Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girin :
 
x
Seri Nokta Başvuru
Seri Nokta Başvuru Sorgulama

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

isDosyalar/2019/03/14/park-ve-bahceler-mud_NR85.jpg
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Park ve Bahçeler Müdürü
Sadirettin KARAARSLAN
0216 600 0 600 dahili:168
E-posta: sadirettinkaraarslan@cekmekoy.bel.tr

1970 Erzincan Otlukbeli doğumlu, ilk ve orta öğrenimini Erzincan’da tamamladı. Ardından Anadolu Üniversitesi Uluslararası Halkla İlişkiler ve Kamu Yönetimini bitirdi. 1993 yılında Otlukbeli Belediyesinde Fen Memuru olarak göreve başlamış olup, 2000-2007 yılları arasında aynı belediyede Mali Hizmetler Müdürlüğü görevini yürütmüştür. 2007 yılında Çekmeköy Belediyesine naklen ataması yapılmış, sırasıyla; Destek Hizmetleri Müdürü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlerini yerine getirmiştir.

Halen Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürü olarak görevine devam etmekte olup, evli ve beş çocuk babasıdır.

 • 1580 sayılı Belediyeler Yasası ve 3030 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası gereğince Çekmeköy Belediyesine verilen görevlerden; mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek
 • İmar Planı doğrultusunda yeni yeşil alanlar oluşturmak,
 • Dinlence ve çocuk oyun grup alanları ve spor tesisleri oluşturmak
 • Kitlelerin kültürel alış-veriş yoluyla birbirleriyle kaynaşmalarını sağlamak ve çocukların sağlıklı ortamlarda oynamalarına olanak tanıyarak onları sokaklardan ve sağlıksız yerlerden korumaya yardımcı olmak.
 • Kitlelerin çevre bilincini geliştirmeye çalışmak.
 • İlçemizde mevcut eski eserleri restore ederek ve diğer tabiat ve kültür varlıklarını koruyarak fonksiyonel hale getirip, kamu hizmetlerine sunmak.
 • Hizmete açık olan park, bahçe ve oyun alanı ile spor tesislerine ait yeşil alanların periyodik ve rutin (sulama, budama çapalama, ilaçlama, gübreleme, çim ekimi, fidan dikimi v.b.) işleri ve gerekli onarımları yapmak, yol ve refüj ağaçlandırmaları ile trafik akışına yardımcı olmak gibi hizmetlerin yürütülmesi gerekçesiyle çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ,Hukuki Dayanak

Amaç

Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Çekmeköy  Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün teşkilat görev ve sorumluluk çalışma esaslarını düzenlemektir.

 

Hukuki Dayanak

Madde 2- (1)  Bu yönetmelik 5393 sayılı belediye kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu ve 5747 sayılı kanunun 2.maddesinin 1. Fıkrasına dayanarak hazırlanmıştır.

 

Kapsam

Madde 3- (1) Bu yönetmelik 5393 sayılı belediyeler kanunu ile imar planında yeşil alan olarak ayrılan alanların park, çocuk bahçesi, spor sahaları, ağaçlandırma sahası, rekreasyon alanı, yeşil alan olarak düzenlemesi ile ilgili mevcut yeşil alanların bakım, onarımını, ilçenin doğal yapısına uygun koruyarak kentsel gelişim içerisindeki rekreasyonel alanları ile bütünleştirerek modern bir metropol bölgesine dönüştürmek için park,bahçe ve yeşil alanlarını nicelik ve nitelik olarak geliştirmeyi kapsamaktadır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Görev Tanımları

 

Müdürlüğün tanımı

Madde 4- (1) Park ve bahçeler müdürlüğü üst yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının görevlendirip yetki verdiği başkan yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.

          

Diğer tanımlar

Madde 5- (1) Bu yönetmelikte adı geçen;

           

a) Belediye: ÇekmeköyBelediyesi

b) Başkan:Çekmeköy Belediye Başkanını

c) Başkanlık: Çekmeköy Belediye Başkanlığını

d) Başkan Yardımcısı: Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısını

e) Müdür: Park ve Bahçeler Müdürünü

f) Birim Sorumlusu: Park ve Bahçeler Müdürlüğüne Bağlı Birim Sorumlusunu

g) Dosyalama ve Evrak Memuru: Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli olan kişiyi

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev Sorumluluk Ve Yetkiler

 

Park ve bahçeler müdürlüğünün görevleri

Madde 6- (1) Park ve bahçeler müdürlüğünün görevleri aşağıdaki gibidir.

