Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girin :
 
x
Seri Nokta Başvuru
Seri Nokta Başvuru Sorgulama

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

Müdürlükler İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
İmar ve Şehircilik Müdürü
Emre Genç
0(216) 600 0 600 dahili 1124
emregenc@cekmekoy.bel.tr
 

 


Belediyemiz hudutları içinde; insan, toplum, çevre ilişkilerinde, kişi ve aile mutluluğu ile toplum yaşamını yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak amacıyla, ilgili yasa ve yönetmelikleri ile genelgeleri çerçevesinde; üst plan kararlarına uygun olarak, güncelleştirilmiş halihazır ve kadastral sınırları çizilmiş ayrıca onanlı yerleşime uygunluk amaçlı zemin etütlerinin de belirlendiği haritalar üzerine, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine de dayalı olarak hazırlanıp onanan uygulama imar planını ilgili yasa ve yönetmelikler ve genelgeler doğrultusunda uygulamaktır. Ayrıca gündeme gelecek yeni yasal düzenlemelere uygun ilgili görevlendirmeleri de gerçekleştirmektir.

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1
- (1) Bu Yönetmeliğin amacı: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün kuruluşunu, Yönetimini görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
 

Kapsam
Madde 2
- (2) Bu Yönetmelik İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü kapsar.
 

Dayanak
Madde 3
- (3) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5393 sayılı Kuruluş ve Dayanak, Belediye Kanununun 49.maddesi ile Bakanlar Kurulunun 2006/9809 sayılı kararıyla Norm Kadro gereğince oluşturulmuştur.
 

Tanımlar
Madde 4
- (4) Bu Yönetmelikte geçen;
 

a) Başkan : Çekmeköy Belediye Başkanı
b)Müdürlük : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nü
c)Büro : Bağlı Büroları ifade eder.
d)Müdürlüğün Tanımı : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ; İmar Durumu, Kot kesit,İnşaat İstikamet düzenlemek, Gerekli hallerde terk, ifraz¬ tevhid, vb. İmar planına yönelik işlemleri yapmak, Mimari, statik, Makine,Elektrik Proje ve suretlerinin onaylarını Zemin Etüdü onayı yapmak, inşaat ruhsatı vermek kat irtifak listelerini onaylamak, ısı yalıtım vizesi onaylamak, Kentsel tasarıma yönelik projeler yapmak. Numarataj, İmar Uygulaması yapmak, İskan Komisyonunda bulunmak, Mekanik, Elektrik vb. tesisat harçlarını tanzim etmek, Asansör ruhsatlarını vermek.
 


İKİNCİ BÖLÜM
Müdürlüğün İdari Yapısı Görev,Yetki ve Sorumlulukları


İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün İdari yapısı
Madde 5
- (1) Müdürlüğün idari yapısı aşağıdaki gibidir.

 1. Müdür
 2. Evrak kayıt, tescil ve Arşiv Bürosu
 3. İmar Durum bürosu
 4. Harita - Numarataj bürosu
 5. Yapı ruhsat bürosu
 6. Kentsel tasarım ve Proje bürosu

İmar ve Şehircilik Müdürlüğün Görev ve Sorumlulukları
Madde 6 - (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğün görevleri Şunlardır.

 1. Kişilerin resmi veya özel kurumların dilekçelerinin /yazılarının incelenerek dilekçelerine/yazılarına yanıt vermek
 2. Parsellere imar planlarına uygun ve imar yönetmeliğine göre imar durumu düzenlemek.
 3. Geçici inşaatlar için Belediye Meclisinden onay alınarak imar durumu düzenlemek.
 4. İmar planlarının hazırlanabilmesi için halihazır revizyonlarını yapmak veya yaptırtmak.
 5. İmar mevzuatı gereğince öngörülen imar yada islah imar planı uygulamaları ( 2981 sayılı İmar affi,3194 sayılı imar kanununun 18.maddesi ) , ayırma-birleştirme, yola terk,yoldan ihdas,kamulaştırma ,irtifak hakkı tesisi gibi işlemlere ilişkin Belediye Encümenine sunulacak olan teklif belgelerini hazırlamak ve alınan kararların takibini yapmak.
 6. Kot kesit ve inşaat istikamet rölevesi düzenlemek
 7. Mevcut binaların kontur gabarilerini yapmak.
 8. İmar yollarını kotlandırmak.
 9. Büyükşehir belediye Başkanlığı ile irtibatlı olarak Numarataj çalışmalarını yapmak.
 10. Uygulama imar planlarının ve imar durumlarının Kent bilgi Sistemi içerisinde veri girişini yapılmak ve güncelleştirmek sayısal halihazır haritaların ve sayısal kadastral pafta bilgilerinin Kent Bilgi Sistemi ortamına aktarılmasını sağlamak.
 11. Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlama ve ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak.
 12. 5393 sayılı yasa ile diğer yasa yönetmelikler ile verilen görevleri yerine getirmek.
 13. İmar durum belgesindeki yapılanma şartlarına uygun olarak teklif edilen binaların ; avan,yeni teklif veya tadilat projelerini yasa ve yönetmelik hükümlerince kontrol etmek ve onaylamak
 14. Çekmeköy İlçe sınırları içinde yapılacak binaların statik proje ve betonarme hesaplarını kontrol etmek ve binaların tetkikini yapmak. Ayrıca maili ilhidam binaların tetkikini yapmak
 15. Onaylı projeleri imar yasasının 21 -22 maddeleri gereği inşaat ruhsatlarını vermek,
 16. Proje suret onayı ile kat irtifakı (liste onayı yapmak) kurmak
 17. Denetim firmalarının ve denetim elemanlarının sicillerini tutmak ve Bakanlığa bildirmek
 18. Müdürlüğe ait tüm kayıt kabul ve çıkış işlemlerini yapmak, dosyaları arşivlemek

