Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girin :
 
x
Seri Nokta Başvuru
Seri Nokta Başvuru Sorgulama

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

isDosyalar/2019/03/14/isletme-ve-istirakle_bTOA.jpg
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
İşletme ve İştirakler Müdürü
Mümtaz ÖZDEM
0216 429 12 50 Dahili 121
:mumtazozdem@cekmekoy.bel.tr

1965 Elazığ doğumlu Mümtaz Özdem, eğitim hayatını Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun olarak tamamladı. TİGEM Konya Merinos Üretme Çiftliği ve TİGEM Hayvan İşletmesinde görev yaptıktan sonra Konya Ereğli Belediyesi ile belediyecilik kariyerine başladı. Taşdelen Belediyesinde Sağlık İşleri Müdürü olarak görev yapan Mümtaz Özdem, Çekmeköy Belediyesinde Sağlık İşleri Müdürü ve Temizlik İşleri Müdürü görevleri yaptı. Muhtarlık İşleri Müdürü olarak meslek hayatını sürdürmektedir.

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Çekmeköy Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki, sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 (1) Bu yönetmelik Çekmeköy Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 (1) Çekmeköy Belediye Meclisinin 09/05/2014 tarihli ve 33 sayılı Kararı ile norm kadrosu oluşturulan İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve 24.06.2014 tarihli ve 1109 sayılı Müdürlük Görev Dağılımı’na ilişkin Genelge doğrultusunda hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 (1) Bu yönetmelikte geçen;

a) Başkan : Çekmeköy Belediye Başkanı’nı,

b) Başkan Yardımcısı: Müdürlüğün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı’nı,

c) Başkanlık : Çekmeköy Belediye Başkanlığı’nı,

ç) Belediye : Çekmeköy Belediyesi’ni,

d) Müdür : İşletme ve iştirakler Müdürü’nü,

e) Müdürlük : İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nü,

f) Personel : İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde görevli tüm personelini,

g) Yönetmelik: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği’ni ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık

Teşkilat Yapısı

Madde 5 (1) Müdürlük, çalışmalarını aşağıdaki personel yapısıyla yürütülür.

a) Müdür

b) Şefler

c) Memurlar

ç) İşçiler

d) Diğer personeller
 

(2) Müdürlüğün Teşkilat Yapısı aşağıdaki gibidir.

a) Müdür

b) Şef

c) Kalem Bürosu

ç) Taşınır Bürosu

d) İşletme ve Tesisler Bürosu

e) Satınalma Bürosu

f) Teknik Büro

(3) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için birim amirinin talebi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile kadro karşılığı olmaksızın hizmet gereği “Büro Sorumlusu” ve “ Yönetici Yardımcısı” görevlendirilmesi yapılabilir.

(4) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan kadrolu Şefler dâhil olmak üzere Yönetici Yardımcısı ve Büro Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

Bağlılık

Madde 6 - (1) Müdürlük, Başkana veya Başkanın görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün görevleri

Madde 7 - (1) Belediye mülkünde olan, kiralama veya tahsisle Belediyeye kullanım hakkı verilmiş olan;

  1. Sosyal ve Kültürel Tesisleri,
  2. Mesire Alanları,
  3. Spor Tesisleri,
  4. Nikah Sarayı,
  5. Kapalı Pazar Yerleri,
  6. Belediye Misafirhaneleri,
  7. Bu tesislerde kurulu ve bağımsız açık, kapalı ve yol üstü otoparkları

işletmek/işlettirmek ve küçük bakım, onarımlarını yapmak/yaptırmak.

(2) Yeni tesisler için yerleri belirlemek ve işletmeye açmak ve işletmek, 

(3) Müdürlüğün kendisine bağlı olan birimlerin mal ve hizmet taleplerini, yapılacak olan işin durumuna göre ya kendi eliyle ya da doğrudan temin ve ihale yoluyla, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yer alan hükümler doğrultusunda karşılamak,

(4) Stratejik Plan ve Performans Programlarda Müdürlüğe yöneltilen işlerin ihalesinin yapılması, bu işlere ait işlemlerin yer tesliminden işin bitimine kadar usulünce yapılıp yapılmadığının takip ve kontrol etmek, 

(5) İşletme ve Tesislerin ücretleri bölgesel bazda ve günün şartlarına göre belirlemek için çalışma yapmak ve belediye meclisine sunmak, 

(6) Meclisten çıkan tarifelerin uygulanmasını sağlamak ve denetlemek, 

(7) İşletmeler ve Tesislerin her biri veya tamamı için gerekli durumlarda mevzuata uygun yönergeler hazırlamak.

(8) Başkanlıkça kurulması kararlaştırılan işletme ve iştiraklerin kuruluş, işleyiş ve her türlü iş ve işlemlerini Belediye adına koordine etmek.

