Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

Sosyal Yardım işleri Müdürlüğü Müdürlük Yönetmeliği

 BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç                                 
MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı; Çekmeköy Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün kuruluşunu, organizasyon yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve birimlerinin, organizasyon, görev, çalışma esas ve usulleri ile personelin yetki, görev ve sorumluluklarını kapsar.

Dayanak                                                                
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik;

a) 5393 sayılı Belediye Kanunu,
b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
ç) 4857 sayılı İş Kanunu,
d) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
e) 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu,
f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,
g) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
ğ) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
ı) 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun ve tabi olduğu sair mevzuat ile bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin olarak yayımlanan tüzükler, Belediye Başkanlığı Genelgesi, talimatlara ve bildirimlerine tabi olduğu diğer mevzuatlarına dayanılarak hazırlarmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;               

a) Başkan Yardımcısı: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün bağlı olduğu ilgili Başkan Yardımcısı’nı,
b) Başkan: Çekmeköy Belediye Başkanı’nı,
c) Belediye: Çekmeköy Belediyesi’ni,
ç) Meclis: Çekmeköy Belediye Meclisi’ni,
d) Müdür: Sosyal Yardım İşleri Müdürü’nü,
e) Müdürlük: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nü,
f) Personel: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı, memur, işçi, sözleşmeli             personel ve diğer tüm personeli,
g) Şef: İdari İşler Birim Şef’ini, Sosyal Yardım Birim Şef’ini ve Sosyal Hizmet Birim Şef’ini,   
ğ)Yönetmelik: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte yer alan;                                                         

a) Ayni Yardım: Sosyal inceleme raporuyla müracaatının ihtiyacına göre verilecek sıcak yemek/kahvaltı, gıda kolisi, giyecek, yakacak, eşya, kırtasiye,  tıbbi ve medikal araç gereç, evde temizlik ve kişisel bakım ile rehabilitasyon amaçlı protez araçları gibi mal ve malzeme yardımlarını,
b) Nakdi Yardım: Sosyal inceleme raporu sonucunda müracaatçının ihtiyacına göre verilecek nakit para yardımlarını,
c) Sosyal Yardım: Yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken kişilere ve ailelere bütçe kaynakların yeterliliği ölçüsünde yapılan ayni ve nakdi yardımlarını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Teşkilat ve Bağlılık

Kuruluş
MADDE 5 - (1) Çekmeköy Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 22/04/2006 tarihli 26147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar hakkında 2006/9809 sayılı Kararı” gereğince, Çekmeköy Belediye Meclisinin 02/03/2011 tarih ve 010-06/216 numaralı kararı ile kurulmuştur.

Teşkilat
MADDE 6 - (1) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün Personel ve Teşkilat Yapısı aşağıda belirtilen şekildedir:

a) Müdür,

b) Şef,
c) Memur,
ç) Sözleşmeli Personel,
d) İşçi Personel,
e) Diğer personel.

(2) Müdürlüğün Teşkilat Yapısı aşağıdaki belirtilen şekildedir:      

a) İdari İşler Birimi:

1) Şef,
2) Gerçekleştirme Görevlisi,
3) Birim Mutemedi,
4) İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu,
5) İhale Takip Sorumlusu,
6) CİMER Sorumlusu,
7) Entegre Yönetim Sistemi Sorumlusu (EYS),
8) Taşınır Kayıt ve Kontrol Sorumlusu,
9) Gelen-Giden Evrak ve Arşiv Sorumlusu,
10) Lojistik Destek Sorumlusu (depo ve dağıtım).

b) Sosyal Yardım Birimi:

1) Şef,
2) Alan Araştırma ve Sosyal İnceleme,
3) Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu Sekreterliği,
4) Asker Ailesi Yardımı.

c) Sosyal Hizmet Birimi:

1) Şef,
2) İstihdam Birimi,
3) Belediye Engelliler Birimi,
4) Engelli Taşıma Servisi,
5) Kadın, Aile ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi,
6) Çocuk Hizmetleri,
7) Yaşlı Hizmetleri,
8) Taziye Hizmetleri,
9) Evde Temizlik ve Kişisel Bakım Hizmeti.

10Bağlılık
MADDE 7 - (1)Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 8 -  (1) Müdürlüğün Görev ve Sorumlulukları;

a) Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ilçe sınırları dâhilinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşların envanterini çıkarılmasını sağlar, gerekli sosyal yardımları yapar ve sosyal hizmetleri sunar.
b) Belediye veya ilçe sınırları içerisinde yaşayan,  sosyal ve ekonomik yoksunluk içeresinde bulunan ve desteklenmesi gereken ihtiyaç sahibi çocuk, yetim-öksüz çocuk, genç, kadın, yaşlı, engelli, engelli aileleri,  şehit, gazi aileleri ve asker ailelerine yönelik sosyal yardım ve sosyal hizmetleri gerçekleştirir.
c) Meslek elemanları aracılığı ile hane ziyaretleri yaparak ilçe halkının sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ve psikolojik durumlarına yönelik sosyal inceleme raporu hazırlar, ihtiyaçları doğrultusunda birey ve ailelere uygun sosyal yardım ve sosyal hizmetleri alabilmeleri için yönlendirir.
ç) İlçede ikamet eden engelli vatandaşları tespit ederek imkanlar ölçüsünde çeşitli sosyal hizmet ve medikal yardımlarını teminin ve servis hizmetlerini sağlar.
d) Yapılan sosyal yardım ve sosyal hizmet uygulamaları ile ilgili veri tabanı oluşturur.
e) Belediye veya ilçe sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeye, sorunlarını çözmeye yönelik plan ve projeler üretir, uygular ve takibini yapar.
f) Sosyal yardım ve hizmetler için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve STK’larla işbirliğinde bulunur, ortak projeler üreterek ortak çalışma alanları oluşturur.
g) Muhtaç asker ailelerine 4109 sayılı kanuna istinaden yardım yapılmasına ilişkin işlemleri yürütür.
ğ) Müdürlükle ilgili gelen resmi evrakları kayda alarak dosyalar ve arşiv oluşturur.
h) Müdürlükle ilgili yazışmaları gerçekleştirir.
ı) Müdürlükle ilgili mal ve hizmet alımıyla ilgili şartname oluşturur.
i) Müdürlükle ilgili mal ve hizmet alımlarıyla ilgili gerekli onayları alarak, Belediye Satın Alma ve İhale Bürosuna gönderir.
j) Aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlar.
k) Müdürlüğün görev ve yetki alanları ile ilişkili stratejik plan yapar.
l) Stratejik plana bağlı performans hedeflerini belirler ve takip eder.
m) Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlar.
n) Müdürlük çalışmaları ve yapılandırmaları ile ilgili Başkana teklif ve öneri sunar.