Durum Bürosu Görev Yetki ve Sorumlulukları
Madde 7 - (1) İmar Durum Bürosunun Görev Yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 1. Kişilerin resmi veya özel kurumların dilekçelerinin/yazılarının incelenerek dilekçelerine/yazılarına yanıt vermek
 2. Parsellere imar planlarına uygun ve imar yönetmeliğine göre imar durumu düzenlemek.
 3. Geçici inşaatlar için Belediye Encümeni'nden onay alınarak imar durumu düzenlemek

Harita Bürosu Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 8 - (1) Harita Bürosunun Görev yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 1. Kişilerin resmi veya özel kurumların dilekçelerinin/yazılarının incelenerek dilekçelerine/yazılarına yanıt vermek
 2. imar planlarının hazırlanabilmesi için gerekli halihazır revizyonlarını yapmak ve yaptırmak.
 3. imar mevzuatı gereğince öngörülen imar ya da Islah imar planı Uygulamaları (imar kanunu'nun l5. ve 16. maddesi) , ayırma-birleştirme, yola terk,yoldan ihdas,kamulaştırma ,irtifak hakkı tesisi gibi işlemlere ilişkin Belediye Encümenine sunulacak olan teklif belgelerini hazırlamak ve alınan kararların takibini yapmak
 4. Kot kesit ve inşaat istikamet rölevesi düzenlemek
 5. Mevcut binaların kontur gabarilerini yapmak
 6. imar planlarına göre yolları projelendirmek
 7. imar yollarını kotlandırmak.
 8. Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlama ve ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak
 9. Numarataj çalışmaları yapmak.
 10. İmar planı kararlarına uygun olarak, gerekli görülen hallerde ilgili yasalar, yönetmelikler çerçevesinde arazi ve arsa düzenlemeleri yapmak ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesi sonunda uygulamanın şuyulandırma cetvellerine uygun olarak tapu tescillerini gerçekleştirmek

Yapı Ruhsat Bürosu Görev Yetki ve Sorumlulukları
Madde 9 - (1) Yapı ruhsat Bürosu Görev ve Sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 1. imar Durum Belgesindeki yapılanma şartlarına uygun olarak teklif edilen binaların ,avan, yeni teklif veya tadilat projelerini yasa ve Yönetmelik hükümlerince kontrol etmek ve onaylamak ön tasdik yapılan Projeye göre Mimari, Statik, Makine, Elektrik Projelerini ve Zemin Etüdü onaylayarak Yapı ruhsatı düzenlemek,
 2. ısı yalıtım Vizesini onaylamak,
 3. Kat irtifak onayını yapmak,
 4. Asansör ruhsatı vermek,
 5. Mekanik- Elektrik iskan harçlarını hesaplamak.

Kentsel tasarım ve proje bürosu Görev Yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.
Madde 10 - (1) Kentsel Tasarım ve proje bürosunun görev yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 1. Sağlıksız yapılaşmaya uğramış veya yenileşmeye açık olan bölgelerde planlama kararlarına dayalı olarak kentsel gelişme ve büyüme hedef ve stratejilerini belirleyerek kentsel dönüşüm (slüet, renk ,estetik,mimari vb.) kararları geliştirmek.
 2. Belediyenin gerçekleştireceği Projelerin( kültür merkezi,Bilgi Evleri, Araştırma Merkezleri ve spor kompleksIeri vs. )yapıların Projelendirilmesi.
 3. Kentsel donatı alanlarına kent bütünlüğünü ön plana çıkarılması konsepti doğrultusunda Proje üretmek

Evrak Kayıt Bürosu Görev,Yetki ve Sorumlulukları
Madde 11 – (1) Evrak kayıt bürosunun görev ve sorumlulukları şunlardır.

