Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Bahattin PUSAT
Ruhsat ve Denetim Müdürü

İletişim:
+90 (216) 600 0600

Dahili:
2500

E-posta:
bahattinpusat@cekmekoy.bel.tr

Müdürlük E-posta:
ruhsatdenetim@cekmekoy.bel.tr

Özgeçmiş

Özgeçmiş

   12.10.1981 tarihinde İstanbul da doğan Bahattin PUSAT aslen Çankırılıdır. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra Yükseköğrenimini 2004 yılında Niğde Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği bölümünde tamamladı. Maltepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 4. Sınıf öğrencisi olarak eğitim hayatına devam etmek olup İş hayatına 2005 yılında Alemdağ Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde başladı, 2011 yılında Yapı Kontrol Şefi olarak görev aldı. 2019 yılında Ruhsat ve Denetim Müdürü olarak görevlendirilmiş olup halen bu görevi yürütmektedir.

      Evli ve 2 çocuk babasıdır.  

Müdürlüğün görev ve yetkileri:

a) Amirlerin kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak vereceği her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,

b) Birim yazışmalarını yapmak.

c) Diğer müdürlüklere ihtiyaç duyulduğu konularda yardımcı olmak,

ç) Faaliyet alanlarına göre işyerlerinin ruhsatlandırılmasını sağlamak.

d) G. Sıhhi Müesseselere (2. ve 3. Sınıf) ruhsat vermek ve denetlemek,

e) Gayrisıhhi Müesseseler: Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri ifade eder. (her türlü imalat ve üretim yerleri, depolamalar, ocaklar ve inşaat malzeme satışı vb. yerlerdir.)

f) Gayrisıhhi Müesseselerin Ruhsatlandırılması: Gayrisıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılması aşamasında başvuru formu, tapu sureti (TAKBİS sisteminden alınır), kira sözleşmesinin aslı (tasdik edilmek üzere), vergi levhasının sureti (elektronik ortamdan alınır), oda kaydı ve sicil tasdiknamesi (ticaret odasına ait kayıtlar elektronik ortamdan alınır), itfaiye raporu istenir. Ayrıca işyerinin konumuna ve özelliklerine göre kolluk görüşü, yapı kullanma izin belgesi, 12.10.2004 tarihinden önce yapıldığına dair belge, yabancı uyrukluların işyeri açması ve çalıştırması halinde yabancılarla ilgili mevzuat hükümlerine uyulması, diğer kurumlara ait izin belgesi (gürültü ölçüm raporu, İSKİ uygunluk raporu, çevre izni, kapasite raporu veya motor beyannamesi, UKOME kararı vb.), mesafe krokisi veya tespit raporu, muvaffakatname, ustalık belgesi, mes’ul müdürlük belgesi ve çalışan personel bilgi formu istenir. İstenen evraklar matbu form şeklinde hem Müdürlüğümüzden hem de e-posta adresinden temin edilebilir. Ruhsatlandırma işlemi istenen evrakların eksiksiz olarak kuruma teslim edilmesine müteakip; ruhsat beş iş günü içinde hazırlanır ve ilgilisine verilir.

g) Hafta Tatili Kanununa (394 sayılı) göre Belediye Meclisinin uygun gördüğü işyerlerine Hafta Tatili Ruhsatı düzenlemek,

ğ) Hafta Tatili Ruhsatı: İşyerlerini tatil günleri açmak isteyen mükelleflerin işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının birer sureti ile Başkanlığımıza müracaatı ile başlar. Belediye Meclisinin uygun gördüğü iş kollarına verilir.

h) İçkili Yer Bölge Tespiti: Müdürlüğümüzce komisyon oluşturularak gerekli tespit çalışması yapılır. Yapılan tespit çalışması mülki amire sunulur. Mülki amirin uygun görüşü alındıktan sonra Belediye Meclisine sunulur. Belediye Meclisi tarafından uygun görülmesi halinde haritaya işlenerek bölge tespit çalışması tamamlanır.

ı) İçkili Yer Tespit Krokisinin Uygulanması: Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması için yeni tespit krokisi yapılmamış ise; vatandaş mağduriyetinin önlenmesi bakımından 5747 sayılı Kanun ile devredilen Belde Belediyelerince yapılan içkili yer tespit krokileri kullanılır.

i) İlçedeki ruhsatsız işyerlerinin tespitine müteakip, mevzuata uygun işyerlerine ruhsat verilmesini, ruhsat vasıflarına uygun olmayan veya vasıflarının kaybedilmesi halinde ruhsatın iptal edilmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

j) İlgili mer’i mevzuat gereğince "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı" almak için yapılan müracaatların süresi içerisinde tamamlanmasını, ruhsatların teslim edilmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

k)İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı için başvuruda bulunan işletmecilerin işyerlerinin komisyonca incelenerek uygunluğunu kontrol etmek,

l) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı iptali için başvuruda bulunan işletmecilerin gerekli denetimleri ve işlemlerinin yapılarak/yaptırılarak iptal işlemlerini sonuçlandırmak,

m) İşyerlerinin Açılış- Kapanış Saatlerini Belirleme: Müdürlüğümüzce uygulamada birlikteliğin sağlanması açısından Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerinin açılış- kapanış saatleri incelenerek halkın huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu esas alınarak hazırlamak, hazırlanmasına müteakip Belediye Encümenine sunmak, onaylanmasına müteakip uygulamaya koymak, ayrıca kolluğa bildirmek.

