Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta
Sadirettin KARAARSLAN/Temizlik İşleri Müdürlüğü
Sadirettin KARAARSLAN/Temizlik İşleri Müdürlüğü

Sadirettin KARAARSLAN

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Dökümanlar
 • Müdürlük Görevleri

  a) Çöp Toplama, Süpürme ve Yıkama İşleri
  b) Parkların Bakım ve Onarımı
  c) Yeni Parklar ve Rekreasyon Alanları Yapım İşi

  Dökümanlar
 • Organizasyon Şeması

  Organizasyon şeması yukarıdaki gibidir. Büyütmek için üzerine tıklayın.

  Dökümanlar
 • Müdürlük Yönetmeliği

  ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç
  Madde 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı Çekmeköy Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri  Müdürlüğünün  kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

  Kapsam
  Madde 2-(1) Bu yönetmelik, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün görev ve çalışma esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Günün gelişen ve değişen koşullarına göre düzenlemelerin yapılabileceği bu yönetmelik, müdürlüğün ve personelin görev, yetki ve sorumlulukları da dahil çalışma esaslarını kapsar.

  Dayanak
  Madde 3-(1) Bu yönetmelik; 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” ile 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

  Tanımlar
  Madde 4-(1) Bu yönetmelikte geçen;

  1. Başkan:Çekmeköy Belediye Başkanını,
  2. Başkanlık:Çekmeköy Belediye Başkanlığını,
  3. Başkan Yardımcısı:Çekmeköy Belediyesi Başkan Yardımcısını,
  4. Belediye:Çekmeköy Belediyesini,
  5. Encümen:Çekmeköy Belediye Encümenini,
  6. Meclis:Çekmeköy Belediye Meclisini,
  7. Müdür:Çekmeköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürünü,
  8. Müdürlük:Çekmeköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünü,
  9. Personel:Çekmeköy Belediyesi Temizlik İşlerine bağlı çalışanları ifade eder.
  10. Büyükşehir Belediyesi:İstanbul Büyükşehir Belediyesini,
  11. Harcama Yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir birimin üst yöneticisini,
  12. Yönetmelik:Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ni ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Müdürlüğün Kuruluşu, Bağlılığı ve Teşkilat Yapısı

  Kuruluş
  Madde 5-(1) Müdürlük, 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’ hükümleri doğrultusunda Belediye Meclisinin   11.04.2009 tarihli, 16 sayılı ve 07.01.2020 tarihli, 4 sayılı kararıyla kurulmuştur.

  Bağlılık
  Madde 6- (1) Müdürlük, Belediye Başkanına ve görevlendireceği Başkan yardımcısına bağlıdır.

  Teşkilat  yapısı
  Madde 7-(1) Müdürlüğün örgütlenme yapısı aşağıdaki gibi oluşmaktadır.                                                      

  1. Müdür  
  2. Temizlik İşleri Birimi
  3. Çevre ve Koruma Kontrol Birimi
  4. Park ve Bahçeler Birimi
  5. Makine ve İkmal Birimi
  6. İdari İşler Birimi

   (2) Temizlik İşleri Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

  1. Müdür
  2. Şef
  3. Memurlar
  4. İşçiler
  5. Sözleşmeli memurlar
  6. Teknik personeller
  7. Hizmet alımı yoluyla istihdam edilen personeller

  (3) Birimlerin görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duydukları nitelik ve sayıda kadro ihdası ve personel görevlendirilmesi “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar” çerçevesinde yapılır.

  (4) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan kadrolu Şefler dâhil olmak üzere Yönetici Yardımcısı ve Büro Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Görev, Yetki ve Sorumluluk

  Müdürlüğün Görevleri
  Madde 8-(1) Temizlik İşleri Müdürlüğü; Kamu kurumları, vatandaş talepleri ve Müdürlüğe ait oluşturulan stratejik planları doğrultusunda belirlenen iş planlarındaki görevlerini, ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, Başkanlık Makamının direktifleri doğrultusunda verilen görev ve yetkileri kullanarak görevini yapar. Müdürlük örgüt yapısında olan ve aşağıda tanımlanan tüm birimlerin görev yetki ve sorumlulukları, müdürlüğün çalışma faaliyet konularını kapsamaktadır. Bu kapsamda Müdürlüğün genel görev tanımları aşağıdaki gibidir:

  1. Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak; yasa ve yönetmeliklerle verilmiş olan görevleri; Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak yürütmek, Müdürlüğün yıllık bütçe tekliflerini ve varsa yıllık ücret tarifelerini hazırlamak.
  2. Çekmeköy Belediyesi İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
  3. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; Müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ile yapım işlerini ihale yolu ile gerçekleştirmek, hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak. (Müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda yapılan mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri ile ilgili her türlü iş ve işlemleri 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu çerçevesinde yapılmasını sağlamak.)
  4. 5018 sayılı kanun ile müdürlüğe verilen iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
  5. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda İlçe Belediyelerinin uhdesine tevdi edilen ve Müdürlüğümüzü ilgilendiren görevleri yapmak/yaptırmak.
  6. 5393 sayılı Belediye Kanununun 59. maddesinin (e) fıkrasına istinaden ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak yapılacak/yaptırılacak hizmetlere karşılık ücret tarife listeleri oluşturarak Belediye Meclisine sunmak.
  7. Harcama birimi olarak müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek.
  8. Müdürlüğün yıllık faaliyet raporu ve performans programını hazırlamak.
  9. Vatandaşlardan gelen dilek ve şikâyetleri değerlendirerek sonuçlandırılmasını sağlamak .
  10.  Müdürlüğe ait yıl içerisinde Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında yapılacak iş ve işlemleri yapmak.
  11. Mal ve hizmet alımı, yapım işleri kapsamında çalışan yüklenici firmalar ile belediye arasındaki iletişim, bilgi ve belge akışının zamanında yapılmasını sağlamak.
  12. Çekmeköy İlçesi Ambalaj Atıkları Yönetim Planı’nı yapmak, ilgili Bakanlığa onaylatmak. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve yönetim planı doğrultusunda çalışmalar yapmak, organize etmek, denetlemek ve kontrol etmek.
  13.  İlçe genelinden evsel katı atıkların düzenli bir biçimde toplanıp aktarma istasyonu ve düzenli depolama sahalarına nakledilmesini sağlamak.
  14. Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda oluşan atık suları için gerekli önlemleri almadan alıcı ortama verenleri denetlemek ve yasal gereğinin yapılması için raporlandırarak ilgili makamlara bildirmek.
  15. İlçe sınırları dâhilinde, evsel ve evsel nitelikli sanayi atıklarının düzenli depolanma alanlarına nakledilmesinde sakınca görülmeyen türden atığı çıkan işletmelerin atıklarının Belediye Meclisimiz tarafından onaylanan ücret tarifesine göre sözleşme yapılarak toplanmasını, nakledilmesini ve bu hizmet sürecindeki iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.
  16. Yeni konut ve iş yeri projelerinin kazı ruhsatları aşamasında belirlenen Atık Toplama Merkezleri İle ilgili gerekli iş ve işlemlerin yapılmasında ilgili müdürlüklere talep edilmesi durumunda gerekli teknik bilgi desteğinde bulunmak.
  17.  Kullanılmış ev eşyaları, vb. gibi evsel nitelikli olmayan atıkların toplanıp düzenli depolama sahasına nakledilmesini sağlamak.
  18. İlgili mevzuatlar dâhilinde ilçe sınırlarımız içerisindeki tekstil-kullanılmış giysi, ahşap ve mobilya vb. atıklarının toplanmasına yönelik çalışmalar yapmak, organize etmek, denetlemek ve kontrol etmek.
  19. Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği ve Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğin de yer alan esaslara göre atık yağların toplanması ve geri kazanılmasına yönelik, çalışmaların kontrollerini yapmak.
  20. Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda Hava kirliliğine neden olan işyerlerini ve konutları denetlemek, kirlenmeye neden olan faktörleri ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri aldırmak ve kirletenler hakkında yasal işlem yapmak.
  21. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 31.07.2019 tarih ve E. 180077 sayılı olur yazısı ile yetkisi Çekmeköy Belediyesine devredilen; ‘’Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’’ kapsamında çevre koruma biriminin yetki ve sorumluklarında belirtilen gürültü kirliliğine neden olan işletme, tesis, işyerleri, şantiye alanları ile rekreasyon ve eğlence yerlerini denetlemek ve idari yaptırım uygulamak.
  22. Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğin de belirtilen esaslara uygun olarak elektrikli ve elektronik eşyaların toplanması ve geri kazanılmasına yönelik çalışmaları ve kontrolleri yapmak.
  23. Atık Yönetimi Yönetmeliği” çerçevesinde tekstil atıkları ve bazı tehlikesiz atıkların geri kazanımının toplanmasına yönelik çalışmalar yapmak, organize etmek ve denetlemek/kontrol etmek.
  24. Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde atık lastiklerin toplanmasına yönelik çalışmalar yapmak, organize etmek ve denetlemek/kontrol etmek.
  25. Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında; atık pil ve akümülatörlerin ayrı toplanmasını, geri kazanılmasını sağlamak üzere gerekli çalışmaları ve kontrolleri yapmak.
  26. Çevre ve çevresel faktörlerle ilgili planlama ve proje çalışmaları yürütmek.
  27. Çevre kirliliği ile ilgili değişik konulardaki şikâyet ve talepleri değerlendirmek, gereğinin yapılması için ilgili kişi, kurum, kuruluş ve işletmelere sorunu ileterek gereğinin yapılmasını ilgili mevzuat dâhilinde sağlamak. Çeşitli sebeplerle imhası gereken atıkların ilgili mevzuata uygun olarak imha edilmesini sağlamak.
  28. 30829 sayılı Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında yapılacak iş ve işlemleri organize etmek, yapmak, denetlemek ve kontrol etmek.
  29. İlçe sınırlarımız içerisinde; çim ve dal atıkları ile çuvallı moloz ve tadilat atıklarının belediye meclisimizce onaylanan ücret tarifesine göre toplanması ve izinli depolama sahalarına nakledilmesini sağlamak.
  30. İlçe genelinde uygun görülen yerlere yeraltı veya yerüstü çöp konteynerleri yerleştirmek ve konteynerlerin temizlenmesini, yıkanmasını ve dezenfekte edilmesini sağlamak.
  31. İlçe genelinde ki cadde, sokak, meydan, park ve boş arsalar (özel mülkler hariç) süpürülmesi ve genel temizliğini yapmak.
  32. İlçe genelindeki cadde, sokak, meydan, park ve açık semt pazarlarının araçlar ile ihtiyaçlar doğrultusunda yıkanmasını sağlamak.
  33. İzinsiz veya izin süresi geçmiş tüm reklam gereçlerinin toplanması ve illegal duvar yazıların silinmesi gibi iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.
  34. Belediyenin EYS sistemi kapsamında çevre programının oluşturulması ve temel ilkelerinin belirlenmesini sağlamak.
  35. Çevre sorunları ile ilgili sosyal etkinlikler düzenlemek, diğer kuruluşların düzenlediği etkinliklere katılmak.
  36. Çekmeköy Belediyesi sınırları dâhilinde imar planında park, bahçe, çocuk oyun alanı, spor alanı olarak ayrılan yerler, refüjler, meydanlar gibi kamusal alanların etüt, proje, detay planları, imalat ve bitkilendirme iş ve işlemlerini yapmak/yaptırmak.
  37. Çekmeköy Belediyesi sınırları dâhilinde mevcut park, bahçe, yeşil alan ve refüjlerdeki yeşil alanların, çocuk oyun alanı, spor sahaları gibi kamusal alanların bakım ve onarımını yapmak/yaptırmak.
  38. İlçe sınırları dâhilinde park, bahçe ve yeşil alanlarda yapılması istenilen fiziki ve mimari yapılaşmayı yapmak/yaptırmak veya İlgili Müdürlüğe görüş bildirmek ve müsaade etmek.
  39. İlçe sınırları dâhilinde bulunan park, bahçe, yaya yolları, refüjler, meydanlar vb. kamusal alanlarda uygun koşullarda ağaç, ağaççık, çalı ve mevsimlik çiçeklerin dikim ve sökümünü, çim alanlarda ekim/serim ve sökümünü yapmak/yaptırmak.
  40. İlçe sınırları dahilindeki park, bahçe, yeşil alan, çocuk oyun alanı, spor sahaları, yaya yolları, refüj, meydanlar gibi kamusal alanlarda periyodik olarak belirlenen zamanlarda çim biçimi, budama, süs bitkilerine form verilmesi, çim alanların havalandırılması, sulama, gübreleme, herekleme, çapalama ve yabani ot temizliği, işlemlerini yapmak/yaptırmak.
  41. Belediye sınırları dâhilinde yeşil alanların bitkilendirilmesi ve düzenlenmesi çalışmaları için Büyükşehir Belediye Başkanlığına yazışma yaparak bu alanlarda Büyükşehir Belediyesinden ilgili kurumlarından bu çalışmanın yapılmasını talep etmek.
  42. Şehir estetiği için süsleyici materyaller (çiçeklik havuz, heykel vb.) yapmak/yaptırmak
  43. Yıllık iş planına göre, bakım ve onarımı yapılacak park, bahçe, yeşil alan, çocuk oyun alanı, spor sahaları, yaya yolları, refüj meydanlar vb. gibi kamusal alanlar için lüzumlu olan her cins kent mobilyaları, oyun grupları, spor aletleri, yapısal ve bitkisel materyaller, zirai ilaçlar ile çeşitli araç-gereçlerin ve tespitini yaparak bu malzemeleri temin etmek/ettirmek.  Bakım ve Onarımlarını yapmak/ yaptırmak.
  44. İlçe sınırları dâhilinde park, refüj ve yeşil alanları kaçak olarak tahrip eden kişi ve kurumları tespit ederek, günün ekonomik koşulları da göz önünde bulundurularak, tahrip edilen malzeme ile ilgili (malzeme + bakım bedeli) hasar tespit listesi oluşturmak.
  45. İlçe halkının çevre bilincini ve duyarlılığını arttıracak eğitim programları yapmak, bu amaca uygun görsel ve yazılı iletişim kaynaklarını kullanarak gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak. Halkın ağaç ve çiçek sevgisini geliştirmek amacıyla eğitimler, bayramlar, festivaller, sergiler, eğlence ve yarışmalar düzenlemek.
  46. Zorunlu hallerde (imar planı değişikliği vb. durumlarda) nakledilmesi gereken ağaçların nakil iznini vermek veya yapmak.
  47. Mimari, teknik ve sosyal içerikli her türlü sektörel gelişimlerin takip etmek ve yeni projeler üretmek, projelendirilecek alanların fizibilite çalışmalarının yapmak, ön tasarım projelerinin, kesin projelerin çizimi-çizdirilmesini sağlamak, kontrolü ile keşif, metraj ve şartnamelerini hazırlamak veya hazırlatmak bununla ilgili uzman kişilerden danışmanlık almak ve gerektiğinde danışma kurulları oluşturmak.
  48. Müdürlüğümüz ile ilgili ihtiyaç duyulan araç, gereç ve makinaların tespiti, alım ve bakımını yapmak veya yaptırmak.  
  49. Müdürlük bünyesinde bulunan araçların takip, kontrol, bakım ve onarım yakıt vb. işlemlerini yapmak ve yaptırmak.
  50. Belediyenin terkin ve diğer yollarla hurdaya ayrılan malzemelerini toplayarak muhafaza etmek ve satış işlemine hazır hale getirilmesini sağlamak.
  51. Müdürlüğe ait depoların düzenini, alınacak demirbaş, tüketim, mal ve malzemelerin temini ve dağıtılmasını sağlamak.
  52. Kamu kurum ve kuruluşlardan gelen taleplere, Müdürlüğün yürütmekte olduğu çalışmalar ve imkânları dâhilinde yardımcı olmak.
  53. Müdürlüğün görev alanı içindeki ihtiyaçların belirlenmesi ve temin yöntemine göre gerekli dosya hazırlıkları (şartnameler, ihtiyaç listesi vs.) ve denetim çalışmalarını (hakkediş, kontrollük ,kabul işlemleri vb.) yürütmek.
  54. Fuar, sergi, eğitim vb. etkinliklere katılmak, gelişen teknolojileri takip ederek çalışma alanlarımızda yenilikçi ve modern uygulamalar yapılmasını sağlamak.
  55. Müdürlüğümüzün yetki ve sorumluluğuna giren mevzuatların gerektirdiği diğer görevleri yerine getirmek.

  Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
  Müdürün Görev ve Yetkileri:
  Madde 9-(1) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

  1. Temizlik İşleri Müdürlüğü’nü Başkanlık Makamına karşı temsil etmek. Başkanlık makamından gelen görev ve talimatları mevzuat dâhilinde yapılmasını sağlamak.
  2. “Müdürlüğün Görevleri” kısmında tanımlanmış tüm işleri koordine etmek, etkili ve verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak.
  3. Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin disiplin amiridir.
  4. Temizlik İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler ve Birimleri arasında koordinasyonu sağlamak, gerekentedbirleri almak ve yapılan işleri denetlemek.
  5. Müdürlüğün çalışmalarının stratejik plan ve performans programındaki hedeflerine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayarak buna bağlı olarak yıllık Bütçesini hazırlamak.
  6. Yönetmelik, stratejik plan, bütçe, performans programı ve faaliyet raporu hazırlayıp başkanlığa sunmak üzere ilgili müdürlüğü ile paylaşmak; hazırlanan yıllık faaliyet raporları hakkında İç Kontrol Güvence Beyanı vermek.
  7. Müdürlüğe yasa ve yönetmeliklerle verilmiş olan görevlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesinde birinci derecede sorumlu olup gerekli olan her türlü önlemi almak.   
  8. Vatandaşa yönelik hizmetlerle ilgili “hizmet standartları” belirleyerek daha hızlı ve etkin hizmet vermek için tedbirler alır, süreç iyileştirmesi yapmak.
  9. Müdürlük çalışmalarını mevzuata uygun olarak yürütmek, her türlü mevzuat değişikliklerinde müdürlük çalışmalarını yeniden düzenlemek ve çalışanların mevzuata ve değişikliklere uyum sağlamasını temin etmek.
  10. Müdürlük adına yapılacak harcamalarda harcama yetkilisi ve ihalelerde ihale yetkilisi sıfatıyla gerekli işlemleri yapmak.
  11. Müdürlüğün geçmiş döneme ait bilgilerinin, dosyalarının, raporlarının kurumsal bir formatta Standart Dosya Planına göre arşivlenmesini sağlamak. Bu konuda Yazı İşleri Müdürlüğü ile koordineli çalışmak.
  12. Standart Dosya Planına göre sınıflandırılan matbu veya dijital ortamda muhafaza edilen birim dokümanları için “saklama planı” oluşturur, “imha süreler” belirlemek. Süresi gelen arşiv evrakının yine mevzuatta tarif edilen şekilde imha edilmesini sağlamak.
  13. İş güvenliğinin ilgili yönetmelik ve prosedürlere uygun olarak sağlanması için her türlü önlemi almak ve faaliyetlerin denetlenmesini sağlamak.
  14. Müdürlüğün yazışmalarının yazışma kurallarına uygun, süresi içinde ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlamak ve 1.derece imza yetkilisi sıfatıyla paraflamak veya imzalamak.
  15. Müdürlüğün iş ve işlemleri ile ilgili araştırma, soruşturma, denetim ve teftişlerde müdürlüğün çalışmaları hakkında bilgi ve belge vermek, teftiş ve denetim raporlarının gereğinin yapılmasını sağlayarak cevaplandırmak.
  16. Müdürlüğe gelen evrakları incelemek, ilgilisine havale etmek, süresi içinde gereğinin yapılmasını ve cevaplandırılmasını sağlamak.
  17. Müdürlüğün çalışma alanıyla ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen talepleri ve şikâyetleri değerlendirmek, süresi içinde gereğinin yapılmasını ve cevaplandırılmasını sağlamak.
  18. Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirerek plan ve programları yapmak ve çalışmaların programa uygunluğunu sağlamak.
  19. Görevi ile ilgili azami itinayı ve dikkati göstermek, personelin çalışma saatlerini denetlemek ve moral motivasyonunu artırmaya yönelik tedbirler almak, personellerin eğitim ihtiyacını tespit etmek ve eğitimlerini sağlamak suretiyle birim içi verimi arttırmak.
  20. Yapılacak işleri 7/24 esasına göre vardiya çalışma programına göre planlamak ve buna uygun iş akış programı hazırlatmak ve programa uyumunu denetlemek.
  21. Geçici olarak izinli veya raporlu olduğu dönemlerde, müdürlük birim şeflerinden veya diğer birim müdürlerinden birini müdürlüğe vekâlet etmesi için makamın onayına sunmak.
  22. Müdürlüğün yetki ve görev alanına giren konularda araştırma yapılmasına karar vermek, bu iş için gerekli her türlü harcama alım-satım, ihale işlerinin teklifini hazırlayıp ilgili birime sunmak, işlemlerin yürütülmesinin kontrolünü ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
  23. Toplumu bilinçlendirmek amacıyla müdürlüğün çalışmaları ve faaliyet alanlarıyla ilgili yazılı ve görsel materyaller bastırılmasını sağlamak.
  24. Yüklenici firmalar aracılığı ile yapılacak iş ve işlemlerde şartname ve sözleşmeye aykırılık görüldüğünde cezai işlem uygulamak.
  25. Yasalarla verilen ek görev ve sorumlulukları yapmak.
  26. Belediyenin karar organlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına ve gerektiğinde gerçek ve tüzel kişilere karşı ise başkanlık makamının izni ve onayıyla, şahsen ya da evrak üzerindeki imzasıyla temsil etmek.
  27. Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları sevk ve idare etmek.
  28.  Bütçe ödeneklerini kullanmaya ve harcama talimatı vermek.
  29. Gerçekleştirme görevlilerini belirlemek ve görevlendirmek.
  30. İhalelerde ihale yetkilisi tarafından onaylanan ihale kararına istinaden sözleşmeyi imzalamak.
  31. Alt birimlerindeki personellere yetki devretmek ve gerektiğinde devrettiği yetkiyi geri almak.
  32. İdari ve teknik konularda talimatlar vermek, araştırma ve inceleme yapmak ve yaptırmak.
  33. Performans ölçümü ve istatistiki çalışma yapmak ve yaptırmak.
  34. İş ve işlemleri kontrol etmeye ve denetlemek, iş ve işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemek. Çalışma gurupları oluşturmak, görevlendirmeler yapmak.
  35. Taşınır mal kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek, görevlendirmek ve çalışmalarını denetlemek.
  36. Toplantı düzenlemek ve toplantıyı yönetmek.
  37. Bütçe Kanununda belirtilen sınırlarda olmak kaydıyla; gerekli durumlarda üst yönetici onayıyla personele fazla mesai yaptırmak.
  38.  Gerekli gördüğü konularda Hukuk İşleri Müdürlüğü’nden Başkan Yardımcısı ve Başkan onayıyla görüş sormak.
  39. İşlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğu önlemek için kanuni her türlü tedbiri almak.

  Müdürün Sorumluluğu:
  Madde 10-(1) Temizlik İşleri Müdürü; kendisine verilen görevleri yasal mevzuatlara uygun olarak, zamanında yapmak ve neticelendirmek hususunda doğrudan Belediye Başkanı’na ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı’na karşı sorumludur.                                                              Müdürlüğün ve müdür olarak görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygun olarak yürütülmesinde;

         1) Belediye Başkanına ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına,

         2) Kollektif çalışma gerektiren konularda; çalışmanın öznesi durumundaki müdürlüklere veya müdürlere ya da kurullara karşı sorumludur.

