Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girin :
 
x
Seri Nokta Başvuru
Seri Nokta Başvuru Sorgulama

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

isDosyalar/2019/03/14/destek-hizmetleri-mu_nhwg.jpg
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Destek Hizmetleri Müdürü
Mümtaz ÖZDEM
0216 429 12 50 Dahili 121
:mumtazozdem@cekmekoy.bel.tr

1965 Elazığ doğumlu Mümtaz Özdem, eğitim hayatını Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun olarak tamamladı. TİGEM Konya Merinos Üretme Çiftliği ve TİGEM Hayvan İşletmesinde görev yaptıktan sonra Konya Ereğli Belediyesi ile belediyecilik kariyerine başladı. Taşdelen Belediyesinde Sağlık İşleri Müdürü olarak görev yapan Mümtaz Özdem, Çekmeköy Belediyesinde Sağlık İşleri Müdürü ve Temizlik İşleri Müdürü görevleri yaptı. Muhtarlık İşleri Müdürü olarak meslek hayatını sürdürmektedir.

İdari işler biriminin görev yetki ve sorumlulukları şunlardır.

 • Başkanlığımızın elektrik, su, telefon, doğalgaz , fatura işlemlerini takip etmek , zamanında ödenmesini sağlamak.
 • Kurumumuz memur personelinin yemek ve çay ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; hizmet veren yemekhanenin bakımı, kontrolü denetimini 11 Aralık 1986 tarih ve 19308 sayılı resmi gazetede yayınlanan devlet memurları yiyecek yardımı yönetmeliğinde belirtilen hükümler çerçevesinde yapmak.
 • Başkanlığın ve bağlı birimlerinin temizlik hizmetleriyle ilgili aksaklık veya sorunların yaşandığı birimlerin taleplerini değerlendirilerek çözüme kavuşturmak başkanlığımız temizlik hizmetlerini 4734 sayılı kamu ihale kanunu gereğince, yeteri kadar vasıflı temizlik ve vasıflı teknik personellerle hizmet alımı yoluyla karşılamak.
 • Belediyemiz hizmetlerinden olan su, doğalgaz , elektrik ,telefon hizmetlerinin verimli ve tasarruflu kullanılması hususunda gerekli önlemleri almak.
 • Müdürlüğümüz görev alanına giren hizmet alımlarının sözleşmeye uygun olarak firmalarca yerine getirilmesinin tespiti yapıldıktan sonra hak ediş dosyalarının zamanında eksiksiz olarak düzenlemek ve ödeme emri belgesine bağlayarak mali hizmetler müdürlüğüne göndermek.
 • Başkanlığımız ile kurumlar arası bireylerin her türlü iletişim ve haberleşmesini sağlamak.
 • Kurumumuzda kullanılan el, araç ve sabit masa telsizlerinin alımı, bakımı, tamir ve onarımı ile kontrolünü yapar. Telsiz cihazlarının arızası durumunda müdürlüklerin talepleri doğrultusunda arızayı da belirterek bakımı yapılmak üzere ilgili tedarikçi firmaya göndermek.
 • Başkanlığımız Merkez ve bağlı bulunan dış birimlerin elektrik (aydınlatma) tesisatının bakımını ve onarımını yapmak.
 • Araç havuzunu yönetmek.
 • Belediye binalarının temizliğini yaptırmak.
 • Araçlar için kart sistemini oluşturmak.
 • Hizmet binalarının gece ve gündüz güvenliklerini sağlamak.
 • Hizmet binalarının daha iyi temizlenmesi için yeni önlemler almak.
 • Hizmet binasında kurulan yemekhane, kantin ve çay ocağı gibi sosyal tesislerin temiz ve düzenli çalışmasını organize etmek.

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Teşkilat Yapısı

Amaç
MADDE 1
- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Çekmeköy Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam
MADDE 2
– (1) Bu yönetmelik Çekmeköy Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünün kuruluş , görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

 

Hukuki dayanak
MADDE 3
- (1) Bu yönetmelik yürürlük tarihi , 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile yürürlükteki 5393 sayılı Belediye Kanunu, 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin esaslar hakkındaki İçişleri Bakanlığı yönetmeliği doğrultusunda hazırlanmıştır.

