Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta
Gülçin MUŞTU/Sosyal Yardım işleri Müdürlüğü
Gülçin MUŞTU/Sosyal Yardım işleri Müdürlüğü

Gülçin MUŞTU

Sosyal Yardım işleri Müdürlüğü

Sosyal Yardım işleri Müdürlüğü

Dökümanlar
 • Müdürlük Görevleri

  a) Ayni ve Nakdi Sosyal Yardım İşlemleri
  b) Sosyal Yardımlar (Yardım Komisyonu, Alan Araştırma, İnceleme, İzleme ve Değerlendirme)
  c) Sosyal Hizmetler (Engelliler Masası, Aile, Kadın, Çocuk ve Yaşlı Hizmetleri, İstihdam Masası v.b.)
  ç) Taziye Hizmetleri

  Dökümanlar
 • Organizasyon Şeması

  Organizasyon şeması yukarıdaki gibidir. Büyütmek için üzerine tıklayın.

  Dökümanlar
 • Müdürlük Yönetmeliği

   BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç                                 
  MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı; Çekmeköy Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün kuruluşunu, organizasyon yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

  Kapsam
  MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve birimlerinin, organizasyon, görev, çalışma esas ve usulleri ile personelin yetki, görev ve sorumluluklarını kapsar.

  Dayanak                                                                
  MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik;

  a) 5393 sayılı Belediye Kanunu,
  b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,
  c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
  ç) 4857 sayılı İş Kanunu,
  d) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
  e) 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu,
  f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,
  g) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
  ğ) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
  ı) 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun ve tabi olduğu sair mevzuat ile bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin olarak yayımlanan tüzükler, Belediye Başkanlığı Genelgesi, talimatlara ve bildirimlerine tabi olduğu diğer mevzuatlarına dayanılarak hazırlarmıştır.

  Tanımlar
  MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;               

  a) Başkan Yardımcısı: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün bağlı olduğu ilgili Başkan Yardımcısı’nı,
  b) Başkan: Çekmeköy Belediye Başkanı’nı,
  c) Belediye: Çekmeköy Belediyesi’ni,
  ç) Meclis: Çekmeköy Belediye Meclisi’ni,
  d) Müdür: Sosyal Yardım İşleri Müdürü’nü,
  e) Müdürlük: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nü,
  f) Personel: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı, memur, işçi, sözleşmeli             personel ve diğer tüm personeli,
  g) Şef: İdari İşler Birim Şef’ini, Sosyal Yardım Birim Şef’ini ve Sosyal Hizmet Birim Şef’ini,   
  ğ)Yönetmelik: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.

  (2) Bu Yönetmelikte yer alan;                                                         

  a) Ayni Yardım: Sosyal inceleme raporuyla müracaatının ihtiyacına göre verilecek sıcak yemek/kahvaltı, gıda kolisi, giyecek, yakacak, eşya, kırtasiye,  tıbbi ve medikal araç gereç, evde temizlik ve kişisel bakım ile rehabilitasyon amaçlı protez araçları gibi mal ve malzeme yardımlarını,
  b) Nakdi Yardım: Sosyal inceleme raporu sonucunda müracaatçının ihtiyacına göre verilecek nakit para yardımlarını,
  c) Sosyal Yardım: Yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken kişilere ve ailelere bütçe kaynakların yeterliliği ölçüsünde yapılan ayni ve nakdi yardımlarını ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Kuruluş, Teşkilat ve Bağlılık

  Kuruluş
  MADDE 5 - (1) Çekmeköy Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 22/04/2006 tarihli 26147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar hakkında 2006/9809 sayılı Kararı” gereğince, Çekmeköy Belediye Meclisinin 02/03/2011 tarih ve 010-06/216 numaralı kararı ile kurulmuştur.

  Teşkilat
  MADDE 6 - (1) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün Personel ve Teşkilat Yapısı aşağıda belirtilen şekildedir:

  a) Müdür,

  b) Şef,
  c) Memur,
  ç) Sözleşmeli Personel,
  d) İşçi Personel,
  e) Diğer personel.

  (2) Müdürlüğün Teşkilat Yapısı aşağıdaki belirtilen şekildedir:      

  a) İdari İşler Birimi:

  1) Şef,
  2) Gerçekleştirme Görevlisi,
  3) Birim Mutemedi,
  4) İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu,
  5) İhale Takip Sorumlusu,
  6) CİMER Sorumlusu,
  7) Entegre Yönetim Sistemi Sorumlusu (EYS),
  8) Taşınır Kayıt ve Kontrol Sorumlusu,
  9) Gelen-Giden Evrak ve Arşiv Sorumlusu,
  10) Lojistik Destek Sorumlusu (depo ve dağıtım).

  b) Sosyal Yardım Birimi:

  1) Şef,
  2) Alan Araştırma ve Sosyal İnceleme,
  3) Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu Sekreterliği,
  4) Asker Ailesi Yardımı.

  c) Sosyal Hizmet Birimi:

  1) Şef,
  2) İstihdam Birimi,
  3) Belediye Engelliler Birimi,
  4) Engelli Taşıma Servisi,
  5) Kadın, Aile ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi,
  6) Çocuk Hizmetleri,
  7) Yaşlı Hizmetleri,
  8) Taziye Hizmetleri,
  9) Evde Temizlik ve Kişisel Bakım Hizmeti.

  10Bağlılık
  MADDE 7 - (1)Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Görev, Yetki ve Sorumluluk

  Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
  MADDE 8 -  (1) Müdürlüğün Görev ve Sorumlulukları;

  a) Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ilçe sınırları dâhilinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşların envanterini çıkarılmasını sağlar, gerekli sosyal yardımları yapar ve sosyal hizmetleri sunar.
  b) Belediye veya ilçe sınırları içerisinde yaşayan,  sosyal ve ekonomik yoksunluk içeresinde bulunan ve desteklenmesi gereken ihtiyaç sahibi çocuk, yetim-öksüz çocuk, genç, kadın, yaşlı, engelli, engelli aileleri,  şehit, gazi aileleri ve asker ailelerine yönelik sosyal yardım ve sosyal hizmetleri gerçekleştirir.
  c) Meslek elemanları aracılığı ile hane ziyaretleri yaparak ilçe halkının sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ve psikolojik durumlarına yönelik sosyal inceleme raporu hazırlar, ihtiyaçları doğrultusunda birey ve ailelere uygun sosyal yardım ve sosyal hizmetleri alabilmeleri için yönlendirir.
  ç) İlçede ikamet eden engelli vatandaşları tespit ederek imkanlar ölçüsünde çeşitli sosyal hizmet ve medikal yardımlarını teminin ve servis hizmetlerini sağlar.
  d) Yapılan sosyal yardım ve sosyal hizmet uygulamaları ile ilgili veri tabanı oluşturur.
  e) Belediye veya ilçe sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeye, sorunlarını çözmeye yönelik plan ve projeler üretir, uygular ve takibini yapar.
  f) Sosyal yardım ve hizmetler için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve STK’larla işbirliğinde bulunur, ortak projeler üreterek ortak çalışma alanları oluşturur.
  g) Muhtaç asker ailelerine 4109 sayılı kanuna istinaden yardım yapılmasına ilişkin işlemleri yürütür.
  ğ) Müdürlükle ilgili gelen resmi evrakları kayda alarak dosyalar ve arşiv oluşturur.
  h) Müdürlükle ilgili yazışmaları gerçekleştirir.
  ı) Müdürlükle ilgili mal ve hizmet alımıyla ilgili şartname oluşturur.
  i) Müdürlükle ilgili mal ve hizmet alımlarıyla ilgili gerekli onayları alarak, Belediye Satın Alma ve İhale Bürosuna gönderir.
  j) Aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlar.
  k) Müdürlüğün görev ve yetki alanları ile ilişkili stratejik plan yapar.
  l) Stratejik plana bağlı performans hedeflerini belirler ve takip eder.
  m) Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlar.
  n) Müdürlük çalışmaları ve yapılandırmaları ile ilgili Başkana teklif ve öneri sunar.

  Diğer Yardımlar
  MADDE 9  -  (1) Diğer Kuruluşlarla Yapılacak İş Birliği ve Yardımlar:

  Belediye, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (c) bendindeki “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 07/06/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki İdare Amirinin izninin alınması gerekir” hükmüne uygun olarak, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile geliştireceği ortak hizmet projeleri kapsamında bu kuruluşlara ayni veya nakdi yardımdabulunabilir ve yardım alabilir. Sosyal yardımların yapılmasında ihtiyaç sahiplerine gıda, giyinme, barınma, ev eşyası, nakit yardımı, ısınma, eğitim, temizlik ve sağlık gibi temel nitelikte sosyal ve ekonomik sorunların çözümü kapsamında gerçekleştirilecek ortak hizmet projelerinde yardım yapılacak kuruluşun ve yardımın amaç niteliğinin Meclis Kararında belirtilmesi zorunludur. Yardım miktarının Meclis Kararı ile belirlenmemesi halinde bu tutar imzalanacak olan protokol çerçevesinde Başkan tarafından belirlenir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Müdürlük Personelinin Görev-Yetki ve Sorumlulukları

  Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
  MADDE 10 - (1)  Müdür’ün Görevleri;

  a) Müdürlüğü Başkana karşı temsil eder.
  b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.
  c) Çalışmaları yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.
  ç) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.
  d) Personel arasında görev dağılımı yapar.
  e) Yardım malzemeleri deposunun (lojistik destek) zamanında ve mevzuata uygun mal alımı işlerini yürütür.
  f) Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup, memur, işçi ve diğer personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.
  g) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını geçerli mevzuatlar çerçevesinde belirler.
  ğ) Müdürlük bünyesinde görev yapan Birimlerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetir. Ayrıca sorumlu olduğu memur, işçi, geçici işçi, sözleşmeli ve diğer personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar.
  h) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler ve ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlar.
  ı) Üst birimlerce kendisine verilen diğer görevleri hukuka uygun olarak yerine getirir.
  i) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü; İdari İşler Birimi, Sosyal Yardım Birimi ve Sosyal Hizmet Birimlerinden oluşan üç şefliğe bağlı; Alan Araştırma ve Sosyal İnceleme,  Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu Sekreterliği, İstihdam Birimi, Belediye Engelliler Birimi, Kadın, Aile ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Çocuk Hizmetleri, Kadın Hizmetleri, Yaşlı Hizmetleri, Taziye Hizmetleri birimleri arasındaki koordinasyonu sağlar. Birimlerdeki çalışanların izinli, raporlu olmaları halinde birimler arası görevlendirme yapar.

