Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girin :
 
x
Seri Nokta Başvuru
Seri Nokta Başvuru Sorgulama

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

isDosyalar/2019/01/22/ihaleler_zp8Z.jpg
Kiralama İhalesi İlanı

İşin nevi

Özgecan Parkı Spor ve Sosyal Tesisleri İşletmesinin Kiraya Verilmesi

İlçe

Çekmeköy

Mahalle

Hamidiye

Cadde/Sokak

Mimar Sinan Caddesi – Barış Yolu Caddesi

Encümen Kararı

Tarih: 23/02/2017 - Karar No: 88

Kira Süresi

10 (on) yıl

Pafta-Ada-Parsel

3312 parsel ve Park Alanı (Özgecan Parkı)

Bşk. Değ. Kom. Rp.

Tarih: 14/02/2017 Sayı: 159

İhale tarih ve saati

16/03/2017 tarih ve saat 14:00

Muhammen kira bedeli( aylık)

5.000,00 (beş bin Türk Lirası ) TL+KDV

Geçici teminat

1.800,00 TL (1 yıllık muhammen kira bedelinin %3’ü)

İhale usulü

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü

İhale ilan şekli

Belediye İlan Panosu,Web sitesi, Gazete İlanı

Şartname bedeli

250,00TL  (Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir)

İhale komisyonu yeri ve adresi

2.Kat Belediye Encümen Salonu

Belediye Başkanlık Binası, Merkez Mah. Piri Reis Cad. No:5 Çekmeköy


1- İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen ihaleden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

2- İhaleye Katılacak Olanlardan İstenecek Belgeler


İhale tarihinden geriye doğru 6 (altı) ay içinde olmak şartıyla;

A-Gerçek Kişilerden;

1) Nüfus Cüzdan Sureti,

2) Noter Tasdikli İmza Beyannamesi,

3) İkametgâh Belgesi,

4) Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu,

5) Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait noter tasdikli imza sirküleri,

6) Belediyeye borcu olmadığına dair belge

     

B-Tüzel Kişilerden;

1) Tüzel kişinin sicilinin kayıtlı bulunduğu idareden (Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya ilgili makamdan) tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2) Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküleri,   

3) Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait İmza Beyannamesi,

4) Belediyeye borcu olmadığına dair belge;

5) Sermayesinin %50 den fazlası Kamu Kurumuna ait olması

 

Geçici ve Kesin teminat olarak alınacak belgeler

          Tedavüldeki Türk Parası, Bankalar ve Özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler( nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır)

8) 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 6’ncı maddesindeki kişiler veya 83’üncü maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışta bulunan kişiler ihaleye katılamazlar.

9) haleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgeleri ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayarak en geç ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar, Çekmeköy Belediye Başkanlığı, Merkez Binası 2’nci Katta bulunan Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

10) Bu ilan kapsamında yapılacak olan kiralama işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri ve şartname hükümleri uygulanır.

11) İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.