Diğer Yardımlar
MADDE 9  -  (1) Diğer Kuruluşlarla Yapılacak İş Birliği ve Yardımlar:

Belediye, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (c) bendindeki “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 07/06/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki İdare Amirinin izninin alınması gerekir” hükmüne uygun olarak, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile geliştireceği ortak hizmet projeleri kapsamında bu kuruluşlara ayni veya nakdi yardımdabulunabilir ve yardım alabilir. Sosyal yardımların yapılmasında ihtiyaç sahiplerine gıda, giyinme, barınma, ev eşyası, nakit yardımı, ısınma, eğitim, temizlik ve sağlık gibi temel nitelikte sosyal ve ekonomik sorunların çözümü kapsamında gerçekleştirilecek ortak hizmet projelerinde yardım yapılacak kuruluşun ve yardımın amaç niteliğinin Meclis Kararında belirtilmesi zorunludur. Yardım miktarının Meclis Kararı ile belirlenmemesi halinde bu tutar imzalanacak olan protokol çerçevesinde Başkan tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Müdürlük Personelinin Görev-Yetki ve Sorumlulukları

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 10 - (1)  Müdür’ün Görevleri;

a) Müdürlüğü Başkana karşı temsil eder.
b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.
c) Çalışmaları yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.
ç) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.
d) Personel arasında görev dağılımı yapar.
e) Yardım malzemeleri deposunun (lojistik destek) zamanında ve mevzuata uygun mal alımı işlerini yürütür.
f) Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup, memur, işçi ve diğer personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.
g) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını geçerli mevzuatlar çerçevesinde belirler.
ğ) Müdürlük bünyesinde görev yapan Birimlerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetir. Ayrıca sorumlu olduğu memur, işçi, geçici işçi, sözleşmeli ve diğer personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar.
h) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler ve ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlar.
ı) Üst birimlerce kendisine verilen diğer görevleri hukuka uygun olarak yerine getirir.
i) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü; İdari İşler Birimi, Sosyal Yardım Birimi ve Sosyal Hizmet Birimlerinden oluşan üç şefliğe bağlı; Alan Araştırma ve Sosyal İnceleme,  Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu Sekreterliği, İstihdam Birimi, Belediye Engelliler Birimi, Kadın, Aile ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Çocuk Hizmetleri, Kadın Hizmetleri, Yaşlı Hizmetleri, Taziye Hizmetleri birimleri arasındaki koordinasyonu sağlar. Birimlerdeki çalışanların izinli, raporlu olmaları halinde birimler arası görevlendirme yapar.

Yetkileri
MADDE 11 - (2)  Müdür’ün Yetkileri;

a) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi,
b) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi,
c) Müdürlükler arası müdürlüğün iş ve işlemleriyle ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisi,
ç) Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi,
d) Müdürlüğe bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları gidermesinde uyarma yetkisi,
e) Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenleme yetkisi,
f) Mazeretine binaen bir güne kadar mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm personelin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi,
g) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi,
ğ) Birimdeki tüm personele görev dağılımını yapma yetkisi,
h) Personelin özlük haklarının korunması ve kontrolünü sağlanması gerektiğinde ilgili makamlarla görüşüp sorunları çözme yetkisi bulunmaktadır.

Sorumlulukları
MADDE 12- (3) Müdür’ün Sorumlukları;

a) Belediye Mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur. 

Organizasyondaki Yeri
MADDE 13- (4) Müdür’ün Belediye Organizasyonundaki Yeri;

a) Organizasyondaki yeri itibariyle Başkan Yardımcısına bağlıdır.
b) Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmek amacıyla yükümlü olduğu bütün faaliyetlerin yürütülmesinde Başkan Yardımcısına karşı sorumludur. 

Şefin (İdari İşler Şefi, Sosyal Yardım Birim Şefi, Sosyal Hizmet Birim Şefi)
MADDE 14 - (1)  İdari İşler Birim Şefinin Görev ve sorumlulukları;

a) Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar.
b) Bağlı bulunduğu üst makama karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.
c) Birimine bağlı görev yapan personelin arasında koordinasyonu sağlar.
ç) Bağlı biriminin işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik olarak istenen şekilde sonuçlandırmak üzere planlar.
d) Dijital ortamda veya fiziki olarak müdürlüğü ilgilendiren yazışmalarda ilgili personele havalesini, cevaplı yazı ise zamanında bilgi verilmesini sağlar.
e) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini ve takibini, önemli olan evrakın muhafaza edilmesini, bu konulardaki mevzuat ve usullere göre hareket edilmesini sağlar.
f) Müdürlüğün görev alanıyla ilgili ihale konusu iş ve işlemlerin geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmenlikler çerçevesinde yapılmasını sağlar.
g) CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi), Açık Kapı, Seri nokta üzerinden gelen istek, şikayet ve önerilerin zamanında ve etkin olarak cevaplanmasını sağlar, müdüre bilgi verir.
ğ) Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu tarafından alınan Kararlar gereği ayni yardımların dağıtılmasını sağlar.
h) Taziye evlerine gerektiğinden taziye çadırının kurulmasını ve taziye ikramlarının zamanında iletilmesini sağlar.
ı) Müdürlüğe ait taşınır kayıtlarının kontrol edilmesini ve kayıtların etkin tutulmasını sağlar.
i) Birim Entegre Yönetim Sisteminin, Stratejik Yönetim Süreçlerinin takibini yapar.
j) İş Sağlığı Güvenliği sorumlusunun zamanında ve etkin çalışmasını sağlar.
l) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdürün vereceği diğer talimatları yerine getirir.