 

a) Çekmeköy uygulama imar planlarında müdürlüğümüzün uzmanlık alanına giren ve bu amaçla tahsis edilmiş sahaların düzenlenmesi için gerekli etüd, proje ve detay planlarının plan proje, fen işleri imar ve şehircilik işleri müdürlükleri ile birlikte koordineli bir şekilde çalışarak hazırlamak ve Çekmeköy sınırları içinde yeni kurulan park ve bahçeler, yeşil alanlar, refüjler, çocuk oyun alanları, spor sahaları, meydanlar rekreasyon alanları eğlenme ve dinlenme mekanları oluşturmak.

b) Çekmeköy Belediye sınırları dahilinde mevcut park ve bahçe yeşil alan, refüj, çocuk parkı ve spor alanları bitkilerinin bakımı, donatıların onarımı yapmak ve yaptırmak.

c)Park bahçe, koru yeşil alanlarda düşünülen bakım ve her türlü fiziki ve mimarı yapılaşma için görüş bildirmek ve müsaade etmek.

    ç)Görev alanları dahilinde bulunan ağaç, ağaççık, süs bitkisi ve çiçeklerin hastalık ve ararlarından korunması için zirai mücadele çalışmaları yapmak ve yaptırmak.

d)Yıllık plana göre tanzim edilecek olan yeşil alanlar için gerekli olan her türlü bitkisel materyalin tespitinin yapılarak teminini sağlamak.

e)Bu yeşil alanları oluştururken gerekli olan çocuk oyun donatılarının kent mobilyalarının ( beton çiçekçilik, bank, çöp kutusu, aydınlatma direkleri) çeşme, spor sahası araç gereçlerinin tespitini yapmak ve temini sağlamak.

f)Belediyemiz sınırları dahilinde mevcut bulunan ağaç, ağaççık ve süs bitkilerinin kaçak olarak tahrip eden ve ettiren kişiler kuruluşlar ve işletmelere günün ekonomik koşulları göz önünde bulundurarak ağaç, ağaççık ve süs bitkilerinin bedelini   (fidan+bakım bedeli) tanzim ettirmek için tespit listesi oluşturarak encümen komisyonuna taktim edilmesi.

g)Peyzajdan en yüksek düzeyde ve sürekli olarak yarar sağlamak.

ğ)Peyzajın korunması, geliştirilmesi ve bakımı için çaba göstermek.

h) Çekmeköy Belediyesi sorumluluk alanları içerisinde bulunan kaldırım ve refüjlerde bulunan ağaç ve çalı grubu bitkilerin bakımı korunmasını sağlamak.

I)Müdürlük görev alanlarında yeni kaldırım ve refüj düzenlemesi çalışmaları yapmak.

i)Vatandaşların çevre ahlakı ve çevre bilincinin oluşturulması için eğitim seminerleri düzenlemek, sürekli ve  süreksiz yayınlar yapmak

j)Ağaç dikimi kampanyaları düzenlemek, yeterli yeşil alan oluşturulması çin ç çalışmalar yapmak.


(2)   Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili görev yetki ve sorumlulukları şunlardır.


a)Müdürlük yazışmalarını, büro hizmetlerini ve personelin özlük hakları ile ilgili çalışmaları yürütmek.

b)10/07/2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanununun Büyükşehir belediyesinin müdürlüğünüze tevdi ettiği görevleri yapmak ve yaptırmak.

 

Müdürün görev yetki ve sorumlulukları

Madde 7-  (1) Çekmeköy Belediye Başkanı adına Müdürlüğü temsil eder.

(2)Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.

(3)Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. Sicil ve Disiplin amiridir.

(4)Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

(5)Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

(6)Müdürlüğün her türlü teknik ve idari işlerinin kanun, talimat, bildiri ve genelgeler çerçevesinde en iyi şekilde sevk ve idare edilmesini sağlar.

(7)Teknik elemanlar ve memurlar arasında görev bölümü yaparak yetki ve sorumluluk vermek suretiyle işlerin daha randımanlı yürütülmesini sağlar.

(8)Uygulama çalışmalarına yönelik yenilikleri gerekli araştırmalar, ön incelemeler yaptırarak idareye sunmak, maliyet hesapları yaparak onaylanan projelerin hayata geçirilmesini sağlar.

