Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

Ailemizin Çınarlarından Yazılmamış Mektuplar Tarih Dilde Can Buluyor…

Ailemizin Çınarları

AİLEMİZİN ÇINARLARINDAN YAZILMAMIŞ MEKTUPLAR
Tarih Dilde Can Buluyor…

1.      PROJENİN KÜNYESİ

Projenin Adı                                                : Ailemizin Çınarlarından Yazılmamış Mektuplar                                                                           

Projenin Temel Amacı                            : Aile bağlarının güçlendirilmesi için yaşlılara karşı saygı ve vefa duygusunu geliştirmek

Projenin Temel Hedefi                           :Yaşlıları sahiplenerek aile içi iletişimi ve kuşaklar arası etkileşimi güçlendirmek
                                                                                                          
Projenin Sloganı                                           : Tarih Dilde Can Buluyor

Projenin Temel Bileşenleri                  : Çekmeköy Biyografileri Ansiklopedisi,  Biyografik Belgeseller, Nesillerin Buluşma Gecesi Organizasyonları, Periyodik Bültenler

Uygulama Yeri                                               : Çekmeköy İlçesi 

Proje Başlama Tarihi                                   : Kasım 2011

Uygulama Süresi                                          : Kasım 2011- Aralık 2012

Kapsamı                                                          : 70 Yaş Üstü Çekmeköy İlçesinde Yaşayan  Yaşlılar

Proje Görüşme Sayısı                                  : En az 60 Yaşlı

Projenin Uygulama Birimleri                      : Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

2.      PROJENİN AMAÇLARI 

Projenin Genel Amacı

Aile bağlarının güçlendirilmesi amacıyla yaşlılara karşı saygı ve vefa duygusunu geliştirmek, aileye ve topluma ilişkin geleneksel değerlerin canlandırılmasını, sürdürülmesini ve sonraki kuşaklara aktarılmasını sağlamak.

Projenin Özel Amaçları:

ü  Aileye ve topluma ilişkin geleneksel değerlerin, yaşatılmasını, korunmasını ve sonraki kuşaklara aktarılmasını sağlamak;

§  Aile ve toplumda yaşlılarımıza karşı saygı ve vefa duygusunu geliştirmek.

§  Yaşlılarda meydana gelen fonksiyon kayıplarının sebep olduğu psikolojik arka planın etkisini hafifletmek

§  Aile ve toplum içinde yaşayan yaşlılarla ilişki kayıplarının yeni ilişkiler ve aktif uğraşları ikame ederek telafi edebilmenin umudunu aşılamak.

ü  Güçlü bir toplumsal yapının sağlıklı aileler aracılığıyla gerçekleşeceğinin bilinciyle, geleneksel aile yapımızın korunmasını ve güçlendirilmesini amaçlamak;

§  Toplumda yaşlıları sahiplenme duygusunu geliştirmek.

§  Yaşlılarımızı psikolojik olarak motive etmek.

§  Yaşlılarımızın duygusal tükenmişlikleri ile mücadele etmelerinde yardımcı olmak

§  Yaşlılardaki terk edilmişlik duygusunun etkisini hafifletmek.

§  Yaşlılardaki umutsuzluğa karşı benlik bütünlüğünü (fiziksel ve sosyal) sağlamak.

ü  Aile bütünlüğünü tehdit eden risklerin bertaraf edilmesine yönelik ve benzeri çalışmalar yapmak;

§  Yaşlılara karşı yapılan olumsuz davranışların önüne geçmek

§  Yaşlıların aile ilişkilerinin dinamiği olduğunun farkına vararak yeni çiftlerin kurdukları yuvanın ayrılmaz bir parçası olarak değer görmelerini sağlamak

 

 

3.      PROJENİN HEDEF KİTLESİ

 

§  Çekmeköy ilçe sınırları içerisinde en az 25 yıl yaşayan, 70 yaş üstü yaşlılar:

 

4.      UYGULAMA ESASLARI

§  Proje personelinin belirlenmesi ve görevlendirilmesi:  

§  Örneklemin belirlenmesi:

§  Örneklem dış çevre araştırmasının yapılması ve verilerin toplanması:

§  Ön görüşmelerin yapılması:

§  Görüşmelerin gerçekleştirilmesi:

§  Görüşmelerin deşifrelerinin yapılması: 

§  Yapılan görüşmeler doğrultusunda literatürün incelenmesi ve kaynak toplanması:

§  Her bir yaşlımız için ayrı biyografik belgeselin hazırlanması:

§  Sözlü tarih görüşmelerinin aylık bülten için hazırlanması ve yayımlanması:

§  Proje amaçları doğrultusunda ilçe sınırları içerisinde kamuoyunun oluşturulması: 

§  Proje duyuru ve tanıtım çalışmalarının yapılması:  

