Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta
Ömer İSLAM/Zabıta Müdürlüğü
Ömer İSLAM/Zabıta Müdürlüğü

Ömer İSLAM

Zabıta Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü

Dökümanlar
 • Müdürlük Görevleri

  a) Zabıta Hizmetleri
  b) Güvenlik Hizmetleri
  c) Semt Pazarlarının Kontrol ve Denetimi
  ç) İmar, Sağlık, Trafik ve İşyeri Denetimlerinde Kolluk, Güvenlik ve Önleyici Hizmetler
  d) 775 Sayılı Yasanın 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Yıkımlar

  Dökümanlar
 • Organizasyon Şeması

  Organizasyon şeması yukarıdaki gibidir. Büyütmek için üzerine tıklayın.

  Dökümanlar
 • Müdürlük Yönetmeliği

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç
  MADDE 1 
  - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Zabıta Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 

  Kapsam 
  MADDE 2
   - (1) Bu Yönetmelik, Zabıta Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar

  Dayanak
  MADDE 3
   - (1) Bu Yönetmelik, 13 Temmuz 2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete ile yayımlı 5393 sayılı Belediye Kanununun 51 inci maddesine, 11 Nisan 2007 tarih ve 26490 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliğine, 22.02.2007 tarih, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik” ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar
  MADDE 4
   - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
  a) Başkan      : Çekmeköy Belediye Başkanını,
  b) Belediye   : Çekmeköy Belediye Başkanlığını,
  c) Meclis       : Çekmeköy Belediye Meclisini,
  ç) Encümen   : Çekmeköy Belediye Encümenini,
  d) Müdürlük  : Zabıta Müdürlüğünü,
  e) Müdür        : Zabıta Müdürünü,
  f) Belediye Zabıtası: Beldenin düzenini muhafaza eden, belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan, yetkili organların bu amaçla alacakları kararları uygulayan özel zabıta kuvvetini,
  g) Belediye Zabıta Personeli: Belediye zabıta birimindeki, müdür, amir, komiser ve memurlarını,
  h) Zabıta Birim Amirliği: Merkez Karakolu, Diğer Karakollar ve Bölge Amirliklerini ifade eder.

   

  İKİNCİ BÖLÜM
  Teşkilat ve Bağlılık

   

  Teşkilat Şeması 
  MADDE 5
   - (1) Zabıta Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.
  a) Müdür
  b) Amir
  c) Komiser
  d) Zabıta Memuru
  e) Yardımcı Zabıta Personeli  
  f) Diğer Personel 
  (2)  Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.
   a) Müdürlük
   b) Karakol Amirlikleri
   c) Bölge / Ekip Amirlikleri
   d)  İdari İşleri Servisi
   e)  Karakol Büroları

  (3) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için birim amirinin talebi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile kadro karşılığı olmaksızın hizmet gereği “Büro Sorumlusu” görevlendirilmesi yapılabilir. 
  (4) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan Büro Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

  Kuruluş
  MADDE 6
   – (1) Beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, zabıta teşkilatı için ihtiyaç duyulacak norm kadroya uygun olarak birimler kurulabilir. Norm kadro gereği verilen kadrolar yeterli olmadığı hallerde yardımcı Zabıta Hizmeti hizmet satın alma yoluyla yapılabilir. Bu personel ihale şartnamesi çerçevesinde görevlendirilecektir. 
  (2) Beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, zabıta teşkilatı için ihtiyaç duyulacak norm kadroya uygun birimler kurulabilecektir.
  (3) Belediye zabıtası, hizmetin gereğine ve yoğunluğuna göre, imar, çevre, sağlık, trafik ve turizm gibi kısımlara ayrılabilir.
  (4) Belediye zabıtası, hizmetin özelliğine göre sabit, gezici veya toplu olarak görev yapar.

  Kadro ve unvanlar
  MADDE 7
   – (1) Belediye zabıta teşkilatı personel kadro ve unvanları; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara göre belirlenmiş; zabıta müdürü, zabıta amiri, zabıta komiseri ve zabıta memuru unvanlı kadrolar ile hizmet için gerekli diğer kadrolardan oluşur.

  Bağlılık 
  MADDE 8
   - (1) Zabıta Müdürlüğü, Belediye Başkanına direkt bağlıdır. Belediye Başkanı, zabıta teşkilatı üzerindeki yetkilerini Belediye Başkan yardımcısına devredebilir.
  (2) Özel kanunların yetkili kıldığı hallerde mahallin en büyük mülki amiri belediye zabıtasını belediye başkanlığına bilgi vererek görevlendirir.

  Görev alanı
  MADDE 9 
  – (1) Belediye zabıtası belediye sınırları içerisinde görevli ve yetkilidir. Ayrıca, mücavir alanlarda kanunlarla belediyenin yetki ve sorumluluğuna verilmiş hizmetler bakımından da yetkili ve görevlidir.


  (2) Büyükşehir belediye zabıtası ile Büyükşehir ilçe zabıtalarının birlikte görev yaptığı durumlarda gözetim ve koordinasyon yetkisi, Büyükşehir zabıta biriminin en üst amirine aittir. Bu durumda büyükşehir belediyesinin görevlendireceği zabıta amirinin ilçe belediyesinin görevlendireceği zabıta amirinden daha üst rütbeli veya aynı rütbede ise kıdemli olması şarttır.

  Çalışma düzeni
  MADDE 10
   – (1) Belediye zabıta hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, günün 24 saati aksatılmadan sürdürülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde aynı Kanunun 101 inci maddesi gereğince Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra belediye zabıtasının en yüksek dereceli amirinin teklifi ve belediye başkanının onayı ile tespit olunur. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır.
   (2) Zabıta personelinin çalışma saatleri vardiyalar halinde görevin gereğine göre 24 saat iş 48 saat istirahat veya 12 saat iş 24 saat istirahat şeklinde düzenlenebilir. Belediye zabıta memurlarının haftalık olağan çalışma saatleri 48 saati geçmeyecek şekilde düzenlenir. Ancak, personel sayısı az olan zabıtalarda 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde düzenleme yapılabilir. Bu uygulamadan dolayı hizmetin sürekliliğini aksatmamak kaydıyla ve bir sıra dâhilinde personele 657 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi göz önünde bulundurularak ayrıca haftada bir gün ilave izin verilebilir.

   

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Görev, Yetki ve Sorumluluk

   

   Müdürlüğün görevleri
   MADDE 11
   - (1) Belediye zabıtasının görevleri şunlardır
  a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri
  1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
  2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.
  3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,
  4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.
  5) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak.
  6) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.
  7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.
  8) 02/01/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.

  9) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.
  10) 28/04/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.
  11) 25/04/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/07/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.
  12) 23/02/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.
  13) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.
  14) 30/06/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/08/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.
  15) 26/05/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.
  16) 31/08/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,
  17) 12/09/1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun, 24/06/1995 tarihli ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men cezalarını yerine getirmek ve hal dışında toptan satışlara mani olmak.
  18) 15/05/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.
  19) 11/01/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.
  20) 14/06/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, 21.06.2005 tarih, 2005/9013 - D.21.04.2007-2007/11932  sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.


  21) 05/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.
  22) 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.
  23) 13/03/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.
  24) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.
  25) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.

  b) İmar ile ilgili görevleri
  1) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.
  2) 03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.
  3) 20/07/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.
  4) 21/07/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.

  c) Sağlık ile ilgili görevleri
  1) 24/04/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve 27/05/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.
  2) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.
  3) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.
  4) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek.
  5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.

  6) Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek.
  7) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek.
  8) 09/08/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
  9) 08/05/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.
  10) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.
  11) 24/06/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.
  12) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.

  ç) Trafik ile ilgili görevleri
  1) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek.
  2) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek.
  3) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.
  4) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek,
  5) Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.
  6) Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.
  7) Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek.

  d) Yardım görevleri
  1) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.
  2) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
  3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.
  4) 5393 sayılı kanunun 38. maddesi (m) fıkrası gereği; belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gerekli önlemleri almak üzere vermiş olduğu talimatları yerine getirmek, bu konuda gerekli önlemleri almak.

  Müdürlük yetkisi 
  MADDE 12
   - (1) Zabıta Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. 
  (2) Belediye zabıtası; kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde;
  a) Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler,
  b) Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular,
  c) Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler,
  ç) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler,
  d) Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men eder,
  e) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önler,
  f) Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önler,
  g) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satışına izin vermez ve bunların satışını engeller, satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim eder,
  ğ) Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder,
  h) Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur,
  ı) Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapar.

  Müdürlüğün sorumluluğu
  MADDE 13
   - (1)Zabıta Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.   
  Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

  Savunma amaçlı teçhizat
  MADDE 14
   – (1) Belediye zabıta personeline görevleri esnasında karşılaştıkları direniş ve fiili saldırı durumunda kullanılmak üzere göz yaşartıcı sprey, kask ve kalkan gibi savunma amaçlı teçhizat verilebilir.

  Hizmetin gereğini yapmada uyulacak esaslar
  MADDE 15
   – (1) Acil durumlarda, kanun, tüzük ve yönetmeliklerde açıklık olmayan veya işin uygulanma tarzına dair emir bulunmayan yahut bunların uygulanmasında tereddüt hasıl olan işlerde belediye zabıtası memuru kendi sorumluluğu altında durumun gerektirdiği tedbirleri alır, keyfiyeti en kısa zamanda merciine bildirir.

  Çalışma organizasyon durumu
  MADDE  16
   -  (1) Zabıta Müdürü 
    (2) Merkez Büro Amiri / Komiseri
    (1) Evrak Kayıt- Yazışma - Personel İşlemleri 
    (2) Hafriyat İşlemleri 
    (3)  Pazarcı İşlemleri 
    (4) Hafta Tatili (Pazar) Ruhsat İşlemleri
    (5)  Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri 
    (6) Karakol Zabıta Amiri / Komiseri 
    (7) Karakol Zabıta Amiri / Komiseri
    (8)  Bölge Nizam- İntizam/ Semt Pazarı Ekipleri
    (9)  Bölge Evrak ve  Ruhsat / Denetim Ekipleri
    (10)  Bölge Trafik Ekipleri
    (11)  Bölge İmar, Gecekondu ve Hafriyat Ekipleri
    (12) Bölge Çevre / Sağlık Kontrol Ekibi

   Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu
   MADDE 17
   -  (1)Zabıta Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.
   (2)Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.
   (3)Zabıta Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. Sicil ve Disiplin amiridir.
   (4)Zabıta Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
   (5)Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

  Merkez ve Karakol Zabıta Amirlikleri görev, yetki ve sorumluluğu
  MADDE 18
   - (1) Yönetmeliğin Üçüncü bölümde belirtilen Görevleri yapmak, yaptırmak Yetkileri kullanmak, kullanılmasını sağlamak,   ve Sorumluluk dahilinde çalışma yapmak, yaptırmak. 
  (2) Belediye içerisinde ve Belediye dışında zabıta teşkilatı aracılığı ile dağıtılması gereken evrakların ilgili yerlere dağıtılmasını, takibi gerektirilenlerin sonuçlandırılmasını sağlar.
  (3)  Birimine ait ayniyat işlemleri ile muhasebe işlemlerinin yürütülmesini sağlar.
  (4) Birimine gelen evrakları teslimi sınıflandırılması ve kaydedilmesi, ekiplere dağılımını sağlar.
  (5) Ekiplerden gelen evrakların kontrolünü yapar ve evrakları Dosyalama Sistemi doğrultusunda tasnifi ve dosyalanmasını sağlar. 
  (6) İç ve dış birimlere gönderilecek yazıları; resmi yazışma kuralları genelgesine uygun olarak yazar/yazdırır.
  (7) Birimine gelen telefonlara kurum kimliğine uygun olarak bakar/bakılmasını ve ilgililerine aktarır/aktarılmasını sağlar.
  (8) Birim içerisinde yapılacak toplantıları aldığı bilgiler doğrultusunda organize eder ve toplantı tutanaklarını tutulmasını sağlar.
  (9) Birimindeki temizlik çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesini takip eder.
  (10) Beyaz Masa’dan bildirilen şikâyetleri ilgili ekiplere dağıtımını sağlar, sonucu takip ederek, ilgili yerlere verir.
  (11) Tüm telefon ve telsizle bildirilen şikâyet ve müracaatları ekiplere bildirir, bildirilmesini sağlar,  sonucunu takip eder.
  (12) Personelin günlük, haftalık, izin ve nöbet çizelgesi ile nöbet ve icmal defterinin hazırlanmasını sağlar.
   (13) Pazarcı esnafı tezgah belge, talep,  tahsis, pazar çizgilerinin çizdirilmesi ve diğer işlemleri üstlerinin bilgisi dahilinde yapılmasını sağlamak.
  (14) Hafriyat Toprağı ve İnşaat/yıkıntı Taşıma ve Kabul Belgesi ile diğer lüzumlu belge  işlemlerini yapılmasını sağlamak ve takibini yapmak.
   (15) Müdürlük mal / malzeme ve hizmet alımı iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak. 
   (16)Üstü: Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Zabıta Müdürüne karşı sorumludur.
   (17) Astları:  Bölge Amirlikleri ve diğer ekipler.     

   Bölge Zabıta Amirlikleri görev, yetki ve sorumluluğu
   MADDE 19
   - (1) Yönetmeliğin Üçüncü bölümde belirtilen Görevleri yapmak, yaptırmak yetkileri kullanmak, kullanılmasını sağlamak, ve sorumluluk dahilinde çalışma  yapmak, yaptırmak.
   (2)  Ekiplerine gelen evrak ve dilekçelerin gereğinin yapılmasını sağlamak. 
   (3)  Sorumlu olduğu bölge sınırları içinde beldenin düzenini ve belde halkının sağlık ve huzuru korumak amacıyla yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak.
   (4) Belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirleri almak ve işlenen belediye suçlarının takibini sağlamak.
   (5) Belediye zabıtasının çalışma saatlerinin düzenlenmesi ile ilgili olarak Zabıta Müdürüne öneri sunmak.
   (6) Belediye Başkanınca onaylanan çalışma saatlerine uygun olarak düzenlenen günlük çalışma programlarının uygulanmasını sağlamak.
    (7) Belediye zabıtasınca yürütülen iş ve işlemlerin zamanında, stratejik plan hedefleri ve mevzuatına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
    (8) Müdürlük makamınca görev verilmesi halinde, görev alanına giren konularda Zabıta Müdürlüğünü temsilen ilgili komisyon toplantılarına katılmak
    (9) Zabıta Müdürlüğü ile kamu kurum ve kuruluşları ve belediyenin diğer birimleri arasındaki çalışmalara katılmak
    (10) Ekipler arasındaki görev dağılımını yapmak
    (11)  Belediyenin, hizmet binaları ile mallarına zarar verilmesini önleyici tedbirleri almak
    (12) Şehir içi trafik düzeninin sağlanmasını ve toplu taşım araçlarının belediyenin yetkilerini dahilinde denetlenmesi sağlamak
    (13) Asker aile yardımı, aceze yardımı ve belediyenin yapacağı diğer sosyal yardımlarla ilgili araştırma ve soruşturmaların yapılmasını sağlamak
    (14) Zabıta Müdürlüğü ile iç ve dış birimler arasında yapılacak yazışmaların zamanında ve yazışma kurallarına uygun olarak yapılmasını sağlamak
    (15) Kayıt dışı ekonominin engellenmesine yönelik olarak, seyyar satıcıların faaliyetlerinin engellenmesini sağlamak
    (16) Belediye sınırları dahilinde faaliyet gösteren işyerlerinin denetlenmesi ve faaliyetlerini mevzuata uygun olarak sürdürmelerini, uygun olmayanlar hakkında gerekli yaptırımların uygulanmasını sağlamak
    (17) Pazaryerlerinin düzeninin ve pazar esnafının faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak sürdürülmesini sağlamak.
    (18) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevler ile belediye başkanınca verilen görevleri yapmak. 
    (19) Ekiplerinin görevi dışındaki olumsuzluğa müdahale etmesini ve ilgili ekibe bildirmesini sağlar.  Gerekirse müşterek çalışma yapar, yaptırır.
    (20) Ekibinde çalışan memurların kılık kıyafetlerini ve davranışlarını takip etmek.
    (21) Üstü: Karakol Amiri Müdür’e bağlıdır.
    Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Merkez Amiri Müdür’e karşı sorumludur.    
    (22) Astları:  Nizam- İntizam/ Pazar Ekibi, Ruhsat ve Denetim Ekibi, Trafik,  Hafriyat  ve Gecekondu, Çevre ve Sağlık, İmar Kontrol Ekipleri.