(9)Vatandaşa çevre bilincini vermek amacıyla her türlü bilgilendirme ve tanıtım çalışmalarını ilgili müdürlüklerle beraber organizasyonunu sağlamak,

(10)Şehirdeki tüm yeşil alan ve parkların bakımını sağlar.

(11)Yeni yapılacak park, yeşil ve çocuk oyun alanlarının belirlenerek plan ve  projelerinin hazırlanıp, ihale edilen işlerin gerekli kontrollerden geçirilerek neticelendirir.

(12)Sezonuna göre iş programı yapılarak, Belediye ve şirket elemanlarının organizasyon ve kontrolünü sağlar.

(13)Vatandaş şikayet ve taleplerini değerlendirir.

(14)Park ve yeşil alanların bakımı vb işleri kapsayan ihale dosyasını hazırlatır.

(15)Harcama yetkilisi olarak müdürlüğün ihtiyaçlarının temini, harcamaların gerçekleştirilmesi ve kontrolünü sağlar.

(16)Müdürlük bütçe ve faaliyet raporunu hazırlar.

(17)Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirir.

(18)Bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

(19)Müdürlüğün idari ve teknik her türlü işlerini kanun, yönetmelik, bildiri, genelge ve başkanlık direktifleri çerçevesinde sevk ve idare eder.

(20)Her türlü tasarruf tedbirlerini alınmasını ve denetimini yapar.

(21)Yıllık programlar hazırlar ve programlara uyumu denetler.

(22)Yapılacak işlerin yerinde denetimini sağlar, etkinlikler artınca gerekli tedbirlerin alınmasını gerçekleştirir.

(23)İhtiyaçların tespitini sağlar ve yerine getirilmesini takip eder.

(24)Müdürlüğün işlemlerinin yürütülmesinde, ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması konusunda başkanlık makamına öneri de bulunma yetkisi.

(25)Müdürlük ile ilgili yazışmalar da birinci derece imza yetkisi.

(26)Disiplin amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen cezaları verme yetkisi.

(27)Müdürlüğe bağlı personelin görevlerini yerine getirmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.

(28)Müdürlük emrinde görev yapan personel ile ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenleme, mazeretine binaen bir güne kadar mazeret izni verme ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu başkan yardımcısı ile başkanlık makamına öneri de bulunma, müdürlük bünyesinde çalışan tüm personelin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.

(29)Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlar ile haberleşme yetkisi.

(30)Kurumun mevzuatı, yasalar ve bu yönerge ile kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanın da ve gereğince kullanılmasından, belediye başkan yardımcıları ve belediye başkanına karşı sorumludur.

 

Müdürlüğe bağlı birim sorumluları ve bölge amirlerinin yetki ve sorumlukları

Madde 8 – (1)Etüt ve Proje Biriminin görev yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 

a)Müdürlüğün Başkanlıkça tanzimi istenilen ve tasarlanan imar planlarında yapılması öngörülen park, yeşil saha, çocuk bahçesi, sportif alan,rekreasyon alanı, refüş vs. gibi yerlerin etüt ve planlamasını yapmak ve bunlara ait dosyaları tanzim etmek, ilgili bölge amirleri ile iş birliği yaparak tanzimi yapılacak sahaların plan tatbikatlarının yerinde yürütmek ve kontrol etmek asli görevidir. Ayrıca mevcut park, çocuk bahçesi, yeşil saha, sportif saha ve refüjlerin revizyon planlarını yaparak onlara ait düzenli bir arşiv sistemini korumakla hükümlüdür.

b) Birimin görevlerinin yerine getirilmesinde birim sorumlusu müdüre karşı sorumludur.

 

(2)Bakım-Onarım-Kontrol Biriminin görev yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.


a)Müdürlükte ki her türlü teknik ve idari işlemleri mevzuat dahilinde müdüriyetten al dığı emirler çerçevesinde ifa eder.Görev alanında ki yeşil alanlar, parklar, çocuk bahçeleri, sportif alanlar, piknik alanları, refüjler, korular ile bunların yapımı, bakımı, dikimi, kontrol ve muhafaza işlerini yürütür. Bölgede ki ağaç kesimi ve periyodik budama programını yapar. Emrinde ki personelin göreve devamını denetler. Disiplinli ve randımanlı olmasını sağlar. Her cins vasıta ve şoförlerin yasalara uygun, rantabl çalışmasını temin etmek ve  denetlemekle yükümlüdür.

b) Birimin görevlerinin yerine getirilmesinde birim sorumlusu müdüre karşı sorumludur.