 

 

Tanımlar
MADDE 4
- (1) Bu yönetmelikte geçen;

 

a) Başkan : Çekmeköy Belediye Başkanı ve/veya adına yetki verdiği yardımcısı
b) Başkanlık : Çekmeköy Belediye Başkanlığını,
c) Birim : Müdürlük teşkilat yapısına ve faaliyet nevine göre hizmet veren bölüm
ç) Büyükşehir : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını,
d) Müdür : Destek Hizmetleri Müdürünü
e) Müdürlük : Destek Hizmetleri Müdürlüğünü
f) Şef : Müdürlük birim şeflerini,
g) Baş Şoförlük : Müdürlük birim baş şoförlerini,

 

Teşkilat Yapısı
MADDE 5
- (1) Müdürlük, Müdür, Şef, Memur, Baş Şoförlük, Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi ve hizmetli görevlilerden ibarettir. Ayrıca lüzum görüldüğünde hizmetin aksamadan hızlı bir şekilde yürütülmesi için Başkanlık Makamının onayı ile teknik birimler oluşturulabilir veya elemanlar istihdam edilebilecektir.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Müdürlüğün Görev Yetki ve Sorumluluklar

Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 6
- (1) İdari işler biriminin görev yetki ve sorumlulukları şunlardır.

 1. Başkanlığımızın elektrik, su, telefon, doğalgaz , fatura işlemlerini takip etmek , zamanında ödenmesini sağlamak.
 2. Kurumumuz memur personelinin yemek ve çay ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; hizmet veren yemekhanenin bakımı, kontrolü denetimini 11 Aralık 1986 tarih ve 19308 sayılı resmi gazetede yayınlanan devlet memurları yiyecek yardımı yönetmeliğinde belirtilen hükümler çerçevesinde yapmak.
 3. Başkanlığın ve bağlı birimlerinin temizlik hizmetleriyle ilgili aksaklık veya sorunların yaşandığı birimlerin taleplerini değerlendirilerek çözüme kavuşturmak başkanlığımız temizlik hizmetlerini 4734 sayılı kamu ihale kanunu gereğince, yeteri kadar vasıflı temizlik ve vasıflı teknik personellerle hizmet alımı yoluyla karşılamak.
 4. Belediyemiz hizmetlerinden olan su, doğalgaz , elektrik ,telefon hizmetlerinin verimli ve tasarruflu kullanılması hususunda gerekli önlemleri almak.
 5. Müdürlüğümüz görev alanına giren hizmet alımlarının sözleşmeye uygun olarak firmalarca yerine getirilmesinin tespiti yapıldıktan sonra hak ediş dosyalarının zamanında eksiksiz olarak düzenlemek ve ödeme emri belgesine bağlayarak mali hizmetler müdürlüğüne göndermek.
 6. Başkanlığımız ile kurumlar arası bireylerin her türlü iletişim ve haberleşmesini sağlamak.
 7. Kurumumuzda kullanılan el, araç ve sabit masa telsizlerinin alımı, bakımı, tamir ve onarımı ile kontrolünü yapar. Telsiz cihazlarının arızası durumunda müdürlüklerin talepleri doğrultusunda arızayı da belirterek bakımı yapılmak üzere ilgili tedarikçi firmaya göndermek.
 8. Başkanlığımız Merkez ve bağlı bulunan dış birimlerin elektrik (aydınlatma) tesisatının bakımını ve onarımını yapmak.
 9. Araç havuzunu yönetmek.
 10. Belediye binalarının temizliğini yaptırmak.
 11. Araçlar için kart sistemini oluşturmak.
 12. Hizmet binalarının gece ve gündüz güvenliklerini sağlamak.
 13. Hizmet binalarının daha iyi temizlenmesi için yeni önlemler almak.
 14. Hizmet binasında kurulan yemekhane, kantin ve çay ocağı gibi sosyal tesislerin temiz ve düzenli çalışmasını organize etmek.

(2) Satınalma ve ihale biriminin görev yetki ve sorumlulukları şunlardır.

