Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

Crea Centers KVKKK Aydınlatma Metni

6 ay önce

Crea Centers Çekmeköy

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Kapsamında

Kullanıcı Aydınlatma Metni

Çekmeköy Belediyesi (“Belediye”) olarak yürüttüğümüz Crea Centers Projesi kapsamında bazı kişisel verilerinizi KVKK’nın 4. maddesinde öngörülen genel ilkeler ile uyumlu olarak işlemekteyiz. İşlediğimiz kişisel veriler şunlardır;

·         Kimlik bilgileriniz (ad soyad, imza)

·         İletişim bilgileriniz (ikamet adresi, cep telefon numarası, e-posta adresi)

·         Mesleki deneyim bilgileriniz (özgeçmiş, okuduğu okul bilgisi, çalışılan kurum)

·         Fiziksel mekân güvenliği bilgileriniz (kamera kaydı, giriş-çıkış kayıtları)

·         İşlem güvenliği bilgileriniz (kullanıcı adı, şifre, log kaydı)

·         Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgileriniz (adli sicil kaydı)

Bu Verileri Nereden Alıyoruz?

İşlemiş olduğumuz verileri;

·         Başvuru formu aracılığıyla kısmen otomatik yollarla,

·         Kurum kaynakları aracılığıyla kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla,

·         Sözlü olarak tarafımıza ilettiğiniz bilgiler üzerinden otomatik olmayan yollarla,

·         Toplantı, etkinlik, organizasyon vb. süreçlerde alınan kayıtlar üzerinden kısmen otomatik yollarla,

·         Çeşitli form, tutanak ve sözleşmeler üzerinden otomatik olmayan yollarla,

elde etmekteyiz.

Bu Verileri İşlemekteki Amaçlarımız Neler ve Hangi Hukuki Şarta Dayanıyoruz?

KVKK kapsamında öngörülen veri işleme şartları şunlardır;

·         Açık rızanın varlığı (“m.5/1, m.6”).

·         Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a, m.6/3”).

·         Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (“m.5/2-b”).

·         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).

·         Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).

·         İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).

·         Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).

·         İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”). 

Elde ettiğimiz bu verileri şu amaçlarımızı gerçekleştirmek için sizlerden talep etmekteyiz:

·         Kimlik Bilgilerinizi,

o   Seçmiş olduğunuz disiplin kapsamında fiziki ortam ve ekipman kullanımı desteği verilmesi ve tarafınıza serbest çalışma, ortak çalışma ve yaratıcı düşünme ortamı sağlayabilmek amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-e),

o   Proje kapsamında etkinliklerin düzenlenmesi amacıyla (m.5/2-e),

o   Proje kapsamında öğrenme, araştırma, ürün geliştirme ve iş birliği süreçlerinde sizlere gerekli desteği sağlayabilmemiz amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-e),

o   Toplantı ve organizasyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-e),

o   Merkeze giriş çıkışların kontrol edilebilmesi, kart temin süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),

o   Konferans, etkinlik, organizasyon vb. süreçlerin kayıt altına alınma süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-e),

o   Elektronik cihazlarda kullanıcı yetkilendirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-e),

o   Ekipman zimmet süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),

o   Yapılan çalışmalar ve üretim çıktılarının değerlendirilmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-e),

o   Hukuki ve yargısal süreçlerin yürütülebilmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-f),

·         İletişim Bilgilerinizi,

o   İletişim süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),

o   Seçmiş olduğunuz disiplin kapsamında fiziki ortam ve ekipman kullanımı desteği verilmesi ve tarafınıza serbest çalışma, ortak çalışma ve yaratıcı düşünme ortamı sağlayabilmek amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-e),

o   Proje kapsamında öğrenme, araştırma, ürün geliştirme ve iş birliği süreçlerinde sizlere gerekli desteği sağlayabilmemiz amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-e),

o   Toplantı ve organizasyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-e),

o   Merkeze giriş çıkışların kontrol edilebilmesi, kart temin süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),

o   Konferans, etkinlik, organizasyon vb. süreçlerin kayıt altına alınma süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-e),

o   Elektronik cihazlarda kullanıcı yetkilendirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-e),