(2) Sosyal Yardım Birim Şefinin Görev ve Sorumlulukları;

a) Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar.
b) Bağlı bulunduğu üst makama karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.
c) Birimine bağlı görev yapan personelin arasında koordinasyonu sağlar.
ç) Bağlı biriminin işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik olarak istenen şekilde sonuçlandırmak üzere planlar.
d) İhtiyaç sahiplerinin meslek elemanları aracılığı ile belirlenmesi, belirlenen ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaştırılması işlerini takip eder.
e) Yardım Esasları Değerlendirme Kurulunun periyodik toplanmasını ve kurula girecek dosyaların kontrolünü sağlar.
f) Kurul sonrası ayni ve nakdi yardımların dağıtımı için gerekli şeflik ile listeleri paylaşır dağıtımın zamanında ve etkin yapılmasını sağlar.
g) Gerektiğinde vatandaşla yüz yüze görüşür ve çözüm üretir, üst makamlara bilgi verir.
g) 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun ve tabi olduğu sair mevzuata göre yardımdın faydalanmak isteyenlerin başvurularının alınmasını ve devamındaki iş ve işlemlerin takibini yapar ve yaptırır.
h) Kurul kararları sonrasında nakdi yardım alacakların sosyal destek kartlarının ilgili banka ile yazışmalarını yaptırır ve dağıtımını sağlar. Gerekli olan zamanlarda tek seferlik nakdi ödemelerin yapılmasını sağlar.
ı) Çocuk ve Gençlik hizmetleri (şiddet görmüş, cinsel istismara uğramış vb.) ile ilgili ihbarları değerlendirir ve gerekli yazışmaların yapılmasını sağlar.
j) İş arayan vatandaşları istihdam birimine yönlendirir ve takibini yapar.
k) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdürün vereceği diğer talimatları yerine getirir.

(3) Sosyal Hizmet Birim Şefinin Görev ve Sorumlulukları;

a) Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar.
b) Bağlı bulunduğu üst makama karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.
c) Birimine bağlı görev yapan personelin arasında koordinasyonu sağlar.
ç) Bağlı biriminin işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik olarak istenen şekilde sonuçlandırmak üzere planlar.
d) Engelli vatandaşların servis hizmetinin zamanında ve etkin yapılmasını sağlar.
e) Engelli vatandaşlar için sosyal organizasyonlar düzenler.
f) Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet çalışmalarında ve sosyal risk gruplarına (kadınlar, çocuklar, yaşlılar, hasta ve engelliler vb.) yönelik projelerin geliştirilmesinde görev alır ve birimin Müdürlük Makamına sunar.
g) Kadın, çocuk veya ailelere Kadın Aile ve Psikolojik Danışmanlık hizmetinin meslek elemanları (psikolog, pedagog vb.) tarafından etkin verilmesini sağlar.
ğ) Ev temizliği hizmeti kapsamında yalnız yaşayan, yaşlı, kimsesiz, tek başına bırakılmış ve aynı zamanda madden ve bedenen bu ihtiyacını karşılaması/karşılatması mümkün olmayan vatandaşlarımızın evleri meslek elemanları tarafından ziyaret edilir, ev temizliği ve kişisel bakım hizmeti kapsamında şartları taşıyıp taşımadıklarına dair sosyal inceleme raporu hazırlar kurula sunar. Kurul kararına göre temizlik hizmeti verilmesini sağlar.
h) Evde temizlik ve kişisel bakım hizmetlerinin program dahilinde ayda 1 (bir) defa yapılmasını sağlar.
ı) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun amirlerinin vereceği diğer tüm görevleri yerine getirir.

Gerçekleştirme Görevlisinin
MADDE 15- (1) Görev ve Sorumlulukları;

a) Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımlarına ilişkin işlemleri ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlere uygun biçimde yürüterek, temin edilmesini sağlar.
b) İş ve hizmetlerin; etkin, verimli, ekonomik, en az emek ve malzeme kullanılarak temin edilmesi ve yapılmasını sağlayacak tedbirleri uygular ve tekliflerde bulunur.
c) Kanun, tüzük, yönetmelik, kararname, genelge ve tebliğler doğrultusunda yetkili organlarca belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapılmasını sağlar.
ç) Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütür.
d) Ödeme emri belgesi düzenlemesini sağlar.
e) Ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî kontrol yapmak. Bu kontrol sonucunda, Ödeme Emri Belgesi imzalamak ilgili müdürlüğe gönderilmesini sağlar.
f) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’in vereceği diğer talimatları yerine getirir.

