Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Ömer İSLAM
Muhtarlık İşleri Müdürü

İletişim:
+90 (216) 600 0600

Dahili:
2400

E-posta:
omerislam@cekmekoy.bel.tr

Müdürlük E-posta:
muhtarlikisleri@cekmekoy.bel.tr

Özgeçmiş

Özgeçmiş

1984’te Trabzon Sürmene’de doğdu, Çekmeköy Çatalmeşe mahallesinde 35 yıldır ikamet etmekte. 
Taşdelen İMKB lisesinde Elektrik Elektronik bölümünden mezun oldu.

2000 ve 2010 yılları arasında Burgaz Boya ARGE Sorumlusu, İBB Mezarlıklar Müdürlüğü Bölge Sorumlusu, Alemdağ Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü İdari İşler Sorumlusu ve Türk Telekom Ulaştırma Sorumlusu olarak çalıştı.

2011 yılında Çekmeköy Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün kuruluşunda görev aldı. 
2012 yılında Seri Nokta Halkla İlişkiler Merkezinin Kurucu Koordinatörlüğü yaptı.
2013 ve 2014 yıllarında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü İdari İşler Şefliği görevinde bulundu. Müdürlük bünyesinde hayata geçirilen Hoş Geldin Bebek Projesi ve Cenaze Destek Hizmetlerinin yürütücülüğünü gerçekleştirdi.

2014 yılında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İdari İşler Şefi olarak görevlendirildi. 2020 yılına kadar Kültür sanat alanında gerçekleştirilen uluslararası kısa film yarışmaları, uluslararası bilim olimpiyatları, uluslararası sempozyumlar ile birçok farklı projenin yürütücülüğünde yer aldı. Bu çalışmalardan en önemlileri şunlardır:
Cumhurbaşkanı Himayelerinde Uluslararası Kısa Filim Yarışmaları (Merhamet ve Adalet, İhanet ve Direniş), 
Uluslararası Bilim Olimpiyatları (Aliya Izzetbegoviç Uluslararası Bilim Olimpiyatları, Aziz Sancar Uluslararası Bilim Olimpiyatları)
Biz Onu Çok Sevdik, Uluslararası Siyer-İ Nebi Yarışması.

Ağustos 2020 yılında Çekmeköy Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü olarak atandı.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümünde öğrenimini sürdüren Ömer İslam, evli ve 2 çocuk babasıdır.

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün kuruluşunu, organizasyon yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün; hukuki statüsünü ve personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik; Anayasa’nın 124. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ve İçişler Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 20.02.2015 tarihli ve 2015/8 nolu Genelgesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkanlık : Çekmeköy Belediye Başkanlığını,
b) Başkan Yardımcısı : Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün bağlı bulunduğu
Başkan Yardımcısını,
c) Belediye : Çekmeköy Belediyesini,
ç) Büyükşehir : Büyükşehir Belediyesini
d) Encümen : Çekmeköy Belediye Encümenini
e) İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü: İlgili Bakanlığa bağlı
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünü,
f) Kaymakamlık : Çekmeköy Kaymakamlığını,
g) Meclis : Çekmeköy Belediye Meclisini,
ğ) Muhtarlık : Çekmeköy Mahalle Muhtarlarını
h) Müdür : Muhtarlık İşleri Müdürünü,
ı) Müdürlük : Muhtarlık İşleri Müdürlüğünü,
i) Personel : Muhtarlık İşleri Müdürlüğü personelini
j) Yönetmelik : Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma
Yönetmeliğini ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Teşkilat ve Bağlılık
 
Kuruluş
MADDE 5 - (1) İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 20.02.2015 tarihli ve 2015/8 sayılı Genelgesi esas alınarak, Çekmeköy Belediye Meclisinin 09.04.2015 tarih ve 2015/96 sayılı Kararı ile Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kurulmuştur.

Teşkilat
MADDE 6 - (1) Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün Personel Yapısı aşağıda belirtilen şekildedir:

a) Müdür,
b) Şef,
c) Müdürlük Kalemi,
ç) Memur,
d) Sözleşmeli Personel,
e) İşçi Personel,
f) Diğer personel.

(2) Teşkilat Yapısı

a) Müdür
b) Muhtar Bilgi Sistemi Koordinatörlüğü
c) Sekretarya/Kalem

(3) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasları çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için birim amirinin talebi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile kadro karşılığı olmaksızın hizmet gereği “Büro Sorumlusu ve Şef” görevlendirilmesi yapılabilir.

