Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

Sosyal Yardım işleri Müdürlüğü Müdürlük KVKK Aydınlatma Metni

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİNDE

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

 

Çekmeköy Belediyesi, yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak gerekli her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler. 

A. İşlenen Kişisel Veriler, Veri İşleme Amacı,Toplama Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebebi

Çekmeköy Belediyesi’nin, veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

  • Açık rızanın varlığı (“m.5/1, m.6/2”).
  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).
  • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (“m.5/2-b”).
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”). 

Veri İşleme Amacı

İşlenen Kişisel Veriler

Veri İşleme Şartları

Veri Toplama Yöntemleri

İhtiyaç Sahiplerinin Tespit Edilmesi ve Kayda Alınması, Sosyal Yardım Taleplerinin Kayıta Alınması

Tutanak

Adı Soyadı

Telefon Numarası

Adres (mersis)

Sağlık Durumu

Finans Durumu (Fakirlik Belgesi)

TCKN

Kira Sözleşmesi

Başvuru Sahibinin Fotoğrafı

İmza

m. 5/2-ç, e ve f.

m. 6/2

İlgili kişinin kendisinden ve kurum kaynaklarından

(Otomatik olmayan yollarla)

Meslek Elemanlarının İhtiyaç Sahiplerine Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi

Sosyal Yardım İnceleme Formu

Ad Soyad

Adres

Telefon Numarası

Hane Fotoğrafları

m. 5/2-ç, e ve f.

İlgili kişinin kendisinden

(Otomatik olmayan yollarla)

Nakdi Yardımların Ulaştırılması

Ad Soyad

Adres

Telefon Numarası

TCKN

Kimlik Fotokopisi

İmza

m. 5/2-ç, e ve f.

İlgili kişinin kendisinden

(Otomatik olmayan yollarla)

Ayni Yardımların Ulaştırılması

Ad Soyad

Adres

Telefon Numarası

TCKN

İmza

Tutanak

m. 5/2-ç, e ve f.

İlgili kişinin kendisinden

(Otomatik olmayan yollarla)

Asker Ailesi Yardımı Başvurusu ve Kararı

Başvuru Dilekçesi

Ad Soyad

Adres

Telefon Numarası

İmza

Kimlik

Zabıta Tahkikat Formu

Fakirlik Belgesi

Emlak Kayıt Formu

Muhtarlık Tahkikat Formu

Askerlik Şubesi Yazısı

m. 5/2-ç, e ve f.

İlgili kişinin kendisinden

(Otomatik olmayan yollarla)

Engelli Vatandaşların Medikal İhtiyaçlarının Karşılanması

Ad Soyad

Telefon Numarası

Adres

Engel Durumu

Sağlık Raporu

Kira Kontratı

Finans Durumu (Fakirlik Belgesi)

İmza

Tutanak

m. 5/2-a, ç ve e.

m. 6/2

Kurum kaynaklarından

(Otomatik olmayan yollarla)

Öğrencilere Kırtasiye Yardımının Sağlanması

Teslim Tutanağı

Ad Soyad

Telefon Numarası

Unvan

İmza

m. 5/2-ç, e ve f.

İlgili kişinin kendisinden

(Otomatik olmayan yollarla)

Sosyal İnceleme Raporunun Hazırlanması

Başvuru Formu

Dilekçe

Ad Soyad

Adres

Telefon Numarası

TCKN

Hane Fotoğrafı

İmza

m. 5/2-e ve f.

Sosyolog, sosyal Çalışmacı

(Kısmen otomatik yollarla)

İstihdam Sağlanması

CV

Ad Soyad

TCKN

Adres

Telefon Numarası

Meslek Bilgisi

Eğitim Durumu

Medeni Durum

Engel Durum

Eski Hükümlü Bilgisi

Referans

m. 5/1.

m. 6/2.

İlgili kişinin kendisinden

(Otomatik olmayan yollarla)

Engelli Vatandaşlara Yönelik Organizasyonların Düzenlenmesi (İBB ile ortak çalışmalar)

Ad Soyad

Telefon Numarası

Adres

Engelli Durumu

Kimlik

Sağlık Raporu

Refakatçı Bilgileri

m. 6/2. m.5/2-ç, e ve f.

Kurum kaynaklarından

(Otomatik olmayan yollarla)

Engelli Vatandaşlara Yönelik Meslek Edindirme Kursu

Ad Soyad

Telefon Numarası

Adres

Engelli Durumu

Kimlik

Sağlık Raporu

m. 6/2. m.5/2-ç, e ve f.

Kurum kaynaklarından

(Otomatik olmayan yollarla)

Kadın, Çocuk, Yaşlılara Yönelik Psikolojik Hizmetler

Ad Soyad

Telefon Numarası

Adres

Sağlık Durumu

Psikolojik Danışmanlık Kabul Onam Formu

Yaşı

TCKN

m. 6/2. m.5/2-ç, e ve f.

İlgili kişinin kendisinden

(Otomatik olmayan yollarla)

Evde Temizlik ve Kişisel Bakım Hizmetleri

Ad Soyad

Telefon Numarası

Adres

İmza

Tutanak

m. 5/2-e ve f.

İlgili kişinin kendisinden

(Otomatik olmayan yollarla)

Çocuk Koruma Programı

Ad Soyad

Telefon Numarası

Adres

TCKN

m. 5/2-e.

İlgili kişinin kendisinden

(Otomatik olmayan yollarla)

Taziye hizmetlerinin yürütülmesi

Vefat Edenin Adı Soyadı

TCKN

Yakınının Telefon Numarası

m.5/2-e

İlgili kişinin kendisinden (Kısmen otomatik yollarla)

Diğer Talep ve Şikayetlerin Yanıtlandırılması

Adı Soyadı

TCKN

Telefon Numarası

E-Posta

Başvuru Konusu

m.5/2-c, ç ve e.

İlgili kişinin kendisinden, telefon, e-posta, sözlü ve web aracılığıyla (Otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla)

B. Kişisel Verilerin Aktarılması  

İşlenen kişisel veriler yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde aktarılabilmektedir. Aktarıma ilişkin detaylı bilgi içeren tablo, aşağıda yer almaktadır:

Veri Aktarma Amacı

Aktarılan Alıcı Grupları

Yasal yükümlülüklerin ve taleplerin yerine getirilmesi

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

İstihdam süreçlerinin yürütülmesi

İşverenler

C. İlgili Kişinin Hakları

Herkes, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir;

1.Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Herkes bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde Belediyemize iletebilir. Talepler en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır.

Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

 

Dökümanlar