Müdürlük Kaleminin
MADDE 16 - (1)  Görev ve Sorumlulukları;

a) Müdürlüğümüzle ilgili resmi yazışmaları gerçekleştirir.
b) Müdürlüğümüzle ilgili gelen resmi evrakları kayda alarak dosyalar.   
c) Müdürlük Makamından havale edilen evrakları ilgili personele otomasyon üzerinden veya zimmet ve imza karşılığında tebliğ eder.
ç) Gelen ve giden evrakları ilgili otomasyon programına kaydını yapar, dış müdürlük evraklarını yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim eder.
d) Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemlerini elektronik ortamda yapar.
e) Müdürlükte çalışan personelin izin programını müdürün onayı ile hazırlar.
f) Müdürlüğün sekretarya işlerini yürütür.
g) Müdürlüklerle yapılan tüm yazışmaların birer suretini konularına göre tasnif ederek ayrı klasörlerde veya Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) arşiv sisteminde kaydını yapar.
ğ) İşlemi biten evrakları Müdürlük Makamının oluru ile arşive kaldırır.
h) Arşivdeki evrakların değerlendirilmesi, tasnifi, muhafazası Müdür veya Şef tarafından istenildiği takdirde çıkarılmalarından görevlidir.
ı) Gerektiğinde her türlü sosyal organizasyonlarda görev alır.
i) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’in vereceği diğer talimatları yerine getirir.

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin
MADDE 17 - (1)  Görev ve Sorumlulukları;

a) Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim alır, doğrudan tüketilmeyen ve kullanımı verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambar veya depolarda muhafaza eder.
b) Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim alır,  bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önler.
c) Taşınırların giriş ve çıkışlarına ilişkin kayıtları tutar, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyerek taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine gönderir.
ç) Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim eder.
d) Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri alır ve alınmasını sağlar.
e) Depoda çalınmaya veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirir.
f) Depo sayımı ve stok kontrolü yapar,  harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirir.
g) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol eder, sayımlarını yapar.
ğ) Malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olur.
h) Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlar ve harcama yetkilisine sunar.
ı) Gerektiğinde her türlü sosyal organizasyonlarda görev alır.
i)  Üst makamların isteği doğrultusunda aylık ve yıllık raporlar hazırlar.
j) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’in vereceği diğer talimatları yerine getirir.

Müdürlük Mutemedinin
MADDE 18 -(1)  Görev ve Sorumlulukları;

a) Müdürün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmakla sorumludur.
b) Müdürlüğün işlerini yürütülmesi için gerekli olan ve bütçe ile tahsis edilen ödenekten avans çeker ve kapatır.
c)  Üst makamların isteği doğrultusunda aylık ve yıllık raporlar hazırlar.
ç) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’in vereceği diğer talimatları yerine getirir.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin
MADDE 19 – (1)Görev ve Sorumlulukları;

a) Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanması,
b) Çalışanları çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korunması,
c) Çalışanların sağlık, güvenlik ve refahını sağlamak için projeler geliştirilmesi,
ç) Yüksek İş Sağlığı Güvenliği standartlarını karşılayan malzeme, makine ve aletlerin satın alınmasının sağlanması ve uygun dokümantasyonun yapılması,
d) Çalışanların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirilmesi, doğru ve güvenli çalışma metotları üzerine eğitilmesi, bunlara uyulmasının sağlanması ve denetlenmesi,
e) Depolarda kullanılan makine, araç ve gereçlerin güvenli koşullarda olmasını sağlamak için bakım ve onarım yapılması ve bunların kayıtlarının tutulması,
f) İş kazalarının (ramak kalalar da dâhil tüm iş kazalarının) listesinin tutulması ve raporlarının hazırlanması,
g) Temel iş sağlığı hizmetlerinin verilmesini, iş sağlığı kayıtlarının mesleki ilkelere ve yasal mevzuata uygun tutulmasını etik ve gizlilik ilkelerine uygun saklanmasının sağlanması,
ğ) Yasal bildirimi zorunlu olan iş kazaları, meslek hastalıkları ve diğer hastalıkların ilgili yerlere bildiriminin yapılması,
h) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’in vereceği diğer talimatların yerine getirme görevlerini yapar.

Memur ve Büro Personelinin
MADDE 20 - (1)  Görev ve Sorumlulukları;

a) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde İdari İşler Birimi, Sosyal Yardım Birimi ve Sosyal Hizmet Birimlerinden oluşan; Alan Araştırma ve Sosyal İnceleme, Yardım Esasları Değerlendirme Kurul Sekreterliği, İstihdam Birimi, Belediye Engelliler Birimi, Kadın, Aile Psikolojik ve Danışmanlık Merkezi, Çocuk Hizmetleri, Kadın Hizmetleri, Yaşlı Hizmetleri, Taziye Hizmetleri birimlerinde görevlendirilmiş olan memur, meslek elemanı, işçi ve tüm personel, çalıştıkları birim ve bölümlerin bu yönetmenlikle belirlenmiş olan tüm görevlerinden sorumludurlar.
b) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’in vereceği diğer talimatları yerine getirirler.

Birim Entegre Yönetim Sistemi (EYS) Sorumlusunun 
MADDE 21 - (1)  Görev ve Sorumlulukları;

a) EYS kapsamında birim içinde süreçler, görev tanımları, organizasyon şemasını, talimatlar, formalar, iş akış şemaları ve gerekli tüm dokümanları hazırlar, ayrıca gerekli güncellemeleri yapar.
b) EYS kapsamındaki dokümanların birim içinde kullanılması sağlar.
c) Mevcut durumu etkinlik, verimlilik ve hizmet kalitesi yönünden değerlendirerek, birimin kaynaklarını, kurum tarafından belirlenen politika ve hazırlanan planlar doğrultusunda verimli uygulanmasında, izlenmesinde ve yeni durumlara göre hizmetin kalite ve verimliliğinde sürekliliği sağlar.
d) Birimde oluşacak uygunsuzluklar ile ilgili gerektiğinde ilgili personellere düzeltici/önleyici faaliyet  (DÖF) çalışmaları için uyarır ve takibini yapar. Düzeltici/önleyici faaliyet sonucunda ulaşılan çözümlerin standartlaştırılması için bilgilendirmede bulunur.
e) Tüm personelin çalıştığı işe ve görevine uygun görev tanımı hazırlar, gerekli zamanlarda güncellemeleri yapar.
f) İç ve dış tetkik tarih ve saatlerini personele duyuru yapılması ilgili şef ve müdürden toplantı yapılarak duyurulmasını sağlar.