 

(3)Kalem Bürosunun görev yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 

 

a)Gelen ve giden evrakların usulüne göre UKBS programı ile evrak kayıdının yapmak. b)Kayıtları yapılan evrakların müdüre sunmak.

b)Müdürlük tarafından cevaplandırılan evrakların yazmak imza ve kayıt altına almak. ç)Evrakların ilgili dosyalara kaldırmak.

c) Tüm personele ait sicil dosyalarının tutmak.

d)Günlük yazışmaların gerçekleştirilmemesi ve ilgili dosyalara kaldırılması ile yükümlüdür.

e) Amirlerine karşı sorumludur.

 

(4)Taşnır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi görevleri aşağıdaki gibidir.

 

a)Taşınır Kayıt ve kontrol yetkilisi harcama yetkilisi tarafından memuriyet ya da çalışma ünvanına bakılmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerine usule uygun şekilde yapabilecek niteliğe sahip personel arasından seçilir.

 

b)Müdürlüğün taşınır ve taşınmaz kayıtlarını niteliğine göre sayarak ölçerek teslim almak doğrudan tüketilmeyen taşınırların muhafaza etmek

c) Taşınırları korumak amacıyla gerekli tedbirleri almakla sorumludur.

d) Park Bahçeler Müdürüne karşı sorumludur. 

DÖRDÜNCÜ BOLUM

Çalışma Şekli ve İşleyiş

 

Görevin Alınması

Madde 9-(1) Müdürlüğe gelen tüm yazılar evrak kayıt ve arşiv bürosunda kaydedilir. Gelenler dosyalanır. Gelen evrak defterine işlenir ve müdüre iletilir. Müdür gerekli dağıtımı yapar. Gerektiğinde bu konuda başka personeli yetkili kılabilir. Havale olan evraklar zimmet karşılığında görevli memurlara teslim edilir.

 

Görevin Planlanması

Madde 10 (1) Alınan emir, imkanları nazarı dikkate alınarak görev haline getirilir ve incelenir.

(2)Müdürlük tarafından koordine edilir ve programa alınır.

(3)Uygun görülürse resmi yazıların hazırlanmasına ait yönetmelik esaslarına göre yazı hazırlanır. Paraflanarak veya imzalanarak işleme konur.

 

Görevin Yürütülmesi

Madde 11- (1) Mevcut mevzuat ve alışılmış usuller nazari itibara alarak görevin iyi bir şekilde yürütülmesine çalışılır.

                                                                                                                     

İş Bölümü ve Koordinasyon

Madde 12- (1) Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı personeller arasındaki işbirliği bakım-onarım-kontrol şef tarafından sağlanır.

 

Diğer Kuruluşlarla Koordinasyon

 

Madde 13- (1) Müteahhitle olan ihtilaf halinde benzeri Konularda hukuk İşleri Müdürlüğünden Müteaala alınmak suretiyle işlem tesis edilir.

(2)Diğer Müdürlük ve kuruluşlarla iş gereği bilgi alışverişi için yazılı koordinasyon yapılabileceği gibi, sözlü olarak ta koordinasyon sağlanabilir.

   

Evraka Yapılacak İşlem ve Arşivleme

Madde 14- (1) Müdürlüğe Yazı İşlerinde kayda alınarak gelen evrak, Müdürlük UKBS sistemi ile dijital ortamda sayı alınarak evrak üzerine kaydedilir.

(2)Kayda alınan evrak, müdüre iletilir.

(3)Müdür tarafından incelenen evrak gerek görülürse, ilgili teknik personele havale edilir.

 

Evrakın Üzerinde İşlem Yapılması ve Cevap Hazırlanması

Madde 15- (1) Müdür tarafından incelenen yada havale edilen evrakla ilgili işlem yapıldıktan sonra, dosyalama ve evrak memuru tarafından yapılan işlemle ilgili yazısı hazırlanarak imzaya alınır.

          

Giden Evraka Yapılan İşlem

Madde 16- (1) Müdürlüğün diğer Müdürlüklere, veya kamu Kurumlarıyla resmi veya özel kuruluş ile şahıslara cevap gönderecekleri evrak Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından zimmet mukabili alınır.Evrakla ilgili işlemler yapıldıktan sonra Büro Memuru tarafından yazısı hazırlanıp deftere kaydı yapılır.Asıl Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilir. Sureti dosyasına kaldırılan yazılarda, bölgemiz dahilinde ise zabıta marifetiyle tebliğ edilir,diğer evraklar kurye yada PTT ile gönderilir.

