Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

Sosyal Yardım işleri Müdürlüğü Yardım Esasları Yönetmenliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

 

Amaç

            MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, yoksunluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz ve engellilere bütçe imkanları dahilinde yapılacak ayni ve nakdi sosyal yardımların yürütülmesine dair usul ve esasları düzenlemektir.

            Kapsam

            MADDE 2- (1) Bu yönetmelik belediye sınırları içinde belediyece yapılacak sosyal yardımlardan faydalananları ve faydalanacak durumda olanları kapsar.

            Hukuki Dayanak

            MADDE 3- (1) Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b)  bentleri, 15’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 38’inci maddesinin (n) bendi, 53’ üncü madde son fıkrası, ve 60’ıncı maddenin (i) bendi hükümlerine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 10’ uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

            Tanımlar

            MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin Uygulanmasında;                                                           

 1. Ayni Yardım: gıda, yakacak, giyecek, eşya, temizlik malzemesi, kırtasiye, ilaç, tıbbi araç gereç ile rehabilitasyon amaçlı protez araç gereçleri gibi müracaatçının ihtiyacına göre verilecek mal ve malzeme yardımını,
 2. Belediye: Çekmeköy Belediyesini,
 3. Belediye Başkanı: Çekmeköy Belediye Başkanını,

ç)  Belediye Encümeni: Çekmeköy Belediye Encümenini, 

 1. Belediye Meclisi: Çekmeköy Belediye Meclisini,
 2. Kurul: Yardım Esasları Değerlendirme Kurulunu,
 3. Kurul Başkanı: Yardım Esasları Değerlendirme Kurul Başkanını,
 4. Müdürlük: Çekmeköy Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü,

ğ) Nakdi Yardım: Müracaatçıya bu yönetmelik kapsamında yapılacak para ya da özel anlaşmalarla para yerine geçebilecek alışveriş çeki vb. elektronik ödeme araçlarını,

h) Sosyal Yardım: Bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yapılacak ayni ve nakdi yardımları,

            ı) Yetkili Makam: Belediye Başkanı veya görevlendireceği yetkili kişi ya da kişileri ifade eder,

          

            Ayni ve Nakdi Yardımlara İlişkin Genel Esaslar

            MADDE 5- (1) Belediye bu yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yardımda bulunabilir. Yardım uygulamalarına ait genel esaslar şunlardır:

 1.  Belediye ayni ve nakdi yardımlarda bulunur. Bu amaçla bütçeye her yıl ödenek konur.
 2. Belediye ayni ve nakdi yardım faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlarıyla gerekli işbirliğini sağlayarak sosyal yardım faaliyetlerine bu kurum ve kuruluşların katkısını artırmak için çaba gösterir, gerektiğinde yapılacak yardımları koordine eder.
 3. Ayni ve nakdi yardım programlarının uygulanmasında yaşlı, engelli, çocuklar, kimsesiz ve düşkünlere öncelik tanınır.

ç)   Yardım taleplerinin karşılanmasında; belediyenin mali durumu, hizmetin ivediliği, muhtaç olma derecesi, başvuru veya tespit sırası dikkate alınır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yardımdan Yararlanma Usul ve Esasları

Yardımlardan Yararlanma Hakkı

MADDE 6- (1) Aşağıda belirtilen kişilerin belediyece yapılacak sosyal yardımlardan yararlanmaya hakkı vardır:

 1. Belediye sınırları içinde ikamet eden muhtaç, yoksul, kimsesiz, düşkün ve engelli kişiler,
 2. Belediye sınırları içindeki kamuya ait eğitim kurumlarında eğitimini sürdürmekte olan ya da yaz kursları için bağlı oldukları kurum veya STK’ larca  dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz ve engelli olduğu ihbar edilen Temel Eğitim ve Orta öğrenim gören öğrencilerin durumu Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilerek eğitim yardımı yapılabilir,
 3. Yangın, su baskını ve deprem gibi afetlere maruz kalmış olup ayni ve nakdi yardıma ihtiyacı olduğu tespit edilen kişiler,

 

(2) Sosyal Yardımların yapılmasında temel amaç ihtiyaç sahiplerinin gıda, giyinme, barınma, ısınma, eğitim, sağlık gibi temel nitelikte sosyal ve ekonomik bir sorununun çözümünde ona yardımcı olunmasıdır.

Başvuru

MADDE 7- (1) Bu yönetmelik kapsamındaki sosyal yardımlardan yararlanabilecek durumda olanlar Müdürlüğe başvurur.

 

(2) Başvuru olmasa dahi, basın, muhtarlık, zabıta vb. ihbarlarla Belediyeye bildirilen yoksul, muhtaç, engelli, kimsesiz ve düşkünlere re’sen yapılacak inceleme üzerine yardımda bulunulabilir.

