Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta
Muhammet Şamil TAŞÇI/Yapı Kontrol Müdürlüğü
Muhammet Şamil TAŞÇI/Yapı Kontrol Müdürlüğü

Muhammet Şamil TAŞÇI

Yapı Kontrol Müdürlüğü

Yapı Kontrol Müdürlüğü

Dökümanlar
 • Müdürlük Görevleri

  a) Yapı Kontrol ve Denetimi
  b) Kat İrtifakı İşlemleri
  c) İskân İşlemleri
  ç) Metruk Binaların Denetimi ve Yıkım İşlemleri

  Dökümanlar
 • Organizasyon Şeması

  Organizasyon şeması yukarıdaki gibidir. Büyütmek için üzerine tıklayın.

  Dökümanlar
 • Müdürlük Yönetmeliği

  T.C.
  ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
  YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
  GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç , Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç
  MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çekmeköy Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluk esaslarını belirlemek; çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

  Kapsam
  MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik,Çekmeköy Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ile bağlı şefliklerin kuruluş görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

  Dayanak
  MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin (b) fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
  (2) Yapı Kontrol Müdürlüğü;
  5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve Genel Sağlığı Sigortası Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 492 sayılı Harçlar Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun, 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa dayanarak görev ve hizmetlerini yerine getirir.

  Tanımlar
  MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Başkan : Çekmeköy Belediye Başkanını,
  b) Başkan Yardımcısı: Müdürlüğün bağlı olduğu Başkan Yardımcısını,
  c) Belediye: Çekmeköy Belediyesini,
  d) Harcama birimi: Bütçe ile ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi,
  e) Harcama yetkilisi: Bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin harcama yetkisini kullanan yöneticisini,
  f) Meclis: Çekmeköy Belediye Meclisini,
  g) Müdür: Yapı Kontrol Müdürlüğü yöneticisini,
  h) Müdürlük: Yapı Kontrol Müdürlüğünü,
  i) Şeflik: Yapı Kontrol Müdürlüğü hizmetlerinin yerine getirildiği şeflikleri,
  j) Yönetmelik: Yapı Kontrol Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Kuruluş, Teşkilat ve Bağlılık

  Kuruluş
  MADDE 5 - (1) 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ve Bakanlar Kurulunun 2006/9809 sayılı norm kadro kararı gereğince kurulmuştur.

  Teşkilat
  MADDE 6 - (1) Yapı Kontrol Müdürlüğünün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir;

  a) Müdür
  b) Şef
  c) Birim Personeli (Teknik,İdari)
  d) Büro Destek Personeli 

  (2) Yapı Kontrol Müdürlüğünün teşkilat yapısı aşağıda belirtilen kendine bağlı şefliklerden oluşur;

  a) Yapı Kontrol Şefliği
  b) Makine- İskân Şefliği
  c) Bölge Şefliği
  ç) İdari İşler Şefliği

  (3) Harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi, birim mutemedi, birim taşınır kayıt yetkilisi, birim taşınır kontrol yetkilisi, birim halkla ilişkiler sorumlusu, birim tanıtım sorumlusu, teknik görev unvanları vd. görev unvanları organizasyon şemasında belirlenmiştir. Personel görev unvanlarına ilişkin görev yetki ve sorumluluklar ile personelin eğitim, deneyim, kadro, öğrenim ve beceri gibi niteliklerine görev tanımlarında yer verilmiştir.

  Bağlılık
  MADDE 7 - (1) Yapı Kontrol Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat ya da görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Görev, Yetki ve Sorumluluk

  Müdürlüğün görevleri
  MADDE 8 - (1) Aşağıda belirtilen görevler Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yerine getirilir:

  a) Müdürlüğe havale edilen yazı veya dilekçeleri inceleyerek süresi içerisinde yanıtlamak.  
  b) Belediye sınırlarında mevzuata uygun inşaat yapılmasını sağlamak.
  c) Belediye sınırlarında düzenli periyodlarla inşaat denetimi yapmak.
  d) İnşaatları yapı ruhsatı ve ekleri doğrultunda kontrol ederek, işyeri teslim tutanağı, temel vizesi ve seviye tespit tutanaklarını onaylamak.
  e) Mevcut binaların kontur gabari kontrolünü yapmak.
  f) Kat irtifak listelerini ve eki projeleri onaylayarak Tapu Müdürlüğüne bildirmek.
  g) Yapı denetim firmalarının hakediş dosyalarını inceleyerek raportörlüğünü yapmak, uygun olması durumunda tahakkuk ve hakediş raporlarını onaylamak.
  h) İş Bitirme ve Yapı Kullanma İzin Belgesi öncesi inşaatlara Isı Yalıtım Raporu düzenlemek.
  i) İş Bitirme ve Yapı Kullanma İzin Belgesi öncesi inşaatlara Yangın Muayene Tutanağı düzenlemek.
  j) Asansör Tescil Belgesi Düzenlemek
  k) Gerekli vizeleri almış, ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığı kontrol edilen inşaatların İş Bitirme Tutanakları ve buna tekabül eden hakediş raporu ve tahakkuklarını onaylamak.
  l) 3194 sayılı İmar Kanununun 21inci Maddesine göre Yapı Ruhsatı alan ve 29 uncu Maddeye göre süresi içinde ruhsat ve eklerine uygun olarak bitirilen yapılara başvuru üzerine 30uncu Maddeye göre Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlemek.
  m) Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılan yapılara 3194 sayılı İmar Kanununun 32 inci ve 42 inci maddesine göre gerekli yazışma ve uygulamaları yapmak, aynı kanunun 39 uncu maddesine göre yıkılma tehlikesi bulunan yapılar ile ilgili gerekli yazışma ve uygulamaları yapmak.
  n) 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ıncı maddesi kapsamında gerekli iş ve işlemleri yapmak. 
  o) Onarım-İskele belgesi ve basit onarım izinleri vermek.
  p) Bölgede denetim yapılması sırasında hazine arazisi ve belediye mülklerinin işgali tespit edilmesi durumunda Zabıta ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne bildirmek.
  q) Müdürlük faaliyetlerini sürdürmek amacıyla gerekli hallerde diğer Belediye Birimleri veya Kamu Kurumlarından destek sağlamak.
  r) Başkan ve Başkan Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

  Yapı Kontrol Şefliği
  MADDE 9 - (1) Aşağıda belirtilen görevler Yapı Kontrol Şefliği tarafından yerine getirilir:

  a) Şefliğe havale edilmiş yazı ve dilekçeleri inceleyerek süresi içinde yanıt vermek. 
  b) Belediye sınırlarında mevzuata uygun inşaat yapılmasını sağlamak.
  c) Ekiplerin oluşturulması ve sorumluluk mıntıkalarının belirlenmesini sağlar.
  d) Belediye sınırlarında düzenli periyodlarla inşaat denetimi yapmak. 
  e) İnşaatları yapı ruhsatı ve ekleri doğrultunda kontrol ederek işyeri teslim tutanağı, temel üstü vizesi ve seviye tespit tutanaklarını onaylamak.
  f) Mevcut binaların kontur gabari kontrolünü yapmak.
  g) Kat irtifak listelerini ve eki projeleri onaylayarak Tapu Müdürlüğüne bildirmek.
  h) Yapı denetim firmalarının hakediş dosyalarını inceleyerek raportörlüğünü yapmak, uygun olması durumunda tahakkuk ve hakediş raporlarını onaylamak.
  i) Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılan yapılara 3194 sayılı İmar Kanununun 32 . ve 42. Maddesine göre gerekli yazışma ve uygulamaları yapmak, aynı kanununun 39 uncu maddesine göre yıkılma tehlikesi bulunan yapılar ile ilgili gerekli yazışma ve uygulamaları yapmak.
  j) 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ıncı maddesi kapsamında gerekli iş ve işlemleri yapmak.
  k) Onarım- İskele Belgesi ve basit onarım izinlerini vermek.
  l) Bölgede denetim yapılması sırasında hazine arazisi veya belediye mülklerinin işgali tespit edilmesi durumunda Zabıta ve Emlak İstimlak Müdürlüğüne bildirmek.
  m) Müdürlüğe bağlı diğer şeflikler ile eşgüdüm içinde olarak çalışmalarına altlık oluşturacak veri, rapor ve desteği sağlamak.
  n) Makine-İskan Şefi ve Bölge Şefinin izinli olduğu zamanlarda, onun yapması gereken iş ve işlemleri yürütür.     
  o) Başkan yardımcısı ile Müdür tarafından verilen ve ilgili mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

