Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girin :
 
x
Seri Nokta Başvuru
Seri Nokta Başvuru Sorgulama

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

isDosyalar/2019/01/22/ihaleler_zp8Z.jpg
Kiralama İhalesi İlanı

Mülkiyeti Belediyemize ait Alemdağ Mahallesi, F22D25B2A pafta, 422 ada 12 parsel üzerinde bulunan “Çekmeköy Belediyesine Ait 7 adet Dükkan” 2886 Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince ve şartnamesi uyarınca ihale yoluyla 1 (bir) yıl süreyle Çekmeköy Belediyesi, Belediye Encümenince 06/12/2016 tarihinde yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

 

İşin nevi

Çekmeköy Belediyesine ait 7 adet dükkanın kiraya verilmesi

İlçe

Çekmeköy

Tanınmış Semti

Çekmeköy- Alemdağ

Mahalle

Alemdağ

Cadde/Sokak

Reşadiye Caddesi

Encümen Kararı

Tarih: 15/11/2016 - Karar No: 879

Kira Süresi

1(bir) yıl (02.02.2017 den sonra)

Pafta-Ada-Parsel

F22D25B2A pafta, 422 ada 12 parsel

Bşk. Değ. Kom. Rp.

Tarih: 03/11/2016 Sayı: 52

İhale tarih ve saati

06/12/2016 tarih ve saat 14:00

Geçici teminat

(1 yıllık muhammen kira bedelinin %3’ü)

İhale usulü

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü

İhale ilan şekli

Belediye İlan Panosu,  web sitesi, Gazete İlanı

Şartname bedeli

150,00TL  (Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir)

İhale komisyonu yeri ve adresi

2.Kat Belediye Encümen Salonu

Belediye Başkanlık Binası, Merkez Mah. Piri Reis Cad. No:5 Çekmeköy

 

 

Sıra No

Dükkan No

Muhammen Bedel (aylık)

Muhammen Bedel (yıllık)

Geçici Teminat

1

Zemin Kat

1 Nolu Dükkan

 

1,450.00 TL

17,400.00 TL

522.00 TL

2

Zemin Kat

2 Nolu Dükkan

 

850.00 TL

10,200.00 TL

306.00 TL

3

Zemin Kat

3 Nolu Dükkan

 

1,150.00 TL

13,800.00 TL

414.00 TL

4

Zemin Kat                       

4 Nolu Dükkan

 

850.00 TL

10,200.00 TL

306.00 TL

5

Zemin Kat

6 Nolu Dükkan

 

850.00 TL

10,200.00 TL

306.00 TL

6

                                        1. Kat

1 Nolu Dükkan

 

650.00 TL

7,800.00 TL

234.00 TL

7

1. Kat

2 Nolu Dükkan

 

650.00 TL

7,800.00 TL

234.00 TL

 

1.İhaleye Katılacak Olanlardan İstenecek Belgeler

İhale tarihinden geriye doğru 6 (altı) ay içinde olmak şartıyla;

A-Şahıslardan:

 •   Nüfus Cüzdanı Sureti (Noterden veya Muhtardan)
 •   İkametgah Senedi (Muhtardan)
 • Geçici Teminat Makbuzu (Mali Hizmetler Müdürlüğü) veya Teminat Mektubu(limit  
  dahili olacak ve süresiz ibareli teminat mektuplarının asılları ile Banka teyit yazısı)
 • Noter tasdikli imza sirküleri
 • Şartname alındı makbuzu
 • Mali Hizmetler Müdürlüğünden onaylı borcu (işbu belge ihale tarihinden geriye doğru en    
  çok 1 hafta içinde alınmış olması gereklidir)  yoktur belgesi

B- Şirketlerden:

 •  İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret   
       Odasından veya sair resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette
       olduğuna dair bu ihalenin ilan tarihinden sonra alınmış bir belgeyi haiz olması
 •  Şirketin imza sirkülerinin veya şirket adına tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin  
       vekili olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname
 •  Geçici Teminat makbuzu (Mali Hizmetler Müdürlüğü) veya Teminat Mektubu (limit  
       dahili olacak ve süresiz ibareli teminat mektuplarının asılları ile Banka teyit yazısı).
 • Tebligat için adres bildirimi
 • Çekmeköy Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden onaylı 
       borcu (işbu belge ihale tarihinden geriye doğru en çok 1 hafta içinde alınmış olması
       gereklidir) yoktur belgesi
 • Şartname alındı makbuzu
 • Dernek ise, karar defteri fotokopisi
 • Dernek tüzüğü - yetki belgesi

2.Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler;

a.Tedavüldeki Türk Parası

b.Maliye Bakanlığınca belirtilecek bankaların verecekleri süresiz teminat mektuplarıdır.

3.İhale Şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilecektir.

4.İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü uygulanmak suretiyle yapılacaktır. Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta, bir bölümünü veya tamamını yapmakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

5.2886 sayılı devlet ihale yasasının 6 ncı Maddesinde sayılanlar ihaleye katılamazlar. Bu yasaya rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı gelir kaydedilir.

6.Sözleşme ile ilgili her türlü vergi, resim ve harç, karar pulu vb. diğer giderler ile birlikte alıcıya aittir.

7.İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici teminatları bütçeye gelir kaydedilir.

 

İ L A N    O L U N U R