Başvuruda İstenecek Belgeler

MADDE 8- (1) Sosyal yardım talebinde bulunan kişilerden aşağıdaki belgeler istenir:

a) Yardıma muhtaç olduğuna dair fakirlik ihtiyaç ilmühaberi,

b) Engelli ise sağlık kurulu raporu veya uzun süreli hastalıkları var ise buna bağlı raporları.

c) Varsa kira giderini belgeleyen kira kontratı, varsa diğer borç durumunu gösteren belgeler,

 

(2) Ancak Müdürlüğün uygun görmesi halinde, zabıta veya müdürlük personeli marifetiyle yerinde yapılacak inceleme sonucu durumu ve kimliği tespit edilenlerden başkaca belge istenmeksizin yardım yapılabilir.

 

Sahte ve Yanıltıcı Bilgi Verilmesi ve Belge Düzenlenmesi

MADDE 9- (1) Sahte, yanıltıcı bilgi ve belge düzenlemek, vermek suretiyle yardım alan kişilerin tespiti halinde yardımlar ilgililerinden faizi ile birlikte geri alınır.

(2) Sahte ve yanıltıcı belge düzenleyenler hakkında yetkili ve görevli Mercilere suç duyurusunda bulunulur.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İnceleme ve Değerlendirme

Başvuruların İncelenmesi

MADDE 10- (1) Müdürlükçe başvuru veya durum tespit belgeleri bu yönetmeliğe uygun bulunan kişilerin ekonomik ve sosyal durumunu tespite yönelik olarak gerektiğinde yerinde inceleme yapılarak sosyal inceleme raporu düzenlenir.

 

(2) Sosyal inceleme raporunda başvuranların genel durumları, istekleri ve ihtiyaçlarıyla ilgili toplanan bilgiler belirtilir. Başvuranın evrakları Müdürlükçe sosyal inceleme raporuyla birlikte karara bağlanmak üzere “Yardım Esasları Değerlendirme Kuruluna” gönderilir.

Başvuruların Değerlendirilmesi

MADDE 11- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak sosyal yardımlar Belediye Başkanınca görevlendirilecek biri Sosyal Yardım İşleri Müdürü olmak üzere,  toplamda beş kişilik Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu tarafından yürütülür. Kurulun başkanı, Belediye Başkanı tarafından belirlenir. Belediye Başkanı gerekli görmesi durumunda kurul üyelerinde değişiklik yapabilir.   

 

(2) Değerlendirme Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

 

(3)Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu haftalık periyodik olarak toplanır. Ancak gerekli hallerde Yardım Esasları Değerlendirme Kurul Başkanının çağrısı üzerine de toplanabilir.  

 

 (4) Sosyal yardım iş ve işlemlerinin yürütülmesi için belediye tarafından yeteri kadar personel görevlendirilir, gerekli araç gereç, büro ve depolar tahsis olunur.

Değerlendirme Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 12- (1) Değerlendirme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) 8’ inci maddeye uygun olarak sosyal yardım talebiyle belediyeye müracaat eden veya belediyece tespit edilen yoksul ve muhtaç kişilerin durumlarını değerlendirerek yardım yapılmasının uygun olup olmadığına, uygun bulunması durumunda yapılacak yardımların miktarı, süresi ve şekli ile ilgili uygunluk görüşü vermek,

b) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde sosyal yardımdan yararlanacak kişilerde aranacak şartları tespit etmek, uygulamanın ne yönde yapılması gerektiği hakkında harcama yetkilisinin kararına esas olmak üzere uygunluk görüşü vermek,

c) Bütçe yılı içinde toplu halde yapılacak toplu gıda, barınma, yakacak ve eğitim yardımı gibi ayni/nakdi sosyal yardımların miktarı, süresi ve şekli ile ilgili olarak, belediyenin bu amaçla geçmiş yıllarda yaptığı yardımları, belediyeye yapılan yardım başvuruları, güncel ihtiyaç durumlarını ve bütçe imkanlarını dikkate alarak genel uygunluk görüşü vermek,

ç) Belediye Başkanının sosyal yardımlarla ilgili vereceği diğer görevleri yapmak.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Nakdi ve Ayni Yardımlar

Nakdi Yardımlar

MADDE 13- (1) Belediye dar gelirlilere, muhtaç, yoksul, düşkün, kimsesiz ve engellilere sosyal, sağlık ve ekonomik sorunlarının çözümünde yardımcı olabilmek amacıyla nakdi yardımda bulunabilir. Yapılacak nakdi yardımların miktarı ve süresi müdürlüğün teklifi üzerine veya re’sen Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu tarafından muhtaçlık durumu dikkate alınarak belirlenir.