 1. Satın alınacak, üretilecek ve tamir ettirilecek tüm malzemeler için gerekli idari ve teknik şartnameyi kullanan veya talep eden birimlere hazırlatmak veya temin etmek.
 2. Mali Yılbaşında ilgili birimlerce talep edilen veya senesi içerisinde yeniden gereksinim duyulan mal ve hizmetleri İç Piyasalardan mevcut yasa ve yönetmelikler dahilinde temin etmek.
 3. İlgili birimlerin onaylı ihtiyaç talepleri; Belediyemiz tüm birimlerinin cinsi ve miktarı belirtilmiş olan ihtiyaç talepleri satın alma talep formu ve başkanlık onayından sonra müdürlüğün zimmeti ile kayda alınır.
 4. Piyasa araştırılması, teklif alımları; Harcama yetkilisince görevlendirilen memurlar tarafından piyasa araştırılması yapılarak teklifler alınır. Teklifler en az 3 tane olmak zorundadır. Alınan fiyat teklifleri değerlendirilerek ilgili 4734 sayılı kamu ihale mevzuat çerçevesinde ihtiyaçlar karşılanır.
 5. Mal alımı ve ilgili birime teslimi; Belediyemize alınan tüm ihtiyaçlar fatura ve irsaliye ile teslim alınır. Teslim alınan ihtiyaçların taşınır işlem fişi karşılığında depoya girişleri yapılır. Aynı taşınır işlem fişi karşılığında müdürlüklerin depolarına taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi vasıtasıyla çıkışı yapılır.
 6. Ortak taleplerin karşılanması; Başkanlık makamı, Başkan yardımcıları ve diğer bazı müdürlüklerin temsil ağırlama giderleri ile demirbaş ve sarf ihtiyaç malzemelerinin alımı taşınır işlem fişi karşılığında müdürlüğümüzce karşılanmaktadır. Müdürlüğümüz satın almış olduğu malzemeleri aynı taşınır işlem fişi karşılığında ilgili müdürlüklerin taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine teslimi yapılır.
 7. Defter ve cetveller; Müdürlüklerde görevli taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri tarafından alımı gerçekleştirilen malzeme tüketim malzemesi ise; tüketim malzemeleri defterine, demirbaş malzemesi ise; dayanaklı taşınırlar defterine kaydı yapılır. Yıl sonunda müdürlüklere girişi ve çıkışı yapılan (Kırtasiye, demirbaş, yapı onarım, yedek parça vs.) tüm malzemelere ait taşınır hesap cetveli düzenlenerek konsilide görevlisine teslimi yapılır. yıl sonunda tüm hesap icmal cetvelleri konsilide görevlisi tarafından kontrolü yapılarak mali hizmetler müdürlüğüne teslimi yapılır.
 8. Terkin İşlemleri ; Taşınır mal yönetmeliğinin 28.maddesi gereğince ; ekonomik değerinin olmadığı veya teknik , sağlık ve güvenlik ve benzeri nedenlerle imha edilmesinin şart olduğu tespit edilen malzemeler ise harcama yetkilisinin tespit edeceği 3 kişilik komisyon doğrultusunda imha edilir. İmha komisyonu uzman kişiler tarafından kurulur. İşleme ilişkin kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı tanzim edilir. Hurdaya ayrılan veya imha edilen taşınırlar taşınır işlem fişi düzenlenerek kayıttan çıkartılır. Fişin ekine kayıttan düşme teklif ve onay tutanağının bir nüshası konulur.
 9. Belediyemizde bulunan müdürlüklerin her türlü mal, hizmet ve yapım ile ilgili taleplerini değerlendirerek ihale olacak dosyaların resmi işlemlerini, 4734 sayılı Kamu ihale kanununa göre yürütmek, gazete ilanı vererek kamu ihale kurumuna bildirmek, ihale aşamasına getirmek, ihale yapmak ve sonuçlandırmak, satın alma ve ihale biriminin görevleri arasındadır.

(3) Makine İkmal Birimi,

 1. Belediyemiz binalarında bulunan birimlerin binek tipi araç ihtiyaçlarını organizasyonu yapmak, şoförlere görevlerin dağıtılması ve kayıtların tutulmasını sağlamak.
 2. Araçların görev kağıtlarını düzenlemek, görevlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
 3. Araçların akaryakıt fişlerini düzenlemek ve akaryakıt takibini sağlamak.
 4. Verilen görevlerin şoförler tarafından yerinde ve zamanında yerine getirilmesini sağlamak.
 5. Araçların arıza, periyodik bakımlarını tespit ederek, birimine bildirmek, gerekli bakım-onarımın yaptırılması için ilgili şefliklerle koordinasyonu sağlamak.
 6. Hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi için ihtiyaç duyulan şoför, operatör eksikliklerini amirlerine bildirmek.
 7. Araçların günlük çalışma ve faaliyet kayıtlarını tutmak,
 8. Araçların daha verimli ve koordineli çalışması için araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak.
 9. Hizmet ihalesi kapsamında çalıştırılan kiralık araçların zimmet karşılığı ihtiyacı olan birimlere sevk ve organizasyonunu sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müdürlük Personellerinin Görev Yetki ve Sorumlulukları, Vekalet