 

Arşivleme

Madde 17- (1) Yazı İşleri Müdürlüğü zimmet defterine kayıt edilerek sevk edilen evraklar kayıt defterine (Gelen Evrak-Giden Evrak) kaydedilir.Belediye içi gelen evrak,yada Gelen Evrak dosyasına kaldırılır.

(2)Cevaplandırılan evrakların Yazı İşleri Müdürlüğünde kaydı yapıldıktan sonra asılları bırakılır. Suretleri Kayıt Defterine (Gelen Evrak-Giden Evrak Kayıt) kaydedilir. Belediye içi giden evrak yada giden evrak dosyasına kaldırılır.

(3)Evrakların UKBS sistemine kaydı geliş tarihlerine göre yapılır. Dosyalarında tarih ve sayı numaralarına göre sıraya konulur.

(4)Başkanlık, Başkan Yardımcısı ve Yazı İşleri Müdürü tarafından havale edilen dilekçeler dilekçe kayıt defterine kaydedilir. Dilekçe dosyasında tarih ve sayısına göre sıraya konulur.

 

Müdürlük İçi Denetim-Cezai Fiil ve Haller

Madde 18- (1) Personelin çalışma durumu ile, kılık kıyafeti ve mesai saatlerine riayeti gözetim altında bulundurulur.

(2)Dilek ve şikayet için müracaat eden vatandaşların talepleri (Mevzuat, adalet ve dürüstlük) ilkeleri dahilinde objektif bir şekilde değerlendirilerek zamanında işleme tabi tutulur.

(3)Personel, Müdür Yardımcısı tarafından, Müdür Yardımcısı ve tüm personel Park ve Bahçeler Müdürü tarafından denetim altında bulundurulur.

 

Müdürlük faaliyet sahası denetimi

Madde 19- (1) İhale sureti ile yapılan işler, kontrol mühendisi tarafından sürekli denetim altında bulundurulur.

(2)Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli ile yapılan işler, bakım-onarım-kontrol Birim sorumlusu tarafından günlük denetim, Müdür tarafından genel denetim altında bulundurulur.

 

Disiplin Cezalan Uygulanacak Fiil ve Haller

Madde 20- (1) Devlet Memurları kanunu ve Belediye Memur ve Müstahdemleri nizamnamesinin ilgili maddelerinde öngörülen fiil ve hallerde yine bu maddelerde yazılı olan disiplin cezaları uygulanır.

(2)İşçi statüsünde çalışan personel için iş kanunu ve toplu sözleşmelerdeki disiplinle ilgili fiil ve hallere yine bu hükümlerde yazılı olan disiplin cezaları uygulanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Çeşitli ve Umumi Hükümler

Madde 21- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen taleplerin Müdürlüğü ilgilendiren konularında yardımcı olmak.

(2)Hayır kuruluşlarından gelen (cami,dernek,yurt,vakıf gibi) talepleri imkanlar ölçüsünde değerlendirmek.

(3)Yukarıda adı geçen kuruluşlarla koordinasyon sağlamak suretiyle ağaçlandırma, park bahçe ve diğer yeşillendirme sahalarında yardımcı olmak.

(4)Resmi kurumlardan gelen (Milli Eğitim Müdürlüğü.,Orman İşletme Şefliği,sağlık Ocakları,Tarım Kredi Kooperatifi gibi) talepleri imkanlar ölçüsünde değerlendirmek.

 

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 22-(1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda merri mevzuat uygulanır.

Yürürlük

Yürütme

Madde 24-(1) İş bu yönetmelik hükümleri Çekmeköy Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

 • Vatandaşlarca verilen dilekçelerin (Bakım, budama, Kesim, Sulama vb) sonuçlandırılması.
 • Çocuk oyun alanlarının bakım onarımının yapılması gerekli görülen yerlerin değişimlerinin sağlanması.
 • Bozulan kırılan parke taşlarının tamiri.
 • Bozulan yeşil alanların yenilenmesi ve yeşil alanların oluşturulması.
 • Yeni parkların yapılması, bitkilendirilmesi
 • Çimlenilecek alanlara funda ve bitkisel toprağın serilmesi
 • Kuruyan ve kırılan bitkilerin ve ağaçların değiştirilmesi.
 • Bölgedeki tüm ağaçların budanmasının yapılması.
 • Fidan diplerinin çapalanması.
 • Ağaçlandırma ve çim alanlarının biçilmesi.
 • Park ve yeşil alanlar ile ağaçların sulanması.
 • Parklardaki kent mobilyaların bakımı, onarım ve boyalarının yapılması.
 • Çim ve ağaçların gübrelenmesidir.