  Yetkileri
  MADDE 11 - (2)  Müdür’ün Yetkileri;

  a) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi,
  b) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi,
  c) Müdürlükler arası müdürlüğün iş ve işlemleriyle ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisi,
  ç) Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi,
  d) Müdürlüğe bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları gidermesinde uyarma yetkisi,
  e) Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenleme yetkisi,
  f) Mazeretine binaen bir güne kadar mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm personelin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi,
  g) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi,
  ğ) Birimdeki tüm personele görev dağılımını yapma yetkisi,
  h) Personelin özlük haklarının korunması ve kontrolünü sağlanması gerektiğinde ilgili makamlarla görüşüp sorunları çözme yetkisi bulunmaktadır.

  Sorumlulukları
  MADDE 12- (3) Müdür’ün Sorumlukları;

  a) Belediye Mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur. 

  Organizasyondaki Yeri
  MADDE 13- (4) Müdür’ün Belediye Organizasyonundaki Yeri;

  a) Organizasyondaki yeri itibariyle Başkan Yardımcısına bağlıdır.
  b) Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmek amacıyla yükümlü olduğu bütün faaliyetlerin yürütülmesinde Başkan Yardımcısına karşı sorumludur. 

  Şefin (İdari İşler Şefi, Sosyal Yardım Birim Şefi, Sosyal Hizmet Birim Şefi)
  MADDE 14 - (1)  İdari İşler Birim Şefinin Görev ve sorumlulukları;

  a) Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar.
  b) Bağlı bulunduğu üst makama karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.
  c) Birimine bağlı görev yapan personelin arasında koordinasyonu sağlar.
  ç) Bağlı biriminin işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik olarak istenen şekilde sonuçlandırmak üzere planlar.
  d) Dijital ortamda veya fiziki olarak müdürlüğü ilgilendiren yazışmalarda ilgili personele havalesini, cevaplı yazı ise zamanında bilgi verilmesini sağlar.
  e) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini ve takibini, önemli olan evrakın muhafaza edilmesini, bu konulardaki mevzuat ve usullere göre hareket edilmesini sağlar.
  f) Müdürlüğün görev alanıyla ilgili ihale konusu iş ve işlemlerin geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmenlikler çerçevesinde yapılmasını sağlar.
  g) CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi), Açık Kapı, Seri nokta üzerinden gelen istek, şikayet ve önerilerin zamanında ve etkin olarak cevaplanmasını sağlar, müdüre bilgi verir.
  ğ) Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu tarafından alınan Kararlar gereği ayni yardımların dağıtılmasını sağlar.
  h) Taziye evlerine gerektiğinden taziye çadırının kurulmasını ve taziye ikramlarının zamanında iletilmesini sağlar.
  ı) Müdürlüğe ait taşınır kayıtlarının kontrol edilmesini ve kayıtların etkin tutulmasını sağlar.
  i) Birim Entegre Yönetim Sisteminin, Stratejik Yönetim Süreçlerinin takibini yapar.
  j) İş Sağlığı Güvenliği sorumlusunun zamanında ve etkin çalışmasını sağlar.
  l) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdürün vereceği diğer talimatları yerine getirir.

  (2) Sosyal Yardım Birim Şefinin Görev ve Sorumlulukları;

  a) Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar.
  b) Bağlı bulunduğu üst makama karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.
  c) Birimine bağlı görev yapan personelin arasında koordinasyonu sağlar.
  ç) Bağlı biriminin işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik olarak istenen şekilde sonuçlandırmak üzere planlar.
  d) İhtiyaç sahiplerinin meslek elemanları aracılığı ile belirlenmesi, belirlenen ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaştırılması işlerini takip eder.
  e) Yardım Esasları Değerlendirme Kurulunun periyodik toplanmasını ve kurula girecek dosyaların kontrolünü sağlar.
  f) Kurul sonrası ayni ve nakdi yardımların dağıtımı için gerekli şeflik ile listeleri paylaşır dağıtımın zamanında ve etkin yapılmasını sağlar.
  g) Gerektiğinde vatandaşla yüz yüze görüşür ve çözüm üretir, üst makamlara bilgi verir.
  g) 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun ve tabi olduğu sair mevzuata göre yardımdın faydalanmak isteyenlerin başvurularının alınmasını ve devamındaki iş ve işlemlerin takibini yapar ve yaptırır.
  h) Kurul kararları sonrasında nakdi yardım alacakların sosyal destek kartlarının ilgili banka ile yazışmalarını yaptırır ve dağıtımını sağlar. Gerekli olan zamanlarda tek seferlik nakdi ödemelerin yapılmasını sağlar.
  ı) Çocuk ve Gençlik hizmetleri (şiddet görmüş, cinsel istismara uğramış vb.) ile ilgili ihbarları değerlendirir ve gerekli yazışmaların yapılmasını sağlar.
  j) İş arayan vatandaşları istihdam birimine yönlendirir ve takibini yapar.
  k) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdürün vereceği diğer talimatları yerine getirir.

  (3) Sosyal Hizmet Birim Şefinin Görev ve Sorumlulukları;

  a) Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar.
  b) Bağlı bulunduğu üst makama karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.
  c) Birimine bağlı görev yapan personelin arasında koordinasyonu sağlar.
  ç) Bağlı biriminin işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik olarak istenen şekilde sonuçlandırmak üzere planlar.
  d) Engelli vatandaşların servis hizmetinin zamanında ve etkin yapılmasını sağlar.
  e) Engelli vatandaşlar için sosyal organizasyonlar düzenler.
  f) Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet çalışmalarında ve sosyal risk gruplarına (kadınlar, çocuklar, yaşlılar, hasta ve engelliler vb.) yönelik projelerin geliştirilmesinde görev alır ve birimin Müdürlük Makamına sunar.
  g) Kadın, çocuk veya ailelere Kadın Aile ve Psikolojik Danışmanlık hizmetinin meslek elemanları (psikolog, pedagog vb.) tarafından etkin verilmesini sağlar.
  ğ) Ev temizliği hizmeti kapsamında yalnız yaşayan, yaşlı, kimsesiz, tek başına bırakılmış ve aynı zamanda madden ve bedenen bu ihtiyacını karşılaması/karşılatması mümkün olmayan vatandaşlarımızın evleri meslek elemanları tarafından ziyaret edilir, ev temizliği ve kişisel bakım hizmeti kapsamında şartları taşıyıp taşımadıklarına dair sosyal inceleme raporu hazırlar kurula sunar. Kurul kararına göre temizlik hizmeti verilmesini sağlar.
  h) Evde temizlik ve kişisel bakım hizmetlerinin program dahilinde ayda 1 (bir) defa yapılmasını sağlar.
  ı) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun amirlerinin vereceği diğer tüm görevleri yerine getirir.

  Gerçekleştirme Görevlisinin
  MADDE 15- (1) Görev ve Sorumlulukları;

  a) Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımlarına ilişkin işlemleri ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlere uygun biçimde yürüterek, temin edilmesini sağlar.
  b) İş ve hizmetlerin; etkin, verimli, ekonomik, en az emek ve malzeme kullanılarak temin edilmesi ve yapılmasını sağlayacak tedbirleri uygular ve tekliflerde bulunur.
  c) Kanun, tüzük, yönetmelik, kararname, genelge ve tebliğler doğrultusunda yetkili organlarca belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapılmasını sağlar.
  ç) Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütür.
  d) Ödeme emri belgesi düzenlemesini sağlar.
  e) Ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî kontrol yapmak. Bu kontrol sonucunda, Ödeme Emri Belgesi imzalamak ilgili müdürlüğe gönderilmesini sağlar.
  f) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’in vereceği diğer talimatları yerine getirir.

  Müdürlük Kaleminin
  MADDE 16 - (1)  Görev ve Sorumlulukları;

  a) Müdürlüğümüzle ilgili resmi yazışmaları gerçekleştirir.
  b) Müdürlüğümüzle ilgili gelen resmi evrakları kayda alarak dosyalar.   
  c) Müdürlük Makamından havale edilen evrakları ilgili personele otomasyon üzerinden veya zimmet ve imza karşılığında tebliğ eder.
  ç) Gelen ve giden evrakları ilgili otomasyon programına kaydını yapar, dış müdürlük evraklarını yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim eder.
  d) Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemlerini elektronik ortamda yapar.
  e) Müdürlükte çalışan personelin izin programını müdürün onayı ile hazırlar.
  f) Müdürlüğün sekretarya işlerini yürütür.
  g) Müdürlüklerle yapılan tüm yazışmaların birer suretini konularına göre tasnif ederek ayrı klasörlerde veya Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) arşiv sisteminde kaydını yapar.
  ğ) İşlemi biten evrakları Müdürlük Makamının oluru ile arşive kaldırır.
  h) Arşivdeki evrakların değerlendirilmesi, tasnifi, muhafazası Müdür veya Şef tarafından istenildiği takdirde çıkarılmalarından görevlidir.
  ı) Gerektiğinde her türlü sosyal organizasyonlarda görev alır.
  i) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’in vereceği diğer talimatları yerine getirir.

  Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin
  MADDE 17 - (1)  Görev ve Sorumlulukları;

  a) Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim alır, doğrudan tüketilmeyen ve kullanımı verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambar veya depolarda muhafaza eder.
  b) Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim alır,  bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önler.
  c) Taşınırların giriş ve çıkışlarına ilişkin kayıtları tutar, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyerek taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine gönderir.
  ç) Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim eder.
  d) Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri alır ve alınmasını sağlar.
  e) Depoda çalınmaya veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirir.
  f) Depo sayımı ve stok kontrolü yapar,  harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirir.
  g) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol eder, sayımlarını yapar.
  ğ) Malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olur.
  h) Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlar ve harcama yetkilisine sunar.
  ı) Gerektiğinde her türlü sosyal organizasyonlarda görev alır.
  i)  Üst makamların isteği doğrultusunda aylık ve yıllık raporlar hazırlar.
  j) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’in vereceği diğer talimatları yerine getirir.