    Bölge Nizam- İntizam/ Pazar Ekipleri görev, yetki ve sorumluluğu
    MADDE 20
   - (1) Yönetmeliğin Üçüncü Bölümde belirtilen görevleri yapmak, yetkileri kullanmak ve sorumluluk dahilinde çalışma yapmak, 
   (2) Ekibe gelen evrak ve dilekçelerin gereğini yapmak.
   (3)  Çevre düzenin sağlanması amacıyla bölge sınırları içinde gerekli olan denetimleri ve kontrolleri yapar, geliş-geçişe mani işyeri ve diğer işgalleri kaldırır / kaldırılmasını sağlamak.
   (4) Çevre düzenini bozan kişiler hakkında yasal işlemleri yapar.
   (5) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmekle sorumludur.
   (6) Ekip görevi dışındaki olumsuzluğa müdahale eder ve ilgili ekibe bildirir. Gerekirse müşterek çalışma yapar.
   (7) Sorumlu olduğu bölge sınırları içerisinde kurulan pazarların genel asayişinin sağlanması, pazar çizgilerinin çizdirilmesi ve kurulan pazarların bu çizgilere göre kurulmasını sağlar.
   (8)  Pazarlar içerisinde ve dışında seyyar satışların yapılmasına engel olunmasını sağlar.
   (9) Kurulan tezgâhların Belediye tarafından belirlenen alanın dışına taşmamasını sağlar.
   (10) Sorumlu olduğu bölge sınırları içerisinde kurulan pazarlarda, tezgâh kurma belgelerinin hazırlanması yaparak tahsilâtın yapılmasında Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yardımcı olur.
   (11) Pazarlarda, etiket kontrolü, ölçü-tartı aletlerinin kontrolünü yapar.
   (12) Kurulan pazarların kurulma ve kapanma saatlerine riayet edilmesini sağlar.
   (13) Kurulan pazarlarda yapılan denetimler sonucunda hileli mal satanların kontrolünü yapar, gerekirse satışın yapılmasını engeller. 
   (14) Gıda maddelerinin kontrolünü Sağlık İşleri Müdürlüğü / Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli ile birlikte yapar.
   (15) Yıkanmadan yenen ürünlerin açıkta satılmamasını sağlar. 
   (16) Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Bölge Amiri, Karakol Amiri ve Zabıta Müdürüne karşı sorumludur.

  Bölge Ruhsat ve Denetim Ekipleri görev, yetki ve sorumluluğu
  MADDE 21
   -  (1) Yönetmeliğin Üçüncü bölümde belirtilen Görevleri yapmak, Yetkileri kullanmak ve Sorumluluk dahilinde çalışma yapmak, 
  (2) Yönetmeliğin Üçüncü bölümde belirtilen Görev, Yetki ve Sorumluluk dahilinde işlem yapmak, 
  (3) Ekibe gelen evrak ve dilekçelerin gereğini yapmak.
  (4) Halkın taranıp temizlendiği, yattığı, eğlendiği, yediği, içtiği, gıda ihtiyaçlarını temin ettiği işyerlerini yasaların kendisine verdiği yetkiler doğrultusunda denetler.
  (5) İş yerlerinin ruhsat kontrollerinin yapılmasını sağlar, ruhsatsız işyerlerine 1608 sayılı yasanın ön gördüğü cezai yaptırımların uygulanmasını sağlar.
  (6) Yapılan denetimlerde teftiş defteri, çalışanlara ait sağlık karnesini, fiyat tarifelerinin kontrolünü yapar.
  (7) Yapılan denetimlerde temizliğe riayet edilip edilmediğini kontrol eder.
  (8) Zabıta, polis, yangın ihbar gibi önemli telefonların görülebilir bir yerde bulunup bulunmadığının kontrolü yapılır.
  (9) Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün görevlendirdiği doktorlar / veteriner hekimler ile birlikte işyerlerindeki satışa sunulan malların ve diğer gıdaların kontrolünü yapar.
  (10) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmekle sorumludur. 
  (11) Ekip görevi dışındaki olumsuzluğa müdahale eder ve ilgili ekibe bildirir. Gerekirse müşterek çalışma yapar.
  (12) Üstü: Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Bölge Amiri, Karakol Amiri ve Zabıta Müdürüne karşı sorumludur.

  Trafik Ekibi görev, yetki ve sorumluluğu
  MADDE 22
   - (1)Yönetmeliğin Üçüncü bölümde belirtilen Görevleri yapmak, Yetkileri kullanmak ve Sorumluluk dahilinde çalışma yapmak, 
  (2) Ekibe gelen evrak ve dilekçelerin gereğini yapmak.
  (3) Belediye sınırları içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlenmesini sağlamak
  (4) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen sınırlar dahilinde servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergahlarını denetlemek.
  (5) Yetkili organların kararı uyarınca Bölge sınırları dahilinde tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.
  (6) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek.
  (7) Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında belediye sınırları dahilinde gerekli trafik önlemlerini almak.
  (8) Ekibinde çalışan memurların kılık kıyafetlerini ve davranışlarını takip etmek.
  (9) Trafik ekibine gelen dilekçe ve resmi kurum yazışmalarının gereğini yapmak. 
  (10)  Ekip görevi dışındaki olumsuzluğa müdahale eder ve ilgili ekibe bildirir. Gerekirse müşterek çalışma yapar.
  (11) Üstü: Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Bölge Amiri, Karakol Amiri Zabıta Müdürüne karşı sorumludur.

  Bölge imar, hafriyat ve gecekondu ekiplerinin görev, yetki ve sorumluluğu
  MADDE 23
   - (1) Yönetmeliğin Üçüncü bölümde belirtilen Görevleri yapmak, Yetkileri kullanmak ve Sorumluluk dahilinde çalışma yapmak, 
  (2) Sorumluluk bölgesinde kaçak hafriyat takibi yapmak, ve kaçak hafriyat ilgilileri hakkında gerekli yasal işlemleri başlatmak.
  (3) İzinsiz alt yapı çalışmalarına mani olmak, ilgilileri hakkında işlem yapmak.
  (4) Kaçak hafriyat dökümüne mani olmak, ilgilileri hakkında işlem yapmak.
  (5) Ekibe gelen evrak ve dilekçelerin gereğini yapmak.
  (6) Ruhsatlı hafriyatlarda, Hafriyat Toprağı ve İnşaat/yıkıntı Taşıma ve Kabul Belgesi  ile diğer lüzumlu belgelerin kontrolünü yapmak.
  (7) Tehlikeli hafriyat çalışmalarını derhal durdurarak teknik elemanla çalışma yapmak.
  (8) 775 Sayılı Kanuna göre tapusuz yerlerde gecekondu yapılmasını engellemek, faaliyete rastladığında derhal yıkmak ve gerekli işlemleri yapmak.
  (9) Rutin kontrolleri yaparak kaçak yapılaşmaya engel olmak.
  (10) İnşaat artıkları ve diğer atıkların çevreye bırakılmasına engel olmak, dökenler hakkında işlem yapmak.
  (11) Üstlerin aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.
  (12) Üstü: Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Bölge Amiri, Karakol Amiri ve Zabıta Müdürüne karşı sorumludur.

  Güvenlik personeli görev, yetki ve sorumluluğu
  MADDE 25
   - (1) 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu Kanuna Dayanılarak çıkartılan Yönetmelik doğrultusunda Belediye Başkanlığımız ana giriş çıkışlarının, diğer giriş çıkışlarının, diğer birim ve katlarının kontrol ve denetimleri ile idaremizde mevcut kamera sisteminin takibi ve kayıtlarının tutulması ile sorumluluk sahalarının güvenliğinin sağlanmasını,  devriye ve gözetim hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlar. Güvenlik memurlarının yeterli olmadığı hallerde mevzuat çerçevesinde hizmet alım yoluyla yardımcı güvenlik hizmeti alınır. Bu görevi yapanlar birim amiri olarak Zabıta Müdürüne karşı sorumludurlar. Özel güvenlik yasası, ilgili mevzuat ve ihale şartnamesi doğrultusunda Belediye Başkanınca verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.
   

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Görev ve Hizmetlerin İcrası


  Görevin alınması
  MADDE 26
   -  (1) Daktilo ve katipler dışında kalan Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir. 

  Görevin planlanması
  MADDE 27
   -  (1) Zabıta Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür.

  Görevin yürütülmesi
  MADDE 28
   - (1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.


  BEŞİNCİ BÖLÜM
  İşbirliği ve Koordinasyon


  Müdürlük birimleri arasında işbirliği
  MADDE 29
   - (1) Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır. 
  (2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.
  (3)   Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.
  (4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz. 
  (5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.  

  Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon
  MADDE  30
   - (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ ün imzası ile yürütülür.
  (2) Müdürlüğün,  Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.


  ALTINCI BÖLÜM
  Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

   

  Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem
  MADDE 31
   - (1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

  (2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

  Arşivleme ve dosyalama
  MADDE 32
   - (1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır. 
  (2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.
  (3) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

   

  YEDİNCİ BÖLÜM
  Denetim

   

  Denetim, personel sicil ve disiplin hükümleri
  MADDE 33
   - (1) Zabıta Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.
  (2) Zabıta Müdürü 1. Sicil amiri olarak personelin yıllık sicil notlarını verir.
  (3) Zabıta Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri  yürütür.
  (4) Zabıta Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma vd. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan gölge dosya tutulur

   


  SEKİZİNCİ BÖLÜM
  Çeşitli ve Son Hükümler


  Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
  MADDE 34 
  - (1)  Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, önce yürürlükte olan Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
  MADDE 35 
  - (1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri, 11.04.2007 tarih, 26490 sayılı Resmi Gazete ile İçişleri Bakanlığınca yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliği uygulanır.

  Yürürlük
  MADDE 36 
  - (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme
  MADDE 37
   – (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

  Dökümanlar
 • Emir ve Yasaklar Yönetmeliği

  YÖNETMELİĞİN HAZIRLANMASININ GENEL GEREKÇESİ

  2005 yılında 5393 Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunları yürürlüğe girmiştir. Kanunlarda dikkat çeken en önemli husus, yerinden yönetim ve genel yönetim arasındaki güç dengeleri sağlam zemin üzerine oturtulmuş, bunun yanında kurumların görev, yetki ve sorumlulukları açıkça belirlenmiştir.

  Belediyelerde alınan kararların uygulanmasını ağırlıklı olarak belediye zabıtaları yerine getirmekte, ayrıca bu kararları uygulayan diğer birimlere de yardımcı olmaktadır.

  1608 Sayılı Kanun 15/05/1930 kabul tarihli 20.05.1930 tarih ve 1498 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesinde; Kanunların Belediyeye verdiği yetki ve görev çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek sayılmıştır.

  Anayasa Mahkemesine göre; “İdarenin hizmetlerini gereği gibi ve ivedilikle görebilmesi için, yaptırım uygulama yetkilerine gereksinimi vardır. Gelişen büyüyen, çeşitlenen ve çoğalan toplumsal gereksinmeleri yerinde, zamanında ve etkin bir biçimde karşılayabilmek için çağdaş yönetimlerde idareye geniş ve değişik alanlarda yaptırım yetkileri tanınmaktadır.” (Anayasa Mahkemesi 23.10.1997 T.E.1997/19 K. 1997/66, RG 16.01.1999-23585) İdare bu yetkilerle, kamu düzeni ve güvenliğini, kamu sağlığını, ulusal servetleri zamanında ve gereği gibi koruyabilir. Bu nedenle, yerinden yönetim kurumlarına geniş ve çeşitli yaptırımlar uygulama yetkisi tanınmıştır. Kişilerin veya tüzel kişilerin idare hukuku alanındaki düzene aykırı davranışları nedeniyle verilen idari cezalar, idari yaptırımların en önemlilerinden biridir. Para cezaları idari cezalar arasında yer almaktadır. İdari para cezalarını diğer cezalardan ayıran en belirgin nitelik, onların idari makamlar tarafından verilmesidir.”(Anayasa Mahkemesi 15.5.1997 T.E.1996/72 K.1997/51-RG 01.02.2001-24305) İdari para cezaları, kanunla yetkili kılınmış idari organlar tarafından verilmiş olmaları nedeniyle birer idari işlem niteliğinde sayılırlar. İdari para cezası, mahkemelerin yükünü azaltmak ve cezaların hızla uygulanabilmesini sağlamak amacıyla, bir yargı kararı olmadan idare ve idaredeki görevlilerce uygulanan yaptırımlardır. İdari nitelikte bir yaptırım olarak para cezası verilmesi kişinin lehinedir. Çünkü bu cezalar adli sicile kaydedilemez ve ödenmediği takdirde hapis cezasına dönüştürülemez.

  Gelişen günümüz şartları ve ülkemizin dünya ülkeleri arasındaki önemi, insan hakları ve özgürlüklerin sınırlarının genişlemesi de göz önüne alındığında ve 29 Mart 2009 yılında yapılan yerel yönetimler seçimleri ile birlikte 4 belde belediyesinin tüzel kişiliği kaldırılarak Çekmeköy ilçe Belediyesine dönüştürülmüş olmakla Belediye Çalışma Emir ve Yasakları Yönetmeliği hazırlamak bir zorunluluk haline gelmiştir.

  Yönetmeliğin amacı belediye zabıtalarının uygulamada duraksamaya meydan vermeden görev yetki ve sorumluluklarını açıkça bilmesi kamu görevini etkin verimli bir şekilde yerine getirmesinin gereği olarak hazırlanmıştır.

  Bu nedenle hazırlanan bu yönetmelikte özellikle işyeri sınıflandırılmalarına girilmemiştir. Zira bu konuda İçişleri Bakanlığının hazırlamış olduğu ve belediyelerin ruhsat veren birimleri tarafından denetimlerinin yapılacağı açıkça belirtilen bir yönetmelik mevcuttur.

  Ayrıca özel yasa ve yönetmeliklerle uygulamaları ve yaptırımları belirlenmiş olan birçok kural ve yasaklara bu yönetmelikte yer verilmemiştir. (Kabahatler Kanunu, Tüketici Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Çevre Kanunu, Hayvan Hakları Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Gıda Mevzuatı vb.) Zira bu yasalarda kurallar konulmuş uyulmayanlara verilecek cezalar belirlenmiş her yıl da bu cezalar gerek basın yayın organları ve gerekse asılan afiş vb şekilde halka duyurulmaktadır.

  Yönetmelikle tekrara yer verilmeden açık anlaşılır bir dil kullanılarak ilçe halkının gerek çalışan gerekse ikamet eden açısından gündelik hayatta uyması gerektiği kurallar ortaya konularak ilçe halkına İstanbullu olma bilinci yerleştirilmesi amaçlanmıştır.

   

  T.C.
  ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
  ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
  EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ

   

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç
  Madde 1 
  - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çekmeköy Belediyesine kanunların verdiği yetki kapsamında belde halkınca yerine getirilmesi gereken emirler ile yapılması yasak olan fiillerin belirlenmesidir.

  Kapsam
  Madde 2
   - (1) Bu yönetmelik hükümleri, Çekmeköy belediyesi görev yetki ve sorumluluğunda bulunan yerlerdeki,  imalathane, ticarethane gibi işyerleri ile meskenleri ve herhangi bir işyerine bağlı olmaksızın hizmet veren kişileri ve tüm kent halkını kapsar.

  Dayanak
  Madde 3
   - (1) Bu yönetmelik; 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin (b) bendi, 18 inci maddesinin (m) bendi ve 51 inci maddesi, 15/05/1930 tarih ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanunun 1 inci maddesi ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi ile 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğe dayanılarak düzenlenmiştir.

  Tanımlar
   Madde  4
  - Bu Yönetmelikte geçen; 
  a) Belediye: Çekmeköy Belediyesini, 
  b) Belediye Başkanı: Çekmeköy Belediye Başkanını, 
  c) Belediye Meclisi: Çekmeköy Belediye Meclisini, 
   ç)   Belediye Encümeni: Çekmeköy Belediye Encümenini, 
  d) Belediye Zabıtası: Çekmeköy Belediye Zabıtasını, ifade eder.

   

   

  İKİNCİ BÖLÜM
  Genel Kurallar, Emir ve Yasaklar

  Genel Kurallar
  Madde 5 
  – (1) Belediye  Zabıta  Memurlarının  görevlerini  yaptıkları  sırada, yanlış  bilgi vermek ve  asılsız  bildirimde  bulunmak,  görevlerini engelleyecek  biçimde  zorluk çıkarmak, kamuoyu oluşturmak, kalabalık  yapmak  suretiyle görevlerine müdahalede bulunmak yasaktır.


  Huzur, Sükun, Sağlık, Emniyet ve Selametle İlgili Emir ve Yasaklar 
  Madde 6 
  - (1) İlçe  sınırları  içerisinde  her  türlü  Kamu  Malına  zarar  vermek  yasaktır.

  (2) Hafta içi  Saat  23:00’ den,  08:00’ e  kadar; Cumartesi  Saat  13:00’den itibaren, Pazar günü  ise 24  saat  boyunca   sokaklarda,  evlerde  gürültü  yapmak,  yüksek  sesle müzik  aleti çalmak, her ne  suretle  olursa  olsun  gürültü  yapmak  suretiyle  halkın  huzur ve sükûnunu bozmak yasaktır.  (Düğün, Kına, Nişan v.b. gibi özel izinli durumlar hariç).

   (3) Yollarda,  meydanlarda,  umumi  nakil  vasıtalarında  ve  herkesin  girip  çıkabileceği mahallelerde; yerlere  tükürmek,  sümkürmek,  halkı  tiksindirecek, sıhhatini  bozacak fiil ve hareketlerde bulunmak yasaktır. 

   (4) Bina  sahipleri  yağmur  sularını  ve  soba  borularından  meydana  gelen  dumanlarını v.b. kirli sularını,  gelip  geçenlerin  üzerine  damlatmamak  ve  sokakları  kirletmemek  için mümkün  olan  tedbirleri almaya  mecburdurlar. Her  ne   olursa  olsun  cadde  ve  sokaklara  pis su  (sabunlu, çamurlu, kireçli  vb.)  akıtmak  yasaktır. 

   (5) Meskenlerin  balkonlarında  veya  işyerlerinde,  yol  kenarlarında  ya da  mahalle  aralarında ızgara,  mangal  vb.  ateş  yakarak  çıkan  dumandan  dolayı  çevrede  oturanları  rahatsız etmek yasaktır.