  Makina-İskan Şefliği
  MADDE 10 - (1) Aşağıda belirtilen görevler Makine-İskan Şefliği tarafından yerine getirilir:

  a) Şefliğe havale edilmiş yazı ve dilekçeleri inceleyerek süresi içerisinde yanıt vermek.
  b) İş Bitirme ve Yapı Kullanma İzin Belgesi öncesi Isı Yalıtım Raporu düzenlemek.
  c) İş Bitirme ve Yapı Kullanma İzin Belgesi öncesi Yangın Muayene Tutanağı düzenlemek.
  d) Asansör Tescil Belgesi düzenlemek.
  e) Gerekli vizeleri almış, ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanan yapıları kontrol ederek 4708 sayılı yapı denetim kanunu kapsamında iş bitirme tutanağı ve buna tekabül eden hakediş ve tahakkukları onaylamak. 
  f) 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci Maddesine göre yapı ruhsatı alan ve 29 uncu maddeye göre süresi içinde ruhsat ve eklerine uygun olarak bitirilen yapılara 30 uncu maddesine göre yapı kullanma izin belgesi düzenlemek ve gerekli yazışmaları yapmak.
  g) Müdürlüğe bağlı diğer şeflikler ile eşgüdüm içerisinde olarak çalışmalarına altlık oluşturacak veri, rapor ve desteği sağlamak.
  h) Yapı Kontrol Şefinin ve Bölge Şefinin izinli olduğu zamanlarda, onun yapması gereken iş ve işlemleri yürütür.
  i) Başkan Yardımcısı ile Müdür tarafından verilen ve ilgili mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

  Bölge Şefliği
  MADDE 11 - (1) Aşağıda belirtilen görevler Bölge Şefliği tarafından yerine getirilir:

  a) Başkan Yardımcısı ile Müdür tarafından verilen ve ilgili mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.
  b) Arazide işleri organize eder, personeli denetler, görev bölümü yapar ve aksaklıkları müdüre bildirir.
  c) Yapı Kontrol Şefinin ve Makine-İskan Şefinin izinli olduğu zamanlarda, onun yapması gereken iş ve işlemleri yürütür.

  İdari İşler Şefliği
  MADDE 12 - (1)  Aşağıda belirtilen görevler İdari İşler Şefliği tarafından yerine getirilir:

  a) Müdürlüğe intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve ilgili personele sevk etmek.
  b) Müdürlükte üretilen evrakların tasnifi, dosyalanması, sıralanması ve yerlerine yerleştirilmesine ilişkin arşiv işlemlerini yapmak.
  c) Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirmek.
  d) İhale mevzuatına göre gerekli iş ve işlemleri yapmak.
  e) Bilgi edinme evrakını, CİMER başvuru evrakını takip etmek ve süresinde cevaplamasını sağlamak.
  f) Müdürlüğe gelen istek, şikâyet ve önerileri diğer şeflikler ile koordinasyon halinde cevaplamak.
  g) Müdürlüğün gider bütçe teklifini hazırlamak.
  h) Müdürlüğün EYS, KYS, İKEP ve Stratejik Plan çalışmalarını diğer şeflikler ile koordinasyon içerinde yapmak.
  i) Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek.
  j) Müdürlüğün haber yapılması istenilen faaliyetler ile proje ve özel programlar hakkında ilgili Müdürlüklere bilgi vermek.
  k) İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına uygun olarak birim içerisinde gerekli kontrolleri gerçekleştirmek, muhtemel iş kazası ve meslek hastalığı risklerini, tehlikeli durum vakalarını (kazaya ramak kala olayları) tespit etmek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.
  l) Müdürlüğün haber yapılması istenilen faaliyetler ile proje ve özel programlar hakkında ilgili Müdürlüklere bilgi vermek.
  m) İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına uygun olarak birim içerisinde gerekli kontrolleri gerçekleştirmek, muhtemel iş kazası ve meslek hastalığı risklerini, tehlikeli durum vakalarını (kazaya ramak kala olayları) tespit etmek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.
  n) Müdürlüğe bağlı diğer şeflikler ile eşgüdüm içerisinde olarak çalışmalarına altlık oluşturacak veri, rapor ve desteği sağlamak.
  o) Başkan Yardımcısı ile Müdür tarafından verilen ve ilgili mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

  Müdürün görev ve yetkileri ile sorumluluğu
  MADDE 13 - (1) Müdürün görev ve yetkileri ile sorumluluğu aşağıda belirtilmiştir.