n)İşyeri Denetimi: Müdürlüğümüzce oluşturulan Ruhsat Denetim Komisyonu ve İşyeri

o) Tespit ve Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılır. Ruhsatlı işyerlerinin mevzuata uygun çalışıp çalışmadığını, yeni ruhsatlandırılan işyerlerinin süresi içerisinde denetlenmesini, uygun olanların onayını, eksiklikler var ise süre verilmesini, süresi içerisinde eksikliğini tamamlamayan işyerlerinin ruhsatlarının iptal işlemlerinin başlatılması ve sonuçlandırmasını içeren raporunu hazırlayarak Müdürlüğe teslim eder. İşyerlerinin denetlenmesi aşamasında; hazırlanan bu Yönetmeliğin EK-1’ de yer alan “ İşyerlerinde Sınıflarına ve Özelliklerine Göre Aranacak Nitelikler” şartları esas alınır.

ö)İşyeri Denetim komisyon raporlarının gereğini yapmak.

p) İşyeri ilgilisinin talebi halinde ruhsatlı bir işyerinin bulunduğu sınıftan daha üst bir sınıf özelliklerini taşıyıp taşımadığının tespitini yapmak, taşıyanların sınıfını yükseltmek veya gerektiğinde düşürme işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

r) İşyerlerinin, kanun, yönetmelik ve mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediğini denetlemek,

s) Müdürlüğe havale edilen evrakları konularına göre düzenleyerek cevap verilmesi gereken evrakları gününde cevaplamak,

ş) Müdürlüğün görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda diğer müdürlüklerden üye isteyerek komisyonlar oluşturmak,

t) Müdürlük faaliyetlerini yürütmek için programlar hazırlamak,

u) Ölçü ve tartı aletlerinin muayene ve damgalama işlemlerini yapmak.

ü) Ölçü ve tartı aletlerinin muayene ve damgalama işlemleri 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında yürütülür. Muayeneler; ilk muayene, periyodik muayene, ani muayene, şikayet muayenesi ve stok muayenesi olmak üzere muayenelere tabi tutulur. Muayene sonucunda uygun olan ölçüler damgalanır. Uygun olmayanlar hakkında gerekli cezai işlemler uygulanır. Bu iş ve işlemler ölçü ve ayar memuru tarafından yürütülür.

v) Projeye dayalı oluşturulan halk pazarlarının kurulması, belgelendirilmesi, denetlenmesi ve uygun olmayan pazarcı esnafına ait belgelerin iptal işlemlerinin yapılması,

y) Projeye dayalı halk pazarlarında tezgah kurma belgesi almak isteyen mükellefin talebinin değerlendirilebilmesi için; başvuru formu veya dilekçe, vergi levhası, oda kaydı ve sicil tasdiknamesi, yerin adına tahsis edildiğine dair belgesi ile müracaat eder. Mükellefin yere ait herhangi bir borcunun bulunmaması halinde belge aynı gün içinde düzenlenerek ilgiliye verilir.

-Belge beş yıllık süreler için düzenlenir.

-Belge devam ettiği sürece belge birim müdürü tarafından her yıl vizelenir.

-Belge mükellefin faaliyeti süresince geçerlidir (varislerinin hakları saklıdır).

-Tezgah Kurma Belgelerinin devir işlemi yapılamaz.

-Yıl içerisinde mazeretsiz tezgahını üç defa açmayan mükellefin belgeleri iptal edilmiş sayılır.

-Tezgah sahibinin işinin başında bulunmaması halinde mes’ul müdür görevlendirmesi zorunludur.

-Tezgahın bir başkasına kiraya verildiğinin tespiti halinde belge iptal edilmiş sayılır.

z) Ruhsat alma zorunluluğu olan fakat ruhsat müracaatında bulunmayan işyerlerinin, re’sen tespit edilmesini ve tespit edilen bu ruhsatsız işyerlerine ruhsat almaları konusunda tebligatta bulunulması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

a)Ruhsat harçlarının alt ve üst limitine göre (işyeri açma ve ruhsat harcı, muayene ve rapor harcı ve hafta tatili ruhsat harcı) Belediye Meclisince belirlenen ruhsat harçlarının ve ücret tarifelerinin tahakkuklarını düzenlemek,

b)Ruhsat İptalini Yapmak: Ruhsat vasıflarını kaybetmiş işyerlerinin tespiti halinde ruhsat iptali işlemlerini yapmak,

c)Ruhsat verme, ruhsat iptali ve kapama kararlarının ilgililere tebliğ edilmesini ve ruhsat sahibinin alınan kararlara itirazı halinde işlemlerin ne şekilde yürütüldüğünün kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

ç)Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerini zabıta müdürlüğünce müşterek çalışma yaparak yönetmeliğin 6.maddesine istinaden faaliyetten men edilmesini sağlamak,

d)Sıhhi Müesseseler: Gayrisıhhi müesseseler dışında kalan her türlü işyerini kapsar.