Birim Halkla İlişkiler Sorumlusunun
MADDE 22 - (1)  Görev ve Sorumlulukları;

a) Birim faaliyetlerinin duyurulması amacıyla, basın yayın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini yürüten birime bilgileri iletilmek ve gerektiğinde bu hususta işlem yapılmasını sağlamak,
b) Müdürlüğe SAYSİS otomasyon sistemi üzerinde gelen istek, şikâyet ve önerileri sistem üzerinden kabul etmek, ilgili personele havale etmek veya yönlendirme yapmak,
c) Başvuru sonucunu otomasyon sistemine girişini yapmak, ve bu başvuru ile ilgili 3 iş günü içinde vatandaşa olumlu veya olumsuz geri dönüş sağlamak,
ç) Her ay düzenlenen Halkla İlişkiler Koordinasyon Toplantısına katılmak,
d) Halkla ilişkiler konusunda müdürlükte yaşanan sıkıntıları koordinasyon toplantısında rapor olarak sunmak,
e) Koordinasyon toplantısı tutanaklarını müdürü ile paylaşmak,
f) Üst makamların isteği doğrultusunda otomasyon programından aylık ve yıllık raporlar almak,
g) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’in vereceği diğer talimatların yerine getirme görevlerini yapar.

Lojistik Destek ve Depo Sorumlusunun
MADDE 23 - (1)  Görev ve Sorumlulukları;

2)Temin edilen ayni yardımların saklanması ve dağıtılmasından sorumludur.

3) Bağışı yapılan gıda ve diğer maddeler teslim alınmadan önce kontrol edilir, sağlık koşullarına uymayan maddeler firmalara iade edilir.

3) Ayni yardımların uygun koşullarda korunmasını sağlar.

4) Depo giriş çıkışlarını kontrol eder.

5) Dağıtım sırası gelen ayni yardımların depodan tutanakla imza karşılığında dağıtım yapan personellere teslim eder.

6) İlçemizde vefat eden vatandaşlarımızın hanelerine taziye çadırı kurulması, masa sandalye iletilmesini sağlar.

7)Üst makamların isteği doğrultusunda otomasyon programından aylık ve yıllık raporlar almak,

8)Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’in vereceği diğer talimatların yerine getirme görevlerini yapar.

SOSYAL YARDIM BİRİMİ

Alan Araştırma ve Sosyal İnceleme Görevlisinin
MADDE 24 - (1) Görev ve Sorumlulukları;

a)Yardım Esasları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda aile, çocuk, genç, yaşlı, engelli ve kadınların ihtiyaçlı lığını belirlemek için gerekli olan araştırma ve incelemeyi yapar.
b) Meslek elemanları ihtiyaç sahibi vatandaşların kurumdan beklentilerini belirler ve bu sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapar.
c) İhtiyaç sahibi kişilerin hanelerini ziyaret ederek inceleme yapar, gerekli olan fotoğrafları çeker, evrakları temin eder ve bu verileri otomasyon sistemine yükler. İnceleme neticesinde ihtiyaç durumunu belirten Sosyal Yardım İnceleme Raporu’nu düzenleyerek Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu Sekreterliğine havale eder.
ç) Salgın hastalık ve bunun gibi durumlarda Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu Kararı ile meslek elemanları saha incelemesi yapmadan iletişim kanallarıyla dosyaları değerlendirerek kurula havale eder.
ç) Meslek Elemanları Yardım Esasları Değerlendirme Kurul Toplantısında incelemesini gerçekleştirdikleri haneler hakkında kurul üyelerine sunum yapar.
d) Yöneticilerin isteği doğrultusunda yapılan sosyal yardım ve sosyal hizmet çalışmalarına ilişkin otomasyon programından aylık/yıllık raporlar alır ve bu raporları ilgili şefe teslim eder.
e) Meslek elemanlarını ilgilendiren konular hakkında eğitim, seminer, konferans, toplantı vb. etkinliklere katılım sağlar. Bu etkinliklerde öğrenilen yeni konular hakkında yöneticilerini ve mesai arkadaşlarını bilgilendirir.
f) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’ in vereceği diğer talimatları yerine getirir.

Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu Sekreterliğinin
MADDE 25 - (1) Görev ve Sorumlulukları;

a) Çekmeköy İlçesi dâhilinde ikamet eden ve dijital ortamda kaydı alınarak havalesi yapılmış ihtiyaç sahibi vatandaşların başvurularını otomasyon üzerinden evrakların kontrolünü ve kabulünü yapar. Eksik evraklı veya hatalı başvuruların eksikliklerinin giderilmesi için ilgili kişilere havalesini yapar.
b) Kontrolleri yapılan başvuruları Sosyal Yardım İnceleme Raporu düzenlenmesi için otomasyon üzerinden Alan Araştırma ve Sosyal İnceleme yapan Meslek Elemanlarına (Sosyolog, Sosyal Çalışma Uzmanları vb.) havale eder.
c) Sosyal İncelemesi yapılan ve meslek elemanları tarafından sonuca bağlanan dosyaların otomasyon üzerinden Yardım Esasları Değerlendirme Kuruluna havalesini yapar.
ç) Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu rutin toplantılarının koordinesini sağlar.
d) Yardım Esasları Değerlendirme Kurulunun tüm sekretarya hizmetlerini yürütür, Kurul tarafından alınan müspet veya menfi tüm kararların neticesini otomasyon programına girişini yapar.
e) Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik alacağı nakdi yardım kararlarının listesini üst yazı ile Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bildirir.
f) Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik verilen nakit yardımların Sosyal Kart çıkarılması ile ilgili işlemlerin takibini yapar.
g) Çıkarılan Sosyal Kartların kart numaralarının siteme girişini yapar.
ğ) Kurul Kararı ile ayni yardım yapılması kararlaştırılan kişiler için teslim tutanağı hazırlar.
h) Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu tarafından almış kararların;  iptal edilmesi gerektiği durumlarda gerekli yazışmaları ve otomasyon sistemine girişlerini yapar.
ı) Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu kararlarını Kurul kararlarını dijital olarak arşivler.
i) Başkanlık Makamından, duyarlı vatandaşlardan veya diğer Kamu, Kurum ve Kuruluşlarından telefon veya sözlü beyanlar neticesinde ihtiyaç sahibi durumda olduğu bildirilen kişilerin kayıtlarının alınması için gerekli yönlendirmeleri yapar.
j) Üst makamların isteği doğrultusunda otomasyon programından aylık ve yıllık raporlar alır.
k) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’ in vereceği diğer talimatları yerine getirir.