§  Halkımızın yaşlılarımız aracılığı ile “Nesillerin Buluşma Gecesi”ne davet edilmesi:

§  Her ay “Nesillerin Buluşma Gecesi”nin organize edilmesi:

§  Proje faaliyet raporunun yazılması:

§  Proje sonuç raporunun hazırlanması:

§  Proje bitiminde “Çekmeköy Biyografileri” adlı sözlü tarih ansiklopedisinin hazırlanması ve yayınlanması:

5.      UYGULAMA SÜRECİ
 

      1.      Sözlü Tarih Görüşmeleri

      2.      Görsel çalışmalar ve Biyografik Belgeseller:       

      3.      Buluşma Gecesi Organizasyonu

 

6.      UYGULAMA SONUÇLARI

v  Etkinliklere her türden yaş grubunun katılımı sağlanmış, aile bütünlüğünün gerekliliği ifade edilmiştir.

v  Yaşlılar ile aile içi iletişimin önemi, yayınlanan bülten ve belgesel filmlerle kuvvetlendirilmiştir.

v  Yapılan etkinlikler ile yaşlılarımızın yaşam deneyimlerinin sonraki kuşaklara aktarılması ve bu deneyimlerin kalıcılaştırılması sağlanmıştır.

v  Yaşlılar ile kuşaklar arasındaki bağı kuracak ilişkilerin kapısı aralanmıştır.

v  Projeye konu olan yaşlılar ile kuşaklar üzerinde, sürdürülebilir sahiplenme duygusu geliştirilmiş ve pekiştirilmiştir.

v  Etkinliklere katılım sağlanmış, yaşlılara karşı vefa duygusu ailelere ve yerleşim birimlerine yayılmıştır.

v  Yapılan çalışmalara ve organizasyonlara ailelerin katılımı sağlanmış, yaşlılarda umutsuzluğa karşı benlik bütünlüğü sağlanmıştır.

v   Görseller ve yayınlar aracılığıyla deneyimlerin nesillere aktarımı sağlanarak toplumsal hafızanın kalıcılığı kolaylaştırılmıştır.

v  Yaşlılara karşı ilgi ve ziyaret sayısında artış sağlanmıştır.

v  Kamuoyunda yaşlılara karşı pozitif davranış eğilimi belirmiştir.

v  Yaşlıların halka açık programlarla kendilerini ifade etmeleri sağlanmıştır.

v  Yaşlıları sahiplenme duygusu geliştirilmiştir.

v  Yaşlıların psikolojik motivasyonu üst düzeye çıkarılmıştır.

v  Yaşlılardaki duygusal tükenmişlik ile terk edilmişlik duygusu azaltılmış, kısmen ortadan kaldırılmıştır.

v  Tanıtım lansmanı ve duyuruları ile projenin uygulanma talebi, benzeri vefa çalışmalarının üretilmesine fikir kaynaklığı edeceği düşünülmektedir.

7.      BELİRLENEN AMAÇLARA NE ÖLÇÜDE ULAŞILABİLDİĞİ

ü  Çekmeköy’de yaşayan yaşlılar ile ilk olarak 6 adet sözlü tarih görüşmesi gerçekleştirilmiştir.

ü  Çekmeköy’de yaşayan yaşlıların 6 adet biyografik belgeseli çekilmiştir. Ayrıca belgesellerin toplamda 1000 kopyası yaşlıların akraba ve çevreleri ile halka dağıtılmıştır.

ü  Çekmeköy’lü yaşlılar kamuoyunda görünür kılınmaktadır.

ü  Görüşülen yaşlılara karşı ilgi ve ziyaret sayısında artış sağlanmaktadır.

ü  Kamuoyunda yaşlılara karşı pozitif davranış eğilimi belirmektedir.

ü  Görüşülen yaşlıların psikolojik motivasyonu sağlanmaktadır.

ü  Görüşülen yaşlılardaki duygusal tükenmişlik ile terk edilmişlik duygusu azaltılmakta kısmen ortadan kaldırılmaktadır.

ü  Organizasyonlarda yaşlıları sahiplenme duygusu geliştirilmiştir.

ü  Çekmeköy’ün yakın dönem toplumsal tarihi ortaya çıkarılmaktadır.

ü  Çekmeköy’e ait ortak kültürel değerler ortaya çıkarılmaktadır.

ü  Çekmeköy’de yaşayanlara özgü kültürel miras görünür kılınmaktadır.

ü  Çekmeköy’lü yaşlıların özlü sözleri kayıt altına alınmaktadır.

ü  “Nesillerin Buluşma Gecesi” ile kuşaklar arası etkileşim sağlanmaktadır.

ü  “Ailemizin Çınarları” adlı bülten ve belgeseller yayımlanmıştır.

Dökümanlar
Diğer Projeler