Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

Temizlik İşleri Müdürlüğü Müdürlük Faaliyetleri

1- Evsel Katı Atıkların (Çöplerin) Toplanması: Belediye sınırlarımız içinde çöpler günlük olarak toplanmaktadır. Alemdağ ve Ömerli bölgelerinde gündüz geri kalan yerlerde ise gece toplanmaktadır.

2-Tadilat Atıkları ile Atık Ev Eşyalarının Ayrı Toplanması: Çekmeköy Belediyesi sınırları içindeki tadilat atıklarının Belediye Meclisince belirlenen ücret karşılığında, çuvallara doldurulmuş halde belirtilen adresten araçlarımız alınmaktadır.Atık halini almış ev eşyaları (koltuk, kanepe, halı vb.) belirtilen yerden ücretsiz olarak alınarak düzenli depolama sahasına götürülmektedir.

3 - Pazar Yerlerinin Temizlenmesi:  İlçemizde haftada 13 semt pazarı kurulmaktadır. Pazar yerleri, pazarcı esnafının tezgâhını topladığı saatte çalışmaya başlanarak, önce atıkların toplanması yapılıp, arkasından süpürülüp yıkaması yapılmaktadır.

 4- Cadde ve Sokakların Vakumlu Süpürge Makineleriyle Süpürülmesi: Cadde ve sokaklarımız ile okul, ibadethane ve resmi kurum bina çevreleri ile meydanlar vakumlu süpürge araçları ile süpürülerek temizlenmektedir.

5- Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması: Müdürlüğümüz, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereği bölgemizde ambalaj atıkları diğer atıklardan ayrı olarak toplanmaktadır. Ambalaj Atıklarının kaynağında ayrı toplanabilmesi için Ambalaj Atıkları Yönetim Planı hazırlanmıştır. Bu plan doğrultusunda tüm kamu kuruluşlarından, mahallelerden, özel ve devlete bağlı hastane ve sağlık birimlerinden, okullardan, büyük alışveriş merkezlerinden ve İlçemizde bulunan düzenli siteler ile tüm hanelerden (talebe istinaden) ambalaj atıkları ayrı toplanmaktadır. Ambalaj atıklarının geri kazanımı, hem ekonomi, hem çevre için faydalıdır. Plastik, cam, metal, kâğıt, gibi malzemeler, depolama alanlarına gömülmek yerine ikincil hammadde olarak değerlendirilebilir. Bu şekilde hem endüstrinin hammadde ihtiyacı azaltılır, endüstriye ekonomik şekilde hammadde temin edilir, hem de hammadde üretimi için harcanan enerji, su vb. tüketimi azaltılır. Ayrıca bu atıkların yoğunluğu genellikle çok düşük olduğu için, büyük bir çöp hacmini oluştururlar. Ambalaj atıklarının ekonomiye geri kazanılmasıyla, depolama sahalarına giden atık hacmi önemli mertebede azaltılır ve depolama sahaların ömrü böylece uzatılır.

6- Bitkisel Atık Yağlar:2015 yılında yürürlüğe giren Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre,  bitkisel atık yağların, çevreye zarar verecek biçimde doğrudan ya da dolaylı olarak, alıcı ortama verilmesinin önlenmesi gerekmektedir. Bitkisel atık yağların bir litresinin suya karışması bin ton suyun kirlenmesine sebep olmaktadır. Bilinçsizce lavabo giderlerine dökülen atık bitkisel yağlar, su ortamını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu bağlamda bitkisel atık yağların ayrı toplanması hususunda çeşitli kampanyalar ve faaliyetler yürütülmektedir.

7- Atık Pillerin Toplanması: Atık Piller ile ilgili olarak 2004 yılında yürürlüğe giren Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği’ne göre, atık pillerin çöplerden ayrı olarak toplanması gerekmektedir. Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Belediyemizin imzalamış olduğu protokol gereği; okullara, muhtarlıklara, kamu kuruluşlarına ve belediyemize ait hizmet binalarına, atık pil kutuları verilmiş olup,  pillerin ayrı toplanmasını sağlanmaktadır.

