi vermek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Tedarikçilerimiz ile ön görüşme ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara karşı bilgi verme, bildirimde bulunma yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)

  o   İletişim bilgilerinizi,

  o   Kimliğinizi tespit etmek, evrak kayıt süreçlerini gerçekleştirmek amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Müdürlüğümüze ait yönetmelikler, faaliyet kapsamımız, ilgili mevzuat kapsamında yer alan iş ve işlemlerimizin yürütülmesi, yetkili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon halinde çalışma iş ve işlemlerimizin yürütülmesi, yerine getirilmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Kurumumuzda yer alan diğer birimler ve yetkili kurumlar ile koordinasyon, ortak süreç yürütülmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, destek sağlama amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e),

  o   Müdürlüğümüz yetkisi dahilinde hayvan muayene ve rehabilitasyon, sahiplendirme işlemlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ilaçlama, hasta nakil, ölüm belgesi verilmesi ve cenaze nakil hizmetlerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla (m.5/2-e),

  o   Müdürlüğümüz yetki alanı dahilinde gerçekleştirilen başvurularda talep doğrultusunda işlemleri yürütmek, ilgili kişiye talebi ve/veya talep sonucu hakkında bilgi vermek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Tedarikçilerimiz ile ön görüşme ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara karşı bilgi verme, bildirimde bulunma yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)

  o   Hukuki işlem bilgilerinizi,

  o   Kurumumuzda yer alan diğer birimler ve yetkili kurumlar ile koordinasyon, ortak süreç yürütülmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, destek sağlama amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e),

  o   Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara karşı bilgi verme, bildirimde bulunma yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)

  o   Mesleki deneyim bilgileriniz,

  o   Evrak kayıt süreçlerini gerçekleştirmek amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Müdürlüğümüze ait yönetmelikler, faaliyet kapsamımız, ilgili mevzuat kapsamında yer alan iş ve işlemlerimizin yürütülmesi, yetkili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon halinde çalışma iş ve işlemlerimizin yürütülmesi, yerine getirilmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Müdürlüğümüz yetkisi dahilinde hayvan sahiplendirme işlemlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Tedarikçilerimiz ile sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara karşı bilgi verme, bildirimde bulunma yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)

  o   Finansal bilgilerinizi,

  o   Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ilaçlama hizmetlerimizin yerine getirilmesi amacıyla (m.5/2-e),

  o   Müdürlüğümüz yetki alanı dahilinde gerçekleştirilen başvurularda talep doğrultusunda işlemleri yürütmek, ilgili kişiye talebi ve/veya talep sonucu hakkında bilgi vermek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Tedarikçilerimiz ile sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara karşı bilgi verme, bildirimde bulunma yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)

  o   Sağlık bilgilerinizi,

  o   Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda hasta nakil hizmetlerimizin yerine getirilmesi amacıyla (m.6),

  o   Diğer bilgilerinizi,

  o   Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ilaçlama hizmetlerimizin yerine getirilmesi amacıyla (m.5/2-e),

  o   Müdürlüğümüz yetki alanı dahilinde gerçekleştirilen başvurularda talep doğrultusunda işlemleri yürütmek, ilgili kişiye talebi ve/veya talep sonucu hakkında bilgi vermek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Tedarikçilerimiz ile sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara karşı bilgi verme, bildirimde bulunma yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)

  işlemekteyiz. Bu verileri işlerken dayandığımız veri işleme şartları parantez içerisinde belirtilmiştir.

  Verileri Kimlerle Paylaşıyoruz?

  İşlemiş olduğumuz kişisel verileri

  o   İlgili yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, bildirim gerçekleştirilmesi amaçlarıyla görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, denetçilere,

  o   Yasal süreçlerin takip edilmesi ve/veya yürütülmesi amacıyla hizmet alınan tedarikçilerimize, yetkili kurum ve kuruluşlara,

  o   İş süreçlerinin yürütülmesi, takibi, denetimi, iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında bilgi almak, bildirimde bulunmak amaçlarıyla hizmet alınan tedarikçilerimize, yetkili kurum ve kuruluşlara,

  o   İlgili kişi talebine ilişkin iş süreçlerinin yürütülmesi, işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlara

  aktarabilmekteyiz. Belirtilen üçüncü kişiler dışında kişisel verilerini ilgisiz ve yetkisiz üçüncü kişilerle paylaşmamaktayız.

   

  Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi

  Kişisel verileriniz işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla bağlantılı ve ölçülü bir şekilde genel ilkelere uygun olarak işlenmekte ve saklanmaktadır. Kişisel verilerin güvenliği için Kanun kapsamında öngörülen her türlü teknik ve idari tedbir almaktayız. Kişisel verilerinizi işleme amacı ve sebebi, ilgili mevzuatın gerektirdiği süre ve hukuki yükümlülüklerimiz gibi unsurları gözeterek saklamaktayız.

   

  Kanun Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir

  İlgili kişiler, kurumumuza başvuruda bulunarak;

  o   Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  o   Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  o   Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  o   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  o   Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  o   Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  o   İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  o   Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

  haklarına sahiptir. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.cekmekoy.bel.tr/sayfa/kvkk-basvuru-formu adresinde yer alan formu kullanarak iletebilirsiniz. Talepleriz en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

   

  İnternet Sitesi            : https://www.cekmekoy.bel.tr/

  Telefon Numarası     : 0 216 600 06 00

  E-Posta Adresi          : info@cekmekoy.bel.tr

  Adres                         : Merkez Mahallesi Piri Reis Caddesi No:5 Çekmeköy/İstanbul

  Dökümanlar