Temizlik İşleri Müdürlüğü

Sadirettin KARAARSLAN
Temizlik İşleri Müdürü

İletişim:
+90 (216) 600 0600

Dahili:
2900

E-posta:
sadirettinkaraarslan@cekmekoy.bel.tr

Müdürlük E-posta:
temizlikisleri@cekmekoy.bel.tr

Özgeçmiş

Özgeçmiş

   1970 Erzincan Otlukbeli doğumlu, ilk ve orta öğrenimini Erzincan’da tamamladı. Ardından Anadolu Üniversitesi Uluslararası Halkla İlişkiler ve Kamu Yönetimini bitirdi. 1993 yılında Otlukbeli Belediyesinde Fen Memuru olarak göreve başlamış olup, 2000-2007 yılları arasında aynı belediyede Mali Hizmetler Müdürlüğü görevini yürütmüştür. 2007 yılında Çekmeköy Belediyesine naklen ataması yapılmış, sırasıyla; Destek Hizmetleri Müdürü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlerini yerine getirmiştir.

   Halen Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürü olarak görevine devam etmekte olup, evli ve beş çocuk babasıdır.

a)Belediye sınırları içindeki katı atıkları Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetim Planına uygun olarak toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak,

b)Belediyemizin sorumluluğunda olan Cadde ve Sokakları Mekanik Süpürme araçları ve/veya el süpürgecileri vasıtasıyla süpürmek ihtiyaç duyulan yerleri su ile yıkamak ve buraların temiz kalmasını sağlamak,

c)Pazar yerlerinin atıklarını toplamak, bu atıkları aktarma istasyonuna taşımak, süpürmek ve yıkamak suretiyle temizlemek,

ç)Evlerden çıkan atık mobilya ve ev eşyalarını toplamak, Büyükşehir Belediyesi Atık  Yönetim Planına uygun olarak aktarma istasyonu veya düzenli depolama alanına  taşımak,

d)Çim ve dal atıkları ile küçük çaplı tadilat atıklarını, Belediye Meclisi Kararında belirtilen ücret tarifesi doğrultusunda Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünce ilgili ücretin tahakkuk ettirilmesini müteakiben toplamak ve Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetim Planına uygun olarak düzenli depolama sahasına taşımak,

e)Ambalaj atıklarını, Ambalaj Atıkları Yönetim Planı hazırlayarak, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak toplamak ve geri kazanımını temin etmek,

f)Atık Pillerin toplanması için, Atık Pillerin Kontrolü Yönetmeliğinde geçen Belediyelerin Görevleri başlığı altında belediyemize verilen görevleri yerine getirmek.

g)Bitkisel Atık Yağların toplanması için, Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’nde belediyelere verilen görevleri yerine getirmek,

ğ)Elektrikli ve Elektronik atıkların, ilgili yönetmeliğinde belirtilen şekilde diğer atıklardan ayrı toplanması için çalışmalar yapmak,

h)Çevre konusunda eğitim vermek ve araştırma yapmak, halkın çevre bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak, 

ı)Belediyeye ait arsa ve araziler üzerinde, Belediye yetkili organları tarafından alınan karar gereği kurulan kurban satış ve kesim yerlerinin satış ve kesim süresince çöplerini almak, Kurban Bayramı sonrasında kalıntıları Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak Büyükşehir Belediyesinin belirlediği aktarma istasyonu veya düzenli depolama alanına taşımak,

i)Özel mülkler hariç olmak üzere, Belediyemiz sorumluluğunda olan kaldırım üzerlerinde biten yabani otları biçmek,

j)Gerekli görülen yerlere çöp konteyneri ve kovası  yerleştirmek.

k)İlçemiz sınırlarındaki konut ve işyerleri faaliyetlerinin çevreye zarar vermesini engellemek amacıyla Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikleri kapsamında denetlenmesi hizmetleri ve ayrıca vatandaşlardan gelen çevre ile ilgili şikâyetler doğrultusunda uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak.

l)Evseltekstil atıklarının (kullanılmış kıyafet vb.) ilçe genelindeki dış mekan kumbaraları vasıtasıyla toplanması sonucunda; bu atıkların evsel katı atıkların içerisine karışarak düzenli depolama sahalarına gitmesini engelleyerek doğaya zarar vermesini önlemek.