  a) Müdür Yapı Kontrol Müdürlüğü yöneticisi olup alt birimlerinin görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden başkan yardımcısı ve Başkana karşı sorumludur.
  b) Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve 5018 sayılı Kanun çerçevesinde yapması gereken diğer işlemlerden sorumludur.
  c) Bu Yönetmelikle Yapı Kontrol Müdürlüğüne verilen görevleri mevzuata uygun olarak yapar ve yaptırır.
  d) Birim faaliyet raporunu hazırlar.
  e) Harcama yetilisi olarak ilgili mevzuatta öngörülen iş ve işlemleri gerçekleştirir.
  f) Yeterli sayı ve nitelikte personel(teknik, idari) istihdamını, personelin eğitimini ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmaları yapar.
  g) Müdürlükte görev dağılımını yaparak hizmetlerin etkili, süratli ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlar.
  h) Yapı Kontrol Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlar.
  i) Başkan ve başkan yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapar.

  Şeflerin görev ve yetkileri ile sorumluluğu
  MADDE 14 - Birim sorumlusunun görev ve yetkileri ile sorumluluğu aşağıda belirtilmiştir.

  a) Müdür tarafından kendine havale edilen işleri mevzuata uygun şekilde yapar.
  b) Birimin aylık performans raporlarını hazırlayıp Müdüre sunar.
  c) Sorumlu olduğu birimin yıllık iş planını hazırlar.
  d) Birimin yazışmalarını parafe eder. 
  e) Birimde üretilen evrakların tasnifi, dosyalanması, sıralanması ve yerlerine yerleştirilmesine ilişkin arşiv işlemlerinin yapılmasını sağlar.
  f) Birim personelinin devamlılığını takip eder.
  g) Birim personelleri arasında görev dağılımı yapar.
  h) Birimde görev yapan personelin düzenli çalışmasını sağlar ve takibini yapar. 
  i) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Müdürlük makamına önerilerde bulunur.
  j) Birimde yürütülen tüm faaliyetleri yetki ve sorumluluğu çerçevesinde planlar ve programlar.
  k) Sorumlu olduğu birimin işlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sağlamak üzere birim faaliyetlerini düzenler.
  l) Kanun, yönetmelik ve yönergelerle Yapı Kontrol Müdürlüğüne verilen görevlerden kendilerine verilen diğer iş ve işlemleri yapar.
  m) Birime ait işlerden Müdüre karşı sorumludur.

  Birim personelinin görev ve yetkileri ile sorumluluğu
  MADDE 15 - (1) Birim Teknik Personeli: Birim teknik personeli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen  müdürlüğün teknik ve idari görevlerini yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.
  (2) Birim İdari Personeli: Birim İdari Personeli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen müdürlüğün idari görevlerini yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.

  Bürodestek personelinin görev ve yetkileri ile sorumluluğu
  MADDE 16 - (1) Büro destek personelinin görev ve yetkileri ile sorumluluğuaşağıda belirtilmiştir:

  a) Büro destek personeli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirleri tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.
  b) Birimdeki iş ve işlemlerin güvenli, düzenli ve zamanında yürütülmesinden, şefe ve müdüre karşı sorumludurlar.

   

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Çalışma Usul ve Esasları

  Çalışmalarda işbirliği ve uyum
  MADDE 17 - Müdürlüğün faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla, Müdürün yönetiminde şeflerin katılımı ile düzenli toplantılar yapılır. Bu toplantılarda, Müdürlüğün faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır.

  Görevin Planlanması
  MADDE 18 - Yapı Kontrol Müdürlüğündeki çalışmalar; stratejik plan, performans hedefleri ile bu Yönetmeliğe uygun yapılacak Yıllık İş Planı dâhilinde yürütülür.

  Görevin Yürütülmesi
  MADDE 19 - Müdürlükte görevli tüm personel kendilerine verilen görevleri gereken özen, dikkat ve süratle yapmakla yükümlüdür.

  Kullanılacak defter, kayıt ve belgeler
  MADDE 20 - Müdürlükte kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.

  Arşivleme
  MADDE 21 - Müdürlüğe gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden evrak defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır. Vaka dosyaları arşivlenmek üzere kurum arşivine teslim edilir.İşlemi biten her türlü yazıya ilişkin evraklar klasörlerine konularak Müdürlüğün onayı ile Müdürlük arşivine kaldırılır.