Yardım Esasları Değerlendirme Kurulunun
MADDE 26 - (1) Görev ve Sorumlulukları;

a) Çekmeköy Belediye Meclisinin 09.06.2016 tarih ve 2016/74 sayılı kararı ile kabul edilen ve Sayıştay tarafından onaylanan yönetmelik ile belirlenen Başvuruların değerlendirilmesi Madde 11- 1. Fıkrası ile kurul üyeleri belirlenir.
b) Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu, Çekmeköy Belediye Meclisinin 09.06.2016 tarih ve 2016/74 sayılı kararı ile kabul edilen ve Sayıştay tarafından onaylanan Yardım Esasları Değerlendirme Yönetmeliğinin; Yardımlardan Yararlanma Hakkı Madde 6- (1) Fıkrası b) ve c) Bendi, Değerlendirme Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 12- (1) Fıkrası c) Bendi, Nakdi Yardımlar Madde 13- (2) Fıkrası, Ayni Yardımlar Madde 14- (3), (4) ve (5) Fıkralarına ve bu yönetmeliğin Diğer Yardımlar Madde 9- (1) Diğer Kuruluşlarla Yapılacak İş Birliği ve Yardımları başlıklı Fıkrası kapsamında ayrıca salgın hastalık gibi olağanüstü durumlarda toplu kararlar alabilir.
c) Değerlendirme Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile periyodik olarak toplanır. Gerekli olduğu zamanlarda Değerlendirme Kurulu başkanın çağrısı ile istenilen tarih ve saatte toplantı yapılır.
ç) Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu sekreterliği tarafından tüm hazırlıkları bitirilerek dijital ortamda kurula sunulan dosyalar, ihtiyaç sahibi kişilerin durumlarını değerlendirerek yardım yapılmasının uygun olup olmadığına, uygun bulunması durumunda yapılacak yardımların bütçe imkanları çerçevesinde miktarı, süresi ve şekli ile ilgili uygunluk görüşü verir.
d) Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu meslek elemanlarının sosyal incelemeleri sonucuna göre ev temizliği hizmeti kapsamında yalnız yaşayan, yaşlı, kimsesiz, tek başına bırakılmış ve aynı zamanda madden ve bedenen bu ihtiyacını karşılaması/karşılatması mümkün olmayan vatandaşlarımızın ev temizliği ve kişisel bakım hizmeti verilmesi hakkında uygunluk görüşü verir.
e) Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu meslek elemanlarının sosyal incelemeleri sonucuna göre sıcak yemek/kahvaltı kapsamında yalnız yaşayan, yaşlı, kimsesiz, tek başına bırakılmış ve aynı zamanda madden ve bedenen bu ihtiyacını karşılaması/karşılatması mümkün olmayan vatandaşlarımızın sıcak yemek/kahvaltı verilmesi hakkında uygunluk görüşü verir.
f) Kurul Kararları Kurul esnasında üyelerin oluru ile dijital ortamda sisteme girişi yapılır.
g) Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu meslek elemanlarının sosyal inceleme raporlarına istinaden puantaj sisteminde yer alan eşiklere göre ve daha önce Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen aralıklara, kurul üyelerinin onayı ile ayni ve nakdi yardımları gerektiğinde hemen veya haftalık listeler halinde dağıtılmasını sağlar.
ğ)Özel ve tüzel kişilerin ve esnafların bağışlarını, bağışlanan mala ilişkin bilgileri eksiksiz olarak içereceği şekilde T.C. Çekmeköy Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü adına düzenler ve “İhtiyaç sahiplerine yardım koşuluyla bağışlandığından K.D.V. hesaplanmamıştır.” ibareli fatura ile teslim alınmasını ve karşılığında makbuz düzenlenmesini sağlar.
h) Belediye Başkanı veya Belediye Meclisi tarafından kabul olunan şartlı/şartsız ayni ve nakdi bağışları teslim alır.
ı) Belediye Teşkilatındaki ilgili birimler ve Bakanlıkça yetkili kılınmış yardım kuruluşlarına “Başkanlık Oluru” ile bedelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılması koşuluyla ayni yardımlar yapılmasını sağlar.
i) Gönderilen ayni yardımlar fatura bedelleri üzerinden, fatura yok ise tutanak marifetiyle, ilgili toptancısı K.D.V. hariç olmak üzere günün rayiç değerlerine göre kayıt alır, alınan bu kayda göre makbuz düzenlenir.
j) Sağlanan yardımların giriş – çıkışlarını ve muhasebe kayıtlarını yapılmasını sağlanır.