 1. Müdürlüğün evrak giriş-çıkış işlemlerini yapmak, arşiv dosyalarını düzenlemek.
 2. Personelin özlük işlerini düzenlemek ve Müdürlüğün ayniyat işlemlerini yapmak.
 3. Yapı ruhsatı öncesinde tescil işlemlerini yürütmek
 4. Bölgemizde çalışan proje müelliflere duyuruları tebliğ etmek.

ÜÇÜNCÜBÖLÜM
Müdür, büroların ve diğer personelin görev yetki ve sorumlulukları


Müdürün görev yetki ve sorumlulukları
Madde 12
- (1) Müdürün görev yetki ve sorumlulukları şunlardır.

 1. Bu yönetmelikte belirtilen Müdürlük hizmetlerinin zamanında, verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini ve koordinasyonu sağlamak
 2. Müdürlükte çalışanlar arasında görev bölümü yapmak,izin,hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılanların yerine bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak, mesai takibini yapmak
 3. Müdürlük işlerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek,denetlemek.
 4. Müdürlüğe ait stratejik planları hazırlamak ve faaliyetleri stratejik planlara uygun olarak yapmak.
 5. Müdürlüğü tahakkuk amiri ve personelin 1. sicil Amiridir.
 6. Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek.
 7. Diğer Müdürlük ve kuruluşlarla koordinasyon sağlayarak işlemlerin yerine getirilmesini temin etmek
 8. Müdürlükle ilgili karar alınmak üzere Meclise sunulacak teklifleri hazırlamak.
 9. Görev alanı ile ilgili uygulamada ortaya çıkan aksaklıklar ile ilgili tedbirleri almak, başkanlık makamına teklifte bulunmak.
 10. Harcama birimi bütçesini değerlendirmek, Harcama yetkilisi görevini yapmak.
 11. Müdürlükte çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi,ödüllendirme ve cezalandırma gibi işlemlerle ilişkin belgeleri kapsayan gölge dosya tutulur.

Şefin Görev Yetki ve Sorumlukları
Madde 13 - (1) En az Lise tahsili yapmış bilgi ve beceri ve deneyimi ile Şef yapmak için yeterli vasıfları taşıyan olumlu sicil almış kişiler arasından mevzuata uygun olarak seçilir.
(2) Başkanlık onayı ile atanır veya görevlendirilir.
(3) Şefin görev, yetki ve sorumlukları aşağıdaki gibidir.

 1. Müdüre bağlı olarak çalışır.Müdürün verdiği görevleri yasalar çerçevesinde tam ve zamanında yerine getirmek.
 2. Kendine bağlı bürolar ve diğer bürolarla koordinasyonu sağlamak.
 3. İşlemleri başlatılan ve ilgili personelde gelen evrakların kontrolünü yaparak Müdüre tevdi etmek
 4. Müdürün havale ettiği evrakları ilgili çalışanlara dağılımını yaparak yazışmaların gecikmeden dikkat ve özenle yapılmasını sağlar.

Teknik Elemanların görev yetki ve sorumlulukları
Madde 14
- (1) Teknik Elemanların görev yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 1. Müdürlüğün Mühendislik ve Mimarlık hizmetlerini yapmak ve sonuçlandırmakla görevlidirler. İhalelerde Kontrol Mühendisliği, Sorumluluk işlemlerinde Raportörlük yaparlar.Müdürlüğün diğer teknik çalışmalarını yerine getirirler.

Taşınır Kayıt ve kontrol Yetkilisi Görev yetki ve Sorumlulukları:
Madde 15 - (1) Taşınır kayıt ve kontrol Yetkilisi Görev ve Sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 1. Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak tartarak,ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.
 2. Muayene ve kabul işlemi yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak,bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.
 3. Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak,bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek.
 4. Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.
 5. Taşınırların yangına, ıslanmaya ,bozulmaya çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.
 6. Depoda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek.
 7. Depo sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisinde Belediyenin asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.
 8. kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak veya yaptırmak,
 9. Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.
 10. Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.
 11. Müdürlüğün tüm büro, maaş ve tahakkuk düzenli biçimle yürütülmesini sağlar.