8- El Süpürgesiyle Cadde Ve Sokakların Süpürülmesi: Cadde ve sokaklarımız, kirlenmenin ve yaya dolaşımının yoğun olduğu yerler öncelikli olmak üzere, periyodik olarak süpürülerek temizlenmektedir.

9- Eğitim ve AR-GE Faaliyetlerimiz: Halkın sıfır atık ve geri dönüşüm bilincini geliştirmek amacıyla okullarda. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’yle koordineli olarak eğitimler verilmektedir.

10-Çöp Ev Olarak Tabir Edilen Evlerin Boşaltılarak Temizlenmesi:Yetki ve sorumluluk alanımız içerisinde tespit edilen çöp evler, Zabıta Müdürlüğümüz ve Sağlık İşleri Müdürlüğümüzle koordineli olarak temizlenmektedir.

11- Elektronik Atıklar: 22.05.2012 tarih ve 28300 sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği gereği İlçemizde diğer atıklardan ayrı olarak toplanmaktadır.

12-Çim, Dal ve Tadilat Atığı Toplanması: Çim ve dal atıkları ile çuvallı moloz ve tadilat sonucu oluşan atıkların Belediye Meclisimizce onaylanan ücret tarifesine göre toplanmaktadır.

13-Çevre Denetim Çalışmaları: İlçemiz sınırlarındaki konut ve işyerleri faaliyetlerinin çevreye zarar vermesini engellemek amacıyla Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikleri kapsamında denetlenmesi hizmetleri ve ayrıca vatandaşlardan gelen çevre ile ilgili şikâyetler doğrultusunda uygunsuzlukların giderilmesi hizmetleri.

14-Evsel Tekstil Atıklarının Toplanması: Evsel tekstil atıklarının ilçe genelindeki dış mekan kumbaraları vasıtasıyla toplanması sonucunda; bu atıkların evsel katı atıkların içerisine karışarak düzenli depolama sahalarına gitmesinin önüne geçilmesi.

15-Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Denetimi: Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğini Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen hava kirliliğine neden olan işletme, tesis, işyerleri vb. yerleri denetlemek kontrolleri yapmak.

16-Çevresel Gürültü Ölçümler:Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 31.07.2019 Tarih ve E.180077 sayılı Olur yazısı ile yetkisi Çekmeköy Belediyesine devredilen; Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Yönetimi ve Yönetmeliği kapsamında Çevre Denetim Biriminin yetki ve sorumluluklarında belirtilen gürültü kirliliğine neden olan işletme, tesis, işyerleri vb. yerlerin denetimi ve kontrolleri yapılmaktadır.

17-Sıfır Atık Projesi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2017 yılında başlatılan 'Sıfır Atık' projesi; İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, etkin toplama sisteminin kurulması, atıkların geri kazanılması konularını kapsayan bir atık önleme yaklaşımı ve hedefidir.Sıfır Atık Projesi, 2018-2023 dönemini içeren Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı çerçevesinde aşamalı olarak hayata geçirilecektir. Sıfır Atık Projesi’nin 2018 itibariyle aşamalı olarak;

-Kamu kurumlarında,

-Terminallerde (havaalanı, otogar, tren garı vb.),

-Eğitim kurumlarında (üniversite, okul vb.),

-Alışveriş merkezlerinde,

-Hastanelerde,

-Eğlen-dinlen tesislerinde (otel, restoran vb),

-Büyük iş yerlerinde uygulanması ve

2023 yılında tüm Türkiye’de uygulamaya geçilmesi hedeflenmektedir.

Proje kapsamında Çekmeköy Belediyesi’ne ait 18 binada iç mekan atık kutuları ve bilgilendirme afişleri personelin kolay ulaşabileceği noktalara yerleştirildi. Toplanan atıklar (mümkün olduğunca tartılarak toplanıp) geçici depolama alanında depolanıp, değerlendirilebilir atıklar lisanslı geri kazanım tesislerine, değerlendirilemeyen atıklar ise lisanslı bertaraf tesislerine gönderimi sağlanıyor.

