Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girin :
 
x
Seri Nokta Başvuru
Seri Nokta Başvuru Sorgulama

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

isDosyalar/2019/03/14/spor-isleri-mudurlug_51t1.jpg
SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mücahit KILIÇ
: 0 (216) 600 0 600 dahili:1190
mucahitkilic@cekmekoy.bel.tr

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, ÇEKMEKÖY Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönetmelik, Spor İşleri Müdürlüğü’ndeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- ÇEKMEKÖY Belediye Meclisi tarafından müstakil Müdürlük olarak kurulmuş olan Spor İşleri Müdürlüğüne ait bu Yönetmelik T.C. Anayasasının 124’ncü maddesine, 03/07/2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15’nci maddesinin (b) bendine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen:

a) Belediye: ÇEKMEKÖY Belediyesi’ni,

b) Başkanlık: ÇEKMEKÖY Belediye Başkanlığı’nı,

c) Müdürlük: Spor İşleri Müdürlüğü’nü,

d) Müdür: Spor İşleri Müdürü’nü,

e) Personel: Spor İşleri Müdürlüğünde görevli tüm personeli,

f) Yönetmelik: Spor İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ni ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık

Teşkilat

MADDE 5- Spor İşleri Müdürlüğü’nün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a) Belediye Başkanı

b) Başkan Yardımcısı

c) Müdür

d) Şef

e) Personel

 

Bağlılık

MADDE 6- Spor İşleri Müdürlüğü Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün görevleri

MADDE 7- Aşağıda belirtilen görevler, Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülür;

a) Sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi vermek.

b) Amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapmak ve gerekli desteği sağlamak.

c) Her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenlemek , her türlü profesyonel olmayan ödüllü veya ödülsüz sportif faaliyet ve organizasyonu gerçekleştirmek.

d) Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere ödül verilebilmesi için belediye meclisine teklifte bulunmak , bu yönde alınan Meclis kararlarını uygulamak.

e) Belediyemize ait yüzme havuzu , halı saha , fitness salonu , spor kompleksi vb. spor tesislerinde sportif faaliyetleri gerçekleştirmek.

f) Başta engelliler , öğrenciler ve gençler olmak üzere her kesimden insana spor ve beden eğitimi okulu , kurs vb. faaliyetleri düzenlemek.

g) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, üniversiteler, okullar, amatör spor kulüpleri diğer kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile özel hizmet projeleri geliştirmek ve işbirliği yapmak.

h) Gerektiğinde tertiplenen ulusal veya uluslararası sportif etkinliklere katılmak , mevzuat çerçevesinde gerekli desteği sunmak.

i) Belediye, ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14’ncü maddesi uyarınca; sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.

j) Gençlikle ilgili, her türlü sportif,  izcilik vb. faaliyetleri yapmak.

 

Müdürlük yetkisi

MADDE 8- Spor İşleri Müdürlüğü, bu Yönetmelikte sayılan görevleri ve 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Müdürlüğün sorumluluğu

MADDE 9- Spor İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu Yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

 

Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 10-Müdürün görevleri aşağıda belirtilmiştir;

a) Spor İşleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder. Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri gerçekleştirir.

b) Belediye Başkanınca Encümene seçilmesi veya görevlendirilmesi halinde, Belediye Encümen toplantılarına üye olarak katılır.

c) Müdürlük yönetiminden tam yetkilidir.

d) Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler ve müdürlüğe tebliğ edilen her türlü evrakı ilgili görevliye havale ederek işlerin yürütülmesini sağlar.

e) Müdürlük içi yönergeler hazırlar ve yayınlar.

f) Spor İşleri Müdürlüğü personelinin birinci derece disiplin amiridir.

g) Spor İşleri Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

h) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

i) Alt birim yetkilileri / personel arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan alt birim yetkililerinin yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak.

j) Personelin her türlü özlük bilgileri ve sosyal haklarını izleyerek, arşivlemek ve takip etmek üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne göndermek.

k) Müdürlük birimlerini ve çalışmalarını planlı ve programlı bir şekilde düzenlemek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri vermek, disiplinsizliklere ve çalışma şartlarını bozucu eylemlere müsaade etmemek, toplam kalite yönetimi ve verimlilik için çalışma şartlarını iyileştirmek ve prensipler koymak, personel için kurs ve seminerler tertip etmek.

l) Çalışma verimini arttırma amacıyla, sportif faaliyetleri takip etmek , izlemek , bu konudaki toplantı, seminer vb. etkinliklere katılmak.

m) Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek.

n) Harcama yetkilisi olarak, her yıl, iş ve işlemlerin amaçlara, iyi mali yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenlemek ve birim faaliyet raporlarına eklemek.

o) Müdürlüğün yıllık bütçesini şeflikten gelen talepler doğrultusunda hazırlayıp/hazırlatıp Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne göndermek.

p) Belediyenin stratejik plan ve performans programında yer alan yasal çerçeve ile ilgili önlemleri almak, müdürlük ile ilgili hedeflerini gerçekleştirmek.

r) İç ve dış denetim sırasında denetçilere ve yargıya intikal eden hususlarda mahkemelere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlamak.

s) Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanlığı’na karşı sorumludur.

t) Birimlerde görevlendirilen personelin, yapacağı işle ilgili görevlerinin neler olduğu, müdür tarafından düzenlenecek bir iç yönergeyle açıklamalı bir şekilde belirtilerek, personele imza karşılığında vermek ve personelin bu yönergede belirtilen görevleri eksiksiz yerine getirerek ve sürekli olarak çalışma masasında bulundurmasını sağlamak.

 

Müdürlük kadrosunun gerektirdiği genel nitelikler

MADDE 11- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun gerektirdiği genel nitelikler.