  Müdürlük Mutemedinin
  MADDE 18 -(1)  Görev ve Sorumlulukları;

  a) Müdürün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmakla sorumludur.
  b) Müdürlüğün işlerini yürütülmesi için gerekli olan ve bütçe ile tahsis edilen ödenekten avans çeker ve kapatır.
  c)  Üst makamların isteği doğrultusunda aylık ve yıllık raporlar hazırlar.
  ç) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’in vereceği diğer talimatları yerine getirir.

  İş Sağlığı ve Güvenliğinin
  MADDE 19 – (1)Görev ve Sorumlulukları;

  a) Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanması,
  b) Çalışanları çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korunması,
  c) Çalışanların sağlık, güvenlik ve refahını sağlamak için projeler geliştirilmesi,
  ç) Yüksek İş Sağlığı Güvenliği standartlarını karşılayan malzeme, makine ve aletlerin satın alınmasının sağlanması ve uygun dokümantasyonun yapılması,
  d) Çalışanların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirilmesi, doğru ve güvenli çalışma metotları üzerine eğitilmesi, bunlara uyulmasının sağlanması ve denetlenmesi,
  e) Depolarda kullanılan makine, araç ve gereçlerin güvenli koşullarda olmasını sağlamak için bakım ve onarım yapılması ve bunların kayıtlarının tutulması,
  f) İş kazalarının (ramak kalalar da dâhil tüm iş kazalarının) listesinin tutulması ve raporlarının hazırlanması,
  g) Temel iş sağlığı hizmetlerinin verilmesini, iş sağlığı kayıtlarının mesleki ilkelere ve yasal mevzuata uygun tutulmasını etik ve gizlilik ilkelerine uygun saklanmasının sağlanması,
  ğ) Yasal bildirimi zorunlu olan iş kazaları, meslek hastalıkları ve diğer hastalıkların ilgili yerlere bildiriminin yapılması,
  h) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’in vereceği diğer talimatların yerine getirme görevlerini yapar.

  Memur ve Büro Personelinin
  MADDE 20 - (1)  Görev ve Sorumlulukları;

  a) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde İdari İşler Birimi, Sosyal Yardım Birimi ve Sosyal Hizmet Birimlerinden oluşan; Alan Araştırma ve Sosyal İnceleme, Yardım Esasları Değerlendirme Kurul Sekreterliği, İstihdam Birimi, Belediye Engelliler Birimi, Kadın, Aile Psikolojik ve Danışmanlık Merkezi, Çocuk Hizmetleri, Kadın Hizmetleri, Yaşlı Hizmetleri, Taziye Hizmetleri birimlerinde görevlendirilmiş olan memur, meslek elemanı, işçi ve tüm personel, çalıştıkları birim ve bölümlerin bu yönetmenlikle belirlenmiş olan tüm görevlerinden sorumludurlar.
  b) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’in vereceği diğer talimatları yerine getirirler.

  Birim Entegre Yönetim Sistemi (EYS) Sorumlusunun 
  MADDE 21 - (1)  Görev ve Sorumlulukları;

  a) EYS kapsamında birim içinde süreçler, görev tanımları, organizasyon şemasını, talimatlar, formalar, iş akış şemaları ve gerekli tüm dokümanları hazırlar, ayrıca gerekli güncellemeleri yapar.
  b) EYS kapsamındaki dokümanların birim içinde kullanılması sağlar.
  c) Mevcut durumu etkinlik, verimlilik ve hizmet kalitesi yönünden değerlendirerek, birimin kaynaklarını, kurum tarafından belirlenen politika ve hazırlanan planlar doğrultusunda verimli uygulanmasında, izlenmesinde ve yeni durumlara göre hizmetin kalite ve verimliliğinde sürekliliği sağlar.
  d) Birimde oluşacak uygunsuzluklar ile ilgili gerektiğinde ilgili personellere düzeltici/önleyici faaliyet  (DÖF) çalışmaları için uyarır ve takibini yapar. Düzeltici/önleyici faaliyet sonucunda ulaşılan çözümlerin standartlaştırılması için bilgilendirmede bulunur.
  e) Tüm personelin çalıştığı işe ve görevine uygun görev tanımı hazırlar, gerekli zamanlarda güncellemeleri yapar.
  f) İç ve dış tetkik tarih ve saatlerini personele duyuru yapılması ilgili şef ve müdürden toplantı yapılarak duyurulmasını sağlar.

  Birim Halkla İlişkiler Sorumlusunun
  MADDE 22 - (1)  Görev ve Sorumlulukları;

  a) Birim faaliyetlerinin duyurulması amacıyla, basın yayın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini yürüten birime bilgileri iletilmek ve gerektiğinde bu hususta işlem yapılmasını sağlamak,
  b) Müdürlüğe SAYSİS otomasyon sistemi üzerinde gelen istek, şikâyet ve önerileri sistem üzerinden kabul etmek, ilgili personele havale etmek veya yönlendirme yapmak,
  c) Başvuru sonucunu otomasyon sistemine girişini yapmak, ve bu başvuru ile ilgili 3 iş günü içinde vatandaşa olumlu veya olumsuz geri dönüş sağlamak,
  ç) Her ay düzenlenen Halkla İlişkiler Koordinasyon Toplantısına katılmak,
  d) Halkla ilişkiler konusunda müdürlükte yaşanan sıkıntıları koordinasyon toplantısında rapor olarak sunmak,
  e) Koordinasyon toplantısı tutanaklarını müdürü ile paylaşmak,
  f) Üst makamların isteği doğrultusunda otomasyon programından aylık ve yıllık raporlar almak,
  g) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’in vereceği diğer talimatların yerine getirme görevlerini yapar.

  Lojistik Destek ve Depo Sorumlusunun
  MADDE 23 - (1)  Görev ve Sorumlulukları;

  2)Temin edilen ayni yardımların saklanması ve dağıtılmasından sorumludur.

  3) Bağışı yapılan gıda ve diğer maddeler teslim alınmadan önce kontrol edilir, sağlık koşullarına uymayan maddeler firmalara iade edilir.

  3) Ayni yardımların uygun koşullarda korunmasını sağlar.

  4) Depo giriş çıkışlarını kontrol eder.

  5) Dağıtım sırası gelen ayni yardımların depodan tutanakla imza karşılığında dağıtım yapan personellere teslim eder.

  6) İlçemizde vefat eden vatandaşlarımızın hanelerine taziye çadırı kurulması, masa sandalye iletilmesini sağlar.

  7)Üst makamların isteği doğrultusunda otomasyon programından aylık ve yıllık raporlar almak,

  8)Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’in vereceği diğer talimatların yerine getirme görevlerini yapar.

  SOSYAL YARDIM BİRİMİ

  Alan Araştırma ve Sosyal İnceleme Görevlisinin
  MADDE 24 - (1) Görev ve Sorumlulukları;

  a)Yardım Esasları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda aile, çocuk, genç, yaşlı, engelli ve kadınların ihtiyaçlı lığını belirlemek için gerekli olan araştırma ve incelemeyi yapar.
  b) Meslek elemanları ihtiyaç sahibi vatandaşların kurumdan beklentilerini belirler ve bu sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapar.
  c) İhtiyaç sahibi kişilerin hanelerini ziyaret ederek inceleme yapar, gerekli olan fotoğrafları çeker, evrakları temin eder ve bu verileri otomasyon sistemine yükler. İnceleme neticesinde ihtiyaç durumunu belirten Sosyal Yardım İnceleme Raporu’nu düzenleyerek Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu Sekreterliğine havale eder.
  ç) Salgın hastalık ve bunun gibi durumlarda Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu Kararı ile meslek elemanları saha incelemesi yapmadan iletişim kanallarıyla dosyaları değerlendirerek kurula havale eder.
  ç) Meslek Elemanları Yardım Esasları Değerlendirme Kurul Toplantısında incelemesini gerçekleştirdikleri haneler hakkında kurul üyelerine sunum yapar.
  d) Yöneticilerin isteği doğrultusunda yapılan sosyal yardım ve sosyal hizmet çalışmalarına ilişkin otomasyon programından aylık/yıllık raporlar alır ve bu raporları ilgili şefe teslim eder.
  e) Meslek elemanlarını ilgilendiren konular hakkında eğitim, seminer, konferans, toplantı vb. etkinliklere katılım sağlar. Bu etkinliklerde öğrenilen yeni konular hakkında yöneticilerini ve mesai arkadaşlarını bilgilendirir.
  f) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’ in vereceği diğer talimatları yerine getirir.

  Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu Sekreterliğinin
  MADDE 25 - (1) Görev ve Sorumlulukları;

  a) Çekmeköy İlçesi dâhilinde ikamet eden ve dijital ortamda kaydı alınarak havalesi yapılmış ihtiyaç sahibi vatandaşların başvurularını otomasyon üzerinden evrakların kontrolünü ve kabulünü yapar. Eksik evraklı veya hatalı başvuruların eksikliklerinin giderilmesi için ilgili kişilere havalesini yapar.
  b) Kontrolleri yapılan başvuruları Sosyal Yardım İnceleme Raporu düzenlenmesi için otomasyon üzerinden Alan Araştırma ve Sosyal İnceleme yapan Meslek Elemanlarına (Sosyolog, Sosyal Çalışma Uzmanları vb.) havale eder.
  c) Sosyal İncelemesi yapılan ve meslek elemanları tarafından sonuca bağlanan dosyaların otomasyon üzerinden Yardım Esasları Değerlendirme Kuruluna havalesini yapar.
  ç) Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu rutin toplantılarının koordinesini sağlar.
  d) Yardım Esasları Değerlendirme Kurulunun tüm sekretarya hizmetlerini yürütür, Kurul tarafından alınan müspet veya menfi tüm kararların neticesini otomasyon programına girişini yapar.
  e) Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik alacağı nakdi yardım kararlarının listesini üst yazı ile Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bildirir.
  f) Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik verilen nakit yardımların Sosyal Kart çıkarılması ile ilgili işlemlerin takibini yapar.
  g) Çıkarılan Sosyal Kartların kart numaralarının siteme girişini yapar.
  ğ) Kurul Kararı ile ayni yardım yapılması kararlaştırılan kişiler için teslim tutanağı hazırlar.
  h) Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu tarafından almış kararların;  iptal edilmesi gerektiği durumlarda gerekli yazışmaları ve otomasyon sistemine girişlerini yapar.
  ı) Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu kararlarını Kurul kararlarını dijital olarak arşivler.
  i) Başkanlık Makamından, duyarlı vatandaşlardan veya diğer Kamu, Kurum ve Kuruluşlarından telefon veya sözlü beyanlar neticesinde ihtiyaç sahibi durumda olduğu bildirilen kişilerin kayıtlarının alınması için gerekli yönlendirmeleri yapar.
  j) Üst makamların isteği doğrultusunda otomasyon programından aylık ve yıllık raporlar alır.
  k) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’ in vereceği diğer talimatları yerine getirir.