  3)Müdürlüğün ve müdür olarak kendilerinin görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi sürecinde, başkanlık makamını bilgilendirmek kaydıyla; 1-) Sayıştay’a, 2-) İlgili bakanlıkların denetim organlarına, 3-) Belediye meclisinin denetim komisyonuna, 4-) İç denetim organlarına, gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırmakla sorumludur.                                                                                                                        

  4)Başkanlık Makamını bilgilendirmek kaydıyla; Adli ya da idari inceleme ve soruşturma aşamasında, adli ya da idari inceleme ve soruşturmayı yürüten organlara gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırmakla sorumludur.

  Müdüre Vekalet
  Madde 11– (1) Müdürün izinli veya raporlu olduğu durumlarda, Müdürlük görevlerinin devamı için, Başkanlık onayı ile uygun görülen personel Müdür olarak görevlendirilir.

  Temizlik İşleri Müdürlüğüne Bağlı Birimlerin Görev, Yetki ve Sorumluluğu
  Madde 12- Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan birimlere ait görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda ilgili madde başlıkları içinde tanımlanmıştır.

  Temizlik İşleri Birimi Görev, Yetki ve Sorumluluğu
  Madde 12 -(1) Temizlik İşleri Şefi, Temizlik İşleri Biriminin amiri olup, Müdürlük yetki alanına giren aşağıdaki işlerden Müdüre karşı birinci derecede sorumludur. Temizlik İşleri Şefliği görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

  1. Müdürün bilgisi dâhilinde bu yönetmeliğin 8. Maddesinin (1) fıkrası (c), (ç), (d), (f), (ğ), (ı), (z), (aa), (bb), (cc), (çç), (dd), (ee), (mm), ( şş), (tt), (uu), (üü) bentlerinde belirtilen müdürlüğün görevleri ile ilgili yapılacak iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak.
  2. Günlük çalışma programlarını oluşturmak.
  3. Yukarıda sayılan görevler ile Müdür tarafından verilen diğer tüm görevleri, kanunlar çerçevesinde gereken özen ve çabukluğu göstererek yerine getirmekten sorumludur.

  Çevre Koruma ve Kontrol Birimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları  
  Madde 12 -(2)Çevre Koruma ve Kontrol Şefi, Çevre Koruma ve Kontrol Biriminin amiri olup, Müdürlük yetki alanına giren aşağıdaki işlerden Müdüre karşı birinci derecede sorumludur. Çevre Koruma  ve Kontrol Şefliği  görev,yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

  1. Müdürün bilgisi dâhilinde bu yönetmeliğin 8. Maddesinin (1) fıkrası (c), (ç), (d), (f), (ğ), (ı), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (o), (ö) , (p), (r), (s), (ş), (t), (u) , (ü), (v), (y), (şş), (tt), (uu), (üü)  bentlerinde belirtilen müdürlüğün görevleri ile ilgili yapılacak iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak.
  2. Yukarıda sayılan görevler ile Müdür tarafından verilen diğer tüm görevleri, kanunlar çerçevesinde gereken özen ve çabukluğu göstererek yerine getirmekten sorumludur.

  Park ve Bahçeler Birimi Görev, Yetki ve Sorumluluğu
  Madde 12 -(3)Park ve Bahçeler Şefi, Park ve Bahçeler Biriminin amiri olup, Müdürlük yetki alanına giren aşağıdaki işlerden Müdüre karşı birinci derecede sorumludur. Park ve Bahçeler Şefliği görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

  1. Müdürün bilgisi dâhilinde bu yönetmeliğin 8. Maddesinin (1) fıkrası (c), (ç), (d), (f), (ğ), (hh), (ii), (jj), (kk), (ll), (mm), (nn), (oo), (pp) , (qq), (rr), (ss), (uu), (xx), (yy) ,( zz), (aaa), (ı), (ff), (gg), (ğğ), (hh), (ıı), (ii), (jj), (kk), (ll), (mm), (nn), (oo), (şş), (tt), (uu), (üü)    bentlerinde belirtilen müdürlüğün görevleri ile ilgili yapılacak iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak.
  2. Yukarıda sayılan görevler ile Müdür tarafından verilen diğer tüm görevleri, kanunlar çerçevesinde gereken özen ve çabukluğu göstererek yerine getirmekten sorumludur.

  Makine İkmal Birimi görev, yetki ve sorumluluğu
  Madde 12 -(4)Makine İkmal Şefi, Makine İkmal Biriminin amiri olup, Müdürlük yetki alanına giren aşağıdaki işlerden Müdüre karşı birinci derecede sorumludur. Makine İkmalŞefliği görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

  1. Müdürün bilgisi dâhilinde bu yönetmeliğin 8. Maddesinin (1) fıkrası (c), (ç), (d), (f),( ğ),(ı), (öö), (pp), (rr), (ss), (şş),(tt), (üü) bentlerinde belirtilen müdürlüğün görevleri ile ilgili yapılacak iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak.                                                                                                     
  2. Teknik bakım ekibi oluşturarak kırılan-bozulan spor aletleri, çöp kovaları, konteynerler ve atölyelerin bakım ve onarımını yapmak.                                                                                                       
  3. Kademelerin güvenlik, temizlik, çay vb. iş ve işlemlerini yapımını sağlamak.                               
  4. Müdürlük uhdesinde yer alan tüm resmi ve kiralık araç – gereç ve ekipmanların aylık listesini güncellemek.                                                                                                                                                       
  5. Müdürlüğe ait tüm depolarla ilgili tüm iş ve işlemlerin takip ve kontrolünü yapmak. Yukarıda sayılan görevler ile Müdür tarafından verilen diğer tüm görevleri, kanunlar çerçevesinde gereken özen ve çabukluğu göstererek yerine getirmekten sorumludur.

  İdari İşler Birimi Görev, Yetki ve Sorumluluğu
  Madde 12 -(5)İdari İşler Şefi, İdare İşler Biriminin amiri olup, Müdürlük yetki alanına giren aşağıdaki işlerden Müdüre karşı birinci derecede sorumludur. İdare İşler Şefliği görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

  Müdürün bilgisi dâhilinde bu yönetmeliğin 8. Maddesinin (1) fıkrası (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ), (h), (şş), (üü)  bentlerinde belirtilen müdürlüğün görevleri ile ilgili yapılacak iş ve işlemleri yapmak ve/veya yaptırmak.

  1. Birimler arası koordinasyonu sağlamak için koordinatörlük görevi yapmak veya yaptırmak.
  2. Müdürlüğe havale edilen her türlü evrakın kanun, talimat bilgileri ve genelgeler çerçevesinde cevaplandırılması takibi ve dosyalama işlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak. Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak, yaptırmak; dosyalama düzeni ve müdürlük arşivini oluşturmak.
  3. Vatandaşlardan gelen dilek ve şikâyetleri değerlendirerek sonuçlandırılmasını sağlamak ve ilgilisini bilgilendirmek.
  4. Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak.
  5. Personelin her türlü özlük işlerinin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak.
  6. Müdürlüğün talimatları doğrultusunda stratejik plan hazırlamak.
  7. Aylık/ Yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, müdürlük çalışmaları ile ilgili sunumlar hazırlamak.
  8. Entegre Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Sistemiyle ilgili müdürlük çalışmalarını yürütmek ve ilgili müdürlükle koordinasyonu sağlamak.
  9. Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, sayım, devir işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini bağlı bürolara yaptırmak.
  10. Müdürlüğün avans ve kredi işlemlerini yürütmek.
  11. Müdürlüğün gider bütçe teklifini hazırlamak.
  12. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına uygun olarak birim içerisinde gerekli kontrolleri gerçekleştirmesi için Kurum İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlarına yardımcı olmak.
  13. CİMER, Seri Nokta, telefon, sosyal medya, dilekçe ile ya da şahsen gelen vatandaş taleplerini ilgili personele iletmek ve zamanında cevaplanmasını sağlamak.
  14. Müdür tarafından verilen diğer görevleri ilgili mevzuat çerçevesinde yapmak.
  15. Yukarıda sayılan görevler ile Müdür tarafından verilen diğer tüm görevleri, kanunlar çerçevesinde gereken özen ve çabukluğu göstererek yerine getirmekten sorumludur.