Avans Maaş Memuru görev yetki ve sorumlulukları
Madde 16 - (1) Avans, Maaş,görev yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 1. Müdürün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmakla sorumludur.
 2. Müdürlüğün işlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bütçe ile tahsis edilen ödenekten avans çeker ve kapatır. Verilen ek görevleri yerine getirir.
 3. Müdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

Kalem ,Daktilo ve Arşiv Elemanlarının görev yetki ve sorumlulukları
Madde17 - (1) Kalem ,Daktilo ve Arşiv Elemanlarının görev yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 1. Müdürlüğe gelen ve Müdürlükten giden yazıların ,belgelerin ,dosyaların kayıt havale ve dosyalama işlemlerini yürütürler, Müdürlüğün tüm büro hizmetlerini yerine getirirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Hizmetlerin yürütülmesi

 

Görevin Alınması
Madde 18
- (1) Müdürlüğe gelen tüm yazılar Evrak kayıt ve Arşiv Bürosunda kaydedilir. Gelenler dosyalanır,gelen evrak defterine işlenir ve Müdüre iletilir.Müdür gerekli dağıtımı (havalesi) yapar, gerektiğinde bu konuda başka personeli yetkili kılabilir. Havale olan evraklar zimmet karşılığı ilgili personele teslim edilir.
 

Görevin Planlaması
Madde 19
- (1) Müdürlük çalışmaları Müdürlük tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür. Müdürlük görevlerinin yürütülmesinde yardımlaşma , bilgi ve görüş birliğinin sağlanmasına özen gösterilir Müdürlüğün tüm personeli kendilerine verilen görevleri özen ve itina içinde süratle mevzuata uygun olarak yapmak zorundadır.
 

Evraka Yapılacak İşlem
Madde 20
- (1) Müdürlüğe gelen ve dağıtılan yazılar, ilgili personel tarafından işlem yapıldıktan sonra defter kaydı kapatılmak , diğer yazılar içinse deftere işlenmek suretiyle ilgili Müdürlüğe zimmetle teslim edilir. Diğer kişi ve kurumlara Posta ile gönderilecek yazılar belediyenin Yazı İşleri Müdürlüğü ya da Müdürlük eliyle Taahhütlü olarak hazırlanır ve gönderilir.
 

ARŞİVLEME
Madde 21
- (1) Müdürlükte işlem Gören Taşınmazlar pafta,ada,parsel bazında dosyalanır.Kayıt ve arşiv işlemlerinde bilgisayar kullanılır. Dosyalama ve saklama işlemleri Arşiv memurlar tarafından sağlanır.
 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Denetim ve Siciller

 

Müdürlüğün Denetimi ve sicillerinin tutulması
Madde 22
- (1) Müdürlüğün denetim ve sicillerinin tutulması aşağıdaki gibidir.

 1. İmar ve Şehircilik Müdürü, Müdürlüğün tüm personelini her zaman denetlemek yetkisine sahiptir. Yürütülen işlemlerin son durumu hakkında personelinden bilgi isteyebilir.
 2. Müdürlük personelinin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemeleri, ödüllendirme ve cezalandırılmalarına ilişkin belgeler düzenleyip, Belediyemiz insan Kaynakları ve eğitim Müdürüne gönderir. Müdürlük bünyesinde her personel için birer gölge dosya oluşturur.
 3. Müdür tespit ettiği hatalı konuları Başkanlık onayı ile Teftiş Kuruluna gönderebilir

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler


Yürürlükten kaldırılan
Madde 21
- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte yürürlükte olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yönetmeliği yürürlükten kalkar.

Yürürlük
Madde 22 - (1)Yönetmelik Çekmeköy Belediye Meclisinin kabulü ve Mahallin en büyük mülki idare amirine sunulması yürürlüğe girer.

 

Yürütme
Madde 23 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri Çekmeköy Belediye Başkanlığı tarafından yürütülür.

 

 • İmar Durum Belgesi İşlemleri
 • Vaziyet Planı Onay İşlemleri
 • Ön Tasdik (Avan) İşlemleri
 • Yanan ve Yıkılan Yapılar Belgesi (Yıkım Ruhsatı) İşlemleri
 • Yapı Ruhsatı İşlemleri
  • Mimari Proje Onay
  • Tesisat Proje Onay
  • Statik Proje Onay
  • Zemin Etüt Onay
 • Kat İrtifakı Onay İşlemleri
 • Geçici Ustalık Belgesi İşlemleri
 • Asansör Tescil Belgesi İşlemleri
 • Kamu Projeleri Üretim ve Ruhsatlandırma İşlemleri