  BEŞİNCİ BÖLÜM
  Çeşitli ve Son Hükümleri

  Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
  MADDE 22 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

  Yürürlük
  MADDE 23 - Bu Yönetmelik, Belediye Meclisince kabul edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.
  MADDE 24 - (1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte,  05.02.2015 tarih ve 2015/22 sayılı meclis kararıyla yürürlükte olan Yapı Kontrol Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kalkar.

  Yürütme
  MADDE 25 - Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

  Dökümanlar
 • Müdürlük Hizmetleri

  • Çekmeköy sınırları içerisinde yasalara uygun inşaat yapılmasını sağlamak.
  • İnşaatların yapı ruhsatı ve ekleri 3194 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde, 4708 sayılı Yapı Denetim kanununa göre, arazide kontrolünün yapılarak gerekli vizelerinin verilmesine müteakip iş bitirme belgelerini düzenlemek.
  • 4708 sayılı Yapı Denetim kanununa göre vizeleri düzenlenen inşaatların hak edişlerini kontrol ederek ödenmesi için ilgili müdürlüğe göndermek.
  • Ruhsatlarına uygun olan yapılar için 3194 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde yapı kullanma izin belgesi (iskan) düzenlemek.
  • 3194 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde yıkılacak derecede tehlikeli ve metruk binalar için yıkım ruhsatı düzenlemek.
  • Hatalı hafriyat ve tehlikeli yapılarla ilgili olarak meri mevzuat hükümlerini İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile koordineli uygulamak.
  • Sözlü, yazılı ve iletişim yoluyla gelen şikâyetleri ilgili kanun ve yönetmeliklere göre değerlendirmek ve sonuçlandırmak.
  • Kaçak, Ruhsat ve eklerine aykırı yapıları tespit etmek ve haklarında 3194 sayılı kanun ve Türk ceza kanunu 184 maddesi’ ne göre yasal işlemleri yapmak.
  • Çekmeköy ilçesindeki 17 mahalle ve 4 köyün düzenli bir program dâhilinde yapı kontrolünü yapmak.
  • 775 sayılı yasanın 18. maddesi gereği tapusuz bölgelerde tespit edilen kaçak yapıları Zabıta Müdürlüğüne bildirmek.
  • Müteahhitlerin ve Yapı Denetim firmalarının sicillerinin tutulması.
  Dökümanlar
 • Müdürlük Faaliyetleri

 • Müdürlük KVKK Aydınlatma Metni

  Yapı Kontrol Müdürlüğü İşlemlerinde Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik
  Aydınlatma Metni

   

              Değerli vatandaşlarımız, Çekmeköy Belediyesi olarak kamusal hizmetlerimizi ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek, vatandaşlarımıza hizmet vermek, bilgilendirmek, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek gibi süreçlerimizde sizlere ait kişisel verileri işleyebilmekteyiz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu olarak Çekmeköy Belediyesi tarafından işlenmektedir. Kişisel verilerinizi genel ilkelere uygun olarak işlediğimizi ve kişisel verilerin güvenliğini sağlamak üzere gerekli tedbirleri aldığımızı belirtmek isteriz. İşbu aydınlatma metni Yapı Kontrol Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

   

  Ne Tür Veriler Topluyoruz?

  Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün süreçlerinde işlediğimiz kişisel veriler şunlardır;

  o   Kimlik bilgileriniz (Ad, soyad, unvan, imza, imza sirküleri, doğum tarihi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası),

  o   İletişim bilgileriniz (Telefon numarası, elektronik posta adresi, adres),

  o   Hukuki işlem bilgileriniz (Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler),

  o   Mesleki deneyim bilgilerinizi (Oda sicil numarası),

  o   Finansal bilgilerinizi (Vergi/SGK borcuna ilişkin belge)

  o   Tapu bilgilerinizi (Pafta adı, parsel, yapı ruhsatı bilgileri, kontur gabari, tapu bilgisi)

  o   Diğer (Yetki belgesi bilgisi, iskan ruhsatı, talep detayı, işyeri teslim tutanağı, yapı denetim makbuzu, tahakkuka esas bilgiler, işyeri bildirgesi, vekaletname, hizmet yeterlilik belgesi)

   

  Bu Verileri Nereden Alıyoruz?