  Birim Şeflerinin Görev, Yetki ve Sorumluluğu
  Madde 13- Şefleringörev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;      

  1. Birimini Görev, Yetki ve Sorumlulukları dâhilinde; Müdürlük Makamına karşı temsil etmek.
  2. Biriminin yönetiminde tam yetkili kişi olmak. Birimine tanımlanmış tüm işleri koordine etmek, etkili ve verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak.
  3. Biriminin Gerçekleştirme Görevlisi olmak.
  4. Yapılacak tüm çalışmalarla ilgili diğer birimlerle ve diğer kurumlarla koordinasyonu sağlamak.
  5. Biriminin yıllık Performans Programını ve buna bağlı olarak yıllık Bütçesini hazırlamak.
  6. Performans Hedefleri, İş kapasitesi ve Faaliyet alanlarını dikkate alarak günlük, haftalık, aylık ve yıllık İş planları hazırlamak ve bu planların uygulanmasını ve denetimini sağlamak.
  7. Yatırım programı dâhilinde ihalesi yapılacak işlere ait ihale dosyalarını hazırlamak veya ilgili birimlere hazırlatmak.
  8. 01.07.2005 tarih ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun kapsamında erişilebilirlikle ilgili oluşan sorunları çözmek ve ilgili kurumlarla çözülmesini sağlamak.
  9. Yapılan çalışmalarla ilgili tüm bilgileri dijital sisteme girmek veya girilmesi için ilgili personellere göndererek faaliyet raporuna altlık oluşturmak.
  10. Seri Nokta, telefon, sosyal medya, dilekçe ile ya da şahsen gelen talep ve şikâyetleri görevlendirilmesi yapılan personel vasıtasıyla zamanında cevaplar/cevaplanmasını sağlamak.
  11. Günlük, haftalık, aylık iş programları yaparak işlerin bir plan dâhilinde yürütülmesini sağlamak.
  12. Birimindeki personelin performansını ölçmek, izlemek ve personelin sürekli gelişimini sağlamak. İhtiyaç duyulan alanlarda personelin eğitim almasını sağlamak.
  13. Biriminden  ayrılacak veya görev yeri değişecek olan personelin zimmetinde bulunan iş ve evrakları bir zabıt ile teslimini sağlamak, kontrol ve takibini yapmak.
  14. Performans Hedefleri ve Bütçesine göre bir yıl boyunca kullandığı kaynakları ve yaptığı faaliyetleri gösteren “Yıllık Faaliyet Raporu” nu hazırlamak.
  15. Yapılan tüm çalışmaların Çevre ve İş Güvenliğine uygun olarak tertipli ve düzenli yürütülmesini sağlamak.
  16. Müdür tarafından verilen diğer görevleri ilgili mevzuat çerçevesinde yapmak.
  17. Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapmak.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Görev ve Hizmetlerin İcrası

  Görevlerin Alınması
  Madde 14- Kalem memurları dışında kalan Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verir.

  Görevin Planlanması
  Madde 15-  Temizlik İşleri Müdürlüğündeki çalışmalar, stratejik planlar, performans hedefleri, iş planları ve yönetmeliğe uygun yapılacak plan dâhilinde yürütür.

  Görevin Yürütülmesi
  Madde 16 –Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

   BEŞİNCİ BÖLÜM
  İşbirliği ve Koordinasyon

  Müdürlük birimleri arasında işbirliği
  Madde17– Müdürlük birimleri arasındaki işbirliliği ve koordinasyonu aşağıda ilgili maddelede belirtilmiştir.

  1. Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür  tarafından sağlanır.
  2. Müdürlüğe gelen tüm evraklar İdari İşler Birim Şefinde toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra  birim müdürüne iletilir.
  3. Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi etmesi için ilgili birimine gönderir.
  4. Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.
  5. Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir. 

  Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon
  Madde 18 – (1). Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ ün imzası ile yürütülür.

  (2).Müdürlüğün,  Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

  ALTINCI BÖLÜM
  Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

  Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem
  Madde 19– 1. Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele tevzi etmesi için şefliğe havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

  1. Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

  Arşivleme ve dosyalama
  Madde 20 – 1.Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.

  1. İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.
  2. Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.
  3. Müdürlükte üretilen ve müdürlüğe gelen tüm evrak ve belgeler Standart Dosya Planı’na göre sınıflandırılır ve dosyalama yapılır.

  YEDİNCİ BÖLÜM
  Denetim

  Denetim, personel sicil ve disiplin hükümleri
  Madde 21 – 1.Temizlik İşleri Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

  1. Temizlik İşleri Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri  yürütür.
  2. Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma vb. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan gölge dosya tutulur.

  SEKİZİNCİ BÖLÜM
  Çeşitli ve Son Hükümler

  Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
  MADDE 22–  İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

  Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
  MADDE 23 -(1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, önce yürürlükte olan Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kalkar.

  Yürürlük
  MADDE 24– (1) Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunun 23. Maddesi doğrultusunda, Belediye Meclisi tarafından onaylanmasından itibaren yürürlüğe girer.

  Yürütme
  MADDE  25  -Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

  Dökümanlar
 • Müdürlük Hizmetleri

  1- Evsel Atıkların Toplaması: Belediye sınırlarımız içinde çöpler günlük olarak toplanmaktadır. Eski Çekmeköy ve Taşdelen Belde sınırlarındaki tüm mahallelerden ve Ekşioğlu Mahallesi’nin Şile yolu  güneyinde kalan kısmı geceleri(saat19:00’dan sonra), diğer yerlerden ise gündüzleri toplama yapılmaktadır.
  Site şeklinde olan yerleşim yerlerinin; kendi özel mülkleri içerisinde, kapısı cadde veya sokağa bakan çöp konteyner yeri yapmaları gerekmektedir. Ayrıca geri kazanılabilecek ambalaj atıklarının çöpe karıştırılmadan ayrı konteynerde biriktirilmesini sağlamalıdırlar.Müstakil apartman veya evler çöplerini, çöp toplama zamanına uygun olarak, poşet içinde veya kendileri tarafından temin edecekleri çöp kovasıyla birlikte kapılarının önüne çıkarmalıdırlar. 

   2- Çim, Dal ve Tadilat Atığı Toplanması: Çim ve dal atıkları ile çuvallı moloz ve tadilat sonucu oluşan atıkların Belediye Meclisimizce onaylanan ücret tarifesine göre toplanmaktadır.

   3-Pazar Yerlerinin Süpürülmesi ve Yıkanması:İlçemizde haftada 13 yerde semt pazarı kurulmaktadır. Pazar yerleri ,esnafın tezgâhını topladığı saatte çalışmaya başlanarak, atıkların toplanması, süpürülmesi ve yıkanması suretiyle temizlenmektedir.

  4- Cadde ve Sokakların Vakumlu Süpürge Makineleriyle Süpürülmesi:Cadde ve sokaklarımız ile okul, ibadethane ve resmi kurum binaları  çevreleri ile meydanlar vakumlu süpürge araçları ile süpürülerek temizlenmektedir.

  5- Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması:Müdürlüğümüz, 27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereği bölgemizde ambalaj atıkları diğer atıklardan ayrı olarak İlçemizde her gün toplanmaktadır. İlçe sınırlarında toplama işlemi ambalaj atıkları konteynerleri, ambalaj atık kutuları ve talebe istinaden kapıdan toplanmaktadır. Cam atıkları da ambalaj atıkları dahilindedir fakat ayrıştırma aşamasında zarar verdiği için cam konteynerlerde diğer ambalaj atıklarından ayrı olarak toplanmaktadır.

  6- Bitkisel Atık Yağlar:06.06.2015 tarih ve 29378 sayılı Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre, atık bitkisel yağların, çevreye zarar verecek biçimde doğrudan ya da dolaylı olarak, alıcı  ortama verilmesinin önlenmesi gerekmektedir. Bilinçsizce lavabo giderlerine dökülen atık bitkisel yağlar, su ortamını olumsuz yönde etkilemektedir. Atık bitkisel yağların bir litresinin suya karışması bir ton suyun kirlenmesine sebep olmaktadır. Bitkisel atık yağlar İlçemizde lisanslı firma tarafından toplanmaktadır ve toplama işlemi muhtarlıklar, Kültür Merkezleri, Okullar, Belediye Hizmet Binaları’mız ve sitelerde bulunan bidonlar ile yapılmaktadır. Bunun yanında talebe istinaden kapıdan toplama da yapılmaktadır.