Asker Ailesi Yardımı
MADDE 27 -(1) Görev ve Sorumlulukları;

a) Bölgemizde ikamet eden asker ailelerinin yazılı müracaatlarını kabul eder.
b) Yardımdan yararlanmak isteyen kişilerden aşağıda belirtilen belgeleri talep eder veya ilgili birimlerden getirtilmesi işlemlerini yapar;

1)İkametgâh,

2) Nüfus Cüzdanı Suretini almak
c) Müteakiben gerekli tahkikatın ve bilgilerin alınabilmesi için aşağıda belirtilen yerlere evraklar gönderilir;

1) Mahalle Muhtarlığından Muhtar Tahkikat Formu almak,

2) Askerlik Şube Başkanlığından Silahaltına alınma ve terhis tarihleri bilgileri

3) ihtiyaç sahibi olup olmadığı yönünde Zabıta müdürlüğünce tahkikat

4) Tapu Sicil Müdürlüğünde taşınmaz bilgi araştırılması,
ç) Belirtilen kurumlara muhtaçlığın tespiti ve diğer bilgilerin toplanması için yazışmalar yapar.
e) Alınan cevaplar doğrultusunda, dosya tamamlandıktan sonra, Başkanlığın Onayı ile Belediye Encümenine sevk eder.
f) Belediye Encümenince alınan karar doğrultusunda, işlemleri yürütür.
g) Üst makamların isteği doğrultusunda otomasyon programından aylık ve yıllık raporlar alır,
ğ)Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’in vereceği diğer talimatların yerine getirme görevlerini yapar.

SOSYAL HİZMET BİRİMİ

İstihdam Birimi – İŞKUR
MADDE 28 - (1) Görev ve Sorumlulukları;

a) İş arayanların fiziksel özelliklerinin yanı sıra eğitim, yetenek, bilgi ve becerilerine göre kaydını alır, otomasyon programına girişini yapar.
b) İşverenlerin emek gücü ihtiyaçları doğrultusunda iş ve işçi eşleştirme çalışmalarını kendi bünyesinde ve yapılan protokol dâhilinde İŞKUR üzerinden düzenler.
c) İşsiz vatandaşların nitelikli işgücü kazanmaları yönünde gerektiğinde yapılan protokol dâhilinde İŞKUR yardımı ile eğitim organizasyonları düzenler.
ç) İş gücü ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla alan araştırması yapar.
d) STK’lar ve ilgili kurumlarla işbirliğinde bulunarak elaman arayan işverenlere gerekli yönlendirmeleri yaparak istihdama katkıda bulunur.
e)Üst makamların isteği doğrultusunda otomasyon programından aylık ve yıllık raporlar alır.
f) İstihdam Birimi çalışanları gerektiğinde her türlü sosyal organizasyonlarda görev alır.
g) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’in vereceği diğer talimatları yerine getirir.

Belediye Engelliler Birimi
MADDE 29 - (1) Görev ve Sorumlulukları;

a) Engellilerin fiziksel ve psiko-sosyal yapılarının toplumda serbestçe gelişmesine uygun ortam oluşturmak, mesleki eğitimlerle engellilerin iş gücü piyasasına katılımlarını sağlamak ve çeşitli desteklerle onların yarınlarını güvence altına almak amacıyla çalışmalar yürütür.
b) Çekmeköy’ de yaşayan her türlü engel grubundan insanı yaşam kalitesinin artması ve sosyal yaşama entegre olması için çalışmalar yürütür.
c) Sivil Toplum Kuruluşları ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle oluşan engeli ortadan kaldırmak veya engelliğin etkilerini mümkün olan en az düzeye indirmek amacıyla engelliye fiziksel, zihinsel, psikolojik, sosyal, mesleki ve ekonomik yararlılık alanlarında başarabileceği en üst düzeyde yetenekler kazandırarak, bunların sürekliliğini sağlamaya çalışır.
ç) Çekmeköy’ de ikamet eden engellilerin gündelik yaşamlarını sürdürebilmeleri için imkanlar doğrultusunda gerekli ulaşım hizmetini verir.
d) Engelli otomasyon sistemine eksiksiz veri girişleri yapılarak veri tabanı oluşturur.
d)Üst makamların isteği doğrultusunda otomasyon programından aylık ve yıllık raporlar alır.
e) Engelliler Birimi çalışanları gerektiğinde her türlü sosyal organizasyonlarda görev alır.
f) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’in vereceği diğer talimatları yerine getirir.

Kadın Aile ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi
MADDE 30 - (1)  Görev ve Sorumlulukları;

a) Aile içerisinde meydana gelen, aile ve bireylerin, bireysel gelişimlerini ve yetiştirilmelerini olumsuz yönde etkileyen, aile yaşam döngüsü ve gelişimsel farklılıklar ile eşler arasında ilişki ve iletişim sorunlarına yol açan, anne baba olarak rol ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmelerini güçleştiren ve aile üyelerinin psiko-sosyal ve ekonomik yapılarını tehdit eden sorunların oluşmadan önce engellenmesi ve ortaya çıkan sorunların çözümlenmesinde birey ve ailelere psikolojik danışmanlık vermeyi amaçlar.
b) Kişilerin içinde bulundukları veya görevlerini yerine getiremedikleri aile sistemi ve diğer sosyal çevreyi değerlendirmeye dayanan bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne yönelik psikolojik destek hizmetleri sunar.
c) Aile kurma niyetinde olan bireylere danışmanlık hizmeti verir.
ç) Anne ve babaların çocuk eğitiminde daha bilgili olması, bu bilgilerini hayata geçirmesi, çocuğuyla ve eşiyle ilişkisini geliştirmesi için anne ve babalara yönelik çalışmalar gerçekleştirir.
d) Boşanma sürecindeki aileler için psiko-sosyal durumları da göz önünde bulundurarak aile birliğinin bozulmaması için psikolojik destek sunar.
e) Boşanmış bireylere ve çocuklarına, bulundukları süreci sağlıklı bir şekilde geçirmeleri için uyum programları planlar ve uygular.
f) Tek ebeveynli ailelere danışmanlık ve destek hizmeti verir.
g) Aile içi şiddet ve istismarın önlenmesine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verir, gerektiğinde ilgili kurumlara yönlendirir.
ğ) Ailelerin yaşadıkları sorunlara yönelik araştırmalar yapar gerektiğinde aile üyelerini ihtiyaçları doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirir.
h)Psikopatolojik rahatsızlığı olan bireylere danışmanlık hizmeti verir.
ı) Üst makamların isteği doğrultusunda aylık ve yıllık raporlar hazırlar.
i) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’in vereceği diğer talimatları yerine getirir.