  İşlemiş olduğumuz verileri;

  o   Kurumumuza iletmiş olduğunuz veya yetkilendirdiğiniz kişilerce iletilen dokümanlar ve sözlü bildirimleriniz aracılığıyla otomatik olmayan yollarla,

  o   Çeşitli dilekçe, sözleşme, form, tutanak aracılığı ile otomatik olmayan yollarla,

  o   İlgili kamu kurum ve kuruluşlarından otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla,

  o   Elektronik posta, telefon gibi araçlarla kısmen otomatik yollarla,

  o   İnternet adresimiz, sosyal medya hesaplarımız, çağrı merkezimiz, Seri Nokta merkezlerimiz ve bu alanlarda yer alan formlar aracılığıyla otomatik yollarla, elde etmekteyiz. İlgili kişilerin, yakınlarına ve/veya üçüncü kişilere ait kişisel verileri paylaşmaları durumunda bu kişileri bilgilendirdiği ve gerekli hallerde açık rızalarını aldığı kabul edilir.

   

  Bu Verileri İşlemekteki Amaçlarımız Neler ve Hangi Hukuki Şarta Dayanıyoruz?

  Kanun kapsamında öngörülen veri işleme şartları şunlardır;

  o    Açık rızanın varlığı (“m.5/1”, “m.6”)

  o    Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”),

  o    Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (“m.5/2-b”)

  o    Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”),

  o    Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”),

  o     İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”),

  o    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”),

  o    İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

   

  Elde ettiğimiz bu verileri şu amaçlarımızı gerçekleştirmek için sizlerden talep etmekteyiz:

  o   Kimlik bilgilerinizi,

  o   Kimliğinizi tespit etmek, evrak kayıt süreçlerini gerçekleştirmek amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Müdürlüğümüze ait yönetmelikler, faaliyet kapsamımız, ilgili mevzuat kapsamında yer alan onay, belge düzenleme/verme, tutanak düzenleme, rapor oluşturma, izin verme, yetkili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon halinde çalışma iş ve işlemlerimizin yürütülmesi, yerine getirilmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Kurumumuzda yer alan diğer birimler ve yetkili kurumlar ile koordinasyon, ortak süreç yürütülmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, destek sağlama amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e),

  o   Müdürlüğümüz yetki alanı dahilinde gerçekleştirilen başvurularda talep doğrultusunda işlemleri yürütmek, ilgili kişiye talebi ve/veya talep sonucu hakkında bilgi vermek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Tedarikçilerimiz ile ön görüşme, ihale ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi; yetkili kişilerle hakediş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara karşı bilgi verme, bildirimde bulunma yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)

  o   İletişim bilgilerinizi,

  o   Kimliğinizi tespit etmek, evrak kayıt süreçlerini gerçekleştirmek amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Müdürlüğümüze ait yönetmelikler, faaliyet kapsamımız, ilgili mevzuat kapsamında yer alan onay, belge düzenleme/verme, tutanak düzenleme, rapor oluşturma, izin verme, yetkili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon halinde çalışma iş ve işlemlerimizin yürütülmesi, yerine getirilmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Kurumumuzda yer alan diğer birimler ve yetkili kurumlar ile koordinasyon, ortak süreç yürütülmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, destek sağlama amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e),

  o   Müdürlüğümüz yetki alanı dahilinde gerçekleştirilen başvurularda talep doğrultusunda işlemleri yürütmek, ilgili kişiye talebi ve/veya talep sonucu hakkında bilgi vermek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Tedarikçilerimiz ile ön görüşme, ihale ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi; yetkili kişilerle hakediş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara karşı bilgi verme, bildirimde bulunma yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)

  o   Hukuki işlem bilgilerinizi,

  o   Kurumumuzda yer alan diğer birimler ve yetkili kurumlar ile koordinasyon, ortak süreç yürütülmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, destek sağlama amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e),

  o   Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara karşı bilgi verme, bildirimde bulunma yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)

  o   Mesleki deneyim bilgileriniz,

  o   Evrak kayıt süreçlerini gerçekleştirmek amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Müdürlüğümüze ait yönetmelikler, faaliyet kapsamımız, ilgili mevzuat kapsamında yer alan onay, belge düzenleme/verme, tutanak düzenleme, izin verme, yetkili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon halinde çalışma iş ve işlemlerimizin yürütülmesi, yerine getirilmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Tedarikçilerimiz ile ihale ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi; yetkili kişilerle hakediş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara karşı bilgi verme, bildirimde bulunma yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)

