Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

Yapı Kontrol Müdürlüğü Müdürlük Yönetmeliği

T.C.
ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç , Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çekmeköy Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluk esaslarını belirlemek; çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik,Çekmeköy Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ile bağlı şefliklerin kuruluş görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin (b) fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
(2) Yapı Kontrol Müdürlüğü;
5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve Genel Sağlığı Sigortası Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 492 sayılı Harçlar Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun, 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa dayanarak görev ve hizmetlerini yerine getirir.

Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan : Çekmeköy Belediye Başkanını,
b) Başkan Yardımcısı: Müdürlüğün bağlı olduğu Başkan Yardımcısını,
c) Belediye: Çekmeköy Belediyesini,
d) Harcama birimi: Bütçe ile ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi,
e) Harcama yetkilisi: Bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin harcama yetkisini kullanan yöneticisini,
f) Meclis: Çekmeköy Belediye Meclisini,
g) Müdür: Yapı Kontrol Müdürlüğü yöneticisini,
h) Müdürlük: Yapı Kontrol Müdürlüğünü,
i) Şeflik: Yapı Kontrol Müdürlüğü hizmetlerinin yerine getirildiği şeflikleri,
j) Yönetmelik: Yapı Kontrol Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Teşkilat ve Bağlılık

Kuruluş
MADDE 5 - (1) 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ve Bakanlar Kurulunun 2006/9809 sayılı norm kadro kararı gereğince kurulmuştur.

Teşkilat
MADDE 6 - (1) Yapı Kontrol Müdürlüğünün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir;

a) Müdür
b) Şef
c) Birim Personeli (Teknik,İdari)
d) Büro Destek Personeli 

(2) Yapı Kontrol Müdürlüğünün teşkilat yapısı aşağıda belirtilen kendine bağlı şefliklerden oluşur;

a) Yapı Kontrol Şefliği
b) Makine- İskân Şefliği
c) Bölge Şefliği
ç) İdari İşler Şefliği

(3) Harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi, birim mutemedi, birim taşınır kayıt yetkilisi, birim taşınır kontrol yetkilisi, birim halkla ilişkiler sorumlusu, birim tanıtım sorumlusu, teknik görev unvanları vd. görev unvanları organizasyon şemasında belirlenmiştir. Personel görev unvanlarına ilişkin görev yetki ve sorumluluklar ile personelin eğitim, deneyim, kadro, öğrenim ve beceri gibi niteliklerine görev tanımlarında yer verilmiştir.

Bağlılık
MADDE 7 - (1) Yapı Kontrol Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat ya da görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün görevleri
MADDE 8 - (1) Aşağıda belirtilen görevler Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yerine getirilir:

a) Müdürlüğe havale edilen yazı veya dilekçeleri inceleyerek süresi içerisinde yanıtlamak.  
b) Belediye sınırlarında mevzuata uygun inşaat yapılmasını sağlamak.
c) Belediye sınırlarında düzenli periyodlarla inşaat denetimi yapmak.
d) İnşaatları yapı ruhsatı ve ekleri doğrultunda kontrol ederek, işyeri teslim tutanağı, temel vizesi ve seviye tespit tutanaklarını onaylamak.
e) Mevcut binaların kontur gabari kontrolünü yapmak.
f) Kat irtifak listelerini ve eki projeleri onaylayarak Tapu Müdürlüğüne bildirmek.
g) Yapı denetim firmalarının hakediş dosyalarını inceleyerek raportörlüğünü yapmak, uygun olması durumunda tahakkuk ve hakediş raporlarını onaylamak.
h) İş Bitirme ve Yapı Kullanma İzin Belgesi öncesi inşaatlara Isı Yalıtım Raporu düzenlemek.
i) İş Bitirme ve Yapı Kullanma İzin Belgesi öncesi inşaatlara Yangın Muayene Tutanağı düzenlemek.
j) Asansör Tescil Belgesi Düzenlemek
k) Gerekli vizeleri almış, ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığı kontrol edilen inşaatların İş Bitirme Tutanakları ve buna tekabül eden hakediş raporu ve tahakkuklarını onaylamak.
l) 3194 sayılı İmar Kanununun 21inci Maddesine göre Yapı Ruhsatı alan ve 29 uncu Maddeye göre süresi içinde ruhsat ve eklerine uygun olarak bitirilen yapılara başvuru üzerine 30uncu Maddeye göre Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlemek.
m) Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılan yapılara 3194 sayılı İmar Kanununun 32 inci ve 42 inci maddesine göre gerekli yazışma ve uygulamaları yapmak, aynı kanunun 39 uncu maddesine göre yıkılma tehlikesi bulunan yapılar ile ilgili gerekli yazışma ve uygulamaları yapmak.
n) 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ıncı maddesi kapsamında gerekli iş ve işlemleri yapmak. 
o) Onarım-İskele belgesi ve basit onarım izinleri vermek.
p) Bölgede denetim yapılması sırasında hazine arazisi ve belediye mülklerinin işgali tespit edilmesi durumunda Zabıta ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne bildirmek.
q) Müdürlük faaliyetlerini sürdürmek amacıyla gerekli hallerde diğer Belediye Birimleri veya Kamu Kurumlarından destek sağlamak.
r) Başkan ve Başkan Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Yapı Kontrol Şefliği
MADDE 9 - (1) Aşağıda belirtilen görevler Yapı Kontrol Şefliği tarafından yerine getirilir:

a) Şefliğe havale edilmiş yazı ve dilekçeleri inceleyerek süresi içinde yanıt vermek. 
b) Belediye sınırlarında mevzuata uygun inşaat yapılmasını sağlamak.
c) Ekiplerin oluşturulması ve sorumluluk mıntıkalarının belirlenmesini sağlar.
d) Belediye sınırlarında düzenli periyodlarla inşaat denetimi yapmak. 
e) İnşaatları yapı ruhsatı ve ekleri doğrultunda kontrol ederek işyeri teslim tutanağı, temel üstü vizesi ve seviye tespit tutanaklarını onaylamak.
f) Mevcut binaların kontur gabari kontrolünü yapmak.
g) Kat irtifak listelerini ve eki projeleri onaylayarak Tapu Müdürlüğüne bildirmek.
h) Yapı denetim firmalarının hakediş dosyalarını inceleyerek raportörlüğünü yapmak, uygun olması durumunda tahakkuk ve hakediş raporlarını onaylamak.
i) Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılan yapılara 3194 sayılı İmar Kanununun 32 . ve 42. Maddesine göre gerekli yazışma ve uygulamaları yapmak, aynı kanununun 39 uncu maddesine göre yıkılma tehlikesi bulunan yapılar ile ilgili gerekli yazışma ve uygulamaları yapmak.
j) 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ıncı maddesi kapsamında gerekli iş ve işlemleri yapmak.
k) Onarım- İskele Belgesi ve basit onarım izinlerini vermek.
l) Bölgede denetim yapılması sırasında hazine arazisi veya belediye mülklerinin işgali tespit edilmesi durumunda Zabıta ve Emlak İstimlak Müdürlüğüne bildirmek.
m) Müdürlüğe bağlı diğer şeflikler ile eşgüdüm içinde olarak çalışmalarına altlık oluşturacak veri, rapor ve desteği sağlamak.
n) Makine-İskan Şefi ve Bölge Şefinin izinli olduğu zamanlarda, onun yapması gereken iş ve işlemleri yürütür.     
o) Başkan yardımcısı ile Müdür tarafından verilen ve ilgili mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

Makina-İskan Şefliği
MADDE 10 - (1) Aşağıda belirtilen görevler Makine-İskan Şefliği tarafından yerine getirilir:

a) Şefliğe havale edilmiş yazı ve dilekçeleri inceleyerek süresi içerisinde yanıt vermek.
b) İş Bitirme ve Yapı Kullanma İzin Belgesi öncesi Isı Yalıtım Raporu düzenlemek.
c) İş Bitirme ve Yapı Kullanma İzin Belgesi öncesi Yangın Muayene Tutanağı düzenlemek.
d) Asansör Tescil Belgesi düzenlemek.
e) Gerekli vizeleri almış, ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanan yapıları kontrol ederek 4708 sayılı yapı denetim kanunu kapsamında iş bitirme tutanağı ve buna tekabül eden hakediş ve tahakkukları onaylamak. 
f) 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci Maddesine göre yapı ruhsatı alan ve 29 uncu maddeye göre süresi içinde ruhsat ve eklerine uygun olarak bitirilen yapılara 30 uncu maddesine göre yapı kullanma izin belgesi düzenlemek ve gerekli yazışmaları yapmak.
g) Müdürlüğe bağlı diğer şeflikler ile eşgüdüm içerisinde olarak çalışmalarına altlık oluşturacak veri, rapor ve desteği sağlamak.
h) Yapı Kontrol Şefinin ve Bölge Şefinin izinli olduğu zamanlarda, onun yapması gereken iş ve işlemleri yürütür.
i) Başkan Yardımcısı ile Müdür tarafından verilen ve ilgili mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

Bölge Şefliği
MADDE 11 - (1) Aşağıda belirtilen görevler Bölge Şefliği tarafından yerine getirilir:

a) Başkan Yardımcısı ile Müdür tarafından verilen ve ilgili mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.
b) Arazide işleri organize eder, personeli denetler, görev bölümü yapar ve aksaklıkları müdüre bildirir.
c) Yapı Kontrol Şefinin ve Makine-İskan Şefinin izinli olduğu zamanlarda, onun yapması gereken iş ve işlemleri yürütür.

İdari İşler Şefliği
MADDE 12 - (1)  Aşağıda belirtilen görevler İdari İşler Şefliği tarafından yerine getirilir:

a) Müdürlüğe intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve ilgili personele sevk etmek.
b) Müdürlükte üretilen evrakların tasnifi, dosyalanması, sıralanması ve yerlerine yerleştirilmesine ilişkin arşiv işlemlerini yapmak.
c) Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirmek.
d) İhale mevzuatına göre gerekli iş ve işlemleri yapmak.
e) Bilgi edinme evrakını, CİMER başvuru evrakını takip etmek ve süresinde cevaplamasını sağlamak.
f) Müdürlüğe gelen istek, şikâyet ve önerileri diğer şeflikler ile koordinasyon halinde cevaplamak.
g) Müdürlüğün gider bütçe teklifini hazırlamak.
h) Müdürlüğün EYS, KYS, İKEP ve Stratejik Plan çalışmalarını diğer şeflikler ile koordinasyon içerinde yapmak.
i) Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek.
j) Müdürlüğün haber yapılması istenilen faaliyetler ile proje ve özel programlar hakkında ilgili Müdürlüklere bilgi vermek.
k) İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına uygun olarak birim içerisinde gerekli kontrolleri gerçekleştirmek, muhtemel iş kazası ve meslek hastalığı risklerini, tehlikeli durum vakalarını (kazaya ramak kala olayları) tespit etmek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.
l) Müdürlüğün haber yapılması istenilen faaliyetler ile proje ve özel programlar hakkında ilgili Müdürlüklere bilgi vermek.
m) İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına uygun olarak birim içerisinde gerekli kontrolleri gerçekleştirmek, muhtemel iş kazası ve meslek hastalığı risklerini, tehlikeli durum vakalarını (kazaya ramak kala olayları) tespit etmek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.
n) Müdürlüğe bağlı diğer şeflikler ile eşgüdüm içerisinde olarak çalışmalarına altlık oluşturacak veri, rapor ve desteği sağlamak.
o) Başkan Yardımcısı ile Müdür tarafından verilen ve ilgili mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

Müdürün görev ve yetkileri ile sorumluluğu
MADDE 13 - (1) Müdürün görev ve yetkileri ile sorumluluğu aşağıda belirtilmiştir.

a) Müdür Yapı Kontrol Müdürlüğü yöneticisi olup alt birimlerinin görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden başkan yardımcısı ve Başkana karşı sorumludur.
b) Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve 5018 sayılı Kanun çerçevesinde yapması gereken diğer işlemlerden sorumludur.
c) Bu Yönetmelikle Yapı Kontrol Müdürlüğüne verilen görevleri mevzuata uygun olarak yapar ve yaptırır.
d) Birim faaliyet raporunu hazırlar.
e) Harcama yetilisi olarak ilgili mevzuatta öngörülen iş ve işlemleri gerçekleştirir.
f) Yeterli sayı ve nitelikte personel(teknik, idari) istihdamını, personelin eğitimini ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmaları yapar.
g) Müdürlükte görev dağılımını yaparak hizmetlerin etkili, süratli ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlar.
h) Yapı Kontrol Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlar.
i) Başkan ve başkan yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapar.

