Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

Temizlik İşleri Müdürlüğü Müdürlük KVKK Aydınlatma Metni

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİNDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

 

Çekmeköy Belediyesi, yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak gerekli her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler. 

A. İşlenen Kişisel Veriler, Veri İşleme Amacı,Toplama Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebebi

Çekmeköy Belediyesi’nin, veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

  • Açık rızanın varlığı (“m.5/1, m.6”).
  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).
  • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (“m.5/2-b”).
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”). 

Veri İşleme Amacı

İşlenen Kişisel Veriler

Veri İşleme Şartları

Veri Toplama Yöntemleri

Atık cam alınması talebi, Atık cam şişe kumbarası talebi, Atık ev eşyaları alımı talebi, Atık pil alımı talebi, Atık pil kutusu talebi, Bitkisel atık yağların alınması talebi, Cadde veya sokak temizliği talebi, Çöplerin alınması talebi, Elektronik atıkların alınması talebi, Geri dönüşüm atıklarının alınması talebi, Konteyner ile ilgili talepler, Pazar yerlerinin temizliği ve yıkanması, Zamansız atılan çöp alım talebi, Görüntü kirliliği, Ağaç Kesimi (Özel Mülkiyet), Ağaç Kesimi Talebi (Uygunluğunun Kontrolü), Ağaç Budama (Özel Mülkiyet), Ağaç Kesimi veya Budaması İçin Sepetli Araç Kullanımı (Özel Mülkiyet), Budama Atığı (Özel Mülkiyet), Budama Atığı, Müdürlüğün Envanterinde Olan Park ve Yeşil Alanlarda Ot Temizliği, Park ve Yeşil Alanların Genel Temizliği, Sulama Sistemindeki Arızalar, Şikayet-İstek ve Bilgi Edinme, Parklara İsim Verilmesi, Park ve Yeşil Alanlarda Görülen Elektrik Ekipmanları Arızaları, Atık Tespit- Tahakkuk Formu

 

Adı Soyadı

Telefon Numarası

E-Posta

TCKN

m. 5/2-ç, e ve f.

İlgili kişinin kendisinden, kurum kaynaklarından ve tutanaktan

(Otomatik olmayan yollarla)

Çevresel Kirlilik Tespitleri

Adı Soyadı

Telefon Numarası

İmza

TCKN

m. 5/2-e ve f.

İlgili kişinin kendisinden, kurum kaynaklarından ve tutanaktan

(Otomatik olmayan yollarla)

Diğer Talep ve Şikayetlerin Yanıtlandırılması

Adı Soyadı

TCKN

Telefon Numarası

E-Posta

Başvuru Konusu

m.5/2-c, ç ve e.

İlgili kişinin kendisinden, telefon, e-posta, sözlü ve web aracılığıyla (Otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla)

B. Kişisel Verilerin Aktarılması  

İşlenen kişisel veriler yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşuna aktarılmakta, bunun haricinde herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmamakta, süreç ile ilgili olarak Çekmeköy Belediyesi’nin diğer müdürlükleri ile paylaşılmaktadır.

C. İlgili Kişinin Hakları

Herkes, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir;

1.Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Herkes bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde Belediyemize iletebilir. Talepler en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır.

Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Dökümanlar