  Yardım Esasları Değerlendirme Kurulunun
  MADDE 26 - (1) Görev ve Sorumlulukları;

  a) Çekmeköy Belediye Meclisinin 09.06.2016 tarih ve 2016/74 sayılı kararı ile kabul edilen ve Sayıştay tarafından onaylanan yönetmelik ile belirlenen Başvuruların değerlendirilmesi Madde 11- 1. Fıkrası ile kurul üyeleri belirlenir.
  b) Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu, Çekmeköy Belediye Meclisinin 09.06.2016 tarih ve 2016/74 sayılı kararı ile kabul edilen ve Sayıştay tarafından onaylanan Yardım Esasları Değerlendirme Yönetmeliğinin; Yardımlardan Yararlanma Hakkı Madde 6- (1) Fıkrası b) ve c) Bendi, Değerlendirme Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 12- (1) Fıkrası c) Bendi, Nakdi Yardımlar Madde 13- (2) Fıkrası, Ayni Yardımlar Madde 14- (3), (4) ve (5) Fıkralarına ve bu yönetmeliğin Diğer Yardımlar Madde 9- (1) Diğer Kuruluşlarla Yapılacak İş Birliği ve Yardımları başlıklı Fıkrası kapsamında ayrıca salgın hastalık gibi olağanüstü durumlarda toplu kararlar alabilir.
  c) Değerlendirme Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile periyodik olarak toplanır. Gerekli olduğu zamanlarda Değerlendirme Kurulu başkanın çağrısı ile istenilen tarih ve saatte toplantı yapılır.
  ç) Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu sekreterliği tarafından tüm hazırlıkları bitirilerek dijital ortamda kurula sunulan dosyalar, ihtiyaç sahibi kişilerin durumlarını değerlendirerek yardım yapılmasının uygun olup olmadığına, uygun bulunması durumunda yapılacak yardımların bütçe imkanları çerçevesinde miktarı, süresi ve şekli ile ilgili uygunluk görüşü verir.
  d) Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu meslek elemanlarının sosyal incelemeleri sonucuna göre ev temizliği hizmeti kapsamında yalnız yaşayan, yaşlı, kimsesiz, tek başına bırakılmış ve aynı zamanda madden ve bedenen bu ihtiyacını karşılaması/karşılatması mümkün olmayan vatandaşlarımızın ev temizliği ve kişisel bakım hizmeti verilmesi hakkında uygunluk görüşü verir.
  e) Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu meslek elemanlarının sosyal incelemeleri sonucuna göre sıcak yemek/kahvaltı kapsamında yalnız yaşayan, yaşlı, kimsesiz, tek başına bırakılmış ve aynı zamanda madden ve bedenen bu ihtiyacını karşılaması/karşılatması mümkün olmayan vatandaşlarımızın sıcak yemek/kahvaltı verilmesi hakkında uygunluk görüşü verir.
  f) Kurul Kararları Kurul esnasında üyelerin oluru ile dijital ortamda sisteme girişi yapılır.
  g) Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu meslek elemanlarının sosyal inceleme raporlarına istinaden puantaj sisteminde yer alan eşiklere göre ve daha önce Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen aralıklara, kurul üyelerinin onayı ile ayni ve nakdi yardımları gerektiğinde hemen veya haftalık listeler halinde dağıtılmasını sağlar.
  ğ)Özel ve tüzel kişilerin ve esnafların bağışlarını, bağışlanan mala ilişkin bilgileri eksiksiz olarak içereceği şekilde T.C. Çekmeköy Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü adına düzenler ve “İhtiyaç sahiplerine yardım koşuluyla bağışlandığından K.D.V. hesaplanmamıştır.” ibareli fatura ile teslim alınmasını ve karşılığında makbuz düzenlenmesini sağlar.
  h) Belediye Başkanı veya Belediye Meclisi tarafından kabul olunan şartlı/şartsız ayni ve nakdi bağışları teslim alır.
  ı) Belediye Teşkilatındaki ilgili birimler ve Bakanlıkça yetkili kılınmış yardım kuruluşlarına “Başkanlık Oluru” ile bedelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılması koşuluyla ayni yardımlar yapılmasını sağlar.
  i) Gönderilen ayni yardımlar fatura bedelleri üzerinden, fatura yok ise tutanak marifetiyle, ilgili toptancısı K.D.V. hariç olmak üzere günün rayiç değerlerine göre kayıt alır, alınan bu kayda göre makbuz düzenlenir.
  j) Sağlanan yardımların giriş – çıkışlarını ve muhasebe kayıtlarını yapılmasını sağlanır.

  Asker Ailesi Yardımı
  MADDE 27 -(1) Görev ve Sorumlulukları;

  a) Bölgemizde ikamet eden asker ailelerinin yazılı müracaatlarını kabul eder.
  b) Yardımdan yararlanmak isteyen kişilerden aşağıda belirtilen belgeleri talep eder veya ilgili birimlerden getirtilmesi işlemlerini yapar;

  1)İkametgâh,

  2) Nüfus Cüzdanı Suretini almak
  c) Müteakiben gerekli tahkikatın ve bilgilerin alınabilmesi için aşağıda belirtilen yerlere evraklar gönderilir;

  1) Mahalle Muhtarlığından Muhtar Tahkikat Formu almak,

  2) Askerlik Şube Başkanlığından Silahaltına alınma ve terhis tarihleri bilgileri

  3) ihtiyaç sahibi olup olmadığı yönünde Zabıta müdürlüğünce tahkikat

  4) Tapu Sicil Müdürlüğünde taşınmaz bilgi araştırılması,
  ç) Belirtilen kurumlara muhtaçlığın tespiti ve diğer bilgilerin toplanması için yazışmalar yapar.
  e) Alınan cevaplar doğrultusunda, dosya tamamlandıktan sonra, Başkanlığın Onayı ile Belediye Encümenine sevk eder.
  f) Belediye Encümenince alınan karar doğrultusunda, işlemleri yürütür.
  g) Üst makamların isteği doğrultusunda otomasyon programından aylık ve yıllık raporlar alır,
  ğ)Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’in vereceği diğer talimatların yerine getirme görevlerini yapar.

  SOSYAL HİZMET BİRİMİ

  İstihdam Birimi – İŞKUR
  MADDE 28 - (1) Görev ve Sorumlulukları;

  a) İş arayanların fiziksel özelliklerinin yanı sıra eğitim, yetenek, bilgi ve becerilerine göre kaydını alır, otomasyon programına girişini yapar.
  b) İşverenlerin emek gücü ihtiyaçları doğrultusunda iş ve işçi eşleştirme çalışmalarını kendi bünyesinde ve yapılan protokol dâhilinde İŞKUR üzerinden düzenler.
  c) İşsiz vatandaşların nitelikli işgücü kazanmaları yönünde gerektiğinde yapılan protokol dâhilinde İŞKUR yardımı ile eğitim organizasyonları düzenler.
  ç) İş gücü ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla alan araştırması yapar.
  d) STK’lar ve ilgili kurumlarla işbirliğinde bulunarak elaman arayan işverenlere gerekli yönlendirmeleri yaparak istihdama katkıda bulunur.
  e)Üst makamların isteği doğrultusunda otomasyon programından aylık ve yıllık raporlar alır.
  f) İstihdam Birimi çalışanları gerektiğinde her türlü sosyal organizasyonlarda görev alır.
  g) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’in vereceği diğer talimatları yerine getirir.

  Belediye Engelliler Birimi
  MADDE 29 - (1) Görev ve Sorumlulukları;

  a) Engellilerin fiziksel ve psiko-sosyal yapılarının toplumda serbestçe gelişmesine uygun ortam oluşturmak, mesleki eğitimlerle engellilerin iş gücü piyasasına katılımlarını sağlamak ve çeşitli desteklerle onların yarınlarını güvence altına almak amacıyla çalışmalar yürütür.
  b) Çekmeköy’ de yaşayan her türlü engel grubundan insanı yaşam kalitesinin artması ve sosyal yaşama entegre olması için çalışmalar yürütür.
  c) Sivil Toplum Kuruluşları ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle oluşan engeli ortadan kaldırmak veya engelliğin etkilerini mümkün olan en az düzeye indirmek amacıyla engelliye fiziksel, zihinsel, psikolojik, sosyal, mesleki ve ekonomik yararlılık alanlarında başarabileceği en üst düzeyde yetenekler kazandırarak, bunların sürekliliğini sağlamaya çalışır.
  ç) Çekmeköy’ de ikamet eden engellilerin gündelik yaşamlarını sürdürebilmeleri için imkanlar doğrultusunda gerekli ulaşım hizmetini verir.
  d) Engelli otomasyon sistemine eksiksiz veri girişleri yapılarak veri tabanı oluşturur.
  d)Üst makamların isteği doğrultusunda otomasyon programından aylık ve yıllık raporlar alır.
  e) Engelliler Birimi çalışanları gerektiğinde her türlü sosyal organizasyonlarda görev alır.
  f) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’in vereceği diğer talimatları yerine getirir.