(4) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan kadrolu şefler dahil olmak üzere ve Büro Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

Bağlılık
MADDE 7 - (1) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk
 
Müdürlüğün Görevleri
MADDE 8 - (1) Müdürlüğün görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

a) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 20.02.2015 tarihli 2015/8 sayılı Genelgesinde belirtilen iş ve işlemlerin tamamının etkin ve verimli bir şekilde yapılmasından sorumludur.
b) İçişleri Bakanlığı tarafından www.muhtar.gov.tr üzerinden oluşturulan Muhtar Bilgi Sistemi (MBS) aracılığı ile belediyemize iletilen talep, şikayet, öneri ve isteklerin mevzuatta belirtilen sürelerde karşılanmasını sonuçlandırılmasını sağlamak.
c) MBS haricinde muhtarlıklardan gelen (bizzat, telefonla, maille, dilekçe vb.) her türlü talebin uygun birime yönlendirilmesini sağlamak ve sonuçlarını takip etmek.
ç) MBS üzerinden veya başka yollarla muhtarlardan gelen tüm talep, şikayet, öneri ve isteklerle ilgili istatistiki kayıtları tutmak, raporlamak ve başkanlığa sunmak, muhtarlara geri dönüş yapılarak bilgilendirmek.
d) Yılın belirli zamanlarında Muhtarlarla istişare toplantıları düzenlemek ve mahalle temelinde hizmetlerin değerlendirmesini yapmak.
e) Belediyemiz müdürlükleri tarafından yapılan tüm hizmetlerin mahalle temelinde raporlanmasını sağlamak, ilgili müdürlüklerde mahalle esasında raporlama ve arşiv oluşturulmasını sağlamak.
f) 5393 sayılı Belediye Kanunun 9. Maddesi gereğince belediye meclisince alınacak kararları yerine getirmek.
g) Başkanlık makamı ile Muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak
ğ) Başkanın, muhtarlarla ilgili yazılı ve sözlü talimatlarını ilgili birimlere ulaştırmak, takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak
h) Müdürlükle ilgili gelen resmi evrakları kayda alınmasını sağlamak.
 
Müdürlük Yetkisi
MADDE 9 – (1) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmak.

Müdürlüğün Sorumluluğu
MADDE 10 – (1) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile yasalar, mevzuatlar, yönetmelikler ve talimatlarda belirtilen görevleri gereken özen ve ivedilikle yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Müdürün görev ve yetki sorumluluğu
MADDE 11 – (1) Müdür’ün Görevleri;

a) Müdürlüğü Başkana karşı temsil eder.
b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.
c) Çalışmaları yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.
ç) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.
d) Personel arasında görev dağılımı yapar.
e) Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup, memur, işçi ve diğer personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.
f) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını geçerli mevzuatlar çerçevesinde Görev ve Çalışma Yönetmeliğini hazırlık çalışmalarını yürütür.
g) Müdürlüğün tahakkuk amiri ve harcama yetkilisidir.
ğ) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler ve ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlar.
h) Müdürlüğün yıllık performans programını ve buna bağlı olarak yıllık bütçesini hazırlar.
ı) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporlarını hazırlar.
i) Müdürlüğün yazışmalarını Resmi Yazışma Kurallarına göre yapılmasını ve Standart Dosya Planına göre arşivlenmesini sağlar.
j) Müdürlüğe ait taşınırlarla ilgili taşınır kayıt ve kontrol yetkilisini görevlendirir ve işlemlerin yürütülmesini sağlar.
k) İş Sağlığı ve Güvenliği Prosedürü çerçevesinde tüm çalışanların iş güvenliğini sağlamak.
l) Üst birimlerce kendisine verilen diğer görevleri hukuka uygun olarak yerine getirir.
m) Müdürlüğün görev ve yetki alanları ile ilişkili stratejik plan yapmak.
n) Stratejik plana bağlı performans hedeflerini belirlemek ve takip ekmek.
o) Müdürlük çalışmaları ve yapılandırmaları ile ilgili Başkana teklif ve öneri sunmak.

Yetkileri
MADDE 12 - (1)
 Müdür’ün Yetkileri;
a) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen
programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi,
b) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve
yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi,
c) Müdürlükler arası müdürlüğün iş ve işlemleriyle ilgili yazışmalarda birinci derece
imza yetkisi,
ç) Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin
cezalarını verme yetkisi,
d) Müdürlüğe bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları gidermesinde
uyarma yetkisi,
e) Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil
raporu düzenleme yetkisi,
f) Mazeretine binaen bir güne kadar mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer
değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm personelin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi,
g) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz
olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi,
ğ) Birimdeki tüm personele görev dağılımını yapma yetkisi,
h) Personelin özlük haklarının korunması ve kontrolünü sağlanması gerektiğinde ilgili
makamlarla görüşüp sorunları çözme yetkileri bulunmaktadır.

Sorumlulukları
MADDE 13 - (1) Müdür’ün Sorumlukları;
a) Belediye Mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine
verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

Muhtar Bilgi Sistemi Şefi/Koordinatörü görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE 14 – (1) İçişleri Bakanlığı tarafından www.muhtar.gov.tr üzerinden oluşturulan Muhtar Bilgi Sisteminin (MBS) koordinasyonunu sağlar.