(bakkal, manav, kasap, büfe, lokanta, kafeterya, su ve meşrubat satış yerleri, büro, kuyumcu, züccaciye, düğmeci, şarküteri, market, süpermarket, balıkçı vb. işyerleri),

e)Sıhhi müesseselere işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermek, denetim ve kontrollerini yaparak işlem dosyalarını takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak,

f)Sıhhi müesseselere işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermek, denetim ve kontrollerini yaparak işlem dosyalarını takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak,

g)Sıhhi Müesseselerin Ruhsatlandırılması: Sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılması aşamasında başvuru formu, tapu sureti (TAKBİS sisteminden alınır), kira sözleşmesinin aslı (tasdik edilmek üzere), vergi levhasının sureti (elektronik ortamdan alınır), oda kaydı ve sicil tasdiknamesi (ticaret odasına ait kayıtlar elektronik ortamdan alınır), yangın söndürme cihazının faturası istenir. Ayrıca işyerinin konumuna ve özelliklerine göre kolluk görüşü, itfaiye raporu, muvaffakatname, 12.10.2004 tarihinden önce yapıldığına dair belge, yabancı uyrukluların işyeri açması ve çalıştırması halinde yabancılarla ilgili mevzuat hükümlerine uyulması, diğer kurumlara ait izin belgesi, mesafe krokisi veya tespit raporu, ustalık belgesi ve çalışan personel bilgi formu istenir. İstenen evraklar matbu form şeklinde hem Müdürlüğümüzden hem de e-posta adresinden temin edilebilir. Ruhsatlandırma işlemi istenen evrakların eksiksiz olarak kuruma teslim edilmesi ile başlar. Evrakların eksiksiz olarak teslimine müteakip işyeri ruhsatı aynı gün içinde hazırlanır ve ilgilisine verilir.

ğ)Umuma açık istirahat ve eğlence yeri: Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet salonları lunaparklar, sirkler ve benzeri yerlerdir.

h)Umuma Açık Müesseselere ruhsat vermek ve denetlemek,

ı)Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat verilmesi aşamasında İlçe Emniyet Müdürlüğünden görüş istenmesine müteakip, olumlu olan yerlerin kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

i)Umuma açık işyeri işletmecilerinden 2559 sayılı PVSK’ nun 6. maddesinde belirtilen hususlara riayet etmeyenlerin Encümene sunulması,

j)Umuma Açık Müesseselerin Ruhsatlandırılması: Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması aşamasında başvuru formu, tapu sureti (TAKBİS sisteminden alınır), kira sözleşmesinin aslı (tasdik edilmek üzere), vergi levhasının sureti (elektronik ortamdan alınır), oda kaydı ve sicil tasdiknamesi (ticaret odasına ait kayıtlar elektronik ortamdan alınır), itfaiye raporu, mesafe krokisi veya tespit raporu, kolluk görüşü istenir. Ayrıca işyerinin konumuna ve özelliklerine göre yapı kullanma izin belgesi, 12.10.2004 tarihinden önce yapıldığına dair belge, yabancı uyrukluların işyeri açması ve çalıştırması halinde yabancılarla ilgili mevzuat hükümlerine uyulması, diğer kurumlara ait izin belgesi (gürültü ölçüm raporu, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün verdiği spor salonu izni vb.), ustalık belgesi, muvaffakatname, mes’ul müdürlük belgesi ve çalışan personel bilgi formu, sağlık raporu (işyerinde bulundurulması), sabıka kaydı (işyerinde bulundurulması) istenir. İstenen evraklar matbu form şeklinde hem Müdürlüğümüzden hem de e-posta adresinden temin edilebilir. Ruhsatlandırma işlemi istenen evrakların eksiksiz olarak kuruma teslim edilmesine müteakip; ruhsat bir ay içinde hazırlanır ve ilgilisine verilir.

k)1608 sayılı Kanunun belediyelere vermiş olduğu görev ve sorumluluklara aykırı hareket eden işyeri işletmelerinin dosyalarının hazırlanarak Belediye Encümenine sunulması,

6.2. Müdürlüğün Sorumlulukları:

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevleri hukuka uygun, gereken özen ve dikkati göstererek yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Güncelleme Tarihi : 17 Eylül 2020 Perşembe

Lütfen telefonunuzu dik konuma getirin.