  Kadın Aile ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi
  MADDE 30 - (1)  Görev ve Sorumlulukları;

  a) Aile içerisinde meydana gelen, aile ve bireylerin, bireysel gelişimlerini ve yetiştirilmelerini olumsuz yönde etkileyen, aile yaşam döngüsü ve gelişimsel farklılıklar ile eşler arasında ilişki ve iletişim sorunlarına yol açan, anne baba olarak rol ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmelerini güçleştiren ve aile üyelerinin psiko-sosyal ve ekonomik yapılarını tehdit eden sorunların oluşmadan önce engellenmesi ve ortaya çıkan sorunların çözümlenmesinde birey ve ailelere psikolojik danışmanlık vermeyi amaçlar.
  b) Kişilerin içinde bulundukları veya görevlerini yerine getiremedikleri aile sistemi ve diğer sosyal çevreyi değerlendirmeye dayanan bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne yönelik psikolojik destek hizmetleri sunar.
  c) Aile kurma niyetinde olan bireylere danışmanlık hizmeti verir.
  ç) Anne ve babaların çocuk eğitiminde daha bilgili olması, bu bilgilerini hayata geçirmesi, çocuğuyla ve eşiyle ilişkisini geliştirmesi için anne ve babalara yönelik çalışmalar gerçekleştirir.
  d) Boşanma sürecindeki aileler için psiko-sosyal durumları da göz önünde bulundurarak aile birliğinin bozulmaması için psikolojik destek sunar.
  e) Boşanmış bireylere ve çocuklarına, bulundukları süreci sağlıklı bir şekilde geçirmeleri için uyum programları planlar ve uygular.
  f) Tek ebeveynli ailelere danışmanlık ve destek hizmeti verir.
  g) Aile içi şiddet ve istismarın önlenmesine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verir, gerektiğinde ilgili kurumlara yönlendirir.
  ğ) Ailelerin yaşadıkları sorunlara yönelik araştırmalar yapar gerektiğinde aile üyelerini ihtiyaçları doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirir.
  h)Psikopatolojik rahatsızlığı olan bireylere danışmanlık hizmeti verir.
  ı) Üst makamların isteği doğrultusunda aylık ve yıllık raporlar hazırlar.
  i) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’in vereceği diğer talimatları yerine getirir.

  Çocuk Hizmetleri
  MADDE 31 - (1) Görev ve sorumlulukları;

  a) Gençlerin ve çocukların beden ve ruh sağlığını korumak,  sosyo-kültürel gelişimlerini desteklemek amacıyla ilgi alanlarına göre eğitim almalarına katkı sağlayarak beceri kazandıracak faaliyetlerde bulunur.
  b) Çeşitli nedenlerden dolayı okula gidemeyen veya eğitimine devam edemeyen çocukların eğitim almaları için gereken koşulları oluşturmaya çalışır. 
  c) Çevreleriyle ve toplumla oluşabilecek uyumsuzlukları önlemeye çalışır.
  ç) Çocukların ihmal ve istismarını önlemeye çalışarak, çocukların problemlerini, taleplerini ifade etmelerini ve kendileriyle ilgili problemlerin çözümünde aktif rol almalarını sağlar.
  d) Çocukların yaşadıkları sorunlara yönelik araştırmalar yapar.
  e) Üst makamların isteği doğrultusunda aylık ve yıllık raporlar hazırlar.
  f) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’in vereceği diğer talimatları yerine getirir.

  Kadın Hizmetleri
  MADDE 32 - (1) Görev ve Sorumlulukları;

  a) Sosyal risk grubundaki kadınlar için koruyucu ve destekleyici çalışmalar yapar.
  b) Sosyal hizmet uygulamalarının yürütüldüğü Kadın Konukevi hizmetlerini veren kamu kurum, kuruluşları ve STK’larla işbirliği halinde çalışmalar yapar.
  c) Kadına yönelik toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve her türlü şiddet, taciz ve istismarın önlenmesi amacıyla çalışmalarda bulunur.
  ç) Kadınların sosyal, kültürel, ekonomik alanlarda aktif hale gelebilmeleri için plan ve projeler geliştirir.
  d) Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde şiddet gören ve istismara uğrayan kadınlara hukuki ve psikolojik destek verir.
  e) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’in vereceği diğer talimatları yerine getirir.

  Yaşlı Hizmetleri
  MADDE 33 - (1) Görev ve Sorumlulukları;

  a) Yaşlılara yönelik danışma ve rehberlik hizmetlerini yürütür.
  b) Yaşlıları sosyal yaşama kazandırmak ve temel ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla projeler geliştirir.
  c) Yaşamını ev ortamında destekle sürdürmesi gereken yaşlılarımızın, ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik düzenleme ve çalışmalar yapar.
  ç) İlçe sınırlarımız içerisinde ikamet eden yaşlılarımızın yalnızlıklarını bir nebze gidermek, yaşam kalitelerini arttırmak, boş zamanlarını değerlendirmek ve yaşıtlarıyla bir araya gelip sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak amacı ile gereken çalışmaları yapar.
  d) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’in vereceği diğer talimatları yerine getirir.

  Taziye Hizmetleri
  MADDE 34 -  (1) Görev ve Sorumlulukları;

  a) İlçemizde ikamet edip, vefat eden vatandaşlarımızın ailelerini ziyaret ederek, cenazeye katılan misafirlere ikramda bulunma, gerektiğinde ilgili müdürlükle koordinasyon kurarak cenazenin taşınması için araç tahsis etme ve talepler doğrultusunda masa, sandalye, taziye çadırını temin etme faaliyetlerini yürütür.
  b) Gerektiğinde her türlü sosyal organizasyonlarda görev alır.
  c)  Üst makamların isteği doğrultusunda aylık ve yıllık raporlar hazırlar.
  ç) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’in vereceği diğer talimatları yerine getirir.

  Evde Temizlik ve Kişisel Bakım Hizmetleri
  MADDE 35 -  (1) Görev ve Sorumlulukları;

  a) Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu meslek elemanlarının sosyal incelemeleri sonucuna göre ev temizliği hizmeti kapsamında yalnız yaşayan, yaşlı, kimsesiz, tek başına bırakılmış ve aynı zamanda madden ve bedenen bu ihtiyacını karşılaması/karşılatması mümkün olmayan vatandaşlarımızın ev temizliği ve kişisel bakım hizmeti verilmesi hakkında uygunluk görüşüne istinaden gerekli hizmeti sağlar.
  b) Hasta, yaşlı, yatalak, engelli, kronik rahatsızlığı olan ve hanede temizlik yapabilecek kimsesi bulunmayan maddi durumu olmayan ve fiziksel olarak güçlük yaşayan vatandaşların talebi ve Yardım Esasları Değerlendirme Kurulunun Kararı ile evde temizlik ve kişisel bakım hizmeti verilir.
  c) Hasta, yaşlı, yatalak, engelli, kronik rahatsızlığı olan ve kuaföre gidemeyen vatandaşların talebi ile evde kuaför hizmeti verilir.
  d) Gerektiğinde her türlü sosyal organizasyonlarda görev alır.
  ç) )Üst makamların isteği doğrultusunda aylık ve yıllık raporlar hazırlar.
  e) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’in vereceği diğer talimatları yerine getirir.

  ALTINCI BÖLÜM
  Yürürlük ve Yürütme

  Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
  MADDE 36 - (1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte,  11.07.2014 tarih ve 2014/59 sayılı meclis kararıyla yürürlükte olan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Çeşitli Hükümler
  MADDE 37 - (1) Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili kanun ve mevzuat hükümleri uygulanır. 

  Yürütme
  MADDE 38 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çekmeköy Belediye Başkanı yürütür.

  Yürürlük
  MADDE 39 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri Çekmeköy Belediye Meclisinin kabulü ile yürürlüğe girer. 

  Dökümanlar
 • Yardım Esasları Yönetmenliği

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

   

  Amaç

              MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, yoksunluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz ve engellilere bütçe imkanları dahilinde yapılacak ayni ve nakdi sosyal yardımların yürütülmesine dair usul ve esasları düzenlemektir.

              Kapsam

              MADDE 2- (1) Bu yönetmelik belediye sınırları içinde belediyece yapılacak sosyal yardımlardan faydalananları ve faydalanacak durumda olanları kapsar.

              Hukuki Dayanak

              MADDE 3- (1) Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b)  bentleri, 15’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 38’inci maddesinin (n) bendi, 53’ üncü madde son fıkrası, ve 60’ıncı maddenin (i) bendi hükümlerine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 10’ uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

              Tanımlar

              MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin Uygulanmasında;                                                           

  1. Ayni Yardım: gıda, yakacak, giyecek, eşya, temizlik malzemesi, kırtasiye, ilaç, tıbbi araç gereç ile rehabilitasyon amaçlı protez araç gereçleri gibi müracaatçının ihtiyacına göre verilecek mal ve malzeme yardımını,
  2. Belediye: Çekmeköy Belediyesini,
  3. Belediye Başkanı: Çekmeköy Belediye Başkanını,

  ç)  Belediye Encümeni: Çekmeköy Belediye Encümenini, 

  1. Belediye Meclisi: Çekmeköy Belediye Meclisini,
  2. Kurul: Yardım Esasları Değerlendirme Kurulunu,
  3. Kurul Başkanı: Yardım Esasları Değerlendirme Kurul Başkanını,
  4. Müdürlük: Çekmeköy Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü,

  ğ) Nakdi Yardım: Müracaatçıya bu yönetmelik kapsamında yapılacak para ya da özel anlaşmalarla para yerine geçebilecek alışveriş çeki vb. elektronik ödeme araçlarını,

  h) Sosyal Yardım: Bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yapılacak ayni ve nakdi yardımları,

              ı) Yetkili Makam: Belediye Başkanı veya görevlendireceği yetkili kişi ya da kişileri ifade eder,

            

              Ayni ve Nakdi Yardımlara İlişkin Genel Esaslar

              MADDE 5- (1) Belediye bu yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yardımda bulunabilir. Yardım uygulamalarına ait genel esaslar şunlardır:

  1.  Belediye ayni ve nakdi yardımlarda bulunur. Bu amaçla bütçeye her yıl ödenek konur.
  2. Belediye ayni ve nakdi yardım faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlarıyla gerekli işbirliğini sağlayarak sosyal yardım faaliyetlerine bu kurum ve kuruluşların katkısını artırmak için çaba gösterir, gerektiğinde yapılacak yardımları koordine eder.
  3. Ayni ve nakdi yardım programlarının uygulanmasında yaşlı, engelli, çocuklar, kimsesiz ve düşkünlere öncelik tanınır.

  ç)   Yardım taleplerinin karşılanmasında; belediyenin mali durumu, hizmetin ivediliği, muhtaç olma derecesi, başvuru veya tespit sırası dikkate alınır.