(2) MBS aracılığı ile Belediyemize iletilen talep, şikayet, öneri ve isteklerin mevzuatta belirtilen sürelerde karşılanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlar.

(3) Müdürlükler tarafından yapılacak geri dönüşlerin MBS talep, şikayet, öneri ve isteğinin tam karşılığı olup olmadığını sorgular, sonuçların etkinliğini denetler ve iyileştirilmesini sağlar.

(4) MBS haricinde muhtarlıklardan gelen (bizzat, telefonla, maille, dilekçe vb.) her türlü talebin uygun birime, uygun kişilere yönlendirilmesini sağlar ve sonuçların uygunluğunu denetler.

(5) MBS üzerinden veya başka yollarla muhtarlardan gelen tüm talep, şikayet, öneri ve isteklerle ilgili kayıtları tutar, raporlar ve başkanlığı sunar.

(6) Özellikle karşılanamayan taleplerle ilgili, neden karşılanamadığına dair gerekçe raporları oluşturur.

(7) Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar.

(8) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini ve takibini, önemli olan evrakın muhafaza edilmesini, bu konulardaki mevzuat ve usullere göre hareket edilmesini sağlar.

(9) Müdürlüğün görev alanıyla ilgili ihale konusu iş ve işlemlerin geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmenlikler çerçevesinde yapılmasını sağlar.

(10) Müdürlükle ilgili mal ve hizmet alımıyla ilgili şartname oluşturulmasını sağlamak.

(11) Müdürlükle ilgili mal ve hizmet alımlarıyla ilgili gerekli onayları alarak, Belediye Satın Alma ve İhale Bürosuna gönderilmesini sağlamak.

(12) Aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlanmasını sağlamak.

(13) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun amirlerinin vereceği diğer tüm görevleri yerine getirir.

Müdürlük Kaleminin
MADDE 15 - (1) Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

a) Müdürlüğümüzle ilgili resmi yazışmaları gerçekleştirir.
b) Müdürlüğümüzle ilgili gelen resmi evrakları kayda alarak dosyalar.
c) Müdürlük Makamından havale edilen evrakları ilgili personele zimmet ve imza karşılığında teslim eder.
ç) Gelen ve giden evrakları ilgili bilgisayar programına kaydını yapar, dış müdürlük evraklarını yine zimmetle Müdürlüğe teslim eder.
d) Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemlerini elektronik ortamda yapar.
e) Müdürlükte çalışan personelin izin programını müdürün onayı ile hazırlar.
f) Müdürlüğün sekretarya işlerini yürütür.
g) Müdürlüklerle yapılan tüm yazışmaların birer suretini konularına Standart Dosya Planına göre tasnif ederek ayrı klasörlerde saklar.
ğ) İşlemi biten evrakları Müdürlük Makamının oluru ile arşive kaldırır.
h) Arşivdeki evrakların değerlendirilmesi, tasnifi, muhafazası Müdür veya Şef tarafından istenildiği taktirde çıkarılmalarından görevlidir.
ı) Gerektiğinde her türlü sosyal organizasyonlarda görev alır.
i) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’in vereceği diğer talimatları yerine getirir.

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin
MADDE 16 - (1) Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

a) Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim alır, doğrudan tüketilmeyen ve kullanımı verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza eder.
b) Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim alır, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önler.
c) Taşınırların giriş ve çıkışlarına ilişkin kayıtları tutar, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyerek taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine gönderir.
ç) Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim eder.
d) Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri alır ve alınmasını sağlar.
e) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol eder, sayımlarını yapar.
f) Malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olur.
g) Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlar ve harcama yetkilisine sunar.
ğ) Üst makamların isteği doğrultusunda aylık ve yıllık raporlar hazırlar.
h) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’in vereceği diğer talimatları yerine getirir.

Müdürlük Mutemedinin
MADDE 17 - (1) Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

a) Müdürün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmakla sorumludur.
b) Müdürlüğün işlerini yürütülmesi için gerekli olan ve bütçe ile tahsis edilen ödenekten avans çeker ve kapatır.
c) Üst makamların isteği doğrultusunda aylık ve yıllık raporlar hazırlar.
ç) Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’in vereceği diğer talimatları yerine getirir.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
 
Çeşitli Hükümler
MADDE 18 - (1) Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili kanun ve mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürütme
MADDE 19 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çekmeköy Belediye Başkanı yürütür.

Yürürlük
MADDE 20 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri Çekmeköy Belediye Başkanlığı Belediye Meclisinin kabulü 3011 sayılı Kanunun 2’nci maddesi doğrultusunda belediyenin kurumsal web sayfasında yayınlanmasıyla yürürlüğe girer.
Güncelleme Tarihi : 19 Ekim 2020 Pazartesi

Lütfen telefonunuzu dik konuma getirin.