   (6) Parklardaki kanepe ve diğer levazımı, amacı dışında kullanmak, belediyece  belirlenen  piknik  alanlarının  dışında  mangal  veya  ateş  yakmak  yasaktır.

   (7) Konut alanlarının bulunduğu yerlerde Pazar günleri yapılacak her türlü tamirat, tadilat, inşai faaliyet vb. işleri sabah saat 10:00’ dan önce, akşam hava karardıktan sonra yapmak yasaktır.

   (8) Umuma mahsus alanlardaki, yürüyüş parkurlarını, gezi alanlarını, spor alanlarını ve aletlerini başkalarının kullanımını engelleyecek şekilde hal ve davranışlarda bulunmak yasaktır.
   
  (9) Genel taşıt araçlarında yer ayırmak, fazla yer işgal etmek, yüksek sesle konuşmak, koltuklara yatmak yasaktır.
   
  (10) Genel taşıt araçlarında, yangın söndürme alet edevatı, ilk yardım dolabı, fren, zil, kampana vb. iç tesisatı ve tertibatını gereksiz yere karıştırmak, zarar vermek yasaktır.

  (11) Umumi yerlerin izin verilmeyen alanlarında oyun, spor ve benzeri etkinlik yapmak yasaktır.

  (12) Camii avlularında, abidelerin etrafında, köprü, iskele, istasyon v.b yerlerde oturma yerlerinin dışında oturmak, herhangi bir eşyasını bırakarak buraların intizamını bozmak yasaktır.

  (13) Her türlü motorlu veya motorsuz taşıtları, cadde, sokak, kaldırım, meydan vb. yerlere izin almaksızın bırakarak yayaların geliş ve geçiş güvenliğini tehlikeye düşürmek, şehrin görünümünü olumsuz etkilemek yasaktır.

  (14) Boş bulunan arsa veya arazisini muhafaza altına almamak yasaktır.

  (15) Meydan, sokak, kaldırım, pazar, iskele, gar, istasyon, köprü, geçit ve benzeri umuma mahsus yerlere eşya v.b. şeyler koyarak nizam ve intizamın bozulmasına sebebiyet vermek yasaktır.

  (16) Güneş battıktan sonra mezarlıklara her ne sebeple olursa olsun girmek yasaktır.

  (17) Mezarlıklarda Büyükşehir Belediyesinden ruhsat almaksızın her türlü tesisat ve tamirat yapmak veya yaptırmak yasaktır.

  (18) Mezarlıkları çeviren duvar, parmaklık v.s. engellere çıkmak ve tırmanmak, mezarların üstüne çıkmak veya oturmak, çiçek, fidan, ağaç veya herhangi bir bitkiyi koparmak, sökmek, mezarlar üzerine konmuş eşya ve işaretleri kaldırmak, yerlerini değiştirmek, mevcut yollar haricinde gezinmek, her ne olursa olsun ziyaretçilerin huzur ve sükûnlarını ihlal ve mezarlıklara zarar vermek ve ölülere karşı hürmetsizlik gösterecek hareketlerde bulunmak yasaktır.

  (19) Sarhoşların, ehliyetsiz ve izinsiz dua okuyucusu diye adlandırılanların, dilencilerin, seyyar satıcıların, yanında velisi bulunmayan çocukların, beraberinde köpek ve sair hayvanat getirenlerin mezarlık içine girmesi yasaktır.

  (20) Umumi yerlerde yapılması men edilen fiilleri mezarlıklarda yapmak yasaktır.

  (21) Her türlü yıkımlarda, etrafı rahatsız edici şekilde çalışmak yasaktır.

  (22) Çöp kaplarına; çöp ve süprüntü kapsamına girmeyen maddeleri koymak yasaktır.

  (23) Ön balkon ve pencerelerine, gelip geçenlere ve alt katlarda ikamet edenlere zarar ve huzursuzluk verecek şekilde kurutmak ve havalandırmak maksadı ile çamaşır vb. şeyler asmak, apartman ve binaların dışında, ortak kullanım alanı veya başkaca yerlere belediyenin izni olmaksızın çöp toplama ve biriktirme yeri yapmak yasaktır.(Çöp biriktirme yerleri belediyenin izin vereceği yere ve belirleyeceği şekilde yapılabilir.)

  (24) Binaların balkon, pencere ve teraslarında etrafı huzursuz edebilecek koku neşredecek gıda maddesi bulundurmak yasaktır.

  (25) Cadde, sokak ve meydanlarda gelip geçenler için tehlike arz edebilecek şekilde, kayar ayakkabı, tekerlekli paten, buz pateni, kızak v.b. ile yürümek, kaymak, oyun oynamak yasaktır.

  (26) Meydan yol ve kaldırımlarda her türlü tamirat ve hafriyatta lüzumlu emniyet tedbirlerini almamak ve geceleri işaret ve ışıklarla tehlikeyi belirtmemek yasaktır.

  (27) Cadde, meydan ve sokak üzerindeki binaların yüzlerine bayrak, izin alınmak şartıyla levha, afiş ve benzerlerini sağlam bir surette sabitlememek yasaktır.

   

  (28) Şehrin içindeki arsalarda bulunan sarnıç, kuyu, kireç kuyusu, bostan kuyusu, mahzen vb. çukurları üstü açık bulundurmak veya etrafını çevirmemek, gerekli emniyet tertibatı almamak yasaktır.

  (29) Merkezi ısınma tertibatı olan binalarda, bina yönetim kurulu başkanının bu tertibatı çalıştırmaması ve bina içindeki ısıyı yönetimin belirlediği ısı seviyesinden aşağı düşürmek yasaktır.

  (30) Her türlü spor saha ve alanlarında, çevre sakinlerinin sağlığını ve huzurunu olumsuz etkileyebilecek fiillerde bulunmak yasaktır.

  (31) Umuma mahsus alanlarda (Park, meydan, cadde, sokak, binaların ortak kullanım alanları vb.) oyuncak tüfekle atış yapmak, yaptırmak yasaktır.

  (32) Belediyeden izin belgesi almadan hafriyat işi yapmak yasaktır.

  (33) İlçemizde faaliyet gösteren beton santrallerine ait beton mikserlerinin, belediyece belirlenen saatler dışında inşaatlara beton taşımaları yasaktır.

  (34) Belediyece izin verilip yer gösterilmiş seyyar satıcıların belirlenen ve kendilerine tahsis edilen yer dışında satış yapmaları yasaktır.

  (35) Şehir içerisinde ve hurdacı dükkânlarında kâğıt, çöp, lastik v.b. şeyleri biriktirmek, yakmak yasaktır.

  (36) Ev ve işyerlerinde yakılması ve yanması uygun olmadığı halde soba v.s. yakmak, duvarı kırıp baca çıkartmak, komşuları rahatsız etmek, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde soba yakmak yasaktır.

  (37) Yasaklanmış yerlerde at arabası ile trafiğe çıkmak yasaktır.


  Park ve Bahçelerle İlgili Emir ve Yasaklar
  Madde 7
   - (1) Parklara ve umuma mahsus her türlü istirahat yerlerine kabuklu yemiş ve benzeri çöp atıklarının atılması yasaktır.

  (2) Cadde ve sokaklar ile belediyeye ait yeşil alan ve parklarda dikili bulunan çiçek, ağaç ve çalıların koparılması, budanması, kesilmesi, dallarının kırılması, gübre vb. madde verilmesi, ilaçlanması veya bitkilere kimyasal madde sürülmesi veya dökülmesi, etrafının bozulması, tahrip edilmesi yasaktır.

  (3) Parklarda her türlü motorlu taşıtla gezmek yasaktır.

  (4) Belediyeye ait park ve bahçelerde tahribat yapıp, çocuk oyun araçlarına, bank ve benzeri şehir mobilyalarına zarar vermek ya da bunları zarar verecek şekilde kullanmak yasaktır.

  (5) Dinlenme parklarında halkı rahatsız edecek şekilde her türlü oyun oynamak, alkollü içki içmek veya içirmek, huzur ve sükûnu bozacak şekilde davranışlarda bulunmak yasaktır.

  (6) Bahçe ve arsalardan cadde ve sokaklara doğru uzanan ağaç dalları, yaya trafiğini engellemeyecek şekilde en az 2,50 metre yükseklikten sahipleri tarafından gerekli önlem alınarak budanacak, komşu parsel veya evlerin üzerine dalları geçen ağaçların dalları budanacaktır. Budamayanlar hakkında yasal işlem yapılmakla birlikte budama işlemi belediyece yapılıp masrafı ilgilisinden tahsil edilecektir.


  Nizam, İntizamla İlgili Emir ve Yasaklar
  Madde 8
   – (1) Binaların  içinde  bodrum  v.b.  yerlerde  her  türlü    koku  yapıcı  maddeler  ile çöp vs.  biriktirmek,  yığmak  ve  çevreye  rahatsızlık  vermek  yasaktır.
    
  (2) Yerleşim  alanları  içinde  hurda  depolamak  ve  ticaretini  yapmak  yasaktır.

  (3) Halka  açık  ve  resmi  yapılara,  tarihi  yerlere,  halkın  kullanımına  açık  genel tuvaletlere yazı  yazmak,  kirletmek,  tuvaletler  dışında  cadde  ve  sokak  aralarında, alanlarda tuvalet gereksinimini  gidermek yasaktır. 
   
  (4) Şehir  dâhilinde  ot,  saman  ve  talaş  gibi  çabuk  yanıcı  ve  parlayıcı  maddeleri  depolamak, ahşap  yapılarda,  bodrum  ve  benzeri  yerlerde  kolaylıkla  yanan  şeyleri  biriktirmek,  koku yapıcı  maddeleri  depo  etmek,  hurda  eşyaları  izin  almadan  yakmak  yasaktır. 

  (5) İki  ve  çok  katlı  binalarda;  üst  katlardan  her  ne  suretle  olursa  olsun komşusuna veya bina dışına su tesisatlarından  kaynaklanacak su  sızıntısı,  WC,  banyo, lavabo  v.b. sızıntıları akıtmak  yasaktır. 

  (6) Bina,  apartman  ve  işyeri  sahipleri  binalarına  numarataj  plakası  taktırmaları  ve plakalarını  muhafazaya  mecburdurlar.  Plakası  bulunmayan  bina,  apartman  ve  işyerlerine ceza uygulanır.

  (7) Belediye  sınırları  içerisinde  çatısı  bulunmayan  bina  üzerlerine  çirkin  görüntü oluşturabilecek  şekilde  her  türlü  eşya  koymak  veya  barakalar  yapmak  yasaktır.


  Trafik ve Toplu Taşımayla İlgili Emir ve Yasaklar
  Madde 9
   - (1) Genel taşıt araçlarına hacmi sebebi ile yolcuları rahatsız edecek, giriş çı¬kışları güçleştirecek araçlarla ve başkalarını rahatsız ede¬cek kirli ve koku neşredici elbiselerle girmek yasaktır.

  (2) Toplu taşıma araçlarında yüksek sesle başkalarını rahatsız edecek şekilde konuşmak, şarkı söylemek ve itişip kakışarak şakalaş¬mak yasaktır.

  (3) Toplu taşıma araçları temiz bulundurulmak zorundadır.

  (4) Her çeşit eşya ve malzemenin taşıma, yükleme, boşalt¬ma ve tamiri sırasında yerleri ve etrafı kirletmek yasaktır.

  (5) Belediyenin sorumluluğunda bulunan yolların ve tretuvarların araçlar tarafından zarara uğratılması veya araçların tamiratı esnasında, yolları ve tretuvarları tahrip ede¬cek veya kirletecek fiillerde bulunmak yasaktır.

  (6) Şehir içinde amme mülkü üzerinde Belediyece tespit ve tahsis edilen parkomatlı otoparklarda kısa süre park edecek özel ve ticari vasıta sürücülerinin park fişi almaları mecburidir.

  (7) Parkomatlı otoparklara kamyon ve ağır taşıtlarla girmek yasaktır.

  (8) Belediyenin ilgili birimlerinin toplu taşıma araçları ve motorlu araçlar ile ilgili, aldığı kararlara uymak mecburidir.

  (9) Belediye sınırları içerisinde, toplu taşıma araçlarına ait duraklarda motorlu ya da motorsuz araçlar ile durmak, park etmek ya da bekleme yapmak yasaktır.

  (10) Belediye sınırları içerisinde, toplu taşıma araçlarının, yetkili birimlerce kendisine tahsis edilmiş duraklar haricinde yolcu alması, indirme yapması, bekleme yapması ve park etmesi yasaktır.

  (11) UKOME kararı ile park etmenin kesinlikle yasak olduğu belirlenen yerlerde motorlu ya da motorsuz araçlarla bekleme yapmak, park etmek, yolcu indirip, bindirmek yasaktır.

  (12) Kendilerine tahsis edilmiş duraklarda, belirlenen sayıdan fazla araç ile duraklama yapmak yasaktır.

  (13) Toplu  ulaşım  araçlarının  sürücüleri, Zabıta  Memurlarının  el  veya  düdük  ile  yaptıkları  DUR  işaretine  uymaya, verilen talimat gereği yönlendireceği istikamete  gitmeye ve istenilen belgeleri sunmaya mecburdur.

  (14) Odun,  kömür  ve  benzeri  yakacak  maddesi  satan  araçların  cadde,  sokak  ve alanlarda  beklemeleri  veya  satış  yapmaları  yasaktır.  Şehir  içerisinde  ve  boş arsalarda toptan ve perakende  olarak  inşaat  malzemeleri  (çakıl, kum, tuğla, demir vb), odun  ve  açıkta kömür satmak  yasak  olup, bu ve benzeri maddelerin yalnızca Belediyece gösterilen depolarda satışı yapılacaktır.  Aksine  hareket  edenlerin  işyeri kapatılır  ve   ceza  uygulanır.


  Çevre ve Görüntü Kirliliğiyle İlgili Emir ve Yasaklar
  Madde 10
   - (1) Gerekli  tedbirleri  almadan  mozaik  taşlama,  mermer  kesme  ve  benzeri işler  yapılırken işyerinden ve atölyelerden dışarıya  toz  çıkartmak  ve  çevreyi  kirletmek yasaktır.

  (2) Şehir  içerisindeki  tüm  yapılarda,  yetkili  kurumlarca  belirlenen  türde  yakıt bulundurulması ve yakma  işleminin  ilgili  birimlerin  alacağı  kararlar doğrultusunda  yetkili kişiler tarafından  yapılması esastır.
   
  (3) Cadde,  sokak  ve  kaldırımları  tahrip  etmek  ve  kirletmek  yasaktır.

  (4) Kum,  çakıl  ve hafriyat taşınması sırasında   araç sahipleri  gereken  her  türlü  önlemi  alacak  ve  aracın  üst kısmına branda  çekeceklerdir.  Kamyonlarla ticarethanelere  mal  taşıyanlar  da bu  hükme uymaya mecburdurlar.  

  (5) Binaların, ticarethanelerin  ve  umuma  mahsus  yerlerin  balkonlarından  çatı  ve  teraslardan, kapılarından  ve  buna  benzer  yerlerden  halı,  kilim,  yatak  takımı,  örtü  vb.  eşya silkelemek ve süprüntü  atmak  yasaktır. 

  (6) Ticarethaneler ve meskenlerce; bulvar,  cadde  ve  sokağa  bakan  cephelerine  şehrin manzarasını  bozacak  herhangi  bir  şey  asılması  yasaktır.  Ticarethanelerin  cephelerine sabit veya  seyyar  saçak  yapmak  yasaktır.  Ancak  güneşten  ve  yağmurdan  muhafaza  için belirlenen tip, uzunluk  ve  irtifada  seyyar-açılıp-kapanır  tente  yapılabilir. İşyerleri ve  yapıların  sokak yüzlerine kurulan  tente  ve  siperlerin  ön  ve  yan  kısımlarına açılan bezlerin  yaya kaldırımından yüksekliği 2.20  m.  olacaktır.  Tente    siperlerin  eni ise, yaya kaldırımını  geçmemek  koşulu  ile en  fazla  1.5  m.  olacaktır.

  (7) Ticarethane veya meskenlerin;  bulvar,  cadde  ve  sokağa  bakan  cephelerine, pencere, balkon, teras v.b. yerlerine  şehrin manzarasını  bozacak,  rüzgar, darbe  ve  sarsıntılar v.b.  olaylardan  dolayı  düşebilecek  veya yayaların ve araç  trafiği güvenliğini  tehlikeye düşürecek  olan  uydu  anteni,  klima  cihazı, çiçek saksıları, testi  v.b.  ağır  cisimlerin monte edilmesi yasaktır.

  (8) Boş arsalara  belediyeden  müsaade  almaksızın  her  ne  suretle  olursa  olsun  herhangi  bir şey  yapmak  ve  depolamak  yasaktır. Bu  yasağa uyulmadığının tutanakla tespiti ve süre verilerek kaldırılması istenildiği halde, kaldırılmayanlar hakkında ceza uygulanır, ayrıca belediyece kaldırılarak bedeli %20 fazlası ile tahsil olunur.

  (9)  Sebze bahçelerinin lağım suyu veya atık su ile sulanması yasaktır.

  (10) Umumi çeşme  kanallarında,  halkı  tiksindirecek her türlü pislik yıkamak, atıklarını bırakmak,  pis  koku  yayan balık ve benzeri her türlü malzemeyi  yıkayarak  kanalları tıkamak yasaktır.