m)Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğini Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen hava kirliliğine neden olan işletme, tesis, işyerleri vb. yerleri denetlemek ve kontrollerini yapmak.

n)Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 31.07.2019 Tarih ve E.180077 sayılı Olur yazısı ile yetkisi Çekmeköy Belediyesine devredilen ; Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Yönetimi ve Yönetmeliği kapsamında Çevre Denetim Biriminin yetki ve sorumluluklarında belirtilen gürültü kirliliğine neden olan işletme, tesis, işyerleri vb. yerleri denetlemek ve kontrollerini yapmak.

o)30829 sayılı Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında yapılacak iş ve işlemleri organize etmek denetlemek ve kontrol etmek.

ö)Ömrünü tamamlamış lastiklerin kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde atık lastiklerin toplanmasına yönelik çalışmalar yapmak organize etmek denetlemek ve kontrol etmek.

p)Koku oluşturan emisyonların kontrolü hakkında Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uygun olarak koku kirliliğine neden olan işetme, tesis , işyerleri vb. yerleri denetlemek kontrol etmek.

r)Çekmeköy Belediyesi sınırları dahilinde imar planında park, bahçe, çocuk oyun alanı, spor alanı olarak ayrılan yerler, refüjler, meydanlar gibi kamusal alanların etüt, proje, detay planları, imalat ve bitkilendirme iş ve işlemlerini yapmak.

s)Çekmeköy Belediyesi sınırları dahilinde mevcut park, bahçe, yeşil alan ve refüjlerdeki yeşil alanların, çocuk oyun alanları, spor sahaları gibi kamusal alanların bakım ve onarımını yapmak.

ş)İlçe sınırları dahilinde bulunan park, bahçe, yaya yolları, refüjler, meydanlar vb. kamusal alanlarda uygun koşullarda ağaç, ağaçcık, çatı ve mevsimlik çiçeklerin dikim ve sökümünü, çim alanlarda ekim/serim ve sökümünü yapmak.

t)İlçe sınırları dahilindeki park, bahçe, yeşil alan, çocuk oyun alanı, spor sahaları, yaya yolları, refüj, meydanlar gibi kamusal alanlarda periyodik olarak belirlenen zamanlarda çim biçim, budama, süs bitkilerine form verilmesi, çim alanların havalandırılması, sulama, gübreleme, herekleme, çapalama ve yabani ot temizliği işlemlerini yapmak.

u)Belediye sınırları dâhilinde yeşil alanların bitkilendirilmesi ve düzenlenmesi çalışmaları için Büyükşehir Belediye Başkanlığına yazışma yaparak bu alanlarda Büyükşehir Belediyesinden ilgili kurumlarından bu çalışmanın yapılmasını talep etmek.

ü)Şehir estetiği için süsleyici materyaller (çiçeklik havuz, heykel vb.) yapmak.

v)Yıllık iş planına göre, bakım ve onarımı yapılacak park, bahçe, yeşil alan, çocuk oyun alanı, spor sahaları, yaya yolları, refüj meydanlar vb. gibi kamusal alanlar için lüzumlu olan her cins kent mobilyaları, oyun grupları, spor aletleri, yapısal ve bitkisel materyaller, zirai ilaçlar ile çeşitli araç-gereçlerin ve tespitini yaparak bu malzemeleri temin etmek/ettirmek.  Bakım ve Onarımlarını yapmak..

w)Zorunlu hallerde (imar planı değişikliği vb. durumlarda) nakledilmesi gereken ağaçların nakil iznini vermek veya yapmak.

y)Mimari, teknik ve sosyal içerikli her türlü sektörel gelişimlerin takip etmek ve yeni projeler üretmek, projelendirilecek alanların fizibilite çalışmalarının yapmak.

z)İlçe halkının çevre bilincini ve duyarlılığını arttıracak eğitim programları yapmak, bu amaca uygun görsel ve yazılı iletişim kaynaklarını kullanarak gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak. Halkın ağaç ve çiçek sevgisini geliştirmek amacıyla eğitimler, bayramlar, festivaller, sergiler, eğlence ve yarışmalar düzenlemek.

Güncelleme Tarihi : 30 Mart 2021 Salı

Lütfen telefonunuzu dik konuma getirin.