Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

Yazı İşleri Müdürlüğü Müdürlük Faaliyetleri

Belediye Meclisi Yönünden

 • Müdürlüklerden gelen ve Müdürlüğümüzce hazırlanan tekliflerin Gündem/Ek Gündem haline getirilmesi için Belediye Başkanına sunulması.
 • Belediye Başkanınca belirlenen gündemin meclis üyelerine üç gün önceden ulaştırılmasının sağlanması.
 • Meclis toplantı tutanağının hazırlanması, toplantının sesli ve görüntülü kaydının alınması/aldırılması ve arşivlenmesi.
 • Belediye Meclisince ihtisas komisyonlarına havale edilen tekliflerin takibini yapmak ve akabinde Müdürlüğümüze gelen komisyon raporlarının Gündem haline getirilmesi için Belediye Başkanına sunulması. 
 • Alınan kararların ilgili müdürlüklere gönderilmesi.
 • Alınan kararların ilgili kurumlara gönderilmek üzere müdürlüğüne gönderilmesi.
 • Alınan kararların birer nüshasının Kaymakamlık Makamına gönderilmesi.
 • Alınan kararların uygun araçlarla duyurulması.
 • Meclis ve ihtisas komisyon üyelerinin huzur haklarının hazırlanması. 

Belediye Encümeni Yönünden

 • Müdürlüklerden gelen ve Müdürlüğümüzce hazırlanan tekliflerin Gündem haline getirilmesi için Belediye Başkanına sunulması.
 • Gündem haline gelen tekliflerin karara bağlanması için Encümene sunulması.
 • Encümende karara bağlanan tekliflerin, kararlarının hazırlanması.
 • Kararların ilgili müdürlüklere gönderilmesi. 
 • Üyelerinin huzur haklarının hazırlanması. 

Genel Evrak Yönünden

 • Belediyemize kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden gelen evrak vb. bildirimlerin amir veya görevli personelden havalesi alındıktan sonra elektronik ortamda kaydının yapılması ve ilgili müdürlüğe zimmet veya elektronik ortamda tesliminin yapılması.
 • Cevabi yazılarda evrak çıkışlarının usulüne göre yapılması.
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere gönderilecek evrakların uygun araçlarla (kurye, e-posta, posta vb.) tesliminin sağlanması.

Evlendirme İşlemleri Yönünden

 • Evlendirme iş ve işlemleri 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu ile Evlendirme Yönetmeliği gereğince yapılmaktadır.
 • Evlenmek üzere başvuran çiftlerin başvurularının kabul edilmesi, nikah akdi için gün verilmesi.
 • Kendi soyadını kullanmak isteyen bayanların dilekçeyle taleplerinin alınması.
 • Nikah akit işlemlerini başka bir kurumda yaptırmak isteyen vatandaşlara evlenme izin belgesinin düzenlenmesi.
 • Nikah akdi yapılan çiftlere uluslararası aile cüzdanı düzenlenmesi, evlenme kütüğüne işlenmesi.
 • Gerçekleştirilen nikahların Mernislerinin düzenlenerek İlçe Nüfus Müdürlüğüne bildirilmesi.
 • Talepleri doğrultusunda dış nikahlar için evlendirme memuru görevlendirilmesi.

İdari İşler Yönünden

 • Müdürlüğümüzün evrak iş ve işlemlerinin takip ve sonuçlandırılmasının sağlanması,
 • Müdürlük personelinin özlük iş ve işlemlerinin takibinin yapılması.

Kurum Arşivi Yönünden

 • Kurum Arşiv hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesi için üniversitelerin ilgili bölümlerinde eğitim görmüş veya bu konuda yeterli bilgiye haiz personeller görevlendirilir.
 • Kurum tarafından hazırlanan Standart Dosya ve Saklama Planı doğrultusunda, birim arşivlerinden kurum arşivine devri yapılan arşivlik malzeme niteliği taşıyan materyallerin, Çekmeköy Belediyesi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri gereğince teslim alınması, saklanması, kullandırılması ve imha süreçlerinin takip edilmesi, 
 • Birim arşivinden gelen veya kurum arşivinde halen mevcut olan dosyaları standart dosya ve saklama planı doğrultusunda gerekli işlemleri yaparak ilgili bölümlere kaldırır.
Dökümanlar