   

  İKİNCİ BÖLÜM

  Yardımdan Yararlanma Usul ve Esasları

  Yardımlardan Yararlanma Hakkı

  MADDE 6- (1) Aşağıda belirtilen kişilerin belediyece yapılacak sosyal yardımlardan yararlanmaya hakkı vardır:

  1. Belediye sınırları içinde ikamet eden muhtaç, yoksul, kimsesiz, düşkün ve engelli kişiler,
  2. Belediye sınırları içindeki kamuya ait eğitim kurumlarında eğitimini sürdürmekte olan ya da yaz kursları için bağlı oldukları kurum veya STK’ larca  dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz ve engelli olduğu ihbar edilen Temel Eğitim ve Orta öğrenim gören öğrencilerin durumu Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilerek eğitim yardımı yapılabilir,
  3. Yangın, su baskını ve deprem gibi afetlere maruz kalmış olup ayni ve nakdi yardıma ihtiyacı olduğu tespit edilen kişiler,

   

  (2) Sosyal Yardımların yapılmasında temel amaç ihtiyaç sahiplerinin gıda, giyinme, barınma, ısınma, eğitim, sağlık gibi temel nitelikte sosyal ve ekonomik bir sorununun çözümünde ona yardımcı olunmasıdır.

  Başvuru

  MADDE 7- (1) Bu yönetmelik kapsamındaki sosyal yardımlardan yararlanabilecek durumda olanlar Müdürlüğe başvurur.

   

  (2) Başvuru olmasa dahi, basın, muhtarlık, zabıta vb. ihbarlarla Belediyeye bildirilen yoksul, muhtaç, engelli, kimsesiz ve düşkünlere re’sen yapılacak inceleme üzerine yardımda bulunulabilir.

  Başvuruda İstenecek Belgeler

  MADDE 8- (1) Sosyal yardım talebinde bulunan kişilerden aşağıdaki belgeler istenir:

  a) Yardıma muhtaç olduğuna dair fakirlik ihtiyaç ilmühaberi,

  b) Engelli ise sağlık kurulu raporu veya uzun süreli hastalıkları var ise buna bağlı raporları.

  c) Varsa kira giderini belgeleyen kira kontratı, varsa diğer borç durumunu gösteren belgeler,

   

  (2) Ancak Müdürlüğün uygun görmesi halinde, zabıta veya müdürlük personeli marifetiyle yerinde yapılacak inceleme sonucu durumu ve kimliği tespit edilenlerden başkaca belge istenmeksizin yardım yapılabilir.

   

  Sahte ve Yanıltıcı Bilgi Verilmesi ve Belge Düzenlenmesi

  MADDE 9- (1) Sahte, yanıltıcı bilgi ve belge düzenlemek, vermek suretiyle yardım alan kişilerin tespiti halinde yardımlar ilgililerinden faizi ile birlikte geri alınır.

  (2) Sahte ve yanıltıcı belge düzenleyenler hakkında yetkili ve görevli Mercilere suç duyurusunda bulunulur.
   

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  İnceleme ve Değerlendirme

  Başvuruların İncelenmesi

  MADDE 10- (1) Müdürlükçe başvuru veya durum tespit belgeleri bu yönetmeliğe uygun bulunan kişilerin ekonomik ve sosyal durumunu tespite yönelik olarak gerektiğinde yerinde inceleme yapılarak sosyal inceleme raporu düzenlenir.

   

  (2) Sosyal inceleme raporunda başvuranların genel durumları, istekleri ve ihtiyaçlarıyla ilgili toplanan bilgiler belirtilir. Başvuranın evrakları Müdürlükçe sosyal inceleme raporuyla birlikte karara bağlanmak üzere “Yardım Esasları Değerlendirme Kuruluna” gönderilir.

  Başvuruların Değerlendirilmesi

  MADDE 11- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak sosyal yardımlar Belediye Başkanınca görevlendirilecek biri Sosyal Yardım İşleri Müdürü olmak üzere,  toplamda beş kişilik Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu tarafından yürütülür. Kurulun başkanı, Belediye Başkanı tarafından belirlenir. Belediye Başkanı gerekli görmesi durumunda kurul üyelerinde değişiklik yapabilir.   

   

  (2) Değerlendirme Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

   

  (3)Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu haftalık periyodik olarak toplanır. Ancak gerekli hallerde Yardım Esasları Değerlendirme Kurul Başkanının çağrısı üzerine de toplanabilir.  

   

   (4) Sosyal yardım iş ve işlemlerinin yürütülmesi için belediye tarafından yeteri kadar personel görevlendirilir, gerekli araç gereç, büro ve depolar tahsis olunur.

  Değerlendirme Kurulunun Görev ve Yetkileri

  MADDE 12- (1) Değerlendirme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

  a) 8’ inci maddeye uygun olarak sosyal yardım talebiyle belediyeye müracaat eden veya belediyece tespit edilen yoksul ve muhtaç kişilerin durumlarını değerlendirerek yardım yapılmasının uygun olup olmadığına, uygun bulunması durumunda yapılacak yardımların miktarı, süresi ve şekli ile ilgili uygunluk görüşü vermek,

  b) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde sosyal yardımdan yararlanacak kişilerde aranacak şartları tespit etmek, uygulamanın ne yönde yapılması gerektiği hakkında harcama yetkilisinin kararına esas olmak üzere uygunluk görüşü vermek,

  c) Bütçe yılı içinde toplu halde yapılacak toplu gıda, barınma, yakacak ve eğitim yardımı gibi ayni/nakdi sosyal yardımların miktarı, süresi ve şekli ile ilgili olarak, belediyenin bu amaçla geçmiş yıllarda yaptığı yardımları, belediyeye yapılan yardım başvuruları, güncel ihtiyaç durumlarını ve bütçe imkanlarını dikkate alarak genel uygunluk görüşü vermek,

  ç) Belediye Başkanının sosyal yardımlarla ilgili vereceği diğer görevleri yapmak.
   

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Nakdi ve Ayni Yardımlar

  Nakdi Yardımlar

  MADDE 13- (1) Belediye dar gelirlilere, muhtaç, yoksul, düşkün, kimsesiz ve engellilere sosyal, sağlık ve ekonomik sorunlarının çözümünde yardımcı olabilmek amacıyla nakdi yardımda bulunabilir. Yapılacak nakdi yardımların miktarı ve süresi müdürlüğün teklifi üzerine veya re’sen Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu tarafından muhtaçlık durumu dikkate alınarak belirlenir.

   

  (2) Belediye sınırları içinde afetlerden zarar görenlere de Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenecek miktarda nakdi yardım yapılabilir.

   

  (3) Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması için, Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu Kararı ile nakdi yardım yapılabilecek kişi veya ailelere, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere para yerine geçebilen elektronik ödeme aracı, alışveriş çeki dağıtabilir ve/veya üçüncü kişilere dağıttırabilir. Bu ödemelerle alışveriş yaptırmayı, hizmet vermeyi kabul eden gerçek ve/veya tüzel kişilerle sözleşmeler yapılır. Alışveriş yapılan merkezlere elektronik ödeme aracı,  alışveriş çeki vb. karşılığı meblağ ödenebilir.

   

  Ayni Yardım

  MADDE 14- (1) Belediye sınırları içinde ikamet eden ve bu yönetmelik kapsamında sosyal yardımlardan yararlanma hakkına sahip bulunan kimselere gıda, yakacak, giyecek, eşya, temizlik malzemesi, kırtasiye, ilaç, tıbbi araç gereç ile rehabilitasyon amaçlı protez araç gereçler gibi ayni yardımlar da Müdürlüğün teklifi üzerine Yardım Esasları Değerlendirme Kurulunca belirlenecek sayı, içerik ve miktarda, harcama yetkilisinin talimatı ile yapılabilir.

   

  (2) İlaç, tıbbi araç gereç, engelliler için tekerlekli sandalye, koltuk değneği, rehabilitasyon amaçlı protez araç gereç vb. gibi ayni yardımlarda ihtiyaç sahibinin başvurusu veya belediyenin re’sen yapacağı tespit üzerine, ilgili kişinin tedavisi süresince destek amaçlı ve Yardım Esasları Değerlendirme Kurulunun uygunluk görüşü ve harcama yetkilisinin onayı ile yardımda bulunulabilir.

  (3) Muhtaç ve yoksullara ücretsiz ekmek, gıda gibi ayni yardımlar süreli veya kırtasiye, ilaç, yakacak yardımı gibi geçici nitelikte olabilir.

  (4) Ayni yardımdan yararlanacak kişilerden bu Yönetmeliğin 8’ inci maddesinde belirtilen evraklar istenir. Temel eğitim ve Orta öğrenim gören öğrencilerine yönelik ayni yardımlar için okul müdürlüklerince veya yaz kursları için bağlı oldukları kurum veya STK’ larca öğrencinin durumuna dair verilen bilgi ve belge yeterlidir.

  (5) Ayni yardımların dağıtılmasında muhtarlıklar, sivil toplum kuruluşları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile de işbirliği yapılabilir.

  (6) Ayni yardımlar bir defada veya periyodik olarak da yapılabilir.

  Ayni Yardımlarda Satın Alma İşlemleri

  MADDE 15- (1) Ayni yardımlarda kullanılacak mal ve malzemelerin alımında Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

  (2) Ayni yardımlarda kullanılmak üzere bağışlanmış mal veya malzeme de bu yönetmelikle tespit edilmiş esaslara göre dağıtılır.

  Ayni Yardımların Dağıtımı

  MADDE 16- (1) Belediyece bu yönetmelik kapsamındaki kimselere dağıtılmak üzere Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre alımı gerçekleştirilen veya sosyal yardımlarda kullanılmak üzere Belediyeye bağışlanan gıda, yakacak, giyecek, eşya, temizlik malzemesi ve kırtasiye malzemesi gibi ayni yardımlar , belediye personeli ve araçlarıyla muhtaç ve yoksul kişilere en uygun yöntemlerle dağıtılır. Gerektiğinde muhtarlar, sivil toplum ve kamu kuruluşlarıyla dağıtıma yönelik işbirliği yapılabilir. Ayni yardımların dağıtımı üçüncü şahıslardan hizmet alımı yapılarak görevli belediye personeli gözetiminde yaptırılabilir. Temel ihtiyaç konusu yardımlar ihtiyaç maddelerinin Belediyece temin edilip dağıtılması veya belirlenmiş harcamalar için kullanılabilecek şekilde Belediyece bastırılacak alışveriş çeki veya elektronik ödeme araçları ile ödeme yapılabilir.