Şeflerin görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 12-Büro şefinin görevleri aşağıda belirtilmiştir;

a) Görevi gereği müdürlükçe kendilerine verilen işleri, yasalar, tüzükler ve bu Yönetmelik esaslarına göre yapar ve memurları vasıtasıyla yaptırır. Şef, işlerini plan ve programa bağlayarak bunları iyi bir şekilde yapılmasını ve zamanında bitirilmesini sağlar. Emrindeki personele iş dağıtımı yaparak onlara görev verir ve sonuçlarını izler, kontrol eder ve denetler. Şef, iş yerlerinin emniyetini sağlayan tedbirleri alır, sivil savunma ve yangından korunma önlemlerini sağlar.

b) Müdürlük kaleminin amiridir. Müdürlüğün tüm büro, bordro tahakkuk işlerini özenle ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

c) Müdür, tarafından kendisine verilen işleri yapar.

d) Gelen giden yazıların, dosyaların ve diğer belgelerin kayıt, havale ve dosyalama işlemlerini yürütür. Gelen tüm belgelerin önceki belgeler ve dosyalarla bağlantısını kurar, memurları aracılığıyla sağlar ve denetler.

e) Kalem ve daktilografi işlerinden ilgili memurlarla birlikte, kendisine ait görevlerden şahsen sorumludur.

f) 18/01/2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 26407 sayılı Taşınır Mal Yönetmeliğinin 4’ncü maddesi (n) bendi gereğince, Müdürlüğe kayıtlı demirbaşları alır kayıtlı eşyaları korur, kullanım yerlerine teslim eder, kayıtlarını tutar, belge ve cetvellerini düzenleyerek sene sonu dökümü ve sayımını yapar.

g) Müdürlük kalemindeki, zimmet, fihrist, gelen evrak, giden evrak kayıt defterleri ile Müdürlükçe gerekli görülecek diğer defterlerin düzenlenmesi ve işlenmesi işlemlerini emrindeki bizzat veya memur vasıtası ile sağlar.

 

(2) Spor işleri şefinin görevleri aşağıda belirtilmiştir;

a) Görevi gereği müdürlükçe kendilerine verilen işleri, yasalar, tüzükler ve bu Yönetmelik esaslarına göre yapar ve memurları vasıtasıyla yaptırır. Şef, işlerini plan ve programa bağlayarak bunları iyi bir şekilde yapılmasını ve zamanında bitirilmesini sağlar.

b) 7’nci maddede belirtilen görevlerle ilgili olarak Müdür tarafından verilen talimatları yerine getirmek ve emrindeki personel eliyle yerine getirilmesini sağlamak.

 

Şefin gerekli genel nitelikleri:

MADDE 13- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümlerinde ön görülen nitelikler.

 

Memurun görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 14- Memurun görevleri aşağıda belirtilmiştir;

a) Spor İşleri Müdürünün ve şefin kendilerine tevdi ettikleri görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmakla sorumludurlar.

b) Spor İşleri Müdürünün ve şefin gerek gördüğü şekilde diğer birimlerde vermiş olduğu görevleri yerine getirir.

c) Spor İşleri müdürlüğüne ait bilcümle yazıları temiz ve itinalı bir şekilde yazmak, karar suretlerini çıkarmak, bilgisayar ve tüm yazı işlerini yapmak.

d) Belediyenin muhtelif müdürlük ve sair resmi ve hususi dairelerden gelen her çeşit evrakı zimmetle alıp kaydını yapmak ve aynı şekilde kayıt yaparak zimmetle iade etmek.

e) Müdürlüğe gelen evrakı defterine işledikten sonra var ise ilgili dosyası ile birleştirerek müdüre tevdii etmek ve sonra müdür tarafından havale edilen evrakı ilgili çalışana veya diğer müdürlük personeline tevdii etmek.

f) Spor İşleri şefinin mevcut bulunmadığı hallerde onun görev alanındaki tüm görev ve sorumluluklar müdürün görevlendirdiği memur veya memurlar tarafından gerçekleştirilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmetlerin İcrası

Görevin alınması

MADDE 15- Müdürlüğe gelen tüm belgeler, dosyalar ve işler zimmet defterine veya elektronik sisteme kaydedilerek tebliğ alan personel tarafından havale edilmek üzere müdüre verilir.

Görevin planlanması

MADDE 16-Spor İşleri Müdürlüğü’ndeki iş ve işlemler müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.

Görevin yürütülmesi

MADDE 17-Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve Yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır. Müdürlükte düzenli olarak tutulacak evrak, defter ve dosyalar aşağıda belirtilmiştir.

a) Gelen Evrak Defteri,

b) Giden Evrak Defteri,

c) Zimmet Defteri,

d) Personel İmza Defteri,

e) Gelen Giden Evrak Defteri,

f) Personel Özlük Dosyası,

g) Ayniyat Kayıtları,

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

Müdürlük birimleri arasında işbirliği

MADDE 18-Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

a) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

b) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

c) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

d) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon

MADDE 19- Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ün imzası ile yürütülür.

a) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

b) Belediyenin ilgili müdürlük ve müesseseleri Spor İşleri Müdürlüğü’nün görevlerinin yürütülmesi ve koordinasyonun sağlanması için bu müdürlükçe kendilerinden istenen bilgi ve belgeye dayalı bilgi ve belgeleri zamanında müdürlüğe göndermek zorundadır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem

MADDE 20- Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

a) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

b) Müdürlükte kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde

çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.

Arşivleme ve dosyalama

MADDE 21- Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır. İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır. Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim

Denetim ve disiplin hükümleri

MADDE 22-Spor İşleri Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.


SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 23-İşbu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

MADDE 24- Bu yönetmelik Çekmeköy Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisince uygun bulunduktan sonra, 3011 sayılı kanun doğrultusunda ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25- Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.