  (11) Gezinti yerlerine, açık alanlara, mahalle aralarında boş arsalar üzerine, şehir manzarasını bozacak  şekilde  büfe,  kulübe  ve  baraka  yapmak,  izinsiz  çadır  kurmak  ve  bu alanları kirletmek  yasaktır.  İzinsiz  yapılan  bu  yapılar  Belediyece  yıktırılır ve  ilgililere ceza uygulanır.

  (12) Cadde ve sokaklarda  her  ne  süratle  olursa  olsun  motorlu  -  motorsuz  araçların  yıkanması  yasaktır. 

  (13) Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan sahipleri tarafından terk edilmiş, kullanılmayan  kapı,  cam  ve  çerçevesi  dökülmüş,  içerisinde  gizlenerek  suç  işlemeye müsait,  yıkılmaya  yüz  tutmuş,  can  güvenliği  açısından  tehlike,  çevre  açısından  görüntü kirliliği  oluşturan    virane olmuş her türlü yapı ve binaların sahipleri tarafından  onarılması, bu mümkün  değilse yıktırılması  mecburidir. Aksine  hareket  edenlere ceza  uygulanır ve söz konusu  rahatsızlık,  masrafları  % 20 fazlası ile bina  sahiplerinden  alınmak  üzere  Belediye tarafından  giderilir.

  (14) Çöplerin  belirli  noktalardan  toplanabilmesi  için  Belediye  tarafından  yerleri  tespit  edilerek  konulan  çöp  bidonu  ve çöp konteynırlarına  zarar  vermek,  yerlerini  değiştirmek  yasaktır.

  (15) Caddeler  üzerine  paspas  ve  benzerlerinin  konulması,  temizlenmesi  yasaktır. 

  (16) Belediyece  konulmuş  olan  sokak  levhaları,  kapı  numara  levhaları,  trafik  levhaları  ve  uyarı  yazılarını  sökmek  ve  tahrip  etmek  yasaktır.

  (17) Belediye  damgası  olmayan  ve  belediyece  tayin  edilmiş  yerler  dışına  her  türlü  ilan  asılması  ve yapıştırılması  yasaktır. Belediyece  asılmasına  izin  verilen  reklam  bezleri  ve  benzerleri,  asılacak  yapının  ön  yüzüne  yapışık  durumda  ve  belirtilen  süreleri  aşmamak  koşulu  ile  asılacaktır. 

  (18) El duyuruları  ile  çevrenin  kirletilmesi  yasak  olup,  sorumluları  cezalandırılır.  Cadde, sokak  ve  alanlara  atılan  el  duyurularının  sahipleri  tarafından  toplanması  zorunludur.

  (19) Belediye  hudutları  dâhilinde  motorlu  ve  motorsuz  taşıtların  üzerine,  dükkânların önlerine Belediyeden izin almadan  hoparlör  koymak  suretiyle  ilan  ve  reklam  yapılması yasaktır. 

  (20) Her  türlü  ticarethane  ve  sanat  sahibinin  dükkânın  önüne  adam  koyarak  müşteri  toplamak için çığırtkanlık  yapması  veya  ticarethanelerin, meskenlerin ve   araçların dışına  hoparlör  koyarak sesli  anonsla  satış yaparak  gürültü  çıkartmaları yasaktır.

  (21) Elektrik  nakleden  elektrik  nakil  tellerine  çapraz  olarak  üzerinden  radyo  ve  TV  teli  geçirmek,  cadde  ve  sokağın  bir  tarafından  diğer  tarafına  her  çeşit kablo çekmek  yasaktır.

  (22) Belediyenin  izni  olmadan; şehir içerisinde, imar  planlarında yol, park  ve  kamu arazileri olarak  gözüken  alanlar ile çevresindeki  binalara, yollara, alt  yapıya  zarar  verecek şekilde gelişigüzel  ağaç  dikmek  yasaktır.

  (23) İlçe sınırları  içerisinde  sivri  sineklerin  üremesine  sebebiyet  verecek  her  türlü  su birikintisi  ve pisliğin  teşekkülüne  sebebiyet  vermek, ticari amaçlı gübrelikler oluşturmak yasaktır.

  (24) Türk Bayrağını kirli,  kırışık ve  yırtık olarak asmak  yasaktır. 
   
  (25) Bütün inşaatlarda yapı sahibince her türlü tehlikeyi önleyecek şekilde yapı çevresinin tahta perde veya uygun malzeme ile kapatmamak, belediyece gerekli görülmesi halinde geceleri aydınlatma yapmamak, ayrıca inşaatın yapılan her katının yol cepheleri emniyet amacı ile cephe boyunca uygun malzeme ile kapatmamak, yıkımı yapılacak binalarda da aynı şekilde emniyet tedbirleri almamak yasaktır.

  (26) İnşaat yapı yerinde, inşaat müddetince, yapının, mal sahibinin, mimarının, statik, elektrik tesisat vb. proje müellifleri ile fenni mesullerinin, şantiye şefinin, müteahhidin isimleri ile ruhsat numara ve tarihini içeren en az 50cmx75cm ebadında tabela herkes tarafından görülebilecek bir yere asılı bulundurmamak yasaktır.

  (27) Binaların meydan, cadde, sokak ve yol üzerindeki yüzlerine belediyeden izin alınmak şartı ile binaya paralel ve usulüne göre asmanın dışında ilan tabelası, perde, saçak, siper v.b. yapmak ve bunların gelip geçenlere, binadaki diğer maliklerin güvenliğini olumsuz etkileyecek ve ağaçlara zarar verebilecek şekilde asmak, izin alınarak asılan ilan tabelası, perde, saçak, siper v.b. kaldırım tabanından yüksekliğinin 3 metreden aşağı sarkmasına meydan vermek yasaktır.

  (28) Çöpleri belediyece kabul edilen standartlara uygun çöp kabında biriktirmemek yasaktır.(Çöp kabı, koku neşretmeyecek ve dökülmeyecek evsafta olacak)

  (29) Çöp ve süprüntüleri, belediyenin temizlik araçlarına kolayca yüklenebilecek şekilde ve yerlere, evvelce belirlenip ilan edilen zamanların dışında çıkartmak yasaktır.

   

  (30) Çöp ve süprüntü kapsamına giren maddeler;
  a) Mutfak ve yemek artıkları, odun külleri v.b.

  b) Bilumum konserve yağ tenekeleri, ilaç kutu ve şişeleri, cam parçaları, plastik kutu, kova, küçük bidon v.b.

  c) Elektrik süpürgesi atıkları, süpürge atık ve süprüntüleri, her türlü kağıt, mukavva kutu ve parçaları,

  ç)    Ev dikiş atıkları, paçavra ve bezler,

  d) Ağaç yaprakları, yol ve caddeleri pisleyen hayvan pislikleri,

  e) Daimi ve muvakkat pazaryerleri ve süprüntüleri ve hal çöpleri,

  f) Sahipsiz her türlü hayvan leşleri vb.
  (31)  Kaldırım  ve  yol  üzerlerine masa ve/veya sandalye koyarak oturmak,  tavla vb. oyunlar  oynamak yasaktır.


   Yapı İşleriyle İlgili Emir ve Yasaklar 
  Madde 11
   - (1) Her  bina  sahibi  inşaat  yapımı,  tamiri  ve  yıkımı  esnasında  belediyeden  ruhsat  almaya mecburdur.

  (2) Kazaya  sebebiyet  vermemek  için,  emniyet  açısından  inşaatın  çevresine  tahta veya  emsali şeylerle  perde  çekilecektir.

  (3) İnşaat  sahibinin,  müteahhidin  sorumlusunun  isimlerini, ruhsat  tarihini  ve numarasını gösterir  ikaz  edici  tabela  ve  levhalarını, inşaatın  görülebilecek yerine  takmaya mecburdur.

  (4) Çalışma  esnasında  inşaatın  sahibi  çevrenin  kirletilmemesi  için  mümkün  olan her  türlü önlemi  almakla  yükümlüdür. 

  (5) İnşaattan  çıkacak  olan  her  türlü  toprak  moloz  ve  süprüntülerin  belediyenin göstereceği yerden  başka  bir  yere  dökülmesi  yasaktır.

  (6) İnşaat  sahipleri  çalışmaları  esnasında  çevredekileri  rahatsız  etmemek  için  her türlü önlemi almaya  mecburdur.

  (7) İnşaat  sahipleri  her  ne  suretle  olsun  çalışmalarından  dolayı  bozdukları, kirlettikleri yol veya kaldırımları, iş bitiminden sonra yapmak ve temizlemek mecburiyetindedirler.

  (8) İnşaat  sahipleri  inşaat  malzemeleri  ile  yolları  işgal  edemez  veya  trafiği engelleyemezler. Kum,  kireç  v.b.  malzemeler,  doğrudan  yapı  içine  dökülecektir. Bunların dışarıya  ya da yol üzerlerine dökülmesi  yasaktır.

  (9) Belediye  ve  İmar  mevzuatında  bahsi  geçen  her  türlü  yapılar  ve  tamirleri belediyeden ruhsat almadan  veya  alınan  ruhsata  aykırı  olarak  yapmak ve yaptırmak  yasaktır.

  (10) İnşaat sahibinin, çevreyi  rahatsız etmemek  için  sabah  08.00’ de başlamak akşam 20.00 saatlerinden sonra çalışması  yasaktır.

  (11) İnşaatlar yazın Pazar günleri saat 10:00’da başlar, akşam saat 19:00’da sona erer. Kışın ise Pazar günleri saat 10:00’ da başlar, akşam 17:00’de sona erer.

  (12) İnşaatlara her türlü iskele kurmak izine tabidir.

  (13)   İçme  suyu,  kanalizasyon  ve  doğalgaz    boru  hatlarında  izinsiz  kazı  yapmak, hat bağlamak ve  zarar  vermek  yasaktır.  Aksine  hareket  edenlere, bakım-onarım  masraflarına ilaveten ceza  uygulanır. Ayrıca suç duyurusunda bulunulur.


  Umuma Mahsus Yerler İle Meskun Mahalde Hayvan Bulundurulması ve Beslenmesiyle İlgili Emir ve Yasaklar
  Madde 12
   - (1) Şehir içinde  belediyenin  tayin  ve  tespit  ettiği  mahallerden  başka yerde hayvan  ahırı açmak  yasaktır. Belediyenin  tayin  ve  tespit  ettiği merkez   mahallerdeki hayvanları başıboş şekilde  veya  otlatmak  amacıyla  da  olsa  sokağa  salmak  yasaktır. Merkez mahallerde, evinde,  bahçesinde ilgili mevzuata aykırı olarak  büyük  ve  küçükbaş  hayvan besleyerek çevre  sağlığını  tehdit  edici  davranışta  bulunmak  ve  komşusunu  rahatsız etmek yasaktır.

  a) Kulübe ve kümes yapılırken belediyenin ilgili birimlerinden yazılı müsaade alınması,

  b) Kulübe  ve  kümeslerin    binaya  bitişik  şekilde  yapılmaması,  temiz  tutulması, haftada bir dezenfekte edilmesi ve gürültü yönünden rahatsızlık verilmemesi,

  c) Evlerde  beslenen  evcil  hayvanların  Veteriner  Müdürlüğünden  belgesinin  olması, düzenli olarak  muayenesinin yaptırılması  ve  belediyeye  bildirilmesi  zorunludur.

  (2) Belediye tarafından  tespit  edilen  yerler  dışında  hayvan  satışı  yapmak,  kurbanlık  hayvan satmak  yasaktır.

  (3) Et, süt,  yumurta, bal, deri, yün, yapağı, tiftik, bağırsak,  sakatat, tırnak, boynuz,  kan, kemik, gübre gibi hayvan maddelerinden insan ve hayvanlara geçebilen hastalıklardan korunulması ve bulaşıcı  hayvan  hastalıklarıyla  mücadele  edilmesi zorunludur. İhlalinde   ceza  uygulanır, ayrıca  ilgililer hakkında  suç duyurusunda  bulunulur.

  (4) Ahır ve besi ahırlarından çıkan hayvansal atıkları insan ve çevre sağlığını tehdit edecek şekilde açık alana atmak, şehir kanalizasyon şebekesine deşarj etmek yasaktır.

  (5) Binek ve koşum gayesiyle kullanılan hayvanların yerleri kirletmesine meydan vermek yasaktır.

  (6) Her türlü büyük ve küçükbaş hayvan ölülerini her nerede olursa olsun açıkta bırakmak, umuma mahsus yerlere atmak veya izin verilen yerler dışında başkaca yere gömmek, kedi, köpek ve kümes hayvanlarının ölülerini kokutmadan hususi yerlere hayvanlar tarafından çıkarılmayacak ve koku neşretmeyecek şekilde gömmemek veya ilk geçecek temizlik arabalarına teslim etmemek yasaktır. Bu hususta;

  a) Ahır ve ağıl hayvanlarının ölüleri bu hususta Belediyece hazırlanmış özel vasıtalarla nihai işlemi yapılacak yere kadar ölü hayvanın nakli, kabul edilecek tarifeye göre yapılır.

  b) Hayvan ölüleri hayvan sahipleri tarafından kokuşmaya meydan verilmeden şehir dışında hayvanlar tarafından eşilip çıkarılmayacak surette gömülür.

  c) Bunlar gıda maddelerine veya insanlara mahsus eşyayı nakle veya insan taşımaya mahsus araçlarla taşınamaz.

  (7) Hayvanları dövmek, eziyet etmek, dövüştürmek, gücünün üstünde yük yüklemek, vb. davranışlarda bulunmak yasaktır.

  (8) Gelip geçenlere zarar verecek derecede azgın ve huysuz olan hayvanları umumi yerlerde gezdirmek ve taşımak yasaktır.

  (9) Belediyeden müsaade almadan, Hayvan Sağlık Belgesi olan menşe şahadetnamesi ve Hayvan Sağlık Raporunu ibraz etmeden, sirk veya çeşitli hayvanları şehre sokmak veya bunları şehrin içinde bir yerden bir yere götürmek, nakle ait tertibatın yeterliliği belediyenin veteriner hekimlerince tespit edilir.

  (10) Belediyeye kayıt edilmemiş, numara almamış, aşılanma işlerini süresi içinde yaptırmamış, tasmasız, ağızlıksız yularsız veya yuları gelip geçenler için tehlike arz edebilecek kadar uzun, sahibince tedbiri alınarak muhafaza edilmeden etrafa zarar verecek şekilde hayvan taşımak, bu gibi hayvanları serbest, başıboş bırakmak veya şehir içinde koşturmak yasaktır.

  (11) Evlerde  beslenen  güvercinler  için  her  türlü  önlem  alınacak  olup,  çevreye  rahatsızlık verecek  biçimde  güvercin beslemek  yasaktır.

  (12) Hayvanlarda, her hangi  bir  bulaşıcı  hastalık görülmesi halinde sahipleri tarafından  muhtar,  belediye  veya  ilgili  resmi  kuruluşa  bildirilmesi  zorunludur.

  (13) Hayvan  sahipleri  sahip  oldukları  hayvanlardan  kaynaklanan  çevre  kirliliğini  ve  insanlara  verilebilecek  zarar  ve  rahatsızlıkları  önleyici  tedbirleri  almakla  yükümlü  olup,  zamanında  ve  yeterli  seviyede  tedbir  alınmamasından  kaynaklanan  zararları  tazmin  etmek  zorundadır.

  (14) Kümes  hayvanlarının  ayaklarından  bağlı  baş  aşağıya  sarkıtılarak  taşınmaları  ve  şehir içinde  sürü  halinde götürülmeleri,  kafeste  götürülürken  kafes  içine  sıkı  sıkıya hava almayacak şekilde doldurulmaları  yasaktır.


  Tartı Aletleriyle İlgili Emir ve Yasaklar
  Madde 13
   - (1) Ambalajlı  paket  ürünlerde;  üzerinde belirtilen  gramajın  altında  satılan mallar  hakkında  gerekli  işlemler  yapılarak  ilgili  birime bildirilir.

  (2) Ölçü  ve  tartı  aletlerinin ilgili Yönetmelikte  belirlenen  vasıflarda  bulunması  şarttır. İşyerinde  Kanunlarda  yazılan  ölçü  ve  tartı  aletlerinden  başka  ölçü  ve  tartı  amacıyla veya ilk ve  yıllık  muamelesi  yapılmamış,  damgalanmamış  ve  damga  olmayan  ölçü – tartı aletlerini bulundurmak  yasaktır.

  (3) Satışa  sunulan  her  türlü  maddeyi  fiyatını  etkileyecek  biçimde  fazla  ağır  ambalaj ile veya ambalajının  içine  kaşık,  mandal,  sehpa  örtüsü  vb  nesne  ve  mal  koyarak  satmak yasaktır.

  (4) Bozuk  kantar,  baskül  ve  terazi  ile  tartım  yapmak  yasaktır.

  Umuma Açık Tuvaletlerle İlgili Kurallar
  Madde 14
   - (1) Ücretle çalıştırılan tuvaletler belediyenin iznine tabidirler.

  (2) Tuvaletlerin zemini, su geçirmez, kaygan olmayan, yıkanabilir, çatlak oluşturmayan, temizlik ve dezenfeksiyona uygun malzemeden yapılır ve sıvı atıkların akabilmesi için yeterli eğime sahip olur. Duvarları yıkanabilir, çatlak oluşturmayan, temizlik ve dezenfeksiyona uygun malzemeden yapılır.