   

  Harcama Talimatı

  MADDE 17- (1) Bütçenin sosyal yardım ödeneğinden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarının hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara (mutemet) ilişkin bilgiler yer alır.

   

  Muhasebe Yetkilisi

  MADDE 18- (1) Sosyal yardım harcamalarına ilişkin işlemlerin Muhasebe Yetkilisi, Çekmeköy İlçe Belediyesi Muhasebe Yetkilisidir.

   

  Gerçekleştirme Belgeleri Ve Ödeme İşlemleri

  MADDE 19- (1) Sosyal yardım giderlerinin (harcamalarının) mevzuata uygun biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere Harcama Yetkilisi tarafından bir memur Mutemet olarak görevlendirilir.

  (2) Sosyal yardımlarla ilgili ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması işi, gerçekleştirme görevlileri tarafından yapılır.

  (3) Giderlerin gerçekleştirilmesi harcama yetkilisinin ödeme emri belgesini imzalaması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanır.

   

  Ödeme Yapılacak Kişiler

  MADDE 20-  (1) Bu yönetmelik kapsamında yapılacak nakit yardım ödemeleri, hak sahibine veya duruma göre vekiline, velisine veya vasisine makbuz (imza) karşılığında yapılır. Ödemenin yapılacağı kişi aşağıda belirtilen belgelere göre tespit edilir.

  (2) Yardım yapılacaklar, engelli, yaşlı ve hasta olmak gibi sebeplerden dolayı alacakları nakdi yardımı verecekleri imzalı vekalet (noter onayı aranmaz) ve kimlik fotokopilerini de eklemek suretiyle vekil edecekleri kişilere ödeme yapılabilecektir. Kanuni temsilcilere yapılacak ödemelerde kanuni temsilcinin tayinine ilişkin mahkeme kararının ibrazı zorunludur. Ödeme yapılan kişilerin onaylı kimlik örnekleri ödeme belgesine bağlanır. Ödemeler hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılmak suretiyle de yapılabilir.

   

  Ödeme Belgeleri Ve Bağlanacak Kanıtlayıcı Belgeler

  MADDE 21- (1) Bütçeden nakden yapılacak yardım harcamalarında, tahakkuk müzekkeresi ve (harcama talimatı) verile emri, ödeme belgesi olarak düzenlenir.

  (2) Ödeme belgesi en az iki nüsha düzenlenir. İlk nüshası, kanıtlayıcı belgelerle birlikte muhasebe biriminde, ikinci nüshası ise eki kanıtlayıcı belgelerin ikinci nüshası veya onaylı suretleri ile birlikte harcamanın yapıldığı birimde saklanır.

  (3) Kanıtlayıcı belgeler, sosyal yardım harcamalarının belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak yapıldığına ve gerçekleştirildiğine ilişkin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca düzenlenip onaylanan belgelerdir.

  (4) Bütçeden nakden yapılacak sosyal yardım ödemlerinde ödeme belgesine yardım yapılacak kişinin başvuru evrakları, Yardım Esasları Değerlendirme Kurulunun raporu, ödemenin yapıldığına dair makbuz suretleri, ödeme yapılanların nüfus cüzdan fotokopileri ile yetki belgeleri ve gerekli görülen diğer belgeler kanıtlayıcı belge olarak eklenir.

   

  Kayıt, Takip ve Kontrol Sistemi

  MADDE 22- (1) Ayni ve nakdi yardım hizmetlerinin yürütülmesinde uygulamanın devamlı takibi esastır. Müdürlük, yardım yapılan kişilerle ilgili bilgi ve belgeleri düzenli olarak tutmak, muhafaza etmekle yükümlüdür.

   

  (2) Belediyece gerekli görülen hallerde, yardım için müracaat eden kişilerle ilgili olarak diğer belediyelerden,  muhtarlıklardan veya kaymakamlıklardan yardım alıp almadığına dair bilgi istenebilir.

   

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Çeşitli Hükümler

  Belediye Sınırları Dışına Yapılabilecek Sosyal Yardımlar

  MADDE 23- (1) Belediye, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 53 üncü maddesi gereğince, belediye sınırları dışında doğal afetler meydana gelmesi durumunda, Belediye Başkanlığı tarafından bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlanabilir. Yardımlar ayni ve nakdi olabilir.

  (2) Belediye gerektiğinde diğer afet bölgelerine personel, araç gereç ve gerekli diğer donanımı sevk ederek destek sağlayabilir. Bu amaçla yapılan tüm masraflar belediye bütçesinden karşılanır.

   

  ALTINCI BÖLÜM

  Yürürlük ve Yürütme

  Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

  MADDE 24- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, 03.03.2010 tarih ve 21 sayılı Meclis Kararı ile yürürlükte olan Çekmeköy Belediyesi Yardım Esasları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  MADDE 25- (1) Sayıştay görüşü alınan bu Yönetmelik ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 26- (1)Bu yönetmelik hükümlerini Çekmeköy Belediye Başkanı yürütür.

  Dökümanlar
 • Müdürlük KVKK Aydınlatma Metni

  Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü İşlemlerinde Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik
  Aydınlatma Metni

   

              Değerli vatandaşlarımız, Çekmeköy Belediyesi olarak kamusal hizmetlerimizi ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek, vatandaşlarımıza hizmet vermek, bilgilendirmek, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek gibi süreçlerimizde sizlere ait kişisel verileri işleyebilmekteyiz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu olarak Çekmeköy Belediyesi tarafından işlenmektedir. Kişisel verilerinizi genel ilkelere uygun olarak işlediğimizi ve kişisel verilerin güvenliğini sağlamak üzere gerekli tedbirleri aldığımızı belirtmek isteriz. İşbu aydınlatma metni Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

   

  Ne Tür Veriler Topluyoruz?

  Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün süreçlerinde işlediğimiz kişisel veriler şunlardır;

  o   Kimlik bilgileriniz (Ad, soyad, imza, unvan, doğum tarihi, doğum yeri, yaş, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, medeni hali, başvuru numarası, kimlik bilgileri, imza sirküsü, ticaret unvanı),

  o   İletişim bilgileriniz (Telefon numarası, elektronik posta adresi, adres, ikametgah bilgisi),

  o   Hukuki işlem bilgileriniz (Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler),

  o   Mesleki deneyim bilgilerinizi (Meslek bilgisi, hizmet yeterlilik belgesi, kalite yönetim belgesi, gıda üretim izin belgesi, oda kayıt belgesi, vergi levhası),

  o   Finansal bilgilerinizi (Fakirlik belgesi, hane geliri, yardım miktarı, yıllık bilanço, teminat mektubu, SGK/vergi borcu bilgisi, hesap numarası, banka bilgileri),

  o   Sağlık bilgilerinizi (Sağlık raporu, engel durumu),

  o   Görsel ve işitsel bilgilerinizi (Fotoğraf),

  o   Diğer (Kira sözleşmesi, inceleme esnasında elde edilen bilgiler, yardım detayı, okul bilgisi, talep edilen kurs bilgisi, şikayet-talep-başvuru detayı, sözleşmeler, vekaletname)

   

  Bu Verileri Nereden Alıyoruz?

  İşlemiş olduğumuz verileri;

  o   Kurumumuza iletmiş olduğunuz veya yetkilendirdiğiniz kişilerce iletilen dokümanlar ve sözlü bildirimleriniz aracılığıyla, kurum personelimizce tespit işlemleriyle otomatik olmayan yollarla,

  o   Çeşitli dilekçe, sözleşme, form, tutanak aracılığı ile otomatik olmayan yollarla,

  o   İlgili kamu kurum ve kuruluşlarından otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla,

  o   Elektronik posta, telefon gibi araçlarla kısmen otomatik yollarla,

  o   İnternet adresimiz, sosyal medya hesaplarımız, çağrı merkezimiz, Seri Nokta merkezlerimiz ve bu alanlarda yer alan formlar aracılığıyla otomatik yollarla, elde etmekteyiz. İlgili kişilerin, yakınlarına ve/veya üçüncü kişilere ait kişisel verileri paylaşmaları durumunda bu kişileri bilgilendirdiği ve gerekli hallerde açık rızalarını aldığı kabul edilir.

   

  Bu Verileri İşlemekteki Amaçlarımız Neler ve Hangi Hukuki Şarta Dayanıyoruz?

  Kanun kapsamında öngörülen veri işleme şartları şunlardır;

  o    Açık rızanın varlığı (“m.5/1”, “m.6”)

  o    Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”),

  o    Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (“m.5/2-b”)

  o    Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”),

  o    Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”),

  o     İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”),

  o    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”),

  o    İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

   