  7- Atık Pillerin Toplanması:31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği’ne göre, atık pillerin çöplerden ayrı olarak toplanması gerekmektedir.
  TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) ile imzalanan protokol kapsamında atık piller, çevre ve insan sağlığına etkilerinden dolayı diğer atıklardan ayrı olarak toplanmaktadır. Okul, Kültür Merkezleri, Site, Kamu kurum ve kuruluşlar, siteler vb. yerlerden iç mekan kutuları ile toplama yapılmaktadır.

  8- El Süpürgesiyle Cadde Ve Sokakların Süpürülmesi:Cadde ve sokaklarımız, kirlenmenin ve yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu yerler öncelikli olmak üzere, periyodik olarak süpürülerek temizlenmektedir.

   9-Evsel Tekstil Atıklarının Ayrı Toplanması:Vatandaşlarımızın kullanımı sonrası artık ihtiyaç duymadığı veya kullanılamayacak derecede tahrip olmuş giysi ve ayakkabı gibi tekstil ürünleri ilçemiz sınırlarında bulunan tekstil kumbaraları ile toplanmaktadır. Kumbaralara kullanılmış tüm giysi (şapka, kazak, t-shirt, iç çamaşırı, çorap, elbise, pantolon, ayakkabı, terlik, bot v.b) ve diğer tekstil ürünleri (battaniye, örtü, eşarp, perde, çanta, havlu v.b) atıkları tekrar kullanıp/ geri dönüşüm ile değerlendirilmektedir.

  10- Elektronik Atıkların Toplanması:22.05.2012 tarih ve 28300 sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği gereği İlçemizde diğer atıklardan ayrı olarak toplanmaktadır. Toplama işlemi iç mekan kutuları ve talebe istinaden kapıdan yapılmaktadır.

  11- Çevresel Gürültü Denetimleri2872 sayılı Çevre Kanunun 14. Maddesi ve 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Çekmeköy İlçe sınırları içinde gürültü denetimi, şikayetlerin değerlendirilmesi ve idari yaptırım uygulama yetkileri Çevre Şehircilik Bakanlığı’ndan Belediye’mize devredilmiştir. Bu kapsam da müdürlüğümüze gelen her türlü gürültü şikayetleri (endüstri, ulaşım, işyeri, eğlence v.b.) değerlendirilmektedir.

  Gelen şikayetle ilgili bölge sorumlusu teknik eleman gürültü şikayetinin yoğun olduğu zamanda şikayet mahallinde Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerekli ölçümleri gürültü ölçüm  cihazı ile yapmakta, ölçülen gürültü düzeyi Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirmektedir.

   12-Sıfır Atık Projesi:Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2017 yılında başlatılan 'Sıfır Atık' projesi; İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, etkin toplama sisteminin kurulması, atıkların geri kazanılması konularını kapsayan bir atık önleme yaklaşımı ve hedefidir.

  Sıfır Atık Projesi, 2018-2023 dönemini içeren Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı çerçevesinde aşamalı olarak hayata geçirilecektir. Sıfır Atık Projesi’nin 2018 itibariyle aşamalı olarak;

  -Kamu kurumlarında,

  -Terminallerde (havaalanı, otogar, tren garı vb.),

  -Eğitim kurumlarında (üniversite, okul vb.),

  -Alışveriş merkezlerinde,

  -Hastanelerde,

  -Eğlen-dinlen tesislerinde (otel, restoran vb),

  -Büyük iş yerlerinde uygulanması ve

  2023 yılında tüm Türkiye’de uygulamaya geçilmesi hedeflenmektedir.

  Proje kapsamında Çekmeköy Belediyesi’ne ait 18 binada iç mekan atık kutuları ve bilgilendirme afişleri personelin kolay ulaşabileceği noktalara yerleştirildi.

  Toplanan atıklar (mümkün olduğunca tartılarak toplanıp) geçici depolama alanında depolanıp, değerlendirilebilir atıklar lisanslı geri kazanım tesislerine, değerlendirilemeyen atıklar ise lisanslı bertaraf tesislerine gönderimi sağlanıyor.

  Ayrıca Sıfır Atık Projesi kapsamında, küçük elektronik atıkkağıtplastikmetal, atık ilaç, atık pil ve bitkisel atık yağ olmak üzere 7 atık çeşidi  için 7 ayrı haznesi olan Mobil Atık Merkezi İlçemiz sınırları dahilinde belirlenen noktalara yerleştirilmiştir. Amacımız kaynağında ayrı toplanan atıkların diğer atıklar ile karıştırılmadan çevreye olumsuz etkilerinin önlenmesi ve geri kazanıma/bertarafa gönderilmesidir.

  13-Teknik Geziler: İlçemizde bulunan eğitim kurumlarının talepleri doğrultusunda kağıt fabrikası, ambalaj atığı ayırma tesisi, atıksu-içme suyu arıtma tesisleri, evsel atık depolama sahalarına teknik geziler düzenlenmektedir.

  14-Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Toplanması25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı Ömrünü Tamamlamış lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği gereği İlçemizde bulunan atık lastikler Çevre Şehircilik Bakanlığı’ndan Lisanslı  LASDER Firmasına teslim edilmektedir.

  15-Çevre Denetim Çalışmaları: İlçemiz sınırlarındaki konut ve işyerleri faaliyetlerinin çevreye zarar vermesini engellemek amacıyla Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikleri kapsamında denetlenmesi hizmetleri ve ayrıca vatandaşlardan gelen çevre ile ilgili şikâyetler doğrultusunda uygunsuzlukların giderilmesi sağlanmaktadır.

  16-Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Denetimi: Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğini Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen hava kirliliğine neden olan işletme, tesis, işyerleri vb. yerleri denetlenerek kontrolleri yapılmaktadır.

  17-Koku Kirliliğinin Kontrolü ve Denetimi: Koku oluşturan emisyonların kontrolü hakkında Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uygun olarak koku kirliliğine neden olan işetme, tesis, işyerleri vb. yerleri denetlenmektedir.

  18-Çekmeköy Belediyesi sınırları dahilin de imar planında park, bahçe, çocuk oyun alanı, spor alanı olarak ayrılan yerler, refüjler, meydanlar gibi kamusal alanların etüt, proje, detay planları, imalat ve bitkilendirme iş ve işlemleri yapılmaktadır.

  19-Çekmeköy Belediyesi sınırları dahilin de mevcut park, bahçe, yeşil alan ve refüjlerdeki yeşil alanların, çocuk oyun alanları, spor sahaları gibi kamusal alanların bakım ve onarımı yapılmaktadır.

  20-İlçe sınırları dahilin de bulunan park, bahçe, yaya yolları, refüjler, meydanlar vb. kamusal alanlarda uygun koşullarda ağaç, ağaçcık, çatı ve mevsimlik çiçeklerin dikim ve sökümünü, çim alanlarda ekim/serim ve sökümü yapılmaktadır.

  21-İlçe sınırları dahilindeki park, bahçe, yeşil alan, çocuk oyun alanı, spor sahaları, yaya yolları, refüj, meydanlar gibi kamusal alanlarda periyodik olarak belirlenen zamanlarda çim biçim, budama, süs bitkilerine form verilmesi, çim alanların havalandırılması, sulama, gübreleme, herekleme, çapalama ve yabani ot temizliği işlemleri yapılmaktadır.

  22-Belediye sınırları dâhilinde yeşil alanların bitkilendirilmesi ve düzenlenmesi çalışmaları için Büyükşehir Belediye Başkanlığına yazışma yaparak bu alanlarda Büyükşehir Belediyesinden ilgili kurumlarından bu çalışmanın yapılması talep edilmektedir.

  23-Şehir estetiği için süsleyici materyaller (çiçeklik havuz, heykel vb.) yapılmaktadır.