  (3) Tuvaletlerdeki tuvalet kabini sayısı kadar lavabo ve ayna tesis edilir.

  (4) Her lavaboda sıvı sabun kâğıt havlu v.b. bulunur.

  (5) Tuvaletler sürekli temiz tutulur.

  (6) Tuvaletlerde sürekli olarak akarsu bulundurulur.


  Kullanılmış Eşya Satanlarla İlgili Emir ve Yasaklar
  Madde 15
   - (1) Kullanılmış eşya alım ve satımı ancak bu maksatla açılmış bulunan dükkânlarda yapılabilir, başka yerlerde veya seyyar olarak kullanılmış eşya almak ve satmak yasaktır.

  (2) Temizliği yapılmadan ve buhardan geçirilmeden satılığa çıkarılan kullanılmış elbise ve eşya hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 86.maddesi tatbik olunur.

  (3) Her iki türlü (kullanılmış veya yeni) eşyayı birlikte satan dükkânlarda bunlara ait kısımlar birbirinden ayrılmış iki bölmeden oluşacaktır.


  İlan-Reklamla İlgili Uyulması Gereken Emir ve Yasaklar
  Madde 16
   - İlan-reklam ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili aşağıdaki kurallara uyulması gerekmektedir.

  a) Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde Büyükşehir Belediyesinin Kentsel Tasarım Müdürlüğünün kararlarına aykırı olarak ilan reklam unsuru konulamaz,

  b) Yetkili belediyenin izni olmadan, herhangi bir şekilde süreli ya da süresiz, tanıtım amaçlı stand kurulamaz, bilgi broşürü ve el ilanı dağıtılamaz,

  c) Belediyelerin almış olduğu reklam ilan kurallarına aykırı hareket edilemez,

  ç)  Belediyenin belirlemiş olduğu billboardları dışındaki yerlere bez afiş vs. asılamaz,

  d)  Halkı yanıltıcı şekilde dükkanlara ve binalara (Kapatıyoruz, Taşınıyoruz vs.) yönünde asılan afiş ve pankartların asılması yasaktır.

  Gezici Seyyar Satıcılarla İlgili Emir ve Yasaklar
  Madde 17
   - (1) Belediye Başkanlığınca gezici satıcılık yapma izni olmadan satış yapılması yasaktır. (Gezici satıcılık yapmak isteyenler bir dilekçe ile belediyenin gelirler müdürlüğüne müracaat edecek, gelirler müdürlüğü, zabıta müdürlüğünden görüş alacak ve uygun görülenlere belirli bir işgaliye harcı karşılığında süreli izin verilebilecektir, verilen izin emsal teşkil edemez. Bu işlem yapılırken gelirler müdürlüğüne, nüfus cüzdan sureti ile her ikametgâh değişikliğinde yeni ikametgah teslim edilecek ve 6 ayda bir ikametgah senetleri ve izin işlemleri yenilenecektir.)

  (2) İzinsiz olarak gezici gıda maddesi satışı yapılamaz, ancak özel olarak bu iş için imal edildiği belgelenen, gıda mevzuatı hükümlerine uygunluğu ve TSE belgeli motorlu ya da motorsuz araçlar ile gezici satış yapılmasına ilgili belediyesince izin verilebilir, bu izinlerde süreli olacaktır.

  (3) Gezici satıcılar, ilgili belediyenin belirlediği kıyafeti giymek zorundadır, ayrıca kullanılacak araçlar için belediyelerin özel hüküm getirme hakkı saklıdır. Satıcıların kullandıkları iş elbiseleri, el ve yüzleri temiz olacaktır.
   
  (4) İzin alarak gezici satıcılık yapan kişiler portör muayenelerini yetkili kuruluşlara yaptıracak ve bu muayene cüzdanlarını yanlarında taşıyacaklardır. Yapılan kontrollerde sağlık muayene cüzdanlarını ibraz edemeyenler ve izin belgesinde yazılı kişi haricinde biri tarafından işletilen tezgahın izinleri derhal iptal edilir.

  (5) Simit türü benzeri unlu mamullerin satışı için belediyelerce belirlenecek standartlardaki araçlarda satış yapılması şartı ile izin verilebilir. Bu araçlar kesinlikle camekanla kapalı olacak, ürünlere kesinlikle çıplak elle temas edilmeyecektir. Bu araçların camekanında satışa çıktığı fırın veya yapım yerinin ismi, adresi ve fiyatı yazan 20x20 ebadında bir levha asılı olacaktır.

  (6) Gezici olarak izinli satış yapanlar, sattıkları malı nereden aldıklarını belirten alış faturasını daima yanlarında bulunduracak ve her isteyişte göstereceklerdir.

  (7) Gezici satıcıların açıkta ya da ambalajsız, bardakla su, ayran ve benzerlerini satmaları yasaktır.

  (8) Hazır gıda (fast-food) türü gıda maddesi satışına uygunluğu yetkili birimler tarafından onaylanmış motorlu vasıtalar içinde gıda maddesi satan gezi¬ci satıcılar, satış yapmak istedikleri alan hangi belediyenin görev yetki sorumluluğunda bulunuyor ise o yerin belediyesinden izin alacaktır. Bu tür verilen izinlerde oturarak yeme içme mekanı tertiplenemez.

  (9) Motorlu vasıtalarda hazır gıda (fast-food) türü gıda maddesi satılabil¬mesi için bu vasıtalarda müteaddit havalandırma menfezleri bulundurulacaktır. Bu vasıtaların hazır gıda (fast-food)  türü gıda maddesi satışından başka maksatla kullanılması ya-saktır.

  (10) Motorlu vasıtalarda gıda maddesi sa¬tan esnafın bu maddeleri ruhsatlı imal yerlerinden almala¬rı ve belgelemeleri mecburidir.

  (11) Motorlu araçlar ile satış yapılabilmesi için 9207 sayılı yönetmelikte bu iş için aranan özelliklere uyulur.


  İşyerleriyle İlgili Emir ve Yasaklar
  Madde 18
   - (1) Her  türlü  sanat  müesseseleri, umuma  açık  istirahat ve eğlence yerleri ile ticari faaliyet gösteren tüm işyerlerinin  işyeri açma  ve  çalışma  ruhsatı  almadan çalıştırılması yasaktır. İşyeri açma  çalıştırma  ruhsatı  hangi işyeri  için  alınmış  ise  o  işyeri  için geçerlidir. İşyeri açma  ve çalıştırma    ruhsatında  gösterilen faaliyet  konusu  dışında  faaliyet göstermek yasaktır.

  (2) Bir  işyerinde  işyeri mevzuatına  uygun  olmak  şartıyla  birden  fazla  iş  yapılabilir. Ancak,   her  iş  türü  için,  o  iş  yerinde  aranacak  genel  şartlara  uyulması  ve  iş  yeri  açma  ruhsatında gösterilmesi zorunludur. 

  (3) İçkili yer statüsünde bulunmayan iş  yerinde  her  türlü  alkollü  içki  içilmesine  izin  vermek ve kadehle  içki  satmak  yasaktır.

  (4) Sağlık kontrolüne tabi  işyerlerinde  çalışanlar,  sağlık  kontrolü  yaptırmak  zorundadır.

  (5) Ticarethane sahiplerince, işyerlerinin  ön  cephesine  paralel  olarak  ticaret  unvanı,  ad  ve  soyadı,  kapı  numarasını  gösterir  ışıklı  veya  ışıksız  tabelaların her  ne  mazeret  olursa  olsun  cadde  ve  sokağı  işgal  edici  mahiyette asılması yasaktır.  Ayrıca  her  türlü  sanat  erbabı  ve  ticarethane  önlerine,  görünümü  ve  trafiği  engelleyici  şekilde  dikey  olarak  levha  asılamaz.

  (6) Otel, hamam ve sauna gibi  işletmelerde  oda  ve  bölmelere,  lokanta vb.  yerlerde masalara tarife  konulması zorunludur.  Yiyip  içilecek  ve  eğlenilecek  işletmelerde  satılan meyve, balık,  tavuk  gibi  maddelerin  porsiyon,  gramaj  ve  fiyatları  masa  üzerinde  yazılı olarak gösterilecektir.

  (7) İşletmenin unvanı,  sınıfı,  adresi  ile sahibinin  adı ve soyadı  yazılı  sayfaları,  cilt  ve sayfa numaralarını  içeren sütunlarda  yenilen  içilen  maddelerin  cinsi,  miktarı  ve  birim fiyatları ile  toplamını  gösterir  biçimde  düzenlenmiş,  o  günkü  tarih  atılmış  ve  sorumlu  müdür veya servis  garsonu tarafından  imzalanmış  en  az  iki  örnekli  hesap  pusulaları kullanılması  ve  bir örneğinin  istenilsin  veya  istenilmesin,  alıcıya  verilmesi  zorunludur.

  (8) Hesap pusulası  kullanan  bütün  işletmelerde  pusulalar  servis  süresince  masada  bulundurulacak,  masaya  getirilen  her  madde,  getiriliş  sırasına  göre  birim  fiyatı  ile  birlikte  alıcının  gözü  önünde  hemen  yazılacaktır. Hesap  pusulasının  bir  örneği  alıcı  istemeden  kendisine  verilecektir.

  (9) Halka rahatsızlık  verici ve  tehlike  yaratıcı  patlayıcı  madde  satılması  yasaktır.  Satılan  veya  satışa  sunulan  bu  gibi  malların  zoralımı  yapılır  ve  imha  edilir.

  (10) Her işyerinde yangına  karşı  önlem  almak  için  yeteri  kadar  kullanıma  hazır yangın  söndürme  aygıtı  bulundurulacaktır.

  (11) Belde sınırları  içerisinde  etkinlik  gösteren  tüm  işyeri  sahipleri müşterilerine  iyi  davranışlarda  bulunmak  zorundadırlar.

  (12) Satış belgesi bulunmayan yerlerde  tütün ve alkol ürünleri  satmak  yasaktır.

  (13) Sıhhi  müesseseler  ve  insan  sağlığı  ile  ilgili  gayri  sıhhi  müesseselere  ait  imalathane  ve  satış bürolarında  her  ne  cins  olursa  olsun  hayvan  beslenmesi  yasaktır.

  (14) Belediyenin ruhsatına tabi işyerlerinde ilgili belediyelerinden alınmış ruhsat, vergi levhası, satışını yapıyorsa alkollü içki satış ruhsatı, Pazar günleri açık kalıyor ise Pazar günü çalışma izni, 30 kişiden fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde ilgili itfaiye raporu vb. izinler ile ilgili belgelerin işyerinin görülür bir yerinde asılıyor olması mecburidir.

  (15) Belediyenin ruhsatına tabi işyerlerinde ilgili belediyenin ruhsat veren makamı tarafından hazırlanmış ve tasdik edilmiş tef¬tiş defteri bulundurulacak, dolan defterlerde 2 yıl müd¬detle muhafaza edilerek teftiş için gelen yetkililere gösterilecektir.

  (16) Gıda satışı yapılan ve umuma açık yeme içme, istirahat ve eğlence yerlerinde çalışan personelin mutlaka sağlık raporu ya da sağlık muayene cüzdanları işyerinde her zaman hazır bulundurulacaktır ve her altı ayda bir bu muayeneler ilgili kurumlara yaptırılmış olacak ve muayene cüzdanlarına işlenecektir.

  (17) İşyerinde çalışan elemanların üst, başları temiz ve tertipli olacaktır.

  (18) Ruhsatında belirtilen işten başka iş ile iştigal edilmesi yasaktır.

  (19) Belediyenin ruhsatına tabi işyerlerinde bulunan müşteri tuvaletleri ücretsiz olacak ve bu hususu belirten 20x30 ebatlarında bir levha tuvalet girişlerinde müşterilerin görebilecekleri bir yere asılmış olacaktır.

  (20) İşyerleri belediyelerin belirlemiş olduğu açma, kapama saatlerine riayet edeceklerdir.

  (21) İşyeri amaca uygun bir şekilde tasarlanmış, temiz ve aydınlatması yeterli olacaktır.

  (22) Temizlik sıhhi ve fenni usullerle toz kaldırmadan ve iş saatleri dışında yapılacaktır. Çalışan elemanların eli yüzü ve üst başları temiz ve düzenli olacaktır.

  (23) İşyerinin havalandırma tertibatı bulunacak; ısıtma ve havalandırma soba, kalorifer veya klima sistemlerinden uygun olanı ile yapılacaktır.

  (24) Tek ruhsatla açılan ve birden fazla faaliyet alanı bulunan işyerlerinde her faaliyet dalı için ilgili bölümlerde öngörülen şartlar ayrıca aranacaktır.

  (25) On kişiden fazla çalışanı bulunan müstakil işyerlerinde dinlenme yeri, kıyafet değiştirme kabini, bay ve bayan için ayrı tuvalet bulunacaktır. Ancak birden fazla işyerlerinin bulunduğu iş hanı, iş merkezi ve benzeri yerlerde ortak tuvalet kullanılabilir.

  (26) İşyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirler alınacak ve atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak bağlantı bulunacaktır.

  (27) Açıkta yiyecek ve içecek satılan, depolanan ve servisi yapılan işyerlerinde, yiyeceklerin hazırlandığı bölümlerin tabanları, duvarları ve yiyeceğin temas ettiği yüzeyler seramik, mermer, çelik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir; tavanlar buğulanmayı, küflenmeyi, pislik birikmesini önleyecek; kapılar, kolay temizlenebilir ve gerektiğinde dezenfekte edilebilir nitelikte olacaktır. Yiyecek hazırlama ve pişirme bölümünde oluşan buhar, koku, duman ve benzeri kirleticileri tahliye edecek baca sistemi kurulacaktır. Bardak ve tabaklar cam veya porselen, kaşık, çatal ve bıçak paslanmaz çelikten olacaktır.

  (28) İtfaiye raporu alması gerekmeyen işyerlerinde, çalışanların ve müşterilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yangına karşı önlemler alınacaktır.

  (29) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ve 30 kişiden fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerinin alındığını gösteren itfaiye raporunda belirtilen tedbirlerin alınmış olması gereklidir, 30 kişiden az çalışanın bulunduğu işyerlerinde gerekli yangın söndürme tertibatı ve aleti bulunacaktır.

  (30) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleriyle, kişilerin yoğun olarak giriş-çıkış yaptığı diğer işyerlerinde giriş ve çıkışlar ayrı kapıdan olacak ve yangına karşı ayrıca tahliye çıkışı bulunacak, yangın çıkışları ışıklı tabela ile gösterilecektir.

  (31) Umuma açık istirahat, eğlence ve konaklama yerleriyle lokantalarda ve pastanelerde şehir şebekesine bağlı su bulunacak.

  (32) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, konaklama yerleri, düğün salonları, lokantalar ve benzeri işyerlerinde bulunan tuvaletlerin zeminleri ve duvarları mermer, seramik ve mozaik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir malzemelerle kaplı olacaktır. Tuvalet ile mutfak yan yana olmayacaktır.

  (33) İş merkezi, pasaj, gar, terminal gibi yerlerde ortak kullanıma ayrılmış yeter sayıda lavabo ve tuvalet varsa, buralarda açılan işyerleri için ayrıca tuvalet ve lavabo şartı aranmaz.

  (34) Canlı müzik izni olan yerlerde, belirlenen saatler dışında ve ilgili mevzuatta belirtilen ses seviyelerinin üstünde halkın huzur ve sükûnunu bozacak şekilde yayın yapılması durumunda, canlı müzik izni verilirken işletme sorumlusuna tebliğ edilerek verilen “canlı müzik izni” iptal edilir. İşletme sorumluları, canlı olarak veya elektronik cihazlarla yapılan müzik yayınının tespit edilen saatleri aşmamasını ve gerekli ikaz levhalarının işyerine asılmasını sağlar.


  Yiyecek, İçecek Üretilen ve Satılan Yerlerle İlgili Emir ve Yasaklar
  Madde 19
   - (1) Gerekli sağlık şartlarını taşımayan yerlerde, içinde kirli işlerle  çalışılan veya  gıda maddelerini  kirletecek  veya  bozabilecek  mahsurları  bulunduğu  sabit  olan müesseseler içinde  gıda  maddeleri  yapılmasına  ve  satılmasına  mahsus  yerlerin  açılması yasaktır.

  (2) Çalışılan yerin  her  tarafında  üretici  ve  satıcıların  üstlerinde,  başlarında,  ellerinde yapılan ve  satılan  şeylerde, üretime  mahsus  kaplarda,  her  türlü  alet  ve  vasıtalarda  hasılı her yerde  ve  her  şeyde  temizlik  ve  alışverişin  her  kısmında  doğruluk  şarttır.  Bu  şarta aykırı düşen  hareketler  yasaktır. 