Çocuk Hizmetleri
MADDE 31 - (1) Görev ve sorumlulukları;

a) Gençlerin ve çocukların beden ve ruh sağlığını korumak,  sosyo-kültürel gelişimlerini desteklemek amacıyla ilgi alanlarına göre eğitim almalarına katkı sağlayarak beceri kazandıracak faaliyetlerde bulunur.
b) Çeşitli nedenlerden dolayı okula gidemeyen veya eğitimine devam edemeyen çocukların eğitim almaları için gereken koşulları oluşturmaya çalışır. 
c) Çevreleriyle ve toplumla oluşabilecek uyumsuzlukları önlemeye çalışır.
ç) Çocukların ihmal ve istismarını önlemeye çalışarak, çocukların problemlerini, taleplerini ifade etmelerini ve kendileriyle ilgili problemlerin çözümünde aktif rol almalarını sağlar.
d) Çocukların yaşadıkları sorunlara yönelik araştırmalar yapar.
e) Üst makamların isteği doğrultusunda aylık ve yıllık raporlar hazırlar.
f) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’in vereceği diğer talimatları yerine getirir.

Kadın Hizmetleri
MADDE 32 - (1) Görev ve Sorumlulukları;

a) Sosyal risk grubundaki kadınlar için koruyucu ve destekleyici çalışmalar yapar.
b) Sosyal hizmet uygulamalarının yürütüldüğü Kadın Konukevi hizmetlerini veren kamu kurum, kuruluşları ve STK’larla işbirliği halinde çalışmalar yapar.
c) Kadına yönelik toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve her türlü şiddet, taciz ve istismarın önlenmesi amacıyla çalışmalarda bulunur.
ç) Kadınların sosyal, kültürel, ekonomik alanlarda aktif hale gelebilmeleri için plan ve projeler geliştirir.
d) Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde şiddet gören ve istismara uğrayan kadınlara hukuki ve psikolojik destek verir.
e) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’in vereceği diğer talimatları yerine getirir.

Yaşlı Hizmetleri
MADDE 33 - (1) Görev ve Sorumlulukları;

a) Yaşlılara yönelik danışma ve rehberlik hizmetlerini yürütür.
b) Yaşlıları sosyal yaşama kazandırmak ve temel ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla projeler geliştirir.
c) Yaşamını ev ortamında destekle sürdürmesi gereken yaşlılarımızın, ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik düzenleme ve çalışmalar yapar.
ç) İlçe sınırlarımız içerisinde ikamet eden yaşlılarımızın yalnızlıklarını bir nebze gidermek, yaşam kalitelerini arttırmak, boş zamanlarını değerlendirmek ve yaşıtlarıyla bir araya gelip sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak amacı ile gereken çalışmaları yapar.
d) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’in vereceği diğer talimatları yerine getirir.

Taziye Hizmetleri
MADDE 34 -  (1) Görev ve Sorumlulukları;

a) İlçemizde ikamet edip, vefat eden vatandaşlarımızın ailelerini ziyaret ederek, cenazeye katılan misafirlere ikramda bulunma, gerektiğinde ilgili müdürlükle koordinasyon kurarak cenazenin taşınması için araç tahsis etme ve talepler doğrultusunda masa, sandalye, taziye çadırını temin etme faaliyetlerini yürütür.
b) Gerektiğinde her türlü sosyal organizasyonlarda görev alır.
c)  Üst makamların isteği doğrultusunda aylık ve yıllık raporlar hazırlar.
ç) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’in vereceği diğer talimatları yerine getirir.

Evde Temizlik ve Kişisel Bakım Hizmetleri
MADDE 35 -  (1) Görev ve Sorumlulukları;

a) Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu meslek elemanlarının sosyal incelemeleri sonucuna göre ev temizliği hizmeti kapsamında yalnız yaşayan, yaşlı, kimsesiz, tek başına bırakılmış ve aynı zamanda madden ve bedenen bu ihtiyacını karşılaması/karşılatması mümkün olmayan vatandaşlarımızın ev temizliği ve kişisel bakım hizmeti verilmesi hakkında uygunluk görüşüne istinaden gerekli hizmeti sağlar.
b) Hasta, yaşlı, yatalak, engelli, kronik rahatsızlığı olan ve hanede temizlik yapabilecek kimsesi bulunmayan maddi durumu olmayan ve fiziksel olarak güçlük yaşayan vatandaşların talebi ve Yardım Esasları Değerlendirme Kurulunun Kararı ile evde temizlik ve kişisel bakım hizmeti verilir.
c) Hasta, yaşlı, yatalak, engelli, kronik rahatsızlığı olan ve kuaföre gidemeyen vatandaşların talebi ile evde kuaför hizmeti verilir.
d) Gerektiğinde her türlü sosyal organizasyonlarda görev alır.
ç) )Üst makamların isteği doğrultusunda aylık ve yıllık raporlar hazırlar.
e) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’in vereceği diğer talimatları yerine getirir.

ALTINCI BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
MADDE 36 - (1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte,  11.07.2014 tarih ve 2014/59 sayılı meclis kararıyla yürürlükte olan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Çeşitli Hükümler
MADDE 37 - (1) Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili kanun ve mevzuat hükümleri uygulanır. 

Yürütme
MADDE 38 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çekmeköy Belediye Başkanı yürütür.

Yürürlük
MADDE 39 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri Çekmeköy Belediye Meclisinin kabulü ile yürürlüğe girer. 

Dökümanlar