 

Müdürlük yetkisi

Madde 8 - (1) Müdürlük, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

 

Müdürlüğün sorumluluğu

Madde 9 - (1) İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu

Madde 10 – (1) Müdürlüğü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.

(2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir.

(3) Müdürlüğün görevleri ile ilgili işleri koordine eder, etkili ve verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlar.

(4) Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1.Sicil ve disiplin amiridir.

(5) Müdürlük ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

(6) Stratejik Plana uygun olarak Müdürlüğün yıllık Performans Programını ve buna bağlı olarak yıllık Bütçesini hazırlar.

(7) Performans Hedefleri, İş kapasitesi ve Faaliyet alanlarını dikkate alarak günlük, haftalık, aylık ve yıllık çalışma planları hazırlar ve bu planların uygulanmasını sağlar.

(8) Performans Hedefleri ve Bütçesine göre bir yıl boyunca kullandığı kaynakları ve yaptığı faaliyetleri gösteren “Yıllık Faaliyet Raporu”nu hazırlar.

(9) Vatandaşa yönelik hizmetlerle ilgili “hizmet standartları”nı belirleyerek daha hızlı ve etkin hizmet vermek için tedbirler alır, süreç iyileştirmesi yapar.

(10) Müdürlüğünde Kamu İç Kontrol Sisteminin ve Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasından birinci derecede sorumludur. Bu konuda Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile koordineli çalışır.

(11) Müdürlüğün geçmiş döneme ait bilgilerinin, dosyalarının, raporlarının kurumsal bir formatta Standart Dosya Planına göre arşivlenmesini sağlar. Bu konuda Yazı İşleri Müdürlüğü ile koordineli çalışır.

(12) Yasalarla verilen diğer görevleri yapar.
 

Şef’in görev, yetki ve sorumluluğu

Madde 11 – (1) Müdürlük sorumluluğunda bulunan binaları faaliyet icra etmeye hazır hale getirir ve hizmeti aksatacak sorunlar için acil tedbir alır.

(2) Müdürlük sorumluluğunda bulunan binalarının bakım onarımlarını yapılmasını sağlar.

(3) Müdürlük sorumluluğunda bulunan binaların boya, badana ve temizliğini yaptırmak.

(4) İşletme ve Tesislerde ihtiyaç duyulan personelin niteliklerini tespit etmek.

(5) Personelin çalışma zamanlarını belirlemek,

(6) Personele ait fazla çalışma zamanlarını belirlemek, bunlara ilişkin onayları vermek ve uygulanmasını sağlamak.

(7) Personelin ihtiyacı olan eğitimleri tespit edip İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne hizmetiçi eğitim taleplerinin iletilmesini sağlamak.

(8) Büroların ve Tesislerin Sorumlularının sevk ve idaresinden sorumludur.


İşletmeler ve Tesisler büro sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 12 – (1) Belediyemiz bünyesinde bulunup Müdürlüğe bağlı olan işletme ve tesislerin verimli bir şekilde çalışmasını temin etmek.

(2) İşletmelerin günün şartlarına göre ekonomik koşullar içinde üretimlerini arttırıcı mali ve teknik etütler yapmak,

(3) İşletmelerin yaptıkları iş programlarını bütçe ve bilançolarını tetkik edip Başkanlığa sunulması, İşletmelerin koordinasyonunu sağlamak ve çalışmalarına yön vermek

(4) Müdür tarafından verilen diğer hizmetleri yürütmek.

(5) İşletme ve Tesislerden periyodik olarak yararlanmak isteyen kişi ve kurumlarla ilgili üyelik işlemleri yapmak, tahsis ve kiralama işlemlerini titizlikle takip ederek haftalık, aylık ve yıllık raporlar hazırlamak


Kalem Büro Sorumlusunun görev, yetki ve sorumluluğu

Madde 13 - (1) Birime gelen evrakları teslim alıp, sınıflandırıp, amirin bilgisine sunmak.

(2) Amiri tarafından kendisine yazılmak üzere verilen iç ve dış birimlere gönderilecek yazıları, tutanakları, kayıtları, resmi yazışma kuralları genelgesine uygun olarak yazmak.

(3) Standart Dosya Planına göre müdürlükte dosyalama sistemi oluşturmak. Birime gelen yazışmalar ile birim tarafından üretilen yazışmaların paraflı nüshalarını Standart Dosya Planına uygun olarak arşivlemek.

(4) Müdürlüğe gelen telefonlara kurum kimliğine uygun olarak bakmak ve ilgilisine aktarmak.

(5) Kendi sorumluluğunda olan bütün büro makinelerinin her türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirleri almak.

(6) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

(7) İştiraklerin yaptıkları iş programlarını bütçe ve bilançolarını tetkik edip Başkanlığa sunulması, İştiraklerle koordinasyonu sağlamak.