  (3) Gıda maddeleri  imalathaneleri  kâgir  ve  rutubetsiz  binalarda  ve  yapılan  işin  bütün teferruatına  yetişecek   genişlikte  yerlerde  tesis  edilecek,  dışarıdan  sinek  gelmesine  mani olacak  surette  ince  tel  ile  örtülmüş  pencereleri  vasıtasıyla  bol  gün ışığı  ile  aydınlatılmış olacak,  aspiratörlü  veya  menfezleri  tarzında  havalandırma  tertibatı  bulunacaktır.  Bu müesseselerde  gıda  maddelerinin;

  a) Temizlenmesine  veyahut  yıkanmasına  mahsus  yerler,

  b) İmal  ve  ihzar  mahalleri,

  c) İptidai  maddeler  deposu,

  ç)   Ambalaj  yerleri,

  d) Yapılmış  maddeler  depo  yerleri, birbirinden  ayrılmış  olacak  ve  bütün  bu  kısımlar  zeminler  ile  aşağıya  1,5  metre yüksekliğe kadar  duvarları  her  vakit  yıkanacak  temizlenecek  surette  mermer,  fayans, mozaik  vb.  ile muntazam  döşenmiş  olacak,  duvarları  mütebaki  kısımları sıvalı  ve badanalanmış  veyahut boyanmış  olacaktır.

  (4) Tavan donanımları,  damlama  veya  buharlaşmadan  dolayı  gıda,  hammaddelerin direk ya da  dolaylı  olarak  kirlenmesine  neden  olmayacak  şekilde  ve  kolay  temizlenebilir nitelikte  olacaktır.

  (5) Ekmek,  tereyağı,  yoğurt,  helva,  pasta,  şeker,  simit  vb.  yıkanmadan,  pişmeden  ve kabukları  soyulmadan  yenen  gıda  maddelerinin  açıkta  bulundurulması ve satılması  yasaktır.

  (6) Son  kullanma  tarihleri  geçmiş  ürünlerin  satışı  yasaktır.

  (7) Köfte,  döner,  kokoreç  vb.  gıda  maddelerinin  açıkta  ve  seyyar olarak  sergilenmesi ve  satışı  yasaktır.

  (8) Bozulmuş gıda maddesi satışı yasaktır.

  (9) Yıkanarak temizlenmesi  zaruri  bulunan  gıda  maddelerinin  imal  ve  ihzar yerlerinin, ayıklama, temizleme ve bulaşık  yıkama  yerlerinin  lavaboların  içinde  temizlik  ve sair maksatla  kullanılan  veyahut  muhtelif  sebeplerle  kirli  sular  hasıl  olan  imalathane  depo ve  satış  yerlerinin  zeminlerinin uygun  yerlerinden  doğrudan  doğruya  kanalizasyona bağlanması  mecburidir.

  (10) Gıda  maddelerinin  ayıklama,  temizlenme,  hazırlanmaları  için  kullanılacak masaların üzerleri,  her  türlü  gıda  maddeleri  imalathanelerinde  ve  satış yerlerinde ve  içinde yenilen,  içilen  yerlerdeki  kirli  kapların  yıkandığı  bulaşık  tenekeleri ve oluklu süzdürme yerleri, mermer veya fayans olacaktır.

  (11) Her türlü gıda maddelerinin  imal  ve  ihzar  edildiği  yerlerin  ve  satıldığı dükkanların sokak  cepheleri  müşterilerin  içeri  girip çıkmasına mahsus bir kapıyı havi sabit camekanla örtülecektir.

  (12) Gıda maddelerinin  imal  ve  ihzar  edildikleri  yerlerde  çalışan  işçilerin  temizliği için  her 10   işçiye  bir  lavabo  ile  içinde  5’den  fazla  işçi  çalışan  imalathanelerde  20  işçi  için bir  WC  yapılacaktır. İşçileri  adetçe  daha  az  olduğu  halde  gece  gündüz  sürekli çalışılan yerlerde  wc  yapılması  mecburdur.  İhlalinde  işyeri  wc  yapılıncaya  kadar  kapatılır ve ayrıca ceza  uygulanır.

  (13) Gıda  maddeleri,  imal,  ihzar,  istihsal  ambalaj  ve  muhafaza  edilen  yerlerde çalışan  işçilerin,  daima  temiz  tutulan  bir  iş  elbisesi  ve  gerekse  iş  gömleği  giymeleri mecburidir.  Bu  müesseselerde  imalathane  kısmında  ayrılmış  olarak  işçilerin  soyunup giyinmeleri  için  hususi  bir  yer  bulunacaktır.

  (14) İçinde yenilecek, içilecek  maddeler  yapılan  veya  satılan  yerlerde  gerek  gıda maddelerinin hazırlanması ve  gerekse müessesenin, burada çalışan işçileri, satıcıları ve müşterilerinin hizmetine sunulması  için  temiz  şehir suyu kullanılacaktır. Bu  müesseselerde  hangi  maksatla  olursa  olsun  kuyu veya  sarnıç suları kullanılması  yasaktır.

  (15) Gıda  maddelerinin  imal  ve  saklanması  esnasında  oluşacak  duman,  gaz,  toz  gibi  her türlü  kirlilik,  etrafa  yayılmadan,  icap  eden  bütün  araç,  gereç  ve  vasıtalardan  istifade edilerek  önlenecek  ve  gerek  içerde  çalışanlara  ve  gerekse  çevredekilere  hiçbir zarar vermeyecek  tarzda  izale  edilecektir.

  (16) Halkın yiyip içmesine mahsus işyerlerini kuru olarak süpürmek ve  toz çıkarmak  yasaktır.

  (17) Gıda  maddeleri  imal  edilen  ve  satılan  yerlerde; yapılan  teftişlerin  neticesini  ve noksanlıklarını  yazmaya  mahsus  belediyece  numunesi  verilmiş  şekilde  bir  teftiş  defteri bulunması  mecburidir.

  (18) Gıda  maddeleri  imal ve ihzar  edilen ve  satılan  yerlerde,  depolarda  sinek, hamamböceği vs.  haşaratlarla,  fare,  örümcek  bulunması  ve  buralarda  her  türlü  hayvan beslenmesi yasaktır.

  (19) Gıda  maddelerinin  imal  ve  muhafaza  edildiği  yerlerde,  yatıp  kalkmak  yasaktır. İçinde ikamet  edilen  yerlerde  (üretim  izin  belgesi  olmayan  yerlerde  veya  evlerde üretilen pasta,  börek,  çörek,  tatlı,  pilav,  gözleme,  limonata,  buz,  elma  şekeri,  pamuklu şeker vb.)  her türlü  gıda  maddesi  hazırlanması,  satılması,  saklanması  yasaktır.  İçinde işçilerin ikameti  zaruri bulunan  imalathanelerdeki  yatıp  kalkma  yerleri  doğrudan doğruya imalathane  içinde girilip çıkılmayacak  tarzda  ayrı  bulunacaktır.  Burada  işçilere yeteri adet de  demir  karyola  ve  yatak aksamını  havi  yatıp  kalkma  yerleri,  elbise  dolabı, ecza dolabı,  WC,  lavabo,  duş  yerleri bulunacak  ve  hepsi  tam  bir  temizlik  içinde tutulacaktır.

  (20) Pişirilmeden  veya  yıkanmadan,  kabukları  soyulmadan,  olduğu  gibi  yenilen  her  türlü gıda  maddelerinin  imalathane  ve  dükkan  içinde  dahi  olsa  açıkta  teşhir  veya  satışı yasaktır.  Gıda  maddeleri  dışarıdan  toz  ve  sinek  girmeyecek  surette  kapalı  kaplarda bulundurulacak,  el  değmeden  hususi  kaplar  veya  vasıtalarla  alınıp  müşteriye verilecektir.

  (21) Gıda  maddelerinin  gerek  sabit  ve  gerek  seyyar  olarak  satışı  esnasında  su, şerbet, ayran  vb.  gibi  bütün  sulu  gıda  maddeleri  her  tarafı  kapalı  ve  içindeki  gıda maddelerinin  vasıflarını  bozmayacak  mahiyetteki  kaplarda  bulundurulacak  ve  bu kaplardan ancak  muslukları  vasıtasıyla  alınacaktır.  Bu  kapların  içinde  kepçeler, maşrapalar daldırmak  suretiyle  bu  maddeleri  alıp  geri  boşaltmak,  su  ve  sulu  gıda maddelerinin bulunduğu  kapları  açık  bırakmak  veya  bu  maddeleri  bardaklara doldurarak  müşteriye vermek üzere  açıkta  bekletmek  yasaktır.

  (22) Belediye  hudutları  ve  mücavir  alanlar  içerisinde  insan  sağlığı  ile  ilgili  gıda maddeleri üreten  ve  satışını  yapan  gayri  sıhhi  ve  sıhhi  müesseselerde  çalışan  işçiler  ve işyerlerinde  devamlı  bulunan  şahıslar,  sağlık  cüzdanı  almaya  ve  belirli  süreler içersinde  vize yaptırmaya  mecburdur.

  (23) Satılan bütün gıda  maddelerinin  etrafa  sızıntı  vermeyecek  ve  hariçte  görülmeyecek tarzda  ambalaj  yapılarak  müşteriye  verilmesi  mecburidir.

  (24) Her türlü  gıda  maddeleri  yapanlar,  perakende  ve  toptan  satanlar  yaptıkları  ve sattıkları maddelerin  temizliğinden, güvenliğinden   ve  gıda  maddesi  üzerine  konmuş  etiketin gösterdiği  vasıfların  doğruluğundan  sorumludurlar.  Kirli,  bozuk  ve  etiketteki  ifadesine uymayan  gıda  maddelerini  satmak  yasaktır.

   

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Daimi ve Geçici Pazar Yerleri

           
   

                

  Kurulma Koşulları
  Madde 20
  - (1) Daimi ve geçici pazarlar yeniden kurulurken veya başka yere taşınırken kurulacakları veya taşınacakları yerlerin vaziyetleri, bağlı bulundukları belediye başkanlığınca idari, inzibati, sıhhi içtimai iktisadi, itfaiye turistik şahsi mülkiyet ve şehrin imar durumları bakımından incelenecektir.

  (2) Belediye Başkanlıkları bu incelemeleri yaparlarken ayrıca Ulaşım Koordinasyon Merkezi ve Vilayet Trafik Müdürlüğü ile de temasa geçip, trafik durumunun da mezkur Müdürlükçe incelenmesini temin edeceklerdir. Ayrıca Türk Standartları Enstitüsünün Semt Pazarları ile ilgili hükümlerinden de istifade edilebilir.

  (3)  Yukarıda sıra ile sayılan yönlerden herhangi bir sakınca bulunmadığı anlaşıldıktan ve pazara katılacak pazarcı esnafı da temin edildikten sonra, en çok 6 ay müddetle tecrübe mahiyetinde kurulup, bu tecrübe devresi sonunda her bakımdan olumlu sonuç verdiği anlaşıldığı takdirde tescili bilahare ilçe Belediye Meclisince yapılmak üzere pazarın faaliyeti için ilgili belediyenin Ruhsat Müdürlüğü tarafından, Belediye Başkanlığına teklif yapılacak, pazarın kurulacağı veya taşınacağı yeri gösterir üç nüsha basit kroki yaptırılacak ve Müdürlükçe tasdik edilerek teklif yazısına ekli olarak gönderilecektir. Bu teklif Başkanlık Makamınca onaylandıktan sonra Pazar yeri çalışmaya başlayacaktır.

  (4)  Yukarıdaki fıkrada 6 aylık tecrübe sonrasında olumlu sonuç verilen pazarların tescili yapılmak üzere ilgili Müdürlük tarafından Belediye Başkanlığına teklif yapılacak ve bu teklif Belediye Başkanının olurundan sonra Belediye Meclisinin onanmasına sunulacaktır.

  (5)  Altı aylık tecrübe neticesinde olumlu sonuç vermeyen ve zararlar meydana getiren pazarlar yine Başkanlık Makamının onayı ile kaldırılır.
    
  (6)  Tescil edilmiş olup, zamanla çeşitli zarar meydana getiren ve kaldırılmasına kati zaruret hasıl olan pazar yerleri ancak Belediye Meclisince verilecek kararla kaldırılır.

  (7) Pazar hakkında yapılacak şikayetler, ilgili Belediye Başkanlığınca yerinde yaptırılacak incelemeden sonra haklı oldukları anlaşıldıkları takdirde;

    (a)  Haklı olduğu takdirde şikayet olunan aksaklıklar giderilecektir.
   
    (b)  Şikayet (1) bendinde belirtilen tedbirlerle önlenmediği ve pazarın başka yere taşınması kati zaruret hasıl olduğu takdirde ilgili Müdürlükler bölgeleri içinde Pazar kurmaya uygun 3 ncü fıkrada belirtilen niteliklere sahip yerlere taşınmasında Başkanlık Makamına teklif yapılarak pazarın taşınmasına başkanlık makamınca karar verilir.


  Denetleme
  Madde 21
  - (1)  Pazar yerleri Belediye Zabıtası, Sağlık ekipleri vs. ilgili yetkililer tarafından sık sık ve devamlı olarak kontrol edilecektir.

  (2)  Belediye emir ve yasaklarını ihlal etmeyi alışkanlık haline getiren, özellikle aşağıda yazılı suçları işleyenlerin izinleri iptal edilerek pazarlardaki faaliyetlerine son verilir.

    a)  Kendilerine tahsis edilen yerlerin bir kısmını veya tamamını başkasına kiralayan veya devredenler.      
    b)  Bir yıl içinde 5 defa fatura ibraz edemeyenler,

    c)  Bir yıl içinde birden fazla hileli satış yaptığı tespit edilenler.

   ç)   Bir yıl içinde üç kez yüksek ses ile bağırmasından dolayı uyarılmış ve bu tutumunda ısrar edenler.

  (3)  Pazarcıların Belediye Meclisi kararında veya Başkanlık onayında Pazar yeri olarak gösterilen mahallelerin sınırlarını aşmaları yasaktır.

  (4)  Daimi ve geçici Pazar yerlerinde faaliyette bulunacak her çeşit esnafın Belediye Başkanlıklarınca tescil edilerek tescil cüzdanı almaları zorunludur. Daimi Pazar yerlerinde çalışan esnaf o pazarın bulunduğu yerin bağlı olduğu ilçe Belediye Başkanlığından tescil cüzdanı alacak, geçici Pazar yerinde çalışan esnaf ise, tescil cüzdanını ikametgahının bulunduğu yerdeki Belediye Başkanlığından alacak ve iştirak edeceği Pazar yerinin bağlı bulundukları Belediye Başkanlıklarından vize alacaklardır.

  (5)  Pazarcılar, Pazar yerini ve çevresini temiz tutma, hususi çöp kabı kullanmaya pazarın devam ettiği müddetçe sağlık muayene ve tescil cüzdanlarını (ruhsatı) yanlarında taşımaya ve ilgililere her isteyişte göstermek zorundadırlar.

  (6)  Pazarcı esnafı yerden aynı yükseklikte olan bir çeşit satış tezgahları kullanmaya ve tezgahların sağ başına isim ve soyadları, sicil no’sunu ve yaptığı işi belirten 25x40 cm, ölçüsünde kırmızı üzerine beyaz renkle yazılmış bir çeşit tabelaları asmaya zorunludurlar.

  (7) Pazarcı esnafı ölçüler kanunu gereğince damgalanmış ölçü aleti kullanmaya zorunludurlar. El kantarı kullanmak yasaktır.

  (8) Pazarcıların rahatsızlık verecek derecede bağırıp çağırmaları mesken apartman ve dükkan gibi taşınmaz malların kapılarının önlerini geçilmez bir şekilde kapamaları, duvarlara çivi çakmak pencere demirlerine ip bağlamak gibi zarar verici hareketlerde bulunmaları ve hür türlü yıkım yapmaları yasaktır.

  (9)  Pazar yerlerinin ortası halkın ve lüzumu halinde taşıt araçlarının serbestçe geçmesine uygun bir şekilde açık bulundurulacak ve bu geçit yerleri geçici bir suretle araba ve işporta ile satış yapanlar tarafından hiçbir şekilde işgal edilmeyecektir, işgal edenler hakkında cezai işlemler tatbik olunacaktır.

  (10)  Pazarlar sabah 07:00’den itibaren faaliyete geçecekler ve akşam ortalık kararına kadar devam edecektir. Pazarın kurulmasından bir gün evvel Pazar yerlerini işgal etmek ve pazarın kurulduğu günün akşamı ortalık karardıktan sonra burada kalarak satışa devam etmek yasaktır.

  (11)  Yıkanmadan, kabukları soyulmadan ve pişirilmeden yenecek her türlü besin maddeleri açıkta satılmayacaktır.

  (12) Pazar yerlerinde kendi yetiştirdiği sebze ve meyveyi getirip satanlar müstahsil olduklarına dair ziraat memurluğu, yoksa ihtiyar heyetinden fotoğraflı müstahsil belgesi almaya ve bu belgeyi daima yanında bulundurmaya zorunludur.

  (13) Kavun, karpuz ve narenciye sergileri kurulması gayesiyle Belediye Başkanlıklarından müsaade almak zorunludur. Müsaadeler münhasıran mevsimlik olarak geçerli olup, müsaade belgesinde yazılı olanlar dışında satış yapılamaz.

   (14) Pazarcı esnafı temiz iş gömleği giymek zorundadırlar.

   

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Cezai Hükümler, Kişisel Özel Haller, Özel Mevzuat Hükümleri, Özel Mevzuat Hükümleri, Özel Mevzuata Aykırılık, Yönetmeliğin Uygulama Alanı, Yürürlük ve Yürütme


  Cezai Hükümler
   Madde 22
  -  (1) Bu Yönetmelikte sayılan emir ve yasaklara uymayanlar ve muhalif hareket edenler hakkında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 34/e maddesi ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih Ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanunun 1 inci maddesi gereğince, Belediye Encümenince 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32 nci maddesinin 1 inci fıkrasına istinaden belediye zabıta görevlileri tarafından idari yaptırım uygulanır.