 

(2) Belediye sınırları içinde afetlerden zarar görenlere de Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenecek miktarda nakdi yardım yapılabilir.

 

(3) Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması için, Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu Kararı ile nakdi yardım yapılabilecek kişi veya ailelere, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere para yerine geçebilen elektronik ödeme aracı, alışveriş çeki dağıtabilir ve/veya üçüncü kişilere dağıttırabilir. Bu ödemelerle alışveriş yaptırmayı, hizmet vermeyi kabul eden gerçek ve/veya tüzel kişilerle sözleşmeler yapılır. Alışveriş yapılan merkezlere elektronik ödeme aracı,  alışveriş çeki vb. karşılığı meblağ ödenebilir.

 

Ayni Yardım

MADDE 14- (1) Belediye sınırları içinde ikamet eden ve bu yönetmelik kapsamında sosyal yardımlardan yararlanma hakkına sahip bulunan kimselere gıda, yakacak, giyecek, eşya, temizlik malzemesi, kırtasiye, ilaç, tıbbi araç gereç ile rehabilitasyon amaçlı protez araç gereçler gibi ayni yardımlar da Müdürlüğün teklifi üzerine Yardım Esasları Değerlendirme Kurulunca belirlenecek sayı, içerik ve miktarda, harcama yetkilisinin talimatı ile yapılabilir.

 

(2) İlaç, tıbbi araç gereç, engelliler için tekerlekli sandalye, koltuk değneği, rehabilitasyon amaçlı protez araç gereç vb. gibi ayni yardımlarda ihtiyaç sahibinin başvurusu veya belediyenin re’sen yapacağı tespit üzerine, ilgili kişinin tedavisi süresince destek amaçlı ve Yardım Esasları Değerlendirme Kurulunun uygunluk görüşü ve harcama yetkilisinin onayı ile yardımda bulunulabilir.

(3) Muhtaç ve yoksullara ücretsiz ekmek, gıda gibi ayni yardımlar süreli veya kırtasiye, ilaç, yakacak yardımı gibi geçici nitelikte olabilir.

(4) Ayni yardımdan yararlanacak kişilerden bu Yönetmeliğin 8’ inci maddesinde belirtilen evraklar istenir. Temel eğitim ve Orta öğrenim gören öğrencilerine yönelik ayni yardımlar için okul müdürlüklerince veya yaz kursları için bağlı oldukları kurum veya STK’ larca öğrencinin durumuna dair verilen bilgi ve belge yeterlidir.

(5) Ayni yardımların dağıtılmasında muhtarlıklar, sivil toplum kuruluşları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile de işbirliği yapılabilir.

(6) Ayni yardımlar bir defada veya periyodik olarak da yapılabilir.

Ayni Yardımlarda Satın Alma İşlemleri

MADDE 15- (1) Ayni yardımlarda kullanılacak mal ve malzemelerin alımında Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

(2) Ayni yardımlarda kullanılmak üzere bağışlanmış mal veya malzeme de bu yönetmelikle tespit edilmiş esaslara göre dağıtılır.

Ayni Yardımların Dağıtımı

MADDE 16- (1) Belediyece bu yönetmelik kapsamındaki kimselere dağıtılmak üzere Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre alımı gerçekleştirilen veya sosyal yardımlarda kullanılmak üzere Belediyeye bağışlanan gıda, yakacak, giyecek, eşya, temizlik malzemesi ve kırtasiye malzemesi gibi ayni yardımlar , belediye personeli ve araçlarıyla muhtaç ve yoksul kişilere en uygun yöntemlerle dağıtılır. Gerektiğinde muhtarlar, sivil toplum ve kamu kuruluşlarıyla dağıtıma yönelik işbirliği yapılabilir. Ayni yardımların dağıtımı üçüncü şahıslardan hizmet alımı yapılarak görevli belediye personeli gözetiminde yaptırılabilir. Temel ihtiyaç konusu yardımlar ihtiyaç maddelerinin Belediyece temin edilip dağıtılması veya belirlenmiş harcamalar için kullanılabilecek şekilde Belediyece bastırılacak alışveriş çeki veya elektronik ödeme araçları ile ödeme yapılabilir.

 

Harcama Talimatı

MADDE 17- (1) Bütçenin sosyal yardım ödeneğinden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarının hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara (mutemet) ilişkin bilgiler yer alır.

 

Muhasebe Yetkilisi

MADDE 18- (1) Sosyal yardım harcamalarına ilişkin işlemlerin Muhasebe Yetkilisi, Çekmeköy İlçe Belediyesi Muhasebe Yetkilisidir.