  24-Yıllık iş planına göre, bakım ve onarımı yapılacak park, bahçe, yeşil alan, çocuk oyun alanı, spor sahaları, yaya yolları, refüj meydanlar vb. gibi kamusal alanlar için lüzumlu olan her cins kent mobilyaları, oyun grupları, spor aletleri, yapısal ve bitkisel materyaller, zirai ilaçlar ile çeşitli araç-gereçlerin ve tespitini yaparak bu malzemeleri temin edilmekte,.  Bakım ve Onarımları yapılmaktadır.

  25-Zorunlu hallerde (imar planı değişikliği vb. durumlarda) nakledilmesi gereken ağaçların nakil izni vermkte veya yapmaktadır..

  26-Mimari, teknik ve sosyal içerikli her türlü sektörel gelişimlerin takip etmek ve yeni projeler üretmek, projelendirilecek alanların fizibilite çalışmaları yapılmaktadır.

  27-İlçe halkının çevre bilincini ve duyarlılığını arttıracak eğitim programları yapmak, bu amaca uygun görsel ve yazılı iletişim kaynaklarını kullanarak gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak. Halkın ağaç ve çiçek sevgisini geliştirmek amacıyla eğitimler, bayramlar, festivaller, sergiler, eğlence ve yarışmalar düzenlenmektedir..

  Dökümanlar
 • Müdürlük Faaliyetleri

  1- Evsel Katı Atıkların (Çöplerin) Toplanması: Belediye sınırlarımız içinde çöpler günlük olarak toplanmaktadır. Alemdağ ve Ömerli bölgelerinde gündüz geri kalan yerlerde ise gece toplanmaktadır.

  2-Tadilat Atıkları ile Atık Ev Eşyalarının Ayrı Toplanması: Çekmeköy Belediyesi sınırları içindeki tadilat atıklarının Belediye Meclisince belirlenen ücret karşılığında, çuvallara doldurulmuş halde belirtilen adresten araçlarımız alınmaktadır.Atık halini almış ev eşyaları (koltuk, kanepe, halı vb.) belirtilen yerden ücretsiz olarak alınarak düzenli depolama sahasına götürülmektedir.

  3 - Pazar Yerlerinin Temizlenmesi:  İlçemizde haftada 13 semt pazarı kurulmaktadır. Pazar yerleri, pazarcı esnafının tezgâhını topladığı saatte çalışmaya başlanarak, önce atıkların toplanması yapılıp, arkasından süpürülüp yıkaması yapılmaktadır.

   4- Cadde ve Sokakların Vakumlu Süpürge Makineleriyle Süpürülmesi: Cadde ve sokaklarımız ile okul, ibadethane ve resmi kurum bina çevreleri ile meydanlar vakumlu süpürge araçları ile süpürülerek temizlenmektedir.

  5- Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması: Müdürlüğümüz, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereği bölgemizde ambalaj atıkları diğer atıklardan ayrı olarak toplanmaktadır. Ambalaj Atıklarının kaynağında ayrı toplanabilmesi için Ambalaj Atıkları Yönetim Planı hazırlanmıştır. Bu plan doğrultusunda tüm kamu kuruluşlarından, mahallelerden, özel ve devlete bağlı hastane ve sağlık birimlerinden, okullardan, büyük alışveriş merkezlerinden ve İlçemizde bulunan düzenli siteler ile tüm hanelerden (talebe istinaden) ambalaj atıkları ayrı toplanmaktadır. Ambalaj atıklarının geri kazanımı, hem ekonomi, hem çevre için faydalıdır. Plastik, cam, metal, kâğıt, gibi malzemeler, depolama alanlarına gömülmek yerine ikincil hammadde olarak değerlendirilebilir. Bu şekilde hem endüstrinin hammadde ihtiyacı azaltılır, endüstriye ekonomik şekilde hammadde temin edilir, hem de hammadde üretimi için harcanan enerji, su vb. tüketimi azaltılır. Ayrıca bu atıkların yoğunluğu genellikle çok düşük olduğu için, büyük bir çöp hacmini oluştururlar. Ambalaj atıklarının ekonomiye geri kazanılmasıyla, depolama sahalarına giden atık hacmi önemli mertebede azaltılır ve depolama sahaların ömrü böylece uzatılır.

  6- Bitkisel Atık Yağlar:2015 yılında yürürlüğe giren Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre,  bitkisel atık yağların, çevreye zarar verecek biçimde doğrudan ya da dolaylı olarak, alıcı ortama verilmesinin önlenmesi gerekmektedir. Bitkisel atık yağların bir litresinin suya karışması bin ton suyun kirlenmesine sebep olmaktadır. Bilinçsizce lavabo giderlerine dökülen atık bitkisel yağlar, su ortamını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu bağlamda bitkisel atık yağların ayrı toplanması hususunda çeşitli kampanyalar ve faaliyetler yürütülmektedir.

  7- Atık Pillerin Toplanması: Atık Piller ile ilgili olarak 2004 yılında yürürlüğe giren Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği’ne göre, atık pillerin çöplerden ayrı olarak toplanması gerekmektedir. Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Belediyemizin imzalamış olduğu protokol gereği; okullara, muhtarlıklara, kamu kuruluşlarına ve belediyemize ait hizmet binalarına, atık pil kutuları verilmiş olup,  pillerin ayrı toplanmasını sağlanmaktadır.

  8- El Süpürgesiyle Cadde Ve Sokakların Süpürülmesi: Cadde ve sokaklarımız, kirlenmenin ve yaya dolaşımının yoğun olduğu yerler öncelikli olmak üzere, periyodik olarak süpürülerek temizlenmektedir.

  9- Eğitim ve AR-GE Faaliyetlerimiz: Halkın sıfır atık ve geri dönüşüm bilincini geliştirmek amacıyla okullarda. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’yle koordineli olarak eğitimler verilmektedir.

  10-Çöp Ev Olarak Tabir Edilen Evlerin Boşaltılarak Temizlenmesi:Yetki ve sorumluluk alanımız içerisinde tespit edilen çöp evler, Zabıta Müdürlüğümüz ve Sağlık İşleri Müdürlüğümüzle koordineli olarak temizlenmektedir.

  11- Elektronik Atıklar: 22.05.2012 tarih ve 28300 sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği gereği İlçemizde diğer atıklardan ayrı olarak toplanmaktadır.

  12-Çim, Dal ve Tadilat Atığı Toplanması: Çim ve dal atıkları ile çuvallı moloz ve tadilat sonucu oluşan atıkların Belediye Meclisimizce onaylanan ücret tarifesine göre toplanmaktadır.

  13-Çevre Denetim Çalışmaları: İlçemiz sınırlarındaki konut ve işyerleri faaliyetlerinin çevreye zarar vermesini engellemek amacıyla Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikleri kapsamında denetlenmesi hizmetleri ve ayrıca vatandaşlardan gelen çevre ile ilgili şikâyetler doğrultusunda uygunsuzlukların giderilmesi hizmetleri.

  14-Evsel Tekstil Atıklarının Toplanması: Evsel tekstil atıklarının ilçe genelindeki dış mekan kumbaraları vasıtasıyla toplanması sonucunda; bu atıkların evsel katı atıkların içerisine karışarak düzenli depolama sahalarına gitmesinin önüne geçilmesi.

  15-Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Denetimi: Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğini Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen hava kirliliğine neden olan işletme, tesis, işyerleri vb. yerleri denetlemek kontrolleri yapmak.

  16-Çevresel Gürültü Ölçümler:Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 31.07.2019 Tarih ve E.180077 sayılı Olur yazısı ile yetkisi Çekmeköy Belediyesine devredilen; Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Yönetimi ve Yönetmeliği kapsamında Çevre Denetim Biriminin yetki ve sorumluluklarında belirtilen gürültü kirliliğine neden olan işletme, tesis, işyerleri vb. yerlerin denetimi ve kontrolleri yapılmaktadır.