Müdürün görev yetki ve sorumlulukları
MADDE 7
– (1) Müdürün görev yetki ve sorumlulukları şunlardır.

 1. a) Müdürlüğün görevleri başlığı altında belirtilen tüm görevleri zamanında, düzenli, verimli ve eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlar.
 2. b) Müdürlük görevlerini birimlere ayırarak her birimden sorumlu şef belirler.
 3. Müdürlük personeli arasında görev dağılımı yapar, görev dağılımına uygun iş veya işlemlerin yerine getirilmesini sağlar.
 4. Şef ve memurların görevlerini tam ve zamanında verimli hukuka uygun yürütülmesi denetimini yapar.
 5. Stratejik plan ve performans hedeflerini belirler. Belirlenen hedefler doğrultusunda yürütülmesini sağlar.
 6. Müdürlükte görevli personelin birinci sicil amiridir.
 7. Personelin mesaiye devamını sağlar.
 8. Müdürlük görevlerinin yerine getirilmesinde bağlı bulunduğu başkan ve başkan yardımcısına karşı sorumludur.
 9. Müdürlükte görevli personelin izinli hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılanların yerlerine bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri alır.
 10. Müdürlük servislerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek,
 11. Çalışma verimini arttırma amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personellerin yararlanmasını sağlamak,
 12. Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak, başkanlığın onayına sunmak,
 13. Başkanlıkça onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzemeyi temin etmek,
 14. Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek,
 15. Müdüriyetin kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük hedefler göstermek,
 16. Müdürlüğe bağlı baş şoförler, şoförler, ustalar ve ustabaşlarını yönetmek için direktifler hazırlayarak hizmet usullerini ve iş akışını sağlamak,
 17. Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda kesin kararlar vermek, çeşitli konulara ilişkin farklı yollar ve çözümler arasında son ve kesin seçim yapmak,

Şefin Görev Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 8
– (1) Şefin Atanması;

 1. En az lise tahsili yapmış bilgi, beceri ve deneyimi ile şef yapmak için yeterli vasıfları taşıyan, olumlu sicil almış memurlar arasından mevzuata uygun olarak atanır veya görevlendirilir.
 2. Başkanlık onayı ile atanır veya görevlendirilir. Birim müdür yardımcısına veya bazı hallerde müdüre bağlı olarak çalışır.

(2) Şefin Görev Yetki ve Sorumlulukları;

 1. Müdürlüğe intikal eden her türlü evrakın kayda alınmasını ve cevap verilmesinin koordinasyonunu sağlar.
 2. Birimdeki personelin çalışmalarından büro işlerinden evrak düzeninden birinci derecede müdüre karşı sorumludur.

İdari Personelin Görevleri
MADDE 9
- (1) İdari personelin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır.

 1. Diğer Birimlerimizin Araç, gereç,iş makinesi araç ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli koordinasyonu sağlamak, şoför ve operatörlere görevlerin dağıtılmasını sağlamak.
 2. Belediyemizin Kültür, tanıtım ve diğer toplu organizasyonlarında, otobüslerin organizasyonlarını yapmak,görevlerin yerinde ve zamanında yapılmasını sağlamak.
 3. Araç ve iş makinelerinin görev kağıtlarını düzenlemek, görevlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
 4. Araç ve iş makinelerinin arıza, periyodik bakımlarını tespit ederek, Atölye birimine bildirmek,gerekli bakım-onarımın yaptırılması için ilgili şefliklerle koordinasyonu sağlamak.
 5. Hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi için ihtiyaç duyulan şoför, operatör eksikliklerini amirlerine bildirmek.
 6. Araç ve iş makinelerinin günlük çalışma ve faaliyet kayıtlarını tutmak.

Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi
MADDE 10
- (1) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin görev yetki ve sorumlulukları şunlardır.

 1. Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak tartarak ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek,
 2. Muayene ve kabul işlemi yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak , bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek,
 3. Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek,
 4. Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek,
 5. Taşınırların yangına, ıslanmaya , bozulmaya çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak,
 6. Depoda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek,
 7. Depo Sayımını ve stok kontrolünü yapmak , harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek,
 8. Kullanımda bulunan dayanaklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak,
 9. Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak,
 10. Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmaktır.

Sarf Malzeme Depo Sorumlusu
MADDE 11
- Sarf malzeme depo sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları

 1. Ambara giren malzemelerin kaydını tutmak, bunları yangın, çürüme, bozulma, akma gibi her türlü tehlike ve zararlardan korumak, kendilerinin alamayacakları koruma tedbirleri için ilgililere yazılı olarak bilgi vermek, önerilerde bulunmak,
 2. Ambar stoklarının kayıtlarını tutmak, yılda iki kez ambar sayımı yapmak,
 3. Ambara giren malzeme ve malları tasnif etmek, etiketlemek, düzenli bir şekilde korumak,
 4. Ambardaki malzeme ve eşyayı yetkililerin yazılı isteğine dayanan alındı karşılığında ilgililere vermek,
 5. Gelen ve satın alınan malların muayene komisyonunca muayenesinden sonra ambara girişlerini düzenlemek,
 6. Ambardan sevk edilen mal ve malzemelerin sevk belgelerini düzenlemek,
 7. Ambar mizanlarını çıkarmak ve muhasebe ile uygunluğunu sağlamak,
 8. Ambarda saklanan malzeme ve eşyalarda meydana gelen hasarlar için gerekli belgeleri düzenlemek, kayıtlardan çıkarılacak veya imha edilecek malzeme ve eşya için gerekli işlemleri yaparak Ayniyat Saymanına vermek,
 9. Ayniyat Saymanının ve diğer yetkililerin verecekleri diğer işlemleri yapmak.
 10. Ambar Memurunun görevden ayrı kaldığı hallerde, Ayniyat Saymanı hakkındaki hükümler uygulanır. Ambar ve Depo Memuru Ayniyat Saymanının mutemedidir.
 11. Ayniyat Saymanı ile Ambar Memuru ayniyat ve ambar işlemlerinden dolayı müteselsilen sorumludur.

Memur
MADDE 12
- (1) Müdür ve büro şefi tarafından kendilerine tevdi edilen her türlü büro iş ve işlemlerini yapmak.
(2) Arşivleme işlemlerini yapmak.

 

Mutemet
MADDE 13
- (1) Memurlar arasından Müdür tarafından görevlendirilir. Acil ödemeler için avans-kredi çeker ve işlem sonucu ile fatura ve benzeri belgeleri mali hizmetler müdürlüğüne göndererek kapama işlemlerini yürütür. Müdürün verdiği diğer görevleri yerine getirir.

 

 

Hizmetli personel
MADDE 14
- (1) İşçi ya da yardımcı hizmetler sınıfı (Y.H.S.) personelden oluşur. Bağlı olduğu amirince verilen her türlü görevi eksiksiz ve zamanında yerine getirmekle yükümlüdür.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Şekli ve Esasları

 

Görevin planlanması
MADDE 15
- (1) Destek Hizmetleri Müdürlüğündeki çalışmalar stratejik planlar, performans hedefleri ve yönetmeliğe uygun yapılacak plan dahilinde yürütülür.

 

Görevin yürütülmesi
MADDE 16
- (1) Müdürlükteki görevli tüm personel kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler ışığında gereken özen ve süratla yapmak zorundadır.

 

 

Gelen giden evrak işlemleri
MADDE 17 - (1) Başkanlığımız birim içi müdürlükleri dış kurumlardan gelen evraklar görevli personelce otomasyonda kaydı yapılır. Evraklar müdüre havaleye gönderilir. Müdür tarafından ilgili bürolara evraklar havale edilir. Havale edilen evraklar zimmet defteriyle ilgili personele dağıtımı yapılır.

 

 

Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon
MADDE 18 - (1) Müdürlükler arası yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.

