Plan ve Proje Müdürlüğü

Emel DEĞER
Plan ve Proje Müdürü

İletişim:
+90 (216) 600 0600

Dahili:
2300

E-posta:
emeldeger@cekmekoy.bel.tr

Müdürlük E-posta:
planproje@cekmekoy.bel.tr

Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir. 

a. Yapılan veya yaptırılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını 5216 ve 3194 sayılı kanunlara uygun olarak Belediye Meclisine, Belediye Meclisinde onaylanan planları gereği için Büyükşehir Belediyesine sunmak,

b. Onaylı plana askı süresi içinde yapılan yazılı itirazları, teknik değerlendirilmelerini yaparak karar alınmak üzere Belediye Meclisine sunmak,

c. Mer’i 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarıyla ilgili plan tadilatı ve değişikliklerine ilişkin teklifleri değerlendirmek ve ilgili kurumlardan alınan görüşler doğrultusunda 5216 ve 3194 sayılı kanunlara uygun olarak inceleyerek meclise sunmak,

d. Başkanlığın talebi halinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planlar hakkında her türlü teknik raporu hazırlamak,

e. Belediyemizin uygulama müdürlükleri olan İmar ve Şehircilik, Fen İşleri, Yapı Kontrol, Park ve Bahçeler ile ihtiyaç duyulması halinde tüm müdürlüklere uygulamalar esnasında tereddüte düşülmesi halinde görüş bildirmek,

f. Plan yapım süreci içinde veya mer’i planların uygulanması sırasında planlarda belirtilmiş fonksiyon alanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak ve talep edilmesi halinde Belediye adına bu alanlarla ilgili bilgiler vermek,

g. Mer’i planlarda, planlama süreci içinde yapılmış maddi hatalardan dolayı ortaya çıkan veya çıkabilecek yanlışlıkları gidermek veya çözümsüz kalan konuların dosyasındaki işlemleri inceleyerek yanlışlığın giderilmesi için Belediye meclisine plan tadilatı yapıp sunmak,

h. İmar uygulamasına yönelik Resmi Kurumlar, diğer Müdürlükler ve vatandaşlar ile ilgili yazışmalar yapmak.

i. 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi uyarınca “Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile ilgili Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” ve hisseli yapılaşmış alanlarda, mülkiyet sorununun çözümü için 2981/3290 sayılı yasalar çerçevesinde uygulamaya yönelik parselasyon planları yapmak, yaptırmak, bu çalışmaların arazi ve büro kontrollerini yapmak.

j. Parselasyon planlarını Belediye Encümenine sunmak, onaylanan planlara ait ilan ve askı işlemlerini yapmak.

k. Yapılan imar uygulamalarına yönelik itiraz dilekçelerinin değerlendirilerek Belediye Encümenine sunmak.

l. Kadastro ve Tapu Müdürlüklerinde kontrol ve tescil işlemlerini takip etmek, bu uygulamalarla ilgili vatandaş, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen yazılara cevap vermek.

m. Yapılan imar uygulamalarının iptali yönünde idari yargıda açılmış davalardan dolayı mahkemece istenen bilgi ve belgeleri hazırlamak, talep edilmesi durumunda savunmaya esas olmak üzere teknik rapor hazırlamak ve teknik destek vermek.

n. Onaylanan parselasyon planlarının ortak veri tabanına işlenmek,

o. Önceki yıllarda yapılan imar uygulamalarından kaynaklı ipotek borçlarının tahsilini ve ipotek alacaklarının ödenmesini sağlamak,

p. Yine önceki yıllarda yapılan imar uygulamalarından gelen ve tapu kütüklerinde işlenmiş ipoteklerin, talep halinde terkinini sağlamak.

r. Müdürlüğe ait tüm kayıt, kabul ve çıkış işlemlerini yapmak, dosyaları arşivlemek

Güncelleme Tarihi : 17 Eylül 2020 Perşembe

Lütfen telefonunuzu dik konuma getirin.