  (2) Belediye encümeni, kararında belli bir fiilin muayyen bir süre zarfında yapılmasını da emredebilir. Emredilen fiilin ilgili kişi tarafından yapılmaması hâlinde, masrafları tahsil edilmek üzere belediye tarafından yerine getirilir. 
  (3) Belediye Encümeni tarafından verilen idari para cezası ve yaptırım kararlarına karşı ilgililerin dava açma süresi ve dava açılacak merci de ayrıca kararda belirtilir.

  Kişisel Özel Haller
  Madde 23
  - (1) İşlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılamayan ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği gelişmemiş 15 yaşından küçüklere ve davranış yeteneği önemli derecede azalmış akıl hastalığına maruz kişilere, bu Yönetmelikte belirtilen cezai müeyyideler uygulanmaz. Ancak işyerlerinde bu gibi insanları çalıştıranlar hakkında bu kişilerin bu yönetmelikteki emir ve yasakları ihlalinden dolayı müeyyide, işyeri ilgilisine uygulanır.

  Özel Mevzuat Hükümleri
  Madde 24
  - (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, özel mevzuatla yer alan hükümler uygulanır.

  Özel Mevzuata Aykırılık        
  Madde 25
  - (1) Bu yönetmelik hükümlerinde özel mevzuat hükümlerine aykırı maddeler bulunması halinde özel mevzuat hükümleri uygulanır.

  Yönetmeliğin Uygulama Alanı       
  Madde 26
  - (1) Bu yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında Çekmeköy Belediyesinin görev yetki ve sorumluluk alanları ile sınırlıdır.

  Yürürlük
  Madde 27
   - (1) Bu Yönetmelik Çekmeköy Belediye meclisince kabul edilip, mahallinde ilan edildikten sonra yürürlüğe girer.

  Yürütme
  Madde 28
   - (1) Bu yönetmelik hükümleri Çekmeköy Belediye Başkanı tarafından yürütülür. 

  Dökümanlar
 • Baz İstasyonlarının Tesisi Hakkında Usul ve Esaslara Dair Emirname

  BAZ İSTASYONLARININ TESİSİ HAKKINDA USUL VE ESASLARA DAİR

  EMİRNAME

  BİRİNCİ BÖLÜM

  AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

  AMAÇ

  Madde 1- Bu emirnamenin amacı Çekmeköy Belediye Başkanlığının sorumluluk sahası içerisinde bulunan ve yeni yapılacak olan Baz İstasyonlarının yapımının mevzuat ve şehir estetiğine uygun şekilde teşekkülünü sağlamak için uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

  KAPSAM

  Madde 2- Bu emirname 3194 sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve İstanbul İmar Yönetmeliği kapsamında Belediyemizin sorumluluk sahası içerisinde bulunan ve yeni yapılacak olan Baz İstasyonlarının kurulumu için geçici kurulum belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

  DAYANAK

  Madde 3- Bu emirname, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 13. maddesinin 3. fıkrası, 15. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi ve 51. maddesinin 1. fıkrası ve 18. maddesinin (e) ve (f) bentleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  TANIMLAR

  Madde 4- Bu emirnamede geçen;

  Belediye : Çekmeköy Belediye Başkanlığını;

  Baz İstasyonu : GSM operatörlerince kullanılan iki yönlü haberleşme sistemine sahip sabit elektronik haberleşme cihazlarını,

  BTK : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

  ifade eder. 

  İKİNCİ BÖLÜM

  GENEL HÜKÜMLER

  BAŞVURU USULÜ VE İSTENİLECEK BELGELER

  BAŞVURU USULÜ

  BAZ İSTASYONLARI İÇİN BAŞVURU

  Madde 5-Kamu alanlarında "Geçici Baz İstasyonu Kurulumu Belgesi" talebi yazılı olarak Çekmeköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne yapılacaktır. Belediye tarafından en geç 1 (bir) ay içerisinde kurulum yapılabilecek yer gösterilecektir.

  İSTENİLECEK GEREKLİ BELGELER

  Madde 6- Bu emirnamede bahse konu yapılar için başvurulara aşağıdaki belgeler eklenecektir:

  a- Başvuru dilekçesi,

  b- Kurulacak yapının Belediyece belirtilen tip teknik projeleri (Taşıyıcı direkler için statik proje, elektrik projesi, kesit ve görünüş planları),

  c- Boş parselde kurulacak yapı için kontur-gabari belgesi,

  d- İşin icabına göre fenni mesul taahhütnamesi,

  e- Kurulacak yapının amacı dışında kullanılması durumunda Belediyenin isteği üzerine itiraz edilmeksizin kaldırılacağına dair taahhütname,

  f- Şayet kurulacak yapı köy statüsünü kaybetmiş yerlerde ve hisseli parsel üzerinde ise muhtar ve ihtiyar heyetinin yerin zilyetliğine dair onay belgesi,

  g-Yapılacak yapı orman, İSKİ havzası, askeri bölge vs. gibi yapılması kurum onay ve iznine tabi olması durumunda ilgili onay/izin belgesi,

  h- Baz istasyonları yapı ruhsatı başvurusu için BTK tarafından istenilen evrakların birer sureti,

  i- İstanbul Büyükşehir Belediyesinden alınacak yer seçim belgesi.

  BAZ İSTASYONLARINA YAPI RUHSATI VE YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

  Genel Esaslar

  Madde 7- Baz istasyonlarına "Geçici Baz İstasyonu Kurulumu Belgesi" düzenlenebilmesi için öncelikle aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir.

  a- Belediye tarafından uygun görülen "Geçici Baz İstasyonu Kurulumu Belgesi" verilen baz istasyonları Belediye tarafından belirlenen süre içinde faaliyet gösterebilir. Süre uzatımı Belediye uygun gördüğü taktirde istenilecek gerekli belgeler yeniden sunulması koşulu ile yapılabilir.

  b- Sistemin kurulacağı yerin çevresinde, BTK tarafından belirlenecek güvenlik mesafesi alanı meskun olmayacaktır.

  c- Baz istasyonları, kent estetiği ve görsellik açısından farklı çözümler getirmeye ancak Belediye yetkilidir.

  d- Baz istasyonlarının, Belediye tasarrufu altında bulunan kamu alanlarında kurulumuna izin verilecektir.

  "Geçici Baz İstasyonu Kurulumu Belgesi" İçin Gerekli Özel Evraklar

  Madde 8- Baz istasyonları için "Geçici Baz İstasyonu Kurulumu Belgesi" başvurusunda

  1- Kurulacak baz istasyonunun tüm eklentileri ile beraber (anten vs.) yapı veya parsel üzerindeki yerini ve ölçülerini gösterir vaziyet planı, gerekli kesit-görünüşler ile hesap ve çizimleri içeren proje,

  2- Elektrik Mühendisi, Elektrik ve Elektronik Mühendisi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisi, Elektronik Mühendislerinden herhangi biri tarafından fenni mesuliyetin üstlenildiğine dair taahhütname,

  3- Kule, direk vb, yapı inşa edilmek suretiyle kurulacak olanlarda ayrıca statik proje ve bir inşaat mühendisince fenni sorumluluğun üstlenildiğini belirten taahhütname,

  4- GSM operatörleri tarafından, baz istasyonlarının elektro-manyetik alan şiddeti ölçümü ve BTK tarafından yapılan rutin ölçümlerin 6 (altı) ayda bir, BTK'ya yaptırılarak, sonuçlarının yazılı olarak Belediyeye bildirileceğine dair taahhütname,

  İstisnalar ve Muafiyetler

  Madde 9- Baz İstasyonları,Taks ve Kaks hesabina dahil edilmeyecektir.

  EMİRNAMEDE DÜZENLENMEMİŞ HUSUSLAR

  Madde 10- Bu emirnamede yer almayan hususlarda yürürlükte bulunan ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

  YÜRÜRLÜK

  Madde 11- 2 (iki) bölüm 12 (oniki) maddeden oluşan bu Emirname, Belediyenin internet sitesinde ilanı ile yürürlüğe girer.

  YÜRÜTME

  Madde 12- Bu emirname hükümlerini Çekmeköy Belediye Başkanı yürütür.

  Dökümanlar
 • Müdürlük Hizmetleri

  İnşaat Denetimleri: Bölge Mühendislerinin her gün yapmakta oldukları mıntıka kontrollerinde kendilerine personelimiz yardımcı olmaktadır. Ayrıca; nöbet vb. durumlarda rastlanılan inşai faaliyetler ihbar zabıtları ile ilgili yerlere bildirilmektedir.

  Gecekondu Takibi : Yeni yapım halinde rastlanılan gecekondular 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 184. maddesi ve 775 Sayılı Gece Kondu Kanunun 18. Maddesine göre yıktırılıp, yapanlar hakkında aynı yasanın 37. maddesine göre Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmaktadır 
   
  Müessese Denetimleri : Halkımızın Sağlık, Selamet , refah ve huzuru için denetimlerimizi Sağlık İşleri Müdürlüğü ile koordinasyon sağlamak suretiyle tamamen sağlıklı şekilde yapmak.

  Nizam İntizam ve Seyyar Satıcı Faaliyetleri ile İlgili Çalışmalar: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15/m maddesi gereği Belde’de ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına Cezası ödenmeyerek 30 gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara tutanak karşılığı vermek. . 
   
  Nöbet Hizmeti : Hizmetlerinde sürekliliği asıl göreve olarak ilke edinen teşkilatımız; Ulusal Bayram, genel tatil ve hafta tatili günlerinde ve günün 24 saatinde çalışır.

  Trafik Hizmetleri : Başkanlığımızdaki Trafik Müdürlüğüne personel verilmek suretiyle, Trafik Polislerinin’de koordinasyonda olması ile ana arter, cadde ve meydanlarda araç ve yaya trafiğinin rahat akışının sağlanması, Tretuarlara araç parklanmasına ve brandasız kamyonların taşımalarına mani olma çalışmaları yapılmaktadır.

  Büro Hizmetleri : Bürolarımızda vatandaş dilekçe ve müracaatları alınır. Diğer resmi ve Belediyemizin birimlerinden gelen evraklar ile ilgili işlemleri yürütüp sonuçlandırır. Personel özlük durumlarının takibini yapar.

  Dökümanlar
 • Müdürlük Faaliyetleri

  SAGLIK ILE ILGILI GÖREVLER

  1593 Sayili Umumi Hifzissiha Kanunu, 5179 sayili Gidalarin Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun, Gida Maddeleri Tüzügü, Türk Kodeksi, Belediye Zabita Yönetmeligi hükümlerine göre,
  - Ilçemizde faaliyet gösteren, gida maddesi satan, bakkal, lokanta, kahvehane ve dinlenme tesisleri periyodik olarak kontrol edilmektedir.
  3285 sayili Hayvan Saglik Zabitasi Kanunu, 5179 sayili Gidalarin Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun, 5199 sayili Hayvanlari Koruma Kanunu, Gida Maddeleri Tüzügü, Türk Gida Kodeksi, Belediye Zabita Yönetmeligi çerçevesinde çalismalar koordinasyon içerisinde sürdürülmekte olup;
  1- Hayvan sevk ve nakillerinde mense sahadetnameleri kontrol edilir.
  2- Sahipsiz ve basibos hayvanlar Saglik Isleri Müdürlügü personelleriyle koordineli bir sekilde toplanarak kontrol edilmesi ve sahipli hayvanlarin salinmamasi konusunda çalisma yapilir..
  3- Kaymakamlik Makami oluru ile olusturulan Es Zamanli Gida Denetim Komisyonunda görevlendirilen Zabita personelleriyle Et ve Et Ürünleri vb. gida maddesi satan isyerlerinin kontrolü ve hayvansal kökenli gida maddelerinin denetlenmesi periyodik olarak yapilir.
  4- Ilçe Kaymakami baskanliginda olusturulan Kurban Komisyonu tarafindan belirlenen Kurban Satis ve Kesim yerlerinde gerekli kontrol ve denetimler yapilir.
  5- Bölge içerisindeki ahir, çiftlik ve isletmelerin kontrolleri yapilir.
  6- 5199 sayili Hayvanlari Koruma Kanunu hükümlerine uygunluk saglanmasi için hayvan sahipleri bilgilendirilerek gerekli kontroller yapilir.

  IMAR MÜDÜRLÜGÜ ILE KOORDINASYON

  3194 sayili Imar Kanunu, Belediye Zabita Yönetmeligi ve Belediye Zabitasi Yönetmeligi hükümlerince belediye sinirlar içerisinde bulunan alanlarda Imar Mevzuatina Aykiri ve Kaçak Yapilasma ile ilgili denetimler Imar Müdürlügü ile koordinasyon içinde günlük sürdürülmektedir.
  Mevcut insaat alanlarinda alinmasi gereken tedbirler, ruhsat künyeleri-tabelalar- sehircilik, görünüm, estetik, baskasina ait parselin isgali, tehlikeli yapi, ruhsatsiz takviyeler kontrol edilir.

  FEN ISLERI MÜDÜRLÜGÜ ILE KOORDINASYON

  Ilçemiz sinirlari içerisinde bulunan alanlarda yapilan, altyapi, yol, çevre düzenlemesi vb. çalismalarda koordinasyon saglanir.
  1- Asfaltlama ve diger çalisma yapilan konularda cadde ve sokaklarda trafik ve çalisma bölgesinin güvenligi saglanir.
  2- IGDAS-Dogalgaz Hatti / ISKI-Sehir suyu sebekesi hatti kazi çalismalari günlük olarak kontrol edilir, gerekli güvenlik önlemlerinin alinmasi ve kazi sonucu çikan hafriyatlarin ruhsatli döküm sahalarina nakledilmesi saglanir.
  3-Kis mevsiminde hava muhalefeti nedeniyle yasanan kar, yagmur, v.b. gibi olumsuzluklarin giderilmesi için müsterek çalisma yapilir.  TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ ILE KOORDINASYON

  1- Sahada çevre ve görüntü kirliligi  olusturan unsurlarin tespiti halinde olumsuzluklarin giderilmesi için müsterek çalisma yapilmaktadir.
  2- Çöp ev tespiti halinde müsterek çalisma yapilir.
  3- Gürültü kirliligi tespiti halinde müsterek çalisma yapilir.

  YAZI ISLERI MÜDÜRLÜGÜ ILE KOORDINASYON

  1- Yazi isleri Müdürlügünden gelen Encümen Kararlarinin tebligi yapilir.
  2- Meclis Toplantilari için Belediye Meclis Üyelerine tebligat yapilir.
  3- Meclis Toplantilarinda alinan kararlar Belediye ilan panosunda ilan edilir.
  4- Müdürlügümüze havale edilen evraklar resmi yazisma kurallari çerçevesinde zamaninda sonuçlandirilir.

  RUHSAT DENETIM MÜDÜRLÜGÜ ILE KOORDINASYON

  Ilçemizde sinirlari içerisinde bulunan isyerlerinin ruhsatlandirilmasi için gerekli tebligatlar yapilir.
  Ruhsat Komisyonu ile birlikte ruhsatlandirma asamasinda olan isyerleri sihhi ve fenni yönden kontrol edilir.
  Isyeri Denetimleri
  -Müdürlügümüz, Belediye sinirlari içerisinde faaliyet yürüten Lokanta, Firin, Kasap, Internet Kafe, Okul Kantinleri, Toplu Yemek Üretim Yerleri, Unlu Mamuller, Kuaför, Market, Kirtasiye, Büfe v.b. tüm isyerlerini düzenli olarak denetlemektedir.
  - Ortak Denetim Komisyonlari ve Ekiplerimiz tarafindan , Insanlarin tek tek veya toplu olarak eglenmesi, dinlenmesi veya konaklamasi için açilan otel, pansiyon, ve benzeri konaklama yerleri; birahane, içkili lokanta ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kiraathaneler; kumar ve kazanç kasti olmamak sartiyla adi ne olursa olsun bilgi ve maharet artirici veya zekâ gelistirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarinin içerisinde bulundugu elektronik oyun yerleri; internet salonlari ve benzeri yerlerin daha güvenli ve saglikli olmasi için özenle denetimler yapilmaktadir.  SOSYAL YARDIM MÜDÜRLÜGÜ

  -Asiri yagis, su baskini vb. durumlarinda zarar gören vatandaslarimizin mesken ve isyerlerinde Tespit Tutanagi tanzim edilerek Sosyal Yardim Isleri Müdürlügüne gönderilir.
  -Belediyemiz sinirlari içerisinde ikamet edip askerlik hizmetini yapmakta olanlarin es ve çocuklari ile bakmakla yükümlü bulunduklari kisilere 4109 sy. yasa geregi yapilacak Asker Ailesi Yardimi için durum sorusturmasi yapilip Sosyal Yardim Isleri Müdürlügüne gönderilir.