Şeflerin görev ve yetkileri ile sorumluluğu
MADDE 14 - Birim sorumlusunun görev ve yetkileri ile sorumluluğu aşağıda belirtilmiştir.

a) Müdür tarafından kendine havale edilen işleri mevzuata uygun şekilde yapar.
b) Birimin aylık performans raporlarını hazırlayıp Müdüre sunar.
c) Sorumlu olduğu birimin yıllık iş planını hazırlar.
d) Birimin yazışmalarını parafe eder. 
e) Birimde üretilen evrakların tasnifi, dosyalanması, sıralanması ve yerlerine yerleştirilmesine ilişkin arşiv işlemlerinin yapılmasını sağlar.
f) Birim personelinin devamlılığını takip eder.
g) Birim personelleri arasında görev dağılımı yapar.
h) Birimde görev yapan personelin düzenli çalışmasını sağlar ve takibini yapar. 
i) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Müdürlük makamına önerilerde bulunur.
j) Birimde yürütülen tüm faaliyetleri yetki ve sorumluluğu çerçevesinde planlar ve programlar.
k) Sorumlu olduğu birimin işlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sağlamak üzere birim faaliyetlerini düzenler.
l) Kanun, yönetmelik ve yönergelerle Yapı Kontrol Müdürlüğüne verilen görevlerden kendilerine verilen diğer iş ve işlemleri yapar.
m) Birime ait işlerden Müdüre karşı sorumludur.

Birim personelinin görev ve yetkileri ile sorumluluğu
MADDE 15 - (1) Birim Teknik Personeli: Birim teknik personeli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen  müdürlüğün teknik ve idari görevlerini yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.
(2) Birim İdari Personeli: Birim İdari Personeli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen müdürlüğün idari görevlerini yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.

Bürodestek personelinin görev ve yetkileri ile sorumluluğu
MADDE 16 - (1) Büro destek personelinin görev ve yetkileri ile sorumluluğuaşağıda belirtilmiştir:

a) Büro destek personeli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirleri tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.
b) Birimdeki iş ve işlemlerin güvenli, düzenli ve zamanında yürütülmesinden, şefe ve müdüre karşı sorumludurlar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Usul ve Esasları

Çalışmalarda işbirliği ve uyum
MADDE 17 - Müdürlüğün faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla, Müdürün yönetiminde şeflerin katılımı ile düzenli toplantılar yapılır. Bu toplantılarda, Müdürlüğün faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır.

Görevin Planlanması
MADDE 18 - Yapı Kontrol Müdürlüğündeki çalışmalar; stratejik plan, performans hedefleri ile bu Yönetmeliğe uygun yapılacak Yıllık İş Planı dâhilinde yürütülür.

Görevin Yürütülmesi
MADDE 19 - Müdürlükte görevli tüm personel kendilerine verilen görevleri gereken özen, dikkat ve süratle yapmakla yükümlüdür.

Kullanılacak defter, kayıt ve belgeler
MADDE 20 - Müdürlükte kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.

Arşivleme
MADDE 21 - Müdürlüğe gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden evrak defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır. Vaka dosyaları arşivlenmek üzere kurum arşivine teslim edilir.İşlemi biten her türlü yazıya ilişkin evraklar klasörlerine konularak Müdürlüğün onayı ile Müdürlük arşivine kaldırılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümleri

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 22 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük
MADDE 23 - Bu Yönetmelik, Belediye Meclisince kabul edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.
MADDE 24 - (1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte,  05.02.2015 tarih ve 2015/22 sayılı meclis kararıyla yürürlükte olan Yapı Kontrol Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kalkar.

Yürütme
MADDE 25 - Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Dökümanlar
#NeGüzelsinÇekmeköy

Mobil Uygulamalarımız

Çekmeköy Belediyesi Android Uygulaması Çekmeköy Belediyesi IOS Uygulaması