 

(2)Müdürlüğün tüm dış kurum ve kuruşlara düzenlediği yazılar müdürün parafı, Başkan Yardımcısı veya Belediye Başkanının imzası ile gönderilir.

 

 

Müdürlük birimleri arasında işbirliği
MADDE 19
- (1) Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.
(2) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.
(3) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

 

 

Müdürlükte tutulması gereken cetvel ve dosyalar
MADDE 20
- (1) Taşınır işlem fişi , zimmet fişi ( demirbaş , makine ve cihazlar)
taşınır istek belgesi, dayanaklı taşınırlar listesi, taşınır geçici alındısı, tüketim malzemeleri defteri, dayanıklı taşınır fişleri, kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı, ambar devri ve teslim tutanağı, sayım tutanağı kullanılır.

 

 

Dosyalar
MADDE 21
- (1) Gelen evrak iç ve dış yazışmalar dosyası, giden evrak dosyası , fatura ödeme dosyaları (elektrik, su, telefon, doğalgaz ) , yıllık sözleşme dosyaları ile tüm müdürlüklere ait ihale dosyalarının birer suretleri muhafaza edilir.

 

 

Arşivleme
MADDE 22
- (1) Arşiv memuru ve birim amirinin ortaklaşa çalışmaları ile yapılır. Arşivden en kısa zamanda sağlam iyi muhafaza edilmiş ve kolay bir şekilde dosyanın bulunması, çıkarılması sağlanacak şekilde arşiv yönetmeliğine uygun olarak hizmet yürütülür. Arşiv görevlisi işlerden müdüre karşı sorumludur.

 

 

Müdürlük içi çalışma usulü 
MADDE 23
- (1) Müdürlüğe bağlı idari işler, özel güvenlik, satınalma, bilgi işlem, sivil savunma, kalite sistem biriminde bulunan işlerden ve personel arasındaki işbirliği müdürün sevk ve idaresinde şef ve birim sorumlularınca sağlanır.

 

 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

 


Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 24
- (1) Bu Yönetmeliğin ilanından sonra, İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kalkar.

 

GEÇİÇİ MADDE 1 - (1) Müdürlük norm kadro ilkeleri ve standartları çerçevesinde belirlenen personellerden oluşur. Ancak norm kadro uygulanmasından önce mevcut bulunan ve norm kadro dışında kalan, müdür yardımcıları, şefler ve diğer personelin kadro görevleri ilgili personelin bulunduğu kadro kurumdan ayrılına kadar görev ve ünvanları devam eder. Norm kadro dışında kalan birim personelinin emeklilik veya başka bir sebeple boşalması ve belediye meclisince kapatılması ile birlikte bu kadrolara ilişkin düzenlemeler yürürlükten kalkar.

 

 

Yürürlük
MADDE 25
- (1) Bu yönetmelik Çekmeköy Belediye Başkanlığı Belediye Meclisince uygun bulunduktan ve Mülki İdari Amiri tarafından tasdik edildikten sonra yürürlüğe girer.

 

 

Yürütme
MADDE 26
-(1) Bu yönetmelik hükümlerini Çekmeköy Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

 

Satınalma Hizmetleri: Belediyemiz ihtiyacı olan sarf malzemelerinin 4734 sayılı K.İ.K. 22.maddesinin (d) bendine göre temini.

İhale Hizmetleri: Belediyenin İhtiyacı olan mal ve hizmet alımlarının 4734 sayılı K.İ.K. ilgili maddelere göre temini.

Araç Destek Hizmetleri: Birimlerin ihtiyaçlarına ilişkin araç kiralama yapılarak birimlere hizmet verilmektedir.Ayrıca vatandaşın talebine göre (düğün,nişan,cenaze,organizasyon vs.) araç hizmeti verilmektedir.

İdari İşler: Belediye başkanlığımıza personelin yemek dağıtım temini,personele servis hizmetlerinin sağlanması ile belediyeye ait telefon,elektrik,su,doğalgaz vb. tesisatlara ilişkin abonelik işlemleri ve faturaların takibi yapılmaktadır.Belediye başkanlığımız ek hizmet binalarına tadilat,tamirat,boya,bakım,onarımları yapılmaktadır.
Belediye başkanlığımızın tüm hizmet binalarının temizliği malzeme alımı yapılarak ve personel hizmet ihaleleri yapılarak temizlik hizmetleri sağlanmaktadır.