Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

Zabıta Müdürlüğü Baz İstasyonlarının Tesisi Hakkında Usul ve Esaslara Dair Emirname

BAZ İSTASYONLARININ TESİSİ HAKKINDA USUL VE ESASLARA DAİR

EMİRNAME

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

AMAÇ

Madde 1- Bu emirnamenin amacı Çekmeköy Belediye Başkanlığının sorumluluk sahası içerisinde bulunan ve yeni yapılacak olan Baz İstasyonlarının yapımının mevzuat ve şehir estetiğine uygun şekilde teşekkülünü sağlamak için uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

KAPSAM

Madde 2- Bu emirname 3194 sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve İstanbul İmar Yönetmeliği kapsamında Belediyemizin sorumluluk sahası içerisinde bulunan ve yeni yapılacak olan Baz İstasyonlarının kurulumu için geçici kurulum belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

DAYANAK

Madde 3- Bu emirname, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 13. maddesinin 3. fıkrası, 15. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi ve 51. maddesinin 1. fıkrası ve 18. maddesinin (e) ve (f) bentleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde 4- Bu emirnamede geçen;

Belediye : Çekmeköy Belediye Başkanlığını;

Baz İstasyonu : GSM operatörlerince kullanılan iki yönlü haberleşme sistemine sahip sabit elektronik haberleşme cihazlarını,

BTK : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

BAŞVURU USULÜ VE İSTENİLECEK BELGELER

BAŞVURU USULÜ

BAZ İSTASYONLARI İÇİN BAŞVURU

Madde 5-Kamu alanlarında "Geçici Baz İstasyonu Kurulumu Belgesi" talebi yazılı olarak Çekmeköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne yapılacaktır. Belediye tarafından en geç 1 (bir) ay içerisinde kurulum yapılabilecek yer gösterilecektir.

İSTENİLECEK GEREKLİ BELGELER

Madde 6- Bu emirnamede bahse konu yapılar için başvurulara aşağıdaki belgeler eklenecektir:

a- Başvuru dilekçesi,

b- Kurulacak yapının Belediyece belirtilen tip teknik projeleri (Taşıyıcı direkler için statik proje, elektrik projesi, kesit ve görünüş planları),

c- Boş parselde kurulacak yapı için kontur-gabari belgesi,

d- İşin icabına göre fenni mesul taahhütnamesi,

e- Kurulacak yapının amacı dışında kullanılması durumunda Belediyenin isteği üzerine itiraz edilmeksizin kaldırılacağına dair taahhütname,

f- Şayet kurulacak yapı köy statüsünü kaybetmiş yerlerde ve hisseli parsel üzerinde ise muhtar ve ihtiyar heyetinin yerin zilyetliğine dair onay belgesi,

g-Yapılacak yapı orman, İSKİ havzası, askeri bölge vs. gibi yapılması kurum onay ve iznine tabi olması durumunda ilgili onay/izin belgesi,

h- Baz istasyonları yapı ruhsatı başvurusu için BTK tarafından istenilen evrakların birer sureti,

i- İstanbul Büyükşehir Belediyesinden alınacak yer seçim belgesi.

BAZ İSTASYONLARINA YAPI RUHSATI VE YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

Genel Esaslar

Madde 7- Baz istasyonlarına "Geçici Baz İstasyonu Kurulumu Belgesi" düzenlenebilmesi için öncelikle aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir.

a- Belediye tarafından uygun görülen "Geçici Baz İstasyonu Kurulumu Belgesi" verilen baz istasyonları Belediye tarafından belirlenen süre içinde faaliyet gösterebilir. Süre uzatımı Belediye uygun gördüğü taktirde istenilecek gerekli belgeler yeniden sunulması koşulu ile yapılabilir.

b- Sistemin kurulacağı yerin çevresinde, BTK tarafından belirlenecek güvenlik mesafesi alanı meskun olmayacaktır.

c- Baz istasyonları, kent estetiği ve görsellik açısından farklı çözümler getirmeye ancak Belediye yetkilidir.

d- Baz istasyonlarının, Belediye tasarrufu altında bulunan kamu alanlarında kurulumuna izin verilecektir.

"Geçici Baz İstasyonu Kurulumu Belgesi" İçin Gerekli Özel Evraklar

Madde 8- Baz istasyonları için "Geçici Baz İstasyonu Kurulumu Belgesi" başvurusunda

1- Kurulacak baz istasyonunun tüm eklentileri ile beraber (anten vs.) yapı veya parsel üzerindeki yerini ve ölçülerini gösterir vaziyet planı, gerekli kesit-görünüşler ile hesap ve çizimleri içeren proje,

2- Elektrik Mühendisi, Elektrik ve Elektronik Mühendisi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisi, Elektronik Mühendislerinden herhangi biri tarafından fenni mesuliyetin üstlenildiğine dair taahhütname,

3- Kule, direk vb, yapı inşa edilmek suretiyle kurulacak olanlarda ayrıca statik proje ve bir inşaat mühendisince fenni sorumluluğun üstlenildiğini belirten taahhütname,

4- GSM operatörleri tarafından, baz istasyonlarının elektro-manyetik alan şiddeti ölçümü ve BTK tarafından yapılan rutin ölçümlerin 6 (altı) ayda bir, BTK'ya yaptırılarak, sonuçlarının yazılı olarak Belediyeye bildirileceğine dair taahhütname,

İstisnalar ve Muafiyetler

Madde 9- Baz İstasyonları,Taks ve Kaks hesabina dahil edilmeyecektir.

EMİRNAMEDE DÜZENLENMEMİŞ HUSUSLAR

Madde 10- Bu emirnamede yer almayan hususlarda yürürlükte bulunan ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

YÜRÜRLÜK

Madde 11- 2 (iki) bölüm 12 (oniki) maddeden oluşan bu Emirname, Belediyenin internet sitesinde ilanı ile yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 12- Bu emirname hükümlerini Çekmeköy Belediye Başkanı yürütür.

Dökümanlar