  17-Sıfır Atık Projesi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2017 yılında başlatılan 'Sıfır Atık' projesi; İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, etkin toplama sisteminin kurulması, atıkların geri kazanılması konularını kapsayan bir atık önleme yaklaşımı ve hedefidir.Sıfır Atık Projesi, 2018-2023 dönemini içeren Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı çerçevesinde aşamalı olarak hayata geçirilecektir. Sıfır Atık Projesi’nin 2018 itibariyle aşamalı olarak;

  -Kamu kurumlarında,

  -Terminallerde (havaalanı, otogar, tren garı vb.),

  -Eğitim kurumlarında (üniversite, okul vb.),

  -Alışveriş merkezlerinde,

  -Hastanelerde,

  -Eğlen-dinlen tesislerinde (otel, restoran vb),

  -Büyük iş yerlerinde uygulanması ve

  2023 yılında tüm Türkiye’de uygulamaya geçilmesi hedeflenmektedir.

  Proje kapsamında Çekmeköy Belediyesi’ne ait 18 binada iç mekan atık kutuları ve bilgilendirme afişleri personelin kolay ulaşabileceği noktalara yerleştirildi. Toplanan atıklar (mümkün olduğunca tartılarak toplanıp) geçici depolama alanında depolanıp, değerlendirilebilir atıklar lisanslı geri kazanım tesislerine, değerlendirilemeyen atıklar ise lisanslı bertaraf tesislerine gönderimi sağlanıyor.

  Ayrıca Sıfır Atık Projesi kapsamında, küçük elektronik atıkkağıtplastikmetal, atık ilaç, atık pil ve bitkisel atık yağ olmak üzere 7 atık çeşidi  için 7 ayrı haznesi olan Mobil Atık Merkezi İlçemiz sınırları dahilinde belirlenen noktalara yerleştirilmiştir. Amacımız kaynağında ayrı toplanan atıkların diğer atıklar ile karıştırılmadan çevreye olumsuz etkilerinin önlenmesi ve geri kazanıma/bertarafa gönderilmesidir.

  18-Koku Kirliliğinin Kontrolü ve Denetimi: Koku oluşturan emisyonların kontrolü hakkında Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uygun olarak koku kirliliğine neden olan işetme, tesis, işyerleri vb. yerleri denetlenmektedir.

  19-Çekmeköy Belediyesi sınırları dahilin de imar planında park, bahçe, çocuk oyun alanı, spor alanı olarak ayrılan yerler, refüjler, meydanlar gibi kamusal alanların etüt, proje, detay planları, imalat ve bitkilendirme iş ve işlemleri yapılmaktadır.

  20-Çekmeköy Belediyesi sınırları dahilin de mevcut park, bahçe, yeşil alan ve refüjlerdeki yeşil alanların, çocuk oyun alanları, spor sahaları gibi kamusal alanların bakım ve onarımı yapılmaktadır.

  21-İlçe sınırları dahilin de bulunan park, bahçe, yaya yolları, refüjler, meydanlar vb. kamusal alanlarda uygun koşullarda ağaç, ağaçcık, çatı ve mevsimlik çiçeklerin dikim ve sökümünü, çim alanlarda ekim/serim ve sökümü yapılmaktadır.

  22-İlçe sınırları dahilindeki park, bahçe, yeşil alan, çocuk oyun alanı, spor sahaları, yaya yolları, refüj, meydanlar gibi kamusal alanlarda periyodik olarak belirlenen zamanlarda çim biçim, budama, süs bitkilerine form verilmesi, çim alanların havalandırılması, sulama, gübreleme, herekleme, çapalama ve yabani ot temizliği işlemleri yapılmaktadır.

  23-Belediye sınırları dâhilinde yeşil alanların bitkilendirilmesi ve düzenlenmesi çalışmaları için Büyükşehir Belediye Başkanlığına yazışma yaparak bu alanlarda Büyükşehir Belediyesinden ilgili kurumlarından bu çalışmanın yapılması talep edilmektedir.

  24-Şehir estetiği için süsleyici materyaller (çiçeklik havuz, heykel vb.) yapmak/yaptırmak

  25-Yıllık iş planına göre, bakım ve onarımı yapılacak park, bahçe, yeşil alan, çocuk oyun alanı, spor sahaları, yaya yolları, refüj meydanlar vb. gibi kamusal alanlar için lüzumlu olan her cins kent mobilyaları, oyun grupları, spor aletleri, yapısal ve bitkisel materyaller, zirai ilaçlar ile çeşitli araç-gereçlerin ve tespitini yaparak bu malzemeleri temin edilerek Bakım ve Onarımları yapılmaktadır..

  26-Zorunlu hallerde (imar planı değişikliği vb. durumlarda) nakledilmesi gereken ağaçların nakil iznini vermek veya yapmak.

  27-Mimari, teknik ve sosyal içerikli her türlü sektörel gelişimlerin takip etmek ve yeni projeler üretmek, projelendirilecek alanların fizibilite çalışmalarının yapmak

  28-İlçe halkının çevre bilincini ve duyarlılığını arttıracak eğitim programları yapmak, bu amaca uygun görsel ve yazılı iletişim kaynaklarını kullanarak gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak. Halkın ağaç ve çiçek sevgisini geliştirmek amacıyla eğitimler, bayramlar, festivaller, sergiler, eğlence ve yarışmalar düzenlemek.

   

  Dökümanlar
 • Müdürlük KVKK Aydınlatma Metni

  TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİNDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

   

  Çekmeköy Belediyesi, yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak gerekli her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler. 

  A. İşlenen Kişisel Veriler, Veri İşleme Amacı,Toplama Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebebi

  Çekmeköy Belediyesi’nin, veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

  • Açık rızanın varlığı (“m.5/1, m.6”).
  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).
  • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (“m.5/2-b”).
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”). 

  Veri İşleme Amacı

  İşlenen Kişisel Veriler

  Veri İşleme Şartları

  Veri Toplama Yöntemleri

  Atık cam alınması talebi, Atık cam şişe kumbarası talebi, Atık ev eşyaları alımı talebi, Atık pil alımı talebi, Atık pil kutusu talebi, Bitkisel atık yağların alınması talebi, Cadde veya sokak temizliği talebi, Çöplerin alınması talebi, Elektronik atıkların alınması talebi, Geri dönüşüm atıklarının alınması talebi, Konteyner ile ilgili talepler, Pazar yerlerinin temizliği ve yıkanması, Zamansız atılan çöp alım talebi, Görüntü kirliliği, Ağaç Kesimi (Özel Mülkiyet), Ağaç Kesimi Talebi (Uygunluğunun Kontrolü), Ağaç Budama (Özel Mülkiyet), Ağaç Kesimi veya Budaması İçin Sepetli Araç Kullanımı (Özel Mülkiyet), Budama Atığı (Özel Mülkiyet), Budama Atığı, Müdürlüğün Envanterinde Olan Park ve Yeşil Alanlarda Ot Temizliği, Park ve Yeşil Alanların Genel Temizliği, Sulama Sistemindeki Arızalar, Şikayet-İstek ve Bilgi Edinme, Parklara İsim Verilmesi, Park ve Yeşil Alanlarda Görülen Elektrik Ekipmanları Arızaları, Atık Tespit- Tahakkuk Formu

   

  Adı Soyadı

  Telefon Numarası

  E-Posta

  TCKN

  m. 5/2-ç, e ve f.

  İlgili kişinin kendisinden, kurum kaynaklarından ve tutanaktan

  (Otomatik olmayan yollarla)

  Çevresel Kirlilik Tespitleri

  Adı Soyadı

  Telefon Numarası

  İmza

  TCKN

  m. 5/2-e ve f.

  İlgili kişinin kendisinden, kurum kaynaklarından ve tutanaktan

  (Otomatik olmayan yollarla)

  Diğer Talep ve Şikayetlerin Yanıtlandırılması

  Adı Soyadı

  TCKN

  Telefon Numarası

  E-Posta

  Başvuru Konusu

  m.5/2-c, ç ve e.

  İlgili kişinin kendisinden, telefon, e-posta, sözlü ve web aracılığıyla (Otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla)

  B. Kişisel Verilerin Aktarılması  

  İşlenen kişisel veriler yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşuna aktarılmakta, bunun haricinde herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmamakta, süreç ile ilgili olarak Çekmeköy Belediyesi’nin diğer müdürlükleri ile paylaşılmaktadır.

  C. İlgili Kişinin Hakları

  Herkes, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir;

  1.Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  Herkes bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde Belediyemize iletebilir. Talepler en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır.

  Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

  Dökümanlar