 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü faaliyetlerini 4 bölgede gerçekleştirmektedir. Bunlar Çekmeköy, Taşdelen, Alemdağ, Ömerli bölgeleridir. Bütün bölgelerin toplamında 101 adet yeşil alan, park ve refüj bulunmaktadır. Bu alanların metrekarelerine, bulundukları yerlere, adetlerine ve adreslerine göre dağılımları tablolar halinde belirtilmiştir. Bu alanlar üzerinde 2009 dönemi itibari ile Bakım ve Onarım faaliyetleri rutin olarak yapılmış, Çekmeköy halkına gerekli hizmet götürülmüştür. (bknz: tablo9, tablo 10, tablo 11)

 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yeşil Alan Yapımı Kapsamında; Arazi tesviyesi, Sulama tesisatı, Elektrik tesisatı, Bitki dikimi, Çim ekimi, Donatı elemanları montajı gibi faaliyetlere yer vermektedir. Yeşil Alan Bakımı ve Onarımı Kapsamında ise; Çim biçimi, Temizlik, Çapalama, Gübreleme, Sulama, Budama, Zararlılarla Mücadele, Donatı Elemanlarının Onarımı gibi faaliyetler yer almaktadır.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yeşil Alan Bakımı Kapsamında faaliyetlerini gerçekleştiği bölgelerin sahip olduğu büyüklükler tablo 9’ da belirtildiği gibidir.

Tablo 9: Çekmeköy Belediyesi Toplam Yeşil Alan ve Parklar

 

BÖLGE

Yeşil Alan (m2)

Park Adedi

Yeşil Alan ve RefüjAdedi

Çekmeköy

50.667

27

7

Taşdelen

17.973

19

5

Alemdağ

71.011

12

11

Ömerli

22.583

4

16

Toplam

162.235

62

39

Tablo1) Kaynak: Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2010

Yeşil Alan Yapım Faaliyetleri

Müdürlüğümüz 2009 faaliyet dönemi içerisinde Çekmeköy Halkının hizmetine sunulmak üzere 9 adet Park Yapımını tamamlamış, pasif ve aktif rekreasyonel alanlar oluşturarak bölgenin gelişmekte olan vizyonuna katkıda bulunmuştur.

 

Yeni Yapılan Ve Yapımı Devam Eden Çocuk Oyun Parkları

 

Sıra No

Park İsimleri

Park Alanı (m²)

1

Köroğlu Parkı

6.794,36

2

Ulubatlı Hasan Parkı

347,05

3

Şehit Er İbrahim Doğan Parkı

2.911,13

4

Nişantepe Parkı

893,57

5

Cumhuriyet Parkı

1.517.60

6

Cemevi Yanı Parkı

644,67

7

Koru Parkı

1.227,35

8

Aydınlar Parkı

599,62

9

Erguvan Parkı

250,00

 

Restorasyonu Yapılan Parklar

 

Restorasyon kapsamında fitness aletleri olmayan parklara gerekli düzenlemeler yapılmış, basket sahalarındaki pota, direk vb. onarım gerektiren parklardaki ekipmanların onarımı sağlanmıştır. Oyun grupları alanın büyüklüğü ve bulunan bölgenin sosyo-ekonomik düzeyi de göz önünde bulundurularak yenilenmiştir.

Restorasyonu Yapılan Parklar

-          Barış Manço Parkı (879,95 m²)

-          Dr. Refik Saydam Parkı (966,42 m²)

-          Malazgirt Parkı (1558,05 m²)

-          Mehmetçik Parkı (368,91 m²)

-          Mevlana Parkı (946,85 m²)

-          Şirinler Parkı (308,52 m²)

-          İbn-i Sina Parkı (1.288,38 m²)

-          Fatih Sultan Mehmet Parkı (1.288,38 m²)

Çevre Düzenlemesi Yapılan Görsel Alanlar

Saray Caddesi Alemdağ Girişi

Kamu binalarında yapılan çevre düzenleme çalışmaları

-          Yeşil alan uygulamaları

-          Mevsimlik dikim işi

-          Dış mekân ahşap donatı uygulamaları

Kamu binalarında yapılan çevre düzenleme çalışmaları

-          Zabıta binası çevresi bitkilendirildi. ( 150 m2)