 

Gerçekleştirme Belgeleri Ve Ödeme İşlemleri

MADDE 19- (1) Sosyal yardım giderlerinin (harcamalarının) mevzuata uygun biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere Harcama Yetkilisi tarafından bir memur Mutemet olarak görevlendirilir.

(2) Sosyal yardımlarla ilgili ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması işi, gerçekleştirme görevlileri tarafından yapılır.

(3) Giderlerin gerçekleştirilmesi harcama yetkilisinin ödeme emri belgesini imzalaması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanır.

 

Ödeme Yapılacak Kişiler

MADDE 20-  (1) Bu yönetmelik kapsamında yapılacak nakit yardım ödemeleri, hak sahibine veya duruma göre vekiline, velisine veya vasisine makbuz (imza) karşılığında yapılır. Ödemenin yapılacağı kişi aşağıda belirtilen belgelere göre tespit edilir.

(2) Yardım yapılacaklar, engelli, yaşlı ve hasta olmak gibi sebeplerden dolayı alacakları nakdi yardımı verecekleri imzalı vekalet (noter onayı aranmaz) ve kimlik fotokopilerini de eklemek suretiyle vekil edecekleri kişilere ödeme yapılabilecektir. Kanuni temsilcilere yapılacak ödemelerde kanuni temsilcinin tayinine ilişkin mahkeme kararının ibrazı zorunludur. Ödeme yapılan kişilerin onaylı kimlik örnekleri ödeme belgesine bağlanır. Ödemeler hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılmak suretiyle de yapılabilir.

 

Ödeme Belgeleri Ve Bağlanacak Kanıtlayıcı Belgeler

MADDE 21- (1) Bütçeden nakden yapılacak yardım harcamalarında, tahakkuk müzekkeresi ve (harcama talimatı) verile emri, ödeme belgesi olarak düzenlenir.

(2) Ödeme belgesi en az iki nüsha düzenlenir. İlk nüshası, kanıtlayıcı belgelerle birlikte muhasebe biriminde, ikinci nüshası ise eki kanıtlayıcı belgelerin ikinci nüshası veya onaylı suretleri ile birlikte harcamanın yapıldığı birimde saklanır.

(3) Kanıtlayıcı belgeler, sosyal yardım harcamalarının belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak yapıldığına ve gerçekleştirildiğine ilişkin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca düzenlenip onaylanan belgelerdir.

(4) Bütçeden nakden yapılacak sosyal yardım ödemlerinde ödeme belgesine yardım yapılacak kişinin başvuru evrakları, Yardım Esasları Değerlendirme Kurulunun raporu, ödemenin yapıldığına dair makbuz suretleri, ödeme yapılanların nüfus cüzdan fotokopileri ile yetki belgeleri ve gerekli görülen diğer belgeler kanıtlayıcı belge olarak eklenir.

 

Kayıt, Takip ve Kontrol Sistemi

MADDE 22- (1) Ayni ve nakdi yardım hizmetlerinin yürütülmesinde uygulamanın devamlı takibi esastır. Müdürlük, yardım yapılan kişilerle ilgili bilgi ve belgeleri düzenli olarak tutmak, muhafaza etmekle yükümlüdür.

 

(2) Belediyece gerekli görülen hallerde, yardım için müracaat eden kişilerle ilgili olarak diğer belediyelerden,  muhtarlıklardan veya kaymakamlıklardan yardım alıp almadığına dair bilgi istenebilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Belediye Sınırları Dışına Yapılabilecek Sosyal Yardımlar

MADDE 23- (1) Belediye, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 53 üncü maddesi gereğince, belediye sınırları dışında doğal afetler meydana gelmesi durumunda, Belediye Başkanlığı tarafından bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlanabilir. Yardımlar ayni ve nakdi olabilir.

(2) Belediye gerektiğinde diğer afet bölgelerine personel, araç gereç ve gerekli diğer donanımı sevk ederek destek sağlayabilir. Bu amaçla yapılan tüm masraflar belediye bütçesinden karşılanır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

MADDE 24- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, 03.03.2010 tarih ve 21 sayılı Meclis Kararı ile yürürlükte olan Çekmeköy Belediyesi Yardım Esasları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 25- (1) Sayıştay görüşü alınan bu Yönetmelik ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26- (1)Bu yönetmelik hükümlerini Çekmeköy Belediye Başkanı yürütür.

Dökümanlar
#NeGüzelsinÇekmeköy

Mobil Uygulamalarımız

Çekmeköy Belediyesi Android Uygulaması Çekmeköy Belediyesi IOS Uygulaması