  Elde ettiğimiz bu verileri şu amaçlarımızı gerçekleştirmek için sizlerden talep etmekteyiz:

  o   Kimlik bilgilerinizi,

  o   Kimliğinizi tespit etmek, evrak kayıt süreçlerini gerçekleştirmek amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Müdürlüğümüze ait yönetmelikler, faaliyet kapsamımız, ilgili mevzuat kapsamında yer alan iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, yetkili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon halinde çalışma iş ve işlemlerimizin yürütülmesi, yerine getirilmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Kurumumuzda yer alan diğer birimler ve yetkili kurumlar ile koordinasyon, ortak süreç yürütülmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, destek sağlama amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e),

  o   Müdürlüğümüz yetki alanı dahilinde gerçekleştirilen başvurularda talep doğrultusunda işlemleri yürütmek, ilgili kişiye talebi ve/veya talep sonucu hakkında bilgi vermek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Vatandaşlarımızın sosyal yardım taleplerinin alınması, ihtiyaç sahiplerinin tespit edilmesi, sosyal inceleme gerçekleştirilmesi, yardımların ulaştırılması amaçlarıyla (m5/2-e, m.5/2-f),

  o   Vatandaşlarımızın ayni, nakdi, medikal yardım, evde temizlik ve kişisel bakım başvurularının alınması, yardımların ulaştırılması amaçlarıyla (m5/2-e),

  o   Engelli vatandaşlarımızın taleplerinin alınması, bilgilendirme işlemlerinin yürütülmesi, engelli vatandaşlarımıza yönelik organizasyonların gerçekleştirilmesi ve duyurulması amaçlarıyla (m5/2-e, m.5/2-f),

  o   Vatandaşlarımıza kadın, aile ve psikolojik destek hizmetleri verilmesi amacıyla (m5/2-e, m.5/2-f),

  o   Tedarikçilerimiz ile ön görüşme, ihale ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara karşı bilgi verme, bildirimde bulunma yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)

  o   İletişim bilgilerinizi,

  o   Kimliğinizi tespit etmek, evrak kayıt süreçlerini gerçekleştirmek amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Müdürlüğümüze ait yönetmelikler, faaliyet kapsamımız, ilgili mevzuat kapsamında yer alan iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, yetkili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon halinde çalışma iş ve işlemlerimizin yürütülmesi, yerine getirilmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Kurumumuzda yer alan diğer birimler ve yetkili kurumlar ile koordinasyon, ortak süreç yürütülmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, destek sağlama amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e),

  o   Müdürlüğümüz yetki alanı dahilinde gerçekleştirilen başvurularda talep doğrultusunda işlemleri yürütmek, ilgili kişiye talebi ve/veya talep sonucu hakkında bilgi vermek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Vatandaşlarımızın sosyal yardım taleplerinin alınması, ihtiyaç sahiplerinin tespit edilmesi, sosyal inceleme gerçekleştirilmesi, yardımların ulaştırılması amaçlarıyla (m5/2-e, m.5/2-f),

  o   Vatandaşlarımızın ayni, nakdi, medikal yardım, evde temizlik ve kişisel bakım başvurularının alınması, yardımların ulaştırılması amaçlarıyla (m5/2-e),

  o   Engelli vatandaşlarımızın taleplerinin alınması, bilgilendirme işlemlerinin yürütülmesi, engelli vatandaşlarımıza yönelik organizasyonların gerçekleştirilmesi ve duyurulması amaçlarıyla (m5/2-e, m.5/2-f),

  o   Vatandaşlarımıza kadın, aile ve psikolojik destek hizmetleri verilmesi amacıyla (m5/2-e, m.5/2-f),

  o   Tedarikçilerimiz ile ön görüşme, ihale ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara karşı bilgi verme, bildirimde bulunma yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)

  o   Hukuki işlem bilgilerinizi,

  o   Kurumumuzda yer alan diğer birimler ve yetkili kurumlar ile koordinasyon, ortak süreç yürütülmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, destek sağlama amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e),

  o   Müdürlüğümüze ait yönetmelikler, faaliyet kapsamımız, ilgili mevzuat kapsamında yer alan çeşitli beyan iş ve işlemlerimizin yürütülmesi, yerine getirilmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara karşı bilgi verme, bildirimde bulunma yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)

  o   Mesleki deneyim bilgileriniz,

  o   Evrak kayıt süreçlerini gerçekleştirmek amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Kurumumuzda yer alan diğer birimler ve yetkili kurumlar ile koordinasyon, ortak süreç yürütülmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, destek sağlama amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e),

  o   Vatandaşlarımızın sosyal yardım taleplerinin alınması, ihtiyaç sahiplerinin tespit edilmesi, sosyal inceleme gerçekleştirilmesi amaçlarıyla (m5/2-e, m.5/2-f),

  o   Tedarikçilerimiz ile ihale ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara karşı bilgi verme, bildirimde bulunma yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)

  o   Finansal bilgilerinizi,

  o   Müdürlüğümüze ait yönetmelikler, faaliyet kapsamımız, ilgili mevzuat kapsamında yer alan iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, yetkili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon halinde çalışma iş ve işlemlerimizin yürütülmesi, yerine getirilmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Kurumumuzda yer alan diğer birimler ve yetkili kurumlar ile koordinasyon, ortak süreç yürütülmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, destek sağlama amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e),

  o   Müdürlüğümüz yetki alanı dahilinde gerçekleştirilen başvurularda talep doğrultusunda işlemleri yürütmek, ilgili kişiye talebi ve/veya talep sonucu hakkında bilgi vermek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Vatandaşlarımızın sosyal yardım taleplerinin alınması, ihtiyaç sahiplerinin tespit edilmesi, sosyal inceleme gerçekleştirilmesi, yardımların ulaştırılması amaçlarıyla (m5/2-e, m.5/2-f),

  o   Vatandaşlarımızın nakdi başvurularının alınması, yardımların ulaştırılması amaçlarıyla (m5/2-e),

  o   Tedarikçilerimiz ile ihale ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara karşı bilgi verme, bildirimde bulunma yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)

  o   Sağlık bilgilerinizi,

  o   Müdürlüğümüz yetki alanı dahilinde gerçekleştirilen başvurularda talep doğrultusunda işlemleri yürütmek, ilgili kişiye talebi ve/veya talep sonucu hakkında bilgi vermek amacıyla (m.6),

  o   Vatandaşlarımızın sosyal yardım taleplerinin alınması, ihtiyaç sahiplerinin tespit edilmesi, sosyal inceleme gerçekleştirilmesi, yardımların ulaştırılması amaçlarıyla (m.6),

  o   Engelli vatandaşlarımızın taleplerinin alınması, bilgilendirme işlemlerinin yürütülmesi, engelli vatandaşlarımıza yönelik organizasyonların gerçekleştirilmesi ve duyurulması amaçlarıyla (m.6),

  o   Görsel ve işitsel bilgilerinizi,

  o   Kimliğinizi tespit etmek, evrak kayıt süreçlerini gerçekleştirmek amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Müdürlüğümüze ait yönetmelikler, faaliyet kapsamımız, ilgili mevzuat kapsamında yer alan iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, yetkili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon halinde çalışma iş ve işlemlerimizin yürütülmesi, yerine getirilmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Müdürlüğümüz yetki alanı dahilinde gerçekleştirilen başvurularda talep doğrultusunda işlemleri yürütmek, ilgili kişiye talebi ve/veya talep sonucu hakkında bilgi vermek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Vatandaşlarımızın sosyal yardım taleplerinin alınması, sosyal inceleme gerçekleştirilmesi amaçlarıyla (m5/2-e, m.5/2-f),

  o   Engelli vatandaşlarımızın taleplerinin alınması amacıyla (m5/2-e, m.5/2-f),

  o   Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara karşı bilgi verme, bildirimde bulunma yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)

  o   Diğer bilgilerinizi,

  o   Evrak kayıt süreçlerini gerçekleştirmek amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Müdürlüğümüze ait yönetmelikler, faaliyet kapsamımız, ilgili mevzuat kapsamında yer alan iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, yetkili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon halinde çalışma iş ve işlemlerimizin yürütülmesi, yerine getirilmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Kurumumuzda yer alan diğer birimler ve yetkili kurumlar ile koordinasyon, ortak süreç yürütülmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, destek sağlama amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e),

  o   Müdürlüğümüz yetki alanı dahilinde gerçekleştirilen başvurularda talep doğrultusunda işlemleri yürütmek, ilgili kişiye talebi ve/veya talep sonucu hakkında bilgi vermek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Vatandaşlarımızın sosyal yardım taleplerinin alınması, ihtiyaç sahiplerinin tespit edilmesi, sosyal inceleme gerçekleştirilmesi, yardımların ulaştırılması amaçlarıyla (m5/2-e, m.5/2-f),

  o   Engelli vatandaşlarımızın taleplerinin alınması, engelli vatandaşlarımıza yönelik organizasyonların gerçekleştirilmesi ve duyurulması amaçlarıyla (m5/2-e, m.5/2-f),

  o   Vatandaşlarımıza kadın, aile ve psikolojik destek hizmetleri verilmesi amacıyla (m5/2-e, m.5/2-f),

  o   Tedarikçilerimiz ile ihale ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara karşı bilgi verme, bildirimde bulunma yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)

  işlemekteyiz. Bu verileri işlerken dayandığımız veri işleme şartları parantez içerisinde belirtilmiştir.

  Verileri Kimlerle Paylaşıyoruz?

  İşlemiş olduğumuz kişisel verileri

  o   İlgili yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, bildirim gerçekleştirilmesi amacıyla görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, denetçilere,

  o   Yasal süreçlerin takip edilmesi ve/veya yürütülmesi amacıyla hizmet alınan tedarikçilerimize, yetkili kurum ve kuruluşlara,

  o   İş süreçlerinin yürütülmesi, takibi, denetimi, iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında bilgi almak, bildirimde bulunmak amaçlarıyla hizmet alınan tedarikçilerimize, yetkili kurum ve kuruluşlara,

  o   İlgili kişi talebine ilişkin iş süreçlerinin yürütülmesi, işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlara

  aktarabilmekteyiz. Belirtilen üçüncü kişiler dışında kişisel verilerini ilgisiz ve yetkisiz üçüncü kişilerle paylaşmamaktayız.

   

  Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi

  Kişisel verileriniz işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla bağlantılı ve ölçülü bir şekilde genel ilkelere uygun olarak işlenmekte ve saklanmaktadır. Kişisel verilerin güvenliği için Kanun kapsamında öngörülen her türlü teknik ve idari tedbir almaktayız. Kişisel verilerinizi işleme amacı ve sebebi, ilgili mevzuatın gerektirdiği süre ve hukuki yükümlülüklerimiz gibi unsurları gözeterek saklamaktayız.

   

  Kanun Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir

  İlgili kişiler, kurumumuza başvuruda bulunarak;

  o   Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  o   Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  o   Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  o   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  o   Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  o   Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  o   İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  o   Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

  haklarına sahiptir. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.cekmekoy.bel.tr/sayfa/kvkk-basvuru-formu adresinde yer alan formu kullanarak iletebilirsiniz. Talepleriz en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

   

  İnternet Sitesi            : https://www.cekmekoy.bel.tr/

  Telefon Numarası     : 0 216 600 06 00

  E-Posta Adresi          : info@cekmekoy.bel.tr

  Adres                         : Merkez Mahallesi Piri Reis Caddesi No:5 Çekmeköy/İstanbul

  Dökümanlar
#NeGüzelsinÇekmeköy

Mobil Uygulamalarımız

Çekmeköy Belediyesi Android Uygulaması Çekmeköy Belediyesi IOS Uygulaması