·         Mesleki Deneyim Bilgilerinizi,

o   Seçmiş olduğunuz disiplin kapsamında fiziki ortam ve ekipman kullanımı desteği verilmesi ve tarafınıza serbest çalışma, ortak çalışma ve yaratıcı düşünme ortamı sağlayabilmek amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-e),

o   Merkez içerisinde yer alan kullanım alanlarının belirlenmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-f),

o   Topluluğa sağlayacağınız katkılara ilişkin olarak çalışmaların yapılabilmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-f),

o   Yapılan çalışmalar ve üretim çıktılarının değerlendirilmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-e),

o   Konferans, etkinlik, organizasyon vb. süreçlerin kayıt altına alınma süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-e),

·         Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgilerinizi,

o   Fiziksel mekân güvenliğinin tesis edilmesi amacıyla (m.5/2-ç),

o   Giriş ve çıkışların kontrolünün sağlanması amacıyla (m.5/2-f),

o   Hukuki ve yargısal süreçlerin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-f),

·         İşlem Güvenliği Bilgilerinizi,

o   Seçmiş olduğunuz disiplin kapsamında ekipman kullanımı desteği verilmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-e),

o   Proje kapsamında öğrenme, araştırma, ürün geliştirme ve iş birliği süreçlerinde sizlere gerekli desteği sağlayabilmemiz amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-e),

o   Elektronik cihazlarda kullanıcı yetkilendirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-e),

o   5651 sayılı Kanun kapsamında yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla (m.5/2-ç),

·         Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgilerinizi,

o   Projemizin amacına ve süreçlere uygun, kurumumuzu temsil edebilir nitelikte kullanıcılar ile çalışabilmek ve proje çalışmalarının güvenliğinin sağlanmasını temin edebilmek amacıyla (m.6/1),

işlemekteyiz. Bu verileri işlerken dayandığımız veri işleme şartları parantez içerisinde belirtilmiştir.

Verileri Kimlerle Paylaşıyoruz?

İşlemiş olduğumuz kişisel verileri,

·         Kültürel ve yaratıcı endüstriler sektörüne hizmet edebilmek ve projemizin amaçları doğrultusunda iş birliği ve etkileşim süreçlerinin yürütebilmek, proje ortağı tarafından gerçekleştirilen etkinliklerden haberdar olabilmenizi sağlayabilmek amacıyla proje ortakları ile,

·         Projemizin amacına uygun iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla hizmet aldığımız tedarikçilerimiz ile,

·         Hukuki ve yargısal süreçlerin yürütülmesi amacıyla adli/idari yargı mercileri ile hizmet aldığımız danışmanlık firmaları ile,

paylaşabilmekteyiz. Belirtilen üçüncü kişiler dışında kişisel verilerini ilgisiz ve yetkisiz üçüncü kişilerle paylaşmamaktayız.

Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi

Şirket olarak kişisel verilerinizi, kişisel verilerinizin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla bağlantılı ve ölçülü bir şekilde genel ilkelere uygun olarak işlemekte ve saklamaktayız. Saklanan kişisel verilerin güvenliği için KVKK kapsamında öngörülen her türlü teknik ve idari tedbir almakta ve verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilerin de bu tedbirlere uygunluğu denetlemekteyiz.

Kişisel verilerinizi işleme amacı ve sebebi, ilgili mevzuatın gerektirdiği süre ve hukuki yükümlülüklerimiz gibi unsurları gözeterek saklamaktayız. Belirtilen kriterlere göre eğer bir kişisel verinize ihtiyacımız kalmamışsa ve kanunen saklama yükümlülüğümüz de bulunmuyorsa söz konusu kişisel verilerinizi KVKK ile uyumlu olarak imha etmekteyiz.

KVKK Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

Herkes, bize başvuruda bulunarak;

·         Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://cekmekoy.bel.tr/sayfa/kvkk-basvuru-formu  internet adresimizde yer alan başvuru formu aracılığı ile iletebilirsiniz. Talepleriz en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. Ayrıca veri işleme süreçlerinize ilişkin olarak detaylı bilgi almak isterseniz yine bize başvurabilirsiniz.

 

Güncelleme Tarihi: 5 Şubat 2024, Pazartesi
Dökümanlar
#NeGüzelsinÇekmeköy

Mobil Uygulamalarımız

Çekmeköy Belediyesi Android Uygulaması Çekmeköy Belediyesi IOS Uygulaması