Ayrıca Sıfır Atık Projesi kapsamında, küçük elektronik atıkkağıtplastikmetal, atık ilaç, atık pil ve bitkisel atık yağ olmak üzere 7 atık çeşidi  için 7 ayrı haznesi olan Mobil Atık Merkezi İlçemiz sınırları dahilinde belirlenen noktalara yerleştirilmiştir. Amacımız kaynağında ayrı toplanan atıkların diğer atıklar ile karıştırılmadan çevreye olumsuz etkilerinin önlenmesi ve geri kazanıma/bertarafa gönderilmesidir.

18-Koku Kirliliğinin Kontrolü ve Denetimi: Koku oluşturan emisyonların kontrolü hakkında Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uygun olarak koku kirliliğine neden olan işetme, tesis, işyerleri vb. yerleri denetlenmektedir.

19-Çekmeköy Belediyesi sınırları dahilin de imar planında park, bahçe, çocuk oyun alanı, spor alanı olarak ayrılan yerler, refüjler, meydanlar gibi kamusal alanların etüt, proje, detay planları, imalat ve bitkilendirme iş ve işlemleri yapılmaktadır.

20-Çekmeköy Belediyesi sınırları dahilin de mevcut park, bahçe, yeşil alan ve refüjlerdeki yeşil alanların, çocuk oyun alanları, spor sahaları gibi kamusal alanların bakım ve onarımı yapılmaktadır.

21-İlçe sınırları dahilin de bulunan park, bahçe, yaya yolları, refüjler, meydanlar vb. kamusal alanlarda uygun koşullarda ağaç, ağaçcık, çatı ve mevsimlik çiçeklerin dikim ve sökümünü, çim alanlarda ekim/serim ve sökümü yapılmaktadır.

22-İlçe sınırları dahilindeki park, bahçe, yeşil alan, çocuk oyun alanı, spor sahaları, yaya yolları, refüj, meydanlar gibi kamusal alanlarda periyodik olarak belirlenen zamanlarda çim biçim, budama, süs bitkilerine form verilmesi, çim alanların havalandırılması, sulama, gübreleme, herekleme, çapalama ve yabani ot temizliği işlemleri yapılmaktadır.

23-Belediye sınırları dâhilinde yeşil alanların bitkilendirilmesi ve düzenlenmesi çalışmaları için Büyükşehir Belediye Başkanlığına yazışma yaparak bu alanlarda Büyükşehir Belediyesinden ilgili kurumlarından bu çalışmanın yapılması talep edilmektedir.

24-Şehir estetiği için süsleyici materyaller (çiçeklik havuz, heykel vb.) yapmak/yaptırmak

25-Yıllık iş planına göre, bakım ve onarımı yapılacak park, bahçe, yeşil alan, çocuk oyun alanı, spor sahaları, yaya yolları, refüj meydanlar vb. gibi kamusal alanlar için lüzumlu olan her cins kent mobilyaları, oyun grupları, spor aletleri, yapısal ve bitkisel materyaller, zirai ilaçlar ile çeşitli araç-gereçlerin ve tespitini yaparak bu malzemeleri temin edilerek Bakım ve Onarımları yapılmaktadır..

26-Zorunlu hallerde (imar planı değişikliği vb. durumlarda) nakledilmesi gereken ağaçların nakil iznini vermek veya yapmak.

27-Mimari, teknik ve sosyal içerikli her türlü sektörel gelişimlerin takip etmek ve yeni projeler üretmek, projelendirilecek alanların fizibilite çalışmalarının yapmak

28-İlçe halkının çevre bilincini ve duyarlılığını arttıracak eğitim programları yapmak, bu amaca uygun görsel ve yazılı iletişim kaynaklarını kullanarak gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak. Halkın ağaç ve çiçek sevgisini geliştirmek amacıyla eğitimler, bayramlar, festivaller, sergiler, eğlence ve yarışmalar düzenlemek.

 

Dökümanlar
#NeGüzelsinÇekmeköy

Mobil Uygulamalarımız

Çekmeköy Belediyesi Android Uygulaması Çekmeköy Belediyesi IOS Uygulaması