-          Fen işleri kademe binası çevresi (200 m2)

-          Ömerli Erdal Yılmaz İlkokulu

-          Şahinbey Cami mevsimlik dikimi

-          Ömerli Kültür Merkezi mevsimlik dikimi

-          Cemevi oyun grubu/bordür uygulaması

-          Çekmeköy belediye binası önü

-          Çekmeköy belediye binası önü ahşap çiçeklik uygulaması

-          Çekmeköy belediye binası önü ahşap oturma birimleri ve çiçeklik uygulaması

-          Camilerde gölgelik uygulamaları

-          Çavuşbaşı refüj uygulamaları

-          Gül dikimi (15.000 adet)

Mevsimlik çiçek uygulamaları (50.000 adet)

-          Saray Caddesi Refüj

-          Üsküdar Parkı

-          Doğa Parkı

-          Çekmeköy Belediye Binası Çevresi

-          Şahinbey Refüj

-          Taşdelen Sağlık Ocağı

-          Üsküdar Parkı

İşçi istihdamı

Park ve bahçeler müdürlüğü olarak her ay işçi istihdamı sağlanmıştır.ekim ayı itibari ile işçi sayısı 50 kişiye ulaşmıştır.

Çim serimi yapılan yerler

-          Fen İşleri Kademe Binası Çevresi (200 M2)

-          Doğa Parkı(1000 M2)

-          Cemal Güngör Parkı (3000 M2)

-          Zabıta Binası Çevresi ( 150 M2)

-          Sırrı Çelik Bulvarı (750 M2)

-          Ekşioğlu Parkı (1200 M2)

-          Ihlamur Parkı (200 M2)

-          Arkadaş Sokak (650 M2)

-          Farabi Parkı (500 M2)

-          Mimar Sinan Refüj (250 M2)

-          Yapılan Elektrik İşleri

Yapılan elektrik işleri

Taşdelen, Alemdağ, Çekmeköy, Ömerli bölge parklarımızdaki elektrik direklerinin kablo tamiratı, pano tamiratı,  gerekli yerlerdeki zaman saatleri ve armatürlerinin değişimi ve bakımı yapılmıştır. Elektrik işleri yapılan parklar:

-          Doğa Parkı (elektrik direği dikimi 6m/2 adet, çift projektörlü)          

-          Doğa Parkı (giriş 1000 watt/1 adet tekli projektör)

-          Ulubatlı Hasan Parkı (direk dikimi 12m/1 adet , 3 projektörlü)

-          Ekşioğlu Parkı (12m/ 1 adet projektörlü)

-          Cumhuriyet Parkı  (12m /1adet,4 projektörlü)

-          Üsküdar Parkı (3adet armatür değişimi ve pano   tadilatı)

-          Çitlenbik Parkı (elektrik direği kablo değişimi, pano tadilatı)

-          Genç Osman Parkı (elektrik pano tadilatı)

-          Ihlamur Parkı (12m/1 adet direk, çift projektörlü)

Süs havuzları bakım işleri

Çekmeköy genelindeki    (doğa parkı, kültür parkı, fatih sultan mehmet parkı, üsküdar  parkı) süs havuzlarının motor  tamiratları ve bakımları  yapılmıştır.

Su deposu bakım işleri

Doğa parkındaki su deposunun hidrofor motorunun bakımı ve tamiratı yapılmıştır.

Çapalama işleri

Bitkilerdeki su tutma kapasitesini arttırmak amacıyla çalılarda 50 cm, ağaçlarda 80 cm çapalama yapılmış olup, bu işlem fidan diplerinin peliştirlimesi, kök boğazının açılması ve etrafındaki yabani otların alınması işlemini kapsamaktadır.

Park ve yeşil alanlarda rutin (günlük/haftalık/aylık) yapılan işler

-          Parklardaki kent ve donatı elemanlarının bakım ,onarım ve yenileme işleri

-          Parklarda yer alan bozuk , kırık parke taşları ve bordür taşlarının tamir işleri

-          Parklarda bulunan çocuk oyun gruplarının bakım, onarım işleri

-          Park içerisindeki kum  havuzlarının periyodik havalandırılması

-      Çevre halkı tarafından verilen dilekçeler (bakım budama kesimilaçlama sulama vb ile ilgili) değerlendirilmekte gerekli uygulamalar yapılmaktadır.