(8) Personellerin maaş/ücret cetvellerini hazırlamak,

(9) Müdürlüğün beş Stratejik Planı, yılı Performans Programı, Faaliyet Raporu, Bütçe çalışmalarını yapmak,

(10) Tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile koordineli çalışmak.

(11) Kalite Yönetim Sistemi, Süreç Yönetimi, Halkla İlişkiler-Serinokta çalışmalarını sürdürmek.

(12) Müdürlüğün sekreteryasını yürütmek.


Taşınır Büro Sorumlusunun görev, yetki ve sorumluluğu

Madde 14 - (1) Müdürlüğün, müdürlük sorumluluğunda bulunan tüm işletme ve tesislerde kullanılan taşınırlarla ilgili tüm iş ve işlemleri tesis etmek.

(2) Müdürlük ve sorumluluğunda olan büro, işletme ve tesislerin taşınırları ilgilisine zimmetle teslim etmek.

(3) Müdürlük ve sorumluluğunda olan büro, işletme ve tesisler için şef tarafından tespit edilen taşınır taleplerini ilgili müdürlüklerden yapmak,

(4) Sarfı gerçekleşen tüm taşınırların terkini yapmak,

(5) Tüketim ömrünü tamamlamış taşınırlarla ilgili gerekleri yapmak,

(6) Kullanılan taşınırların kullanılabilirliğini artırmak için çalışmalar yapmak.


Teknik Büro Sorumlusunun görev, yetki ve sorumluluğu

Madde 15 - (1) İşletme ve Tesislerin küçük bakım onarımların tespitini yapmak.

 (2) Tesislerin işletilmesinde sürekliliği sağlayacak şekilde gerekli önlemleri almak, İşletme ve

(3) Tesislerde kullanılan elektrikli ve elektronik cihazların periyodik bakım/servis zamanlarını takip etmek.

(4) Küçük bakım onarımları yapmak.

(5) Küçük bakım onarımların yapılması için Satınalma Bürosu ile koordineli çalışmak.

(6) İşletme ve Tesislerin küçük bakım onarımları ile ilgili raporları şefin bilgisine sunmak.

(7) Bakım onarım sözleşmesi yapılmış elektrikli ve elektronik cihazların yetkili firma/servisi tarafından periyodik veya olağanüstü bakım ve onarımlarında gözlemci olmak ve ilgili tutanağa imza atmak


Satınalma Büro Sorumlusunun görev, yetki ve sorumluluğu

Madde 16 - (1) İşletme ve Tesislerin elektrikli ve elektronik cihazlarla ilgili yapılacak bakım onarım sözleşmelerini yapmak üzere Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile gerekli yazışmaları yapmak.

(2) Teknik Büro Sorumlusu tarafından talep edilen elektrik, su, sıhhi tesisat, doğalgaz ve inşaat malzemeleri ile ilgili gerekli nalburiyenin teminini için 4734 sayılı kanuna göre satınalma dosyalarını yapmak, ödemeleri ile ilgili gerekli evrakları düzenlemek,

(3) İşletme ve Tesislerle ilgili yapılan satınalmaların raporlarını şefin bilgisine sunmak.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmetlerin İcrası

 

Görevin alınması

Madde 17 - (1) Kalem memurları dışında kalan Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.

Görevin planlanması

Madde 18 - (1) Müdürlükteki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.

 

Görevin yürütülmesi

Madde 19 - (1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.
 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

Müdürlük birimleri arasında işbirliği

Madde 20 - (1) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

(3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

(4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

(5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.
 

Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon

Madde 21- (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ ün imzası ile yürütülür.

(2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Başkanın veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.
 

ALTINCI BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem

Madde 22 - (1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

(2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

Arşivleme ve dosyalama

Madde 23 - (1) Müdürlük tarafından yapılan tüm yazışmaların birer paraflı nüshası konusuna göre Standart Dosya Planı’na uygun olarak muhafaza edilir.

(2) Müdürlükte üretilen ve müdürlüğe gelen tüm evrak ve belgeler Standart Dosya Planı’na göre sınıflandırılır ve dosyalama yapılır.

(3) İşlemi biten evraklar “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik”e uygun olarak arşive kaldırılır.

(4) Arşivdeki evrakların saklama süreleri ve imha temrinleri için planlama yapılarak süresi gelen evraklar mevzuata uygun olarak imha edilir.

(5) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.
 

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim

Denetim ve disiplin hükümleri

Madde 24 - (1) Müdür tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

(2) Müdür 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.

(3) Müdürlükte çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma vd. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan gölge dosya tutulur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

Madde 25 - (1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

Madde 26- (1) Bu yönetmelik Meclisin kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 27 – (1) Bu yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.