  o   Finansal bilgilerinizi,

  o   Müdürlüğümüze ait yönetmelikler, faaliyet kapsamımız, ilgili mevzuat kapsamında yer alan iş ve işlemlerimizin yürütülmesi, yerine getirilmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Kurumumuzda yer alan diğer birimler ve yetkili kurumlar ile koordinasyon, ortak süreç yürütülmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, destek sağlama amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e),

  o   Tedarikçilerimiz ile ihale ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi; yetkili kişilerle hakediş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara karşı bilgi verme, bildirimde bulunma yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)

  o   Tapu bilgilerinizi,

  o   Müdürlüğümüze ait yönetmelikler, faaliyet kapsamımız, ilgili mevzuat kapsamında yer alan onay, belge düzenleme/verme, tutanak düzenleme, izin verme, yetkili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon halinde çalışma iş ve işlemlerimizin yürütülmesi, yerine getirilmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Kurumumuzda yer alan diğer birimler ve yetkili kurumlar ile koordinasyon, ortak süreç yürütülmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, destek sağlama amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e),

  o   Tedarikçilerimiz ile ihale ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi; yetkili kişilerle hakediş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara karşı bilgi verme, bildirimde bulunma yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)

  o   Diğer bilgilerinizi,

  o   Kimliğinizi tespit etmek, evrak kayıt süreçlerini gerçekleştirmek amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Müdürlüğümüze ait yönetmelikler, faaliyet kapsamımız, ilgili mevzuat kapsamında yer alan onay, belge düzenleme/verme, tutanak düzenleme, rapor oluşturma, izin verme, yetkili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon halinde çalışma iş ve işlemlerimizin yürütülmesi, yerine getirilmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Müdürlüğümüz yetki alanı dahilinde gerçekleştirilen başvurularda talep doğrultusunda işlemleri yürütmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Tedarikçilerimiz ile ihale ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi; yetkili kişilerle hakediş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara karşı bilgi verme, bildirimde bulunma yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)

  işlemekteyiz. Bu verileri işlerken dayandığımız veri işleme şartları parantez içerisinde belirtilmiştir.

   

  Verileri Kimlerle Paylaşıyoruz?

  İşlemiş olduğumuz kişisel verileri

  o   İlgili yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi, yasal yaptırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, bildirim gerçekleştirilmesi amacıyla görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

  o   Yasal süreçlerin takip edilmesi ve/veya yürütülmesi amacıyla hizmet alınan tedarikçilerimize, yetkili kurum ve kuruluşlara,

  o   İş süreçlerinin yürütülmesi, takibi, denetimi amaçlarıyla hizmet alınan tedarikçilerimize, yetkili kurum ve kuruluşlara,

  o   İlgili kişi talebine ilişkin iş süreçlerinin yürütülmesi, işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlara

  aktarabilmekteyiz. Belirtilen üçüncü kişiler dışında kişisel verilerini ilgisiz ve yetkisiz üçüncü kişilerle paylaşmamaktayız.

   

  Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi

  Kişisel verileriniz işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla bağlantılı ve ölçülü bir şekilde genel ilkelere uygun olarak işlenmekte ve saklanmaktadır. Kişisel verilerin güvenliği için Kanun kapsamında öngörülen her türlü teknik ve idari tedbir almaktayız. Kişisel verilerinizi işleme amacı ve sebebi, ilgili mevzuatın gerektirdiği süre ve hukuki yükümlülüklerimiz gibi unsurları gözeterek saklamaktayız.

   

  Kanun Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir

  İlgili kişiler, kurumumuza başvuruda bulunarak;

  o   Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  o   Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  o   Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  o   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  o   Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  o   Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  o   İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  o   Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

  haklarına sahiptir. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.cekmekoy.bel.tr/sayfa/kvkk-basvuru-formu adresinde yer alan formu kullanarak iletebilirsiniz. Talepleriz en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

   

  İnternet Sitesi            : https://www.cekmekoy.bel.tr/

  Telefon Numarası     : 0 216 600 06 00

  E-Posta Adresi          : info@cekmekoy.bel.tr

  Adres                         : Merkez Mahallesi Piri Reis Caddesi No:5 Çekmeköy/İstanbul

  Dökümanlar