-          Ağaç ve fidanlarda sulama çanağı yapılması, budama ve su sürgünlerinin alınması

-          Park ve refüjlerdeki çalı grupları ve çit nebatlarına form verilmesi

-       Çekmeköy, Taşdelen, Ömerli ve Alemdağ bölgesindeki park yeşil alan ve refüjlerde çim alanların motorlu sırt tırpanı ve çim biçme makinası ve makasla biçilmesi periyodik olarak yapılmaktadır

-     Çim ve çiçeklik alanlara bitkisel toprak temini ve serimi yapılmaktadır. Belirli dönemlerde organik gübre ile bitkisel alan desteklenmektedir.

-         Park ve refüjlerde; yeşil alanların ve sert zeminlerin günlük rutin temizlikleri yapılmakta, park içerisindeki çöp kovaları her gün temizlenmektedir.

-         Çekmeköy, Alemdağ, Ömerli ve Taşdelen bölgesinde dönüşümlü sabah ve akşam saatlerinde yeşil alan ve sert zemin sulaması yapılmaktadır.

2009 Yılı Bitkilendirme Çalışmaları

Yeni yapılan ve Restorasyonu Tamamlanmış Bazı Parklar (Köroğlu Parkı, Ulubatlı Hasan Parkı), Fen İşleri Kademe Binası Bahçesi Önü, Çekmeköy Belediye Binası İç ve Dış Bitkisel düzenlemesi için 817 adet bitki alımı yapılmıştır. Bitkilendirme için 38 m3 elenmiş toprak serilmiş, 10 çuval gübre kullanılmıştır. Bitkilendirilen alan görüntüleri:

 

 

 

Cemal Güngör Parkı

 

 

 

 

 

 

Fen İşleri Kademe Binası Çevre Düzenlemesi

 

 

 

 

 

 

Köroğlu Parkı Bitkilendirmesi

 

 

 

 

 

Çekmeköy Belediye Bina Çevresi Bitkisel Düzenlemesi

 

 

 


2010 Yılı Yapılması Planlanan Yeşil Rekreasyonel Alan Projeleri

 

2009 yılı faaliyet döneminde sörvey envanterleri tamamlanıp, tasarlanan alanların ihtiyaç listeleri belirlenmiş, bölgeye uygunlukları ve bölge halkı için ihtiyaçları da göz önüne alınarak Yeşil Alan Planlaması yapılmış, bunlara uygun 11 adet proje geliştirilmiştir. Bunlar:

1-) Alemdağ Reşadiye C Tipi Mesire Alanı

2-) Çekmeköy Plajı (Alemdağ- Reşadiye) Projesi

3-) Ekşioğlu Mah. Saruhan Kambur  Sağlık Ocağı Projesi

4-) Soğuk Dere Merkez Mahallesi Cumhuriyet Parkı Projesi

5-) Kirazlıdere Sağlık Ocağı Yeşil Alan Düzenlemesi

6-) Hamidiye Mah. Nene Hatun Projesi

7-) Fıba-Lıfe Karşısı Yeşil Alan Projesi

8-) Şehit Ömer Aktuğ Rekreasyon Alanı

9-) Dumankaya Biyolojik Su Arıtma Tesis Projesi

10-) Aşevi Çevre Düzenlemesi

 

 

 

 

 

Park  Ve Bahçeler Müdürlüğü İle Gerçekleştirilen Kurumsal Projeler

1-) Işık Üniversitesi Fenerbahçeliler Kulübü girişimi ile atıl durumda bulunan 2000 m2’lik alan müdürlüğümüz ve öğrencilerin işbirliği ile ağaçlandırılmış olup, bu ortak çalışmamız yerel ve ulusal basında da yer almıştır. Çalışmada 200 cupressocyparis leylandii ile yakınlardaki trafik kazasında ölen öğrenci anısına 1 adet çınar dikilmiştir.

 

 

 

 

 

2-) İlçemiz emniyet müdürlüğü ve müdürlüğümüz işbirliği ile şile yolu kenarındaki 2000 m2’ lik alan gelişmiş ağaçlar kullanılarak ağaçlandırılmıştır. Bu çalışma için bölgemiz fidanlıklarından temin edilen 110 adet cupressocyparis leylandii, cedrus libani,deodara,atlantica, cupressus arizonica fastigiata gibi ibreli ağaçlar kullanıldı.