  ILÇE EMNIYET MÜDÜRLÜGÜ ILE KOORDINASYON

  -Ilçe Kaymakamlik Baskanliginca olusturulan Tütün Denetim Komisyonunda görevlendirilen Müdürlügümüz Zabita Personelleri ile 4207 sayili Tütün Ürünlerinin Zararlarinin Önlenmesi ve Kontrolü Hakkindaki Kanun geregi isyerlerinde gerekli kontrol ve denetimler yapilip sigara içildiginin tespiti halinde gerekli yasal islem yapilmaktadir.
  - Ilçe Kaymakamlik Baskanliginca olusturulan Mobil Huzur ve Mobil Park ekiplerinde görevlendirilen Zabita Personelleri ile Dilencilik, Sarhosluk, Rahatsiz etme v.b. gibi durumlarda Kabahatler Kanununun 33. 35. ve 37. Maddeleri geregi yasal islem yapilir.  TÜKETICININ KORUNMASI KANUNU UYGULAMASI

  6502 Sayili Tüketicinin Korunmasi Hakkinda Kanun çerçevesinde ekiplerimizce çalismalarimiz sürdürülmektedir.

  ISYERI ÇALISMA SAATLERI

  5393 sayili Belediye Kanununun 34. maddesi (h) fikrasi geregince (Il genelinde bütünlük saglanmasi için Istanbul Büyüksehir Belediyesi Belediye Encümeninin kararlari da dikkate alinarak) Belediye Encümen Kararinda belirtilen açma ve kapama saatlerine uygunluk saglanmasi kontrol edilmektedir.

  SEMT PAZARI

  -Ilçemiz sinirlarinda kurulan semt pazarlarinin isleyisleri Pazar Yerleri Hakkinda Yönetmelik çerçevesinde düzenlenmektedir.
  -Vergi mükellefiyeti, Esnaf Odasi Faaliyet Belgeleri kontrol edilerek kayitli ekonomiye kazandirma, T.K.B. ücreti ve isgal harci alinarak Belediye Gelirlerinin arttirilmasi, önlük, saglik belgesi, evsaf uygunlugu, ambalajli satis, etiket, fiyat listeleri, ölçü tarti aletlerinin kontrolü ile sihhi yönden uygunluk saglanmakta ve tüketici haklari korunmaktadir.  SEYYAR SATICILAR

  Usulsüz yer isgalleri yapilmasi trafik akisinin engellenmesi, sattiklari mamullerin saglikli olup olmadiginin denetlenememesi, haksiz rekabete neden olunmasi ile ilçede ekonomi ve ticaretin gelismesini engelleyen seyyar saticilikla etkin sekilde mücadele edilerek; 5326 Sayili Kabahatler Kanununa istinaden yasal islem yapilmaktadir.  BELEDIYE MÜLKLERININ KORUNMASI

  3091 sayili Tasinmaz Mal Zilyetligine Yapilan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkinda Kanun, 775 sayili Gecekondu Kanunu ve Belediye Zabita Personel Yönetmeligi hükümleri çerçevesinde denetimler sürekli olarak devam etmektedir.

  775 SAYILI GECEKONDU KANUNU UYGULAMASI

  Kamu mülkü niteliginde bulunan arsa ve arazilerin isgal edilmesi engellenerek 775 sy. Gecekondu Kanununa aykiri insaat faaliyetleri ve isgaller in tespiti halinde gerekli yasal islemler yapilir.  RESMI BAYRAM ve TÖRENLER

  Resmi Bayramlar, Törenler ve etkinliklerde gerekli tören görevleri yerine getirilip trafik önlemleri alinir.  ZABITA HAFTASI

  Zabita Haftasi kapsaminda, Çekmeköy halkiyla sorunlarin çözümü için el ele verilmis,  halkimizin dogru bilgilendirilmesi ve faaliyetlerimizi tanimasi maksadiyla Zabita faaliyetlerini yansitan afislerimiz ilçemizin çesitli yerlerinde bulunan billboardlara, kamu kurum ve kuruluslarimiza, tanitici afisler seklinde asilmistir.  GÜVENLIK AMIRLIGI

  Çekmeköy Zabita Müdürü ve Ekipler Amirine bagli olarak, 1 Güvenlik Amiri89 Özel Güvenlik Personeli olmak üzere 90 Personeli ile hizmet yürüten Güvenlik Amirligimiz, 7 gün 24 saat, 3 vardiya çalisma sistemi ile 15 noktada görev yapmaktadir. Görev alanlari, kurulan kamera cihazlariyla izlenerek, nöbet noktalari, müstemilatlar ve görev yapan personel sürekli kontrol edilmektedir. 
   
  Güvenlik Amirligi görev noktalari söyledir; Çekmeköy Belediye Baskanligi Merkez Binasi, Tasdelen Ek Hizmet Binasi, Tasdelen Turgut Özal Kültür Merkezi, Çekmeköy Yunus Emre Bilgi Evi, Çekmeköy Doga Park, Alemdag Spor Tesisleri, Tasdelen Adnan Menderes Kültür Merkezi, Tasdelen Kademe, Ömerli Ek Hizmet Binasi, Ömerli Geçici Hayvan Bakim Merkezi, Ömerli Kültür Merkezi, Ömerli Görsel Sanatlar ve Spor Tesisi, Alemdag Mesire Alani,  Çekmeköy Nikah Sarayi, Tasdelen Cemal Güngör Parki Çekmeköy Belediye Baskanligi, Ek Hizmet Binalari ve Kültür Merkezlerine gündelik islemlerini yapmak için gelen mükellefler, ilgili birimlere yönlendirilmistir. Belediye binamizin ve hizmet birimlerinin güvenligi, güvenlik personeli tarafindan büyük bir dikkat ve sorumluluk anlayisiyla takip edilmistir.

  Dökümanlar
 • Müdürlük KVKK Aydınlatma Metni

  Zabıta Müdürlüğü İşlemlerinde Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik

  Aydınlatma Metni

   

              Değerli vatandaşlarımız, Çekmeköy Belediyesi olarak kamusal hizmetlerimizi ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek, vatandaşlarımıza hizmet vermek, bilgilendirmek, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek gibi süreçlerimizde sizlere ait kişisel verileri işleyebilmekteyiz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu olarak Çekmeköy Belediyesi tarafından işlenmektedir. Kişisel verilerinizi genel ilkelere uygun olarak işlediğimizi ve kişisel verilerin güvenliğini sağlamak üzere gerekli tedbirleri aldığımızı belirtmek isteriz. İşbu aydınlatma metni Zabıta Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

   

  Ne Tür Veriler Topluyoruz?

  Zabıta Müdürlüğü’nün süreçlerinde işlediğimiz kişisel veriler şunlardır;

  o   Kimlik bilgileriniz (Ad, soyad, şirket unvanı, imza, imza sirküsü, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, kimlik fotokopisi, vukuatlı nüfus kayıt örneği),

  o   İletişim bilgileriniz (Telefon numarası, elektronik posta adresi, ikametgâh bilgisi, Yerleşim Yeri Belgesi),

  o   Mesleki deneyim bilgileriniz (Hizmet Yeterlilik Belgesi, Kalite Yönetim Belgesi, Pazarcılar Odası Faaliyet Belgesi, Vergi Levhası, Oda Faaliyet Bilgisi),

  o   Görsel ve işitsel kayıtlarınız (Fotoğraf),

  o   Finansal bilgileriniz (Teminat mektubu, vergi/SGK borcu yoktur yazısı, hesap bilgisi, İBAN numarası, Yıllık Bilanço, Gelir Tablosu, Ödeme Makbuzu)

  o   Hukuki işlem bilgileriniz (Veraset İlamı, adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler),

  o   Araç bilgisi (Plaka bilgisi)

  o   Diğer (Vekaletname, Ticari Sicil Gazetesi, Yapı Ruhsatı, İşyeri Teslim Tutanağı, Araçların Taşıma İzin Belgeleri, Afiş Örneği)

   

  Bu Verileri Nereden Alıyoruz?

  İşlemiş olduğumuz verileri;

  o   Kurumumuza iletmiş olduğunuz dokümanlar ve sözlü bildirimleriniz aracılığıyla otomatik olmayan yollarla,

  o   Çeşitli dilekçe, sözleşme, form, tutanak aracılığı ile otomatik olmayan yollarla,

  o   Kurum personelimizce gerçekleştirilen denetimlerde personelimizce otomatik olmayan yollarla,

  o   İlgili kamu kurum ve kuruluşlarından otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla,

  o   Elektronik posta, telefon gibi araçlarla kısmen otomatik yollarla,

  o   İnternet adresimiz, sosyal medya hesaplarımız, Seri Nokta merkezlerimiz ve bu alanlarda yer alan formlar aracılığıyla otomatik yollarla, elde etmekteyiz. İlgili kişilerin, yakınlarına ve/veya üçüncü kişilere ait kişisel verileri paylaşmaları durumunda bu kişileri bilgilendirdiği ve gerekli hallerde açık rızalarını aldığı kabul edilir.

   

  Bu Verileri İşlemekteki Amaçlarımız Neler ve Hangi Hukuki Şarta Dayanıyoruz?

  Kanun kapsamında öngörülen veri işleme şartları şunlardır;

  o    Açık rızanın varlığı (“m.5/1”, “m.6”)

  o    Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”),

  o    Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (“m.5/2-b”)

  o    Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”),

  o    Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”),

  o     İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”),

  o    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”),

  o    İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

   

  Elde ettiğimiz bu verileri şu amaçlarımızı gerçekleştirmek için sizlerden talep etmekteyiz:

  o   Kimlik bilgilerinizi,

  o   Kimliğinizi tespit etmek, evrak kayıt süreçlerini gerçekleştirmek amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Müdürlüğümüze ait yönetmelikler, faaliyet kapsamımız, ilgili mevzuat kapsamında yer alan izin verme, denetim, kontrol, takip, düzen sağlama, yetkili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon halinde çalışma iş ve işlemlerimizin yürütülmesi, yerine getirilmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   İlgili mevzuat uyarınca (seyyar satıcı, trafik hizmetleri gibi) denetim, idari para cezası uygulama, cezai işlem gerçekleştirme faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e),

  o   Pazar yerinin tahsisi, devri, iptali ve süreçle ilgili işlemlerin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e),

  o   Kurumumuzda yer alan diğer birimler ve yetkili kurumlar ile koordinasyon, ortak süreç yürütülmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, destek sağlama amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e),

  o   Müdürlüğümüz yetki alanı dahilinde gerçekleştirilen başvurularda talep doğrultusunda işlemleri yürütmek, ilgili kişiye talebi ve/veya talep sonucu hakkında bilgi vermek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Tedarikçilerimiz ile ön görüşme, ihale ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara karşı bilgi verme, bildirimde bulunma yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)

  o   İletişim bilgilerinizi,

  o   Kimliğinizi tespit etmek, evrak kayıt süreçlerini gerçekleştirmek amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Müdürlüğümüze ait yönetmelikler, faaliyet kapsamımız, ilgili mevzuat kapsamında yer alan izin verme, denetim, kontrol, takip, düzen sağlama, yetkili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon halinde çalışma iş ve işlemlerimizin yürütülmesi, yerine getirilmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   İlgili mevzuat uyarınca denetim, idari para cezası uygulama, cezai işlem gerçekleştirme faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e),

  o   Pazar yerinin tahsisi, devri, iptali ve süreçle ilgili işlemlerin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e),

  o   Kurumumuzda yer alan diğer birimler ve yetkili kurumlar ile koordinasyon, ortak süreç yürütülmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, destek sağlama amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e),

  o   Müdürlüğümüz yetki alanı dahilinde gerçekleştirilen başvurularda talep doğrultusunda işlemleri yürütmek, ilgili kişiye talebi ve/veya talep sonucu hakkında bilgi vermek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Tedarikçilerimiz ile ön görüşme, ihale ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara karşı bilgi verme, bildirimde bulunma yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)

  o   Mesleki deneyim bilgilerinizi,

  o   Evrak kayıt süreçlerini gerçekleştirmek amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Müdürlüğümüze ait yönetmelikler, faaliyet kapsamımız, ilgili mevzuat kapsamında yer alan izin verme, denetim, kontrol, takip, yetkili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon halinde çalışma iş ve işlemlerimizin yürütülmesi, yerine getirilmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Pazar yerinin tahsisi, devri ve süreçle ilgili işlemlerin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e),

  o   Kurumumuzda yer alan diğer birimler ve yetkili kurumlar ile koordinasyon, ortak süreç yürütülmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, destek sağlama amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e),

  o   Müdürlüğümüz yetki alanı dahilinde gerçekleştirilen başvurularda talep doğrultusunda işlemleri yürütmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Tedarikçilerimiz ile ön görüşme, ihale ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara karşı bilgi verme, bildirimde bulunma yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)

  o   Görsel ve işitsel kayıtlarınızı,

  o   Kimliğinizi tespit etmek, evrak kayıt süreçlerini gerçekleştirmek amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Müdürlüğümüze ait yönetmelikler, faaliyet kapsamımız, ilgili mevzuat kapsamında yer alan denetim, kontrol, takip, yetkili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon halinde çalışma iş ve işlemlerimizin yürütülmesi, yerine getirilmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-f),

  o   Pazar yerinin tahsisi, devri ve süreçle ilgili işlemlerin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e),

  o   Finansal bilgilerinizi,

  o   Müdürlüğümüze ait yönetmelikler, faaliyet kapsamımız, ilgili mevzuat kapsamında yer alan izin verme, yetkili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon halinde çalışma iş ve işlemlerimizin yürütülmesi, yerine getirilmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Pazar yerinin devri, iptali ve süreçle ilgili işlemlerin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e),

  o   Müdürlüğümüz yetki alanı dahilinde gerçekleştirilen başvurularda talep doğrultusunda işlemleri yürütmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Tedarikçilerimiz ile ihale ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara karşı bilgi verme, bildirimde bulunma yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)

  o   Hukuki işlem bilgilerinizi,

  o   Müdürlüğümüze ait yönetmelikler, faaliyet kapsamımız, ilgili mevzuat kapsamında yer alan iş ve işlemlerimizin yürütülmesi, yerine getirilmesi amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Pazar yerinin devri, iptali ve süreçle ilgili işlemlerin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e),

  o   Müdürlüğümüz yetki alanı dahilinde gerçekleştirilen başvurularda talep doğrultusunda işlemleri yürütmek amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara karşı bilgi verme yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)

  o   Araç bilgilerinizi,

  o   Müdürlüğümüze ait yönetmelikler, faaliyet kapsamımız, ilgili mevzuat kapsamında yer alan denetim, kontrol, takip, yetkili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon halinde çalışma iş ve işlemlerimizin yürütülmesi, yerine getirilmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   İlgili mevzuat uyarınca (seyyar satıcı, trafik hizmetleri gibi) denetim, idari para cezası uygulama, cezai işlem gerçekleştirme faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e),

  o   Kurumumuzda yer alan diğer birimler ve yetkili kurumlar ile koordinasyon, ortak süreç yürütülmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, destek sağlama amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e),

  o   Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara karşı bilgi verme, bildirimde bulunma yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)

  o   Diğer bilgilerinizi,

  o   Kimliğinizi tespit etmek, evrak kayıt süreçlerini gerçekleştirmek amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Müdürlüğümüze ait yönetmelikler, faaliyet kapsamımız, ilgili mevzuat kapsamında yer alan izin verme, denetim, kontrol, yetkili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon halinde çalışma iş ve işlemlerimizin yürütülmesi, yerine getirilmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Kurumumuzda yer alan diğer birimler ve yetkili kurumlar ile koordinasyon, ortak süreç yürütülmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, destek sağlama amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e),

  o   Müdürlüğümüz yetki alanı dahilinde gerçekleştirilen başvurularda talep doğrultusunda işlemleri yürütmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Tedarikçilerimiz ile ihale ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

  o   Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara karşı bilgi verme, bildirimde bulunma yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)

  işlemekteyiz. Bu verileri işlerken dayandığımız veri işleme şartları parantez içerisinde belirtilmiştir.

   

  Verileri Kimlerle Paylaşıyoruz?

  İşlemiş olduğumuz kişisel verileri

  o   İlgili yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, bildirim gerçekleştirilmesi amacıyla görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

  o   Yasal süreçlerin takip edilmesi ve/veya yürütülmesi amacıyla hizmet alınan tedarikçilerimize, yetkili kurum ve kuruluşlara,

  o   İş süreçlerinin yürütülmesi, takibi, denetimi amaçlarıyla hizmet alınan tedarikçilerimize, yetkili kurum ve kuruluşlara,

  aktarabilmekteyiz. Belirtilen üçüncü kişiler dışında kişisel verilerini ilgisiz ve yetkisiz üçüncü kişilerle paylaşmamaktayız.

   

  Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi

  Kişisel verileriniz işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla bağlantılı ve ölçülü bir şekilde genel ilkelere uygun olarak işlenmekte ve saklanmaktadır. Kişisel verilerin güvenliği için Kanun kapsamında öngörülen her türlü teknik ve idari tedbir almaktayız. Kişisel verilerinizi işleme amacı ve sebebi, ilgili mevzuatın gerektirdiği süre ve hukuki yükümlülüklerimiz gibi unsurları gözeterek saklamaktayız.

   

  Kanun Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir

  İlgili kişiler, kurumumuza başvuruda bulunarak;

  o   Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  o   Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  o   Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  o   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  o   Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  o   Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  o   İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  o   Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

  haklarına sahiptir. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.cekmekoy.bel.tr/sayfa/kvkk-basvuru-formu adresinde yer alan formu kullanarak iletebilirsiniz. Talepleriz en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

   

  İnternet Sitesi            : https://www.cekmekoy.bel.tr/

  Telefon Numarası     : 0 216 600 06 00

  E-Posta Adresi          : info@cekmekoy.bel.tr

  Adres                         : Merkez Mahallesi Piri Reis Caddesi No:5 Çekmeköy/İstanbul

  Dökümanlar